مبانی شناسایی بیومولکولها در بیوشیمی مبانی شناسایی بیومولکولها در بیوشیمی

توضیحات

فراگیری علم بیوشیمی درگرایشهایی از علوم پایه و البته در بعضی ا ز گرایش های گرو ه پزشکی و پیراپزشکی ضروری است. این کتاب در راستای بیان چکیده ای مفید برای شناخت ساختاری بیومولکول ه ا و بررسی روشهای ازمایشگاهی در این زمینه در پنج فصل تنظیم شده است. تلاش در این راستا بوده که با مطالعه این کتاب شناخت مناسبی از بیومولکول ها و روشهای ازمایشگاهی برای شناسایی آن ها به خواننده داده شود. البته از انجا که متاسفانه به دلیل کمبود امکانات در بعضی واحدهای دانشگاهی دانشجویان از مشاهده نتیجه واقعی ازمایشات محروم می شوند، بنابراین برای کمرنگ کردن این مضیقه نتایج ازمایشات تشخیصی تا حد امکان با اشک ال رنگی ارایه شده اند. امید است تلاشی که در جهت تحقق این اهداف صورت گرفته محقق شود . در پایان از انتشارات جهاد دانشگاهی که این کتاب را با کیفیت حاضر به علاقمندان از جمله دانشجویان گرامی عرضه نموده سپاسگزارم.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":163,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e0a0566e1441df52","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/oFQSzSkdimqbKONZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/qpIEOsDJZXXCiSiM.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/LmfPsDJIRGQYuJIu.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.0007399077415466309,0.00031728589922021337,0.9986176470821979,0.9995611972970478]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.23022599518299103},{"x":0.6980392336845398,"y":0.23022599518299103},{"x":0.699999988079071,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6745098233222961,"y":0.30367231369018555}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"اب","boundary":[0.6725490093231201,0.23022599518299103,0.699999988079071,0.30367231369018555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.23163841664791107},{"x":0.6333333253860474,"y":0.23022599518299103},{"x":0.6333333253860474,"y":0.30367231369018555},{"x":0.38235294818878174,"y":0.30367231369018555}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"اللالالك","boundary":[0.38235294818878174,0.23163841664791107,0.6333333253860474,0.30367231369018555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.23163841664791107},{"x":0.6980392336845398,"y":0.23022599518299103},{"x":0.699999988079071,"y":0.30367231369018555},{"x":0.38235294818878174,"y":0.30367231369018555}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.37735294818878173,0.22463841664791107,0.704999988079071,0.31067231369018555],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/LwkBWuiIVdkXxZIh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/cUVrrNqQDqWXTqnA.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/lwDcJAVaCZXBnrbp.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00027854672483369416,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9998823853336317]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8529411554336548,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.8529411554336548,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"یمیشویب","boundary":[0.14705882966518402,0.06355932354927063,0.20392157137393951,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20980392396450043,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.0762711837887764},{"x":0.20980392396450043,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.20980392396450043,0.06355932354927063,0.22549019753932953,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.0762711837887764},{"x":0.23137255012989044,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.23137255012989044,0.06355932354927063,0.2450980395078659,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.0762711837887764},{"x":0.250980406999588,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.250980406999588,0.06355932354927063,0.32156863808631897,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.0762711837887764},{"x":0.3294117748737335,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.3294117748737335,0.06355932354927063,0.38235294818878174,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.0762711837887764},{"x":0.38823530077934265,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ینابم","boundary":[0.38823530077934265,0.06355932354927063,0.4215686321258545,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/CoGibXYkseriwbJa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/FjlidMPoRGwBcLQb.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/SZCRxPRFufGNiuTg.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.000620722819777096,0.00018162884264342528,0.9986791618805305,0.9987293003211588]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4627451002597809,"y":0.1355932205915451},{"x":0.5235294103622437,"y":0.13700565695762634},{"x":0.5215686559677124,"y":0.16384181380271912},{"x":0.46078431606292725,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"جهاد","boundary":[0.4627451002597809,0.1355932205915451,0.5215686559677124,0.16384181380271912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4627451002597809,"y":0.1355932205915451},{"x":0.5235294103622437,"y":0.13700565695762634},{"x":0.5215686559677124,"y":0.16384181380271912},{"x":0.46078431606292725,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4577451002597809,0.1285932205915451,0.5265686559677124,0.17084181380271912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5137255191802979,"y":0.16525423526763916},{"x":0.5137255191802979,"y":0.1765536665916443},{"x":0.4686274528503418,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.46666666865348816,0.16807909309864044,0.5137255191802979,0.1765536665916443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5137255191802979,"y":0.16525423526763916},{"x":0.5137255191802979,"y":0.1765536665916443},{"x":0.4686274528503418,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46166666865348815,0.16107909309864044,0.5187255191802979,0.1835536665916443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5921568870544434,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5921568870544434,"y":0.25},{"x":0.5588235259056091,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5588235259056091,0.23446327447891235,0.5921568870544434,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25},{"x":0.4882352948188782,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4882352948188782,0.23446327447891235,0.5529412031173706,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.23446327447891235},{"x":0.48235294222831726,"y":0.23446327447891235},{"x":0.48235294222831726,"y":0.25},{"x":0.44509804248809814,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.44509804248809814,0.23446327447891235,0.48235294222831726,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.23446327447891235},{"x":0.43921568989753723,"y":0.23446327447891235},{"x":0.43921568989753723,"y":0.25},{"x":0.39803922176361084,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.39803922176361084,0.23446327447891235,0.43921568989753723,0.25]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5921568870544434,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5921568870544434,"y":0.25},{"x":0.39803922176361084,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.39303922176361084,0.22746327447891235,0.5971568870544434,0.257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6686274409294128,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6686274409294128,"y":0.3742937743663788},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3742937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6000000238418579,0.34180790185928345,0.6686274409294128,0.3742937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.34180790185928345},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34180790185928345},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3742937743663788},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3742937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.4803921580314636,0.34180790185928345,0.5882353186607361,0.3742937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.34180790185928345},{"x":0.46666666865348816,"y":0.34180790185928345},{"x":0.46666666865348816,"y":0.3742937743663788},{"x":0.32156863808631897,"y":0.3742937743663788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیومولكولها","boundary":[0.32156863808631897,0.34180790185928345,0.46666666865348816,0.3742937743663788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6686274409294128,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6686274409294128,"y":0.3742937743663788},{"x":0.32156863808631897,"y":0.3742937743663788}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31656863808631897,0.33480790185928344,0.6736274409294128,0.3812937743663788],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.40112993121147156},{"x":0.5745097994804382,"y":0.402542382478714},{"x":0.572549045085907,"y":0.42937853932380676},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42937853932380676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.40112993121147156,0.572549045085907,0.42937853932380676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.3997175097465515},{"x":0.529411792755127,"y":0.40112993121147156},{"x":0.5274509787559509,"y":0.42937853932380676},{"x":0.4156862795352936,"y":0.42937853932380676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.4156862795352936,0.3997175097465515,0.5274509787559509,0.42937853932380676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.3997175097465515},{"x":0.5745097994804382,"y":0.40112993121147156},{"x":0.572549045085907,"y":0.4307909607887268},{"x":0.4156862795352936,"y":0.42937853932380676}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4106862795352936,0.3927175097465515,0.577549045085907,0.4377909607887268],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.6144067645072937},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6144067645072937},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6412429213523865},{"x":0.48627451062202454,"y":0.6412429213523865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.48627451062202454,0.6144067645072937,0.5352941155433655,0.6412429213523865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.6144067645072937},{"x":0.4627451002597809,"y":0.6144067645072937},{"x":0.4627451002597809,"y":0.6412429213523865},{"x":0.45490196347236633,"y":0.6412429213523865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45490196347236633,0.6144067645072937,0.4627451002597809,0.6412429213523865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.6144067645072937},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6144067645072937},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6412429213523865},{"x":0.45490196347236633,"y":0.6412429213523865}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44990196347236633,0.6074067645072937,0.5402941155433655,0.6482429213523865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.6652542352676392},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6652542352676392},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6920903921127319},{"x":0.5549019575119019,"y":0.6920903921127319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5549019575119019,0.6652542352676392,0.6058823466300964,0.6920903921127319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47843137383461,"y":0.6652542352676392},{"x":0.5509803891181946,"y":0.6652542352676392},{"x":0.5509803891181946,"y":0.6920903921127319},{"x":0.47843137383461,"y":0.6920903921127319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرزاد","boundary":[0.47843137383461,0.6652542352676392,0.5509803891181946,0.6920903921127319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.6652542352676392},{"x":0.4647058844566345,"y":0.6652542352676392},{"x":0.4647058844566345,"y":0.6920903921127319},{"x":0.386274516582489,"y":0.6920903921127319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.386274516582489,0.6652542352676392,0.4647058844566345,0.6920903921127319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.6652542352676392},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6652542352676392},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6920903921127319},{"x":0.386274516582489,"y":0.6920903921127319}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.381274516582489,0.6582542352676392,0.6108823466300964,0.6990903921127319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.8799434900283813},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8799434900283813},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8926553726196289},{"x":0.4745098054409027,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4745098054409027,0.8799434900283813,0.5137255191802979,0.8926553726196289]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.8799434900283813},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8799434900283813},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8926553726196289},{"x":0.4745098054409027,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4695098054409027,0.8729434900283813,0.5187255191802979,0.8996553726196289],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/pIWrSqcMKDDaDYnH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/dAfbvVvoeUvgMECV.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/iHhUvWLlzegsbwkO.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00027854672483369416,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9990026094219779]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8529411554336548,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.8529411554336548,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"یمیشویب","boundary":[0.14705882966518402,0.06355932354927063,0.20392157137393951,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20980392396450043,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.0762711837887764},{"x":0.20980392396450043,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.20980392396450043,0.06355932354927063,0.22549019753932953,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.0762711837887764},{"x":0.23137255012989044,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.23137255012989044,0.06355932354927063,0.2450980395078659,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.0762711837887764},{"x":0.250980406999588,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.250980406999588,0.06355932354927063,0.32156863808631897,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.0762711837887764},{"x":0.3294117748737335,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.3294117748737335,0.06355932354927063,0.38235294818878174,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.0762711837887764},{"x":0.38823530077934265,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ینابم","boundary":[0.38823530077934265,0.06355932354927063,0.4215686321258545,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.1497175097465515},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1497175097465515},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1596045196056366},{"x":0.7901960611343384,"y":0.1596045196056366}]},"confidence":1,"str":"هسانشرس","boundary":[0.7901960611343384,0.1497175097465515,0.8607842922210693,0.1596045196056366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1596045196056366},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1596045196056366}]},"confidence":1,"str":"دازرهش","boundary":[0.5764706134796143,0.1497175097465515,0.6235294342041016,0.1596045196056366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6764705777168274,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6764705777168274,"y":0.1596045196056366},{"x":0.6294117569923401,"y":0.1596045196056366}]},"confidence":1,"str":"،یدلاوف","boundary":[0.6294117569923401,0.1497175097465515,0.6764705777168274,0.1596045196056366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6980392336845398,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6980392336845398,"y":0.1596045196056366},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1596045196056366}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.1497175097465515,0.6980392336845398,0.1596045196056366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.16242937743663788},{"x":0.30392158031463623,"y":0.16242937743663788},{"x":0.30392158031463623,"y":0.17231638729572296},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":".یدلاوف","boundary":[0.25882354378700256,0.16242937743663788,0.30392158031463623,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.16242937743663788},{"x":0.35686275362968445,"y":0.16242937743663788},{"x":0.35686275362968445,"y":0.17231638729572296},{"x":0.3117647171020508,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"دازرهش","boundary":[0.3117647171020508,0.16242937743663788,0.35686275362968445,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.16242937743663788},{"x":0.4627451002597809,"y":0.16242937743663788},{"x":0.4627451002597809,"y":0.17231638729572296},{"x":0.36274510622024536,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"فیلات/یمیشویب","boundary":[0.36274510622024536,0.16242937743663788,0.4627451002597809,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.16242937743663788},{"x":0.48235294222831726,"y":0.16242937743663788},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17231638729572296},{"x":0.47058823704719543,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.47058823704719543,0.16242937743663788,0.48235294222831726,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.16242937743663788},{"x":0.501960813999176,"y":0.16242937743663788},{"x":0.501960813999176,"y":0.17231638729572296},{"x":0.4882352948188782,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4882352948188782,0.16242937743663788,0.501960813999176,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.16242937743663788},{"x":0.5627450942993164,"y":0.16242937743663788},{"x":0.5627450942993164,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5039215683937073,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.5039215683937073,0.16242937743663788,0.5627450942993164,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6333333253860474,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6333333253860474,"y":0.17231638729572296},{"x":0.570588231086731,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.570588231086731,0.16242937743663788,0.6333333253860474,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6764705777168274,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6764705777168274,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6411764621734619,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"ینابم","boundary":[0.6411764621734619,0.16242937743663788,0.6764705777168274,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6980392336845398,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6980392336845398,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.16242937743663788,0.6980392336845398,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.16242937743663788},{"x":0.7843137383460999,"y":0.16242937743663788},{"x":0.7843137383460999,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7450980544090271,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"روآديدپ","boundary":[0.7450980544090271,0.16242937743663788,0.7843137383460999,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8078431487083435,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8078431487083435,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7921568751335144,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.7921568751335144,0.16242937743663788,0.8078431487083435,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156862854957581,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8196078538894653,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8196078538894653,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8156862854957581,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.8156862854957581,0.16242937743663788,0.8196078538894653,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274509906768799,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8607842922210693,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8607842922210693,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8274509906768799,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.8274509906768799,0.16242937743663788,0.8607842922210693,0.17231638729572296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.1765536665916443},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1765536665916443},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18644067645072937},{"x":0.2666666805744171,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":".۱۳۹۹","boundary":[0.2666666805744171,0.1765536665916443,0.30588236451148987,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.1765536665916443},{"x":0.35098040103912354,"y":0.1765536665916443},{"x":0.35098040103912354,"y":0.18644067645072937},{"x":0.3117647171020508,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"،نامرک","boundary":[0.3117647171020508,0.1765536665916443,0.35098040103912354,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.1765536665916443},{"x":0.3843137323856354,"y":0.1765536665916443},{"x":0.3843137323856354,"y":0.18644067645072937},{"x":0.3588235378265381,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"دحاو","boundary":[0.3588235378265381,0.1765536665916443,0.3843137323856354,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.1765536665916443},{"x":0.4529411792755127,"y":0.1765536665916443},{"x":0.4529411792755127,"y":0.18644067645072937},{"x":0.3921568691730499,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"،تاراشتنا","boundary":[0.3921568691730499,0.1765536665916443,0.4529411792755127,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5078431367874146,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5078431367874146,"y":0.18644067645072937},{"x":0.46078431606292725,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.46078431606292725,0.1765536665916443,0.5078431367874146,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5901960730552673,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5901960730552673,"y":0.18644067645072937},{"x":0.5137255191802979,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"،یهاگشناد","boundary":[0.5137255191802979,0.1765536665916443,0.5901960730552673,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18644067645072937},{"x":0.5960784554481506,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"داهج","boundary":[0.5960784554481506,0.1765536665916443,0.6235294342041016,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18644067645072937},{"x":0.6313725709915161,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6313725709915161,0.1765536665916443,0.6352941393852234,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6784313917160034,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6784313917160034,"y":0.18644067645072937},{"x":0.6411764621734619,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"نامرک","boundary":[0.6411764621734619,0.1765536665916443,0.6784313917160034,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6980392336845398,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6980392336845398,"y":0.18644067645072937},{"x":0.6941176652908325,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.1765536665916443,0.6980392336845398,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1765536665916443},{"x":0.7901960611343384,"y":0.1765536665916443},{"x":0.7901960611343384,"y":0.18644067645072937},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"رشن","boundary":[0.7647058963775635,0.1765536665916443,0.7901960611343384,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.1765536665916443},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1765536665916443},{"x":0.8607842922210693,"y":0.18644067645072937},{"x":0.7980391979217529,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7980391979217529,0.1765536665916443,0.8607842922210693,0.18644067645072937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6176470518112183,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6176470518112183,"y":0.20056496560573578},{"x":0.5823529362678528,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":1,"str":".روصم","boundary":[0.5823529362678528,0.1906779706478119,0.6176470518112183,0.20056496560573578]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6274510025978088,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6274510025978088,"y":0.20056496560573578},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.1906779706478119,0.6274510025978088,0.20056496560573578]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6784313917160034,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6784313917160034,"y":0.20056496560573578},{"x":0.6294117569923401,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":1,"str":".ص۱۶۰","boundary":[0.6294117569923401,0.1906779706478119,0.6784313917160034,0.20056496560573578]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6980392336845398,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6980392336845398,"y":0.20056496560573578},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.1906779706478119,0.6980392336845398,0.20056496560573578]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.1906779706478119},{"x":0.7901960611343384,"y":0.1906779706478119},{"x":0.7901960611343384,"y":0.20056496560573578},{"x":0.7470588088035583,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":1,"str":"یرهاظ","boundary":[0.7470588088035583,0.1906779706478119,0.7901960611343384,0.20056496560573578]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.1906779706478119},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1906779706478119},{"x":0.8607842922210693,"y":0.20056496560573578},{"x":0.7980391979217529,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7980391979217529,0.1906779706478119,0.8607842922210693,0.20056496560573578]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.2048022598028183},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2048022598028183},{"x":0.6764705777168274,"y":0.21468926966190338},{"x":0.5509803891181946,"y":0.21468926966190338}]},"confidence":1,"str":"978-600-678984-2","boundary":[0.5509803891181946,0.2048022598028183,0.6764705777168274,0.21468926966190338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2048022598028183},{"x":0.6980392336845398,"y":0.2048022598028183},{"x":0.6980392336845398,"y":0.21468926966190338},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21468926966190338}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.2048022598028183,0.6980392336845398,0.21468926966190338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2048022598028183},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2048022598028183},{"x":0.8607842922210693,"y":0.21468926966190338},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21468926966190338}]},"confidence":1,"str":"کباش","boundary":[0.8235294222831726,0.2048022598028183,0.8607842922210693,0.21468926966190338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6764705777168274,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6764705777168274,"y":0.22740113735198975},{"x":0.656862735748291,"y":0.22740113735198975}]},"confidence":1,"str":"اپیف","boundary":[0.656862735748291,0.21751412749290466,0.6764705777168274,0.22740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6980392336845398,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6980392336845398,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22740113735198975}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.21751412749290466,0.6980392336845398,0.22740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.21751412749290466},{"x":0.8098039031028748,"y":0.21751412749290466},{"x":0.8098039031028748,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7588235139846802,"y":0.22740113735198975}]},"confidence":1,"str":"تسرهف","boundary":[0.7588235139846802,0.21751412749290466,0.8098039031028748,0.22740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156862854957581,"y":0.21751412749290466},{"x":0.8607842922210693,"y":0.21751412749290466},{"x":0.8607842922210693,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8156862854957581,"y":0.22740113735198975}]},"confidence":1,"str":"تیعضو","boundary":[0.8156862854957581,0.21751412749290466,0.8607842922210693,0.22740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.23163841664791107},{"x":0.8607842922210693,"y":0.23163841664791107},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24152542650699615},{"x":0.813725471496582,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"یسیون","boundary":[0.813725471496582,0.23163841664791107,0.8607842922210693,0.24152542650699615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1497175097465515},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1497175097465515},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24152542650699615},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.1427175097465515,0.8657842922210693,0.24852542650699616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.24435028433799744},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24435028433799744},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8058823347091675,"y":0.2542372941970825}]},"confidence":1,"str":"تشاددای","boundary":[0.8058823347091675,0.24435028433799744,0.8607842922210693,0.2542372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6254901885986328,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6784313917160034,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6784313917160034,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6254901885986328,"y":0.2542372941970825}]},"confidence":1,"str":".همانباتک","boundary":[0.6254901885986328,0.24435028433799744,0.6784313917160034,0.2542372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6980392336845398,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6980392336845398,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2542372941970825}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.24435028433799744,0.6980392336845398,0.2542372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26836156845092773},{"x":0.5921568870544434,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":1,"str":"یمیش","boundary":[0.5921568870544434,0.25847458839416504,0.6352941393852234,0.26836156845092773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6784313917160034,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6784313917160034,"y":0.26836156845092773},{"x":0.6372548937797546,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.6372548937797546,0.25847458839416504,0.6784313917160034,0.26836156845092773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6980392336845398,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6980392336845398,"y":0.26836156845092773},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.25847458839416504,0.6980392336845398,0.26836156845092773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8607842922210693,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8607842922210693,"y":0.26836156845092773},{"x":0.8196078538894653,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.8196078538894653,0.25847458839416504,0.8607842922210693,0.26836156845092773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6764705777168274,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6764705777168274,"y":0.28248587250709534},{"x":0.5921568870544434,"y":0.28248587250709534}]},"confidence":1,"str":"Biochemistry","boundary":[0.5921568870544434,0.27259886264801025,0.6764705777168274,0.28248587250709534]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6980392336845398,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6980392336845398,"y":0.28248587250709534},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28248587250709534}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.27259886264801025,0.6980392336845398,0.28248587250709534]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.27259886264801025},{"x":0.8607842922210693,"y":0.27259886264801025},{"x":0.8607842922210693,"y":0.28248587250709534},{"x":0.8196078538894653,"y":0.28248587250709534}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.8196078538894653,0.27259886264801025,0.8607842922210693,0.28248587250709534]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.28672316670417786},{"x":0.5901960730552673,"y":0.28672316670417786},{"x":0.5901960730552673,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5784313678741455,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5784313678741455,0.28672316670417786,0.5901960730552673,0.29661017656326294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.28672316670417786},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28672316670417786},{"x":0.6352941393852234,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5921568870544434,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":1,"str":"لوکلوم","boundary":[0.5921568870544434,0.28672316670417786,0.6352941393852234,0.29661017656326294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.28672316670417786},{"x":0.6784313917160034,"y":0.28672316670417786},{"x":0.6784313917160034,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.6372548937797546,0.28672316670417786,0.6784313917160034,0.29661017656326294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.28672316670417786},{"x":0.6980392336845398,"y":0.28672316670417786},{"x":0.6980392336845398,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.28672316670417786,0.6980392336845398,0.29661017656326294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.28672316670417786},{"x":0.8607842922210693,"y":0.28672316670417786},{"x":0.8607842922210693,"y":0.29661017656326294},{"x":0.8196078538894653,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.8196078538894653,0.28672316670417786,0.8607842922210693,0.29661017656326294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901960730552673,"y":0.299435019493103},{"x":0.6784313917160034,"y":0.299435019493103},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3093220293521881},{"x":0.5901960730552673,"y":0.3093220293521881}]},"confidence":1,"str":"Biomolecules","boundary":[0.5901960730552673,0.299435019493103,0.6784313917160034,0.3093220293521881]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.299435019493103},{"x":0.6980392336845398,"y":0.299435019493103},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3093220293521881},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3093220293521881}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.299435019493103,0.6980392336845398,0.3093220293521881]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.299435019493103},{"x":0.8607842922210693,"y":0.299435019493103},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3093220293521881},{"x":0.8196078538894653,"y":0.3093220293521881}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.8196078538894653,0.299435019493103,0.8607842922210693,0.3093220293521881]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5039215683937073,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5039215683937073,"y":0.3234463334083557},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"شیامزآ","boundary":[0.4588235318660736,0.31355932354927063,0.5039215683937073,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5137255191802979,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5137255191802979,"y":0.3234463334083557},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5098039507865906,0.31355932354927063,0.5137255191802979,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5549019575119019,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5549019575119019,"y":0.3234463334083557},{"x":0.5215686559677124,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"هیزجت","boundary":[0.5215686559677124,0.31355932354927063,0.5549019575119019,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.31355932354927063},{"x":0.570588231086731,"y":0.31355932354927063},{"x":0.570588231086731,"y":0.3234463334083557},{"x":0.5607843399047852,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.5607843399047852,0.31355932354927063,0.570588231086731,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5901960730552673,"y":0.31355932354927063},{"x":0.5901960730552673,"y":0.3234463334083557},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5784313678741455,0.31355932354927063,0.5901960730552673,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.31355932354927063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31355932354927063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3234463334083557},{"x":0.5921568870544434,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"لوکلوم","boundary":[0.5921568870544434,0.31355932354927063,0.6352941393852234,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.31355932354927063},{"x":0.6784313917160034,"y":0.31355932354927063},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3234463334083557},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.6372548937797546,0.31355932354927063,0.6784313917160034,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31355932354927063},{"x":0.6980392336845398,"y":0.31355932354927063},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3234463334083557},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.31355932354927063,0.6980392336845398,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.31355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.31355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3234463334083557},{"x":0.8196078538894653,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.8196078538894653,0.31355932354927063,0.8607842922210693,0.3234463334083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3361581861972809},{"x":0.5137255191802979,"y":0.3361581861972809}]},"confidence":1,"str":"Biomolecules","boundary":[0.5137255191802979,0.3262711763381958,0.6019607782363892,0.3361581861972809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3361581861972809},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3361581861972809}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.6078431606292725,0.3262711763381958,0.6176470518112183,0.3361581861972809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3361581861972809},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3361581861972809}]},"confidence":1,"str":"Analysis","boundary":[0.6235294342041016,0.3262711763381958,0.6784313917160034,0.3361581861972809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3361581861972809},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3361581861972809}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.3262711763381958,0.6980392336845398,0.3361581861972809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.3262711763381958},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3262711763381958},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3361581861972809},{"x":0.8196078538894653,"y":0.3361581861972809}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.8196078538894653,0.3262711763381958,0.8607842922210693,0.3361581861972809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.3403954803943634},{"x":0.4058823585510254,"y":0.3403954803943634},{"x":0.4058823585510254,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3705882430076599,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"نامرک","boundary":[0.3705882430076599,0.3403954803943634,0.4058823585510254,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3403954803943634},{"x":0.43921568989753723,"y":0.3403954803943634},{"x":0.43921568989753723,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"دحاو","boundary":[0.4117647111415863,0.3403954803943634,0.43921568989753723,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3403954803943634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3403954803943634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":".تاراشتنا","boundary":[0.4470588266849518,0.3403954803943634,0.5058823823928833,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.3403954803943634},{"x":0.5607843399047852,"y":0.3403954803943634},{"x":0.5607843399047852,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5137255191802979,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.5137255191802979,0.3403954803943634,0.5607843399047852,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.3403954803943634},{"x":0.6411764621734619,"y":0.3403954803943634},{"x":0.6411764621734619,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":".یهاگشناد","boundary":[0.5666666626930237,0.3403954803943634,0.6411764621734619,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490195989608765,"y":0.3403954803943634},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3403954803943634},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6490195989608765,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"داهج","boundary":[0.6490195989608765,0.3403954803943634,0.6764705777168274,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3403954803943634},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3403954803943634},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.3403954803943634,0.6980392336845398,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.3403954803943634},{"x":0.8058823347091675,"y":0.3403954803943634},{"x":0.8058823347091675,"y":0.3502824902534485},{"x":0.770588219165802,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"هدوزفا","boundary":[0.770588219165802,0.3403954803943634,0.8058823347091675,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.3403954803943634},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3403954803943634},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.8117647171020508,0.3403954803943634,0.8607842922210693,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.354519784450531},{"x":0.32549020648002625,"y":0.354519784450531},{"x":0.32549020648002625,"y":0.3644067943096161},{"x":0.29019609093666077,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"Press","boundary":[0.29019609093666077,0.354519784450531,0.32549020648002625,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33137255907058716,"y":0.354519784450531},{"x":0.4156862795352936,"y":0.354519784450531},{"x":0.4156862795352936,"y":0.3644067943096161},{"x":0.33137255907058716,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"Organization","boundary":[0.33137255907058716,0.354519784450531,0.4156862795352936,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.354519784450531},{"x":0.47058823704719543,"y":0.354519784450531},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3644067943096161},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"Jahade","boundary":[0.42352941632270813,0.354519784450531,0.47058823704719543,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47843137383461,"y":0.354519784450531},{"x":0.5568627715110779,"y":0.354519784450531},{"x":0.5568627715110779,"y":0.3644067943096161},{"x":0.47843137383461,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"Daneshgahi","boundary":[0.47843137383461,0.354519784450531,0.5568627715110779,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627450942993164,"y":0.354519784450531},{"x":0.5647059082984924,"y":0.354519784450531},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3644067943096161},{"x":0.5627450942993164,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5627450942993164,0.354519784450531,0.5647059082984924,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572549045085907,"y":0.354519784450531},{"x":0.6235294342041016,"y":0.354519784450531},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3644067943096161},{"x":0.572549045085907,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"Kerman","boundary":[0.572549045085907,0.354519784450531,0.6235294342041016,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.354519784450531},{"x":0.6764705777168274,"y":0.354519784450531},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3644067943096161},{"x":0.6313725709915161,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"Branch","boundary":[0.6313725709915161,0.354519784450531,0.6764705777168274,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.354519784450531},{"x":0.6980392336845398,"y":0.354519784450531},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3644067943096161},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.354519784450531,0.6980392336845398,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.354519784450531},{"x":0.8058823347091675,"y":0.354519784450531},{"x":0.8058823347091675,"y":0.3644067943096161},{"x":0.770588219165802,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"هدوزفا","boundary":[0.770588219165802,0.354519784450531,0.8058823347091675,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.354519784450531},{"x":0.8607842922210693,"y":0.354519784450531},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3644067943096161},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.8117647171020508,0.354519784450531,0.8607842922210693,0.3644067943096161]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6784313917160034,"y":0.37711864709854126},{"x":0.6313725709915161,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":"QD۴۱۵","boundary":[0.6313725709915161,0.3672316372394562,0.6784313917160034,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6980392336845398,"y":0.37711864709854126},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.3672316372394562,0.6980392336845398,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7980391979217529,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7980391979217529,"y":0.37711864709854126},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":"هرگنک","boundary":[0.7647058963775635,0.3672316372394562,0.7980391979217529,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8352941274642944,"y":0.37711864709854126},{"x":0.8058823347091675,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.8058823347091675,0.3672316372394562,0.8352941274642944,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8607842922210693,"y":0.37711864709854126},{"x":0.843137264251709,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.843137264251709,0.3672316372394562,0.8607842922210693,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529411673545837,"y":0.3813559412956238},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3813559412956238},{"x":0.6784313917160034,"y":0.39124295115470886},{"x":0.6529411673545837,"y":0.39124295115470886}]},"confidence":1,"str":"۵۷۲","boundary":[0.6529411673545837,0.3813559412956238,0.6784313917160034,0.39124295115470886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3813559412956238},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3813559412956238},{"x":0.6980392336845398,"y":0.39124295115470886},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39124295115470886}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.3813559412956238,0.6980392336845398,0.39124295115470886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.3813559412956238},{"x":0.7980391979217529,"y":0.3813559412956238},{"x":0.7980391979217529,"y":0.39124295115470886},{"x":0.7607843279838562,"y":0.39124295115470886}]},"confidence":1,"str":"ییوید","boundary":[0.7607843279838562,0.3813559412956238,0.7980391979217529,0.39124295115470886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.3813559412956238},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3813559412956238},{"x":0.8352941274642944,"y":0.39124295115470886},{"x":0.8058823347091675,"y":0.39124295115470886}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.8058823347091675,0.3813559412956238,0.8352941274642944,0.39124295115470886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.3813559412956238},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3813559412956238},{"x":0.8607842922210693,"y":0.39124295115470886},{"x":0.843137264251709,"y":0.39124295115470886}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.843137264251709,0.3813559412956238,0.8607842922210693,0.39124295115470886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615686297416687,"y":0.395480215549469},{"x":0.6784313917160034,"y":0.395480215549469},{"x":0.6784313917160034,"y":0.4053672254085541},{"x":0.615686297416687,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":1,"str":"۷۳۰۱۳۵۵","boundary":[0.615686297416687,0.395480215549469,0.6784313917160034,0.4053672254085541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.395480215549469},{"x":0.6980392336845398,"y":0.395480215549469},{"x":0.6980392336845398,"y":0.4053672254085541},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.395480215549469,0.6980392336845398,0.4053672254085541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.395480215549469},{"x":0.813725471496582,"y":0.395480215549469},{"x":0.813725471496582,"y":0.4053672254085541},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":1,"str":"یسانشباتک","boundary":[0.7352941036224365,0.395480215549469,0.813725471496582,0.4053672254085541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.395480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.395480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4053672254085541},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":1,"str":"هرامش","boundary":[0.8196078538894653,0.395480215549469,0.8607842922210693,0.4053672254085541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.40819209814071655},{"x":0.8607842922210693,"y":0.40819209814071655},{"x":0.8607842922210693,"y":0.41807910799980164},{"x":0.8333333134651184,"y":0.41807910799980164}]},"confidence":1,"str":"یلم","boundary":[0.8333333134651184,0.40819209814071655,0.8607842922210693,0.41807910799980164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.24435028433799744},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24435028433799744},{"x":0.8607842922210693,"y":0.41807910799980164},{"x":0.29019609093666077,"y":0.41807910799980164}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28519609093666076,0.23735028433799743,0.8657842922210693,0.42507910799980164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.42231637239456177},{"x":0.8098039031028748,"y":0.42231637239456177},{"x":0.8098039031028748,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7784313559532166,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":1,"str":"دروكر","boundary":[0.7784313559532166,0.42231637239456177,0.8098039031028748,0.43220338225364685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156862854957581,"y":0.42231637239456177},{"x":0.8607842922210693,"y":0.42231637239456177},{"x":0.8607842922210693,"y":0.43220338225364685},{"x":0.8156862854957581,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":1,"str":"تیعضو","boundary":[0.8156862854957581,0.42231637239456177,0.8607842922210693,0.43220338225364685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.42231637239456177},{"x":0.6980392336845398,"y":0.42231637239456177},{"x":0.6980392336845398,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.42231637239456177,0.6980392336845398,0.43220338225364685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.42231637239456177},{"x":0.6764705777168274,"y":0.42231637239456177},{"x":0.6764705777168274,"y":0.43220338225364685},{"x":0.656862735748291,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":1,"str":"اپیف","boundary":[0.656862735748291,0.42231637239456177,0.6764705777168274,0.43220338225364685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.42231637239456177},{"x":0.8607842922210693,"y":0.42231637239456177},{"x":0.8607842922210693,"y":0.43220338225364685},{"x":0.656862735748291,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.651862735748291,0.41531637239456176,0.8657842922210693,0.43920338225364686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.4618644118309021},{"x":0.8078431487083435,"y":0.4618644118309021},{"x":0.8078431487083435,"y":0.4759886860847473},{"x":0.772549033164978,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.772549033164978,0.4618644118309021,0.8078431487083435,0.4759886860847473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.4618644118309021},{"x":0.8294117450714111,"y":0.4618644118309021},{"x":0.8294117450714111,"y":0.4759886860847473},{"x":0.813725471496582,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.813725471496582,0.4618644118309021,0.8294117450714111,0.4759886860847473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.4618644118309021},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4618644118309021},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47740113735198975},{"x":0.6313725709915161,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6313725709915161,0.4618644118309021,0.6352941393852234,0.47740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.4618644118309021},{"x":0.529411792755127,"y":0.4618644118309021},{"x":0.529411792755127,"y":0.47740113735198975},{"x":0.45686274766921997,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.45686274766921997,0.4618644118309021,0.529411792755127,0.47740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.4618644118309021},{"x":0.5901960730552673,"y":0.4618644118309021},{"x":0.5901960730552673,"y":0.47740113735198975},{"x":0.5352941155433655,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.5352941155433655,0.4618644118309021,0.5901960730552673,0.47740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.4618644118309021},{"x":0.6294117569923401,"y":0.4618644118309021},{"x":0.6294117569923401,"y":0.47740113735198975},{"x":0.5960784554481506,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"str":"ینابم","boundary":[0.5960784554481506,0.4618644118309021,0.6294117569923401,0.47740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.4618644118309021},{"x":0.4156862795352936,"y":0.4618644118309021},{"x":0.4156862795352936,"y":0.47740113735198975},{"x":0.3588235378265381,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"str":"یمیشویب","boundary":[0.3588235378265381,0.4618644118309021,0.4156862795352936,0.47740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.4618644118309021},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4618644118309021},{"x":0.43529412150382996,"y":0.47740113735198975},{"x":0.4215686321258545,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4215686321258545,0.4618644118309021,0.43529412150382996,0.47740113735198975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431372582912445,"y":0.4618644118309021},{"x":0.45490196347236633,"y":0.4618644118309021},{"x":0.45490196347236633,"y":0.47740113735198975},{"x":0.4431372582912445,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4431372582912445,0.4618644118309021,0.45490196347236633,0.47740113735198975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.4618644118309021},{"x":0.8294117450714111,"y":0.4618644118309021},{"x":0.8294117450714111,"y":0.47740113735198975},{"x":0.3588235378265381,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3538235378265381,0.4548644118309021,0.8344117450714111,0.48440113735198975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.5014124512672424},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5014124512672424},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5155367255210876},{"x":0.7921568751335144,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":"فلوم","boundary":[0.7921568751335144,0.5014124512672424,0.8274509906768799,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.5},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5141242742538452},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5141242742538452}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6333333253860474,0.5,0.6372548937797546,0.5141242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545098066329956,"y":0.5014124512672424},{"x":0.5843137502670288,"y":0.5014124512672424},{"x":0.5843137502670288,"y":0.5141242742538452},{"x":0.545098066329956,"y":0.5141242742538452}]},"confidence":1,"str":"یدلاوف","boundary":[0.545098066329956,0.5014124512672424,0.5843137502670288,0.5141242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.5014124512672424},{"x":0.6313725709915161,"y":0.5014124512672424},{"x":0.6313725709915161,"y":0.5141242742538452},{"x":0.5921568870544434,"y":0.5141242742538452}]},"confidence":1,"str":"دازرهش","boundary":[0.5921568870544434,0.5014124512672424,0.6313725709915161,0.5141242742538452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545098066329956,"y":0.5},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5155367255210876},{"x":0.545098066329956,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.540098066329956,0.493,0.8324509906768799,0.5225367255210877],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5367231369018555},{"x":0.8294117450714111,"y":0.5367231369018555},{"x":0.8294117450714111,"y":0.5508474707603455},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5508474707603455}]},"confidence":1,"str":"رشان","boundary":[0.8039215803146362,0.5367231369018555,0.8294117450714111,0.5508474707603455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5508474707603455},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5508474707603455}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6333333253860474,0.5367231369018555,0.6372548937797546,0.5508474707603455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6313725709915161,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6313725709915161,"y":0.5508474707603455},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5508474707603455}]},"confidence":1,"str":"داهج","boundary":[0.6000000238418579,0.5367231369018555,0.6313725709915161,0.5508474707603455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.5367231369018555},{"x":0.5941176414489746,"y":0.5367231369018555},{"x":0.5941176414489746,"y":0.5508474707603455},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5508474707603455}]},"confidence":1,"str":"یهاگشناد","boundary":[0.5333333611488342,0.5367231369018555,0.5941176414489746,0.5508474707603455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.5367231369018555},{"x":0.5274509787559509,"y":0.5367231369018555},{"x":0.5274509787559509,"y":0.5508474707603455},{"x":0.4960784316062927,"y":0.5508474707603455}]},"confidence":1,"str":"ناتسا","boundary":[0.4960784316062927,0.5367231369018555,0.5274509787559509,0.5508474707603455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5367231369018555},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5367231369018555},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5508474707603455},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5508474707603455}]},"confidence":1,"str":"نامرک","boundary":[0.45098039507865906,0.5367231369018555,0.4901960790157318,0.5508474707603455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5367231369018555},{"x":0.8294117450714111,"y":0.5367231369018555},{"x":0.8294117450714111,"y":0.5508474707603455},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5508474707603455}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.44598039507865905,0.5297231369018555,0.8344117450714111,0.5578474707603455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5875706076622009},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5875706076622009}]},"confidence":1,"str":"راشتنا","boundary":[0.7549019455909729,0.5734463334083557,0.7882353067398071,0.5875706076622009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.5734463334083557},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5734463334083557},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5875706076622009},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5875706076622009}]},"confidence":1,"str":"خیرات","boundary":[0.7941176295280457,0.5734463334083557,0.8274509906768799,0.5875706076622009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6411764621734619,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6411764621734619,"y":0.5875706076622009},{"x":0.6392157077789307,"y":0.5875706076622009}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6392157077789307,0.5734463334083557,0.6411764621734619,0.5875706076622009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6392157077789307,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6392157077789307,"y":0.5875706076622009},{"x":0.6039215922355652,"y":0.5875706076622009}]},"confidence":1,"str":"1399","boundary":[0.6039215922355652,0.5734463334083557,0.6392157077789307,0.5875706076622009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.5734463334083557},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5734463334083557},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5875706076622009},{"x":0.6039215922355652,"y":0.5875706076622009}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5989215922355652,0.5664463334083557,0.8324509906768799,0.5945706076622009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6101694703102112},{"x":0.8274509906768799,"y":0.6101694703102112},{"x":0.8274509906768799,"y":0.6242938041687012},{"x":0.800000011920929,"y":0.6242938041687012}]},"confidence":1,"str":"ژاریت","boundary":[0.800000011920929,0.6101694703102112,0.8274509906768799,0.6242938041687012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.6115819215774536},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6115819215774536},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6257061958312988}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6333333253860474,0.6115819215774536,0.6372548937797546,0.6257061958312988]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058823466300964,"y":0.6115819215774536},{"x":0.6313725709915161,"y":0.6115819215774536},{"x":0.6313725709915161,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6257061958312988}]},"confidence":1,"str":"500","boundary":[0.6058823466300964,0.6115819215774536,0.6313725709915161,0.6257061958312988]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058823466300964,"y":0.6101694703102112},{"x":0.8274509906768799,"y":0.6101694703102112},{"x":0.8274509906768799,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6257061958312988}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6008823466300964,0.6031694703102112,0.8324509906768799,0.6327061958312988],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.6483050584793091},{"x":0.7921568751335144,"y":0.6483050584793091},{"x":0.7921568751335144,"y":0.6624293923377991},{"x":0.7588235139846802,"y":0.6624293923377991}]},"confidence":1,"str":"پاچ","boundary":[0.7588235139846802,0.6483050584793091,0.7921568751335144,0.6624293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.6483050584793091},{"x":0.8294117450714111,"y":0.6483050584793091},{"x":0.8294117450714111,"y":0.6624293923377991},{"x":0.7960784435272217,"y":0.6624293923377991}]},"confidence":1,"str":"تبون","boundary":[0.7960784435272217,0.6483050584793091,0.8294117450714111,0.6624293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.6483050584793091},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6483050584793091},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6624293923377991},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6624293923377991}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6333333253860474,0.6483050584793091,0.6372548937797546,0.6624293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058823466300964,"y":0.6483050584793091},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6483050584793091},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6624293923377991},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6624293923377991}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.6058823466300964,0.6483050584793091,0.6274510025978088,0.6624293923377991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058823466300964,"y":0.6483050584793091},{"x":0.8294117450714111,"y":0.6483050584793091},{"x":0.8294117450714111,"y":0.6624293923377991},{"x":0.6058823466300964,"y":0.6624293923377991}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6008823466300964,0.6413050584793091,0.8344117450714111,0.6694293923377991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.6850282549858093},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6850282549858093},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6991525292396545},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"تمیق","boundary":[0.7941176295280457,0.6850282549858093,0.8254901766777039,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.6850282549858093},{"x":0.6411764621734619,"y":0.6850282549858093},{"x":0.6411764621734619,"y":0.6991525292396545},{"x":0.6392157077789307,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6392157077789307,0.6850282549858093,0.6411764621734619,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.6850282549858093},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6850282549858093},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5862745046615601,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"80.000","boundary":[0.5862745046615601,0.6850282549858093,0.6352941393852234,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.6850282549858093},{"x":0.5803921818733215,"y":0.6850282549858093},{"x":0.5803921818733215,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5470588207244873,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"ناموت","boundary":[0.5470588207244873,0.6850282549858093,0.5803921818733215,0.6991525292396545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.6850282549858093},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6850282549858093},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5470588207244873,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5420588207244873,0.6780282549858093,0.8304901766777039,0.7061525292396545],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/eOiCOmmofsclPKyp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/uviHdspDHgjROBwN.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/NiJJLazRbHUpfKRI.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9993357671846105]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.06355932354927063},{"x":0.6882352828979492,"y":0.06355932354927063},{"x":0.6882352828979492,"y":0.0762711837887764},{"x":0.6745098233222961,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6745098233222961,0.06355932354927063,0.6882352828979492,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7803921699523926,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7803921699523926,"y":0.0762711837887764},{"x":0.6941176652908325,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.6941176652908325,0.06355932354927063,0.7803921699523926,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7901960611343384,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7901960611343384,"y":0.0762711837887764},{"x":0.7882353067398071,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7882353067398071,0.06355932354927063,0.7901960611343384,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8215686082839966,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8215686082839966,"y":0.0762711837887764},{"x":0.7960784435272217,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.7960784435272217,0.06355932354927063,0.8215686082839966,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8294117450714111,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.8294117450714111,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.06355932354927063},{"x":0.1352941244840622,"y":0.06355932354927063},{"x":0.1352941244840622,"y":0.0762711837887764},{"x":0.12745098769664764,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.12745098769664764,0.06355932354927063,0.1352941244840622,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.12745098769664764,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.1878531128168106},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1878531128168106},{"x":0.8117647171020508,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7882353067398071,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"همه","boundary":[0.7882353067398071,0.1878531128168106,0.8117647171020508,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.1878531128168106},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1878531128168106},{"x":0.8588235378265381,"y":0.20338982343673706},{"x":0.8196078538894653,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"هعسوت","boundary":[0.8196078538894653,0.1878531128168106,0.8588235378265381,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7803921699523926,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7803921699523926,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7470588088035583,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"هبناج","boundary":[0.7470588088035583,0.1878531128168106,0.7803921699523926,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.1878531128168106},{"x":0.5274509787559509,"y":0.1878531128168106},{"x":0.5274509787559509,"y":0.20338982343673706},{"x":0.4882352948188782,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"هعسوت","boundary":[0.4882352948188782,0.1878531128168106,0.5274509787559509,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.1878531128168106},{"x":0.5784313678741455,"y":0.1878531128168106},{"x":0.5784313678741455,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5352941155433655,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"مزلتسم","boundary":[0.5352941155433655,0.1878531128168106,0.5784313678741455,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.1878531128168106},{"x":0.6176470518112183,"y":0.1878531128168106},{"x":0.6176470518112183,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5862745046615601,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.5862745046615601,0.1878531128168106,0.6176470518112183,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6254901885986328,"y":0.1878531128168106},{"x":0.6803921461105347,"y":0.1878531128168106},{"x":0.6803921461105347,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6254901885986328,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"نامزیزع","boundary":[0.6254901885986328,0.1878531128168106,0.6803921461105347,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7254902124404907,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7254902124404907,"y":0.20338982343673706},{"x":0.686274528503418,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"روشک","boundary":[0.686274528503418,0.1878531128168106,0.7254902124404907,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7470588088035583,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7470588088035583,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7333333492279053,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.7333333492279053,0.1878531128168106,0.7470588088035583,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19411765038967133,"y":0.1878531128168106},{"x":0.24117647111415863,"y":0.1878531128168106},{"x":0.24117647111415863,"y":0.20338982343673706},{"x":0.19411765038967133,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.19411765038967133,0.1878531128168106,0.24117647111415863,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24901960790157318,"y":0.1878531128168106},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1878531128168106},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20338982343673706},{"x":0.24901960790157318,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.24901960790157318,0.1878531128168106,0.25882354378700256,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.1878531128168106},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1878531128168106},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20338982343673706},{"x":0.2666666805744171,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"یریگ","boundary":[0.2666666805744171,0.1878531128168106,0.30588236451148987,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.1878531128168106},{"x":0.3392156958580017,"y":0.1878531128168106},{"x":0.3392156958580017,"y":0.20338982343673706},{"x":0.3117647171020508,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"هرهب","boundary":[0.3117647171020508,0.1878531128168106,0.3392156958580017,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450980484485626,"y":0.1878531128168106},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1878531128168106},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20338982343673706},{"x":0.3450980484485626,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3450980484485626,0.1878531128168106,0.3529411852359772,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.1878531128168106},{"x":0.40980392694473267,"y":0.1878531128168106},{"x":0.40980392694473267,"y":0.20338982343673706},{"x":0.3588235378265381,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"شهوژپ","boundary":[0.3588235378265381,0.1878531128168106,0.40980392694473267,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176470637321472,"y":0.1878531128168106},{"x":0.4647058844566345,"y":0.1878531128168106},{"x":0.4647058844566345,"y":0.20338982343673706},{"x":0.4176470637321472,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"،قیقحت","boundary":[0.4176470637321472,0.1878531128168106,0.4647058844566345,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.1878531128168106},{"x":0.48627451062202454,"y":0.1878531128168106},{"x":0.48627451062202454,"y":0.20338982343673706},{"x":0.4725490212440491,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.4725490212440491,0.1878531128168106,0.48627451062202454,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.1878531128168106},{"x":0.15882353484630585,"y":0.1878531128168106},{"x":0.15882353484630585,"y":0.20338982343673706},{"x":0.12745098769664764,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"نیون","boundary":[0.12745098769664764,0.1878531128168106,0.15882353484630585,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.1878531128168106},{"x":0.1921568661928177,"y":0.1878531128168106},{"x":0.1921568661928177,"y":0.20338982343673706},{"x":0.16470588743686676,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.16470588743686676,0.1878531128168106,0.1921568661928177,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7549019455909729,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7549019455909729,"y":0.23163841664791107},{"x":0.7196078300476074,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"هدمع","boundary":[0.7196078300476074,0.21610169112682343,0.7549019455909729,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7980391979217529,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7980391979217529,"y":0.23163841664791107},{"x":0.7607843279838562,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.7607843279838562,0.21610169112682343,0.7980391979217529,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8235294222831726,"y":0.23163841664791107},{"x":0.8039215803146362,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.8039215803146362,0.21610169112682343,0.8235294222831726,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274509906768799,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8607842922210693,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8607842922210693,"y":0.23163841664791107},{"x":0.8274509906768799,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.8274509906768799,0.21610169112682343,0.8607842922210693,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47843137383461,"y":0.21610169112682343},{"x":0.5137255191802979,"y":0.21610169112682343},{"x":0.5137255191802979,"y":0.23163841664791107},{"x":0.47843137383461,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"هدهع","boundary":[0.47843137383461,0.21610169112682343,0.5137255191802979,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.21610169112682343},{"x":0.5313725471496582,"y":0.21610169112682343},{"x":0.5313725471496582,"y":0.23163841664791107},{"x":0.5196078419685364,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.5196078419685364,0.21610169112682343,0.5313725471496582,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.21610169112682343},{"x":0.5843137502670288,"y":0.21610169112682343},{"x":0.5843137502670288,"y":0.23163841664791107},{"x":0.5372549295425415,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"،گرزب","boundary":[0.5372549295425415,0.21610169112682343,0.5843137502670288,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901960730552673,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6490195989608765,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6490195989608765,"y":0.23163841664791107},{"x":0.5901960730552673,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"تیلوئسم","boundary":[0.5901960730552673,0.21610169112682343,0.6490195989608765,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6764705777168274,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6764705777168274,"y":0.23163841664791107},{"x":0.656862735748291,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.656862735748291,0.21610169112682343,0.6764705777168274,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23163841664791107},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6823529601097107,0.21610169112682343,0.6941176652908325,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23163841664791107},{"x":0.699999988079071,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.699999988079071,0.21610169112682343,0.7176470756530762,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.21610169112682343},{"x":0.1352941244840622,"y":0.21610169112682343},{"x":0.1352941244840622,"y":0.23163841664791107},{"x":0.12745098769664764,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.12745098769664764,0.21610169112682343,0.1352941244840622,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.21610169112682343},{"x":0.17843137681484222,"y":0.21610169112682343},{"x":0.17843137681484222,"y":0.23163841664791107},{"x":0.1411764770746231,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"یملع","boundary":[0.1411764770746231,0.21610169112682343,0.17843137681484222,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18431372940540314,"y":0.21610169112682343},{"x":0.2450980395078659,"y":0.21610169112682343},{"x":0.2450980395078659,"y":0.23163841664791107},{"x":0.18431372940540314,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"تاسسؤم","boundary":[0.18431372940540314,0.21610169112682343,0.2450980395078659,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.21610169112682343},{"x":0.25882354378700256,"y":0.21610169112682343},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23163841664791107},{"x":0.250980406999588,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.250980406999588,0.21610169112682343,0.25882354378700256,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.21610169112682343},{"x":0.33529412746429443,"y":0.21610169112682343},{"x":0.33529412746429443,"y":0.23163841664791107},{"x":0.2647058963775635,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"نایوجشناد","boundary":[0.2647058963775635,0.21610169112682343,0.33529412746429443,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.21610169112682343},{"x":0.3960784375667572,"y":0.21610169112682343},{"x":0.3960784375667572,"y":0.23163841664791107},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"،ناققحم","boundary":[0.34117648005485535,0.21610169112682343,0.3960784375667572,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.21610169112682343},{"x":0.45686274766921997,"y":0.21610169112682343},{"x":0.45686274766921997,"y":0.23163841664791107},{"x":0.40392157435417175,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"،ناداتسا","boundary":[0.40392157435417175,0.21610169112682343,0.45686274766921997,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4627451002597809,"y":0.21610169112682343},{"x":0.47647058963775635,"y":0.21610169112682343},{"x":0.47647058963775635,"y":0.23163841664791107},{"x":0.4627451002597809,"y":0.23163841664791107}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.4627451002597809,0.21610169112682343,0.47647058963775635,0.23163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.24435028433799744},{"x":0.30000001192092896,"y":0.24435028433799744},{"x":0.30000001192092896,"y":0.2598870098590851},{"x":0.29019609093666077,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"ها","boundary":[0.29019609093666077,0.24435028433799744,0.30000001192092896,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078431487083435,"y":0.24435028433799744},{"x":0.31568628549575806,"y":0.24435028433799744},{"x":0.31568628549575806,"y":0.2598870098590851},{"x":0.3078431487083435,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.3078431487083435,0.24435028433799744,0.31568628549575806,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3705882430076599,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3705882430076599,"y":0.2598870098590851},{"x":0.3235294222831726,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"یملاسا","boundary":[0.3235294222831726,0.24435028433799744,0.3705882430076599,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37843137979507446,"y":0.24435028433799744},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24435028433799744},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2598870098590851},{"x":0.37843137979507446,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.37843137979507446,0.24435028433799744,0.42352941632270813,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.24435028433799744},{"x":0.44117647409439087,"y":0.24435028433799744},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2598870098590851},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4313725531101227,0.24435028433799744,0.44117647409439087,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490196108818054,"y":0.24435028433799744},{"x":0.501960813999176,"y":0.24435028433799744},{"x":0.501960813999176,"y":0.2598870098590851},{"x":0.4490196108818054,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"هتساخرب","boundary":[0.4490196108818054,0.24435028433799744,0.501960813999176,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5490196347236633,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2598870098590851},{"x":0.5078431367874146,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"یداهن","boundary":[0.5078431367874146,0.24435028433799744,0.5490196347236633,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5941176414489746,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5941176414489746,"y":0.2598870098590851},{"x":0.5549019575119019,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.5549019575119019,0.24435028433799744,0.5941176414489746,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6098039150238037,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6098039150238037,"y":0.2598870098590851},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6000000238418579,0.24435028433799744,0.6098039150238037,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6333333253860474,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6333333253860474,"y":0.2598870098590851},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.6176470518112183,0.24435028433799744,0.6333333253860474,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2598870098590851},{"x":0.6411764621734619,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"یهاگشناد","boundary":[0.6411764621734619,0.24435028433799744,0.7058823704719543,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7470588088035583,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7470588088035583,"y":0.2598870098590851},{"x":0.7137255072593689,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"داهج","boundary":[0.7137255072593689,0.24435028433799744,0.7470588088035583,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7901960611343384,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7901960611343384,"y":0.2598870098590851},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.7549019455909729,0.24435028433799744,0.7901960611343384,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.24435028433799744},{"x":0.8588235378265381,"y":0.24435028433799744},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2598870098590851},{"x":0.7980391979217529,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"یتاقیقحت","boundary":[0.7980391979217529,0.24435028433799744,0.8588235378265381,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.24435028433799744},{"x":0.1352941244840622,"y":0.24435028433799744},{"x":0.1352941244840622,"y":0.2598870098590851},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.12745098769664764,0.24435028433799744,0.1352941244840622,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.24435028433799744},{"x":0.1980392187833786,"y":0.24435028433799744},{"x":0.1980392187833786,"y":0.2598870098590851},{"x":0.14313726127147675,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"یشهوژپ","boundary":[0.14313726127147675,0.24435028433799744,0.1980392187833786,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.24435028433799744},{"x":0.24901960790157318,"y":0.24435028433799744},{"x":0.24901960790157318,"y":0.2598870098590851},{"x":0.20588235557079315,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"،یملع","boundary":[0.20588235557079315,0.24435028433799744,0.24901960790157318,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.24435028433799744},{"x":0.28823530673980713,"y":0.24435028433799744},{"x":0.28823530673980713,"y":0.2598870098590851},{"x":0.2549019753932953,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":1,"str":"فاد","boundary":[0.2549019753932953,0.24435028433799744,0.28823530673980713,0.2598870098590851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.27259886264801025},{"x":0.5,"y":0.27259886264801025},{"x":0.5,"y":0.2881355881690979},{"x":0.46666666865348816,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"هجیتن","boundary":[0.46666666865348816,0.27259886264801025,0.5,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.27259886264801025},{"x":0.5254902243614197,"y":0.27259886264801025},{"x":0.5254902243614197,"y":0.2881355881690979},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5058823823928833,0.27259886264801025,0.5254902243614197,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313725471496582,"y":0.27259886264801025},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27259886264801025},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2881355881690979},{"x":0.5313725471496582,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5313725471496582,0.27259886264801025,0.5411764979362488,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.27259886264801025},{"x":0.613725483417511,"y":0.27259886264801025},{"x":0.613725483417511,"y":0.2881355881690979},{"x":0.5470588207244873,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"یهاگشناد","boundary":[0.5470588207244873,0.27259886264801025,0.613725483417511,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215686202049255,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6294117569923401,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6294117569923401,"y":0.2881355881690979},{"x":0.6215686202049255,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6215686202049255,0.27259886264801025,0.6294117569923401,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6725490093231201,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6725490093231201,"y":0.2881355881690979},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"یملع","boundary":[0.6352941393852234,0.27259886264801025,0.6725490093231201,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7117646932601929,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7117646932601929,"y":0.2881355881690979},{"x":0.6784313917160034,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"بتک","boundary":[0.6784313917160034,0.27259886264801025,0.7117646932601929,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2881355881690979},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"رشن","boundary":[0.7176470756530762,0.27259886264801025,0.7411764860153198,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7549019455909729,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2881355881690979},{"x":0.7470588088035583,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7470588088035583,0.27259886264801025,0.7549019455909729,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7941176295280457,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7941176295280457,"y":0.2881355881690979},{"x":0.7607843279838562,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"پاچ","boundary":[0.7607843279838562,0.27259886264801025,0.7941176295280457,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.27259886264801025},{"x":0.8607842922210693,"y":0.27259886264801025},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2881355881690979},{"x":0.800000011920929,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"،یگنهرف","boundary":[0.800000011920929,0.27259886264801025,0.8607842922210693,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.27259886264801025},{"x":0.21764706075191498,"y":0.27259886264801025},{"x":0.21764706075191498,"y":0.2881355881690979},{"x":0.14313726127147675,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"هنادنمشیدنا","boundary":[0.14313726127147675,0.27259886264801025,0.21764706075191498,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.27259886264801025},{"x":0.23333333432674408,"y":0.27259886264801025},{"x":0.23333333432674408,"y":0.2881355881690979},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.22549019753932953,0.27259886264801025,0.23333333432674408,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.27259886264801025},{"x":0.2764706015586853,"y":0.27259886264801025},{"x":0.2764706015586853,"y":0.2881355881690979},{"x":0.239215686917305,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"یملع","boundary":[0.239215686917305,0.27259886264801025,0.2764706015586853,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.27259886264801025},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27259886264801025},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2881355881690979},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"شلات","boundary":[0.2823529541492462,0.27259886264801025,0.3176470696926117,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.27259886264801025},{"x":0.3333333432674408,"y":0.27259886264801025},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2881355881690979},{"x":0.32549020648002625,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32549020648002625,0.27259886264801025,0.3333333432674408,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392156958580017,"y":0.27259886264801025},{"x":0.3901960849761963,"y":0.27259886264801025},{"x":0.3901960849761963,"y":0.2881355881690979},{"x":0.3392156958580017,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"شهوژپ","boundary":[0.3392156958580017,0.27259886264801025,0.3901960849761963,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.27259886264801025},{"x":0.4431372582912445,"y":0.27259886264801025},{"x":0.4431372582912445,"y":0.2881355881690979},{"x":0.39803922176361084,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"،قیقحت","boundary":[0.39803922176361084,0.27259886264801025,0.4431372582912445,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.27259886264801025},{"x":0.4647058844566345,"y":0.27259886264801025},{"x":0.4647058844566345,"y":0.2881355881690979},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.45098039507865906,0.27259886264801025,0.4647058844566345,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.27259886264801025},{"x":0.1411764770746231,"y":0.27259886264801025},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2881355881690979},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2881355881690979}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.12745098769664764,0.27259886264801025,0.1411764770746231,0.2881355881690979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6196078658103943,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6196078658103943,"y":0.3163841664791107},{"x":0.570588231086731,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"هاگشناد","boundary":[0.570588231086731,0.30084747076034546,0.6196078658103943,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6647058725357056,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6647058725357056,"y":0.3163841664791107},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"یملع","boundary":[0.6274510025978088,0.30084747076034546,0.6647058725357056,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.30084747076034546},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30084747076034546},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3163841664791107},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"تئیه","boundary":[0.6705882549285889,0.30084747076034546,0.7058823704719543,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.30084747076034546},{"x":0.7470588088035583,"y":0.30084747076034546},{"x":0.7470588088035583,"y":0.3163841664791107},{"x":0.7137255072593689,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"وضع","boundary":[0.7137255072593689,0.30084747076034546,0.7470588088035583,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.30084747076034546},{"x":0.7941176295280457,"y":0.30084747076034546},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3163841664791107},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"مرتحم","boundary":[0.7529411911964417,0.30084747076034546,0.7941176295280457,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8019607663154602,"y":0.30084747076034546},{"x":0.8588235378265381,"y":0.30084747076034546},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3163841664791107},{"x":0.8019607663154602,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"ناراکمه","boundary":[0.8019607663154602,0.30084747076034546,0.8588235378265381,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.30084747076034546},{"x":0.41960784792900085,"y":0.30084747076034546},{"x":0.41960784792900085,"y":0.3163841664791107},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.4019607901573181,0.30084747076034546,0.41960784792900085,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.30084747076034546},{"x":0.4882352948188782,"y":0.30084747076034546},{"x":0.4882352948188782,"y":0.3163841664791107},{"x":0.4274509847164154,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"یتاقیقحت","boundary":[0.4274509847164154,0.30084747076034546,0.4882352948188782,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.30084747076034546},{"x":0.5333333611488342,"y":0.30084747076034546},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3163841664791107},{"x":0.4960784316062927,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"زکارم","boundary":[0.4960784316062927,0.30084747076034546,0.5333333611488342,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.30084747076034546},{"x":0.5490196347236633,"y":0.30084747076034546},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3163841664791107},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.30084747076034546,0.5490196347236633,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.30084747076034546},{"x":0.5666666626930237,"y":0.30084747076034546},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3163841664791107},{"x":0.5549019575119019,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5549019575119019,0.30084747076034546,0.5666666626930237,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.30084747076034546},{"x":0.2568627595901489,"y":0.30084747076034546},{"x":0.2568627595901489,"y":0.3163841664791107},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"تیلوئسم","boundary":[0.20000000298023224,0.30084747076034546,0.2568627595901489,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.30084747076034546},{"x":0.2980392277240753,"y":0.30084747076034546},{"x":0.2980392277240753,"y":0.3163841664791107},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"رگید","boundary":[0.2647058963775635,0.30084747076034546,0.2980392277240753,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.30084747076034546},{"x":0.33529412746429443,"y":0.30084747076034546},{"x":0.33529412746429443,"y":0.3163841664791107},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"رانک","boundary":[0.30588236451148987,0.30084747076034546,0.33529412746429443,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.30084747076034546},{"x":0.35686275362968445,"y":0.30084747076034546},{"x":0.35686275362968445,"y":0.3163841664791107},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.34117648005485535,0.30084747076034546,0.35686275362968445,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.30084747076034546},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30084747076034546},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3163841664791107},{"x":0.364705890417099,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"،دشاب","boundary":[0.364705890417099,0.30084747076034546,0.4000000059604645,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.30084747076034546},{"x":0.16274510324001312,"y":0.30084747076034546},{"x":0.16274510324001312,"y":0.3163841664791107},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"ریطخ","boundary":[0.12745098769664764,0.30084747076034546,0.16274510324001312,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17058824002742767,"y":0.30084747076034546},{"x":0.19607843458652496,"y":0.30084747076034546},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3163841664791107},{"x":0.17058824002742767,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.17058824002742767,0.30084747076034546,0.19607843458652496,0.3163841664791107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6784313917160034,0.3290960490703583,0.6960784196853638,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3446327745914459},{"x":0.7039215564727783,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"یقلت","boundary":[0.7039215564727783,0.3290960490703583,0.7333333492279053,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3446327745914459},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"مهم","boundary":[0.7411764860153198,0.3290960490703583,0.7647058963775635,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8176470398902893,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8176470398902893,"y":0.3446327745914459},{"x":0.772549033164978,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"یتلاسر","boundary":[0.772549033164978,0.3290960490703583,0.8176470398902893,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3446327745914459},{"x":0.8254901766777039,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"،دوخ","boundary":[0.8254901766777039,0.3290960490703583,0.8588235378265381,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.3290960490703583},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3290960490703583},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5039215683937073,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"عتم","boundary":[0.5039215683937073,0.3290960490703583,0.5196078419685364,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274509787559509,"y":0.3290960490703583},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3290960490703583},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5274509787559509,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"دنوادخ","boundary":[0.5274509787559509,0.3290960490703583,0.5764706134796143,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5823529362678528,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5823529362678528,0.3290960490703583,0.6019607782363892,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6313725709915161,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6313725709915161,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"دیما","boundary":[0.6078431606292725,0.3290960490703583,0.6313725709915161,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6392157077789307,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":".دیامن","boundary":[0.6392157077789307,0.3290960490703583,0.6764705777168274,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.3290960490703583},{"x":0.1921568661928177,"y":0.3290960490703583},{"x":0.1921568661928177,"y":0.3446327745914459},{"x":0.14509804546833038,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":".دیامرف","boundary":[0.14509804546833038,0.3290960490703583,0.1921568661928177,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1980392187833786,"y":0.3290960490703583},{"x":0.23137255012989044,"y":0.3290960490703583},{"x":0.23137255012989044,"y":0.3446327745914459},{"x":0.1980392187833786,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"یرای","boundary":[0.1980392187833786,0.3290960490703583,0.23137255012989044,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.3290960490703583},{"x":0.2666666805744171,"y":0.3290960490703583},{"x":0.2666666805744171,"y":0.3446327745914459},{"x":0.23725490272045135,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.23725490272045135,0.3290960490703583,0.2666666805744171,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272549033164978,"y":0.3290960490703583},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3290960490703583},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3446327745914459},{"x":0.272549033164978,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.272549033164978,0.3290960490703583,0.28431373834609985,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.3290960490703583},{"x":0.31960785388946533,"y":0.3290960490703583},{"x":0.31960785388946533,"y":0.3446327745914459},{"x":0.29019609093666077,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"شیب","boundary":[0.29019609093666077,0.3290960490703583,0.31960785388946533,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.3290960490703583},{"x":0.3549019694328308,"y":0.3290960490703583},{"x":0.3549019694328308,"y":0.3446327745914459},{"x":0.32549020648002625,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"،مهم","boundary":[0.32549020648002625,0.3290960490703583,0.3549019694328308,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3290960490703583},{"x":0.3843137323856354,"y":0.3290960490703583},{"x":0.3843137323856354,"y":0.3446327745914459},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.36274510622024536,0.3290960490703583,0.3843137323856354,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3901960849761963,"y":0.3290960490703583},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3290960490703583},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3446327745914459},{"x":0.3901960849761963,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"ماجنا","boundary":[0.3901960849761963,0.3290960490703583,0.42352941632270813,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.3290960490703583},{"x":0.44509804248809814,"y":0.3290960490703583},{"x":0.44509804248809814,"y":0.3446327745914459},{"x":0.42941176891326904,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.42941176891326904,0.3290960490703583,0.44509804248809814,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.3290960490703583},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3290960490703583},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3446327745914459},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.45098039507865906,0.3290960490703583,0.46078431606292725,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.3290960490703583},{"x":0.47843137383461,"y":0.3290960490703583},{"x":0.47843137383461,"y":0.3446327745914459},{"x":0.4686274528503418,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"ام","boundary":[0.4686274528503418,0.3290960490703583,0.47843137383461,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.3290960490703583},{"x":0.501960813999176,"y":0.3290960490703583},{"x":0.501960813999176,"y":0.3446327745914459},{"x":0.48627451062202454,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.48627451062202454,0.3290960490703583,0.501960813999176,0.3446327745914459]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.1878531128168106},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1878531128168106},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3446327745914459},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.1808531128168106,0.8657842922210693,0.35163277459144593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25294119119644165,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2921568751335144,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2921568751335144,"y":0.42514124512672424},{"x":0.25294119119644165,"y":0.42514124512672424}]},"confidence":1,"str":"رتکد","boundary":[0.25294119119644165,0.4096045196056366,0.2921568751335144,0.42514124512672424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4096045196056366},{"x":0.19019608199596405,"y":0.4096045196056366},{"x":0.19019608199596405,"y":0.42514124512672424},{"x":0.12745098769664764,"y":0.42514124512672424}]},"confidence":1,"str":"هدنامزاب","boundary":[0.12745098769664764,0.4096045196056366,0.19019608199596405,0.42514124512672424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1980392187833786,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2450980395078659,"y":0.42514124512672424},{"x":0.1980392187833786,"y":0.42514124512672424}]},"confidence":1,"str":"یدهم","boundary":[0.1980392187833786,0.4096045196056366,0.2450980395078659,0.42514124512672424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2921568751335144,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2921568751335144,"y":0.42514124512672424},{"x":0.12745098769664764,"y":0.42514124512672424}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.4026045196056366,0.2971568751335144,0.43214124512672425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4477401077747345},{"x":0.17843137681484222,"y":0.4477401077747345},{"x":0.17843137681484222,"y":0.46327683329582214},{"x":0.12745098769664764,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"نامرک","boundary":[0.12745098769664764,0.4477401077747345,0.17843137681484222,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4477401077747345},{"x":0.23137255012989044,"y":0.4477401077747345},{"x":0.23137255012989044,"y":0.46327683329582214},{"x":0.18627451360225677,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"ناتسا","boundary":[0.18627451360225677,0.4477401077747345,0.23137255012989044,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.4477401077747345},{"x":0.31568628549575806,"y":0.4477401077747345},{"x":0.31568628549575806,"y":0.46327683329582214},{"x":0.239215686917305,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"یهاگشناد","boundary":[0.239215686917305,0.4477401077747345,0.31568628549575806,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.4477401077747345},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4477401077747345},{"x":0.36274510622024536,"y":0.46327683329582214},{"x":0.3235294222831726,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"داهج","boundary":[0.3235294222831726,0.4477401077747345,0.36274510622024536,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.4477401077747345},{"x":0.41372549533843994,"y":0.4477401077747345},{"x":0.41372549533843994,"y":0.46327683329582214},{"x":0.3705882430076599,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"سیئر","boundary":[0.3705882430076599,0.4477401077747345,0.41372549533843994,0.46327683329582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4477401077747345},{"x":0.41372549533843994,"y":0.4477401077747345},{"x":0.41372549533843994,"y":0.46327683329582214},{"x":0.12745098769664764,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.4407401077747345,0.41872549533843995,0.47027683329582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.15112994611263275},{"x":0.7901960611343384,"y":0.15112994611263275},{"x":0.7901960611343384,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7588235139846802,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":1,"str":"رشان","boundary":[0.7588235139846802,0.15112994611263275,0.7901960611343384,0.1666666716337204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.15112994611263275},{"x":0.8588235378265381,"y":0.15112994611263275},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7980391979217529,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":1,"str":"راتفگشیپ","boundary":[0.7980391979217529,0.15112994611263275,0.8588235378265381,0.1666666716337204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.15112994611263275},{"x":0.8588235378265381,"y":0.15112994611263275},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7588235139846802,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7538235139846802,0.14412994611263275,0.8638235378265381,0.1736666716337204],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/KWOlbkNsDgIhSxYR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/kpuQHTGiBEPUygUv.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/LilIHjTMjeVUgdDq.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9992719285474659]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098039388656616,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7666666507720947,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7666666507720947,"y":0.24152542650699615},{"x":0.7098039388656616,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"یمیشویب","boundary":[0.7098039388656616,0.2259887009859085,0.7666666507720947,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7980391979217529,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7980391979217529,"y":0.24152542650699615},{"x":0.772549033164978,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"ملع","boundary":[0.772549033164978,0.2259887009859085,0.7980391979217529,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24152542650699615},{"x":0.8039215803146362,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"یریگارف","boundary":[0.8039215803146362,0.2259887009859085,0.8607842922210693,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7039215564727783,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7039215564727783,"y":0.24152542650699615},{"x":0.6882352828979492,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6882352828979492,0.2259887009859085,0.7039215564727783,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6882352828979492,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6882352828979492,"y":0.24152542650699615},{"x":0.6333333253860474,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"اهشیارگ","boundary":[0.6333333253860474,0.2259887009859085,0.6882352828979492,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613725483417511,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6333333253860474,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6333333253860474,"y":0.24152542650699615},{"x":0.613725483417511,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"یی","boundary":[0.613725483417511,0.2259887009859085,0.6333333253860474,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6078431606292725,"y":0.24152542650699615},{"x":0.5980392098426819,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5980392098426819,0.2259887009859085,0.6078431606292725,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24152542650699615},{"x":0.5333333611488342,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"هیاپ","boundary":[0.5333333611488342,0.2259887009859085,0.5529412031173706,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5921568870544434,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5921568870544434,"y":0.24152542650699615},{"x":0.5607843399047852,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"مولع","boundary":[0.5607843399047852,0.2259887009859085,0.5921568870544434,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.2259887009859085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2259887009859085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24152542650699615},{"x":0.46666666865348816,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46666666865348816,0.2259887009859085,0.48235294222831726,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5137255191802979,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5137255191802979,"y":0.24152542650699615},{"x":0.4882352948188782,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"هتبلا","boundary":[0.4882352948188782,0.2259887009859085,0.5137255191802979,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5274509787559509,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5274509787559509,"y":0.24152542650699615},{"x":0.5196078419685364,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5196078419685364,0.2259887009859085,0.5274509787559509,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.2259887009859085},{"x":0.4156862795352936,"y":0.2259887009859085},{"x":0.4156862795352936,"y":0.24152542650699615},{"x":0.4058823585510254,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4058823585510254,0.2259887009859085,0.4156862795352936,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.2259887009859085},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2259887009859085},{"x":0.46078431606292725,"y":0.24152542650699615},{"x":0.4215686321258545,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"یضعب","boundary":[0.4215686321258545,0.2259887009859085,0.46078431606292725,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33137255907058716,"y":0.2259887009859085},{"x":0.343137264251709,"y":0.2259887009859085},{"x":0.343137264251709,"y":0.24152542650699615},{"x":0.33137255907058716,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.33137255907058716,0.2259887009859085,0.343137264251709,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3490196168422699,"y":0.2259887009859085},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2259887009859085},{"x":0.4000000059604645,"y":0.24152542650699615},{"x":0.3490196168422699,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"شیارگ","boundary":[0.3490196168422699,0.2259887009859085,0.4000000059604645,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31568628549575806,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24152542650699615},{"x":0.31568628549575806,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.31568628549575806,0.2259887009859085,0.3294117748737335,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.2259887009859085},{"x":0.30980393290519714,"y":0.2259887009859085},{"x":0.30980393290519714,"y":0.24152542650699615},{"x":0.27450981736183167,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"هورگ","boundary":[0.27450981736183167,0.2259887009859085,0.30980393290519714,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2259887009859085},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2259887009859085},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24152542650699615},{"x":0.12745098769664764,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"یکشزپاریپ","boundary":[0.12745098769664764,0.2259887009859085,0.20000000298023224,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.2259887009859085},{"x":0.2137254923582077,"y":0.2259887009859085},{"x":0.2137254923582077,"y":0.24152542650699615},{"x":0.20588235557079315,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.20588235557079315,0.2259887009859085,0.2137254923582077,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.2259887009859085},{"x":0.26862746477127075,"y":0.2259887009859085},{"x":0.26862746477127075,"y":0.24152542650699615},{"x":0.21960784494876862,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"یکشزپ","boundary":[0.21960784494876862,0.2259887009859085,0.26862746477127075,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.2542372941970825},{"x":0.4882352948188782,"y":0.2542372941970825},{"x":0.4882352948188782,"y":0.26977401971817017},{"x":0.46078431606292725,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"دیفم","boundary":[0.46078431606292725,0.2542372941970825,0.4882352948188782,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5137255191802979,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5137255191802979,"y":0.26977401971817017},{"x":0.4960784316062927,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.4960784316062927,0.2542372941970825,0.5137255191802979,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5686274766921997,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5686274766921997,"y":0.26977401971817017},{"x":0.5215686559677124,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"هدیکچ","boundary":[0.5215686559677124,0.2542372941970825,0.5686274766921997,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6000000238418579,"y":0.26977401971817017},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"نایب","boundary":[0.5764706134796143,0.2542372941970825,0.6000000238418579,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6529411673545837,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6529411673545837,"y":0.26977401971817017},{"x":0.6078431606292725,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"یاتسار","boundary":[0.6078431606292725,0.2542372941970825,0.6529411673545837,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6627451181411743,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6764705777168274,"y":0.26977401971817017},{"x":0.6627451181411743,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6627451181411743,0.2542372941970825,0.6764705777168274,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7235293984413147,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7235293984413147,"y":0.26977401971817017},{"x":0.686274528503418,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.686274528503418,0.2542372941970825,0.7235293984413147,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26977401971817017},{"x":0.7313725352287292,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.7313725352287292,0.2542372941970825,0.7529411911964417,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7960784435272217,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7960784435272217,"y":0.26977401971817017},{"x":0.7607843279838562,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.7607843279838562,0.2542372941970825,0.7960784435272217,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8588235378265381,"y":0.26977401971817017},{"x":0.8058823347091675,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"یرورض","boundary":[0.8058823347091675,0.2542372941970825,0.8588235378265381,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.2542372941970825},{"x":0.2078431397676468,"y":0.2542372941970825},{"x":0.2078431397676468,"y":0.26977401971817017},{"x":0.19607843458652496,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.19607843458652496,0.2542372941970825,0.2078431397676468,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.2542372941970825},{"x":0.28823530673980713,"y":0.2542372941970825},{"x":0.28823530673980713,"y":0.26977401971817017},{"x":0.21568627655506134,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.21568627655506134,0.2542372941970825,0.28823530673980713,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2960784435272217,"y":0.2542372941970825},{"x":0.3549019694328308,"y":0.2542372941970825},{"x":0.3549019694328308,"y":0.26977401971817017},{"x":0.2960784435272217,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"یراتخاس","boundary":[0.2960784435272217,0.2542372941970825,0.3549019694328308,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.2542372941970825},{"x":0.41372549533843994,"y":0.2542372941970825},{"x":0.41372549533843994,"y":0.26977401971817017},{"x":0.364705890417099,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"تخانش","boundary":[0.364705890417099,0.2542372941970825,0.41372549533843994,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.2542372941970825},{"x":0.4529411792755127,"y":0.2542372941970825},{"x":0.4529411792755127,"y":0.26977401971817017},{"x":0.4215686321258545,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.4215686321258545,0.2542372941970825,0.4529411792755127,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2542372941970825},{"x":0.1725490242242813,"y":0.2542372941970825},{"x":0.1725490242242813,"y":0.26977401971817017},{"x":0.12745098769664764,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"یسررب","boundary":[0.12745098769664764,0.2542372941970825,0.1725490242242813,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18039216101169586,"y":0.2542372941970825},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2542372941970825},{"x":0.1882352977991104,"y":0.26977401971817017},{"x":0.18039216101169586,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.18039216101169586,0.2542372941970825,0.1882352977991104,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6254901885986328,"y":0.28248587250709534},{"x":0.656862735748291,"y":0.28248587250709534},{"x":0.656862735748291,"y":0.298022598028183},{"x":0.6254901885986328,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"هنیمز","boundary":[0.6254901885986328,0.28248587250709534,0.656862735748291,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6647058725357056,"y":0.28248587250709534},{"x":0.686274528503418,"y":0.28248587250709534},{"x":0.686274528503418,"y":0.298022598028183},{"x":0.6647058725357056,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.6647058725357056,0.28248587250709534,0.686274528503418,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921568512916565,"y":0.28248587250709534},{"x":0.7078431248664856,"y":0.28248587250709534},{"x":0.7078431248664856,"y":0.298022598028183},{"x":0.6921568512916565,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6921568512916565,0.28248587250709534,0.7078431248664856,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.28248587250709534},{"x":0.7960784435272217,"y":0.28248587250709534},{"x":0.7960784435272217,"y":0.298022598028183},{"x":0.7156862616539001,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"یهاگشیامزا","boundary":[0.7156862616539001,0.28248587250709534,0.7960784435272217,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.28248587250709534},{"x":0.8588235378265381,"y":0.28248587250709534},{"x":0.8588235378265381,"y":0.298022598028183},{"x":0.8039215803146362,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"یاهشور","boundary":[0.8039215803146362,0.28248587250709534,0.8588235378265381,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450980484485626,"y":0.28248587250709534},{"x":0.3607843220233917,"y":0.28248587250709534},{"x":0.3607843220233917,"y":0.298022598028183},{"x":0.3450980484485626,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3450980484485626,0.28248587250709534,0.3607843220233917,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.28248587250709534},{"x":0.40392157435417175,"y":0.28248587250709534},{"x":0.40392157435417175,"y":0.298022598028183},{"x":0.3686274588108063,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"شلات","boundary":[0.3686274588108063,0.28248587250709534,0.40392157435417175,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.28248587250709534},{"x":0.4490196108818054,"y":0.28248587250709534},{"x":0.4490196108818054,"y":0.298022598028183},{"x":0.41372549533843994,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.41372549533843994,0.28248587250709534,0.4490196108818054,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.28248587250709534},{"x":0.48235294222831726,"y":0.28248587250709534},{"x":0.48235294222831726,"y":0.298022598028183},{"x":0.45686274766921997,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.45686274766921997,0.28248587250709534,0.48235294222831726,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.28248587250709534},{"x":0.5254902243614197,"y":0.28248587250709534},{"x":0.5254902243614197,"y":0.298022598028183},{"x":0.4901960790157318,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"میظنت","boundary":[0.4901960790157318,0.28248587250709534,0.5254902243614197,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.28248587250709534},{"x":0.5666666626930237,"y":0.28248587250709534},{"x":0.5666666626930237,"y":0.298022598028183},{"x":0.5333333611488342,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.5333333611488342,0.28248587250709534,0.5666666626930237,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572549045085907,"y":0.28248587250709534},{"x":0.5941176414489746,"y":0.28248587250709534},{"x":0.5941176414489746,"y":0.298022598028183},{"x":0.572549045085907,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"جنپ","boundary":[0.572549045085907,0.28248587250709534,0.5941176414489746,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.28248587250709534},{"x":0.6176470518112183,"y":0.28248587250709534},{"x":0.6176470518112183,"y":0.298022598028183},{"x":0.6039215922355652,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6039215922355652,0.28248587250709534,0.6176470518112183,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.28248587250709534},{"x":0.14901961386203766,"y":0.28248587250709534},{"x":0.14901961386203766,"y":0.298022598028183},{"x":0.12745098769664764,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.12745098769664764,0.28248587250709534,0.14901961386203766,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.28248587250709534},{"x":0.19607843458652496,"y":0.28248587250709534},{"x":0.19607843458652496,"y":0.298022598028183},{"x":0.1568627506494522,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"هعلاطم","boundary":[0.1568627506494522,0.28248587250709534,0.19607843458652496,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20392157137393951,"y":0.28248587250709534},{"x":0.21176470816135406,"y":0.28248587250709534},{"x":0.21176470816135406,"y":0.298022598028183},{"x":0.20392157137393951,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.20392157137393951,0.28248587250709534,0.21176470816135406,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.28248587250709534},{"x":0.23725490272045135,"y":0.28248587250709534},{"x":0.23725490272045135,"y":0.298022598028183},{"x":0.21960784494876862,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.21960784494876862,0.28248587250709534,0.23725490272045135,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24313725531101227,"y":0.28248587250709534},{"x":0.2705882489681244,"y":0.28248587250709534},{"x":0.2705882489681244,"y":0.298022598028183},{"x":0.24313725531101227,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"هدوب","boundary":[0.24313725531101227,0.28248587250709534,0.2705882489681244,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27843138575553894,"y":0.28248587250709534},{"x":0.30980393290519714,"y":0.28248587250709534},{"x":0.30980393290519714,"y":0.298022598028183},{"x":0.27843138575553894,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"اتسار","boundary":[0.27843138575553894,0.28248587250709534,0.30980393290519714,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.28248587250709534},{"x":0.33725491166114807,"y":0.28248587250709534},{"x":0.33725491166114807,"y":0.298022598028183},{"x":0.3176470696926117,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.3176470696926117,0.28248587250709534,0.33725491166114807,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215686202049255,"y":0.31073445081710815},{"x":0.6921568512916565,"y":0.31073445081710815},{"x":0.6921568512916565,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6215686202049255,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.6215686202049255,0.31073445081710815,0.6921568512916565,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980392336845398,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7078431248664856,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7078431248664856,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6980392336845398,0.31073445081710815,0.7078431248664856,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7588235139846802,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7588235139846802,"y":0.3262711763381958},{"x":0.7137255072593689,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"یبسانم","boundary":[0.7137255072593689,0.31073445081710815,0.7588235139846802,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8156862854957581,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8156862854957581,"y":0.3262711763381958},{"x":0.7666666507720947,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"تخانش","boundary":[0.7666666507720947,0.31073445081710815,0.8156862854957581,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3262711763381958},{"x":0.8215686082839966,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.8215686082839966,0.31073445081710815,0.8607842922210693,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.31073445081710815},{"x":0.5215686559677124,"y":0.31073445081710815},{"x":0.5215686559677124,"y":0.3262711763381958},{"x":0.4647058844566345,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"اگشیامزا","boundary":[0.4647058844566345,0.31073445081710815,0.5215686559677124,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274509787559509,"y":0.31073445081710815},{"x":0.5823529362678528,"y":0.31073445081710815},{"x":0.5823529362678528,"y":0.3262711763381958},{"x":0.5274509787559509,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"یاهشور","boundary":[0.5274509787559509,0.31073445081710815,0.5823529362678528,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901960730552673,"y":0.31073445081710815},{"x":0.5980392098426819,"y":0.31073445081710815},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3262711763381958},{"x":0.5901960730552673,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5901960730552673,0.31073445081710815,0.5980392098426819,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6019607782363892,"y":0.31073445081710815},{"x":0.613725483417511,"y":0.31073445081710815},{"x":0.613725483417511,"y":0.3262711763381958},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6019607782363892,0.31073445081710815,0.613725483417511,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.31073445081710815},{"x":0.39803922176361084,"y":0.31073445081710815},{"x":0.39803922176361084,"y":0.3262711763381958},{"x":0.343137264251709,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.343137264251709,0.31073445081710815,0.39803922176361084,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.31073445081710815},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31073445081710815},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3262711763381958},{"x":0.4058823585510254,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.4058823585510254,0.31073445081710815,0.43529412150382996,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.31073445081710815},{"x":0.46078431606292725,"y":0.31073445081710815},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3262711763381958},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"یه","boundary":[0.44117647409439087,0.31073445081710815,0.46078431606292725,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3019607961177826,"y":0.31073445081710815},{"x":0.3137255012989044,"y":0.31073445081710815},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3262711763381958},{"x":0.3019607961177826,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.3019607961177826,0.31073445081710815,0.3137255012989044,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31960785388946533,"y":0.31073445081710815},{"x":0.33725491166114807,"y":0.31073445081710815},{"x":0.33725491166114807,"y":0.3262711763381958},{"x":0.31960785388946533,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.31960785388946533,0.31073445081710815,0.33725491166114807,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.31073445081710815},{"x":0.1509803980588913,"y":0.31073445081710815},{"x":0.1509803980588913,"y":0.3262711763381958},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"هتبلا","boundary":[0.12745098769664764,0.31073445081710815,0.1509803980588913,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.31073445081710815},{"x":0.1882352977991104,"y":0.31073445081710815},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3262711763381958},{"x":0.15882353484630585,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":".دوش","boundary":[0.15882353484630585,0.31073445081710815,0.1882352977991104,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.31073445081710815},{"x":0.22156862914562225,"y":0.31073445081710815},{"x":0.22156862914562225,"y":0.3262711763381958},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.19607843458652496,0.31073445081710815,0.22156862914562225,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22745098173618317,"y":0.31073445081710815},{"x":0.27843138575553894,"y":0.31073445081710815},{"x":0.27843138575553894,"y":0.3262711763381958},{"x":0.22745098173618317,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"هدنناوخ","boundary":[0.22745098173618317,0.31073445081710815,0.27843138575553894,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.31073445081710815},{"x":0.2960784435272217,"y":0.31073445081710815},{"x":0.2960784435272217,"y":0.3262711763381958},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.28431373834609985,0.31073445081710815,0.2960784435272217,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.33898305892944336},{"x":0.1666666716337204,"y":0.33898305892944336},{"x":0.1666666716337204,"y":0.354519784450531},{"x":0.12745098769664764,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"یعقاو","boundary":[0.12745098769664764,0.33898305892944336,0.1666666716337204,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1725490242242813,"y":0.33898305892944336},{"x":0.20588235557079315,"y":0.33898305892944336},{"x":0.20588235557079315,"y":0.354519784450531},{"x":0.1725490242242813,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"هجیتن","boundary":[0.1725490242242813,0.33898305892944336,0.20588235557079315,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.33898305892944336},{"x":0.2607843279838562,"y":0.33898305892944336},{"x":0.2607843279838562,"y":0.354519784450531},{"x":0.21176470816135406,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"هدهاشم","boundary":[0.21176470816135406,0.33898305892944336,0.2607843279838562,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.33898305892944336},{"x":0.27843138575553894,"y":0.33898305892944336},{"x":0.27843138575553894,"y":0.354519784450531},{"x":0.26862746477127075,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.26862746477127075,0.33898305892944336,0.27843138575553894,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.33898305892944336},{"x":0.3549019694328308,"y":0.33898305892944336},{"x":0.3549019694328308,"y":0.354519784450531},{"x":0.28431373834609985,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"نایوجشناد","boundary":[0.28431373834609985,0.33898305892944336,0.3549019694328308,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.33898305892944336},{"x":0.4274509847164154,"y":0.33898305892944336},{"x":0.4274509847164154,"y":0.354519784450531},{"x":0.36274510622024536,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"یهاگشناد","boundary":[0.36274510622024536,0.33898305892944336,0.4274509847164154,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5,"y":0.354519784450531},{"x":0.43529412150382996,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"یاهدحاو","boundary":[0.43529412150382996,0.33898305892944336,0.5,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.33898305892944336},{"x":0.545098066329956,"y":0.33898305892944336},{"x":0.545098066329956,"y":0.354519784450531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"یضعب","boundary":[0.5058823823928833,0.33898305892944336,0.545098066329956,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5666666626930237,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5666666626930237,"y":0.354519784450531},{"x":0.5529412031173706,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5529412031173706,0.33898305892944336,0.5666666626930237,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745097994804382,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6274510025978088,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6274510025978088,"y":0.354519784450531},{"x":0.5745097994804382,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"تاناکما","boundary":[0.5745097994804382,0.33898305892944336,0.6274510025978088,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6784313917160034,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6784313917160034,"y":0.354519784450531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"دوبمک","boundary":[0.6352941393852234,0.33898305892944336,0.6784313917160034,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7117646932601929,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7117646932601929,"y":0.354519784450531},{"x":0.6843137145042419,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"لیلد","boundary":[0.6843137145042419,0.33898305892944336,0.7117646932601929,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.33898305892944336},{"x":0.729411780834198,"y":0.33898305892944336},{"x":0.729411780834198,"y":0.354519784450531},{"x":0.7196078300476074,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7196078300476074,0.33898305892944336,0.729411780834198,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7862744927406311,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7862744927406311,"y":0.354519784450531},{"x":0.7352941036224365,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"هنافساتم","boundary":[0.7352941036224365,0.33898305892944336,0.7862744927406311,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.33898305892944336},{"x":0.8117647171020508,"y":0.33898305892944336},{"x":0.8117647171020508,"y":0.354519784450531},{"x":0.7921568751335144,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.7921568751335144,0.33898305892944336,0.8117647171020508,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.33898305892944336},{"x":0.841176450252533,"y":0.33898305892944336},{"x":0.841176450252533,"y":0.354519784450531},{"x":0.8176470398902893,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"اجنا","boundary":[0.8176470398902893,0.33898305892944336,0.841176450252533,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490195870399475,"y":0.33898305892944336},{"x":0.8588235378265381,"y":0.33898305892944336},{"x":0.8588235378265381,"y":0.354519784450531},{"x":0.8490195870399475,"y":0.354519784450531}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.8490195870399475,0.33898305892944336,0.8588235378265381,0.354519784450531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7117646932601929,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7117646932601929,"y":0.3827683627605438},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"دنوش","boundary":[0.6784313917160034,0.3672316372394562,0.7117646932601929,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7372549176216125,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7372549176216125,"y":0.3827683627605438},{"x":0.7196078300476074,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.7196078300476074,0.3672316372394562,0.7372549176216125,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3827683627605438},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"مورحم","boundary":[0.7450980544090271,0.3672316372394562,0.7882353067398071,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3827683627605438},{"x":0.7960784435272217,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"تاشیامزا","boundary":[0.7960784435272217,0.3672316372394562,0.8607842922210693,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3827683627605438},{"x":0.6725490093231201,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6725490093231201,0.3672316372394562,0.6764705777168274,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3672316372394562},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3672316372394562},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3827683627605438},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"ناکما","boundary":[0.12745098769664764,0.3672316372394562,0.1666666716337204,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1725490242242813,"y":0.3672316372394562},{"x":0.19411765038967133,"y":0.3672316372394562},{"x":0.19411765038967133,"y":0.3827683627605438},{"x":0.1725490242242813,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"دح","boundary":[0.1725490242242813,0.3672316372394562,0.19411765038967133,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3672316372394562},{"x":0.2078431397676468,"y":0.3672316372394562},{"x":0.2078431397676468,"y":0.3827683627605438},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.20000000298023224,0.3672316372394562,0.2078431397676468,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.3672316372394562},{"x":0.27843138575553894,"y":0.3672316372394562},{"x":0.27843138575553894,"y":0.3827683627605438},{"x":0.21568627655506134,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"یصیخشت","boundary":[0.21568627655506134,0.3672316372394562,0.27843138575553894,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.3672316372394562},{"x":0.3490196168422699,"y":0.3672316372394562},{"x":0.3490196168422699,"y":0.3827683627605438},{"x":0.2862745225429535,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"تاشیامزا","boundary":[0.2862745225429535,0.3672316372394562,0.3490196168422699,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.3672316372394562},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3672316372394562},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3827683627605438},{"x":0.3549019694328308,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"جیاتن","boundary":[0.3549019694328308,0.3672316372394562,0.38823530077934265,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.3672316372394562},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3672316372394562},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3827683627605438},{"x":0.39411765336990356,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"هقیضم","boundary":[0.39411765336990356,0.3672316372394562,0.43529412150382996,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3672316372394562},{"x":0.4627451002597809,"y":0.3672316372394562},{"x":0.4627451002597809,"y":0.3827683627605438},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.44117647409439087,0.3672316372394562,0.4627451002597809,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5078431367874146,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5078431367874146,"y":0.3827683627605438},{"x":0.4686274528503418,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"ندرک","boundary":[0.4686274528503418,0.3672316372394562,0.5078431367874146,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.3672316372394562},{"x":0.570588231086731,"y":0.3672316372394562},{"x":0.570588231086731,"y":0.3827683627605438},{"x":0.5137255191802979,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"گنرمک","boundary":[0.5137255191802979,0.3672316372394562,0.570588231086731,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6058823466300964,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6058823466300964,"y":0.3827683627605438},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.5764706134796143,0.3672316372394562,0.6058823466300964,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613725483417511,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6607843041419983,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6607843041419983,"y":0.3827683627605438},{"x":0.613725483417511,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":1,"str":"نیاربانب","boundary":[0.613725483417511,0.3672316372394562,0.6607843041419983,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.395480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.395480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8529411554336548,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.8529411554336548,0.395480215549469,0.8607842922210693,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8450980186462402,"y":0.395480215549469},{"x":0.8470588326454163,"y":0.395480215549469},{"x":0.8470588326454163,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8450980186462402,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.8450980186462402,0.395480215549469,0.8470588326454163,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.395480215549469},{"x":0.841176450252533,"y":0.395480215549469},{"x":0.841176450252533,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8215686082839966,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"کش","boundary":[0.8215686082839966,0.395480215549469,0.841176450252533,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156862854957581,"y":0.395480215549469},{"x":0.8196078538894653,"y":0.395480215549469},{"x":0.8196078538894653,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8156862854957581,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.8156862854957581,0.395480215549469,0.8196078538894653,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.395480215549469},{"x":0.813725471496582,"y":0.395480215549469},{"x":0.813725471496582,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"ل","boundary":[0.8039215803146362,0.395480215549469,0.813725471496582,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.395480215549469},{"x":0.7960784435272217,"y":0.395480215549469},{"x":0.7960784435272217,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7607843279838562,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"یگنر","boundary":[0.7607843279838562,0.395480215549469,0.7960784435272217,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.395480215549469},{"x":0.4960784316062927,"y":0.395480215549469},{"x":0.4960784316062927,"y":0.41101694107055664},{"x":0.4588235318660736,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"تهج","boundary":[0.4588235318660736,0.395480215549469,0.4960784316062927,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.395480215549469},{"x":0.5176470875740051,"y":0.395480215549469},{"x":0.5176470875740051,"y":0.41101694107055664},{"x":0.501960813999176,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.501960813999176,0.395480215549469,0.5176470875740051,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.395480215549469},{"x":0.54313725233078,"y":0.395480215549469},{"x":0.54313725233078,"y":0.41101694107055664},{"x":0.5235294103622437,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5235294103622437,0.395480215549469,0.54313725233078,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.395480215549469},{"x":0.5901960730552673,"y":0.395480215549469},{"x":0.5901960730552673,"y":0.41101694107055664},{"x":0.5490196347236633,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"یشلات","boundary":[0.5490196347236633,0.395480215549469,0.5901960730552673,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.395480215549469},{"x":0.6274510025978088,"y":0.395480215549469},{"x":0.6274510025978088,"y":0.41101694107055664},{"x":0.5960784554481506,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.5960784554481506,0.395480215549469,0.6274510025978088,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.395480215549469},{"x":0.658823549747467,"y":0.395480215549469},{"x":0.658823549747467,"y":0.41101694107055664},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"دیما","boundary":[0.6352941393852234,0.395480215549469,0.658823549747467,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6647058725357056,"y":0.395480215549469},{"x":0.686274528503418,"y":0.395480215549469},{"x":0.686274528503418,"y":0.41101694107055664},{"x":0.6647058725357056,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":".دنا","boundary":[0.6647058725357056,0.395480215549469,0.686274528503418,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921568512916565,"y":0.395480215549469},{"x":0.7196078300476074,"y":0.395480215549469},{"x":0.7196078300476074,"y":0.41101694107055664},{"x":0.6921568512916565,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.6921568512916565,0.395480215549469,0.7196078300476074,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727450966835022,"y":0.395480215549469},{"x":0.7549019455909729,"y":0.395480215549469},{"x":0.7549019455909729,"y":0.41101694107055664},{"x":0.727450966835022,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"هئارا","boundary":[0.727450966835022,0.395480215549469,0.7549019455909729,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.395480215549469},{"x":0.45098039507865906,"y":0.395480215549469},{"x":0.45098039507865906,"y":0.41101694107055664},{"x":0.4156862795352936,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"ققحت","boundary":[0.4156862795352936,0.395480215549469,0.45098039507865906,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.395480215549469},{"x":0.14313726127147675,"y":0.395480215549469},{"x":0.14313726127147675,"y":0.41101694107055664},{"x":0.12745098769664764,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.12745098769664764,0.395480215549469,0.14313726127147675,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.395480215549469},{"x":0.1509803980588913,"y":0.395480215549469},{"x":0.1509803980588913,"y":0.41101694107055664},{"x":0.14901961386203766,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.14901961386203766,0.395480215549469,0.1509803980588913,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.395480215549469},{"x":0.18431372940540314,"y":0.395480215549469},{"x":0.18431372940540314,"y":0.41101694107055664},{"x":0.15882353484630585,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"دوش","boundary":[0.15882353484630585,0.395480215549469,0.18431372940540314,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1921568661928177,"y":0.395480215549469},{"x":0.2294117659330368,"y":0.395480215549469},{"x":0.2294117659330368,"y":0.41101694107055664},{"x":0.1921568661928177,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"ققحم","boundary":[0.1921568661928177,0.395480215549469,0.2294117659330368,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.395480215549469},{"x":0.27450981736183167,"y":0.395480215549469},{"x":0.27450981736183167,"y":0.41101694107055664},{"x":0.23725490272045135,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"هتفرگ","boundary":[0.23725490272045135,0.395480215549469,0.27450981736183167,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2803921699523926,"y":0.395480215549469},{"x":0.3294117748737335,"y":0.395480215549469},{"x":0.3294117748737335,"y":0.41101694107055664},{"x":0.2803921699523926,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.2803921699523926,0.395480215549469,0.3294117748737335,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33725491166114807,"y":0.395480215549469},{"x":0.38235294818878174,"y":0.395480215549469},{"x":0.38235294818878174,"y":0.41101694107055664},{"x":0.33725491166114807,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"فادها","boundary":[0.33725491166114807,0.395480215549469,0.38235294818878174,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.395480215549469},{"x":0.40784314274787903,"y":0.395480215549469},{"x":0.40784314274787903,"y":0.41101694107055664},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41101694107055664}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.38823530077934265,0.395480215549469,0.40784314274787903,0.41101694107055664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4237288236618042},{"x":0.1725490242242813,"y":0.4237288236618042},{"x":0.1725490242242813,"y":0.43926554918289185},{"x":0.12745098769664764,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"یمارگ","boundary":[0.12745098769664764,0.4237288236618042,0.1725490242242813,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17843137681484222,"y":0.4237288236618042},{"x":0.24901960790157318,"y":0.4237288236618042},{"x":0.24901960790157318,"y":0.43926554918289185},{"x":0.17843137681484222,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"نایوجشناد","boundary":[0.17843137681484222,0.4237288236618042,0.24901960790157318,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568627595901489,"y":0.4237288236618042},{"x":0.29019609093666077,"y":0.4237288236618042},{"x":0.29019609093666077,"y":0.43926554918289185},{"x":0.2568627595901489,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"هلمج","boundary":[0.2568627595901489,0.4237288236618042,0.29019609093666077,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2960784435272217,"y":0.4237288236618042},{"x":0.3078431487083435,"y":0.4237288236618042},{"x":0.3078431487083435,"y":0.43926554918289185},{"x":0.2960784435272217,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2960784435272217,0.4237288236618042,0.3078431487083435,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.4237288236618042},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4237288236618042},{"x":0.38235294818878174,"y":0.43926554918289185},{"x":0.3137255012989044,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"نادنمقلاع","boundary":[0.3137255012989044,0.4237288236618042,0.38235294818878174,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4237288236618042},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4237288236618042},{"x":0.4000000059604645,"y":0.43926554918289185},{"x":0.38823530077934265,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.38823530077934265,0.4237288236618042,0.4000000059604645,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.4237288236618042},{"x":0.44509804248809814,"y":0.4237288236618042},{"x":0.44509804248809814,"y":0.43926554918289185},{"x":0.4058823585510254,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"رضاح","boundary":[0.4058823585510254,0.4237288236618042,0.44509804248809814,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.4237288236618042},{"x":0.49803921580314636,"y":0.4237288236618042},{"x":0.49803921580314636,"y":0.43926554918289185},{"x":0.45098039507865906,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"تیفیک","boundary":[0.45098039507865906,0.4237288236618042,0.49803921580314636,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5117647051811218,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5117647051811218,"y":0.43926554918289185},{"x":0.5039215683937073,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5039215683937073,0.4237288236618042,0.5117647051811218,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5274509787559509,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5274509787559509,"y":0.43926554918289185},{"x":0.5176470875740051,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5176470875740051,0.4237288236618042,0.5274509787559509,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5745097994804382,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5745097994804382,"y":0.43926554918289185},{"x":0.5352941155433655,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.5352941155433655,0.4237288236618042,0.5745097994804382,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43926554918289185},{"x":0.5803921818733215,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.5803921818733215,0.4237288236618042,0.6000000238418579,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6254901885986328,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6254901885986328,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6078431606292725,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6078431606292725,0.4237288236618042,0.6254901885986328,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6980392336845398,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6980392336845398,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6313725709915161,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"یهاگشناد","boundary":[0.6313725709915161,0.4237288236618042,0.6980392336845398,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7392156720161438,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7392156720161438,"y":0.43926554918289185},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"داهج","boundary":[0.7058823704719543,0.4237288236618042,0.7392156720161438,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8039215803146362,"y":0.43926554918289185},{"x":0.7450980544090271,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"تاراشتنا","boundary":[0.7450980544090271,0.4237288236618042,0.8039215803146362,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8215686082839966,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8215686082839966,"y":0.43926554918289185},{"x":0.8117647171020508,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.8117647171020508,0.4237288236618042,0.8215686082839966,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8588235378265381,"y":0.43926554918289185},{"x":0.8294117450714111,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":1,"str":"نایاپ","boundary":[0.8294117450714111,0.4237288236618042,0.8588235378265381,0.43926554918289185]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921568512916565,"y":0.451977401971817},{"x":0.770588219165802,"y":0.451977401971817},{"x":0.770588219165802,"y":0.46751412749290466},{"x":0.6921568512916565,"y":0.46751412749290466}]},"confidence":1,"str":".مرازگساپس","boundary":[0.6921568512916565,0.451977401971817,0.770588219165802,0.46751412749290466]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.451977401971817},{"x":0.813725471496582,"y":0.451977401971817},{"x":0.813725471496582,"y":0.46751412749290466},{"x":0.7764706015586853,"y":0.46751412749290466}]},"confidence":1,"str":"هدومن","boundary":[0.7764706015586853,0.451977401971817,0.813725471496582,0.46751412749290466]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.451977401971817},{"x":0.8607842922210693,"y":0.451977401971817},{"x":0.8607842922210693,"y":0.46751412749290466},{"x":0.8215686082839966,"y":0.46751412749290466}]},"confidence":1,"str":"هضرع","boundary":[0.8215686082839966,0.451977401971817,0.8607842922210693,0.46751412749290466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8607842922210693,"y":0.46751412749290466},{"x":0.12745098769664764,"y":0.46751412749290466}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.2189887009859085,0.8657842922210693,0.47451412749290467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4929378628730774},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4929378628730774},{"x":0.1882352977991104,"y":0.508474588394165},{"x":0.12745098769664764,"y":0.508474588394165}]},"confidence":1,"str":"یدلاوف","boundary":[0.12745098769664764,0.4929378628730774,0.1882352977991104,0.508474588394165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.4929378628730774},{"x":0.25294119119644165,"y":0.4929378628730774},{"x":0.25294119119644165,"y":0.508474588394165},{"x":0.19607843458652496,"y":0.508474588394165}]},"confidence":1,"str":"دازرهش","boundary":[0.19607843458652496,0.4929378628730774,0.25294119119644165,0.508474588394165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4929378628730774},{"x":0.25294119119644165,"y":0.4929378628730774},{"x":0.25294119119644165,"y":0.508474588394165},{"x":0.12745098769664764,"y":0.508474588394165}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.4859378628730774,0.25794119119644165,0.515474588394165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8529411554336548,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.8529411554336548,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"یمیشویب","boundary":[0.14705882966518402,0.06355932354927063,0.20392157137393951,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20980392396450043,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.0762711837887764},{"x":0.20980392396450043,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.20980392396450043,0.06355932354927063,0.22549019753932953,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.0762711837887764},{"x":0.23137255012989044,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.23137255012989044,0.06355932354927063,0.2450980395078659,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.0762711837887764},{"x":0.250980406999588,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.250980406999588,0.06355932354927063,0.32156863808631897,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.0762711837887764},{"x":0.3294117748737335,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.3294117748737335,0.06355932354927063,0.38235294818878174,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.0762711837887764},{"x":0.38823530077934265,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ینابم","boundary":[0.38823530077934265,0.06355932354927063,0.4215686321258545,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8588235378265381,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2048022598028183},{"x":0.7980391979217529,"y":0.2048022598028183}]},"confidence":1,"str":"راتفگشیپ","boundary":[0.7980391979217529,0.18926553428173065,0.8588235378265381,0.2048022598028183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8588235378265381,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2048022598028183},{"x":0.7980391979217529,"y":0.2048022598028183}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7930391979217529,0.18226553428173065,0.8638235378265381,0.2118022598028183],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/seazbJUHUPNVvegv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/HrqFmQVtRyXHTJrU.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/fTmZQpXrDUxPVlRp.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9987273053334932]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.06355932354927063},{"x":0.6882352828979492,"y":0.06355932354927063},{"x":0.6882352828979492,"y":0.0762711837887764},{"x":0.6745098233222961,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6745098233222961,0.06355932354927063,0.6882352828979492,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7803921699523926,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7803921699523926,"y":0.0762711837887764},{"x":0.6941176652908325,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.6941176652908325,0.06355932354927063,0.7803921699523926,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7901960611343384,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7901960611343384,"y":0.0762711837887764},{"x":0.7882353067398071,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7882353067398071,0.06355932354927063,0.7901960611343384,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8215686082839966,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8215686082839966,"y":0.0762711837887764},{"x":0.7960784435272217,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.7960784435272217,0.06355932354927063,0.8215686082839966,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8294117450714111,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.8294117450714111,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.06355932354927063},{"x":0.1352941244840622,"y":0.06355932354927063},{"x":0.1352941244840622,"y":0.0762711837887764},{"x":0.12745098769664764,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.12745098769664764,0.06355932354927063,0.1352941244840622,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.12745098769664764,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6764705777168274,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6764705777168274,"y":0.37711864709854126},{"x":0.6549019813537598,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":")اه","boundary":[0.6549019813537598,0.36299434304237366,0.6764705777168274,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8176470398902893,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8176470398902893,"y":0.37711864709854126},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":"یبرچ(اهدیپیل:مود","boundary":[0.6823529601097107,0.36299434304237366,0.8176470398902893,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8588235378265381,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8588235378265381,"y":0.37711864709854126},{"x":0.8254901766777039,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.8254901766777039,0.36299434304237366,0.8588235378265381,0.37711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8568627238273621,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8568627238273621,"y":0.40112993121147156},{"x":0.8294117450714111,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":"2-1","boundary":[0.8294117450714111,0.38700565695762634,0.8568627238273621,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8294117450714111,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8294117450714111,"y":0.40112993121147156},{"x":0.8215686082839966,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8215686082839966,0.38700565695762634,0.8294117450714111,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215686202049255,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6980392336845398,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6980392336845398,"y":0.40112993121147156},{"x":0.6215686202049255,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":"..........برچ","boundary":[0.6215686202049255,0.38700565695762634,0.6980392336845398,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7568627595901489,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7568627595901489,"y":0.40112993121147156},{"x":0.7039215564727783,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.7039215564727783,0.38700565695762634,0.7568627595901489,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7627450823783875,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8156862854957581,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8156862854957581,"y":0.40112993121147156},{"x":0.7627450823783875,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":"نامتخاس","boundary":[0.7627450823783875,0.38700565695762634,0.8156862854957581,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6196078658103943,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6196078658103943,"y":0.40112993121147156},{"x":0.4686274528503418,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":".....................................","boundary":[0.4686274528503418,0.38700565695762634,0.6196078658103943,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.38700565695762634},{"x":0.46666666865348816,"y":0.38700565695762634},{"x":0.46666666865348816,"y":0.40112993121147156},{"x":0.20000000298023224,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":".................................................................","boundary":[0.20000000298023224,0.38700565695762634,0.46666666865348816,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.38700565695762634},{"x":0.1980392187833786,"y":0.38700565695762634},{"x":0.1980392187833786,"y":0.40112993121147156},{"x":0.19607843458652496,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.19607843458652496,0.38700565695762634,0.1980392187833786,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.38700565695762634},{"x":0.19411765038967133,"y":0.38700565695762634},{"x":0.19411765038967133,"y":0.40112993121147156},{"x":0.14509804546833038,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":"............","boundary":[0.14509804546833038,0.38700565695762634,0.19411765038967133,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.38700565695762634},{"x":0.14509804546833038,"y":0.38700565695762634},{"x":0.14509804546833038,"y":0.40112993121147156},{"x":0.12745098769664764,"y":0.40112993121147156}]},"confidence":1,"str":"34","boundary":[0.12745098769664764,0.38700565695762634,0.14509804546833038,0.40112993121147156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4265536665916443},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"2-2","boundary":[0.8352941274642944,0.4124293923377991,0.8607842922210693,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4265536665916443},{"x":0.8254901766777039,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.4124293923377991,0.8333333134651184,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7784313559532166,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7784313559532166,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5823529362678528,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":".................................یراذگمان","boundary":[0.5823529362678528,0.4124293923377991,0.7784313559532166,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"هقیرط","boundary":[0.7843137383460999,0.4124293923377991,0.8196078538894653,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42549020051956177,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5803921818733215,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5803921818733215,"y":0.4265536665916443},{"x":0.42549020051956177,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.42549020051956177,0.4124293923377991,0.5803921818733215,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.4124293923377991},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4124293923377991},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4265536665916443},{"x":0.16470588743686676,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"...............................................................","boundary":[0.16470588743686676,0.4124293923377991,0.4215686321258545,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16078431904315948,"y":0.4124293923377991},{"x":0.16274510324001312,"y":0.4124293923377991},{"x":0.16274510324001312,"y":0.4265536665916443},{"x":0.16078431904315948,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.16078431904315948,0.4124293923377991,0.16274510324001312,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.4124293923377991},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4124293923377991},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4265536665916443},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"...","boundary":[0.14705882966518402,0.4124293923377991,0.1568627506494522,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4124293923377991},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4124293923377991},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4265536665916443},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"35","boundary":[0.12941177189350128,0.4124293923377991,0.14705882966518402,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8607842922210693,"y":0.451977401971817},{"x":0.8352941274642944,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"2-3","boundary":[0.8352941274642944,0.4378530979156494,0.8607842922210693,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8333333134651184,"y":0.451977401971817},{"x":0.8254901766777039,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.4378530979156494,0.8333333134651184,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4378530979156494},{"x":0.7117646932601929,"y":0.4378530979156494},{"x":0.7117646932601929,"y":0.451977401971817},{"x":0.5686274766921997,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"..........................برچ","boundary":[0.5686274766921997,0.4378530979156494,0.7117646932601929,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4378530979156494},{"x":0.770588219165802,"y":0.4378530979156494},{"x":0.770588219165802,"y":0.451977401971817},{"x":0.7176470756530762,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.7176470756530762,0.4378530979156494,0.770588219165802,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8196078538894653,"y":0.451977401971817},{"x":0.7764706015586853,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"صاوخ","boundary":[0.7764706015586853,0.4378530979156494,0.8196078538894653,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4378530979156494},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4378530979156494},{"x":0.5666666626930237,"y":0.451977401971817},{"x":0.4117647111415863,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.4117647111415863,0.4378530979156494,0.5666666626930237,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.4378530979156494},{"x":0.40980392694473267,"y":0.4378530979156494},{"x":0.40980392694473267,"y":0.451977401971817},{"x":0.14705882966518402,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"................................................................","boundary":[0.14705882966518402,0.4378530979156494,0.40980392694473267,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4378530979156494},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4378530979156494},{"x":0.14509804546833038,"y":0.451977401971817},{"x":0.12941177189350128,"y":0.451977401971817}]},"confidence":1,"str":"36","boundary":[0.12941177189350128,0.4378530979156494,0.14509804546833038,0.451977401971817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4646892547607422},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4646892547607422},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4788135588169098},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"2-4","boundary":[0.8352941274642944,0.4646892547607422,0.8607842922210693,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.4646892547607422},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4646892547607422},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4788135588169098},{"x":0.8254901766777039,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.4646892547607422,0.8333333134651184,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7117646932601929,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7117646932601929,"y":0.4788135588169098},{"x":0.658823549747467,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"..........اه","boundary":[0.658823549747467,0.4646892547607422,0.7117646932601929,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4788135588169098},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"یبرچ","boundary":[0.7176470756530762,0.4646892547607422,0.7529411911964417,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4788135588169098},{"x":0.7568627595901489,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.7568627595901489,0.4646892547607422,0.7882353067398071,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.4646892547607422},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4646892547607422},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4788135588169098},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"هقبط","boundary":[0.7941176295280457,0.4646892547607422,0.8196078538894653,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.4646892547607422},{"x":0.656862735748291,"y":0.4646892547607422},{"x":0.656862735748291,"y":0.4788135588169098},{"x":0.5470588207244873,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"...........................","boundary":[0.5470588207244873,0.4646892547607422,0.656862735748291,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3901960849761963,"y":0.4646892547607422},{"x":0.545098066329956,"y":0.4646892547607422},{"x":0.545098066329956,"y":0.4788135588169098},{"x":0.3901960849761963,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.3901960849761963,0.4646892547607422,0.545098066329956,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1921568661928177,"y":0.4646892547607422},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4646892547607422},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4788135588169098},{"x":0.1921568661928177,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"................................................","boundary":[0.1921568661928177,0.4646892547607422,0.38823530077934265,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4646892547607422},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4646892547607422},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4788135588169098},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.18627451360225677,0.4646892547607422,0.1882352977991104,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.4646892547607422},{"x":0.18431372940540314,"y":0.4646892547607422},{"x":0.18431372940540314,"y":0.4788135588169098},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.14509804546833038,0.4646892547607422,0.18431372940540314,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4646892547607422},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4646892547607422},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4788135588169098},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":1,"str":"39","boundary":[0.12745098769664764,0.4646892547607422,0.14509804546833038,0.4788135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5042372941970825},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"2-5","boundary":[0.8352941274642944,0.4901129901409149,0.8607842922210693,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5042372941970825},{"x":0.8254901766777039,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.4901129901409149,0.8333333134651184,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49803921580314636,"y":0.4901129901409149},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4901129901409149},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5042372941970825},{"x":0.49803921580314636,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"......................................اه","boundary":[0.49803921580314636,0.4901129901409149,0.6666666865348816,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.4901129901409149},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4901129901409149},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5042372941970825},{"x":0.6725490093231201,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"یبرچ","boundary":[0.6725490093231201,0.4901129901409149,0.7058823704719543,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117646932601929,"y":0.4901129901409149},{"x":0.7627450823783875,"y":0.4901129901409149},{"x":0.7627450823783875,"y":0.5042372941970825},{"x":0.7117646932601929,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.7117646932601929,0.4901129901409149,0.7627450823783875,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5042372941970825},{"x":0.7686274647712708,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"یاهشور","boundary":[0.7686274647712708,0.4901129901409149,0.8196078538894653,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.4901129901409149},{"x":0.4960784316062927,"y":0.4901129901409149},{"x":0.4960784316062927,"y":0.5042372941970825},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"....","boundary":[0.4803921580314636,0.4901129901409149,0.4960784316062927,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.4901129901409149},{"x":0.47843137383461,"y":0.4901129901409149},{"x":0.47843137383461,"y":0.5042372941970825},{"x":0.41372549533843994,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.41372549533843994,0.4901129901409149,0.47843137383461,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607843220233917,"y":0.4901129901409149},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4901129901409149},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5042372941970825},{"x":0.3607843220233917,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.3607843220233917,0.4901129901409149,0.4117647111415863,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450980484485626,"y":0.4901129901409149},{"x":0.3588235378265381,"y":0.4901129901409149},{"x":0.3588235378265381,"y":0.5042372941970825},{"x":0.3450980484485626,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"....","boundary":[0.3450980484485626,0.4901129901409149,0.3588235378265381,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.4901129901409149},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4901129901409149},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5042372941970825},{"x":0.23725490272045135,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.23725490272045135,0.4901129901409149,0.34117648005485535,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2078431397676468,"y":0.4901129901409149},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4901129901409149},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5042372941970825},{"x":0.2078431397676468,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.2078431397676468,0.4901129901409149,0.23529411852359772,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4901129901409149},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4901129901409149},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5042372941970825},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"..","boundary":[0.20000000298023224,0.4901129901409149,0.20588235557079315,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.4901129901409149},{"x":0.1980392187833786,"y":0.4901129901409149},{"x":0.1980392187833786,"y":0.5042372941970825},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.14509804546833038,0.4901129901409149,0.1980392187833786,0.5042372941970825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4901129901409149},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4901129901409149},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5042372941970825},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"str":"51","boundary":[0.12745098769664764,0.4901129901409149,0.14509804546833038,0.5042372941970825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8607842922210693,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5042372941970825},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.35599434304237365,0.8657842922210693,0.5112372941970825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019608020782471,"y":0.5451977252960205},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5451977252960205},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5593220591545105},{"x":0.7019608020782471,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7019608020782471,0.5451977252960205,0.7176470756530762,0.5593220591545105]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.5451977252960205},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5451977252960205},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5593220591545105},{"x":0.7235293984413147,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ:موس","boundary":[0.7235293984413147,0.5451977252960205,0.8196078538894653,0.5593220591545105]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.5451977252960205},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5451977252960205},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5593220591545105},{"x":0.8254901766777039,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.8254901766777039,0.5451977252960205,0.8588235378265381,0.5593220591545105]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5692090392112732},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5692090392112732},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":"3-1","boundary":[0.8352941274642944,0.5692090392112732,0.8607842922210693,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.5692090392112732},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5692090392112732},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8254901766777039,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.5692090392112732,0.8333333134651184,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5692090392112732},{"x":0.7627450823783875,"y":0.5692090392112732},{"x":0.7627450823783875,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":".................................................................................هنیما","boundary":[0.4019607901573181,0.5692090392112732,0.7627450823783875,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.5692090392112732},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5692090392112732},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.7666666507720947,0.5692090392112732,0.8196078538894653,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.5692090392112732},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5692090392112732},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5833333134651184},{"x":0.24117647111415863,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.24117647111415863,0.5692090392112732,0.4000000059604645,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5692090392112732},{"x":0.239215686917305,"y":0.5692090392112732},{"x":0.239215686917305,"y":0.5833333134651184},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.18627451360225677,0.5692090392112732,0.239215686917305,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.5692090392112732},{"x":0.18431372940540314,"y":0.5692090392112732},{"x":0.18431372940540314,"y":0.5833333134651184},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.14509804546833038,0.5692090392112732,0.18431372940540314,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.5692090392112732},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5692090392112732},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5833333134651184},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":1,"str":"61","boundary":[0.12745098769664764,0.5692090392112732,0.14509804546833038,0.5833333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5946327447891235},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5946327447891235},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6087570786476135},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"3-2","boundary":[0.8352941274642944,0.5946327447891235,0.8607842922210693,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.5946327447891235},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5946327447891235},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6087570786476135},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.5946327447891235,0.8333333134651184,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3745098114013672,"y":0.5946327447891235},{"x":0.4627451002597809,"y":0.5946327447891235},{"x":0.4627451002597809,"y":0.6087570786476135},{"x":0.3745098114013672,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"...................اه","boundary":[0.3745098114013672,0.5946327447891235,0.4627451002597809,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5137255191802979,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5137255191802979,"y":0.6087570786476135},{"x":0.4686274528503418,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.4686274528503418,0.5946327447891235,0.5137255191802979,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6087570786476135},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5196078419685364,0.5946327447891235,0.5333333611488342,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5803921818733215,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5803921818733215,"y":0.6087570786476135},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"دوجوم","boundary":[0.5392156839370728,0.5946327447891235,0.5803921818733215,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.5946327447891235},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5946327447891235},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6087570786476135},{"x":0.5862745046615601,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"هنیما","boundary":[0.5862745046615601,0.5946327447891235,0.6117647290229797,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5946327447891235},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5946327447891235},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6087570786476135},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.6176470518112183,0.5946327447891235,0.6705882549285889,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7019608020782471,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7019608020782471,"y":0.6087570786476135},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6764705777168274,0.5946327447891235,0.7019608020782471,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078431248664856,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7372549176216125,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7372549176216125,"y":0.6087570786476135},{"x":0.7078431248664856,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"هشیر","boundary":[0.7078431248664856,0.5946327447891235,0.7372549176216125,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6087570786476135},{"x":0.7431372404098511,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.7431372404098511,0.5946327447891235,0.7941176295280457,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5946327447891235},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5946327447891235},{"x":0.8215686082839966,"y":0.6087570786476135},{"x":0.800000011920929,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"عون","boundary":[0.800000011920929,0.5946327447891235,0.8215686082839966,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2078431397676468,"y":0.5946327447891235},{"x":0.3705882430076599,"y":0.5946327447891235},{"x":0.3705882430076599,"y":0.6087570786476135},{"x":0.2078431397676468,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"........................................","boundary":[0.2078431397676468,0.5946327447891235,0.3705882430076599,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.5946327447891235},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5946327447891235},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6087570786476135},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.14509804546833038,0.5946327447891235,0.20588235557079315,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.5946327447891235},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5946327447891235},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6087570786476135},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6087570786476135}]},"confidence":1,"str":"62","boundary":[0.12745098769664764,0.5946327447891235,0.14509804546833038,0.6087570786476135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6355932354927063},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"3-3","boundary":[0.8352941274642944,0.6214689016342163,0.8607842922210693,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6355932354927063},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.6214689016342163,0.8333333134651184,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6355932354927063},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6941176652908325,0.6214689016342163,0.7176470756530762,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7509803771972656,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7509803771972656,"y":0.6355932354927063},{"x":0.7235293984413147,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"دیسا","boundary":[0.7235293984413147,0.6214689016342163,0.7509803771972656,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6355932354927063},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"نویسازینوی","boundary":[0.7549019455909729,0.6214689016342163,0.8196078538894653,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6355932354927063},{"x":0.364705890417099,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"........................................................................هنیما","boundary":[0.364705890417099,0.6214689016342163,0.6882352828979492,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20392157137393951,"y":0.6214689016342163},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6214689016342163},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.20392157137393951,0.6214689016342163,0.36274510622024536,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.6214689016342163},{"x":0.20196078717708588,"y":0.6214689016342163},{"x":0.20196078717708588,"y":0.6355932354927063},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.14509804546833038,0.6214689016342163,0.20196078717708588,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6214689016342163},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6214689016342163},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6355932354927063},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":1,"str":"64","boundary":[0.12745098769664764,0.6214689016342163,0.14509804546833038,0.6355932354927063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6468926668167114},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6468926668167114},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6610169410705566},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"3-4","boundary":[0.8352941274642944,0.6468926668167114,0.8607842922210693,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.6468926668167114},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6468926668167114},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6610169410705566},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.6468926668167114,0.8333333134651184,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6468926668167114},{"x":0.6254901885986328,"y":0.6468926668167114},{"x":0.6254901885986328,"y":0.6610169410705566},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"............................................................هنیما","boundary":[0.3529411852359772,0.6468926668167114,0.6254901885986328,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.6468926668167114},{"x":0.6843137145042419,"y":0.6468926668167114},{"x":0.6843137145042419,"y":0.6610169410705566},{"x":0.6313725709915161,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.6313725709915161,0.6468926668167114,0.6843137145042419,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.6468926668167114},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6468926668167114},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6610169410705566},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"نویسارتیت","boundary":[0.6882352828979492,0.6468926668167114,0.7450980544090271,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.6468926668167114},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6468926668167114},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6610169410705566},{"x":0.7509803771972656,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7509803771972656,0.6468926668167114,0.7764706015586853,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.6468926668167114},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6468926668167114},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6610169410705566},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"ینحنم","boundary":[0.7823529243469238,0.6468926668167114,0.8196078538894653,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25294119119644165,"y":0.6468926668167114},{"x":0.35098040103912354,"y":0.6468926668167114},{"x":0.35098040103912354,"y":0.6610169410705566},{"x":0.25294119119644165,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.25294119119644165,0.6468926668167114,0.35098040103912354,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6468926668167114},{"x":0.250980406999588,"y":0.6468926668167114},{"x":0.250980406999588,"y":0.6610169410705566},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.1882352977991104,0.6468926668167114,0.250980406999588,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.6468926668167114},{"x":0.18431372940540314,"y":0.6468926668167114},{"x":0.18431372940540314,"y":0.6610169410705566},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.14509804546833038,0.6468926668167114,0.18431372940540314,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6468926668167114},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6468926668167114},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6610169410705566},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"67","boundary":[0.12745098769664764,0.6468926668167114,0.14509804546833038,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6864407062530518},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":"3-5","boundary":[0.8352941274642944,0.6723163723945618,0.8607842922210693,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6864407062530518},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.6723163723945618,0.8333333134651184,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.6723163723945618},{"x":0.6921568512916565,"y":0.6723163723945618},{"x":0.6921568512916565,"y":0.6864407062530518},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":"................................................................هنیما","boundary":[0.4019607901573181,0.6723163723945618,0.6921568512916565,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980392336845398,"y":0.6723163723945618},{"x":0.7509803771972656,"y":0.6723163723945618},{"x":0.7509803771972656,"y":0.6864407062530518},{"x":0.6980392336845398,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.6980392336845398,0.6723163723945618,0.7509803771972656,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.6723163723945618},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6723163723945618},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6864407062530518},{"x":0.7568627595901489,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.7568627595901489,0.6723163723945618,0.7882353067398071,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6864407062530518},{"x":0.7921568751335144,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":"هقبط","boundary":[0.7921568751335144,0.6723163723945618,0.8196078538894653,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.6723163723945618},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6723163723945618},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6864407062530518},{"x":0.24117647111415863,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.24117647111415863,0.6723163723945618,0.4000000059604645,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.6723163723945618},{"x":0.239215686917305,"y":0.6723163723945618},{"x":0.239215686917305,"y":0.6864407062530518},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":".......................","boundary":[0.14509804546833038,0.6723163723945618,0.239215686917305,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6723163723945618},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6723163723945618},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6864407062530518},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":1,"str":"69","boundary":[0.12745098769664764,0.6723163723945618,0.14509804546833038,0.6864407062530518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7132768630981445},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"3-6","boundary":[0.8352941274642944,0.6991525292396545,0.8607842922210693,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7132768630981445},{"x":0.8254901766777039,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.6991525292396545,0.8333333134651184,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6991525292396545},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6991525292396545},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7132768630981445},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":".....................................اه","boundary":[0.5058823823928833,0.6991525292396545,0.6705882549285889,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.6991525292396545},{"x":0.727450966835022,"y":0.6991525292396545},{"x":0.727450966835022,"y":0.7132768630981445},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپو","boundary":[0.6764705777168274,0.6991525292396545,0.727450966835022,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.6991525292396545},{"x":0.772549033164978,"y":0.6991525292396545},{"x":0.772549033164978,"y":0.7132768630981445},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"اهدیتپپ","boundary":[0.7333333492279053,0.6991525292396545,0.772549033164978,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8196078538894653,"y":0.7132768630981445},{"x":0.7784313559532166,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"راتخاس","boundary":[0.7784313559532166,0.6991525292396545,0.8196078538894653,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5039215683937073,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5039215683937073,"y":0.7132768630981445},{"x":0.4274509847164154,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.4274509847164154,0.6991525292396545,0.5039215683937073,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568627595901489,"y":0.6991525292396545},{"x":0.42549020051956177,"y":0.6991525292396545},{"x":0.42549020051956177,"y":0.7132768630981445},{"x":0.2568627595901489,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":".........................................","boundary":[0.2568627595901489,0.6991525292396545,0.42549020051956177,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.6991525292396545},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6991525292396545},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7132768630981445},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"...........................","boundary":[0.14509804546833038,0.6991525292396545,0.2549019753932953,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6991525292396545},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6991525292396545},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7132768630981445},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7132768630981445}]},"confidence":1,"str":"70","boundary":[0.12745098769664764,0.6991525292396545,0.14509804546833038,0.7132768630981445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7387005686759949},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":"3-7","boundary":[0.8352941274642944,0.7245762944221497,0.8607842922210693,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7387005686759949},{"x":0.8254901766777039,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.7245762944221497,0.8333333134651184,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7245762944221497},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7245762944221497},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387005686759949},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":"......................................................اهدیتپپ","boundary":[0.4313725531101227,0.7245762944221497,0.6941176652908325,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.7245762944221497},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7245762944221497},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7387005686759949},{"x":0.699999988079071,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":"نویسازینوی","boundary":[0.699999988079071,0.7245762944221497,0.7647058963775635,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8215686082839966,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8215686082839966,"y":0.7387005686759949},{"x":0.770588219165802,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":"تیصاخ","boundary":[0.770588219165802,0.7245762944221497,0.8215686082839966,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7245762944221497},{"x":0.42941176891326904,"y":0.7245762944221497},{"x":0.42941176891326904,"y":0.7387005686759949},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.2705882489681244,0.7245762944221497,0.42941176891326904,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.7245762944221497},{"x":0.2666666805744171,"y":0.7245762944221497},{"x":0.2666666805744171,"y":0.7387005686759949},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":"..............................","boundary":[0.14509804546833038,0.7245762944221497,0.2666666805744171,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7245762944221497},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7245762944221497},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7387005686759949},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":1,"str":"71","boundary":[0.12745098769664764,0.7245762944221497,0.14509804546833038,0.7387005686759949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.75},{"x":0.8607842922210693,"y":0.75},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7641242742538452},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"3-8","boundary":[0.8352941274642944,0.75,0.8607842922210693,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.75},{"x":0.8333333134651184,"y":0.75},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7641242742538452},{"x":0.8254901766777039,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.75,0.8333333134651184,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.75},{"x":0.8196078538894653,"y":0.75},{"x":0.8196078538894653,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7921568751335144,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"تخاس","boundary":[0.7921568751335144,0.75,0.8196078538894653,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.75},{"x":0.6490195989608765,"y":0.75},{"x":0.6490195989608765,"y":0.7641242742538452},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":".........................................................اه","boundary":[0.4019607901573181,0.75,0.6490195989608765,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.75},{"x":0.6784313917160034,"y":0.75},{"x":0.6784313917160034,"y":0.7641242742538452},{"x":0.6549019813537598,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"نیئت","boundary":[0.6549019813537598,0.75,0.6784313917160034,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.75},{"x":0.7019608020782471,"y":0.75},{"x":0.7019608020782471,"y":0.7641242742538452},{"x":0.6843137145042419,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"ورپ","boundary":[0.6843137145042419,0.75,0.7019608020782471,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078431248664856,"y":0.75},{"x":0.7411764860153198,"y":0.75},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7078431248664856,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"یدعب","boundary":[0.7078431248664856,0.75,0.7411764860153198,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.75},{"x":0.7607843279838562,"y":0.75},{"x":0.7607843279838562,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"هس","boundary":[0.7450980544090271,0.75,0.7607843279838562,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.75},{"x":0.7901960611343384,"y":0.75},{"x":0.7901960611343384,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"نام","boundary":[0.7666666507720947,0.75,0.7901960611343384,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.75},{"x":0.4000000059604645,"y":0.75},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7641242742538452},{"x":0.23725490272045135,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"........................................","boundary":[0.23725490272045135,0.75,0.4000000059604645,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.75},{"x":0.23529411852359772,"y":0.75},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7641242742538452},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.14509804546833038,0.75,0.23529411852359772,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.75},{"x":0.14509804546833038,"y":0.75},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7641242742538452},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":1,"str":"72","boundary":[0.12745098769664764,0.75,0.14509804546833038,0.7641242742538452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7895480394363403},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"3-9","boundary":[0.8352941274642944,0.7754237055778503,0.8607842922210693,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7895480394363403},{"x":0.8254901766777039,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.7754237055778503,0.8333333134651184,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6196078658103943,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6196078658103943,"y":0.7895480394363403},{"x":0.4156862795352936,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"...............................................اه","boundary":[0.4156862795352936,0.7754237055778503,0.6196078658103943,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6254901885986328,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7895480394363403},{"x":0.6254901885986328,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.6254901885986328,0.7754237055778503,0.6705882549285889,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7895480394363403},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"ینامتخاس","boundary":[0.6764705777168274,0.7754237055778503,0.7352941036224365,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7895480394363403},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"ددعتم","boundary":[0.7411764860153198,0.7754237055778503,0.7745097875595093,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803921699523926,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8196078538894653,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8196078538894653,"y":0.7895480394363403},{"x":0.7803921699523926,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"حوطس","boundary":[0.7803921699523926,0.7754237055778503,0.8196078538894653,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7754237055778503},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7754237055778503},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7895480394363403},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.29411765933036804,0.7754237055778503,0.4117647111415863,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24901960790157318,"y":0.7754237055778503},{"x":0.2921568751335144,"y":0.7754237055778503},{"x":0.2921568751335144,"y":0.7895480394363403},{"x":0.24901960790157318,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"...........","boundary":[0.24901960790157318,0.7754237055778503,0.2921568751335144,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.7754237055778503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7754237055778503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7895480394363403},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":".........................","boundary":[0.14509804546833038,0.7754237055778503,0.24705882370471954,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7754237055778503},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7754237055778503},{"x":0.14509804546833038,"y":0.7895480394363403},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7895480394363403}]},"confidence":1,"str":"73","boundary":[0.12745098769664764,0.7754237055778503,0.14509804546833038,0.7895480394363403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.8022598624229431},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8022598624229431},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8163841962814331},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"3-10","boundary":[0.8254901766777039,0.8022598624229431,0.8607842922210693,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.8022598624229431},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8022598624229431},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8163841962814331},{"x":0.8176470398902893,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.8022598624229431,0.8254901766777039,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8022598624229431},{"x":0.6882352828979492,"y":0.8022598624229431},{"x":0.6882352828979492,"y":0.8163841962814331},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"..............................یورکو","boundary":[0.5176470875740051,0.8022598624229431,0.6882352828979492,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.8022598624229431},{"x":0.727450966835022,"y":0.8022598624229431},{"x":0.727450966835022,"y":0.8163841962814331},{"x":0.6960784196853638,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"یربیف","boundary":[0.6960784196853638,0.8022598624229431,0.727450966835022,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8022598624229431},{"x":0.7607843279838562,"y":0.8022598624229431},{"x":0.7607843279838562,"y":0.8163841962814331},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7352941036224365,0.8022598624229431,0.7607843279838562,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.8022598624229431},{"x":0.8098039031028748,"y":0.8022598624229431},{"x":0.8098039031028748,"y":0.8163841962814331},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.7666666507720947,0.8022598624229431,0.8098039031028748,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35686275362968445,"y":0.8022598624229431},{"x":0.5156862735748291,"y":0.8022598624229431},{"x":0.5156862735748291,"y":0.8163841962814331},{"x":0.35686275362968445,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.35686275362968445,0.8022598624229431,0.5156862735748291,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.8022598624229431},{"x":0.3549019694328308,"y":0.8022598624229431},{"x":0.3549019694328308,"y":0.8163841962814331},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"...................................................","boundary":[0.14509804546833038,0.8022598624229431,0.3549019694328308,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8022598624229431},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8022598624229431},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8163841962814331},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8163841962814331}]},"confidence":1,"str":"77","boundary":[0.12745098769664764,0.8022598624229431,0.14509804546833038,0.8163841962814331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.8276836276054382},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8276836276054382},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8418079018592834},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"3-11","boundary":[0.8254901766777039,0.8276836276054382,0.8607842922210693,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.8276836276054382},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8276836276054382},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8418079018592834},{"x":0.8176470398902893,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.8276836276054382,0.8254901766777039,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8276836276054382},{"x":0.5960784554481506,"y":0.8276836276054382},{"x":0.5960784554481506,"y":0.8418079018592834},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":".........................اه","boundary":[0.4803921580314636,0.8276836276054382,0.5960784554481506,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6019607782363892,"y":0.8276836276054382},{"x":0.6450980305671692,"y":0.8276836276054382},{"x":0.6450980305671692,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6019607782363892,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.6019607782363892,0.8276836276054382,0.6450980305671692,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509804129600525,"y":0.8276836276054382},{"x":0.6843137145042419,"y":0.8276836276054382},{"x":0.6843137145042419,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6509804129600525,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"یدعب","boundary":[0.6509804129600525,0.8276836276054382,0.6843137145042419,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901960968971252,"y":0.8276836276054382},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8276836276054382},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6901960968971252,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"هس","boundary":[0.6901960968971252,0.8276836276054382,0.7058823704719543,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117646932601929,"y":0.8276836276054382},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8276836276054382},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7117646932601929,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"نامتخاس","boundary":[0.7117646932601929,0.8276836276054382,0.7647058963775635,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.8276836276054382},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8276836276054382},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8418079018592834},{"x":0.770588219165802,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"یسررب","boundary":[0.770588219165802,0.8276836276054382,0.8117647171020508,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31960785388946533,"y":0.8276836276054382},{"x":0.47843137383461,"y":0.8276836276054382},{"x":0.47843137383461,"y":0.8418079018592834},{"x":0.31960785388946533,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.31960785388946533,0.8276836276054382,0.47843137383461,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.8276836276054382},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8276836276054382},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8418079018592834},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"..........................................","boundary":[0.14509804546833038,0.8276836276054382,0.3176470696926117,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8276836276054382},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8276836276054382},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8418079018592834},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8418079018592834}]},"confidence":1,"str":"78","boundary":[0.12745098769664764,0.8276836276054382,0.14509804546833038,0.8418079018592834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.8531073331832886},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8531073331832886},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8672316670417786},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"3-12","boundary":[0.8254901766777039,0.8531073331832886,0.8607842922210693,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.8531073331832886},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8531073331832886},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8672316670417786},{"x":0.8176470398902893,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.8531073331832886,0.8254901766777039,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8531073331832886},{"x":0.6039215922355652,"y":0.8531073331832886},{"x":0.6039215922355652,"y":0.8672316670417786},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"......................................اه","boundary":[0.43529412150382996,0.8531073331832886,0.6039215922355652,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.8531073331832886},{"x":0.6549019813537598,"y":0.8531073331832886},{"x":0.6549019813537598,"y":0.8672316670417786},{"x":0.6098039150238037,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.6098039150238037,0.8531073331832886,0.6549019813537598,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.8531073331832886},{"x":0.6882352828979492,"y":0.8531073331832886},{"x":0.6882352828979492,"y":0.8672316670417786},{"x":0.6607843041419983,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"ندش","boundary":[0.6607843041419983,0.8531073331832886,0.6882352828979492,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8531073331832886},{"x":0.7019608020782471,"y":0.8531073331832886},{"x":0.7019608020782471,"y":0.8672316670417786},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.6941176652908325,0.8531073331832886,0.7019608020782471,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078431248664856,"y":0.8531073331832886},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8531073331832886},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8672316670417786},{"x":0.7078431248664856,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"یگنوگچ","boundary":[0.7078431248664856,0.8531073331832886,0.7666666507720947,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.8531073331832886},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8531073331832886},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8672316670417786},{"x":0.770588219165802,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"یسررب","boundary":[0.770588219165802,0.8531073331832886,0.8117647171020508,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.8531073331832886},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8531073331832886},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8672316670417786},{"x":0.29019609093666077,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"...................................","boundary":[0.29019609093666077,0.8531073331832886,0.4333333373069763,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.8531073331832886},{"x":0.28823530673980713,"y":0.8531073331832886},{"x":0.28823530673980713,"y":0.8672316670417786},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.2705882489681244,0.8531073331832886,0.28823530673980713,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.8531073331832886},{"x":0.2666666805744171,"y":0.8531073331832886},{"x":0.2666666805744171,"y":0.8672316670417786},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"..............................","boundary":[0.14509804546833038,0.8531073331832886,0.2666666805744171,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8531073331832886},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8531073331832886},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8672316670417786},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8672316670417786}]},"confidence":1,"str":"84","boundary":[0.12745098769664764,0.8531073331832886,0.14509804546833038,0.8672316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.8799434900283813},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8799434900283813},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8940678238868713},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"3-13","boundary":[0.8254901766777039,0.8799434900283813,0.8607842922210693,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.8799434900283813},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8799434900283813},{"x":0.8254901766777039,"y":0.8940678238868713},{"x":0.8176470398902893,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.8799434900283813,0.8254901766777039,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.8799434900283813},{"x":0.6901960968971252,"y":0.8799434900283813},{"x":0.6901960968971252,"y":0.8940678238868713},{"x":0.4647058844566345,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"....................................................اه","boundary":[0.4647058844566345,0.8799434900283813,0.6901960968971252,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.8799434900283813},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8799434900283813},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8940678238868713},{"x":0.6960784196853638,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.6960784196853638,0.8799434900283813,0.7411764860153198,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.8799434900283813},{"x":0.7784313559532166,"y":0.8799434900283813},{"x":0.7784313559532166,"y":0.8940678238868713},{"x":0.7470588088035583,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.7470588088035583,0.8799434900283813,0.7784313559532166,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.8799434900283813},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8799434900283813},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8940678238868713},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"هقبط","boundary":[0.7843137383460999,0.8799434900283813,0.8117647171020508,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.8799434900283813},{"x":0.4627451002597809,"y":0.8799434900283813},{"x":0.4627451002597809,"y":0.8940678238868713},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.30392158031463623,0.8799434900283813,0.4627451002597809,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.8799434900283813},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8799434900283813},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8940678238868713},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.14509804546833038,0.8799434900283813,0.30000001192092896,0.8940678238868713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8799434900283813},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8799434900283813},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8940678238868713},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"str":"86","boundary":[0.12745098769664764,0.8799434900283813,0.14509804546833038,0.8940678238868713]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.5451977252960205},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5451977252960205},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8940678238868713},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8940678238868713}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.5381977252960205,0.8657842922210693,0.9010678238868713],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4882352948188782,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4882352948188782,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4333333373069763,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"بلاطم","boundary":[0.4333333373069763,0.1525423675775528,0.4882352948188782,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5549019575119019,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5549019575119019,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4960784316062927,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"تسرهف","boundary":[0.4960784316062927,0.1525423675775528,0.5549019575119019,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.1807909607887268},{"x":0.6764705777168274,"y":0.1807909607887268},{"x":0.6764705777168274,"y":0.19491524994373322},{"x":0.6607843041419983,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6607843041419983,0.1807909607887268,0.6764705777168274,0.19491524994373322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.1807909607887268},{"x":0.8156862854957581,"y":0.1807909607887268},{"x":0.8156862854957581,"y":0.19491524994373322},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک:لوا","boundary":[0.6823529601097107,0.1807909607887268,0.8156862854957581,0.19491524994373322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.1807909607887268},{"x":0.8549019694328308,"y":0.1807909607887268},{"x":0.8549019694328308,"y":0.19491524994373322},{"x":0.8215686082839966,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.8215686082839966,0.1807909607887268,0.8549019694328308,0.19491524994373322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.20621469616889954},{"x":0.8607842922210693,"y":0.20621469616889954},{"x":0.8607842922210693,"y":0.22033898532390594},{"x":0.8254901766777039,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"١-١-","boundary":[0.8254901766777039,0.20621469616889954,0.8607842922210693,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490195989608765,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6843137145042419,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6843137145042419,"y":0.22033898532390594},{"x":0.6490195989608765,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"اهیدنق","boundary":[0.6490195989608765,0.20621469616889954,0.6843137145042419,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921568512916565,"y":0.20621469616889954},{"x":0.8156862854957581,"y":0.20621469616889954},{"x":0.8156862854957581,"y":0.22033898532390594},{"x":0.6921568512916565,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"کت(اهدیراکاسونوم","boundary":[0.6921568512916565,0.20621469616889954,0.8156862854957581,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431372761726379,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6490195989608765,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6490195989608765,"y":0.22033898532390594},{"x":0.6431372761726379,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.6431372761726379,0.20621469616889954,0.6490195989608765,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6392157077789307,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6392157077789307,"y":0.22033898532390594},{"x":0.4529411792755127,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"..............................................","boundary":[0.4529411792755127,0.20621469616889954,0.6392157077789307,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4490196108818054,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4490196108818054,"y":0.22033898532390594},{"x":0.39803922176361084,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.39803922176361084,0.20621469616889954,0.4490196108818054,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.20621469616889954},{"x":0.3960784375667572,"y":0.20621469616889954},{"x":0.3960784375667572,"y":0.22033898532390594},{"x":0.37254902720451355,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"......","boundary":[0.37254902720451355,0.20621469616889954,0.3960784375667572,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.20621469616889954},{"x":0.3705882430076599,"y":0.20621469616889954},{"x":0.3705882430076599,"y":0.22033898532390594},{"x":0.27450981736183167,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.27450981736183167,0.20621469616889954,0.3705882430076599,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.20621469616889954},{"x":0.272549033164978,"y":0.20621469616889954},{"x":0.272549033164978,"y":0.22033898532390594},{"x":0.1411764770746231,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.1411764770746231,0.20621469616889954,0.272549033164978,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.20621469616889954},{"x":0.1411764770746231,"y":0.20621469616889954},{"x":0.1411764770746231,"y":0.22033898532390594},{"x":0.13333334028720856,"y":0.22033898532390594}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.13333334028720856,0.20621469616889954,0.1411764770746231,0.22033898532390594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.2330508530139923},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2330508530139923},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24717514216899872},{"x":0.8352941274642944,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":1,"str":"1-2","boundary":[0.8352941274642944,0.2330508530139923,0.8607842922210693,0.24717514216899872]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.2330508530139923},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2330508530139923},{"x":0.8333333134651184,"y":0.24717514216899872},{"x":0.8254901766777039,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.2330508530139923,0.8333333134651184,0.24717514216899872]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3960784375667572,"y":0.2330508530139923},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2330508530139923},{"x":0.8235294222831726,"y":0.24717514216899872},{"x":0.3960784375667572,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":1,"str":"..............................................................................اهدیراکاسوگیلوا","boundary":[0.3960784375667572,0.2330508530139923,0.8235294222831726,0.24717514216899872]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.2330508530139923},{"x":0.39411765336990356,"y":0.2330508530139923},{"x":0.39411765336990356,"y":0.24717514216899872},{"x":0.239215686917305,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.239215686917305,0.2330508530139923,0.39411765336990356,0.24717514216899872]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13921569287776947,"y":0.2330508530139923},{"x":0.23725490272045135,"y":0.2330508530139923},{"x":0.23725490272045135,"y":0.24717514216899872},{"x":0.13921569287776947,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.13921569287776947,0.2330508530139923,0.23725490272045135,0.24717514216899872]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13137255609035492,"y":0.2330508530139923},{"x":0.13921569287776947,"y":0.2330508530139923},{"x":0.13921569287776947,"y":0.24717514216899872},{"x":0.13137255609035492,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.13137255609035492,0.2330508530139923,0.13921569287776947,0.24717514216899872]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8607842922210693,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8607842922210693,"y":0.27259886264801025},{"x":0.8352941274642944,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"1-3","boundary":[0.8352941274642944,0.25847458839416504,0.8607842922210693,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8333333134651184,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8333333134651184,"y":0.27259886264801025},{"x":0.8254901766777039,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.25847458839416504,0.8333333134651184,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7980391979217529,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7980391979217529,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7686274647712708,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"اکاس","boundary":[0.7686274647712708,0.25847458839416504,0.7980391979217529,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8235294222831726,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8235294222831726,"y":0.27259886264801025},{"x":0.8039215803146362,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"یلپ","boundary":[0.8039215803146362,0.25847458839416504,0.8235294222831726,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6019607782363892,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6627451181411743,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6627451181411743,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6019607782363892,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.6019607782363892,0.25847458839416504,0.6627451181411743,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6686274409294128,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7666666507720947,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7666666507720947,"y":0.27259886264801025},{"x":0.6686274409294128,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":")اهناکیلگ(اهدیر","boundary":[0.6686274409294128,0.25847458839416504,0.7666666507720947,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274509787559509,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27259886264801025},{"x":0.5274509787559509,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"..................","boundary":[0.5274509787559509,0.25847458839416504,0.6000000238418579,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5254902243614197,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5254902243614197,"y":0.27259886264801025},{"x":0.4333333373069763,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":".......................","boundary":[0.4333333373069763,0.25847458839416504,0.5254902243614197,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.25847458839416504},{"x":0.42941176891326904,"y":0.25847458839416504},{"x":0.42941176891326904,"y":0.27259886264801025},{"x":0.2705882489681244,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.2705882489681244,0.25847458839416504,0.42941176891326904,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.25847458839416504},{"x":0.26862746477127075,"y":0.25847458839416504},{"x":0.26862746477127075,"y":0.27259886264801025},{"x":0.14705882966518402,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"..............................","boundary":[0.14705882966518402,0.25847458839416504,0.26862746477127075,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.25847458839416504},{"x":0.14509804546833038,"y":0.25847458839416504},{"x":0.14509804546833038,"y":0.27259886264801025},{"x":0.12941177189350128,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":1,"str":"11","boundary":[0.12941177189350128,0.25847458839416504,0.14509804546833038,0.27259886264801025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8607842922210693,"y":0.298022598028183},{"x":0.8352941274642944,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"1-4","boundary":[0.8352941274642944,0.2838982939720154,0.8607842922210693,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8333333134651184,"y":0.298022598028183},{"x":0.8254901766777039,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.2838982939720154,0.8333333134651184,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.2838982939720154},{"x":0.7215686440467834,"y":0.2838982939720154},{"x":0.7215686440467834,"y":0.298022598028183},{"x":0.41372549533843994,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"........................................................................اه","boundary":[0.41372549533843994,0.2838982939720154,0.7215686440467834,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727450966835022,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8235294222831726,"y":0.298022598028183},{"x":0.727450966835022,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"هگوژنوکوکیلگ","boundary":[0.727450966835022,0.2838982939720154,0.8235294222831726,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.2838982939720154},{"x":0.40980392694473267,"y":0.2838982939720154},{"x":0.40980392694473267,"y":0.298022598028183},{"x":0.2549019753932953,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.2549019753932953,0.2838982939720154,0.40980392694473267,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.2838982939720154},{"x":0.25294119119644165,"y":0.2838982939720154},{"x":0.25294119119644165,"y":0.298022598028183},{"x":0.14705882966518402,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.14705882966518402,0.2838982939720154,0.25294119119644165,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2838982939720154},{"x":0.14705882966518402,"y":0.2838982939720154},{"x":0.14705882966518402,"y":0.298022598028183},{"x":0.12941177189350128,"y":0.298022598028183}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.12941177189350128,0.2838982939720154,0.14705882966518402,0.298022598028183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.32485875487327576},{"x":0.8352941274642944,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":"1-5","boundary":[0.8352941274642944,0.31073445081710815,0.8607842922210693,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8333333134651184,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8333333134651184,"y":0.32485875487327576},{"x":0.8254901766777039,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.31073445081710815,0.8333333134651184,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7098039388656616,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7098039388656616,"y":0.32485875487327576},{"x":0.4274509847164154,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":".................................................اهتاردیهوبرک","boundary":[0.4274509847164154,0.31073445081710815,0.7098039388656616,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7666666507720947,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7666666507720947,"y":0.32485875487327576},{"x":0.7156862616539001,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.7156862616539001,0.31073445081710815,0.7666666507720947,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8235294222831726,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8235294222831726,"y":0.32485875487327576},{"x":0.772549033164978,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":"یاهشور","boundary":[0.772549033164978,0.31073445081710815,0.8235294222831726,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.31073445081710815},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31073445081710815},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32485875487327576},{"x":0.26862746477127075,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.26862746477127075,0.31073445081710815,0.42352941632270813,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.31073445081710815},{"x":0.2666666805744171,"y":0.31073445081710815},{"x":0.2666666805744171,"y":0.32485875487327576},{"x":0.14901961386203766,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.14901961386203766,0.31073445081710815,0.2666666805744171,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13137255609035492,"y":0.31073445081710815},{"x":0.14901961386203766,"y":0.31073445081710815},{"x":0.14901961386203766,"y":0.32485875487327576},{"x":0.13137255609035492,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"str":"13","boundary":[0.13137255609035492,0.31073445081710815,0.14901961386203766,0.32485875487327576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.32485875487327576},{"x":0.12941177189350128,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.1455423675775528,0.8657842922210693,0.33185875487327576],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/JwflbPYJVLqwcBYp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/HfOgPvtykBWvkxrC.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/yuxNExuUQhvAFCkU.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9991881404125085]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.12570621073246002},{"x":0.8254901766777039,"y":0.12570621073246002}]},"confidence":1,"str":"3-14","boundary":[0.8254901766777039,0.11158192157745361,0.8607842922210693,0.12570621073246002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8254901766777039,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8254901766777039,"y":0.12570621073246002},{"x":0.8176470398902893,"y":0.12570621073246002}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.11158192157745361,0.8254901766777039,0.12570621073246002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8117647171020508,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8117647171020508,"y":0.12570621073246002},{"x":0.5686274766921997,"y":0.12570621073246002}]},"confidence":1,"str":".........................................نویساروتاند","boundary":[0.5686274766921997,0.11158192157745361,0.8117647171020508,0.12570621073246002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.11158192157745361},{"x":0.5666666626930237,"y":0.11158192157745361},{"x":0.5666666626930237,"y":0.12570621073246002},{"x":0.4901960790157318,"y":0.12570621073246002}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.4901960790157318,0.11158192157745361,0.5666666626930237,0.12570621073246002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274509906768799,"y":0.11158192157745361},{"x":0.48627451062202454,"y":0.11158192157745361},{"x":0.48627451062202454,"y":0.12570621073246002},{"x":0.3274509906768799,"y":0.12570621073246002}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.3274509906768799,0.11158192157745361,0.48627451062202454,0.12570621073246002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.11158192157745361},{"x":0.32549020648002625,"y":0.11158192157745361},{"x":0.32549020648002625,"y":0.12570621073246002},{"x":0.14509804546833038,"y":0.12570621073246002}]},"confidence":1,"str":"............................................","boundary":[0.14509804546833038,0.11158192157745361,0.32549020648002625,0.12570621073246002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.11158192157745361},{"x":0.14509804546833038,"y":0.11158192157745361},{"x":0.14509804546833038,"y":0.12570621073246002},{"x":0.12745098769664764,"y":0.12570621073246002}]},"confidence":1,"str":"87","boundary":[0.12745098769664764,0.11158192157745361,0.14509804546833038,0.12570621073246002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.1384180784225464},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1384180784225464},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8254901766777039,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"3-15","boundary":[0.8254901766777039,0.1384180784225464,0.8607842922210693,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.1384180784225464},{"x":0.8254901766777039,"y":0.1384180784225464},{"x":0.8254901766777039,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8176470398902893,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.1384180784225464,0.8254901766777039,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1384180784225464},{"x":0.6392157077789307,"y":0.1384180784225464},{"x":0.6392157077789307,"y":0.1525423675775528},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"................................هنیما","boundary":[0.48235294222831726,0.1384180784225464,0.6392157077789307,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450980305671692,"y":0.1384180784225464},{"x":0.6980392336845398,"y":0.1384180784225464},{"x":0.6980392336845398,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6450980305671692,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.6450980305671692,0.1384180784225464,0.6980392336845398,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.1384180784225464},{"x":0.7372549176216125,"y":0.1384180784225464},{"x":0.7372549176216125,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7039215564727783,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"یفیک","boundary":[0.7039215564727783,0.1384180784225464,0.7372549176216125,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.1384180784225464},{"x":0.8098039031028748,"y":0.1384180784225464},{"x":0.8098039031028748,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7431372404098511,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"یاهشیامزآ","boundary":[0.7431372404098511,0.1384180784225464,0.8098039031028748,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.1384180784225464},{"x":0.4803921580314636,"y":0.1384180784225464},{"x":0.4803921580314636,"y":0.1525423675775528},{"x":0.32549020648002625,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.32549020648002625,0.1384180784225464,0.4803921580314636,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.1384180784225464},{"x":0.32156863808631897,"y":0.1384180784225464},{"x":0.32156863808631897,"y":0.1525423675775528},{"x":0.14705882966518402,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"...........................................","boundary":[0.14705882966518402,0.1384180784225464,0.32156863808631897,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1384180784225464},{"x":0.14509804546833038,"y":0.1384180784225464},{"x":0.14509804546833038,"y":0.1525423675775528},{"x":0.12941177189350128,"y":0.1525423675775528}]},"confidence":1,"str":"88","boundary":[0.12941177189350128,0.1384180784225464,0.14509804546833038,0.1525423675775528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.16384181380271912},{"x":0.8607842922210693,"y":0.16384181380271912},{"x":0.8607842922210693,"y":0.17796610295772552},{"x":0.8254901766777039,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":"3-16","boundary":[0.8254901766777039,0.16384181380271912,0.8607842922210693,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.16384181380271912},{"x":0.8254901766777039,"y":0.16384181380271912},{"x":0.8254901766777039,"y":0.17796610295772552},{"x":0.8176470398902893,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.16384181380271912,0.8254901766777039,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47647058963775635,"y":0.16384181380271912},{"x":0.6431372761726379,"y":0.16384181380271912},{"x":0.6431372761726379,"y":0.17796610295772552},{"x":0.47647058963775635,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":"..................................هنیما","boundary":[0.47647058963775635,0.16384181380271912,0.6431372761726379,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490195989608765,"y":0.16384181380271912},{"x":0.7019608020782471,"y":0.16384181380271912},{"x":0.7019608020782471,"y":0.17796610295772552},{"x":0.6490195989608765,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.6490195989608765,0.16384181380271912,0.7019608020782471,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078431248664856,"y":0.16384181380271912},{"x":0.7372549176216125,"y":0.16384181380271912},{"x":0.7372549176216125,"y":0.17796610295772552},{"x":0.7078431248664856,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":"یمک","boundary":[0.7078431248664856,0.16384181380271912,0.7372549176216125,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.16384181380271912},{"x":0.8098039031028748,"y":0.16384181380271912},{"x":0.8098039031028748,"y":0.17796610295772552},{"x":0.7431372404098511,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":"یاهشیامزآ","boundary":[0.7431372404098511,0.16384181380271912,0.8098039031028748,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31568628549575806,"y":0.16384181380271912},{"x":0.4745098054409027,"y":0.16384181380271912},{"x":0.4745098054409027,"y":0.17796610295772552},{"x":0.31568628549575806,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.31568628549575806,0.16384181380271912,0.4745098054409027,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.16384181380271912},{"x":0.3137255012989044,"y":0.16384181380271912},{"x":0.3137255012989044,"y":0.17796610295772552},{"x":0.14509804546833038,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":".........................................","boundary":[0.14509804546833038,0.16384181380271912,0.3137255012989044,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.16384181380271912},{"x":0.14509804546833038,"y":0.16384181380271912},{"x":0.14509804546833038,"y":0.17796610295772552},{"x":0.12745098769664764,"y":0.17796610295772552}]},"confidence":1,"str":"95","boundary":[0.12745098769664764,0.16384181380271912,0.14509804546833038,0.17796610295772552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8607842922210693,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8607842922210693,"y":0.20338982343673706},{"x":0.8254901766777039,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"3-17","boundary":[0.8254901766777039,0.18926553428173065,0.8607842922210693,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8254901766777039,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8254901766777039,"y":0.20338982343673706},{"x":0.8176470398902893,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.18926553428173065,0.8254901766777039,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.18926553428173065},{"x":0.699999988079071,"y":0.18926553428173065},{"x":0.699999988079071,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6549019813537598,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.6549019813537598,0.18926553428173065,0.699999988079071,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.18926553428173065},{"x":0.7392156720161438,"y":0.18926553428173065},{"x":0.7392156720161438,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"یفیک","boundary":[0.7058823704719543,0.18926553428173065,0.7392156720161438,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8117647171020508,"y":0.18926553428173065},{"x":0.8117647171020508,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7450980544090271,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"یاهشیامزآ","boundary":[0.7450980544090271,0.18926553428173065,0.8117647171020508,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.18926553428173065},{"x":0.6490195989608765,"y":0.18926553428173065},{"x":0.6490195989608765,"y":0.20338982343673706},{"x":0.4529411792755127,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":".............................................اه","boundary":[0.4529411792755127,0.18926553428173065,0.6490195989608765,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.18926553428173065},{"x":0.4490196108818054,"y":0.18926553428173065},{"x":0.4490196108818054,"y":0.20338982343673706},{"x":0.29411765933036804,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.29411765933036804,0.18926553428173065,0.4490196108818054,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.18926553428173065},{"x":0.2921568751335144,"y":0.18926553428173065},{"x":0.2921568751335144,"y":0.20338982343673706},{"x":0.2666666805744171,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.2666666805744171,0.18926553428173065,0.2921568751335144,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607843279838562,"y":0.18926553428173065},{"x":0.26274511218070984,"y":0.18926553428173065},{"x":0.26274511218070984,"y":0.20338982343673706},{"x":0.2607843279838562,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2607843279838562,0.18926553428173065,0.26274511218070984,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.18926553428173065},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18926553428173065},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20338982343673706},{"x":0.14509804546833038,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"............................","boundary":[0.14509804546833038,0.18926553428173065,0.25882354378700256,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.18926553428173065},{"x":0.14509804546833038,"y":0.18926553428173065},{"x":0.14509804546833038,"y":0.20338982343673706},{"x":0.12745098769664764,"y":0.20338982343673706}]},"confidence":1,"str":"97","boundary":[0.12745098769664764,0.18926553428173065,0.14509804546833038,0.20338982343673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8607842922210693,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8607842922210693,"y":0.23022599518299103},{"x":0.8254901766777039,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"3-18","boundary":[0.8254901766777039,0.21610169112682343,0.8607842922210693,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8254901766777039,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8254901766777039,"y":0.23022599518299103},{"x":0.8176470398902893,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.21610169112682343,0.8254901766777039,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6490195989608765,"y":0.21610169112682343},{"x":0.6490195989608765,"y":0.23022599518299103},{"x":0.44509804248809814,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"...............................................اه","boundary":[0.44509804248809814,0.21610169112682343,0.6490195989608765,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.21610169112682343},{"x":0.699999988079071,"y":0.21610169112682343},{"x":0.699999988079071,"y":0.23022599518299103},{"x":0.656862735748291,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.656862735748291,0.21610169112682343,0.699999988079071,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078431248664856,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7372549176216125,"y":0.21610169112682343},{"x":0.7372549176216125,"y":0.23022599518299103},{"x":0.7078431248664856,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"یمک","boundary":[0.7078431248664856,0.21610169112682343,0.7372549176216125,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8098039031028748,"y":0.21610169112682343},{"x":0.8098039031028748,"y":0.23022599518299103},{"x":0.7431372404098511,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"یاهشیامزآ","boundary":[0.7431372404098511,0.21610169112682343,0.8098039031028748,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.21610169112682343},{"x":0.44117647409439087,"y":0.21610169112682343},{"x":0.44117647409439087,"y":0.23022599518299103},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.2823529541492462,0.21610169112682343,0.44117647409439087,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22156862914562225,"y":0.21610169112682343},{"x":0.2803921699523926,"y":0.21610169112682343},{"x":0.2803921699523926,"y":0.23022599518299103},{"x":0.22156862914562225,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.22156862914562225,0.21610169112682343,0.2803921699523926,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.21610169112682343},{"x":0.21960784494876862,"y":0.21610169112682343},{"x":0.21960784494876862,"y":0.23022599518299103},{"x":0.15490196645259857,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.15490196645259857,0.21610169112682343,0.21960784494876862,0.23022599518299103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.21610169112682343},{"x":0.15294118225574493,"y":0.21610169112682343},{"x":0.15294118225574493,"y":0.23022599518299103},{"x":0.12745098769664764,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"str":"105","boundary":[0.12745098769664764,0.21610169112682343,0.15294118225574493,0.23022599518299103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.23022599518299103},{"x":0.12745098769664764,"y":0.23022599518299103}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.10458192157745361,0.8657842922210693,0.23722599518299103],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.26977401971817017},{"x":0.6921568512916565,"y":0.26977401971817017},{"x":0.6921568512916565,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2838982939720154}]},"confidence":1,"str":"کیئلکون","boundary":[0.6274510025978088,0.26977401971817017,0.6921568512916565,0.2838982939720154]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980392336845398,"y":0.26977401971817017},{"x":0.8176470398902893,"y":0.26977401971817017},{"x":0.8176470398902893,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6980392336845398,"y":0.2838982939720154}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا:مراهچ","boundary":[0.6980392336845398,0.26977401971817017,0.8176470398902893,0.2838982939720154]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.26977401971817017},{"x":0.8588235378265381,"y":0.26977401971817017},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8254901766777039,"y":0.2838982939720154}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.8254901766777039,0.26977401971817017,0.8588235378265381,0.2838982939720154]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.29378530383110046},{"x":0.8607842922210693,"y":0.29378530383110046},{"x":0.8607842922210693,"y":0.30790960788726807},{"x":0.8352941274642944,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":1,"str":"4-1","boundary":[0.8352941274642944,0.29378530383110046,0.8607842922210693,0.30790960788726807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.29378530383110046},{"x":0.8333333134651184,"y":0.29378530383110046},{"x":0.8333333134651184,"y":0.30790960788726807},{"x":0.8254901766777039,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.29378530383110046,0.8333333134651184,0.30790960788726807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.29378530383110046},{"x":0.8196078538894653,"y":0.29378530383110046},{"x":0.8196078538894653,"y":0.30790960788726807},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":1,"str":".........................................................................اهدیتوئلکون","boundary":[0.4470588266849518,0.29378530383110046,0.8196078538894653,0.30790960788726807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28823530673980713,"y":0.29378530383110046},{"x":0.4431372582912445,"y":0.29378530383110046},{"x":0.4431372582912445,"y":0.30790960788726807},{"x":0.28823530673980713,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.28823530673980713,0.29378530383110046,0.4431372582912445,0.30790960788726807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.29378530383110046},{"x":0.2862745225429535,"y":0.29378530383110046},{"x":0.2862745225429535,"y":0.30790960788726807},{"x":0.1568627506494522,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.1568627506494522,0.29378530383110046,0.2862745225429535,0.30790960788726807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.29378530383110046},{"x":0.15490196645259857,"y":0.29378530383110046},{"x":0.15490196645259857,"y":0.30790960788726807},{"x":0.12941177189350128,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":1,"str":"108","boundary":[0.12941177189350128,0.29378530383110046,0.15490196645259857,0.30790960788726807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8607842922210693,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8607842922210693,"y":0.33474576473236084},{"x":0.8352941274642944,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"4-2","boundary":[0.8352941274642944,0.32062146067619324,0.8607842922210693,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8333333134651184,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8333333134651184,"y":0.33474576473236084},{"x":0.8254901766777039,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.32062146067619324,0.8333333134651184,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098039388656616,"y":0.32062146067619324},{"x":0.727450966835022,"y":0.32062146067619324},{"x":0.727450966835022,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7098039388656616,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"ریغ","boundary":[0.7098039388656616,0.32062146067619324,0.727450966835022,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8196078538894653,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8196078538894653,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7352941036224365,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"یاهدیتوئلکون","boundary":[0.7352941036224365,0.32062146067619324,0.8196078538894653,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.32062146067619324},{"x":0.7019608020782471,"y":0.32062146067619324},{"x":0.7019608020782471,"y":0.33474576473236084},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"......................................................یداع","boundary":[0.4470588266849518,0.32062146067619324,0.7019608020782471,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28823530673980713,"y":0.32062146067619324},{"x":0.4431372582912445,"y":0.32062146067619324},{"x":0.4431372582912445,"y":0.33474576473236084},{"x":0.28823530673980713,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.28823530673980713,0.32062146067619324,0.4431372582912445,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.32062146067619324},{"x":0.2862745225429535,"y":0.32062146067619324},{"x":0.2862745225429535,"y":0.33474576473236084},{"x":0.1568627506494522,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.1568627506494522,0.32062146067619324,0.2862745225429535,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.32062146067619324},{"x":0.15490196645259857,"y":0.32062146067619324},{"x":0.15490196645259857,"y":0.33474576473236084},{"x":0.12941177189350128,"y":0.33474576473236084}]},"confidence":1,"str":"108","boundary":[0.12941177189350128,0.32062146067619324,0.15490196645259857,0.33474576473236084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.34604519605636597},{"x":0.8607842922210693,"y":0.34604519605636597},{"x":0.8607842922210693,"y":0.36016950011253357},{"x":0.8352941274642944,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"4-3","boundary":[0.8352941274642944,0.34604519605636597,0.8607842922210693,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.34604519605636597},{"x":0.8333333134651184,"y":0.34604519605636597},{"x":0.8333333134651184,"y":0.36016950011253357},{"x":0.8254901766777039,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.34604519605636597,0.8333333134651184,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.34604519605636597},{"x":0.8196078538894653,"y":0.34604519605636597},{"x":0.8196078538894653,"y":0.36016950011253357},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"........................................................................اهدیزوئلکون","boundary":[0.4470588266849518,0.34604519605636597,0.8196078538894653,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3019607961177826,"y":0.34604519605636597},{"x":0.44509804248809814,"y":0.34604519605636597},{"x":0.44509804248809814,"y":0.36016950011253357},{"x":0.3019607961177826,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"...................................","boundary":[0.3019607961177826,0.34604519605636597,0.44509804248809814,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.34604519605636597},{"x":0.30000001192092896,"y":0.34604519605636597},{"x":0.30000001192092896,"y":0.36016950011253357},{"x":0.29019609093666077,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"...","boundary":[0.29019609093666077,0.34604519605636597,0.30000001192092896,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.34604519605636597},{"x":0.2862745225429535,"y":0.34604519605636597},{"x":0.2862745225429535,"y":0.36016950011253357},{"x":0.1568627506494522,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.1568627506494522,0.34604519605636597,0.2862745225429535,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13137255609035492,"y":0.34604519605636597},{"x":0.1568627506494522,"y":0.34604519605636597},{"x":0.1568627506494522,"y":0.36016950011253357},{"x":0.13137255609035492,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"113","boundary":[0.13137255609035492,0.34604519605636597,0.1568627506494522,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.3714689314365387},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3714689314365387},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3855932056903839}]},"confidence":1,"str":"4-4","boundary":[0.8352941274642944,0.3714689314365387,0.8607842922210693,0.3855932056903839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.3714689314365387},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3714689314365387},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8254901766777039,"y":0.3855932056903839}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.3714689314365387,0.8333333134651184,0.3855932056903839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4627451002597809,"y":0.3714689314365387},{"x":0.7235293984413147,"y":0.3714689314365387},{"x":0.7235293984413147,"y":0.3855932056903839},{"x":0.4627451002597809,"y":0.3855932056903839}]},"confidence":1,"str":"..................................................یداعریغ","boundary":[0.4627451002597809,0.3714689314365387,0.7235293984413147,0.3855932056903839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.3714689314365387},{"x":0.8196078538894653,"y":0.3714689314365387},{"x":0.8196078538894653,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7313725352287292,"y":0.3855932056903839}]},"confidence":1,"str":"یاهدیزوئلکون","boundary":[0.7313725352287292,0.3714689314365387,0.8196078538894653,0.3855932056903839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3714689314365387},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3714689314365387},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3855932056903839},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3855932056903839}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.30588236451148987,0.3714689314365387,0.46078431606292725,0.3855932056903839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.3714689314365387},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3714689314365387},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3855932056903839},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3855932056903839}]},"confidence":1,"str":"....................................","boundary":[0.1568627506494522,0.3714689314365387,0.30392158031463623,0.3855932056903839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13137255609035492,"y":0.3714689314365387},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3714689314365387},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3855932056903839},{"x":0.13137255609035492,"y":0.3855932056903839}]},"confidence":1,"str":"113","boundary":[0.13137255609035492,0.3714689314365387,0.1568627506494522,0.3855932056903839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.39830508828163147},{"x":0.8607842922210693,"y":0.39830508828163147},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":"4-5","boundary":[0.8352941274642944,0.39830508828163147,0.8607842922210693,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.39830508828163147},{"x":0.8333333134651184,"y":0.39830508828163147},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8254901766777039,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.39830508828163147,0.8333333134651184,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.39830508828163147},{"x":0.7627450823783875,"y":0.39830508828163147},{"x":0.7627450823783875,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5235294103622437,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":"............................................کیئلکون","boundary":[0.5235294103622437,0.39830508828163147,0.7627450823783875,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.39830508828163147},{"x":0.8196078538894653,"y":0.39830508828163147},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":"یاهدیسا","boundary":[0.7666666507720947,0.39830508828163147,0.8196078538894653,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.39830508828163147},{"x":0.5215686559677124,"y":0.39830508828163147},{"x":0.5215686559677124,"y":0.4124293923377991},{"x":0.4156862795352936,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.4156862795352936,0.39830508828163147,0.5215686559677124,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.39830508828163147},{"x":0.41372549533843994,"y":0.39830508828163147},{"x":0.41372549533843994,"y":0.4124293923377991},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.2549019753932953,0.39830508828163147,0.41372549533843994,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.39830508828163147},{"x":0.250980406999588,"y":0.39830508828163147},{"x":0.250980406999588,"y":0.4124293923377991},{"x":0.15490196645259857,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.15490196645259857,0.39830508828163147,0.250980406999588,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.39830508828163147},{"x":0.15294118225574493,"y":0.39830508828163147},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4124293923377991},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":1,"str":"114","boundary":[0.12745098769664764,0.39830508828163147,0.15294118225574493,0.4124293923377991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"4-6","boundary":[0.8352941274642944,0.4237288236618042,0.8607842922210693,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4378530979156494},{"x":0.8254901766777039,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.4237288236618042,0.8333333134651184,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5921568870544434,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5921568870544434,"y":0.4378530979156494},{"x":0.4156862795352936,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":".................................اهدیسا","boundary":[0.4156862795352936,0.4237288236618042,0.5921568870544434,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6549019813537598,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6549019813537598,"y":0.4378530979156494},{"x":0.5960784554481506,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"کیئلکون","boundary":[0.5960784554481506,0.4237288236618042,0.6549019813537598,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4378530979156494},{"x":0.658823549747467,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"وبیر","boundary":[0.658823549747467,0.4237288236618042,0.6823529601097107,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4378530979156494},{"x":0.6882352828979492,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"یسکوزد","boundary":[0.6882352828979492,0.4237288236618042,0.7450980544090271,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4378530979156494},{"x":0.7509803771972656,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"مسیفرم","boundary":[0.7509803771972656,0.4237288236618042,0.7941176295280457,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8196078538894653,"y":0.4378530979156494},{"x":0.800000011920929,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"یلپ","boundary":[0.800000011920929,0.4237288236618042,0.8196078538894653,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.4237288236618042},{"x":0.41372549533843994,"y":0.4237288236618042},{"x":0.41372549533843994,"y":0.4378530979156494},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.2549019753932953,0.4237288236618042,0.41372549533843994,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.4237288236618042},{"x":0.250980406999588,"y":0.4237288236618042},{"x":0.250980406999588,"y":0.4378530979156494},{"x":0.15490196645259857,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.15490196645259857,0.4237288236618042,0.250980406999588,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4237288236618042},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4237288236618042},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4378530979156494},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4378530979156494}]},"confidence":1,"str":"121","boundary":[0.12745098769664764,0.4237288236618042,0.15294118225574493,0.4378530979156494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.44915252923965454},{"x":0.8607842922210693,"y":0.44915252923965454},{"x":0.8607842922210693,"y":0.46327683329582214},{"x":0.8352941274642944,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"4-7","boundary":[0.8352941274642944,0.44915252923965454,0.8607842922210693,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.44915252923965454},{"x":0.8333333134651184,"y":0.44915252923965454},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46327683329582214},{"x":0.8254901766777039,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8254901766777039,0.44915252923965454,0.8333333134651184,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117646932601929,"y":0.44915252923965454},{"x":0.7470588088035583,"y":0.44915252923965454},{"x":0.7470588088035583,"y":0.46327683329582214},{"x":0.7117646932601929,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"هدیسا","boundary":[0.7117646932601929,0.44915252923965454,0.7470588088035583,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.44915252923965454},{"x":0.8196078538894653,"y":0.44915252923965454},{"x":0.8196078538894653,"y":0.46327683329582214},{"x":0.7529411911964417,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"یاهشیامزآ","boundary":[0.7529411911964417,0.44915252923965454,0.8196078538894653,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.44915252923965454},{"x":0.6882352828979492,"y":0.44915252923965454},{"x":0.6882352828979492,"y":0.46327683329582214},{"x":0.40392157435417175,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":".......................................................کیئلکون","boundary":[0.40392157435417175,0.44915252923965454,0.6882352828979492,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921568512916565,"y":0.44915252923965454},{"x":0.7098039388656616,"y":0.44915252923965454},{"x":0.7098039388656616,"y":0.46327683329582214},{"x":0.6921568512916565,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.6921568512916565,0.44915252923965454,0.7098039388656616,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.44915252923965454},{"x":0.4000000059604645,"y":0.44915252923965454},{"x":0.4000000059604645,"y":0.46327683329582214},{"x":0.24117647111415863,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":".......................................","boundary":[0.24117647111415863,0.44915252923965454,0.4000000059604645,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.44915252923965454},{"x":0.239215686917305,"y":0.44915252923965454},{"x":0.239215686917305,"y":0.46327683329582214},{"x":0.15490196645259857,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":".....................","boundary":[0.15490196645259857,0.44915252923965454,0.239215686917305,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.44915252923965454},{"x":0.15294118225574493,"y":0.44915252923965454},{"x":0.15294118225574493,"y":0.46327683329582214},{"x":0.12745098769664764,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":1,"str":"132","boundary":[0.12745098769664764,0.44915252923965454,0.15294118225574493,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.4759886860847473},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4759886860847473},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8176470398902893,"y":0.4901129901409149}]},"confidence":1,"str":"تسویپ","boundary":[0.8176470398902893,0.4759886860847473,0.8607842922210693,0.4901129901409149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42549020051956177,"y":0.5014124512672424},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5014124512672424},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5155367255210876},{"x":0.42549020051956177,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":".................................................................................................یگنر","boundary":[0.42549020051956177,0.5014124512672424,0.8588235378265381,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450980484485626,"y":0.5014124512672424},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5014124512672424},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5155367255210876},{"x":0.3450980484485626,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.3450980484485626,0.5014124512672424,0.4215686321258545,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26274511218070984,"y":0.5014124512672424},{"x":0.343137264251709,"y":0.5014124512672424},{"x":0.343137264251709,"y":0.5155367255210876},{"x":0.26274511218070984,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":"....................","boundary":[0.26274511218070984,0.5014124512672424,0.343137264251709,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2607843279838562,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2607843279838562,"y":0.5155367255210876},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.20588235557079315,0.5014124512672424,0.2607843279838562,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1725490242242813,"y":0.5014124512672424},{"x":0.20392157137393951,"y":0.5014124512672424},{"x":0.20392157137393951,"y":0.5155367255210876},{"x":0.1725490242242813,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":"139","boundary":[0.1725490242242813,0.5014124512672424,0.20392157137393951,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5423728823661804},{"x":0.8254901766777039,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.8254901766777039,0.5282486081123352,0.8607842922210693,0.5423728823661804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4843137264251709,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5423728823661804},{"x":0.4843137264251709,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":1,"str":"..................................................................................","boundary":[0.4843137264251709,0.5282486081123352,0.8215686082839966,0.5423728823661804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274509906768799,"y":0.5282486081123352},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5282486081123352},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5423728823661804},{"x":0.3274509906768799,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":1,"str":"......................................","boundary":[0.3274509906768799,0.5282486081123352,0.48235294222831726,0.5423728823661804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5282486081123352},{"x":0.32549020648002625,"y":0.5282486081123352},{"x":0.32549020648002625,"y":0.5423728823661804},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":1,"str":"...............................","boundary":[0.20000000298023224,0.5282486081123352,0.32549020648002625,0.5423728823661804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.5282486081123352},{"x":0.1980392187833786,"y":0.5282486081123352},{"x":0.1980392187833786,"y":0.5423728823661804},{"x":0.15882353484630585,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.15882353484630585,0.5282486081123352,0.1980392187833786,0.5423728823661804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.5536723136901855},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5536723136901855},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5677965879440308},{"x":0.8294117450714111,"y":0.5677965879440308}]},"confidence":1,"str":"151","boundary":[0.8294117450714111,0.5536723136901855,0.8607842922210693,0.5677965879440308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.26977401971817017},{"x":0.8607842922210693,"y":0.26977401971817017},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5677965879440308},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5677965879440308}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.26277401971817016,0.8657842922210693,0.5747965879440308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8529411554336548,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.8529411554336548,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"یمیشویب","boundary":[0.14705882966518402,0.06355932354927063,0.20392157137393951,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20980392396450043,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.0762711837887764},{"x":0.20980392396450043,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.20980392396450043,0.06355932354927063,0.22549019753932953,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.0762711837887764},{"x":0.23137255012989044,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.23137255012989044,0.06355932354927063,0.2450980395078659,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.0762711837887764},{"x":0.250980406999588,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.250980406999588,0.06355932354927063,0.32156863808631897,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.0762711837887764},{"x":0.3294117748737335,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.3294117748737335,0.06355932354927063,0.38235294818878174,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.0762711837887764},{"x":0.38823530077934265,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ینابم","boundary":[0.38823530077934265,0.06355932354927063,0.4215686321258545,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/hdiHAOcbfvYnzcEf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/BbOKwcUNAgNrlivJ.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/SZXzFZPxyYUIuRLS.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.0007475970913382137,0.0002933464260761347,0.998302383740743,0.9991422563696986]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.3333333432674408},{"x":0.41372549533843994,"y":0.3333333432674408},{"x":0.41372549533843994,"y":0.36016950011253357},{"x":0.386274516582489,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.386274516582489,0.3333333432674408,0.41372549533843994,0.36016950011253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42549020051956177,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6019607782363892,"y":0.36016950011253357},{"x":0.42549020051956177,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.42549020051956177,0.3333333432674408,0.6019607782363892,0.36016950011253357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6019607782363892,"y":0.36016950011253357},{"x":0.386274516582489,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.381274516582489,0.3263333432674408,0.6069607782363892,0.3671695001125336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8588235378265381,"y":0.48728814721107483},{"x":0.8215686082839966,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"١-١-","boundary":[0.8215686082839966,0.4717514216899872,0.8588235378265381,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48728814721107483},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"اهیدنق","boundary":[0.6078431606292725,0.4717514216899872,0.6470588445663452,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529411673545837,"y":0.4717514216899872},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4717514216899872},{"x":0.7882353067398071,"y":0.48728814721107483},{"x":0.6529411673545837,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"کت(اهدیراکاسونوم","boundary":[0.6529411673545837,0.4717514216899872,0.7882353067398071,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6058823466300964,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6058823466300964,"y":0.48728814721107483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.6000000238418579,0.4717514216899872,0.6058823466300964,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.5},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5155367255210876},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":"٢-١-","boundary":[0.8215686082839966,0.5,0.8588235378265381,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.5},{"x":0.7901960611343384,"y":0.5},{"x":0.7901960611343384,"y":0.5155367255210876},{"x":0.6745098233222961,"y":0.5155367255210876}]},"confidence":1,"str":"اهدیراکاسوگیلوا","boundary":[0.6745098233222961,0.5,0.7901960611343384,0.5155367255210876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5437853336334229},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":1,"str":"٣-١-","boundary":[0.8215686082839966,0.5282486081123352,0.8588235378265381,0.5437853336334229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196078658103943,"y":0.5282486081123352},{"x":0.7588235139846802,"y":0.5282486081123352},{"x":0.7588235139846802,"y":0.5437853336334229},{"x":0.6196078658103943,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":1,"str":")اهناکیلگ(اهدیراکاس","boundary":[0.6196078658103943,0.5282486081123352,0.7588235139846802,0.5437853336334229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.5282486081123352},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5282486081123352},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5437853336334229},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":1,"str":"یلپ","boundary":[0.7666666507720947,0.5282486081123352,0.7882353067398071,0.5437853336334229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.5564971566200256},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5564971566200256},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5720338821411133},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5720338821411133}]},"confidence":1,"str":"۴-١-","boundary":[0.8215686082839966,0.5564971566200256,0.8588235378265381,0.5720338821411133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5564971566200256},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5564971566200256},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5720338821411133},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5720338821411133}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6666666865348816,0.5564971566200256,0.6764705777168274,0.5720338821411133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7901960611343384,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7901960611343384,"y":0.5720338821411133},{"x":0.6843137145042419,"y":0.5720338821411133}]},"confidence":1,"str":"هگوژنوکوکیلگ","boundary":[0.6843137145042419,0.5564971566200256,0.7901960611343384,0.5720338821411133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.5847457647323608},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5847457647323608},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6002824902534485},{"x":0.8215686082839966,"y":0.6002824902534485}]},"confidence":1,"str":"۵-١-","boundary":[0.8215686082839966,0.5847457647323608,0.8588235378265381,0.6002824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6002824902534485},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6002824902534485}]},"confidence":1,"str":"اهتاردیهوبرک","boundary":[0.5764706134796143,0.5847457647323608,0.6666666865348816,0.6002824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6002824902534485},{"x":0.6725490093231201,"y":0.6002824902534485}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.6725490093231201,0.5847457647323608,0.7254902124404907,0.6002824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6002824902534485},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6002824902534485}]},"confidence":1,"str":"یاهشور","boundary":[0.7333333492279053,0.5847457647323608,0.7882353067398071,0.6002824902534485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6002824902534485},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6002824902534485}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.4647514216899872,0.8638235378265381,0.6072824902534485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.21468926966190338},{"x":0.7843137383460999,"y":0.21468926966190338},{"x":0.7843137383460999,"y":0.24152542650699615},{"x":0.7313725352287292,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.7313725352287292,0.21468926966190338,0.7843137383460999,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.21468926966190338},{"x":0.8607842922210693,"y":0.21468926966190338},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24152542650699615},{"x":0.7960784435272217,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.7960784435272217,0.21468926966190338,0.8607842922210693,0.24152542650699615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.21468926966190338},{"x":0.8607842922210693,"y":0.21468926966190338},{"x":0.8607842922210693,"y":0.24152542650699615},{"x":0.7313725352287292,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7263725352287292,0.20768926966190338,0.8657842922210693,0.24852542650699616],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/ayBJQUALdKDKUMYz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/EEmLEQjYnNgkDhJr.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/YJRefmYOxcnacpvD.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9987073557935866]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7647058963775635,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7549019455909729,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7549019455909729,0.1525423675775528,0.7647058963775635,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.16807909309864044},{"x":0.772549033164978,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.772549033164978,0.1525423675775528,0.8607842922210693,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7490196228027344,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7490196228027344,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6823529601097107,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"نیرتناوارف","boundary":[0.6823529601097107,0.1525423675775528,0.7490196228027344,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6745098233222961,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6745098233222961,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6372548937797546,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"ورکام","boundary":[0.6372548937797546,0.1525423675775528,0.6745098233222961,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6333333253860474,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6333333253860474,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5823529362678528,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"لوکلوم","boundary":[0.5823529362678528,0.1525423675775528,0.6333333253860474,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5784313678741455,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5784313678741455,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5686274766921997,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5686274766921997,0.1525423675775528,0.5784313678741455,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4529411792755127,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4529411792755127,"y":0.16807909309864044},{"x":0.43529412150382996,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.43529412150382996,0.1525423675775528,0.4529411792755127,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4960784316062927,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4960784316062927,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4588235318660736,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"دنتسه","boundary":[0.4588235318660736,0.1525423675775528,0.4960784316062927,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.1525423675775528},{"x":0.545098066329956,"y":0.1525423675775528},{"x":0.545098066329956,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5039215683937073,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"یتسیز","boundary":[0.5039215683937073,0.1525423675775528,0.545098066329956,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5666666626930237,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5666666626930237,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5529412031173706,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.5529412031173706,0.1525423675775528,0.5666666626930237,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.1525423675775528},{"x":0.3078431487083435,"y":0.1525423675775528},{"x":0.3078431487083435,"y":0.16807909309864044},{"x":0.2705882489681244,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"تایح","boundary":[0.2705882489681244,0.1525423675775528,0.3078431487083435,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31568628549575806,"y":0.1525423675775528},{"x":0.35686275362968445,"y":0.1525423675775528},{"x":0.35686275362968445,"y":0.16807909309864044},{"x":0.31568628549575806,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"لاکشا","boundary":[0.31568628549575806,0.1525423675775528,0.35686275362968445,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4019607901573181,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4019607901573181,"y":0.16807909309864044},{"x":0.36274510622024536,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"یمامت","boundary":[0.36274510622024536,0.1525423675775528,0.4019607901573181,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40784314274787903,"y":0.1525423675775528},{"x":0.42352941632270813,"y":0.1525423675775528},{"x":0.42352941632270813,"y":0.16807909309864044},{"x":0.40784314274787903,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.40784314274787903,0.1525423675775528,0.42352941632270813,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.1525423675775528},{"x":0.1725490242242813,"y":0.1525423675775528},{"x":0.1725490242242813,"y":0.16807909309864044},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.16470588743686676,0.1525423675775528,0.1725490242242813,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17843137681484222,"y":0.1525423675775528},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1525423675775528},{"x":0.21176470816135406,"y":0.16807909309864044},{"x":0.17843137681484222,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"هتشاد","boundary":[0.17843137681484222,0.1525423675775528,0.21176470816135406,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.1525423675775528},{"x":0.26274511218070984,"y":0.1525423675775528},{"x":0.26274511218070984,"y":0.16807909309864044},{"x":0.21960784494876862,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"روضح","boundary":[0.21960784494876862,0.1525423675775528,0.26274511218070984,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.1525423675775528},{"x":0.15882353484630585,"y":0.1525423675775528},{"x":0.15882353484630585,"y":0.16807909309864044},{"x":0.12745098769664764,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"شقن","boundary":[0.12745098769664764,0.1525423675775528,0.15882353484630585,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.18220339715480804},{"x":0.8588235378265381,"y":0.18220339715480804},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1977401077747345},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.8333333134651184,0.18220339715480804,0.8588235378265381,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.18220339715480804},{"x":0.8196078538894653,"y":0.18220339715480804},{"x":0.8196078538894653,"y":0.1977401077747345},{"x":0.772549033164978,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"یعونتم","boundary":[0.772549033164978,0.18220339715480804,0.8196078538894653,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.18220339715480804},{"x":0.54313725233078,"y":0.18220339715480804},{"x":0.54313725233078,"y":0.1977401077747345},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"تخوس","boundary":[0.4941176474094391,0.18220339715480804,0.54313725233078,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6000000238418579,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1977401077747345},{"x":0.5549019575119019,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"،یژرنا","boundary":[0.5549019575119019,0.18220339715480804,0.6000000238418579,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6490195989608765,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6490195989608765,"y":0.1977401077747345},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"هریخذ","boundary":[0.6117647290229797,0.18220339715480804,0.6490195989608765,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6627451181411743,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6941176652908325,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1977401077747345},{"x":0.6627451181411743,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"شقن","boundary":[0.6627451181411743,0.18220339715480804,0.6941176652908325,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7372549176216125,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7372549176216125,"y":0.1977401077747345},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"هلمج","boundary":[0.7058823704719543,0.18220339715480804,0.7372549176216125,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7607843279838562,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7607843279838562,"y":0.1977401077747345},{"x":0.7509803771972656,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7509803771972656,0.18220339715480804,0.7607843279838562,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.18220339715480804},{"x":0.49215686321258545,"y":0.18220339715480804},{"x":0.49215686321258545,"y":0.1977401077747345},{"x":0.4882352948188782,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4882352948188782,0.18220339715480804,0.49215686321258545,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.18220339715480804},{"x":0.21764706075191498,"y":0.18220339715480804},{"x":0.21764706075191498,"y":0.1977401077747345},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"د","boundary":[0.21176470816135406,0.18220339715480804,0.21764706075191498,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2294117659330368,"y":0.18220339715480804},{"x":0.2764706015586853,"y":0.18220339715480804},{"x":0.2764706015586853,"y":0.1977401077747345},{"x":0.2294117659330368,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.2294117659330368,0.18220339715480804,0.2764706015586853,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.18220339715480804},{"x":0.35686275362968445,"y":0.18220339715480804},{"x":0.35686275362968445,"y":0.1977401077747345},{"x":0.29019609093666077,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"،کیلوباتم","boundary":[0.29019609093666077,0.18220339715480804,0.35686275362968445,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.18220339715480804},{"x":0.40784314274787903,"y":0.18220339715480804},{"x":0.40784314274787903,"y":0.1977401077747345},{"x":0.3686274588108063,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"طساو","boundary":[0.3686274588108063,0.18220339715480804,0.40784314274787903,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176470637321472,"y":0.18220339715480804},{"x":0.4745098054409027,"y":0.18220339715480804},{"x":0.4745098054409027,"y":0.1977401077747345},{"x":0.4176470637321472,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"تابیکرت","boundary":[0.4176470637321472,0.18220339715480804,0.4745098054409027,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.18220339715480804},{"x":0.19019608199596405,"y":0.18220339715480804},{"x":0.19019608199596405,"y":0.1977401077747345},{"x":0.13333334028720856,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"نامتخاس","boundary":[0.13333334028720856,0.18220339715480804,0.19019608199596405,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20392157137393951,"y":0.18220339715480804},{"x":0.20980392396450043,"y":0.18220339715480804},{"x":0.20980392396450043,"y":0.1977401077747345},{"x":0.20392157137393951,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.20392157137393951,0.18220339715480804,0.20980392396450043,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8607842922210693,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2288135588169098},{"x":0.8196078538894653,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.8196078538894653,0.21327683329582214,0.8607842922210693,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8098039031028748,"y":0.2118644118309021},{"x":0.8176470398902893,"y":0.2118644118309021},{"x":0.8176470398902893,"y":0.2288135588169098},{"x":0.8098039031028748,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.8098039031028748,0.2118644118309021,0.8176470398902893,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8078431487083435,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8078431487083435,"y":0.2288135588169098},{"x":0.7686274647712708,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"RNA","boundary":[0.7686274647712708,0.21327683329582214,0.8078431487083435,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.21327683329582214},{"x":0.19019608199596405,"y":0.21327683329582214},{"x":0.19019608199596405,"y":0.2288135588169098},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"،تاناویح","boundary":[0.12745098769664764,0.21327683329582214,0.19019608199596405,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.21327683329582214},{"x":0.2450980395078659,"y":0.21327683329582214},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2288135588169098},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"یتلکسا","boundary":[0.19607843458652496,0.21327683329582214,0.2450980395078659,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25294119119644165,"y":0.21327683329582214},{"x":0.2980392277240753,"y":0.21327683329582214},{"x":0.2980392277240753,"y":0.2288135588169098},{"x":0.25294119119644165,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"لصافم","boundary":[0.25294119119644165,0.21327683329582214,0.2980392277240753,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3117647171020508,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3117647171020508,"y":0.2288135588169098},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.30392158031463623,0.21327683329582214,0.3117647171020508,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3549019694328308,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3549019694328308,"y":0.2288135588169098},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"دنبمه","boundary":[0.3176470696926117,0.21327683329582214,0.3549019694328308,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.21327683329582214},{"x":0.39411765336990356,"y":0.21327683329582214},{"x":0.39411765336990356,"y":0.2288135588169098},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"تفاب","boundary":[0.36274510622024536,0.21327683329582214,0.39411765336990356,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.21327683329582214},{"x":0.40784314274787903,"y":0.21327683329582214},{"x":0.40784314274787903,"y":0.2288135588169098},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4000000059604645,0.21327683329582214,0.40784314274787903,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2288135588169098},{"x":0.41372549533843994,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"ناهایگ","boundary":[0.41372549533843994,0.21327683329582214,0.4588235318660736,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4725490212440491,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4725490212440491,"y":0.2288135588169098},{"x":0.4647058844566345,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4647058844566345,0.21327683329582214,0.4725490212440491,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47843137383461,"y":0.21327683329582214},{"x":0.529411792755127,"y":0.21327683329582214},{"x":0.529411792755127,"y":0.2288135588169098},{"x":0.47843137383461,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"اهیرتکاب","boundary":[0.47843137383461,0.21327683329582214,0.529411792755127,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.21327683329582214},{"x":0.5764706134796143,"y":0.21327683329582214},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2288135588169098},{"x":0.5352941155433655,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"یلولس","boundary":[0.5352941155433655,0.21327683329582214,0.5764706134796143,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6254901885986328,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6254901885986328,"y":0.2288135588169098},{"x":0.5843137502670288,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"ۀراوید","boundary":[0.5843137502670288,0.21327683329582214,0.6254901885986328,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2288135588169098},{"x":0.6313725709915161,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6313725709915161,0.21327683329582214,0.6470588445663452,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529411673545837,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2288135588169098},{"x":0.6529411673545837,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"ینامتخاس","boundary":[0.6529411673545837,0.21327683329582214,0.7176470756530762,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7549019455909729,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2288135588169098},{"x":0.7235293984413147,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"شقن","boundary":[0.7235293984413147,0.21327683329582214,0.7549019455909729,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2288135588169098},{"x":0.7607843279838562,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7607843279838562,0.21327683329582214,0.7647058963775635,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6803921461105347,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6803921461105347,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"لولس","boundary":[0.6470588445663452,0.2429378479719162,0.6803921461105347,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7098039388656616,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7098039388656616,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6882352828979492,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"نیب","boundary":[0.6882352828979492,0.2429378479719162,0.7098039388656616,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7843137383460999,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7156862616539001,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"یگدنبسچ","boundary":[0.7156862616539001,0.2429378479719162,0.7843137383460999,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7980391979217529,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7980391979217529,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7901960611343384,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7901960611343384,0.2429378479719162,0.7980391979217529,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8588235378265381,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8058823347091675,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.8058823347091675,0.2429378479719162,0.8588235378265381,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6431372761726379,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6431372761726379,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6313725709915161,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6313725709915161,0.2429378479719162,0.6431372761726379,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5549019575119019,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5549019575119019,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5196078419685364,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":".دننک","boundary":[0.5196078419685364,0.2429378479719162,0.5549019575119019,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5803921818733215,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5803921818733215,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5607843399047852,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5607843399047852,0.2429378479719162,0.5803921818733215,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6078431606292725,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"افیا","boundary":[0.5882353186607361,0.2429378479719162,0.6078431606292725,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613725483417511,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25847458839416504},{"x":0.613725483417511,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.613725483417511,0.2429378479719162,0.6235294342041016,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.2429378479719162},{"x":0.47647058963775635,"y":0.2429378479719162},{"x":0.47647058963775635,"y":0.25847458839416504},{"x":0.44509804248809814,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"هتسد","boundary":[0.44509804248809814,0.2429378479719162,0.47647058963775635,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4843137264251709,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5117647051811218,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5117647051811218,"y":0.25847458839416504},{"x":0.4843137264251709,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"یتح","boundary":[0.4843137264251709,0.2429378479719162,0.5117647051811218,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3333333432674408,"y":0.25847458839416504},{"x":0.29019609093666077,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"هدیچیپ","boundary":[0.29019609093666077,0.2429378479719162,0.3333333432674408,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4019607901573181,"y":0.25847458839416504},{"x":0.34117648005485535,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"یاهرمیلپ","boundary":[0.34117648005485535,0.2429378479719162,0.4019607901573181,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.2429378479719162},{"x":0.41960784792900085,"y":0.2429378479719162},{"x":0.41960784792900085,"y":0.25847458839416504},{"x":0.40980392694473267,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.40980392694473267,0.2429378479719162,0.41960784792900085,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4431372582912445,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4431372582912445,"y":0.25847458839416504},{"x":0.4274509847164154,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.4274509847164154,0.2429378479719162,0.4431372582912445,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2429378479719162},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2429378479719162},{"x":0.2705882489681244,"y":0.25847458839416504},{"x":0.21176470816135406,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"دیهوبرک","boundary":[0.21176470816135406,0.2429378479719162,0.2705882489681244,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764706015586853,"y":0.2429378479719162},{"x":0.2862745225429535,"y":0.2429378479719162},{"x":0.2862745225429535,"y":0.25847458839416504},{"x":0.2764706015586853,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"رت","boundary":[0.2764706015586853,0.2429378479719162,0.2862745225429535,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20392157137393951,"y":0.2429378479719162},{"x":0.20980392396450043,"y":0.2429378479719162},{"x":0.20980392396450043,"y":0.25847458839416504},{"x":0.20392157137393951,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.20392157137393951,0.2429378479719162,0.20980392396450043,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1823529452085495,"y":0.2429378479719162},{"x":0.20196078717708588,"y":0.2429378479719162},{"x":0.20196078717708588,"y":0.25847458839416504},{"x":0.1823529452085495,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"تا","boundary":[0.1823529452085495,0.2429378479719162,0.20196078717708588,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274510324001312,"y":0.2429378479719162},{"x":0.17450980842113495,"y":0.2429378479719162},{"x":0.17450980842113495,"y":0.25847458839416504},{"x":0.16274510324001312,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.16274510324001312,0.2429378479719162,0.17450980842113495,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2429378479719162},{"x":0.14509804546833038,"y":0.2429378479719162},{"x":0.14509804546833038,"y":0.25847458839416504},{"x":0.12745098769664764,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.12745098769664764,0.2429378479719162,0.14509804546833038,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1509803980588913,"y":0.2429378479719162},{"x":0.16078431904315948,"y":0.2429378479719162},{"x":0.16078431904315948,"y":0.25847458839416504},{"x":0.1509803980588913,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.1509803980588913,0.2429378479719162,0.16078431904315948,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372549176216125,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7470588088035583,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7470588088035583,"y":0.28954800963401794},{"x":0.7372549176216125,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7372549176216125,0.2740113139152527,0.7470588088035583,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.2740113139152527},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2740113139152527},{"x":0.8607842922210693,"y":0.28954800963401794},{"x":0.7549019455909729,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"هگوژنوکوکیلگ","boundary":[0.7549019455909729,0.2740113139152527,0.8607842922210693,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7333333492279053,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7333333492279053,"y":0.2838982939720154},{"x":0.729411780834198,"y":0.2838982939720154}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.729411780834198,0.2740113139152527,0.7333333492279053,0.2838982939720154]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7215686440467834,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7235293984413147,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7235293984413147,"y":0.28954800963401794},{"x":0.7215686440467834,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.7215686440467834,0.2740113139152527,0.7235293984413147,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28954800963401794},{"x":0.656862735748291,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.656862735748291,0.2740113139152527,0.7058823704719543,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7196078300476074,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7196078300476074,"y":0.28954800963401794},{"x":0.7137255072593689,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.7137255072593689,0.2740113139152527,0.7196078300476074,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274509787559509,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5745097994804382,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5745097994804382,"y":0.28954800963401794},{"x":0.5274509787559509,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"نیئتورپ","boundary":[0.5274509787559509,0.2740113139152527,0.5745097994804382,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5980392098426819,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5980392098426819,"y":0.28954800963401794},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5882353186607361,0.2740113139152527,0.5980392098426819,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6509804129600525,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6509804129600525,"y":0.28954800963401794},{"x":0.6039215922355652,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"نلااوک","boundary":[0.6039215922355652,0.2740113139152527,0.6509804129600525,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.2740113139152527},{"x":0.49215686321258545,"y":0.2740113139152527},{"x":0.49215686321258545,"y":0.28954800963401794},{"x":0.45490196347236633,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"یبرچ","boundary":[0.45490196347236633,0.2740113139152527,0.49215686321258545,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5078431367874146,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5078431367874146,"y":0.28954800963401794},{"x":0.5,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5,0.2740113139152527,0.5078431367874146,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5235294103622437,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5235294103622437,"y":0.28954800963401794},{"x":0.5137255191802979,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5137255191802979,0.2740113139152527,0.5235294103622437,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4529411792755127,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4529411792755127,"y":0.28954800963401794},{"x":0.44117647409439087,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.44117647409439087,0.2740113139152527,0.4529411792755127,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3294117748737335,"y":0.28954800963401794},{"x":0.32156863808631897,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32156863808631897,0.2740113139152527,0.3294117748737335,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2740113139152527},{"x":0.36666667461395264,"y":0.2740113139152527},{"x":0.36666667461395264,"y":0.28954800963401794},{"x":0.3333333432674408,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"دنوش","boundary":[0.3333333432674408,0.2740113139152527,0.36666667461395264,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3745098114013672,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3921568691730499,"y":0.28954800963401794},{"x":0.3745098114013672,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.3745098114013672,0.2740113139152527,0.3921568691730499,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4372549057006836,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4372549057006836,"y":0.28954800963401794},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"لصتم","boundary":[0.4000000059604645,0.2740113139152527,0.4372549057006836,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2666666805744171,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2666666805744171,"y":0.28954800963401794},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"مایپ","boundary":[0.24705882370471954,0.2740113139152527,0.2666666805744171,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3137255012989044,"y":0.28954800963401794},{"x":0.27450981736183167,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"ناونعب","boundary":[0.27450981736183167,0.2740113139152527,0.3137255012989044,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2740113139152527},{"x":0.16078431904315948,"y":0.2740113139152527},{"x":0.16078431904315948,"y":0.28954800963401794},{"x":0.12745098769664764,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"نییعت","boundary":[0.12745098769664764,0.2740113139152527,0.16078431904315948,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16862745583057404,"y":0.2740113139152527},{"x":0.20588235557079315,"y":0.2740113139152527},{"x":0.20588235557079315,"y":0.28954800963401794},{"x":0.16862745583057404,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"تهج","boundary":[0.16862745583057404,0.2740113139152527,0.20588235557079315,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.2740113139152527},{"x":0.24313725531101227,"y":0.2740113139152527},{"x":0.24313725531101227,"y":0.28954800963401794},{"x":0.2137254923582077,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.2137254923582077,0.2740113139152527,0.24313725531101227,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3050847351551056},{"x":0.5078431367874146,"y":0.3050847351551056},{"x":0.5078431367874146,"y":0.32062146067619324},{"x":0.4901960790157318,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.4901960790157318,0.3050847351551056,0.5078431367874146,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3050847351551056},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3050847351551056},{"x":0.5490196347236633,"y":0.32062146067619324},{"x":0.5176470875740051,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"لمع","boundary":[0.5176470875740051,0.3050847351551056,0.5490196347236633,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568627715110779,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6176470518112183,"y":0.32062146067619324},{"x":0.5568627715110779,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"کیلوباتم","boundary":[0.5568627715110779,0.3050847351551056,0.6176470518112183,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6254901885986328,"y":0.3050847351551056},{"x":0.686274528503418,"y":0.3050847351551056},{"x":0.686274528503418,"y":0.32062146067619324},{"x":0.6254901885986328,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"تشونرس","boundary":[0.6254901885986328,0.3050847351551056,0.686274528503418,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32062146067619324},{"x":0.6960784196853638,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.6960784196853638,0.3050847351551056,0.7058823704719543,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7549019455909729,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7549019455909729,"y":0.32062146067619324},{"x":0.7137255072593689,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"یلولس","boundary":[0.7137255072593689,0.3050847351551056,0.7549019455909729,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7627450823783875,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7980391979217529,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7980391979217529,"y":0.32062146067619324},{"x":0.7627450823783875,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"لخاد","boundary":[0.7627450823783875,0.3050847351551056,0.7980391979217529,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078431487083435,"y":0.3050847351551056},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3050847351551056},{"x":0.8588235378265381,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8078431487083435,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"تیعقوم","boundary":[0.8078431487083435,0.3050847351551056,0.8588235378265381,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3050847351551056},{"x":0.44509804248809814,"y":0.3050847351551056},{"x":0.44509804248809814,"y":0.32062146067619324},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.42352941632270813,0.3050847351551056,0.44509804248809814,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4882352948188782,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4882352948188782,"y":0.32062146067619324},{"x":0.4529411792755127,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":".دننک","boundary":[0.4529411792755127,0.3050847351551056,0.4882352948188782,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4156862795352936,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4156862795352936,"y":0.32062146067619324},{"x":0.3705882430076599,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"مورکام","boundary":[0.3705882430076599,0.3050847351551056,0.4156862795352936,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3050847351551056},{"x":0.16078431904315948,"y":0.3050847351551056},{"x":0.16078431904315948,"y":0.32062146067619324},{"x":0.12745098769664764,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"هلمج","boundary":[0.12745098769664764,0.3050847351551056,0.16078431904315948,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17058824002742767,"y":0.3050847351551056},{"x":0.18039216101169586,"y":0.3050847351551056},{"x":0.18039216101169586,"y":0.32062146067619324},{"x":0.17058824002742767,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.17058824002742767,0.3050847351551056,0.18039216101169586,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3050847351551056},{"x":0.23725490272045135,"y":0.3050847351551056},{"x":0.23725490272045135,"y":0.32062146067619324},{"x":0.1882352977991104,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"یرگید","boundary":[0.1882352977991104,0.3050847351551056,0.23725490272045135,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.3050847351551056},{"x":0.2921568751335144,"y":0.3050847351551056},{"x":0.2921568751335144,"y":0.32062146067619324},{"x":0.2450980395078659,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"نیوانع","boundary":[0.2450980395078659,0.3050847351551056,0.2921568751335144,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.3050847351551056},{"x":0.3078431487083435,"y":0.3050847351551056},{"x":0.3078431487083435,"y":0.32062146067619324},{"x":0.30000001192092896,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.30000001192092896,0.3050847351551056,0.3078431487083435,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31568628549575806,"y":0.3050847351551056},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3050847351551056},{"x":0.36666667461395264,"y":0.32062146067619324},{"x":0.31568628549575806,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"اهلوکلو","boundary":[0.31568628549575806,0.3050847351551056,0.36666667461395264,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509804129600525,"y":0.33474576473236084},{"x":0.658823549747467,"y":0.33474576473236084},{"x":0.658823549747467,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6509804129600525,0.33474576473236084,0.658823549747467,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6647058725357056,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7352941036224365,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6647058725357056,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"اهدیراکاس","boundary":[0.6647058725357056,0.33474576473236084,0.7352941036224365,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33474576473236084},{"x":0.813725471496582,"y":0.33474576473236084},{"x":0.813725471496582,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"،اهدیسولگ","boundary":[0.7411764860153198,0.33474576473236084,0.813725471496582,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.33474576473236084},{"x":0.8607842922210693,"y":0.33474576473236084},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8196078538894653,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"،اهدنق","boundary":[0.8196078538894653,0.33474576473236084,0.8607842922210693,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6450980305671692,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6450980305671692,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6098039150238037,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"اهزوا","boundary":[0.6098039150238037,0.33474576473236084,0.6450980305671692,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6078431606292725,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6039215922355652,"y":0.3446327745914459}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6039215922355652,0.33474576473236084,0.6078431606292725,0.3446327745914459]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117647051811218,"y":0.33474576473236084},{"x":0.529411792755127,"y":0.33474576473236084},{"x":0.529411792755127,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5117647051811218,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5117647051811218,0.33474576473236084,0.529411792755127,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5745097994804382,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5745097994804382,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5372549295425415,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"حرطم","boundary":[0.5372549295425415,0.33474576473236084,0.5745097994804382,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5980392098426819,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5823529362678528,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.5823529362678528,0.33474576473236084,0.5980392098426819,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4627451002597809,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5098039507865906,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4627451002597809,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":".دندرگ","boundary":[0.4627451002597809,0.33474576473236084,0.5098039507865906,0.3502824902534485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3502824902534485},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.1455423675775528,0.8657842922210693,0.3572824902534485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.450564980506897},{"x":0.6921568512916565,"y":0.450564980506897},{"x":0.6921568512916565,"y":0.4661017060279846},{"x":0.6392157077789307,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"ییایمیش","boundary":[0.6392157077789307,0.450564980506897,0.6921568512916565,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.450564980506897},{"x":0.7215686440467834,"y":0.450564980506897},{"x":0.7215686440467834,"y":0.4661017060279846},{"x":0.699999988079071,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"رظن","boundary":[0.699999988079071,0.450564980506897,0.7215686440467834,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.450564980506897},{"x":0.7392156720161438,"y":0.450564980506897},{"x":0.7392156720161438,"y":0.4661017060279846},{"x":0.729411780834198,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.729411780834198,0.450564980506897,0.7392156720161438,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.450564980506897},{"x":0.7823529243469238,"y":0.450564980506897},{"x":0.7823529243469238,"y":0.4661017060279846},{"x":0.7470588088035583,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"یدنق","boundary":[0.7470588088035583,0.450564980506897,0.7823529243469238,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.450564980506897},{"x":0.8254901766777039,"y":0.450564980506897},{"x":0.8254901766777039,"y":0.4661017060279846},{"x":0.7901960611343384,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"دحاو","boundary":[0.7901960611343384,0.450564980506897,0.8254901766777039,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.450564980506897},{"x":0.8607842922210693,"y":0.450564980506897},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4661017060279846},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.8333333134651184,0.450564980506897,0.8607842922210693,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.450564980506897},{"x":0.6294117569923401,"y":0.450564980506897},{"x":0.6294117569923401,"y":0.4661017060279846},{"x":0.6098039150238037,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"یلپ","boundary":[0.6098039150238037,0.450564980506897,0.6294117569923401,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.450564980506897},{"x":0.6078431606292725,"y":0.450564980506897},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4661017060279846},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"یلکلا","boundary":[0.5686274766921997,0.450564980506897,0.6078431606292725,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2960784435272217,"y":0.450564980506897},{"x":0.30588236451148987,"y":0.450564980506897},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4661017060279846},{"x":0.2960784435272217,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.2960784435272217,0.450564980506897,0.30588236451148987,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.450564980506897},{"x":0.3745098114013672,"y":0.450564980506897},{"x":0.3745098114013672,"y":0.4661017060279846},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"یدیهدلآ","boundary":[0.3137255012989044,0.450564980506897,0.3745098114013672,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.450564980506897},{"x":0.4156862795352936,"y":0.450564980506897},{"x":0.4156862795352936,"y":0.4661017060279846},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"لماع","boundary":[0.38235294818878174,0.450564980506897,0.4156862795352936,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.450564980506897},{"x":0.45098039507865906,"y":0.450564980506897},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4661017060279846},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.42352941632270813,0.450564980506897,0.45098039507865906,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.450564980506897},{"x":0.4960784316062927,"y":0.450564980506897},{"x":0.4960784316062927,"y":0.4661017060279846},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"یاراد","boundary":[0.4588235318660736,0.450564980506897,0.4960784316062927,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.450564980506897},{"x":0.5215686559677124,"y":0.450564980506897},{"x":0.5215686559677124,"y":0.4661017060279846},{"x":0.5039215683937073,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5039215683937073,0.450564980506897,0.5215686559677124,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.450564980506897},{"x":0.5607843399047852,"y":0.450564980506897},{"x":0.5607843399047852,"y":0.4661017060279846},{"x":0.529411792755127,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.529411792755127,0.450564980506897,0.5607843399047852,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.450564980506897},{"x":0.29019609093666077,"y":0.450564980506897},{"x":0.29019609093666077,"y":0.4661017060279846},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"ینوتک","boundary":[0.24705882370471954,0.450564980506897,0.29019609093666077,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20980392396450043,"y":0.450564980506897},{"x":0.239215686917305,"y":0.450564980506897},{"x":0.239215686917305,"y":0.4661017060279846},{"x":0.20980392396450043,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"دشاب","boundary":[0.20980392396450043,0.450564980506897,0.239215686917305,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.450564980506897},{"x":0.20196078717708588,"y":0.450564980506897},{"x":0.20196078717708588,"y":0.4661017060279846},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.20000000298023224,0.450564980506897,0.20196078717708588,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274510324001312,"y":0.450564980506897},{"x":0.1921568661928177,"y":0.450564980506897},{"x":0.1921568661928177,"y":0.4661017060279846},{"x":0.16274510324001312,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"هقبط","boundary":[0.16274510324001312,0.450564980506897,0.1921568661928177,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.450564980506897},{"x":0.16078431904315948,"y":0.450564980506897},{"x":0.16078431904315948,"y":0.4661017060279846},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4661017060279846}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.12745098769664764,0.450564980506897,0.16078431904315948,0.4661017060279846]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7627450823783875,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7627450823783875,"y":0.4971751272678375},{"x":0.7509803771972656,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7509803771972656,0.48163843154907227,0.7627450823783875,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.48163843154907227},{"x":0.8607842922210693,"y":0.48163843154907227},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4971751272678375},{"x":0.772549033164978,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.772549033164978,0.48163843154907227,0.8607842922210693,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.48163843154907227},{"x":0.3921568691730499,"y":0.48163843154907227},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4971751272678375},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"نامتخاس","boundary":[0.3333333432674408,0.48163843154907227,0.3921568691730499,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.48163843154907227},{"x":0.4156862795352936,"y":0.48163843154907227},{"x":0.4156862795352936,"y":0.4971751272678375},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4000000059604645,0.48163843154907227,0.4156862795352936,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.48163843154907227},{"x":0.4627451002597809,"y":0.48163843154907227},{"x":0.4627451002597809,"y":0.4971751272678375},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"هدننک","boundary":[0.42352941632270813,0.48163843154907227,0.4627451002597809,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4971751272678375},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.47058823704719543,0.48163843154907227,0.5176470875740051,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5627450942993164,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5627450942993164,"y":0.4971751272678375},{"x":0.5254902243614197,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"یدنق","boundary":[0.5254902243614197,0.48163843154907227,0.5627450942993164,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.48163843154907227},{"x":0.6333333253860474,"y":0.48163843154907227},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4971751272678375},{"x":0.570588231086731,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"یاهدحاو","boundary":[0.570588231086731,0.48163843154907227,0.6333333253860474,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.48163843154907227},{"x":0.6764705777168274,"y":0.48163843154907227},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4971751272678375},{"x":0.6411764621734619,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"دادعت","boundary":[0.6411764621734619,0.48163843154907227,0.6764705777168274,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7235293984413147,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7235293984413147,"y":0.4971751272678375},{"x":0.6843137145042419,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"ساسا","boundary":[0.6843137145042419,0.48163843154907227,0.7235293984413147,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7431372404098511,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7431372404098511,"y":0.4971751272678375},{"x":0.7313725352287292,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.7313725352287292,0.48163843154907227,0.7431372404098511,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31960785388946533,"y":0.48163843154907227},{"x":0.32549020648002625,"y":0.48163843154907227},{"x":0.32549020648002625,"y":0.4971751272678375},{"x":0.31960785388946533,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"آ","boundary":[0.31960785388946533,0.48163843154907227,0.32549020648002625,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3019607961177826,"y":0.48163843154907227},{"x":0.3176470696926117,"y":0.48163843154907227},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4971751272678375},{"x":0.3019607961177826,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"اهن","boundary":[0.3019607961177826,0.48163843154907227,0.3176470696926117,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.48163843154907227},{"x":0.29019609093666077,"y":0.48163843154907227},{"x":0.29019609093666077,"y":0.4971751272678375},{"x":0.24117647111415863,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.24117647111415863,0.48163843154907227,0.29019609093666077,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.48163843154907227},{"x":0.23333333432674408,"y":0.48163843154907227},{"x":0.23333333432674408,"y":0.4971751272678375},{"x":0.2137254923582077,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.2137254923582077,0.48163843154907227,0.23333333432674408,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18039216101169586,"y":0.48163843154907227},{"x":0.2137254923582077,"y":0.48163843154907227},{"x":0.2137254923582077,"y":0.4971751272678375},{"x":0.18039216101169586,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"دریگ","boundary":[0.18039216101169586,0.48163843154907227,0.2137254923582077,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.48163843154907227},{"x":0.17843137681484222,"y":0.48163843154907227},{"x":0.17843137681484222,"y":0.4971751272678375},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.1764705926179886,0.48163843154907227,0.17843137681484222,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.48163843154907227},{"x":0.14901961386203766,"y":0.48163843154907227},{"x":0.14901961386203766,"y":0.4971751272678375},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.12745098769664764,0.48163843154907227,0.14901961386203766,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.48163843154907227},{"x":0.1666666716337204,"y":0.48163843154907227},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4971751272678375},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.1568627506494522,0.48163843154907227,0.1666666716337204,0.4971751272678375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.5127118825912476},{"x":0.5,"y":0.5127118825912476},{"x":0.5,"y":0.5282486081123352},{"x":0.48627451062202454,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"وم","boundary":[0.48627451062202454,0.5127118825912476,0.5,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.5127118825912476},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5127118825912476},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5282486081123352},{"x":0.5078431367874146,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5078431367874146,0.5127118825912476,0.5176470875740051,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.5127118825912476},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5127118825912476},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5282486081123352},{"x":0.5235294103622437,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"یدنق","boundary":[0.5235294103622437,0.5127118825912476,0.5588235259056091,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5127118825912476},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5127118825912476},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5282486081123352},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"دحاو","boundary":[0.5647059082984924,0.5127118825912476,0.6000000238418579,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058823466300964,"y":0.5127118825912476},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5127118825912476},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5282486081123352},{"x":0.6058823466300964,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.6058823466300964,0.5127118825912476,0.6352941393852234,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.5127118825912476},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5127118825912476},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5282486081123352},{"x":0.6392157077789307,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"یاراد","boundary":[0.6392157077789307,0.5127118825912476,0.6764705777168274,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.5127118825912476},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5127118825912476},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5282486081123352},{"x":0.6843137145042419,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"یاهتاردیهوبرک","boundary":[0.6843137145042419,0.5127118825912476,0.7882353067398071,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.5127118825912476},{"x":0.813725471496582,"y":0.5127118825912476},{"x":0.813725471496582,"y":0.5282486081123352},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.7941176295280457,0.5127118825912476,0.813725471496582,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.5127118825912476},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5127118825912476},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"بیترت","boundary":[0.8196078538894653,0.5127118825912476,0.8588235378265381,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5127118825912476},{"x":0.4843137264251709,"y":0.5127118825912476},{"x":0.4843137264251709,"y":0.5282486081123352},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.48235294222831726,0.5127118825912476,0.4843137264251709,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2980392277240753,"y":0.5127118825912476},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5127118825912476},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5282486081123352},{"x":0.2980392277240753,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"یاهتاردیهوبرک","boundary":[0.2980392277240753,0.5127118825912476,0.4019607901573181,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40784314274787903,"y":0.5127118825912476},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5127118825912476},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5282486081123352},{"x":0.40784314274787903,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"،دیراکاسو","boundary":[0.40784314274787903,0.5127118825912476,0.4803921580314636,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25294119119644165,"y":0.5127118825912476},{"x":0.29019609093666077,"y":0.5127118825912476},{"x":0.29019609093666077,"y":0.5282486081123352},{"x":0.25294119119644165,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"یاراد","boundary":[0.25294119119644165,0.5127118825912476,0.29019609093666077,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2294117659330368,"y":0.5127118825912476},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5127118825912476},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5282486081123352},{"x":0.2294117659330368,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"20","boundary":[0.2294117659330368,0.5127118825912476,0.24705882370471954,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20980392396450043,"y":0.5127118825912476},{"x":0.22745098173618317,"y":0.5127118825912476},{"x":0.22745098173618317,"y":0.5282486081123352},{"x":0.20980392396450043,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"-2","boundary":[0.20980392396450043,0.5127118825912476,0.22745098173618317,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.5127118825912476},{"x":0.16274510324001312,"y":0.5127118825912476},{"x":0.16274510324001312,"y":0.5282486081123352},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"یدنق","boundary":[0.12745098769664764,0.5127118825912476,0.16274510324001312,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16862745583057404,"y":0.5127118825912476},{"x":0.20392157137393951,"y":0.5127118825912476},{"x":0.20392157137393951,"y":0.5282486081123352},{"x":0.16862745583057404,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":1,"str":"دحاو","boundary":[0.16862745583057404,0.5127118825912476,0.20392157137393951,0.5282486081123352]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.5423728823661804},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5423728823661804},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5579096078872681},{"x":0.5549019575119019,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5549019575119019,0.5423728823661804,0.5666666626930237,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745097994804382,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6019607782363892,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6019607782363892,"y":0.5579096078872681},{"x":0.5745097994804382,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"شیب","boundary":[0.5745097994804382,0.5423728823661804,0.6019607782363892,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5579096078872681},{"x":0.6098039150238037,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.6098039150238037,0.5423728823661804,0.6176470518112183,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5423728823661804},{"x":0.729411780834198,"y":0.5423728823661804},{"x":0.729411780834198,"y":0.5579096078872681},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"یاهتاردیهوبرک","boundary":[0.6235294342041016,0.5423728823661804,0.729411780834198,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.5423728823661804},{"x":0.7431372404098511,"y":0.5423728823661804},{"x":0.7431372404098511,"y":0.5579096078872681},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7352941036224365,0.5423728823661804,0.7431372404098511,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.5423728823661804},{"x":0.841176450252533,"y":0.5423728823661804},{"x":0.841176450252533,"y":0.5579096078872681},{"x":0.7509803771972656,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"دیراکاسوگیلا","boundary":[0.7509803771972656,0.5423728823661804,0.841176450252533,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490195870399475,"y":0.5423728823661804},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5423728823661804},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5579096078872681},{"x":0.8490195870399475,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.8490195870399475,0.5423728823661804,0.8588235378265381,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313725471496582,"y":0.5423728823661804},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5423728823661804},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5579096078872681},{"x":0.5313725471496582,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"20","boundary":[0.5313725471496582,0.5423728823661804,0.5490196347236633,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33529412746429443,"y":0.5423728823661804},{"x":0.3901960849761963,"y":0.5423728823661804},{"x":0.3901960849761963,"y":0.5579096078872681},{"x":0.33529412746429443,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"دیراکاس","boundary":[0.33529412746429443,0.5423728823661804,0.3901960849761963,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.5423728823661804},{"x":0.41960784792900085,"y":0.5423728823661804},{"x":0.41960784792900085,"y":0.5579096078872681},{"x":0.39803922176361084,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"یلپ","boundary":[0.39803922176361084,0.5423728823661804,0.41960784792900085,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.5423728823661804},{"x":0.4372549057006836,"y":0.5423728823661804},{"x":0.4372549057006836,"y":0.5579096078872681},{"x":0.4274509847164154,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.4274509847164154,0.5423728823661804,0.4372549057006836,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.5423728823661804},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5423728823661804},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5579096078872681},{"x":0.44509804248809814,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"یدنق","boundary":[0.44509804248809814,0.5423728823661804,0.4803921580314636,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.5423728823661804},{"x":0.5235294103622437,"y":0.5423728823661804},{"x":0.5235294103622437,"y":0.5579096078872681},{"x":0.4882352948188782,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"دحاو","boundary":[0.4882352948188782,0.5423728823661804,0.5235294103622437,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.5423728823661804},{"x":0.17450980842113495,"y":0.5423728823661804},{"x":0.17450980842113495,"y":0.5579096078872681},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"ینانوی","boundary":[0.13333334028720856,0.5423728823661804,0.17450980842113495,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18039216101169586,"y":0.5423728823661804},{"x":0.22156862914562225,"y":0.5423728823661804},{"x":0.22156862914562225,"y":0.5579096078872681},{"x":0.18039216101169586,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"تغلزا","boundary":[0.18039216101169586,0.5423728823661804,0.22156862914562225,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2294117659330368,"y":0.5423728823661804},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5423728823661804},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5579096078872681},{"x":0.2294117659330368,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"دیراکاس","boundary":[0.2294117659330368,0.5423728823661804,0.28431373834609985,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5423728823661804},{"x":0.33137255907058716,"y":0.5423728823661804},{"x":0.33137255907058716,"y":0.5579096078872681},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":1,"str":"هملک(","boundary":[0.29411765933036804,0.5423728823661804,0.33137255907058716,0.5579096078872681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5734463334083557},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5734463334083557},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5889830589294434},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":"sakcharon","boundary":[0.7647058963775635,0.5734463334083557,0.8607842922210693,0.5889830589294434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6039215922355652,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6039215922355652,"y":0.5889830589294434},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":")تسا","boundary":[0.5647059082984924,0.5734463334083557,0.6039215922355652,0.5889830589294434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5889830589294434},{"x":0.6098039150238037,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.6098039150238037,0.5734463334083557,0.6352941393852234,0.5889830589294434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431372761726379,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6803921461105347,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6803921461105347,"y":0.5889830589294434},{"x":0.6431372761726379,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":"هتفرگ","boundary":[0.6431372761726379,0.5734463334083557,0.6803921461105347,0.5889830589294434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7078431248664856,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7078431248664856,"y":0.5889830589294434},{"x":0.6882352828979492,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":"دنق","boundary":[0.6882352828979492,0.5734463334083557,0.7078431248664856,0.5889830589294434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5889830589294434},{"x":0.7137255072593689,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":"ینعم","boundary":[0.7137255072593689,0.5734463334083557,0.7450980544090271,0.5889830589294434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7627450823783875,"y":0.5734463334083557},{"x":0.7627450823783875,"y":0.5889830589294434},{"x":0.7509803771972656,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7509803771972656,0.5734463334083557,0.7627450823783875,0.5889830589294434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5889830589294434},{"x":0.5235294103622437,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"str":".دنمان","boundary":[0.5235294103622437,0.5734463334083557,0.5588235259056091,0.5889830589294434]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.450564980506897},{"x":0.8607842922210693,"y":0.450564980506897},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5889830589294434},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5889830589294434}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.44356498050689697,0.8657842922210693,0.5959830589294434],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.6836158037185669},{"x":0.7372549176216125,"y":0.6836158037185669},{"x":0.7372549176216125,"y":0.6991525292396545},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"دنق","boundary":[0.7156862616539001,0.6836158037185669,0.7372549176216125,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.6836158037185669},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6836158037185669},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6991525292396545},{"x":0.7431372404098511,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.7431372404098511,0.6836158037185669,0.7529411911964417,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.6836158037185669},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6836158037185669},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6991525292396545},{"x":0.7588235139846802,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"اهدیراکاسونوم","boundary":[0.7588235139846802,0.6836158037185669,0.8588235378265381,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.6836158037185669},{"x":0.7137255072593689,"y":0.6836158037185669},{"x":0.7137255072593689,"y":0.6991525292396545},{"x":0.686274528503418,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.686274528503418,0.6836158037185669,0.7137255072593689,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490195989608765,"y":0.6836158037185669},{"x":0.6784313917160034,"y":0.6836158037185669},{"x":0.6784313917160034,"y":0.6991525292396545},{"x":0.6490195989608765,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"هداس","boundary":[0.6490195989608765,0.6836158037185669,0.6784313917160034,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5960784554481506,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5960784554481506,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5843137502670288,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5843137502670288,0.6836158037185669,0.5960784554481506,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6019607782363892,"y":0.6836158037185669},{"x":0.6431372761726379,"y":0.6836158037185669},{"x":0.6431372761726379,"y":0.6991525292396545},{"x":0.6019607782363892,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"یعیبط","boundary":[0.6019607782363892,0.6836158037185669,0.6431372761726379,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6991525292396545},{"x":0.570588231086731,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.570588231086731,0.6836158037185669,0.5784313678741455,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5607843399047852,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5607843399047852,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5529412031173706,0.6836158037185669,0.5607843399047852,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5470588207244873,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5470588207244873,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.5392156839370728,0.6836158037185669,0.5470588207244873,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6991525292396545},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.47058823704719543,0.6836158037185669,0.5058823823928833,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5313725471496582,"y":0.6836158037185669},{"x":0.5313725471496582,"y":0.6991525292396545},{"x":0.5137255191802979,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"متا","boundary":[0.5137255191802979,0.6836158037185669,0.5313725471496582,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6836158037185669},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6836158037185669},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6991525292396545},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"،دنا","boundary":[0.3529411852359772,0.6836158037185669,0.3764705955982208,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.6836158037185669},{"x":0.40980392694473267,"y":0.6836158037185669},{"x":0.40980392694473267,"y":0.6991525292396545},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.38235294818878174,0.6836158037185669,0.40980392694473267,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176470637321472,"y":0.6836158037185669},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6836158037185669},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6991525292396545},{"x":0.4176470637321472,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"لیکشت","boundary":[0.4176470637321472,0.6836158037185669,0.46078431606292725,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6836158037185669},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6836158037185669},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6991525292396545},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.12745098769664764,0.6836158037185669,0.13333334028720856,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13921569287776947,"y":0.6836158037185669},{"x":0.16862745583057404,"y":0.6836158037185669},{"x":0.16862745583057404,"y":0.6991525292396545},{"x":0.13921569287776947,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"ورگ","boundary":[0.13921569287776947,0.6836158037185669,0.16862745583057404,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17450980842113495,"y":0.6836158037185669},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6836158037185669},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6991525292396545},{"x":0.17450980842113495,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.17450980842113495,0.6836158037185669,0.19607843458652496,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20196078717708588,"y":0.6836158037185669},{"x":0.24901960790157318,"y":0.6836158037185669},{"x":0.24901960790157318,"y":0.6991525292396545},{"x":0.20196078717708588,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"یاضعا","boundary":[0.20196078717708588,0.6836158037185669,0.24901960790157318,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568627595901489,"y":0.6836158037185669},{"x":0.3117647171020508,"y":0.6836158037185669},{"x":0.3117647171020508,"y":0.6991525292396545},{"x":0.2568627595901489,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"نیرتمهم","boundary":[0.2568627595901489,0.6836158037185669,0.3117647171020508,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31960785388946533,"y":0.6836158037185669},{"x":0.3450980484485626,"y":0.6836158037185669},{"x":0.3450980484485626,"y":0.6991525292396545},{"x":0.31960785388946533,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":1,"str":"یلو","boundary":[0.31960785388946533,0.6836158037185669,0.3450980484485626,0.6991525292396545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.7146892547607422},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7146892547607422},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7302259802818298},{"x":0.8215686082839966,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"یاراد","boundary":[0.8215686082839966,0.7146892547607422,0.8588235378265381,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078431487083435,"y":0.7146892547607422},{"x":0.8156862854957581,"y":0.7146892547607422},{"x":0.8156862854957581,"y":0.7302259802818298},{"x":0.8078431487083435,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.8078431487083435,0.7146892547607422,0.8156862854957581,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.7146892547607422},{"x":0.8019607663154602,"y":0.7146892547607422},{"x":0.8019607663154602,"y":0.7302259802818298},{"x":0.7921568751335144,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.7921568751335144,0.7146892547607422,0.8019607663154602,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.7146892547607422},{"x":0.7862744927406311,"y":0.7146892547607422},{"x":0.7862744927406311,"y":0.7302259802818298},{"x":0.7784313559532166,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7784313559532166,0.7146892547607422,0.7862744927406311,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7302259802818298},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"زیلوردیه","boundary":[0.5666666626930237,0.7146892547607422,0.6235294342041016,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7302259802818298},{"x":0.6313725709915161,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"رثا","boundary":[0.6313725709915161,0.7146892547607422,0.6470588445663452,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529411673545837,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6686274409294128,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6686274409294128,"y":0.7302259802818298},{"x":0.6529411673545837,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6529411673545837,0.7146892547607422,0.6686274409294128,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6843137145042419,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6843137145042419,"y":0.7302259802818298},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6764705777168274,0.7146892547607422,0.6843137145042419,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901960968971252,"y":0.7146892547607422},{"x":0.727450966835022,"y":0.7146892547607422},{"x":0.727450966835022,"y":0.7302259802818298},{"x":0.6901960968971252,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"دنتسه","boundary":[0.6901960968971252,0.7146892547607422,0.727450966835022,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7146892547607422},{"x":0.770588219165802,"y":0.7146892547607422},{"x":0.770588219165802,"y":0.7302259802818298},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.7352941036224365,0.7146892547607422,0.770588219165802,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.7146892547607422},{"x":0.5607843399047852,"y":0.7146892547607422},{"x":0.5607843399047852,"y":0.7302259802818298},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5490196347236633,0.7146892547607422,0.5607843399047852,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.7146892547607422},{"x":0.39411765336990356,"y":0.7146892547607422},{"x":0.39411765336990356,"y":0.7302259802818298},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"یمن","boundary":[0.36666667461395264,0.7146892547607422,0.39411765336990356,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7146892547607422},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7146892547607422},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7302259802818298},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"لیدبت","boundary":[0.4000000059604645,0.7146892547607422,0.43529412150382996,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431372582912445,"y":0.7146892547607422},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7146892547607422},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7302259802818298},{"x":0.4431372582912445,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"یرتکچوک","boundary":[0.4431372582912445,0.7146892547607422,0.5176470875740051,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.7146892547607422},{"x":0.54313725233078,"y":0.7146892547607422},{"x":0.54313725233078,"y":0.7302259802818298},{"x":0.5235294103622437,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"دنق","boundary":[0.5235294103622437,0.7146892547607422,0.54313725233078,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.7146892547607422},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7146892547607422},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7302259802818298},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.14705882966518402,0.7146892547607422,0.23529411852359772,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.7146892547607422},{"x":0.250980406999588,"y":0.7146892547607422},{"x":0.250980406999588,"y":0.7302259802818298},{"x":0.24117647111415863,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.24117647111415863,0.7146892547607422,0.250980406999588,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7146892547607422},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7146892547607422},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7302259802818298},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"هورگ","boundary":[0.25882354378700256,0.7146892547607422,0.29411765933036804,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.7146892547607422},{"x":0.31960785388946533,"y":0.7146892547607422},{"x":0.31960785388946533,"y":0.7302259802818298},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.30000001192092896,0.7146892547607422,0.31960785388946533,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274509906768799,"y":0.7146892547607422},{"x":0.364705890417099,"y":0.7146892547607422},{"x":0.364705890417099,"y":0.7302259802818298},{"x":0.3274509906768799,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":".دنوش","boundary":[0.3274509906768799,0.7146892547607422,0.364705890417099,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7146892547607422},{"x":0.13921569287776947,"y":0.7146892547607422},{"x":0.13921569287776947,"y":0.7302259802818298},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7302259802818298}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.12745098769664764,0.7146892547607422,0.13921569287776947,0.7302259802818298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.744350254535675},{"x":0.8607842922210693,"y":0.744350254535675},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7598869800567627},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.8588235378265381,0.744350254535675,0.8607842922210693,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490195870399475,"y":0.744350254535675},{"x":0.8549019694328308,"y":0.744350254535675},{"x":0.8549019694328308,"y":0.7598869800567627},{"x":0.8490195870399475,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.8490195870399475,0.744350254535675,0.8549019694328308,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.744350254535675},{"x":0.7333333492279053,"y":0.744350254535675},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7598869800567627},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"یلاتسیرک","boundary":[0.6705882549285889,0.744350254535675,0.7333333492279053,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.744350254535675},{"x":0.7470588088035583,"y":0.744350254535675},{"x":0.7470588088035583,"y":0.7598869800567627},{"x":0.7392156720161438,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7392156720161438,0.744350254535675,0.7470588088035583,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.744350254535675},{"x":0.7862744927406311,"y":0.744350254535675},{"x":0.7862744927406311,"y":0.7598869800567627},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"دماج","boundary":[0.7529411911964417,0.744350254535675,0.7862744927406311,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.744350254535675},{"x":0.843137264251709,"y":0.744350254535675},{"x":0.843137264251709,"y":0.7598869800567627},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.7941176295280457,0.744350254535675,0.843137264251709,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.744350254535675},{"x":0.6627451181411743,"y":0.744350254535675},{"x":0.6627451181411743,"y":0.7598869800567627},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.6274510025978088,0.744350254535675,0.6627451181411743,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.744350254535675},{"x":0.5627450942993164,"y":0.744350254535675},{"x":0.5627450942993164,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5607843399047852,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.5607843399047852,0.744350254535675,0.5627450942993164,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.744350254535675},{"x":0.5764706134796143,"y":0.744350254535675},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5686274766921997,0.744350254535675,0.5764706134796143,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.744350254535675},{"x":0.6196078658103943,"y":0.744350254535675},{"x":0.6196078658103943,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5823529362678528,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"دنتسه","boundary":[0.5823529362678528,0.744350254535675,0.6196078658103943,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.744350254535675},{"x":0.5568627715110779,"y":0.744350254535675},{"x":0.5568627715110779,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5509803891181946,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.5509803891181946,0.744350254535675,0.5568627715110779,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2294117659330368,"y":0.744350254535675},{"x":0.24117647111415863,"y":0.744350254535675},{"x":0.24117647111415863,"y":0.7598869800567627},{"x":0.2294117659330368,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.2294117659330368,0.744350254535675,0.24117647111415863,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.744350254535675},{"x":0.25882354378700256,"y":0.744350254535675},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7598869800567627},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.24705882370471954,0.744350254535675,0.25882354378700256,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.744350254535675},{"x":0.3529411852359772,"y":0.744350254535675},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7598869800567627},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.2647058963775635,0.744350254535675,0.3529411852359772,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.744350254535675},{"x":0.3803921639919281,"y":0.744350254535675},{"x":0.3803921639919281,"y":0.7598869800567627},{"x":0.3588235378265381,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.3588235378265381,0.744350254535675,0.3803921639919281,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.744350254535675},{"x":0.42549020051956177,"y":0.744350254535675},{"x":0.42549020051956177,"y":0.7598869800567627},{"x":0.386274516582489,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"،دنوش","boundary":[0.386274516582489,0.744350254535675,0.42549020051956177,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.744350254535675},{"x":0.45098039507865906,"y":0.744350254535675},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7598869800567627},{"x":0.4333333373069763,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.4333333373069763,0.744350254535675,0.45098039507865906,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.744350254535675},{"x":0.4960784316062927,"y":0.744350254535675},{"x":0.4960784316062927,"y":0.7598869800567627},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"رولبتم","boundary":[0.4588235318660736,0.744350254535675,0.4960784316062927,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.744350254535675},{"x":0.54313725233078,"y":0.744350254535675},{"x":0.54313725233078,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5039215683937073,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"یناسآ","boundary":[0.5039215683937073,0.744350254535675,0.54313725233078,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1823529452085495,"y":0.744350254535675},{"x":0.2235294133424759,"y":0.744350254535675},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7598869800567627},{"x":0.1823529452085495,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"یتحار","boundary":[0.1823529452085495,0.744350254535675,0.2235294133424759,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.744350254535675},{"x":0.15294118225574493,"y":0.744350254535675},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7598869800567627},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"بآ","boundary":[0.12745098769664764,0.744350254535675,0.15294118225574493,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.744350254535675},{"x":0.17450980842113495,"y":0.744350254535675},{"x":0.17450980842113495,"y":0.7598869800567627},{"x":0.15882353484630585,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.15882353484630585,0.744350254535675,0.17450980842113495,0.7598869800567627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372548818588257,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8607842922210693,"y":0.790960431098938},{"x":0.8372548818588257,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"لح","boundary":[0.8372548818588257,0.7754237055778503,0.8607842922210693,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8294117450714111,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8294117450714111,"y":0.790960431098938},{"x":0.8117647171020508,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.8117647171020508,0.7754237055778503,0.8294117450714111,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7754237055778503},{"x":0.8039215803146362,"y":0.790960431098938},{"x":0.7960784435272217,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"ش","boundary":[0.7960784435272217,0.7754237055778503,0.8039215803146362,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7941176295280457,"y":0.790960431098938},{"x":0.7823529243469238,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"نو","boundary":[0.7823529243469238,0.7754237055778503,0.7941176295280457,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7803921699523926,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7803921699523926,"y":0.790960431098938},{"x":0.7647058963775635,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"د،","boundary":[0.7647058963775635,0.7754237055778503,0.7803921699523926,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6470588445663452,"y":0.790960431098938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"للاح","boundary":[0.6117647290229797,0.7754237055778503,0.6470588445663452,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6686274409294128,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6686274409294128,"y":0.790960431098938},{"x":0.6549019813537598,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6549019813537598,0.7754237055778503,0.6686274409294128,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7372549176216125,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7372549176216125,"y":0.790960431098938},{"x":0.6745098233222961,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"هکیتروص","boundary":[0.6745098233222961,0.7754237055778503,0.7372549176216125,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7588235139846802,"y":0.7754237055778503},{"x":0.7588235139846802,"y":0.790960431098938},{"x":0.7431372404098511,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7431372404098511,0.7754237055778503,0.7588235139846802,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.7754237055778503},{"x":0.5470588207244873,"y":0.7754237055778503},{"x":0.5470588207244873,"y":0.790960431098938},{"x":0.49215686321258545,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"لولحمان","boundary":[0.49215686321258545,0.7754237055778503,0.5470588207244873,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7754237055778503},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7754237055778503},{"x":0.5764706134796143,"y":0.790960431098938},{"x":0.5529412031173706,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"یلآ","boundary":[0.5529412031173706,0.7754237055778503,0.5764706134796143,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6098039150238037,"y":0.7754237055778503},{"x":0.6098039150238037,"y":0.790960431098938},{"x":0.5823529362678528,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5823529362678528,0.7754237055778503,0.6098039150238037,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4843137264251709,"y":0.7754237055778503},{"x":0.48627451062202454,"y":0.7754237055778503},{"x":0.48627451062202454,"y":0.790960431098938},{"x":0.4843137264251709,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.4843137264251709,0.7754237055778503,0.48627451062202454,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7754237055778503},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7754237055778503},{"x":0.48235294222831726,"y":0.790960431098938},{"x":0.4588235318660736,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"هدو","boundary":[0.4588235318660736,0.7754237055778503,0.48235294222831726,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33137255907058716,"y":0.7754237055778503},{"x":0.3705882430076599,"y":0.7754237055778503},{"x":0.3705882430076599,"y":0.790960431098938},{"x":0.33137255907058716,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"نیریش","boundary":[0.33137255907058716,0.7754237055778503,0.3705882430076599,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37843137979507446,"y":0.7754237055778503},{"x":0.39803922176361084,"y":0.7754237055778503},{"x":0.39803922176361084,"y":0.790960431098938},{"x":0.37843137979507446,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"هزم","boundary":[0.37843137979507446,0.7754237055778503,0.39803922176361084,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.7754237055778503},{"x":0.43921568989753723,"y":0.7754237055778503},{"x":0.43921568989753723,"y":0.790960431098938},{"x":0.40980392694473267,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"ارثکا","boundary":[0.40980392694473267,0.7754237055778503,0.43921568989753723,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.7754237055778503},{"x":0.4529411792755127,"y":0.7754237055778503},{"x":0.4529411792755127,"y":0.790960431098938},{"x":0.44509804248809814,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.44509804248809814,0.7754237055778503,0.4529411792755127,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.7754237055778503},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7754237055778503},{"x":0.3235294222831726,"y":0.790960431098938},{"x":0.29019609093666077,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"هتشاد","boundary":[0.29019609093666077,0.7754237055778503,0.3235294222831726,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7754237055778503},{"x":0.16078431904315948,"y":0.7754237055778503},{"x":0.16078431904315948,"y":0.790960431098938},{"x":0.12745098769664764,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"ءایحا","boundary":[0.12745098769664764,0.7754237055778503,0.16078431904315948,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7754237055778503},{"x":0.22156862914562225,"y":0.7754237055778503},{"x":0.22156862914562225,"y":0.790960431098938},{"x":0.1666666716337204,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"تیصاخ","boundary":[0.1666666716337204,0.7754237055778503,0.22156862914562225,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22745098173618317,"y":0.7754237055778503},{"x":0.26862746477127075,"y":0.7754237055778503},{"x":0.26862746477127075,"y":0.790960431098938},{"x":0.22745098173618317,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"یگمه","boundary":[0.22745098173618317,0.7754237055778503,0.26862746477127075,0.790960431098938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764706015586853,"y":0.7754237055778503},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7754237055778503},{"x":0.28431373834609985,"y":0.790960431098938},{"x":0.2764706015586853,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2764706015586853,0.7754237055778503,0.28431373834609985,0.790960431098938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6836158037185669},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6836158037185669},{"x":0.8607842922210693,"y":0.790960431098938},{"x":0.12745098769664764,"y":0.790960431098938}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.6766158037185669,0.8657842922210693,0.797960431098938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8474576473236084},{"x":0.1352941244840622,"y":0.8474576473236084},{"x":0.1352941244840622,"y":0.8601694703102112},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.12745098769664764,0.8474576473236084,0.1352941244840622,0.8601694703102112]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.8474576473236084},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8474576473236084},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8601694703102112},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":1,"str":"Carbohydrates","boundary":[0.14313726127147675,0.8474576473236084,0.2549019753932953,0.8601694703102112]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.862994372844696},{"x":0.1352941244840622,"y":0.862994372844696},{"x":0.1352941244840622,"y":0.8757061958312988},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8757061958312988}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.12745098769664764,0.862994372844696,0.1352941244840622,0.8757061958312988]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.862994372844696},{"x":0.272549033164978,"y":0.862994372844696},{"x":0.272549033164978,"y":0.8757061958312988},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8757061958312988}]},"confidence":1,"str":"Glycoconjugates","boundary":[0.14313726127147675,0.862994372844696,0.272549033164978,0.8757061958312988]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8799434900283813},{"x":0.1352941244840622,"y":0.8799434900283813},{"x":0.1352941244840622,"y":0.8926553726196289},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8926553726196289}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.12745098769664764,0.8799434900283813,0.1352941244840622,0.8926553726196289]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.8799434900283813},{"x":0.17058824002742767,"y":0.8799434900283813},{"x":0.17058824002742767,"y":0.8926553726196289},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8926553726196289}]},"confidence":1,"str":"Ose","boundary":[0.14313726127147675,0.8799434900283813,0.17058824002742767,0.8926553726196289]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.895480215549469},{"x":0.1352941244840622,"y":0.895480215549469},{"x":0.1352941244840622,"y":0.9081920981407166},{"x":0.12745098769664764,"y":0.9081920981407166}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.12745098769664764,0.895480215549469,0.1352941244840622,0.9081920981407166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.895480215549469},{"x":0.27843138575553894,"y":0.895480215549469},{"x":0.27843138575553894,"y":0.9081920981407166},{"x":0.14313726127147675,"y":0.9081920981407166}]},"confidence":1,"str":"Monosaccharides","boundary":[0.14313726127147675,0.895480215549469,0.27843138575553894,0.9081920981407166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8474576473236084},{"x":0.27843138575553894,"y":0.8474576473236084},{"x":0.27843138575553894,"y":0.9081920981407166},{"x":0.12745098769664764,"y":0.9081920981407166}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.8404576473236084,0.28343138575553894,0.9151920981407166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8529411554336548,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.8529411554336548,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.06355932354927063},{"x":0.20392157137393951,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"یمیشویب","boundary":[0.14705882966518402,0.06355932354927063,0.20392157137393951,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20980392396450043,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.06355932354927063},{"x":0.22549019753932953,"y":0.0762711837887764},{"x":0.20980392396450043,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.20980392396450043,0.06355932354927063,0.22549019753932953,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.06355932354927063},{"x":0.2450980395078659,"y":0.0762711837887764},{"x":0.23137255012989044,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.23137255012989044,0.06355932354927063,0.2450980395078659,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.06355932354927063},{"x":0.32156863808631897,"y":0.0762711837887764},{"x":0.250980406999588,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوکلومویب","boundary":[0.250980406999588,0.06355932354927063,0.32156863808631897,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.06355932354927063},{"x":0.38235294818878174,"y":0.0762711837887764},{"x":0.3294117748737335,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.3294117748737335,0.06355932354927063,0.38235294818878174,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.06355932354927063},{"x":0.4215686321258545,"y":0.0762711837887764},{"x":0.38823530077934265,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"ینابم","boundary":[0.38823530077934265,0.06355932354927063,0.4215686321258545,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.14705882966518402,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156862854957581,"y":0.645480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.645480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6610169410705566},{"x":0.8156862854957581,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"1-1-","boundary":[0.8156862854957581,0.645480215549469,0.8607842922210693,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901960968971252,"y":0.645480215549469},{"x":0.8078431487083435,"y":0.645480215549469},{"x":0.8078431487083435,"y":0.6610169410705566},{"x":0.6901960968971252,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"اهدیراکاسونوم","boundary":[0.6901960968971252,0.645480215549469,0.8078431487083435,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.645480215549469},{"x":0.6882352828979492,"y":0.645480215549469},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6553672552108765},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6553672552108765}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.6823529601097107,0.645480215549469,0.6882352828979492,0.6553672552108765]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.645480215549469},{"x":0.6313725709915161,"y":0.645480215549469},{"x":0.6313725709915161,"y":0.6610169410705566},{"x":0.570588231086731,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":":)اهیدنق","boundary":[0.570588231086731,0.645480215549469,0.6313725709915161,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.645480215549469},{"x":0.6764705777168274,"y":0.645480215549469},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6610169410705566},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"str":"کت(","boundary":[0.6372548937797546,0.645480215549469,0.6764705777168274,0.6610169410705566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.645480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.645480215549469},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6610169410705566},{"x":0.570588231086731,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.565588231086731,0.638480215549469,0.8657842922210693,0.6680169410705566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7607843279838562,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7607843279838562,"y":0.42796608805656433},{"x":0.7254902124404907,"y":0.42796608805656433}]},"confidence":1,"str":"هقبط","boundary":[0.7254902124404907,0.4124293923377991,0.7607843279838562,0.42796608805656433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7764706015586853,"y":0.42796608805656433},{"x":0.7686274647712708,"y":0.42796608805656433}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7686274647712708,0.4124293923377991,0.7764706015586853,0.42796608805656433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8549019694328308,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8549019694328308,"y":0.42796608805656433},{"x":0.7843137383460999,"y":0.42796608805656433}]},"confidence":1,"str":"نامتخاس","boundary":[0.7843137383460999,0.4124293923377991,0.8549019694328308,0.42796608805656433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7215686440467834,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7215686440467834,"y":0.42796608805656433},{"x":0.6745098233222961,"y":0.42796608805656433}]},"confidence":1,"str":":یدنب","boundary":[0.6745098233222961,0.4124293923377991,0.7215686440467834,0.42796608805656433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8549019694328308,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8549019694328308,"y":0.42796608805656433},{"x":0.6745098233222961,"y":0.42796608805656433}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6695098233222961,0.40542939233779907,0.8599019694328308,0.43496608805656434],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.11299435049295425},{"x":0.7470588088035583,"y":0.11299435049295425},{"x":0.7470588088035583,"y":0.1285310685634613},{"x":0.7313725352287292,"y":0.1285310685634613}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7313725352287292,0.11299435049295425,0.7470588088035583,0.1285310685634613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.11299435049295425},{"x":0.8588235378265381,"y":0.11299435049295425},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1285310685634613},{"x":0.7549019455909729,"y":0.1285310685634613}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.7549019455909729,0.11299435049295425,0.8588235378265381,0.1285310685634613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.11299435049295425},{"x":0.729411780834198,"y":0.11299435049295425},{"x":0.729411780834198,"y":0.12288135290145874},{"x":0.7235293984413147,"y":0.12288135290145874}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7235293984413147,0.11299435049295425,0.729411780834198,0.12288135290145874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.11299435049295425},{"x":0.8588235378265381,"y":0.11299435049295425},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1285310685634613},{"x":0.7235293984413147,"y":0.1285310685634613}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7185293984413147,0.10599435049295425,0.8638235378265381,0.1355310685634613],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/ocmAvWlWUiuHmRWL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/RDofNXWTGuFwmHQX.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/ecOZVuWYIauSnknG.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9987073557935866]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.06355932354927063},{"x":0.6882352828979492,"y":0.06355932354927063},{"x":0.6882352828979492,"y":0.0762711837887764},{"x":0.6745098233222961,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6745098233222961,0.06355932354927063,0.6882352828979492,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7803921699523926,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7803921699523926,"y":0.0762711837887764},{"x":0.6941176652908325,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"تاردیهوبرک","boundary":[0.6941176652908325,0.06355932354927063,0.7803921699523926,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7901960611343384,"y":0.06355932354927063},{"x":0.7901960611343384,"y":0.0762711837887764},{"x":0.7882353067398071,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7882353067398071,0.06355932354927063,0.7901960611343384,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8215686082839966,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8215686082839966,"y":0.0762711837887764},{"x":0.7960784435272217,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.7960784435272217,0.06355932354927063,0.8215686082839966,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.8294117450714111,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.8294117450714111,0.06355932354927063,0.8607842922210693,0.0762711837887764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.06355932354927063},{"x":0.1352941244840622,"y":0.06355932354927063},{"x":0.1352941244840622,"y":0.0762711837887764},{"x":0.12745098769664764,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.12745098769664764,0.06355932354927063,0.1352941244840622,0.0762711837887764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.06355932354927063},{"x":0.8607842922210693,"y":0.0762711837887764},{"x":0.12745098769664764,"y":0.0762711837887764}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.05655932354927063,0.8657842922210693,0.0832711837887764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6921568512916565,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6921568512916565,"y":0.12711864709854126},{"x":0.6725490093231201,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.6725490093231201,0.11158192157745361,0.6921568512916565,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.11158192157745361},{"x":0.7490196228027344,"y":0.11158192157745361},{"x":0.7490196228027344,"y":0.12711864709854126},{"x":0.699999988079071,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"تلکسا","boundary":[0.699999988079071,0.11158192157745361,0.7490196228027344,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.11158192157745361},{"x":0.7960784435272217,"y":0.11158192157745361},{"x":0.7960784435272217,"y":0.12711864709854126},{"x":0.7568627595901489,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":".دنراد","boundary":[0.7568627595901489,0.11158192157745361,0.7960784435272217,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.12711864709854126},{"x":0.8039215803146362,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"یگدننک","boundary":[0.8039215803146362,0.11158192157745361,0.8607842922210693,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6313725709915161,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6313725709915161,"y":0.12711864709854126},{"x":0.5882353186607361,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.5882353186607361,0.11158192157745361,0.6313725709915161,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6509804129600525,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6509804129600525,"y":0.12711864709854126},{"x":0.6392157077789307,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6392157077789307,0.11158192157745361,0.6509804129600525,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6686274409294128,"y":0.11158192157745361},{"x":0.6686274409294128,"y":0.12711864709854126},{"x":0.658823549747467,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.658823549747467,0.11158192157745361,0.6686274409294128,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42549020051956177,"y":0.11158192157745361},{"x":0.4725490212440491,"y":0.11158192157745361},{"x":0.4725490212440491,"y":0.12711864709854126},{"x":0.42549020051956177,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"یبعشنم","boundary":[0.42549020051956177,0.11158192157745361,0.4725490212440491,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.11158192157745361},{"x":0.501960813999176,"y":0.11158192157745361},{"x":0.501960813999176,"y":0.12711864709854126},{"x":0.4803921580314636,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"ریغ","boundary":[0.4803921580314636,0.11158192157745361,0.501960813999176,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.11158192157745361},{"x":0.5509803891181946,"y":0.11158192157745361},{"x":0.5509803891181946,"y":0.12711864709854126},{"x":0.5098039507865906,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"ینبرک","boundary":[0.5098039507865906,0.11158192157745361,0.5509803891181946,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.11158192157745361},{"x":0.5843137502670288,"y":0.11158192157745361},{"x":0.5843137502670288,"y":0.12711864709854126},{"x":0.5588235259056091,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5588235259056091,0.11158192157745361,0.5843137502670288,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33725491166114807,"y":0.11158192157745361},{"x":0.36274510622024536,"y":0.11158192157745361},{"x":0.36274510622024536,"y":0.12711864709854126},{"x":0.33725491166114807,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.33725491166114807,0.11158192157745361,0.36274510622024536,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.11158192157745361},{"x":0.4156862795352936,"y":0.11158192157745361},{"x":0.4156862795352936,"y":0.12711864709854126},{"x":0.37254902720451355,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"لیکشت","boundary":[0.37254902720451355,0.11158192157745361,0.4156862795352936,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.11158192157745361},{"x":0.2568627595901489,"y":0.11158192157745361},{"x":0.2568627595901489,"y":0.12711864709854126},{"x":0.23725490272045135,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"متا","boundary":[0.23725490272045135,0.11158192157745361,0.2568627595901489,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.11158192157745361},{"x":0.3019607961177826,"y":0.11158192157745361},{"x":0.3019607961177826,"y":0.12711864709854126},{"x":0.2647058963775635,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"یمامت","boundary":[0.2647058963775635,0.11158192157745361,0.3019607961177826,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.11158192157745361},{"x":0.3294117748737335,"y":0.11158192157745361},{"x":0.3294117748737335,"y":0.12711864709854126},{"x":0.3117647171020508,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.3117647171020508,0.11158192157745361,0.3294117748737335,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.11158192157745361},{"x":0.1509803980588913,"y":0.11158192157745361},{"x":0.1509803980588913,"y":0.12711864709854126},{"x":0.12745098769664764,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"اهنآ","boundary":[0.12745098769664764,0.11158192157745361,0.1509803980588913,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16078431904315948,"y":0.11158192157745361},{"x":0.19607843458652496,"y":0.11158192157745361},{"x":0.19607843458652496,"y":0.12711864709854126},{"x":0.16078431904315948,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.16078431904315948,0.11158192157745361,0.19607843458652496,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20392157137393951,"y":0.11158192157745361},{"x":0.2294117659330368,"y":0.11158192157745361},{"x":0.2294117659330368,"y":0.12711864709854126},{"x":0.20392157137393951,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.20392157137393951,0.11158192157745361,0.2294117659330368,0.12711864709854126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7333333492279053,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7333333492279053,"y":0.15819208323955536},{"x":0.6941176652908325,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"دنتسه","boundary":[0.6941176652908325,0.1426553726196289,0.7333333492279053,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7745097875595093,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7745097875595093,"y":0.15819208323955536},{"x":0.7411764860153198,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"هناگی","boundary":[0.7411764860153198,0.1426553726196289,0.7745097875595093,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803921699523926,"y":0.1426553726196289},{"x":0.813725471496582,"y":0.1426553726196289},{"x":0.813725471496582,"y":0.15819208323955536},{"x":0.7803921699523926,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"دنویپ","boundary":[0.7803921699523926,0.1426553726196289,0.813725471496582,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8588235378265381,"y":0.15819208323955536},{"x":0.8215686082839966,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"یاراد","boundary":[0.8215686082839966,0.1426553726196289,0.8588235378265381,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.1426553726196289},{"x":0.686274528503418,"y":0.1426553726196289},{"x":0.686274528503418,"y":0.15819208323955536},{"x":0.6843137145042419,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6843137145042419,0.1426553726196289,0.686274528503418,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431372582912445,"y":0.1426553726196289},{"x":0.44509804248809814,"y":0.1426553726196289},{"x":0.44509804248809814,"y":0.15819208323955536},{"x":0.4431372582912445,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.4431372582912445,0.1426553726196289,0.44509804248809814,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.1426553726196289},{"x":0.4725490212440491,"y":0.1426553726196289},{"x":0.4725490212440491,"y":0.15819208323955536},{"x":0.4529411792755127,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.4529411792755127,0.1426553726196289,0.4725490212440491,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.1426553726196289},{"x":0.49215686321258545,"y":0.1426553726196289},{"x":0.49215686321258545,"y":0.15819208323955536},{"x":0.4803921580314636,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4803921580314636,0.1426553726196289,0.49215686321258545,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.1426553726196289},{"x":0.529411792755127,"y":0.1426553726196289},{"x":0.529411792755127,"y":0.15819208323955536},{"x":0.5,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"یکی","boundary":[0.5,0.1426553726196289,0.529411792755127,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5588235259056091,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5588235259056091,"y":0.15819208323955536},{"x":0.5372549295425415,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"،زاب","boundary":[0.5372549295425415,0.1426553726196289,0.5588235259056091,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6098039150238037,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6098039150238037,"y":0.15819208323955536},{"x":0.5666666626930237,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"ۀریجنز","boundary":[0.5666666626930237,0.1426553726196289,0.6098039150238037,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6509804129600525,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6509804129600525,"y":0.15819208323955536},{"x":0.6176470518112183,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.6176470518112183,0.1426553726196289,0.6509804129600525,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6745098233222961,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6745098233222961,"y":0.15819208323955536},{"x":0.6607843041419983,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6607843041419983,0.1426553726196289,0.6745098233222961,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.1426553726196289},{"x":0.44117647409439087,"y":0.1426553726196289},{"x":0.44117647409439087,"y":0.15819208323955536},{"x":0.4274509847164154,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"مت","boundary":[0.4274509847164154,0.1426553726196289,0.44117647409439087,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3490196168422699,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3843137323856354,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3843137323856354,"y":0.15819208323955536},{"x":0.3490196168422699,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.3490196168422699,0.1426553726196289,0.3843137323856354,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.1426553726196289},{"x":0.4176470637321472,"y":0.1426553726196289},{"x":0.4176470637321472,"y":0.15819208323955536},{"x":0.3921568691730499,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.3921568691730499,0.1426553726196289,0.4176470637321472,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392156958580017,"y":0.1426553726196289},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1426553726196289},{"x":0.34117648005485535,"y":0.15819208323955536},{"x":0.3392156958580017,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.3392156958580017,0.1426553726196289,0.34117648005485535,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.1426553726196289},{"x":0.14705882966518402,"y":0.1426553726196289},{"x":0.14705882966518402,"y":0.15819208323955536},{"x":0.12745098769664764,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"متا","boundary":[0.12745098769664764,0.1426553726196289,0.14705882966518402,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.1426553726196289},{"x":0.1823529452085495,"y":0.1426553726196289},{"x":0.1823529452085495,"y":0.15819208323955536},{"x":0.15490196645259857,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.15490196645259857,0.1426553726196289,0.1823529452085495,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.1426553726196289},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1426553726196289},{"x":0.20000000298023224,"y":0.15819208323955536},{"x":0.1882352977991104,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.1882352977991104,0.1426553726196289,0.20000000298023224,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.1426553726196289},{"x":0.250980406999588,"y":0.1426553726196289},{"x":0.250980406999588,"y":0.15819208323955536},{"x":0.20588235557079315,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"هناگود","boundary":[0.20588235557079315,0.1426553726196289,0.250980406999588,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1426553726196289},{"x":0.29019609093666077,"y":0.1426553726196289},{"x":0.29019609093666077,"y":0.15819208323955536},{"x":0.25882354378700256,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"دنویپ","boundary":[0.25882354378700256,0.1426553726196289,0.29019609093666077,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3274509906768799,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3274509906768799,"y":0.15819208323955536},{"x":0.30000001192092896,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.30000001192092896,0.1426553726196289,0.3274509906768799,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.1426553726196289},{"x":0.33725491166114807,"y":0.1426553726196289},{"x":0.33725491166114807,"y":0.15819208323955536},{"x":0.3333333432674408,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.3333333432674408,0.1426553726196289,0.33725491166114807,0.15819208323955536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.17231638729572296},{"x":0.529411792755127,"y":0.17231638729572296},{"x":0.529411792755127,"y":0.1878531128168106},{"x":0.5098039507865906,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5098039507865906,0.17231638729572296,0.529411792755127,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.17231638729572296},{"x":0.572549045085907,"y":0.17231638729572296},{"x":0.572549045085907,"y":0.1878531128168106},{"x":0.5372549295425415,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.5372549295425415,0.17231638729572296,0.572549045085907,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6333333253860474,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6333333253860474,"y":0.1878531128168106},{"x":0.5784313678741455,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"لینوبرک","boundary":[0.5784313678741455,0.17231638729572296,0.6333333253860474,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6764705777168274,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6764705777168274,"y":0.1878531128168106},{"x":0.6411764621734619,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"هورگ","boundary":[0.6411764621734619,0.17231638729572296,0.6764705777168274,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7117646932601929,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7117646932601929,"y":0.1878531128168106},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.6823529601097107,0.17231638729572296,0.7117646932601929,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7254902124404907,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7254902124404907,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.17231638729572296,0.7254902124404907,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7588235139846802,"y":0.17231638729572296},{"x":0.7588235139846802,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7313725352287292,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.7313725352287292,0.17231638729572296,0.7588235139846802,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8019607663154602,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8019607663154602,"y":0.1878531128168106},{"x":0.7666666507720947,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"لصو","boundary":[0.7666666507720947,0.17231638729572296,0.8019607663154602,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8098039031028748,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8588235378265381,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1878531128168106},{"x":0.8098039031028748,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"نژیسکا","boundary":[0.8098039031028748,0.17231638729572296,0.8588235378265381,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5098039507865906,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5098039507865906,"y":0.1878531128168106},{"x":0.4745098054409027,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"دیامن","boundary":[0.4745098054409027,0.17231638729572296,0.5098039507865906,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.17231638729572296},{"x":0.40980392694473267,"y":0.17231638729572296},{"x":0.40980392694473267,"y":0.1878531128168106},{"x":0.3921568691730499,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.3921568691730499,0.17231638729572296,0.40980392694473267,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.17231638729572296},{"x":0.46666666865348816,"y":0.17231638729572296},{"x":0.46666666865348816,"y":0.1878531128168106},{"x":0.4156862795352936,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"یلاحرد","boundary":[0.4156862795352936,0.17231638729572296,0.46666666865348816,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.17231638729572296},{"x":0.34705883264541626,"y":0.17231638729572296},{"x":0.34705883264541626,"y":0.1878531128168106},{"x":0.3294117748737335,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"متا","boundary":[0.3294117748737335,0.17231638729572296,0.34705883264541626,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.17231638729572296},{"x":0.38235294818878174,"y":0.17231638729572296},{"x":0.38235294818878174,"y":0.1878531128168106},{"x":0.3549019694328308,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"ریاس","boundary":[0.3549019694328308,0.17231638729572296,0.38235294818878174,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.17231638729572296},{"x":0.16274510324001312,"y":0.17231638729572296},{"x":0.16274510324001312,"y":0.1878531128168106},{"x":0.12745098769664764,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"هورگ","boundary":[0.12745098769664764,0.17231638729572296,0.16274510324001312,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17058824002742767,"y":0.17231638729572296},{"x":0.1980392187833786,"y":0.17231638729572296},{"x":0.1980392187833786,"y":0.1878531128168106},{"x":0.17058824002742767,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.17058824002742767,0.17231638729572296,0.1980392187833786,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.17231638729572296},{"x":0.24313725531101227,"y":0.17231638729572296},{"x":0.24313725531101227,"y":0.1878531128168106},{"x":0.20588235557079315,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"یاراد","boundary":[0.20588235557079315,0.17231638729572296,0.24313725531101227,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.17231638729572296},{"x":0.2862745225429535,"y":0.17231638729572296},{"x":0.2862745225429535,"y":0.1878531128168106},{"x":0.250980406999588,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.250980406999588,0.17231638729572296,0.2862745225429535,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.17231638729572296},{"x":0.31960785388946533,"y":0.17231638729572296},{"x":0.31960785388946533,"y":0.1878531128168106},{"x":0.29411765933036804,"y":0.1878531128168106}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.29411765933036804,0.17231638729572296,0.31960785388946533,0.1878531128168106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.20338982343673706},{"x":0.8588235378265381,"y":0.20338982343673706},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2189265489578247},{"x":0.7784313559532166,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"لیسکوردیه","boundary":[0.7784313559532166,0.20338982343673706,0.8588235378265381,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7215686440467834,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7215686440467834,"y":0.2189265489578247},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":")یلکلا","boundary":[0.6764705777168274,0.20338982343673706,0.7215686440467834,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7686274647712708,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7686274647712708,"y":0.2189265489578247},{"x":0.729411780834198,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"لماع(","boundary":[0.729411780834198,0.20338982343673706,0.7686274647712708,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.20338982343673706},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20338982343673706},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2189265489578247},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.4803921580314636,0.20338982343673706,0.48235294222831726,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.20338982343673706},{"x":0.545098066329956,"y":0.20338982343673706},{"x":0.545098066329956,"y":0.2189265489578247},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"لینوبرک","boundary":[0.4901960790157318,0.20338982343673706,0.545098066329956,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5862745046615601,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5862745046615601,"y":0.2189265489578247},{"x":0.5509803891181946,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"هورگ","boundary":[0.5509803891181946,0.20338982343673706,0.5862745046615601,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941176414489746,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6176470518112183,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2189265489578247},{"x":0.5941176414489746,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"رگا","boundary":[0.5941176414489746,0.20338982343673706,0.6176470518112183,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6254901885986328,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6686274409294128,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6686274409294128,"y":0.2189265489578247},{"x":0.6254901885986328,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":".دنتسه","boundary":[0.6254901885986328,0.20338982343673706,0.6686274409294128,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.20338982343673706},{"x":0.47647058963775635,"y":0.20338982343673706},{"x":0.47647058963775635,"y":0.2189265489578247},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.47058823704719543,0.20338982343673706,0.47647058963775635,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.20338982343673706},{"x":0.1666666716337204,"y":0.20338982343673706},{"x":0.1666666716337204,"y":0.2189265489578247},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"زودلآ","boundary":[0.12745098769664764,0.20338982343673706,0.1666666716337204,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.20338982343673706},{"x":0.20392157137393951,"y":0.20338982343673706},{"x":0.20392157137393951,"y":0.2189265489578247},{"x":0.1764705926179886,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.1764705926179886,0.20338982343673706,0.20392157137393951,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.20338982343673706},{"x":0.2960784435272217,"y":0.20338982343673706},{"x":0.2960784435272217,"y":0.2189265489578247},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"دیراکاسونوم","boundary":[0.21176470816135406,0.20338982343673706,0.2960784435272217,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.20338982343673706},{"x":0.33529412746429443,"y":0.20338982343673706},{"x":0.33529412746429443,"y":0.2189265489578247},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"دشاب","boundary":[0.30588236451148987,0.20338982343673706,0.33529412746429443,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.20338982343673706},{"x":0.40392157435417175,"y":0.20338982343673706},{"x":0.40392157435417175,"y":0.2189265489578247},{"x":0.343137264251709,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"یدیهدلآ","boundary":[0.343137264251709,0.20338982343673706,0.40392157435417175,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.20338982343673706},{"x":0.4627451002597809,"y":0.20338982343673706},{"x":0.4627451002597809,"y":0.2189265489578247},{"x":0.41372549533843994,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.41372549533843994,0.20338982343673706,0.4627451002597809,0.2189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.23446327447891235},{"x":0.8607842922210693,"y":0.23446327447891235},{"x":0.8607842922210693,"y":0.25},{"x":0.8294117450714111,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.8294117450714111,0.23446327447891235,0.8607842922210693,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862744927406311,"y":0.23446327447891235},{"x":0.8078431487083435,"y":0.23446327447891235},{"x":0.8078431487083435,"y":0.25},{"x":0.7862744927406311,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"رگا","boundary":[0.7862744927406311,0.23446327447891235,0.8078431487083435,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.23446327447891235},{"x":0.8215686082839966,"y":0.23446327447891235},{"x":0.8215686082839966,"y":0.25},{"x":0.813725471496582,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.813725471496582,0.23446327447891235,0.8215686082839966,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6647058725357056,"y":0.23446327447891235},{"x":0.7078431248664856,"y":0.23446327447891235},{"x":0.7078431248664856,"y":0.25},{"x":0.6647058725357056,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"ینوتک","boundary":[0.6647058725357056,0.23446327447891235,0.7078431248664856,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.23446327447891235},{"x":0.7607843279838562,"y":0.23446327447891235},{"x":0.7607843279838562,"y":0.25},{"x":0.7137255072593689,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.7137255072593689,0.23446327447891235,0.7607843279838562,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.23446327447891235},{"x":0.7784313559532166,"y":0.23446327447891235},{"x":0.7784313559532166,"y":0.25},{"x":0.7686274647712708,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7686274647712708,0.23446327447891235,0.7784313559532166,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.23446327447891235},{"x":0.6215686202049255,"y":0.23446327447891235},{"x":0.6215686202049255,"y":0.25},{"x":0.5666666626930237,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"کاسونوم","boundary":[0.5666666626930237,0.23446327447891235,0.6215686202049255,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.23446327447891235},{"x":0.658823549747467,"y":0.23446327447891235},{"x":0.658823549747467,"y":0.25},{"x":0.6294117569923401,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"دشاب","boundary":[0.6294117569923401,0.23446327447891235,0.658823549747467,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.23446327447891235},{"x":0.529411792755127,"y":0.23446327447891235},{"x":0.529411792755127,"y":0.25},{"x":0.501960813999176,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.501960813999176,0.23446327447891235,0.529411792755127,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23446327447891235},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25},{"x":0.5352941155433655,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"دیرا","boundary":[0.5352941155433655,0.23446327447891235,0.5647059082984924,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4627451002597809,"y":0.23446327447891235},{"x":0.4960784316062927,"y":0.23446327447891235},{"x":0.4960784316062927,"y":0.25},{"x":0.4627451002597809,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"زوتک","boundary":[0.4627451002597809,0.23446327447891235,0.4960784316062927,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41960784792900085,"y":0.23446327447891235},{"x":0.45686274766921997,"y":0.23446327447891235},{"x":0.45686274766921997,"y":0.25},{"x":0.41960784792900085,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.41960784792900085,0.23446327447891235,0.45686274766921997,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.11158192157745361},{"x":0.8607842922210693,"y":0.25},{"x":0.12745098769664764,"y":0.25}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.10458192157745361,0.8657842922210693,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6176470518112183,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5784313678741455,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"حرطم","boundary":[0.5784313678741455,0.3502824902534485,0.6176470518112183,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6254901885986328,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6803921461105347,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6803921461105347,"y":0.36581921577453613},{"x":0.6254901885986328,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.6254901885986328,0.3502824902534485,0.6803921461105347,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.3502824902534485},{"x":0.729411780834198,"y":0.3502824902534485},{"x":0.729411780834198,"y":0.36581921577453613},{"x":0.6882352828979492,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"ثحبم","boundary":[0.6882352828979492,0.3502824902534485,0.729411780834198,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372549176216125,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8372548818588257,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8372548818588257,"y":0.36581921577453613},{"x":0.7372549176216125,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"اهدیراکاسونوم","boundary":[0.7372549176216125,0.3502824902534485,0.8372548818588257,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8450980186462402,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8588235378265381,"y":0.36581921577453613},{"x":0.8450980186462402,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.8450980186462402,0.3502824902534485,0.8588235378265381,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3502824902534485},{"x":0.572549045085907,"y":0.3502824902534485},{"x":0.572549045085907,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.5411764979362488,0.3502824902534485,0.572549045085907,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5372549295425415,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5372549295425415,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5352941155433655,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5352941155433655,0.3502824902534485,0.5372549295425415,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3502824902534485},{"x":0.16862745583057404,"y":0.3502824902534485},{"x":0.16862745583057404,"y":0.36581921577453613},{"x":0.12745098769664764,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"لومرف","boundary":[0.12745098769664764,0.3502824902534485,0.16862745583057404,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.3502824902534485},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3502824902534485},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36581921577453613},{"x":0.1764705926179886,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"یلودنراد","boundary":[0.1764705926179886,0.3502824902534485,0.23529411852359772,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.3502824902534485},{"x":0.2960784435272217,"y":0.3502824902534485},{"x":0.2960784435272217,"y":0.36581921577453613},{"x":0.2450980395078659,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"یناسکی","boundary":[0.2450980395078659,0.3502824902534485,0.2960784435272217,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3019607961177826,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3274509906768799,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3274509906768799,"y":0.36581921577453613},{"x":0.3019607961177826,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"هتسب","boundary":[0.3019607961177826,0.3502824902534485,0.3274509906768799,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33529412746429443,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3764705955982208,"y":0.36581921577453613},{"x":0.33529412746429443,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"لومرف","boundary":[0.33529412746429443,0.3502824902534485,0.3764705955982208,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4019607901573181,"y":0.36581921577453613},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.38235294818878174,0.3502824902534485,0.4019607901573181,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40784314274787903,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36581921577453613},{"x":0.40784314274787903,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"بیکرتدنچای","boundary":[0.40784314274787903,0.3502824902534485,0.4941176474094391,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5156862735748291,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5156862735748291,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.5,0.3502824902534485,0.5156862735748291,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5333333611488342,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5235294103622437,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5235294103622437,0.3502824902534485,0.5333333611488342,0.36581921577453613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.37994349002838135},{"x":0.6058823466300964,"y":0.37994349002838135},{"x":0.6058823466300964,"y":0.395480215549469},{"x":0.5607843399047852,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":".دنیوگ","boundary":[0.5607843399047852,0.37994349002838135,0.6058823466300964,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613725483417511,"y":0.37994349002838135},{"x":0.6549019813537598,"y":0.37994349002838135},{"x":0.6549019813537598,"y":0.395480215549469},{"x":0.613725483417511,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"رموزیا","boundary":[0.613725483417511,0.37994349002838135,0.6549019813537598,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6647058725357056,"y":0.37994349002838135},{"x":0.6980392336845398,"y":0.37994349002838135},{"x":0.6980392336845398,"y":0.395480215549469},{"x":0.6647058725357056,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"دنشاب","boundary":[0.6647058725357056,0.37994349002838135,0.6980392336845398,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.37994349002838135},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37994349002838135},{"x":0.7411764860153198,"y":0.395480215549469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"هتشاد","boundary":[0.7058823704719543,0.37994349002838135,0.7411764860153198,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.37994349002838135},{"x":0.800000011920929,"y":0.37994349002838135},{"x":0.800000011920929,"y":0.395480215549469},{"x":0.7509803771972656,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"توافتم","boundary":[0.7509803771972656,0.37994349002838135,0.800000011920929,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8098039031028748,"y":0.37994349002838135},{"x":0.8607842922210693,"y":0.37994349002838135},{"x":0.8607842922210693,"y":0.395480215549469},{"x":0.8098039031028748,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"هدرتسگ","boundary":[0.8098039031028748,0.37994349002838135,0.8607842922210693,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47647058963775635,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4882352948188782,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4882352948188782,"y":0.395480215549469},{"x":0.47647058963775635,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.47647058963775635,0.37994349002838135,0.4882352948188782,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.37994349002838135},{"x":0.5509803891181946,"y":0.37994349002838135},{"x":0.5509803891181946,"y":0.395480215549469},{"x":0.4960784316062927,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"اهرموزیا","boundary":[0.4960784316062927,0.37994349002838135,0.5509803891181946,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4686274528503418,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4686274528503418,"y":0.395480215549469},{"x":0.46078431606292725,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.46078431606292725,0.37994349002838135,0.4686274528503418,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.37994349002838135},{"x":0.45098039507865906,"y":0.37994349002838135},{"x":0.45098039507865906,"y":0.395480215549469},{"x":0.4215686321258545,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"هتسد","boundary":[0.4215686321258545,0.37994349002838135,0.45098039507865906,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.37994349002838135},{"x":0.41960784792900085,"y":0.37994349002838135},{"x":0.41960784792900085,"y":0.395480215549469},{"x":0.343137264251709,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"یاهرموزیا،","boundary":[0.343137264251709,0.37994349002838135,0.41960784792900085,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.37994349002838135},{"x":0.3333333432674408,"y":0.37994349002838135},{"x":0.3333333432674408,"y":0.395480215549469},{"x":0.26862746477127075,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"ینامتخاس","boundary":[0.26862746477127075,0.37994349002838135,0.3333333432674408,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18039216101169586,"y":0.37994349002838135},{"x":0.2607843279838562,"y":0.37994349002838135},{"x":0.2607843279838562,"y":0.395480215549469},{"x":0.18039216101169586,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"یاهرموزیاو","boundary":[0.18039216101169586,0.37994349002838135,0.2607843279838562,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.37994349002838135},{"x":0.1725490242242813,"y":0.37994349002838135},{"x":0.1725490242242813,"y":0.395480215549469},{"x":0.12941177189350128,"y":0.395480215549469}]},"confidence":1,"str":"ییاضف","boundary":[0.12941177189350128,0.37994349002838135,0.1725490242242813,0.395480215549469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7509803771972656,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7509803771972656,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"دنوش","boundary":[0.7176470756530762,0.41101694107055664,0.7509803771972656,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7764706015586853,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7568627595901489,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.7568627595901489,0.41101694107055664,0.7764706015586853,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8156862854957581,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8156862854957581,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7823529243469238,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.7823529243469238,0.41101694107055664,0.8156862854957581,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8588235378265381,"y":0.41101694107055664},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4265536665916443},{"x":0.8215686082839966,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"میسقت","boundary":[0.8215686082839966,0.41101694107055664,0.8588235378265381,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.41101694107055664},{"x":0.29019609093666077,"y":0.41101694107055664},{"x":0.29019609093666077,"y":0.4265536665916443},{"x":0.2862745225429535,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"ف","boundary":[0.2862745225429535,0.41101694107055664,0.29019609093666077,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2960784435272217,"y":0.41101694107055664},{"x":0.33137255907058716,"y":0.41101694107055664},{"x":0.33137255907058716,"y":0.4265536665916443},{"x":0.2960784435272217,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"ءازجا","boundary":[0.2960784435272217,0.41101694107055664,0.33137255907058716,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33725491166114807,"y":0.41101694107055664},{"x":0.3764705955982208,"y":0.41101694107055664},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4265536665916443},{"x":0.33725491166114807,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"لاصتا","boundary":[0.33725491166114807,0.41101694107055664,0.3764705955982208,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.41101694107055664},{"x":0.3901960849761963,"y":0.41101694107055664},{"x":0.3901960849761963,"y":0.4265536665916443},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.38235294818878174,0.41101694107055664,0.3901960849761963,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3960784375667572,"y":0.41101694107055664},{"x":0.46078431606292725,"y":0.41101694107055664},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4265536665916443},{"x":0.3960784375667572,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"یریگرارق","boundary":[0.3960784375667572,0.41101694107055664,0.46078431606292725,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.41101694107055664},{"x":0.49803921580314636,"y":0.41101694107055664},{"x":0.49803921580314636,"y":0.4265536665916443},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"لحم","boundary":[0.46666666865348816,0.41101694107055664,0.49803921580314636,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.41101694107055664},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41101694107055664},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5039215683937073,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"ظاحل","boundary":[0.5039215683937073,0.41101694107055664,0.5411764979362488,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545098066329956,"y":0.41101694107055664},{"x":0.5568627715110779,"y":0.41101694107055664},{"x":0.5568627715110779,"y":0.4265536665916443},{"x":0.545098066329956,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.545098066329956,0.41101694107055664,0.5568627715110779,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627450942993164,"y":0.41101694107055664},{"x":0.6254901885986328,"y":0.41101694107055664},{"x":0.6254901885986328,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5627450942993164,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"ینامتخاس","boundary":[0.5627450942993164,0.41101694107055664,0.6254901885986328,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7039215564727783,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7039215564727783,"y":0.4265536665916443},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"یاهرموزیا","boundary":[0.6333333253860474,0.41101694107055664,0.7039215564727783,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098039388656616,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7117646932601929,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7117646932601929,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7098039388656616,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7098039388656616,0.41101694107055664,0.7117646932601929,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764706015586853,"y":0.41101694107055664},{"x":0.28431373834609985,"y":0.41101694107055664},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4265536665916443},{"x":0.2764706015586853,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.2764706015586853,0.41101694107055664,0.28431373834609985,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.41101694107055664},{"x":0.2568627595901489,"y":0.41101694107055664},{"x":0.2568627595901489,"y":0.4265536665916443},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"دنراد","boundary":[0.2235294133424759,0.41101694107055664,0.2568627595901489,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26274511218070984,"y":0.41101694107055664},{"x":0.27450981736183167,"y":0.41101694107055664},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4265536665916443},{"x":0.26274511218070984,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"ق","boundary":[0.26274511218070984,0.41101694107055664,0.27450981736183167,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.41101694107055664},{"x":0.21764706075191498,"y":0.41101694107055664},{"x":0.21764706075191498,"y":0.4265536665916443},{"x":0.2137254923582077,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2137254923582077,0.41101694107055664,0.21764706075191498,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.41101694107055664},{"x":0.1882352977991104,"y":0.41101694107055664},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4265536665916443},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"هکیتروص","boundary":[0.12745098769664764,0.41101694107055664,0.1882352977991104,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.41101694107055664},{"x":0.20980392396450043,"y":0.41101694107055664},{"x":0.20980392396450043,"y":0.4265536665916443},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4265536665916443}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.19607843458652496,0.41101694107055664,0.20980392396450043,0.4265536665916443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.44209039211273193},{"x":0.5372549295425415,"y":0.44209039211273193},{"x":0.5372549295425415,"y":0.4576271176338196},{"x":0.49215686321258545,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"ناسکی","boundary":[0.49215686321258545,0.44209039211273193,0.5372549295425415,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54313725233078,"y":0.44209039211273193},{"x":0.5803921818733215,"y":0.44209039211273193},{"x":0.5803921818733215,"y":0.4576271176338196},{"x":0.54313725233078,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"ءازجا","boundary":[0.54313725233078,0.44209039211273193,0.5803921818733215,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.44209039211273193},{"x":0.6274510025978088,"y":0.44209039211273193},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4576271176338196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"لاصتا","boundary":[0.5882353186607361,0.44209039211273193,0.6274510025978088,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.44209039211273193},{"x":0.6666666865348816,"y":0.44209039211273193},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4576271176338196},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"لحم","boundary":[0.6352941393852234,0.44209039211273193,0.6666666865348816,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.44209039211273193},{"x":0.7117646932601929,"y":0.44209039211273193},{"x":0.7117646932601929,"y":0.4576271176338196},{"x":0.6745098233222961,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"ظاحل","boundary":[0.6745098233222961,0.44209039211273193,0.7117646932601929,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.44209039211273193},{"x":0.729411780834198,"y":0.44209039211273193},{"x":0.729411780834198,"y":0.4576271176338196},{"x":0.7196078300476074,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7196078300476074,0.44209039211273193,0.729411780834198,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372549176216125,"y":0.44209039211273193},{"x":0.7823529243469238,"y":0.44209039211273193},{"x":0.7823529243469238,"y":0.4576271176338196},{"x":0.7372549176216125,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"ییاضف","boundary":[0.7372549176216125,0.44209039211273193,0.7823529243469238,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.44209039211273193},{"x":0.8588235378265381,"y":0.44209039211273193},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4576271176338196},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"یاهرموزیا","boundary":[0.7882353067398071,0.44209039211273193,0.8588235378265381,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.44209039211273193},{"x":0.4490196108818054,"y":0.44209039211273193},{"x":0.4490196108818054,"y":0.4576271176338196},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.44117647409439087,0.44209039211273193,0.4490196108818054,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.44209039211273193},{"x":0.4843137264251709,"y":0.44209039211273193},{"x":0.4843137264251709,"y":0.4576271176338196},{"x":0.45686274766921997,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"هدوب","boundary":[0.45686274766921997,0.44209039211273193,0.4843137264251709,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.44209039211273193},{"x":0.3607843220233917,"y":0.44209039211273193},{"x":0.3607843220233917,"y":0.4576271176338196},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"یریگرارق","boundary":[0.29411765933036804,0.44209039211273193,0.3607843220233917,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.44209039211273193},{"x":0.39803922176361084,"y":0.44209039211273193},{"x":0.39803922176361084,"y":0.4576271176338196},{"x":0.36666667461395264,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"ۀوحن","boundary":[0.36666667461395264,0.44209039211273193,0.39803922176361084,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.44209039211273193},{"x":0.4333333373069763,"y":0.44209039211273193},{"x":0.4333333373069763,"y":0.4576271176338196},{"x":0.4058823585510254,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"طقف","boundary":[0.4058823585510254,0.44209039211273193,0.4333333373069763,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.44209039211273193},{"x":0.14705882966518402,"y":0.44209039211273193},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4576271176338196},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.12941177189350128,0.44209039211273193,0.14705882966518402,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.44209039211273193},{"x":0.20392157137393951,"y":0.44209039211273193},{"x":0.20392157137393951,"y":0.4576271176338196},{"x":0.15490196645259857,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"توافتم","boundary":[0.15490196645259857,0.44209039211273193,0.20392157137393951,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.44209039211273193},{"x":0.23333333432674408,"y":0.44209039211273193},{"x":0.23333333432674408,"y":0.4576271176338196},{"x":0.2137254923582077,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"اهنا","boundary":[0.2137254923582077,0.44209039211273193,0.23333333432674408,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.44209039211273193},{"x":0.2862745225429535,"y":0.44209039211273193},{"x":0.2862745225429535,"y":0.4576271176338196},{"x":0.24117647111415863,"y":0.4576271176338196}]},"confidence":1,"str":"ییاضف","boundary":[0.24117647111415863,0.44209039211273193,0.2862745225429535,0.4576271176338196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8313725590705872,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8607842922210693,"y":0.48728814721107483},{"x":0.8313725590705872,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"دشاب","boundary":[0.8313725590705872,0.4717514216899872,0.8607842922210693,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48728814721107483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5882353186607361,0.4717514216899872,0.6078431606292725,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615686297416687,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6490195989608765,"y":0.4717514216899872},{"x":0.6490195989608765,"y":0.48728814721107483},{"x":0.615686297416687,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"ثحب","boundary":[0.615686297416687,0.4717514216899872,0.6490195989608765,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.4717514216899872},{"x":0.7313725352287292,"y":0.4717514216899872},{"x":0.7313725352287292,"y":0.48728814721107483},{"x":0.656862735748291,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"یمیشورتسا","boundary":[0.656862735748291,0.4717514216899872,0.7313725352287292,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.4717514216899872},{"x":0.7803921699523926,"y":0.4717514216899872},{"x":0.7803921699523926,"y":0.48728814721107483},{"x":0.7392156720161438,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"ثحبم","boundary":[0.7392156720161438,0.4717514216899872,0.7803921699523926,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8019607663154602,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8019607663154602,"y":0.48728814721107483},{"x":0.7882353067398071,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7882353067398071,0.4717514216899872,0.8019607663154602,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8098039031028748,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8294117450714111,"y":0.4717514216899872},{"x":0.8294117450714111,"y":0.48728814721107483},{"x":0.8098039031028748,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.8098039031028748,0.4717514216899872,0.8294117450714111,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5862745046615601,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5862745046615601,"y":0.48728814721107483},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"دنوش","boundary":[0.5529412031173706,0.4717514216899872,0.5862745046615601,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5509803891181946,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5509803891181946,"y":0.48728814721107483},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5490196347236633,0.4717514216899872,0.5509803891181946,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4717514216899872},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4717514216899872},{"x":0.3333333432674408,"y":0.48728814721107483},{"x":0.3176470696926117,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3176470696926117,0.4717514216899872,0.3333333432674408,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4717514216899872},{"x":0.40392157435417175,"y":0.4717514216899872},{"x":0.40392157435417175,"y":0.48728814721107483},{"x":0.34117648005485535,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"ینامتخاس","boundary":[0.34117648005485535,0.4717514216899872,0.40392157435417175,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.4717514216899872},{"x":0.4686274528503418,"y":0.4717514216899872},{"x":0.4686274528503418,"y":0.48728814721107483},{"x":0.41372549533843994,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.41372549533843994,0.4717514216899872,0.4686274528503418,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47647058963775635,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48728814721107483},{"x":0.47647058963775635,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"ثحبم","boundary":[0.47647058963775635,0.4717514216899872,0.5176470875740051,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4717514216899872},{"x":0.5392156839370728,"y":0.48728814721107483},{"x":0.5254902243614197,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5254902243614197,0.4717514216899872,0.5392156839370728,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764706015586853,"y":0.4717514216899872},{"x":0.3117647171020508,"y":0.4717514216899872},{"x":0.3117647171020508,"y":0.48728814721107483},{"x":0.2764706015586853,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"اهدنق","boundary":[0.2764706015586853,0.4717514216899872,0.3117647171020508,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26274511218070984,"y":0.4717514216899872},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4717514216899872},{"x":0.2705882489681244,"y":0.48728814721107483},{"x":0.26274511218070984,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.26274511218070984,0.4717514216899872,0.2705882489681244,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.4717514216899872},{"x":0.1352941244840622,"y":0.4717514216899872},{"x":0.1352941244840622,"y":0.48728814721107483},{"x":0.12745098769664764,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.12745098769664764,0.4717514216899872,0.1352941244840622,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.4717514216899872},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4717514216899872},{"x":0.1764705926179886,"y":0.48728814721107483},{"x":0.14313726127147675,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"لماع","boundary":[0.14313726127147675,0.4717514216899872,0.1764705926179886,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1823529452085495,"y":0.4717514216899872},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4717514216899872},{"x":0.2235294133424759,"y":0.48728814721107483},{"x":0.1823529452085495,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"رموزیا","boundary":[0.1823529452085495,0.4717514216899872,0.2235294133424759,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.4717514216899872},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4717514216899872},{"x":0.2549019753932953,"y":0.48728814721107483},{"x":0.23137255012989044,"y":0.48728814721107483}]},"confidence":1,"str":"عون","boundary":[0.23137255012989044,0.4717514216899872,0.2549019753932953,0.48728814721107483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.5028248429298401},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5028248429298401},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5183615684509277},{"x":0.8294117450714111,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"هقلح","boundary":[0.8294117450714111,0.5028248429298401,0.8607842922210693,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5028248429298401},{"x":0.6254901885986328,"y":0.5028248429298401},{"x":0.6254901885986328,"y":0.5183615684509277},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6078431606292725,0.5028248429298401,0.6254901885986328,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5028248429298401},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5028248429298401},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5183615684509277},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"یتروصرد،دشاب","boundary":[0.6352941393852234,0.5028248429298401,0.7411764860153198,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.5028248429298401},{"x":0.7686274647712708,"y":0.5028248429298401},{"x":0.7686274647712708,"y":0.5183615684509277},{"x":0.7509803771972656,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.7509803771972656,0.5028248429298401,0.7686274647712708,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803921699523926,"y":0.5028248429298401},{"x":0.8176470398902893,"y":0.5028248429298401},{"x":0.8176470398902893,"y":0.5183615684509277},{"x":0.7803921699523926,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"حرطم","boundary":[0.7803921699523926,0.5028248429298401,0.8176470398902893,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.5028248429298401},{"x":0.45490196347236633,"y":0.5028248429298401},{"x":0.45490196347236633,"y":0.5183615684509277},{"x":0.40980392694473267,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"ییاضف","boundary":[0.40980392694473267,0.5028248429298401,0.45490196347236633,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.5028248429298401},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5028248429298401},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5183615684509277},{"x":0.4647058844566345,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.4647058844566345,0.5028248429298401,0.5196078419685364,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5028248429298401},{"x":0.570588231086731,"y":0.5028248429298401},{"x":0.570588231086731,"y":0.5183615684509277},{"x":0.529411792755127,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"ثحبم","boundary":[0.529411792755127,0.5028248429298401,0.570588231086731,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.5028248429298401},{"x":0.5960784554481506,"y":0.5028248429298401},{"x":0.5960784554481506,"y":0.5183615684509277},{"x":0.5823529362678528,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5823529362678528,0.5028248429298401,0.5960784554481506,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.5028248429298401},{"x":0.40784314274787903,"y":0.5028248429298401},{"x":0.40784314274787903,"y":0.5183615684509277},{"x":0.40392157435417175,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.40392157435417175,0.5028248429298401,0.40784314274787903,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5028248429298401},{"x":0.39411765336990356,"y":0.5028248429298401},{"x":0.39411765336990356,"y":0.5183615684509277},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"رموزیا","boundary":[0.3529411852359772,0.5028248429298401,0.39411765336990356,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.5028248429298401},{"x":0.3274509906768799,"y":0.5028248429298401},{"x":0.3274509906768799,"y":0.5183615684509277},{"x":0.32549020648002625,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.32549020648002625,0.5028248429298401,0.3274509906768799,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33725491166114807,"y":0.5028248429298401},{"x":0.35098040103912354,"y":0.5028248429298401},{"x":0.35098040103912354,"y":0.5183615684509277},{"x":0.33725491166114807,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.33725491166114807,0.5028248429298401,0.35098040103912354,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2921568751335144,"y":0.5028248429298401},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5028248429298401},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5183615684509277},{"x":0.2921568751335144,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"یرو","boundary":[0.2921568751335144,0.5028248429298401,0.3235294222831726,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.5028248429298401},{"x":0.2568627595901489,"y":0.5028248429298401},{"x":0.2568627595901489,"y":0.5183615684509277},{"x":0.23725490272045135,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"دنق","boundary":[0.23725490272045135,0.5028248429298401,0.2568627595901489,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.5028248429298401},{"x":0.2803921699523926,"y":0.5028248429298401},{"x":0.2803921699523926,"y":0.5183615684509277},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2666666805744171,0.5028248429298401,0.2803921699523926,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.5028248429298401},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5028248429298401},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5183615684509277},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.12745098769664764,0.5028248429298401,0.16470588743686676,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17450980842113495,"y":0.5028248429298401},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5028248429298401},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5183615684509277},{"x":0.17450980842113495,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"حرطم","boundary":[0.17450980842113495,0.5028248429298401,0.21176470816135406,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5028248429298401},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5028248429298401},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5183615684509277},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.2235294133424759,0.5028248429298401,0.23529411852359772,0.5183615684509277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7313725352287292,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7313725352287292,0.5324859023094177,0.7411764860153198,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7823529243469238,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7823529243469238,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7470588088035583,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"یرون","boundary":[0.7470588088035583,0.5324859023094177,0.7823529243469238,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.5324859023094177},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5324859023094177},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7901960611343384,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"یاهرموزیا","boundary":[0.7901960611343384,0.5324859023094177,0.8607842922210693,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7176470756530762,0.5324859023094177,0.7254902124404907,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7098039388656616,"y":0.5324859023094177},{"x":0.7098039388656616,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6784313917160034,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"ۀتسد","boundary":[0.6784313917160034,0.5324859023094177,0.7098039388656616,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5324859023094177},{"x":0.6725490093231201,"y":0.5324859023094177},{"x":0.6725490093231201,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"آ","boundary":[0.6666666865348816,0.5324859023094177,0.6725490093231201,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615686297416687,"y":0.5324859023094177},{"x":0.6647058725357056,"y":0.5324859023094177},{"x":0.6647058725357056,"y":0.5480226278305054},{"x":0.615686297416687,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"،یرمون","boundary":[0.615686297416687,0.5324859023094177,0.6647058725357056,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5324859023094177},{"x":0.6098039150238037,"y":0.5324859023094177},{"x":0.6098039150238037,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.5529412031173706,0.5324859023094177,0.6098039150238037,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5470588207244873,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5470588207244873,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"L","boundary":[0.5392156839370728,0.5324859023094177,0.5470588207244873,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5313725471496582,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5313725471496582,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5235294103622437,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5235294103622437,0.5324859023094177,0.5313725471496582,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"D","boundary":[0.5058823823928833,0.5324859023094177,0.5176470875740051,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5039215683937073,"y":0.5324859023094177},{"x":0.5039215683937073,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5,0.5324859023094177,0.5039215683937073,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5324859023094177},{"x":0.49215686321258545,"y":0.5324859023094177},{"x":0.49215686321258545,"y":0.5480226278305054},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.4901960790157318,0.5324859023094177,0.49215686321258545,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.5324859023094177},{"x":0.4882352948188782,"y":0.5324859023094177},{"x":0.4882352948188782,"y":0.5480226278305054},{"x":0.4725490212440491,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"یپ","boundary":[0.4725490212440491,0.5324859023094177,0.4882352948188782,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5324859023094177},{"x":0.4686274528503418,"y":0.5324859023094177},{"x":0.4686274528503418,"y":0.5480226278305054},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"یرم","boundary":[0.44117647409439087,0.5324859023094177,0.4686274528503418,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2980392277240753,"y":0.5324859023094177},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5324859023094177},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5480226278305054},{"x":0.2980392277240753,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.2980392277240753,0.5324859023094177,0.3176470696926117,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.5324859023094177},{"x":0.3607843220233917,"y":0.5324859023094177},{"x":0.3607843220233917,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"میسقت","boundary":[0.3235294222831726,0.5324859023094177,0.3607843220233917,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.5324859023094177},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5324859023094177},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3686274588108063,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":"یرمویتنانا","boundary":[0.3686274588108063,0.5324859023094177,0.43529412150382996,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5324859023094177},{"x":0.2960784435272217,"y":0.5324859023094177},{"x":0.2960784435272217,"y":0.5480226278305054},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"str":".دوش","boundary":[0.2647058963775635,0.5324859023094177,0.2960784435272217,0.5480226278305054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5480226278305054},{"x":0.12745098769664764,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.3432824902534485,0.8657842922210693,0.5550226278305054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490195870399475,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6977401375770569},{"x":0.8490195870399475,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"آل","boundary":[0.8490195870399475,0.6822034120559692,0.8588235378265381,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6977401375770569},{"x":0.8294117450714111,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.8294117450714111,0.6822034120559692,0.8470588326454163,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8254901766777039,"y":0.6977401375770569},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"ز","boundary":[0.8196078538894653,0.6822034120559692,0.8254901766777039,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7627450823783875,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6977401375770569},{"x":0.7627450823783875,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"وتک","boundary":[0.7627450823783875,0.6822034120559692,0.7882353067398071,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.6822034120559692},{"x":0.800000011920929,"y":0.6822034120559692},{"x":0.800000011920929,"y":0.6977401375770569},{"x":0.7921568751335144,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7921568751335144,0.6822034120559692,0.800000011920929,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8176470398902893,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8176470398902893,"y":0.6977401375770569},{"x":0.8058823347091675,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.8058823347091675,0.6822034120559692,0.8176470398902893,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7607843279838562,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7607843279838562,"y":0.6977401375770569},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"ز","boundary":[0.7549019455909729,0.6822034120559692,0.7607843279838562,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6960784196853638,0.6822034120559692,0.7156862616539001,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7509803771972656,"y":0.6822034120559692},{"x":0.7509803771972656,"y":0.6977401375770569},{"x":0.7196078300476074,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.7196078300476074,0.6822034120559692,0.7509803771972656,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.6822034120559692},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6822034120559692},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6977401375770569},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"یاهزوتک","boundary":[0.2549019753932953,0.6822034120559692,0.3176470696926117,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.6822034120559692},{"x":0.3392156958580017,"y":0.6822034120559692},{"x":0.3392156958580017,"y":0.6977401375770569},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.3235294222831726,0.6822034120559692,0.3392156958580017,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450980484485626,"y":0.6822034120559692},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6822034120559692},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6977401375770569},{"x":0.3450980484485626,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":".دنتسه","boundary":[0.3450980484485626,0.6822034120559692,0.38823530077934265,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.6822034120559692},{"x":0.42941176891326904,"y":0.6822034120559692},{"x":0.42941176891326904,"y":0.6977401375770569},{"x":0.39411765336990356,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"لماع","boundary":[0.39411765336990356,0.6822034120559692,0.42941176891326904,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.6822034120559692},{"x":0.4745098054409027,"y":0.6822034120559692},{"x":0.4745098054409027,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4333333373069763,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"رموزیا","boundary":[0.4333333373069763,0.6822034120559692,0.4745098054409027,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6822034120559692},{"x":0.5156862735748291,"y":0.6822034120559692},{"x":0.5156862735748291,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"دنشاب","boundary":[0.4803921580314636,0.6822034120559692,0.5156862735748291,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.6822034120559692},{"x":0.5549019575119019,"y":0.6822034120559692},{"x":0.5549019575119019,"y":0.6977401375770569},{"x":0.5215686559677124,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"هتشاد","boundary":[0.5215686559677124,0.6822034120559692,0.5549019575119019,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627450942993164,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6977401375770569},{"x":0.5627450942993164,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"یواسم","boundary":[0.5627450942993164,0.6822034120559692,0.6078431606292725,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613725483417511,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6509804129600525,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6509804129600525,"y":0.6977401375770569},{"x":0.613725483417511,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.613725483417511,0.6822034120559692,0.6509804129600525,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6549019813537598,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"دادعت","boundary":[0.6549019813537598,0.6822034120559692,0.6882352828979492,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.6822034120559692},{"x":0.24901960790157318,"y":0.6822034120559692},{"x":0.24901960790157318,"y":0.6977401375770569},{"x":0.24117647111415863,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.24117647111415863,0.6822034120559692,0.24901960790157318,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22745098173618317,"y":0.6822034120559692},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6822034120559692},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6977401375770569},{"x":0.22745098173618317,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.22745098173618317,0.6822034120559692,0.23529411852359772,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.6822034120559692},{"x":0.22156862914562225,"y":0.6822034120559692},{"x":0.22156862914562225,"y":0.6977401375770569},{"x":0.2137254923582077,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.2137254923582077,0.6822034120559692,0.22156862914562225,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6822034120559692},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6822034120559692},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6977401375770569},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"رارق","boundary":[0.12745098769664764,0.6822034120559692,0.15294118225574493,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.6822034120559692},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6822034120559692},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6977401375770569},{"x":0.15882353484630585,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.15882353484630585,0.6822034120559692,0.1666666716337204,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1725490242242813,"y":0.6822034120559692},{"x":0.2078431397676468,"y":0.6822034120559692},{"x":0.2078431397676468,"y":0.6977401375770569},{"x":0.1725490242242813,"y":0.6977401375770569}]},"confidence":1,"str":"هنبرک","boundary":[0.1725490242242813,0.6822034120559692,0.2078431397676468,0.6977401375770569]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.7118644118309021},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7118644118309021},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7274011373519897},{"x":0.8294117450714111,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"نداد","boundary":[0.8294117450714111,0.7118644118309021,0.8588235378265381,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.7118644118309021},{"x":0.8215686082839966,"y":0.7118644118309021},{"x":0.8215686082839966,"y":0.7274011373519897},{"x":0.7784313559532166,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"دنونایم","boundary":[0.7784313559532166,0.7118644118309021,0.8215686082839966,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.7118644118309021},{"x":0.772549033164978,"y":0.7118644118309021},{"x":0.772549033164978,"y":0.7274011373519897},{"x":0.7431372404098511,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"(ul)","boundary":[0.7431372404098511,0.7118644118309021,0.772549033164978,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7118644118309021},{"x":0.6882352828979492,"y":0.7118644118309021},{"x":0.6882352828979492,"y":0.7274011373519897},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"رموزیا","boundary":[0.6470588445663452,0.7118644118309021,0.6882352828979492,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7118644118309021},{"x":0.7098039388656616,"y":0.7118644118309021},{"x":0.7098039388656616,"y":0.7274011373519897},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.6941176652908325,0.7118644118309021,0.7098039388656616,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.7118644118309021},{"x":0.7372549176216125,"y":0.7118644118309021},{"x":0.7372549176216125,"y":0.7274011373519897},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"نیب","boundary":[0.7156862616539001,0.7118644118309021,0.7372549176216125,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.7118644118309021},{"x":0.6392157077789307,"y":0.7118644118309021},{"x":0.6392157077789307,"y":0.7274011373519897},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"آ","boundary":[0.6333333253860474,0.7118644118309021,0.6392157077789307,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7118644118309021},{"x":0.529411792755127,"y":0.7118644118309021},{"x":0.529411792755127,"y":0.7274011373519897},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"زوا","boundary":[0.5098039507865906,0.7118644118309021,0.529411792755127,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.7118644118309021},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7118644118309021},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7274011373519897},{"x":0.5372549295425415,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"هملکو","boundary":[0.5372549295425415,0.7118644118309021,0.5784313678741455,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.7118644118309021},{"x":0.6313725709915161,"y":0.7118644118309021},{"x":0.6313725709915161,"y":0.7274011373519897},{"x":0.5843137502670288,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"یزودل","boundary":[0.5843137502670288,0.7118644118309021,0.6313725709915161,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43921568989753723,"y":0.7118644118309021},{"x":0.45686274766921997,"y":0.7118644118309021},{"x":0.45686274766921997,"y":0.7274011373519897},{"x":0.43921568989753723,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.43921568989753723,0.7118644118309021,0.45686274766921997,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.7118644118309021},{"x":0.5039215683937073,"y":0.7118644118309021},{"x":0.5039215683937073,"y":0.7274011373519897},{"x":0.4647058844566345,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"هتخاس","boundary":[0.4647058844566345,0.7118644118309021,0.5039215683937073,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.7118644118309021},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7118644118309021},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7274011373519897},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"دننام","boundary":[0.37254902720451355,0.7118644118309021,0.4019607901573181,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40784314274787903,"y":0.7118644118309021},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7118644118309021},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7274011373519897},{"x":0.40784314274787903,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"دوش","boundary":[0.40784314274787903,0.7118644118309021,0.43529412150382996,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30980393290519714,"y":0.7118644118309021},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7118644118309021},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7274011373519897},{"x":0.30980393290519714,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"xylose","boundary":[0.30980393290519714,0.7118644118309021,0.36666667461395264,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2960784435272217,"y":0.7118644118309021},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7118644118309021},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7274011373519897},{"x":0.2960784435272217,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2960784435272217,0.7118644118309021,0.30392158031463623,0.7274011373519897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2078431397676468,"y":0.7118644118309021},{"x":0.28823530673980713,"y":0.7118644118309021},{"x":0.28823530673980713,"y":0.7274011373519897},{"x":0.2078431397676468,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"str":".xylulose","boundary":[0.2078431397676468,0.7118644118309021,0.28823530673980713,0.7274011373519897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6822034120559692},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7274011373519897},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7274011373519897}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.6752034120559692,0.8638235378265381,0.7344011373519898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8799434900283813},{"x":0.1352941244840622,"y":0.8799434900283813},{"x":0.1352941244840622,"y":0.8926553726196289},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8926553726196289}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.12745098769664764,0.8799434900283813,0.1352941244840622,0.8926553726196289]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.8799434900283813},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8799434900283813},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8926553726196289},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8926553726196289}]},"confidence":1,"str":"Isomerism","boundary":[0.14313726127147675,0.8799434900283813,0.2235294133424759,0.8926553726196289]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.895480215549469},{"x":0.1352941244840622,"y":0.895480215549469},{"x":0.1352941244840622,"y":0.9081920981407166},{"x":0.12745098769664764,"y":0.9081920981407166}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.12745098769664764,0.895480215549469,0.1352941244840622,0.9081920981407166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.895480215549469},{"x":0.21764706075191498,"y":0.895480215549469},{"x":0.21764706075191498,"y":0.9081920981407166},{"x":0.14313726127147675,"y":0.9081920981407166}]},"confidence":1,"str":"Structural","boundary":[0.14313726127147675,0.895480215549469,0.21764706075191498,0.9081920981407166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.895480215549469},{"x":0.30588236451148987,"y":0.895480215549469},{"x":0.30588236451148987,"y":0.9081920981407166},{"x":0.22549019753932953,"y":0.9081920981407166}]},"confidence":1,"str":"Isomerism","boundary":[0.22549019753932953,0.895480215549469,0.30588236451148987,0.9081920981407166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8799434900283813},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8799434900283813},{"x":0.30588236451148987,"y":0.9081920981407166},{"x":0.12745098769664764,"y":0.9081920981407166}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.8729434900283813,0.3108823645114899,0.9151920981407166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6581920981407166},{"x":0.8294117450714111,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":1,"str":"فلا","boundary":[0.8294117450714111,0.6426553726196289,0.8607842922210693,0.6581920981407166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176470398902893,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8274509906768799,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8274509906768799,"y":0.6581920981407166},{"x":0.8176470398902893,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.8176470398902893,0.6426553726196289,0.8274509906768799,0.6581920981407166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6426553726196289},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6426553726196289},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6581920981407166},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":1,"str":"لماع","boundary":[0.6941176652908325,0.6426553726196289,0.7352941036224365,0.6581920981407166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8098039031028748,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8098039031028748,"y":0.6581920981407166},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.7411764860153198,0.6426553726196289,0.8098039031028748,0.6581920981407166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6426553726196289},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6581920981407166},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.6356553726196289,0.8657842922210693,0.6651920981407166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6016949415206909},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6016949415206909},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6172316670417786},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6172316670417786}]},"confidence":1,"str":"ینامتخاس","boundary":[0.7058823704719543,0.6016949415206909,0.7843137383460999,0.6172316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.6016949415206909},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6016949415206909},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6172316670417786},{"x":0.7921568751335144,"y":0.6172316670417786}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.7921568751335144,0.6016949415206909,0.8607842922210693,0.6172316670417786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.6016949415206909},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6016949415206909},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6115819215774536},{"x":0.699999988079071,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.699999988079071,0.6016949415206909,0.7058823704719543,0.6115819215774536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.6016949415206909},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6016949415206909},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6172316670417786},{"x":0.699999988079071,"y":0.6172316670417786}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.694999988079071,0.5946949415206909,0.8657842922210693,0.6242316670417786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3262711763381958},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"1-1-1-","boundary":[0.7941176295280457,0.31073445081710815,0.8607842922210693,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7862744927406311,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7862744927406311,"y":0.3262711763381958},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"str":"یرموزیا","boundary":[0.7176470756530762,0.31073445081710815,0.7862744927406311,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098039388656616,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7156862616539001,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7156862616539001,"y":0.32062146067619324},{"x":0.7098039388656616,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7098039388656616,0.31073445081710815,0.7156862616539001,0.32062146067619324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098039388656616,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.31073445081710815},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3262711763381958},{"x":0.7098039388656616,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7048039388656616,0.30373445081710815,0.8657842922210693,0.3332711763381958],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/jgFaFzBNrYSZBXZf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/xaLuNxgznclgdGgw.jpg","blurred":"/storage/books/e0a0566e1441df52/pages/dWIMCrVHSRsPopNY.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.00007988605021083423,0.998302383740743,0.9987073557935866]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8607842922210693,"y":0.16807909309864044},{"x":0.8117647171020508,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"یاهدنق","boundary":[0.8117647171020508,0.1525423675775528,0.8607842922210693,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8058823347091675,"y":0.1525423675775528},{"x":0.8058823347091675,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7980391979217529,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7980391979217529,0.1525423675775528,0.8058823347091675,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7960784435272217,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7960784435272217,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7921568751335144,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7921568751335144,0.1525423675775528,0.7960784435272217,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7862744927406311,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7862744927406311,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7784313559532166,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7784313559532166,0.1525423675775528,0.7862744927406311,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1525423675775528},{"x":0.772549033164978,"y":0.1525423675775528},{"x":0.772549033164978,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7529411911964417,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"و6","boundary":[0.7529411911964417,0.1525423675775528,0.772549033164978,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6019607782363892,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6039215922355652,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6039215922355652,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6019607782363892,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.6019607782363892,0.1525423675775528,0.6039215922355652,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6333333253860474,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6333333253860474,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6098039150238037,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"یبآ","boundary":[0.6098039150238037,0.1525423675775528,0.6333333253860474,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6764705777168274,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6764705777168274,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6392157077789307,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.6392157077789307,0.1525423675775528,0.6764705777168274,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6980392336845398,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6980392336845398,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6843137145042419,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6843137145042419,0.1525423675775528,0.6980392336845398,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7470588088035583,"y":0.1525423675775528},{"x":0.7470588088035583,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7058823704719543,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"ینبرک","boundary":[0.7058823704719543,0.1525423675775528,0.7470588088035583,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5980392098426819,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5980392098426819,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5921568870544434,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.5921568870544434,0.1525423675775528,0.5980392098426819,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.1525423675775528},{"x":0.17450980842113495,"y":0.1525423675775528},{"x":0.17450980842113495,"y":0.16807909309864044},{"x":0.12745098769664764,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"نلااوک","boundary":[0.12745098769664764,0.1525423675775528,0.17450980842113495,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18039216101169586,"y":0.1525423675775528},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1525423675775528},{"x":0.21176470816135406,"y":0.16807909309864044},{"x":0.18039216101169586,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"دنویپ","boundary":[0.18039216101169586,0.1525423675775528,0.21176470816135406,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21764706075191498,"y":0.1525423675775528},{"x":0.24705882370471954,"y":0.1525423675775528},{"x":0.24705882370471954,"y":0.16807909309864044},{"x":0.21764706075191498,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.21764706075191498,0.1525423675775528,0.24705882370471954,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.1525423675775528},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1525423675775528},{"x":0.25882354378700256,"y":0.16807909309864044},{"x":0.250980406999588,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.250980406999588,0.1525423675775528,0.25882354378700256,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.1525423675775528},{"x":0.31960785388946533,"y":0.1525423675775528},{"x":0.31960785388946533,"y":0.16807909309864044},{"x":0.2647058963775635,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"لینوبرک","boundary":[0.2647058963775635,0.1525423675775528,0.31960785388946533,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.1525423675775528},{"x":0.3588235378265381,"y":0.1525423675775528},{"x":0.3588235378265381,"y":0.16807909309864044},{"x":0.3235294222831726,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"هورگ","boundary":[0.3235294222831726,0.1525423675775528,0.3588235378265381,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.1525423675775528},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1525423675775528},{"x":0.38823530077934265,"y":0.16807909309864044},{"x":0.364705890417099,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"اهنآ","boundary":[0.364705890417099,0.1525423675775528,0.38823530077934265,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.1525423675775528},{"x":0.40980392694473267,"y":0.1525423675775528},{"x":0.40980392694473267,"y":0.16807909309864044},{"x":0.39411765336990356,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.39411765336990356,0.1525423675775528,0.40980392694473267,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4333333373069763,"y":0.1525423675775528},{"x":0.4333333373069763,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4156862795352936,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.4156862795352936,0.1525423675775528,0.4333333373069763,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43921568989753723,"y":0.1525423675775528},{"x":0.47647058963775635,"y":0.1525423675775528},{"x":0.47647058963775635,"y":0.16807909309864044},{"x":0.43921568989753723,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"دنتسه","boundary":[0.43921568989753723,0.1525423675775528,0.47647058963775635,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4843137264251709,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5313725471496582,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5313725471496582,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4843137264251709,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"یوقلح","boundary":[0.4843137264251709,0.1525423675775528,0.5313725471496582,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5862745046615601,"y":0.1525423675775528},{"x":0.5862745046615601,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5372549295425415,"y":0.16807909309864044}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.5372549295425415,0.1525423675775528,0.5862745046615601,0.16807909309864044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.18220339715480804},{"x":0.18431372940540314,"y":0.18220339715480804},{"x":0.18431372940540314,"y":0.1977401077747345},{"x":0.12745098769664764,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"نامتخاس","boundary":[0.12745098769664764,0.18220339715480804,0.18431372940540314,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19411765038967133,"y":0.18220339715480804},{"x":0.2137254923582077,"y":0.18220339715480804},{"x":0.2137254923582077,"y":0.1977401077747345},{"x":0.19411765038967133,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.19411765038967133,0.18220339715480804,0.2137254923582077,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.18220339715480804},{"x":0.2666666805744171,"y":0.18220339715480804},{"x":0.2666666805744171,"y":0.1977401077747345},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"لیکشت","boundary":[0.2235294133424759,0.18220339715480804,0.2666666805744171,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764706015586853,"y":0.18220339715480804},{"x":0.3117647171020508,"y":0.18220339715480804},{"x":0.3117647171020508,"y":0.1977401077747345},{"x":0.2764706015586853,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.2764706015586853,0.18220339715480804,0.3117647171020508,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31960785388946533,"y":0.18220339715480804},{"x":0.34705883264541626,"y":0.18220339715480804},{"x":0.34705883264541626,"y":0.1977401077747345},{"x":0.31960785388946533,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.31960785388946533,0.18220339715480804,0.34705883264541626,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35686275362968445,"y":0.18220339715480804},{"x":0.39411765336990356,"y":0.18220339715480804},{"x":0.39411765336990356,"y":0.1977401077747345},{"x":0.35686275362968445,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"لصتم","boundary":[0.35686275362968445,0.18220339715480804,0.39411765336990356,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.18220339715480804},{"x":0.4470588266849518,"y":0.18220339715480804},{"x":0.4470588266849518,"y":0.1977401077747345},{"x":0.4019607901573181,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.4019607901573181,0.18220339715480804,0.4470588266849518,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.18220339715480804},{"x":0.4843137264251709,"y":0.18220339715480804},{"x":0.4843137264251709,"y":0.1977401077747345},{"x":0.45490196347236633,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.45490196347236633,0.18220339715480804,0.4843137264251709,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.18220339715480804},{"x":0.5078431367874146,"y":0.18220339715480804},{"x":0.5078431367874146,"y":0.1977401077747345},{"x":0.49215686321258545,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.49215686321258545,0.18220339715480804,0.5078431367874146,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.18220339715480804},{"x":0.5607843399047852,"y":0.18220339715480804},{"x":0.5607843399047852,"y":0.1977401077747345},{"x":0.5176470875740051,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"دوجوم","boundary":[0.5176470875740051,0.18220339715480804,0.5607843399047852,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6509804129600525,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6509804129600525,"y":0.1977401077747345},{"x":0.570588231086731,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"لیسکوردیه","boundary":[0.570588231086731,0.18220339715480804,0.6509804129600525,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7254902124404907,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7254902124404907,"y":0.1977401077747345},{"x":0.6607843041419983,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"یاههورگ","boundary":[0.6607843041419983,0.18220339715480804,0.7254902124404907,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7450980544090271,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7450980544090271,"y":0.1977401077747345},{"x":0.7333333492279053,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7333333492279053,0.18220339715480804,0.7450980544090271,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7843137383460999,"y":0.18220339715480804},{"x":0.7843137383460999,"y":0.1977401077747345},{"x":0.7529411911964417,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"یکی","boundary":[0.7529411911964417,0.18220339715480804,0.7843137383460999,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.18220339715480804},{"x":0.841176450252533,"y":0.18220339715480804},{"x":0.841176450252533,"y":0.1977401077747345},{"x":0.7901960611343384,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"نژیسکا","boundary":[0.7901960611343384,0.18220339715480804,0.841176450252533,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490195870399475,"y":0.18220339715480804},{"x":0.8588235378265381,"y":0.18220339715480804},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1977401077747345},{"x":0.8490195870399475,"y":0.1977401077747345}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.8490195870399475,0.18220339715480804,0.8588235378265381,0.1977401077747345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8039215803146362,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2288135588169098},{"x":0.7588235139846802,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"هطساوب","boundary":[0.7588235139846802,0.21327683329582214,0.8039215803146362,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8588235378265381,"y":0.21327683329582214},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2288135588169098},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"یوقلح","boundary":[0.8117647171020508,0.21327683329582214,0.8588235378265381,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019608020782471,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7509803771972656,"y":0.21327683329582214},{"x":0.7509803771972656,"y":0.2288135588169098},{"x":0.7019608020782471,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"شنکاو","boundary":[0.7019608020782471,0.21327683329582214,0.7509803771972656,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6098039150238037,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6098039150238037,"y":0.2288135588169098},{"x":0.501960813999176,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"نوتکایاهدیهدلآ","boundary":[0.501960813999176,0.21327683329582214,0.6098039150238037,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6392157077789307,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6392157077789307,"y":0.2288135588169098},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"نیب","boundary":[0.6176470518112183,0.21327683329582214,0.6392157077789307,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450980305671692,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21327683329582214},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2288135588169098},{"x":0.6450980305671692,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"یمومع","boundary":[0.6450980305671692,0.21327683329582214,0.6941176652908325,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4647058844566345,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4647058844566345,"y":0.2288135588169098},{"x":0.4333333373069763,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"لکلا","boundary":[0.4333333373069763,0.21327683329582214,0.4647058844566345,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4803921580314636,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2288135588169098},{"x":0.4725490212440491,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4725490212440491,0.21327683329582214,0.4803921580314636,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.21327683329582214},{"x":0.5,"y":0.21327683329582214},{"x":0.5,"y":0.2288135588169098},{"x":0.4882352948188782,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4882352948188782,0.21327683329582214,0.5,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.21327683329582214},{"x":0.250980406999588,"y":0.21327683329582214},{"x":0.250980406999588,"y":0.2288135588169098},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"همین","boundary":[0.22549019753932953,0.21327683329582214,0.250980406999588,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.21327683329582214},{"x":0.27450981736183167,"y":0.21327683329582214},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2288135588169098},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.25882354378700256,0.21327683329582214,0.27450981736183167,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.21327683329582214},{"x":0.2921568751335144,"y":0.21327683329582214},{"x":0.2921568751335144,"y":0.2288135588169098},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.2823529541492462,0.21327683329582214,0.2921568751335144,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2288135588169098},{"x":0.30000001192092896,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"یتاقتشم","boundary":[0.30000001192092896,0.21327683329582214,0.3529411852359772,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607843220233917,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3960784375667572,"y":0.21327683329582214},{"x":0.3960784375667572,"y":0.2288135588169098},{"x":0.3607843220233917,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.3607843220233917,0.21327683329582214,0.3960784375667572,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21327683329582214},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2288135588169098},{"x":0.40392157435417175,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.40392157435417175,0.21327683329582214,0.4117647111415863,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176470637321472,"y":0.21327683329582214},{"x":0.42941176891326904,"y":0.21327683329582214},{"x":0.42941176891326904,"y":0.2288135588169098},{"x":0.4176470637321472,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4176470637321472,0.21327683329582214,0.42941176891326904,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18431372940540314,"y":0.21327683329582214},{"x":0.21764706075191498,"y":0.21327683329582214},{"x":0.21764706075191498,"y":0.2288135588169098},{"x":0.18431372940540314,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"لاتسا","boundary":[0.18431372940540314,0.21327683329582214,0.21764706075191498,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.21327683329582214},{"x":0.18039216101169586,"y":0.21327683329582214},{"x":0.18039216101169586,"y":0.22316384315490723},{"x":0.1764705926179886,"y":0.22316384315490723}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.1764705926179886,0.21327683329582214,0.18039216101169586,0.22316384315490723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.21327683329582214},{"x":0.15294118225574493,"y":0.21327683329582214},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2288135588169098},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"همین","boundary":[0.12745098769664764,0.21327683329582214,0.15294118225574493,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16078431904315948,"y":0.21327683329582214},{"x":0.17058824002742767,"y":0.21327683329582214},{"x":0.17058824002742767,"y":0.2288135588169098},{"x":0.16078431904315948,"y":0.2288135588169098}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.16078431904315948,0.21327683329582214,0.17058824002742767,0.2288135588169098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841176450252533,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8607842922210693,"y":0.25847458839416504},{"x":0.841176450252533,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"اتک","boundary":[0.841176450252533,0.2429378479719162,0.8607842922210693,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8392156958580017,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8392156958580017,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8215686082839966,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ل2","boundary":[0.8215686082839966,0.2429378479719162,0.8392156958580017,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2429378479719162},{"x":0.813725471496582,"y":0.2429378479719162},{"x":0.813725471496582,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8117647171020508,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.8117647171020508,0.2429378479719162,0.813725471496582,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8098039031028748,"y":0.2429378479719162},{"x":0.8098039031028748,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7823529243469238,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"تس","boundary":[0.7823529243469238,0.2429378479719162,0.8098039031028748,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7803921699523926,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7803921699523926,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7784313559532166,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7784313559532166,0.2429378479719162,0.7803921699523926,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5568627715110779,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5568627715110779,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5196078419685364,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ۀرامش","boundary":[0.5196078419685364,0.2429378479719162,0.5568627715110779,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6019607782363892,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6019607782363892,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5666666626930237,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.5666666626930237,0.2429378479719162,0.6019607782363892,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6490195989608765,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6490195989608765,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6098039150238037,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"لاصتا","boundary":[0.6098039150238037,0.2429378479719162,0.6490195989608765,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6725490093231201,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6725490093231201,"y":0.25847458839416504},{"x":0.656862735748291,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"رثا","boundary":[0.656862735748291,0.2429378479719162,0.6725490093231201,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2429378479719162},{"x":0.6960784196853638,"y":0.25847458839416504},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6823529601097107,0.2429378479719162,0.6960784196853638,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7313725352287292,"y":0.2429378479719162},{"x":0.7313725352287292,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"لاثم","boundary":[0.7058823704719543,0.2429378479719162,0.7313725352287292,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.2429378479719162},{"x":0.770588219165802,"y":0.2429378479719162},{"x":0.770588219165802,"y":0.25847458839416504},{"x":0.7392156720161438,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.7392156720161438,0.2429378479719162,0.770588219165802,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5039215683937073,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5117647051811218,"y":0.2429378479719162},{"x":0.5117647051811218,"y":0.25847458839416504},{"x":0.5039215683937073,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.5039215683937073,0.2429378479719162,0.5117647051811218,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43921568989753723,"y":0.2429378479719162},{"x":0.47843137383461,"y":0.2429378479719162},{"x":0.47843137383461,"y":0.25847458839416504},{"x":0.43921568989753723,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ۀرامش","boundary":[0.43921568989753723,0.2429378479719162,0.47843137383461,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4960784316062927,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4960784316062927,"y":0.25847458839416504},{"x":0.4882352948188782,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4882352948188782,0.2429378479719162,0.4960784316062927,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2429378479719162},{"x":0.4313725531101227,"y":0.25847458839416504},{"x":0.42352941632270813,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.42352941632270813,0.2429378479719162,0.4313725531101227,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.2429378479719162},{"x":0.27843138575553894,"y":0.2429378479719162},{"x":0.27843138575553894,"y":0.25847458839416504},{"x":0.24117647111415863,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ۀرامش","boundary":[0.24117647111415863,0.2429378479719162,0.27843138575553894,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28823530673980713,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3235294222831726,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3235294222831726,"y":0.25847458839416504},{"x":0.28823530673980713,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.28823530673980713,0.2429378479719162,0.3235294222831726,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33137255907058716,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3392156958580017,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3392156958580017,"y":0.25847458839416504},{"x":0.33137255907058716,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.33137255907058716,0.2429378479719162,0.3392156958580017,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34705883264541626,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2429378479719162},{"x":0.3921568691730499,"y":0.25847458839416504},{"x":0.34705883264541626,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"زکولگ","boundary":[0.34705883264541626,0.2429378479719162,0.3921568691730499,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2429378479719162},{"x":0.41372549533843994,"y":0.2429378479719162},{"x":0.41372549533843994,"y":0.25847458839416504},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4000000059604645,0.2429378479719162,0.41372549533843994,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.2429378479719162},{"x":0.239215686917305,"y":0.2429378479719162},{"x":0.239215686917305,"y":0.25847458839416504},{"x":0.23137255012989044,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.23137255012989044,0.2429378479719162,0.239215686917305,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.2429378479719162},{"x":0.20588235557079315,"y":0.2429378479719162},{"x":0.20588235557079315,"y":0.25847458839416504},{"x":0.1666666716337204,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"ۀرامش","boundary":[0.1666666716337204,0.2429378479719162,0.20588235557079315,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.2429378479719162},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2429378479719162},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25847458839416504},{"x":0.21568627655506134,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21568627655506134,0.2429378479719162,0.2235294133424759,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1509803980588913,"y":0.2429378479719162},{"x":0.15882353484630585,"y":0.2429378479719162},{"x":0.15882353484630585,"y":0.25847458839416504},{"x":0.1509803980588913,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.1509803980588913,0.2429378479719162,0.15882353484630585,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2429378479719162},{"x":0.14313726127147675,"y":0.2429378479719162},{"x":0.14313726127147675,"y":0.25847458839416504},{"x":0.12745098769664764,"y":0.25847458839416504}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.12745098769664764,0.2429378479719162,0.14313726127147675,0.25847458839416504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7960784435272217,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7960784435272217,"y":0.28954800963401794},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"هقلح","boundary":[0.7647058963775635,0.2740113139152527,0.7960784435272217,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.2740113139152527},{"x":0.8607842922210693,"y":0.2740113139152527},{"x":0.8607842922210693,"y":0.28954800963401794},{"x":0.8039215803146362,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"زوتکورف","boundary":[0.8039215803146362,0.2740113139152527,0.8607842922210693,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7627450823783875,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7627450823783875,"y":0.28954800963401794},{"x":0.7450980544090271,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.7450980544090271,0.2740113139152527,0.7627450823783875,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7392156720161438,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7392156720161438,"y":0.28954800963401794},{"x":0.7313725352287292,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7313725352287292,0.2740113139152527,0.7392156720161438,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5352941155433655,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5352941155433655,"y":0.28954800963401794},{"x":0.5176470875740051,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5176470875740051,0.2740113139152527,0.5352941155433655,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54313725233078,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5862745046615601,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5862745046615601,"y":0.28954800963401794},{"x":0.54313725233078,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"دوجوب","boundary":[0.54313725233078,0.2740113139152527,0.5862745046615601,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28954800963401794},{"x":0.5921568870544434,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"زوناریپ","boundary":[0.5921568870544434,0.2740113139152527,0.6352941393852234,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431372761726379,"y":0.2740113139152527},{"x":0.658823549747467,"y":0.2740113139152527},{"x":0.658823549747467,"y":0.28954800963401794},{"x":0.6431372761726379,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.6431372761726379,0.2740113139152527,0.658823549747467,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6764705777168274,"y":0.28954800963401794},{"x":0.6666666865348816,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6666666865348816,0.2740113139152527,0.6764705777168274,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7215686440467834,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7215686440467834,"y":0.28954800963401794},{"x":0.6843137145042419,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"یعلض","boundary":[0.6843137145042419,0.2740113139152527,0.7215686440467834,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.2740113139152527},{"x":0.343137264251709,"y":0.2740113139152527},{"x":0.343137264251709,"y":0.28954800963401794},{"x":0.30392158031463623,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"ۀرامش","boundary":[0.30392158031463623,0.2740113139152527,0.343137264251709,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2740113139152527},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2740113139152527},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28954800963401794},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.3529411852359772,0.2740113139152527,0.38823530077934265,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4333333373069763,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4333333373069763,"y":0.28954800963401794},{"x":0.39411765336990356,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"لاصتا","boundary":[0.39411765336990356,0.2740113139152527,0.4333333373069763,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.2740113139152527},{"x":0.45686274766921997,"y":0.2740113139152527},{"x":0.45686274766921997,"y":0.28954800963401794},{"x":0.44117647409439087,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"رثا","boundary":[0.44117647409439087,0.2740113139152527,0.45686274766921997,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.2740113139152527},{"x":0.47843137383461,"y":0.2740113139152527},{"x":0.47843137383461,"y":0.28954800963401794},{"x":0.4647058844566345,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4647058844566345,0.2740113139152527,0.47843137383461,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5137255191802979,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5137255191802979,"y":0.28954800963401794},{"x":0.48627451062202454,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":".دیآ","boundary":[0.48627451062202454,0.2740113139152527,0.5137255191802979,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2980392277240753,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2980392277240753,"y":0.28954800963401794},{"x":0.29019609093666077,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.29019609093666077,0.2740113139152527,0.2980392277240753,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.28954800963401794},{"x":0.27450981736183167,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.27450981736183167,0.2740113139152527,0.2823529541492462,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607843279838562,"y":0.2740113139152527},{"x":0.26862746477127075,"y":0.2740113139152527},{"x":0.26862746477127075,"y":0.28954800963401794},{"x":0.2607843279838562,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.2607843279838562,0.2740113139152527,0.26862746477127075,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2740113139152527},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2740113139152527},{"x":0.16470588743686676,"y":0.28954800963401794},{"x":0.12745098769664764,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"نبرک","boundary":[0.12745098769664764,0.2740113139152527,0.16470588743686676,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17058824002742767,"y":0.2740113139152527},{"x":0.17843137681484222,"y":0.2740113139152527},{"x":0.17843137681484222,"y":0.28954800963401794},{"x":0.17058824002742767,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.17058824002742767,0.2740113139152527,0.17843137681484222,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2294117659330368,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2294117659330368,"y":0.28954800963401794},{"x":0.18627451360225677,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"زکولگ","boundary":[0.18627451360225677,0.2740113139152527,0.2294117659330368,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.2740113139152527},{"x":0.250980406999588,"y":0.2740113139152527},{"x":0.250980406999588,"y":0.28954800963401794},{"x":0.23725490272045135,"y":0.28954800963401794}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.23725490272045135,0.2740113139152527,0.250980406999588,0.28954800963401794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.3050847351551056},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3050847351551056},{"x":0.8588235378265381,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8196078538894653,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"ۀرامش","boundary":[0.8196078538894653,0.3050847351551056,0.8588235378265381,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3050847351551056},{"x":0.8078431487083435,"y":0.3050847351551056},{"x":0.8078431487083435,"y":0.32062146067619324},{"x":0.800000011920929,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.800000011920929,0.3050847351551056,0.8078431487083435,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7901960611343384,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7901960611343384,"y":0.32062146067619324},{"x":0.772549033164978,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"و5","boundary":[0.772549033164978,0.3050847351551056,0.7901960611343384,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6647058725357056,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6647058725357056,"y":0.32062146067619324},{"x":0.6333333253860474,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"ۀقلح","boundary":[0.6333333253860474,0.3050847351551056,0.6647058725357056,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7333333492279053,"y":0.32062146067619324},{"x":0.6764705777168274,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"زوتکورف","boundary":[0.6764705777168274,0.3050847351551056,0.7333333492279053,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7588235139846802,"y":0.3050847351551056},{"x":0.7588235139846802,"y":0.32062146067619324},{"x":0.7450980544090271,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7450980544090271,0.3050847351551056,0.7588235139846802,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613725483417511,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6215686202049255,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6215686202049255,"y":0.32062146067619324},{"x":0.613725483417511,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.613725483417511,0.3050847351551056,0.6215686202049255,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47843137383461,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4960784316062927,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4960784316062927,"y":0.32062146067619324},{"x":0.47843137383461,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.47843137383461,0.3050847351551056,0.4960784316062927,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.3050847351551056},{"x":0.5509803891181946,"y":0.3050847351551056},{"x":0.5509803891181946,"y":0.32062146067619324},{"x":0.5078431367874146,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"دوجوب","boundary":[0.5078431367874146,0.3050847351551056,0.5509803891181946,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627450942993164,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6019607782363892,"y":0.3050847351551056},{"x":0.6019607782363892,"y":0.32062146067619324},{"x":0.5627450942993164,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"یعلض","boundary":[0.5627450942993164,0.3050847351551056,0.6019607782363892,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3050847351551056},{"x":0.3019607961177826,"y":0.3050847351551056},{"x":0.3019607961177826,"y":0.32062146067619324},{"x":0.28431373834609985,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.28431373834609985,0.3050847351551056,0.3019607961177826,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.3050847351551056},{"x":0.35098040103912354,"y":0.3050847351551056},{"x":0.35098040103912354,"y":0.32062146067619324},{"x":0.3137255012989044,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"هدیمان","boundary":[0.3137255012989044,0.3050847351551056,0.35098040103912354,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4117647111415863,"y":0.32062146067619324},{"x":0.36274510622024536,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"زوناروف","boundary":[0.36274510622024536,0.3050847351551056,0.4117647111415863,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3050847351551056},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3050847351551056},{"x":0.44117647409439087,"y":0.32062146067619324},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.42352941632270813,0.3050847351551056,0.44117647409439087,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4745098054409027,"y":0.3050847351551056},{"x":0.4745098054409027,"y":0.32062146067619324},{"x":0.4529411792755127,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"دیآ","boundary":[0.4529411792755127,0.3050847351551056,0.4745098054409027,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3050847351551056},{"x":0.23725490272045135,"y":0.3050847351551056},{"x":0.23725490272045135,"y":0.32062146067619324},{"x":0.2235294133424759,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.2235294133424759,0.3050847351551056,0.23725490272045135,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24901960790157318,"y":0.3050847351551056},{"x":0.2803921699523926,"y":0.3050847351551056},{"x":0.2803921699523926,"y":0.32062146067619324},{"x":0.24901960790157318,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":".دوش","boundary":[0.24901960790157318,0.3050847351551056,0.2803921699523926,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.3050847351551056},{"x":0.22156862914562225,"y":0.3050847351551056},{"x":0.22156862914562225,"y":0.32062146067619324},{"x":0.15490196645259857,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"وناریپوکو","boundary":[0.15490196645259857,0.3050847351551056,0.22156862914562225,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.3050847351551056},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3050847351551056},{"x":0.15294118225574493,"y":0.32062146067619324},{"x":0.14705882966518402,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"ز","boundary":[0.14705882966518402,0.3050847351551056,0.15294118225574493,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3050847351551056},{"x":0.1352941244840622,"y":0.3050847351551056},{"x":0.1352941244840622,"y":0.32062146067619324},{"x":0.12745098769664764,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.12745098769664764,0.3050847351551056,0.1352941244840622,0.32062146067619324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545098066329956,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5843137502670288,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5843137502670288,"y":0.3502824902534485},{"x":0.545098066329956,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"دنتسه","boundary":[0.545098066329956,0.33474576473236084,0.5843137502670288,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5921568870544434,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"هقلح","boundary":[0.5921568870544434,0.33474576473236084,0.6235294342041016,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6294117569923401,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"رموزیا","boundary":[0.6294117569923401,0.33474576473236084,0.6705882549285889,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6960784196853638,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"مه","boundary":[0.6784313917160034,0.33474576473236084,0.6960784196853638,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7137255072593689,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7137255072593689,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7039215564727783,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7039215564727783,0.33474576473236084,0.7137255072593689,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7568627595901489,"y":0.33474576473236084},{"x":0.7568627595901489,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7196078300476074,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"تبسن","boundary":[0.7196078300476074,0.33474576473236084,0.7568627595901489,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.33474576473236084},{"x":0.8607842922210693,"y":0.33474576473236084},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"زوناروفوکولگ","boundary":[0.7647058963775635,0.33474576473236084,0.8607842922210693,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.33474576473236084},{"x":0.54313725233078,"y":0.33474576473236084},{"x":0.54313725233078,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.33474576473236084,0.54313725233078,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4372549057006836,"y":0.33474576473236084},{"x":0.43921568989753723,"y":0.33474576473236084},{"x":0.43921568989753723,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4372549057006836,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"ب","boundary":[0.4372549057006836,0.33474576473236084,0.43921568989753723,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.33474576473236084},{"x":0.4843137264251709,"y":0.33474576473236084},{"x":0.4843137264251709,"y":0.3502824902534485},{"x":0.44509804248809814,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"اتدمع","boundary":[0.44509804248809814,0.33474576473236084,0.4843137264251709,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5352941155433655,"y":0.33474576473236084},{"x":0.5352941155433655,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"زکولگ","boundary":[0.4901960790157318,0.33474576473236084,0.5352941155433655,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.33474576473236084},{"x":0.4333333373069763,"y":0.33474576473236084},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4274509847164154,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.4274509847164154,0.33474576473236084,0.4333333373069763,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.33474576473236084},{"x":0.19607843458652496,"y":0.33474576473236084},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3502824902534485},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"ۀقلح","boundary":[0.1666666716337204,0.33474576473236084,0.19607843458652496,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20392157137393951,"y":0.33474576473236084},{"x":0.22745098173618317,"y":0.33474576473236084},{"x":0.22745098173618317,"y":0.3502824902534485},{"x":0.20392157137393951,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"اریز","boundary":[0.20392157137393951,0.33474576473236084,0.22745098173618317,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.33474576473236084},{"x":0.2666666805744171,"y":0.33474576473236084},{"x":0.2666666805744171,"y":0.3502824902534485},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.23529411852359772,0.33474576473236084,0.2666666805744171,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.33474576473236084},{"x":0.364705890417099,"y":0.33474576473236084},{"x":0.364705890417099,"y":0.3502824902534485},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"زوناریپوکولگ","boundary":[0.27450981736183167,0.33474576473236084,0.364705890417099,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.33474576473236084},{"x":0.41960784792900085,"y":0.33474576473236084},{"x":0.41960784792900085,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3705882430076599,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"تروص","boundary":[0.3705882430076599,0.33474576473236084,0.41960784792900085,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.33474576473236084},{"x":0.15882353484630585,"y":0.33474576473236084},{"x":0.15882353484630585,"y":0.3502824902534485},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":1,"str":"شش","boundary":[0.12745098769664764,0.33474576473236084,0.15882353484630585,0.3502824902534485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592156887054