آینده پژوهی فردی آینده پژوهی فردی

توضیحات

اول، از این که دریابید چقدر می‌توانید درباره‌ی آینده‌تان بدانید، شگفت‌زده خواهید شد.,دوم، از این که چقدر می‌توانید بر آینده‌ی خود تاثیر‌گذار باشید، شگفت‌زده خواهید شد.,سوم، از این که دریابید می‌توانید بسیاری از اتفاق‌هایی را که غیر‌منتظره و ناخوشایند در انتظار شما هستند، کشف و از آن‌ها جلوگیری کنید، شگفت‌زده خواهید شد.,تنها با اندیشیدن به آینده‌ی خود به شیوه‌ای نهادینه یا نظام‌مند، می‌توانید به همه‌ی آن‌ها دست یابید و این همان چیزی است که کتاب حاضر به شما عرضه می‌کند. نظامی که شما را به سوی آفرینش آینده‌ی خودتان هدایت می‌کند و سپس به شما نشان می‌دهد چگونه تصمیم بگیرید و به آینده‌ای که می‌خواهید، دست یابید.,آینده‌پژوهی فردی، فرآیندی ساده و گام به گام است که مورد استفاده‌ی هزاران نفر در سراسر جهان قرار گرفته است.,شگفتی نهایی زمانی است که درمی‌یابید اندیشه‌ی شما متفاوت شده است. بی‌شک درخواهید یافت آینده، بخشی از تفکرات روزمره‌ی شما شده، آن‌گونه که شما دورنمایی بلندمدت از زندگی و جهان اطراف خود کسب می‌کنید. این، ابزار بسیار ارزشمندی است.,اگر جوان یا پیر و یا میانسال هستید، در این کتاب مطالب ارزشمندی درباره‌ی آینده‌ی خود خواهید آموخت.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2222
-3838
-5252
-6666
-8080
-9696
-134134
-146146
-162162
-172172
-183183
-205205
-215215
-223223
-233233
-249249
-259259
-271271
-285285
-291291
-297297
-323323
-325325
{"id":"3795105","title":"آینده پژوهی فردی","price":"۳۸‌,‌۸۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۴۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۸۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1c2b4bd242d7646/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e1c2b4bd242d7646/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1c2b4bd242d7646/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1c2b4bd242d7646/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1c2b4bd242d7646/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642695812","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["اول، از این که دریابید چقدر می‌توانید درباره‌ی آینده‌تان بدانید، شگفت‌زده خواهید شد.","دوم، از این که چقدر می‌توانید بر آینده‌ی خود تاثیر‌گذار باشید، شگفت‌زده خواهید شد.","سوم، از این که دریابید می‌توانید بسیاری از اتفاق‌هایی را که غیر‌منتظره و ناخوشایند در انتظار شما هستند، کشف و از آن‌ها جلوگیری کنید، شگفت‌زده خواهید شد.","تنها با اندیشیدن به آینده‌ی خود به شیوه‌ای نهادینه یا نظام‌مند، می‌توانید به همه‌ی آن‌ها دست یابید و این همان چیزی است که کتاب حاضر به شما عرضه می‌کند. نظامی که شما را به سوی آفرینش آینده‌ی خودتان هدایت می‌کند و سپس به شما نشان می‌دهد چگونه تصمیم بگیرید و به آینده‌ای که می‌خواهید، دست یابید.","آینده‌پژوهی فردی، فرآیندی ساده و گام به گام است که مورد استفاده‌ی هزاران نفر در سراسر جهان قرار گرفته است.","شگفتی نهایی زمانی است که درمی‌یابید اندیشه‌ی شما متفاوت شده است. بی‌شک درخواهید یافت آینده، بخشی از تفکرات روزمره‌ی شما شده، آن‌گونه که شما دورنمایی بلندمدت از زندگی و جهان اطراف خود کسب می‌کنید. این، ابزار بسیار ارزشمندی است.","اگر جوان یا پیر و یا میانسال هستید، در این کتاب مطالب ارزشمندی درباره‌ی آینده‌ی خود خواهید آموخت."],"pages_count":"328","keywords":"null","token":"e1c2b4bd242d7646","created_at":"2019-02-28 14:08:13","updated_at":"2021-08-24 13:33:06","publisher_id":"154","deleted_at":null,"published_at":"2019-02-28 14:58:57","available_for_web":"1","publisher_title":"شکیب","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917445","title":"ویلرایت ورن","firstname":"ویلرایت","lastname":"ورن","token":"b6813c9fd6b5b1e5","created_at":"2019-02-28 14:02:42","updated_at":"2019-02-28 14:02:42","role":"writer"},{"id":"1917451","title":"سعید رضایی","firstname":"سعید","lastname":"رضایی","token":"417769faa414ace7","created_at":"2019-02-28 14:02:52","updated_at":"2019-02-28 14:02:52","role":"translator"},{"id":"1917455","title":"فاطمه عیوضی","firstname":"فاطمه","lastname":"عیوضی","token":"ebc75956dca4d634","created_at":"2019-02-28 14:03:03","updated_at":"2019-02-28 14:03:03","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917445","title":"ویلرایت ورن","firstname":"ویلرایت","lastname":"ورن","token":"b6813c9fd6b5b1e5","created_at":"2019-02-28 14:02:42","updated_at":"2019-02-28 14:02:42","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917451","title":"سعید رضایی","firstname":"سعید","lastname":"رضایی","token":"417769faa414ace7","created_at":"2019-02-28 14:02:52","updated_at":"2019-02-28 14:02:52","role":"translator"},{"id":"1917455","title":"فاطمه عیوضی","firstname":"فاطمه","lastname":"عیوضی","token":"ebc75956dca4d634","created_at":"2019-02-28 14:03:03","updated_at":"2019-02-28 14:03:03","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783793","file":"5c77ba16cdbcb4.16516022.pdf","book_id":"3795105","toc":[{"page":6,"title":"قدردانی نویسنده "},{"page":8,"title":"درآمد: منتظر باشید شگفت‌زده شوید "},{"page":12,"title":"فصل 1: همه می‌خواهند از آینده سر در بیاورند!"},{"page":22,"title":"فصل 2: نقشهی آینده شما، مراحل زندگیتان "},{"page":38,"title":"فصل 3: مردم در آینده شما "},{"page":52,"title":"فصل 4: روندها و نیروها، پیش‌بینی تغییر در آینده شما"},{"page":66,"title":"فصل 5: نیروهای زندگی شما، گذشته، حال وآینده "},{"page":80,"title":"فصل 6: نیروهای شکل‌دهنده دنیای شما، جهانی، ملی و محلی"},{"page":96,"title":"فصل 7: رویدادهایی که زندگی شمار را تغییر خواهند داد"},{"page":134,"title":"فصل 8: ارزش‌های فردی، راهنمای شما در آینده "},{"page":146,"title":"فصل 9: واقعیت شما، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها"},{"page":162,"title":"فصل 10: اکتشاف آینده شما، توسط سناریوها "},{"page":172,"title":"فصل 11: ساخت سناریوی پایه "},{"page":183,"title":"فصل 12: نیروهای پیشران مسیر سناریوهای شما \rرا تغییر خواهند داد"},{"page":205,"title":"فصل 13: روایت داستان درباره آینده شما\r"},{"page":215,"title":"فصل 14: برنامه‌ریزی راهبردی فردی\r"},{"page":223,"title":"فصل 15: چشم‌اندازی از آینده شما\r"},{"page":233,"title":"فصل 16: استراتژی برای دستیابی به چشم‌اندازتان\r"},{"page":249,"title":"فصل 17: خلق برنامه عملیاتی\r"},{"page":259,"title":"فصل 18: تجزیه و تحلیل برنامه‌تان\r"},{"page":271,"title":"فصل 19: رویدادهای غیرمنتظره و برنامه‌ریزی \rاحتیاطی"},{"page":285,"title":"فصل 20: زندگی‌کردن با برنامه‌تان\r"},{"page":291,"title":"فصل 21: دورنمای بلندمدت زندگی و حرفه شما\r"},{"page":297,"title":"پیوست"},{"page":323,"title":"درباره نویسنده \r"},{"page":325,"title":"منابع\r"}],"created_at":"2019-02-28 14:08:15","updated_at":"2021-08-24 13:33:10","process_started_at":"2019-02-28 14:08:16","process_done_at":"2019-02-28 14:50:58","process_failed_at":null,"pages_count":"329","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"be4c23fb829ae84bb8703ee9b39814e575a6f272d2f1c8289ef2526ce28cd2f26bdb6dbad3b33fa06a5bbe18be5f472d6c2698eed986f2293d64626586b735fb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۹"},"publisher":{"id":154,"title":"شکیب","manager":"جواد زمانزاده","shaba":"390120020000005255979935","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"051f16745719c74a","slug":"شکیب","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شکیب","email":"m.salehi@kalid.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"a2ec466685d7bafe","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"xon7mz","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-02-27 12:06:12","updated_at":"2019-02-27 12:06:12","bazaar_credit":0,"description":"m.salehi@kalid.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"8089","title":"آینده پژوهی (مبانی و روش ها)","token":"e61fa0ac4284161d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:45","updated_at":"2019-02-28 14:58:57","study_fields":[{"id":"1417","title":"مدیریت راهبردی فرهنگ","degree_id":"10","token":"c75308f675570495","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8092","title":"آینده پژوهی در انرژی","token":"ef45b90e7459d327","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:45","updated_at":"2019-02-28 14:58:57","study_fields":[{"id":"1360","title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","degree_id":"10","token":"c853325f131f6a88","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"آینده-پژوهی-فردی","urlify":"آینده-پژوهی-فردی","pages_count_fa":"۳۲۸","authorTitle":"ویلرایت ورن, سعید رضایی, فاطمه عیوضی","tocStr":"قدردانی نویسنده , درآمد: منتظر باشید شگفت‌زده شوید , فصل 1: همه می‌خواهند از آینده سر در بیاورند!, فصل 2: نقشهی آینده شما، مراحل زندگیتان , فصل 3: مردم در آینده شما , فصل 4: روندها و نیروها، پیش‌بینی تغییر در آینده شما, فصل 5: نیروهای زندگی شما، گذشته، حال وآینده , فصل 6: نیروهای شکل‌دهنده دنیای شما، جهانی، ملی و محلی, فصل 7: رویدادهایی که زندگی شمار را تغییر خواهند داد, فصل 8: ارزش‌های فردی، راهنمای شما در آینده , فصل 9: واقعیت شما، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها, فصل 10: اکتشاف آینده شما، توسط سناریوها , فصل 11: ساخت سناریوی پایه , فصل 12: نیروهای پیشران مسیر سناریوهای شما \rرا تغییر خواهند داد, فصل 13: روایت داستان درباره آینده شما\r, فصل 14: برنامه‌ریزی راهبردی فردی\r, فصل 15: چشم‌اندازی از آینده شما\r, فصل 16: استراتژی برای دستیابی به چشم‌اندازتان\r, فصل 17: خلق برنامه عملیاتی\r, فصل 18: تجزیه و تحلیل برنامه‌تان\r, فصل 19: رویدادهای غیرمنتظره و برنامه‌ریزی \rاحتیاطی, فصل 20: زندگی‌کردن با برنامه‌تان\r, فصل 21: دورنمای بلندمدت زندگی و حرفه شما\r, پیوست, درباره نویسنده \r, منابع\r","url":"/preview/e1c2b4bd242d7646/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C"}
{"toc":[{"page":6,"title":"قدردانی نویسنده "},{"page":8,"title":"درآمد: منتظر باشید شگفت‌زده شوید "},{"page":12,"title":"فصل 1: همه می‌خواهند از آینده سر در بیاورند!"},{"page":22,"title":"فصل 2: نقشهی آینده شما، مراحل زندگیتان "},{"page":38,"title":"فصل 3: مردم در آینده شما "},{"page":52,"title":"فصل 4: روندها و نیروها، پیش‌بینی تغییر در آینده شما"},{"page":66,"title":"فصل 5: نیروهای زندگی شما، گذشته، حال وآینده "},{"page":80,"title":"فصل 6: نیروهای شکل‌دهنده دنیای شما، جهانی، ملی و محلی"},{"page":96,"title":"فصل 7: رویدادهایی که زندگی شمار را تغییر خواهند داد"},{"page":134,"title":"فصل 8: ارزش‌های فردی، راهنمای شما در آینده "},{"page":146,"title":"فصل 9: واقعیت شما، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها"},{"page":162,"title":"فصل 10: اکتشاف آینده شما، توسط سناریوها "},{"page":172,"title":"فصل 11: ساخت سناریوی پایه "},{"page":183,"title":"فصل 12: نیروهای پیشران مسیر سناریوهای شما \rرا تغییر خواهند داد"},{"page":205,"title":"فصل 13: روایت داستان درباره آینده شما\r"},{"page":215,"title":"فصل 14: برنامه‌ریزی راهبردی فردی\r"},{"page":223,"title":"فصل 15: چشم‌اندازی از آینده شما\r"},{"page":233,"title":"فصل 16: استراتژی برای دستیابی به چشم‌اندازتان\r"},{"page":249,"title":"فصل 17: خلق برنامه عملیاتی\r"},{"page":259,"title":"فصل 18: تجزیه و تحلیل برنامه‌تان\r"},{"page":271,"title":"فصل 19: رویدادهای غیرمنتظره و برنامه‌ریزی \rاحتیاطی"},{"page":285,"title":"فصل 20: زندگی‌کردن با برنامه‌تان\r"},{"page":291,"title":"فصل 21: دورنمای بلندمدت زندگی و حرفه شما\r"},{"page":297,"title":"پیوست"},{"page":323,"title":"درباره نویسنده \r"},{"page":325,"title":"منابع\r"}],"pages_count":329,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e1c2b4bd242d7646","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/1731afcfd9abda2f17f3e53f65674052.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/473d94b7f965ce37e5a7005b0bba831e.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/1c3c89abcd65beae599efd928dac3c6f.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/ccd5df6770a71e727bf4cbadf0abf81b.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.23826,0.25932,0.24932,0.33967]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.5712277189972358,0.2593193051636095,0.6498888571156229,0.27524351399247465],"dir":"rtl"},{"str":"ویلرایت","boundary":[0.4958818034505767,0.2593193051636095,0.5543241826327329,0.27524351399247465],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49104737393956727,0.2593193051636095,0.49581403107425415,0.27524351399247465],"dir":"ltr"},{"str":"ورن","boundary":[0.4516490325040511,0.2593193051636095,0.4853544943284721,0.27524351399247465],"dir":"rtl"},{"str":"Wheelwright,","boundary":[0.3569964731674769,0.28258751595780424,0.4880590982747118,0.2993180138412955],"dir":"ltr"},{"str":"Vrene","boundary":[0.49352549593261835,0.28258751595780424,0.5513356210084835,0.2993180138412955],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6736011819654943,0.30628564259557894,0.717915737298637,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"ونام","boundary":[0.6344797445429414,0.30628564259557894,0.6677333905252121,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.5695763988180345,0.30628564259557894,0.629035363645029,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5153133161757697,0.30628564259557894,0.5528304499511799,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهی","boundary":[0.45872338194643025,0.30628564259557894,0.5098292861325256,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"فردی/","boundary":[0.4052735678200362,0.30628564259557894,0.45303050233533504,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.3561385949861786,0.30628564259557894,0.3995129158326184,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"ویلرایت","boundary":[0.29189438566390247,0.30628564259557894,0.3503367648460585,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.287059956152893,0.30628564259557894,0.29182661328757986,0.3222098514244441],"dir":"ltr"},{"str":"ورن؛","boundary":[0.2428271852063674,0.30628564259557894,0.28136707654179777,0.3222098514244441],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.4790748260413688,0.3327420022004973,0.5465083404823182,0.34866621102936246],"dir":"rtl"},{"str":"سعید","boundary":[0.4325421790105805,0.3327420022004973,0.4731604232199028,0.34866621102936246],"dir":"rtl"},{"str":"رضایی","boundary":[0.37053045467543605,0.3327420022004973,0.42678152702316274,0.34866621102936246],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3542650843580211,0.3327420022004973,0.36483757506434084,0.34866621102936246],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.30540120102945384,0.3327420022004973,0.3488207034601087,0.34866621102936246],"dir":"rtl"},{"str":"عیوضی","boundary":[0.2382613668859022,0.3327420022004973,0.29991227312013824,0.34866621102936246],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6045575604256243,0.3591479687395015,0.6844104470498522,0.37507217756836664],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5669383280907444,0.3591479687395015,0.5990313155793204,0.37507217756836664],"dir":"rtl"},{"str":"تهران؛","boundary":[0.5025237822895816,0.3591479687395015,0.5500322180916977,0.37507217756836664],"dir":"rtl"},{"str":"شکیب","boundary":[0.4502035077685636,0.3591479687395015,0.4970408867291164,0.37507217756836664],"dir":"rtl"},{"str":"2931","boundary":[0.3970307882947289,0.3591479687395015,0.43968220379372797,0.37507217756836664],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4453690782575542,0.3591479687395015,0.45013573539224105,0.37507217756836664],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6266981221999809,0.3857555075421623,0.7069406157658945,0.4016797163710274],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.5675102468782767,0.3857555075421623,0.6212537413020685,0.4016797163710274],"dir":"rtl"},{"str":"913","boundary":[0.5242827185206367,0.3857555075421623,0.5560239252692785,0.4016797163710274],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.4931131446001335,0.3857555075421623,0.5182566962158041,0.4016797163710274],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.5697979220284054,0.4121614740811665,0.6146898293775618,0.42808568291003163],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.3730101992183777,0.4121614740811665,0.4047514059670194,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40475169192641314,0.4121614740811665,0.41505309312744254,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"399","boundary":[0.4153321894957583,0.4121614740811665,0.4470733962444,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4470736822037938,0.4121614740811665,0.45737508340482325,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"1932","boundary":[0.45765417977313894,0.4121614740811665,0.49997578877132787,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49997617005051953,0.4121614740811665,0.5102775712515489,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.5105566676198646,0.4121614740811665,0.5317174721189591,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.531765322657516,0.4121614740811665,0.5420667238585455,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5423458202268612,0.4121614740811665,0.5530086741016109,0.42808568291003163],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6885360785435135,0.4385674406201707,0.750683347631303,0.4544916494490359],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6256207225240683,0.4385674406201707,0.6829787436850635,0.4544916494490359],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.5676301591840626,0.4385674406201707,0.6199278429129731,0.4544916494490359],"dir":"rtl"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5194214088266133,0.4385674406201707,0.5452426842055095,0.4544916494490359],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.26284434276999336,0.45835852986629044,0.2667047945858355,0.46924343210374264],"dir":"ltr"},{"str":"ur","boundary":[0.295397388237537,0.4624403682053349,0.3162652048754005,0.47917086608882614],"dir":"ltr"},{"str":"futh","boundary":[0.32164788866647603,0.4624403682053349,0.3617594128300448,0.47917086608882614],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.5711165761128586,0.46497340715917496,0.6374883233247545,0.4808976159880401],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.49922721411654786,0.46497340715917496,0.5435953089794173,0.4808976159880401],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.45075283576398817,0.46497340715917496,0.4936544877294091,0.4808976159880401],"dir":"rtl"},{"str":"It","boundary":[0.24883233247545516,0.4624403682053349,0.26281269659708323,0.47917086608882614],"dir":"ltr"},{"str":"yo","boundary":[0.27199504337050806,0.4624403682053349,0.29534991897817175,0.47917086608882614],"dir":"ltr"},{"str":"re","boundary":[0.36190182060814036,0.4624403682053349,0.38191011343055953,0.47917086608882614],"dir":"ltr"},{"str":"make","boundary":[0.3872850923193409,0.4624403682053349,0.4403210370794014,0.47917086608882614],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.446189495758269,0.46497340715917496,0.4505269278429129,0.4808976159880401],"dir":"ltr"},{"str":"it","boundary":[0.24969021065675343,0.48844319021702615,0.2631511363481624,0.5051736881005173],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.268535506624726,0.48844319021702615,0.27998502465132225,0.5051736881005173],"dir":"ltr"},{"str":"good","boundary":[0.2853870936993614,0.48844319021702615,0.33413802306739115,0.5051736881005173],"dir":"ltr"},{"str":"one","boundary":[0.33963260559895586,0.48844319021702615,0.3765992755695358,0.5051736881005173],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5685523782289582,0.5119397445911443,0.6293441997902965,0.5278639534200096],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5145377942998761,0.5119397445911443,0.5519890034870673,0.5278639534200096],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهی","boundary":[0.45765417977313894,0.5119397445911443,0.5090537642566321,0.5278639534200096],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.6208879308108756,0.5385808787710811,0.6736850633876657,0.5545050875999463],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.5653396244399962,0.5385808787710811,0.6153389684997508,0.5545050875999463],"dir":"rtl"},{"str":"رضایی","boundary":[0.4924617291011343,0.5385808787710811,0.5487889283370362,0.5545050875999463],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48762729959012485,0.5385808787710811,0.49239395672481173,0.5545050875999463],"dir":"ltr"},{"str":"سعید","boundary":[0.4415872652749976,0.5385808787710811,0.4821313824080083,0.5545050875999463],"dir":"rtl"},{"str":"،2992","boundary":[0.38359755981317323,0.5385808787710811,0.4311423124582976,0.5545050875999463],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.43675283576398816,0.5385808787710811,0.44151949289867504,0.5545050875999463],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.3281145743971023,0.5385808787710811,0.3780854065389382,0.5545050875999463],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.6209371158266034,0.5649868453100854,0.6737342484033935,0.5809110541389506],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.565388809455724,0.5649868453100854,0.6153881535154786,0.5809110541389506],"dir":"rtl"},{"str":"عیوضی","boundary":[0.48738280430845493,0.5649868453100854,0.5487626210374008,0.5809110541389506],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48254837479744545,0.5649868453100854,0.4873150319321323,0.5809110541389506],"dir":"ltr"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.43390382232389674,0.5649868453100854,0.477103993899533,0.5809110541389506],"dir":"rtl"},{"str":"،2999","boundary":[0.37589152606996473,0.5649868453100854,0.4236684777428271,0.5809110541389506],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4290693928128873,0.5649868453100854,0.4338360499475742,0.5809110541389506],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.32067963015918405,0.5649868453100854,0.37037937279572974,0.5809110541389506],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.6567035554284625,0.5913928118490897,0.6846257744733583,0.6073170206779549],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6143910018110762,0.5913928118490897,0.65125917453055,0.6073170206779549],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.5652560289772186,0.5913928118490897,0.6088562577447335,0.6073170206779549],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.4902535506624726,0.5913928118490897,0.5009164045372224,0.6073170206779549],"dir":"ltr"},{"str":"2931","boundary":[0.5062672767133733,0.5913928118490897,0.5489186922123724,0.6073170206779549],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.48253264703078835,0.5913928118490897,0.48991983604994765,0.6073170206779549],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.4719521494614432,0.5913928118490897,0.48261500333619295,0.6073170206779549],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4610856924983319,0.5913928118490897,0.47179372795729674,0.6073170206779549],"dir":"rtl"},{"str":"CB223","boundary":[0.4033218949575827,0.5888597728952497,0.4607994471451721,0.6073170206779549],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.6623606901153369,0.6177987783880938,0.6902829091602327,0.6337229872169591],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6200481364979507,0.6177987783880938,0.6569163092174245,0.6337229872169591],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.5683378133638357,0.6177987783880938,0.6143100753026404,0.6337229872169591],"dir":"rtl"},{"str":"009","boundary":[0.49683061671909257,0.6177987783880938,0.528909541511772,0.6337229872169591],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5291916881136212,0.6177987783880938,0.535471928319512,0.6337229872169591],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5354827947764751,0.6177987783880938,0.5461456486512248,0.6337229872169591],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.6843884281765322,0.6444063171907546,0.7343818511104756,0.6603305260196197],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.5937767610332666,0.6444063171907546,0.6788536841101898,0.6603305260196197],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.5600712992088457,0.6444063171907546,0.5880161090458488,0.6603305260196197],"dir":"rtl"},{"str":"9923399","boundary":[0.46852063673625016,0.6444063171907546,0.5431606138594987,0.6603305260196197],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23826,0.25932,0.75068,0.66033],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/f3700ff4a1000692ed86087ef3d44f92.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/304b6873fcbff279c2878a544174a3b2.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.12216,0.33402,0.32913,0.35765]},"elements":[{"words":[{"str":"آینده","boundary":[0.3591308192985148,0.33402151363972327,0.439705461824421,0.3642573531882014],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3217740914971153,0.33402151363972327,0.3497269634525339,0.3642573531882014],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2747851195934775,0.33402151363972327,0.3123086319301154,0.3642573531882014],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.22854502153231557,0.33402151363972327,0.2652988275664856,0.3642573531882014],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14875607663711754,0.33402151363972327,0.21909897182659765,0.3642573531882014],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.411931244843692,0.385422440872136,0.44941378324277953,0.41565828042061415],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37458752800492046,0.385422440872136,0.40244495281670006,0.41565828042061415],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.2876244730307323,0.385422440872136,0.36514435322983585,0.41565828042061415],"dir":"rtl"},{"str":"رقم","boundary":[0.22452101801544183,0.385422440872136,0.27809551043751785,0.41565828042061415],"dir":"rtl"},{"str":"بزن!","boundary":[0.14875607663711754,0.385422440872136,0.21524163568773236,0.41565828042061415],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.33402,0.44941,0.41566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آینده","boundary":[0.38816604708798014,0.4858550338473427,0.48623353350490894,0.522742758096486],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.38816604708798014,0.4858550338473427,0.39967877228100274,0.522742758096486],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهی‌فردی","boundary":[0.14875607663711754,0.4858550338473427,0.38801143837575064,0.522742758096486],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.12216185301687162,0.4858550338473427,0.1336745782098942,0.522742758096486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12216,0.48586,0.48623,0.52274],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دکتر","boundary":[0.6265966544116542,0.6221916364308271,0.670865503765132,0.6423488627964792],"dir":"rtl"},{"str":"سعید","boundary":[0.5681202935849776,0.6221916364308271,0.6196025847233227,0.6423488627964792],"dir":"rtl"},{"str":"رضایی","boundary":[0.4898246115718235,0.6221916364308271,0.5609999046802022,0.6423488627964792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46926413116004195,0.6221916364308271,0.4828186064245544,0.6423488627964792],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.4077210449413578,0.6221916364308271,0.46233710035798264,0.6423488627964792],"dir":"rtl"},{"str":"عیوضی","boundary":[0.32268134591554665,0.6221916364308271,0.40070602166765457,0.6423488627964792],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32268,0.62219,0.67087,0.64235],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/087883f6582153683253cad45a5ee5a3.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/ad23448ce5123750d8abe663bbac029c.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.25512,0.29016,0.15593,0.28504]},"elements":[{"words":[{"str":"نام","boundary":[0.6138339529120199,0.2901598615030572,0.6361310647221429,0.30608407033192236],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5712277189972358,0.2901598615030572,0.6082992088456772,0.30608407033192236],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.4656098560671052,0.2901598615030572,0.5542355352206654,0.30608407033192236],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.4181917834334192,0.2901598615030572,0.45991697645601,0.30608407033192236],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.5712277189972358,0.31676740030571804,0.6146020398436756,0.3326916091345832],"dir":"rtl"},{"str":"ورن","boundary":[0.5204725955580974,0.31676740030571804,0.5543136021351635,0.3326916091345832],"dir":"rtl"},{"str":"ویلرایت","boundary":[0.45622438280430844,0.31676740030571804,0.5148926699075398,0.3326916091345832],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.5712277189972358,0.3432237599106364,0.638661233438185,0.35914796873950156],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5188929558669336,0.3432237599106364,0.5539764560099133,0.35914796873950156],"dir":"rtl"},{"str":"سعید","boundary":[0.4728529215518063,0.3432237599106364,0.513397038684817,0.35914796873950156],"dir":"rtl"},{"str":"رضایی","boundary":[0.41084119721666196,0.3432237599106364,0.46709226956438854,0.35914796873950156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.394575826899247,0.3432237599106364,0.40514831760556674,0.35914796873950156],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.34571194357067964,0.3432237599106364,0.38913144600133454,0.35914796873950156],"dir":"rtl"},{"str":"عیوضی","boundary":[0.278572109427128,0.3432237599106364,0.34022301566136415,0.35914796873950156],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستار","boundary":[0.5712277189972358,0.3696297264496406,0.6414399008674101,0.38555393527850573],"dir":"rtl"},{"str":"مهدی","boundary":[0.51165274997617,0.3696297264496406,0.5542589838909542,0.38555393527850573],"dir":"rtl"},{"str":"نیرومنش","boundary":[0.4364931846344486,0.3696297264496406,0.5061838292766349,0.38555393527850573],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.5964036793441997,0.3962372652523013,0.6513896673339052,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5698143170336478,0.3962372652523013,0.5907107997331046,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشگاه","boundary":[0.4877645600991326,0.3962372652523013,0.5533634277725249,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4563407682775712,0.3962372652523013,0.48227563218981706,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44032389667333904,0.3962372652523013,0.45089638737965876,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.3834628729387094,0.3962372652523013,0.43463101706224383,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3368580688208941,0.3962372652523013,0.37801849204079685,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"معاصر","boundary":[0.27599847488323326,0.3962372652523013,0.3313233247545515,0.41216147408116643],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6035325517109904,0.4226432317913056,0.6382545991802497,0.4385674406201707],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5712277189972358,0.4226432317913056,0.5977944905156801,0.4385674406201707],"dir":"rtl"},{"str":"پاییز","boundary":[0.5191091411686207,0.4226432317913056,0.5543733676484606,0.4385674406201707],"dir":"rtl"},{"str":"2931","boundary":[0.4705223524926127,0.4226432317913056,0.5131737679916119,0.4385674406201707],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.5712277189972358,0.4490491983303099,0.6409429034410448,0.464973407159175],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5293733676484607,0.4490491983303099,0.5542684205509485,0.464973407159175],"dir":"rtl"},{"str":"هزار","boundary":[0.48877771423124583,0.4490491983303099,0.5238755316554573,0.464973407159175],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.43932647030788297,0.4490491983303099,0.4832883761609605,0.464973407159175],"dir":"rtl"},{"str":"بها","boundary":[0.5712277189972358,0.47545516486931405,0.5925534267467353,0.4913793736981792],"dir":"rtl"},{"str":"933000","boundary":[0.4905395100562387,0.47545516486931405,0.5543359069678773,0.4913793736981792],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.4502192355352207,0.47545516486931405,0.4847379658755124,0.4913793736981792],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5712277189972358,0.5020627036719747,0.639564865122486,0.51798691250084],"dir":"rtl"},{"str":"شکیب","boundary":[0.5071251548946717,0.5020627036719747,0.5542947288151749,0.51798691250084],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.5712277189972358,0.528468670210979,0.6161156229148794,0.5443928790398442],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.374154036793442,0.528468670210979,0.40589524354208373,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4058955295014775,0.528468670210979,0.41619693070250696,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"399","boundary":[0.41647602707082265,0.528468670210979,0.4482172338194644,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4482175197788581,0.528468670210979,0.45851892097988756,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"1932","boundary":[0.45879801734820325,0.528468670210979,0.5014494328472023,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5014059670193499,0.528468670210979,0.5117073682203793,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.5119864645886951,0.528468670210979,0.5331472690877895,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5331951196263464,0.528468670210979,0.5434965208273759,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5437756171956916,0.528468670210979,0.5544384710704413,0.5443928790398442],"dir":"ltr"},{"str":"نشانی","boundary":[0.5712277189972358,0.5549082321272594,0.6187135640072443,0.5708324409561245],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5062229530073397,0.5549082321272594,0.5488969592984463,0.5708324409561245],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5014453380401592,0.5549082321272594,0.5061777714231246,0.5708324409561245],"dir":"ltr"},{"str":"میدان","boundary":[0.4539478600705367,0.5549082321272594,0.4959205131492018,0.5708324409561245],"dir":"rtl"},{"str":"آرژانتین","boundary":[0.3842166619006768,0.5549082321272594,0.4481034219807454,0.5708324409561245],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37938223238966734,0.5549082321272594,0.3841488895243542,0.5708324409561245],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.3230633876656182,0.5549082321272594,0.37375712515489473,0.5708324409561245],"dir":"rtl"},{"str":"بیهقی","boundary":[0.27485463730816895,0.5549082321272594,0.3173705080545229,0.5708324409561245],"dir":"rtl"},{"str":"کوچهی","boundary":[0.4798208940997045,0.5813141986662637,0.5372918692212373,0.5972384074951288],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.410037937279573,0.5813141986662637,0.47408283290439424,0.5972384074951288],"dir":"rtl"},{"str":"شرقی،","boundary":[0.352894471359433,0.5813141986662637,0.4044902217261493,0.5972384074951288],"dir":"rtl"},{"str":"شمارهی","boundary":[0.28228958154608713,0.5813141986662637,0.3473924834208812,0.5972384074951288],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.25512343913830904,0.5813141986662637,0.2768561624249357,0.5972384074951288],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.501989038223239,0.6131626163239938,0.5375243542083691,0.629086825152859],"dir":"rtl"},{"str":"33799099","boundary":[0.411042798589267,0.6131626163239938,0.4965263559241255,0.629086825152859],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.35757954437136596,0.6131626163239938,0.40009541511772,0.629086825152859],"dir":"rtl"},{"str":"33791329","boundary":[0.2665618148889524,0.6131626163239938,0.3520453722238109,0.629086825152859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25512,0.29016,0.65139,0.62909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"حق","boundary":[0.8161262987322466,0.6990324006416717,0.8440711085692497,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7758469164045372,0.6990324006416717,0.8112015060528072,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7595815460871223,0.6990324006416717,0.7708995329329902,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7196184348489181,0.6990324006416717,0.7545771179290922,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.703353064531503,0.6990324006416717,0.714671051377371,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.6379527213802306,0.6990324006416717,0.6984056810599562,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.568508626441712,0.6990324006416717,0.6330430414317331,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5485383662186636,0.6990324006416717,0.5633579258411973,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5185152035077686,0.6990324006416717,0.5436067208053714,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4907963015918407,0.6990324006416717,0.5135835580944764,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.44767047945858357,0.6990324006416717,0.48579187343381064,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.4018056539135806,0.6990324006416717,0.4426660513005536,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3380373653607855,0.6990324006416717,0.3968219377856025,0.7149566094705369],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.29172624154036797,0.6990324006416717,0.33310280659069613,0.7149566094705369],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29173,0.69903,0.84407,0.71496],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/9563c59d72b4ad8c4e58bca26e6cf073.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/6c7be5f42b8e299b7dc2c67897b1eeb5.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.18279,0.10841,0.15517,0.15673]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7336526546563722,0.10841175754216222,0.8448336669526261,0.13864759709064034],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.7588885711562291,0.16081828234184983,0.8246060432751884,0.1775487802253411],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.6844676389286055,0.16081828234184983,0.7530997998284243,0.1775487802253411],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.18278524449528166,0.16081828234184983,0.19586302545038603,0.1775487802253411],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.19937088933371463,0.16081828234184983,0.21363540177294826,0.1775487802253411],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21395481841578498,0.16081828234184983,0.36588018301401193,0.1775487802253411],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36957868649318465,0.16081828234184983,0.521504051091411,0.1775487802253411],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.525140596701935,0.16081828234184983,0.6770659613001623,0.1775487802253411],"dir":"ltr"},{"str":"درآمد","boundary":[0.7760461347821943,0.18742582114451056,0.8247495948908589,0.2041563190280018],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7711848250881709,0.18742582114451056,0.7759317510246879,0.2041563190280018],"dir":"ltr"},{"str":"منتظر","boundary":[0.7225002382994948,0.18742582114451056,0.7710375560003813,0.2041563190280018],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.6704556286340674,0.18742582114451056,0.71744633495377,0.2041563190280018],"dir":"rtl"},{"str":"شگفتزده","boundary":[0.5818082165665809,0.18742582114451056,0.6651576589457631,0.2041563190280018],"dir":"rtl"},{"str":"شوید","boundary":[0.532051282051282,0.18742582114451056,0.5764801258221334,0.2041563190280018],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.18278524449528166,0.18742582114451056,0.194320274521018,0.2041563190280018],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.19450957963969115,0.18742582114451056,0.21826794395195886,0.2041563190280018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2188161281098084,0.18742582114451056,0.37074149270803536,0.2041563190280018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3744399961872081,0.18742582114451056,0.5263653607854344,0.2041563190280018],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.21403335994717135,0.8245511390715852,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.752839982129945,0.21403335994717135,0.78061605185397,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7429042989228863,0.21403335994717135,0.7475774473358118,0.2307638578306626],"dir":"ltr"},{"str":"همه","boundary":[0.7053426746735297,0.21403335994717135,0.7376929749308931,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.6152654656372128,0.21403335994717135,0.7000910304070156,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5963921456486513,0.21403335994717135,0.6098256600896006,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5466352111333523,0.21403335994717135,0.5911653798493948,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.5159898961014203,0.21403335994717135,0.5411642360118196,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49168334763130306,0.21403335994717135,0.5108843770851207,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"بیاورند","boundary":[0.43163187494042515,0.21403335994717135,0.48654265560957016,0.2307638578306626],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.18278524449528166,0.21403335994717135,0.20456896387379656,0.2307638578306626],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.20423219902773807,0.21403335994717135,0.26596597083214196,0.2307638578306626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2674196930702507,0.21403335994717135,0.4193450576684773,0.2307638578306626],"dir":"ltr"},{"str":"!","boundary":[0.4267705652464017,0.21403335994717135,0.4313988180345058,0.2307638578306626],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.2408424710134886,0.8245511390715852,0.25757296889697984],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7498917167095607,0.2408424710134886,0.7805568582594605,0.25757296889697984],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.739973215136784,0.2408424710134886,0.7446463635497095,0.25757296889697984],"dir":"ltr"},{"str":"نقشهی","boundary":[0.6770326946906873,0.2408424710134886,0.7347718997235726,0.25757296889697984],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.6112620341244877,0.2408424710134886,0.6718059288914308,0.25757296889697984],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.5743732723286626,0.2408424710134886,0.6059403298065008,0.25757296889697984],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5689400438471071,0.2408424710134886,0.5745176818225145,0.25757296889697984],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.511414545801163,0.2408424710134886,0.5636069964731676,0.25757296889697984],"dir":"rtl"},{"str":"زندگیتان","boundary":[0.4261986464588695,0.2408424710134886,0.5062667047945858,0.25757296889697984],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.18278524449528166,0.2408424710134886,0.2074893718425317,0.25757296889697984],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.20909350872176152,0.2408424710134886,0.2660803545896484,0.25757296889697984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2674196930702507,0.2408424710134886,0.4193450576684773,0.25757296889697984],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.2674500098161494,0.8245511390715852,0.28418050769964065],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7444405359135572,0.2674500098161494,0.7804401868268039,0.28418050769964065],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7345399866552283,0.2674500098161494,0.7392131350681538,0.28418050769964065],"dir":"ltr"},{"str":"مردم","boundary":[0.6887570298350967,0.2674500098161494,0.7292483080735869,0.28418050769964065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6641645219712133,0.2674500098161494,0.683365551425031,0.28418050769964065],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.5983938614050138,0.2674500098161494,0.6589377561719569,0.28418050769964065],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.5615050996091888,0.2674500098161494,0.593072157087027,0.28418050769964065],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.18278524449528166,0.2674500098161494,0.2078377657039367,0.28418050769964065],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.20909350872176152,0.2674500098161494,0.24709265084358029,0.28418050769964065],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2479744542941569,0.2674500098161494,0.39989981889238363,0.28418050769964065],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40360785435134877,0.2674500098161494,0.5555332189495751,0.28418050769964065],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.2940575486188101,0.8245511390715852,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7298830499036413,0.2940575486188101,0.7806191974073016,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.719956057573158,0.2940575486188101,0.7246292059860834,0.31078804650230135],"dir":"ltr"},{"str":"روندها","boundary":[0.6618768468210847,0.2940575486188101,0.7147338671242017,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6475788771327805,0.2940575486188101,0.6566455056715279,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"نیروها","boundary":[0.5926746735296922,0.2940575486188101,0.6424381851110476,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5872414450481366,0.2940575486188101,0.592819083023544,0.31078804650230135],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.5056953579258412,0.2940575486188101,0.5820215422743305,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.45794013916690496,0.2940575486188101,0.5004397102278143,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43363359069678775,0.2940575486188101,0.4528346201506053,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.36786293013058813,0.2940575486188101,0.4284068248975312,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.3309741683347631,0.2940575486188101,0.3625412258126013,0.31078804650230135],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.18278524449528166,0.2940575486188101,0.20911486035649607,0.31078804650230135],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.20909350872176152,0.2940575486188101,0.3277903917643696,0.31078804650230135],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.320715480487385,0.8245511390715852,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7381936177881935,0.320715480487385,0.780438757029835,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7282488799923745,0.320715480487385,0.7329220284053,0.33744597837087625],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6573014965208274,0.320715480487385,0.7230787341530835,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6001096177676104,0.320715480487385,0.6521785339815082,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.5632208559717854,0.320715480487385,0.5947879134496236,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5577876274902297,0.320715480487385,0.5633652654656373,0.33744597837087625],"dir":"ltr"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.49082546945000477,0.320715480487385,0.5524405681059956,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.4519349918978172,0.320715480487385,0.48578057382518347,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43763702220951295,0.320715480487385,0.44670365074826046,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.38759412830044804,0.320715480487385,0.43241025641025643,0.33744597837087625],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.18278524449528166,0.320715480487385,0.20763435325517107,0.33744597837087625],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.20909350872176152,0.320715480487385,0.2281049470975122,0.33744597837087625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2285387474978553,0.320715480487385,0.38046411209608216,0.33744597837087625],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.3473230192900458,0.8245511390715852,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7359059426380649,0.3473230192900458,0.7804296063292346,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7259612048422459,0.3473230192900458,0.7306343532551713,0.36405351717353707],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6550138213706987,0.3473230192900458,0.7207910590029549,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"شکلدهندهی","boundary":[0.5403441044704985,0.3473230192900458,0.6497447335811648,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.48910971308740825,0.3473230192900458,0.5349341340196359,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4522209512915833,0.3473230192900458,0.48378800876942146,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44678772281002765,0.3473230192900458,0.45236536078543516,0.36405351717353707],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.39016776284434274,0.3473230192900458,0.44169078257554095,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38473453436278715,0.3473230192900458,0.3903121723381946,0.36405351717353707],"dir":"ltr"},{"str":"ملی","boundary":[0.34755981317319606,0.3473230192900458,0.3794877514059671,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3332618434848918,0.3473230192900458,0.3423284720236393,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"محلی","boundary":[0.28143170336478884,0.3473230192900458,0.3279624439996187,0.36405351717353707],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.18278524449528166,0.3473230192900458,0.20434877514059668,0.36405351717353707],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.20423219902773807,0.3473230192900458,0.275459822705176,0.36405351717353707],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.37393055809270653,0.8245511390715852,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7393374553632579,0.37393055809270653,0.7804908016395006,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.729392717567439,0.37393055809270653,0.7340658659803643,0.39066105597619777],"dir":"ltr"},{"str":"رویدادهایی","boundary":[0.6318511104756458,0.37393055809270653,0.7243359069678773,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6061147650366981,0.37393055809270653,0.6266182442093222,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5489228862834811,0.37393055809270653,0.6009680678676961,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.5028357639881803,0.37393055809270653,0.5432795729673053,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4842484033933848,0.37393055809270653,0.49769526260604335,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.4364931846344486,0.37393055809270653,0.47899275569535793,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.37129444285578117,0.37393055809270653,0.43146172910113434,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.34041082832904396,0.37393055809270653,0.36618663616433134,0.39066105597619777],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.18278524449528166,0.37393055809270653,0.20720455628634066,0.39066105597619777],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.20909350872176152,0.37393055809270653,0.33253731770088657,0.39066105597619777],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.40053809689536723,0.8245511390715852,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7316165517315736,0.40053809689536723,0.7805785911733868,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7216718139357545,0.40053809689536723,0.72634496234868,0.41726859477885847],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.6387141359260318,0.40053809689536723,0.7165302640358402,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.588671242016967,0.40053809689536723,0.6334999523401011,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5832380135354113,0.40053809689536723,0.5888156515108188,0.41726859477885847],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.5119864645886951,0.40053809689536723,0.5780804499094462,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4750977027928701,0.40053809689536723,0.5066647602707083,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4507911543227528,0.40053809689536723,0.4699921837765704,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.401034219807454,0.40053809689536723,0.44556438852349634,0.41726859477885847],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.18278524449528166,0.40053809689536723,0.21722419216471262,0.41726859477885847],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.2188161281098084,0.40053809689536723,0.2425744924220761,0.41726859477885847],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24311314460013345,0.40053809689536723,0.3950385091983602,0.41726859477885847],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.42714563569802805,0.8245511390715852,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.7519911585374072,0.42714563569802805,0.7805414164521972,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7420464207415882,0.42714563569802805,0.7467195691545137,0.4438761335815192],"dir":"ltr"},{"str":"واقعیت","boundary":[0.6787484510532837,0.42714563569802805,0.7367018396720998,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.6364264607759031,0.42714563569802805,0.6734287484510532,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.5955342674673529,0.42714563569802805,0.6312074158802783,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"قوت،","boundary":[0.5489228862834811,0.42714563569802805,0.5903160804499095,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.5076970736822038,0.42714563569802805,0.5433702220951292,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"ضعف،","boundary":[0.4539367076541798,0.42714563569802805,0.5026401677628444,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"فرصتها","boundary":[0.3790153464874655,0.42714563569802805,0.44867391097130876,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3647173767991612,0.42714563569802805,0.37378400533790873,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"تهدیدها","boundary":[0.2922981603279001,0.42714563569802805,0.35949633018778,0.4438761335815192],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.18278524449528166,0.42714563569802805,0.21608492993994854,0.4438761335815192],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.2188161281098084,0.42714563569802805,0.29004375178724634,0.4438761335815192],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.45375317450068875,0.8245511390715852,0.47048367238417993],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7464864402074101,0.45375317450068875,0.7806380707272902,0.47048367238417993],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.736541702411591,0.45375317450068875,0.7412148508245164,0.47048367238417993],"dir":"ltr"},{"str":"اکتشاف","boundary":[0.6678819940901725,0.45375317450068875,0.7313483938614049,0.47048367238417993],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.602111333523973,0.45375317450068875,0.662655228290916,0.47048367238417993],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.5597893432465924,0.45375317450068875,0.5967916309217425,0.47048367238417993],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5065532361071394,0.45375317450068875,0.5544497188065961,0.47048367238417993],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوها","boundary":[0.4290582403965304,0.45375317450068875,0.5012764274139739,0.47048367238417993],"dir":"rtl"},{"str":"371","boundary":[0.18278524449528166,0.45375317450068875,0.21608492993994854,0.47048367238417993],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.2188161281098084,0.45375317450068875,0.2710560480411783,0.47048367238417993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27228100276427414,0.45375317450068875,0.4242063673625007,0.47048367238417993],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.48036071330334956,0.8245511390715852,0.49709121118684074],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم","boundary":[0.7244675668874214,0.48036071330334956,0.780383852826232,0.49709121118684074],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7145228290916025,0.48036071330334956,0.7191959775045279,0.49709121118684074],"dir":"ltr"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6555857401582309,0.48036071330334956,0.7091785339815079,0.49709121118684074],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوی","boundary":[0.5792345820226861,0.48036071330334956,0.6503089314650653,0.49709121118684074],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.5434896578019255,0.48036071330334956,0.5741372605090077,0.49709121118684074],"dir":"rtl"},{"str":"371","boundary":[0.18278524449528166,0.48036071330334956,0.2175327423505862,0.49709121118684074],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.2188161281098084,0.48036071330334956,0.38046411209608216,0.49709121118684074],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.384162615575255,0.48036071330334956,0.5360879801734814,0.49709121118684074],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.5069682521060103,0.8245511390715852,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.7133151505305442,0.5069682521060103,0.7805053855685826,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7033704127347251,0.5069682521060103,0.7080435611476505,0.5236987499895015],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.632423029263178,0.5069682521060103,0.6982002668954341,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"پیشران","boundary":[0.5660804499094463,0.5069682521060103,0.6272031264893717,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.5162758554951864,0.5069682521060103,0.5610850252597465,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوهای","boundary":[0.42276713373367647,0.5069682521060103,0.5109990468020208,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.3858783719378515,0.5069682521060103,0.4174454294156897,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.367291011343056,0.5069682521060103,0.38073787055571445,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.31953579258411974,0.5069682521060103,0.3620353636450291,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.2545515203507768,0.5069682521060103,0.31443399103993896,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.22367743780383187,0.5069682521060103,0.2492158993422934,0.5236987499895015],"dir":"rtl"},{"str":"314","boundary":[0.18278524449528166,0.5069682521060103,0.21648841864455248,0.5236987499895015],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.533575790908671,0.8245511390715852,0.5503062887921623],"dir":"rtl"},{"str":"سیزدهم","boundary":[0.713029191136778,0.533575790908671,0.780361833952912,0.5503062887921623],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.703084453340959,0.533575790908671,0.7077576017538845,0.5503062887921623],"dir":"ltr"},{"str":"روایت","boundary":[0.6492946334953771,0.533575790908671,0.6978885711562292,0.5503062887921623],"dir":"rtl"},{"str":"داستان","boundary":[0.58552568868554,0.533575790908671,0.6441976932608903,0.5503062887921623],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.5157039367076542,0.533575790908671,0.5801602325803069,0.5503062887921623],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهشما","boundary":[0.4342055094843199,0.533575790908671,0.5104771709083976,0.5503062887921623],"dir":"rtl"},{"str":"307","boundary":[0.18278524449528166,0.533575790908671,0.21444724049185013,0.5503062887921623],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.2188161281098084,0.533575790908671,0.27580297397769526,0.5503062887921623],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27714231245829757,0.533575790908671,0.4290676770565241,0.5503062887921623],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.5602169250886079,0.8245511390715852,0.5769474229720991],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.7067380844739242,0.5602169250886079,0.780550281193404,0.5769474229720991],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6967933466781052,0.5602169250886079,0.7014664950910307,0.5769474229720991],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.6038270898865694,0.5602169250886079,0.6915522829091602,0.5769474229720991],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردی","boundary":[0.5291916881136212,0.5602169250886079,0.5986795348393862,0.5769474229720991],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.47938709369936133,0.5602169250886079,0.5239298446287294,0.5769474229720991],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.18278524449528166,0.5602169250886079,0.21416242493565912,0.5769474229720991],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.21395481841578498,0.5602169250886079,0.31841092364884205,0.5769474229720991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3209655895529501,0.5602169250886079,0.4728909541511765,0.5769474229720991],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.5870260361549251,0.8245511390715852,0.6037565340384162],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.7181764602245675,0.5870260361549251,0.7803824230292632,0.6037565340384162],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7082317224287484,0.5870260361549251,0.7129048708416739,0.6037565340384162],"dir":"ltr"},{"str":"چشماندازی","boundary":[0.6081164807930607,0.5870260361549251,0.7031670956057575,0.6037565340384162],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5892431608044991,0.5870260361549251,0.6026766752454485,0.6037565340384162],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.5231388809455724,0.5870260361549251,0.5840163950052426,0.6037565340384162],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4862501191497475,0.5870260361549251,0.5178171766275856,0.6037565340384162],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.18278524449528166,0.5870260361549251,0.21752730912210466,0.6037565340384162],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.2188161281098084,0.5870260361549251,0.3232722333428655,0.6037565340384162],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32582689924697356,0.5870260361549251,0.4777522638451999,0.6037565340384162],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.6136335749575859,0.8245511390715852,0.6303640728410771],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.7101695971991172,0.6136335749575859,0.7803503955771615,0.6303640728410771],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7002248594032981,0.6136335749575859,0.7048980078162236,0.6303640728410771],"dir":"ltr"},{"str":"استراتژی","boundary":[0.619268897149938,0.6136335749575859,0.6949989514822228,0.6303640728410771],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5783767038413878,0.6136335749575859,0.6141139071585168,0.6303640728410771],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.5042655609570108,0.6136335749575859,0.5732877704699266,0.6303640728410771],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48339052521208653,0.6136335749575859,0.4991945477075589,0.6303640728410771],"dir":"rtl"},{"str":"چشماندازتان","boundary":[0.37158040224954725,0.6136335749575859,0.47835535220665326,0.6303640728410771],"dir":"rtl"},{"str":"314","boundary":[0.18278524449528166,0.6136335749575859,0.21959765513297114,0.6303640728410771],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.22367743780383187,0.6136335749575859,0.3661089505290248,0.6303640728410771],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.6402411137602466,0.8245511390715852,0.6569716116437379],"dir":"rtl"},{"str":"هفدهم","boundary":[0.7241567290263977,0.6402411137602466,0.7804765036698122,0.6569716116437379],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7141856829663521,0.6402411137602466,0.7189326089028691,0.6569716116437379],"dir":"ltr"},{"str":"خلق","boundary":[0.6718854256028978,0.6402411137602466,0.7088877132780479,0.6569716116437379],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهی","boundary":[0.6046849680678678,0.6402411137602466,0.6666726718139357,0.6569716116437379],"dir":"rtl"},{"str":"عملیاتی","boundary":[0.5331951196263464,0.6402411137602466,0.5994007244304642,0.6569716116437379],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.18278524449528166,0.6402411137602466,0.21556276808693164,0.6569716116437379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2188161281098084,0.6402411137602466,0.37074149270803536,0.6569716116437379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3744399961872081,0.6402411137602466,0.5263653607854344,0.6569716116437379],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.6668486525629074,0.8245511390715852,0.6835791504463986],"dir":"rtl"},{"str":"هجدهم","boundary":[0.7187483790120996,0.6668486525629074,0.7805508531121913,0.6835791504463986],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7088036412162807,0.6668486525629074,0.7134767896292061,0.6835791504463986],"dir":"ltr"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.6544419025831665,0.6668486525629074,0.7035248308073586,0.6835791504463986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6401439328948623,0.6668486525629074,0.6492105614336097,0.6835791504463986],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.5835239729291775,0.6668486525629074,0.6349240301210562,0.6835791504463986],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهتان","boundary":[0.505123439138309,0.6668486525629074,0.5783123629777905,0.6835791504463986],"dir":"rtl"},{"str":"370","boundary":[0.18278524449528166,0.6668486525629074,0.214399771232485,0.6835791504463986],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.2188161281098084,0.6668486525629074,0.34225993708893343,0.6835791504463986],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3452721380230674,0.6668486525629074,0.4971975026212937,0.6835791504463986],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.6934561913655681,0.8245511390715852,0.7101866892490593],"dir":"rtl"},{"str":"نوزدهم","boundary":[0.7224627055777274,0.6934561913655681,0.780491373558288,0.7101866892490593],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7124916595176819,0.6934561913655681,0.7172385854541989,0.7101866892490593],"dir":"ltr"},{"str":"رویدادهای","boundary":[0.6267038413878563,0.6934561913655681,0.7126115718234678,0.7101866892490593],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمنتظره","boundary":[0.5343389572014108,0.6934561913655681,0.6213975788771329,0.7101866892490593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5199933276141455,0.6934561913655681,0.529059956152893,0.7101866892490593],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.4270565246401678,0.6934561913655681,0.5147817176627586,0.7101866892490593],"dir":"rtl"},{"str":"احتیاطی","boundary":[0.3524211228672195,0.6934561913655681,0.42194871794871797,0.7101866892490593],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.18278524449528166,0.6934561913655681,0.21888561624249356,0.7101866892490593],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.2188161281098084,0.6934561913655681,0.3470068630254504,0.7101866892490593],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.7200637301682289,0.8245511390715852,0.7367942280517201],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.7293288765814449,0.7200637301682289,0.780521971213421,0.7367942280517201],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7193841387856258,0.7200637301682289,0.7240572871985512,0.7367942280517201],"dir":"ltr"},{"str":"زندگیکردن","boundary":[0.6172671813935754,0.7200637301682289,0.7142079877990659,0.7367942280517201],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6009674959489086,0.7200637301682289,0.6122490706319702,0.7367942280517201],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهتان","boundary":[0.5222810027642741,0.7200637301682289,0.5957558859975217,0.7367942280517201],"dir":"rtl"},{"str":"317","boundary":[0.18278524449528166,0.7200637301682289,0.21938404346582785,0.7367942280517201],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.22367743780383187,0.7200637301682289,0.3613620245925078,0.7367942280517201],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3647173767991612,0.7200637301682289,0.5166427413973875,0.7367942280517201],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7857687541702412,0.7466712689708896,0.8245511390715852,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"بیست","boundary":[0.7312373354109757,0.7466712689708896,0.7804384710704413,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7169825272583488,0.7466712689708896,0.7260149652082738,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"یکم","boundary":[0.6795687965128147,0.7466712689708896,0.7117504527690401,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.669597750452769,0.7466712689708896,0.6743446763892862,0.7634017668543809],"dir":"ltr"},{"str":"دورنمای","boundary":[0.6035411304928034,0.7466712689708896,0.6696349251739587,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.5257125154894672,0.7466712689708896,0.598316747688495,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4688065961300162,0.7466712689708896,0.5205906967877229,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4545086264417119,0.7466712689708896,0.46357525498045943,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهی","boundary":[0.39045372223810887,0.7466712689708896,0.44914231245829755,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.35356496044228386,0.7466712689708896,0.385132017920122,0.7634017668543809],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.18278524449528166,0.7466712689708896,0.21710008578781811,0.7634017668543809],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.2188161281098084,0.7466712689708896,0.3470068630254504,0.7634017668543809],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7654656372128492,0.7733292008394645,0.8245865980364122,0.7900596987229558],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.18278524449528166,0.7733292008394645,0.2190463254217901,0.7900596987229558],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.22367743780383187,0.7733292008394645,0.2949050614812698,0.7900596987229558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2965875512343914,0.7733292008394645,0.44851291583261776,0.7900596987229558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4522209512915833,0.7733292008394645,0.6041463158898096,0.7900596987229558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6078305213992946,0.7733292008394645,0.7597558859975231,0.7900596987229558],"dir":"ltr"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.7606043275188257,0.7999367396421253,0.824751882566009,0.8166672375256165],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.6864693546849681,0.7999367396421253,0.755387474978553,0.8166672375256165],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.18278524449528166,0.7999367396421253,0.2195976551329711,0.8166672375256165],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.22367743780383187,0.7999367396421253,0.3708558764655418,0.8166672375256165],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3744399961872081,0.7999367396421253,0.5263653607854344,0.8166672375256165],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5300495662949195,0.7999367396421253,0.6819749308931469,0.8166672375256165],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7829091602325804,0.8265375593693307,0.824515966066152,0.843268057252822],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.18278524449528166,0.8265375593693307,0.21931283957678008,0.843268057252822],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.22367743780383187,0.8265375593693307,0.30914583929082096,0.843268057252822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31117148031646175,0.8265375593693307,0.4630968449146881,0.843268057252822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4668048803736536,0.8265375593693307,0.61873024497188,0.843268057252822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.622414450481365,0.8265375593693307,0.7743398150795934,0.843268057252822],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18279,0.10841,0.84483,0.84327],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/c77fa9b013f0ae882d005228cea3a482.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/258339f53b15f3f78b25a692659acb22.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/ea4628e6e62ee09cce7e29779a3bd9d1.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/ffa2d2dc55d20fcf81e1b135188d3b59.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14873,0.27446,0.15501,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"7","boundary":[0.4785292155180631,0.27445887820835857,0.4919407110856925,0.29461610457401066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47853,0.27446,0.49194,0.29462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"قدردانی","boundary":[0.5034076827757126,0.35492981322020095,0.5953147459727386,0.3785137680680139],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.3987465446573254,0.35492981322020095,0.49513687922981603,0.3785137680680139],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7732675626727671,0.39585577399549826,0.8106138594986179,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.7004623010199219,0.39585577399549826,0.7647173767991612,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6719235535220666,0.39585577399549826,0.6928941526937893,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6230816890668192,0.39585577399549826,0.6645001847376376,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5862501191497473,0.39585577399549826,0.6144743113144601,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5322609856067104,0.39585577399549826,0.5788733549871915,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"دخیل","boundary":[0.4725240682489753,0.39585577399549826,0.5240253550662473,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"بودند،","boundary":[0.4134972833857592,0.39585577399549826,0.4635973691735774,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.38492993994852726,0.39585577399549826,0.4054848620703021,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35639119245067197,0.39585577399549826,0.37736179162239475,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.2926794395195882,0.39585577399549826,0.3488749154211313,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"نخست،","boundary":[0.2201315413211324,0.39585577399549826,0.2841292536459823,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"همسرم","boundary":[0.14875607663711754,0.39585577399549826,0.2115813554475265,0.4160130003611503],"dir":"rtl"},{"str":"بتی","boundary":[0.8137927747593175,0.4277041916532286,0.8449909446191974,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8046420741588028,0.4227939188692636,0.8136277761891145,0.43629926053425055],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.7652464016776286,0.4277041916532286,0.7967591268706513,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7226956438852351,0.4277041916532286,0.7581240941954508,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6927270994185493,0.4277041916532286,0.7152892955866935,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.6610427985892671,0.4277041916532286,0.6853207511200077,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.5962443999618722,0.4277041916532286,0.6538506998672856,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5565246401677629,0.4277041916532286,0.5892010704634981,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5323038795157754,0.4277041916532286,0.5489467162329615,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.45400819750262134,0.4277041916532286,0.5251820478663225,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"برگردم","boundary":[0.3874082546945001,0.4277041916532286,0.4469885922995191,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3814317033647889,0.4277041916532286,0.38726527499761704,0.4478614180188807],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3540367934419979,0.4277041916532286,0.37430939588261114,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"دورهی","boundary":[0.28976265370317417,0.4277041916532286,0.3466304451434563,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"دکتری","boundary":[0.22239062053188446,0.4277041916532286,0.2822133257077495,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.17898198455819275,0.4277041916532286,0.21519852180990298,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.14872748069774092,0.4277041916532286,0.17157563625965114,0.4478614180188807],"dir":"rtl"},{"str":"کنم","boundary":[0.8110046706700982,0.4597541815746154,0.8448050710132495,0.4799114079402675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7949909446191975,0.4597541815746154,0.8041012269308407,0.4799114079402675],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7424316080449911,0.4597541815746154,0.7879909304138712,0.4799114079402675],"dir":"rtl"},{"str":"بنویسم","boundary":[0.6741445048136498,0.4597541815746154,0.7355029919084823,0.4799114079402675],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.669311791059003,0.4597541815746154,0.6739729291773903,0.4799114079402675],"dir":"ltr"},{"str":"بنیان","boundary":[0.766309217424459,0.4916025992323456,0.810947478791345,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7311934038699838,0.4916025992323456,0.7577590315508531,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6955056715279763,0.4916025992323456,0.7226432179963778,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.666680964636355,0.4916025992323456,0.6879375232018439,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهی","boundary":[0.5961061862548852,0.4916025992323456,0.6591646876068143,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهنگری","boundary":[0.49683061671909257,0.4916025992323456,0.5874416166237728,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.48767991611857786,0.4866923264483808,0.49666561814888954,0.5001976681133677],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4699504337050806,0.4916025992323456,0.4807596987894386,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.3609999046802021,0.4916025992323456,0.4612572681345916,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35483747974454294,0.4916025992323456,0.3606710513773711,0.5117598255979977],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.3305881231531789,0.4916025992323456,0.346287293870937,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهای","boundary":[0.23808979124964258,0.4916025992323456,0.32340430353026167,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2026880183014012,0.4916025992323456,0.2304907245724299,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.14872748069774092,0.4916025992323456,0.1946755969859441,0.5117598255979977],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگوارم،","boundary":[0.7682966352111334,0.523451016890076,0.8449051568010677,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7189257458774188,0.523451016890076,0.7601896863978648,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"پیتر","boundary":[0.6761176246306358,0.523451016890076,0.7109474787913449,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"بیشاپ","boundary":[0.6124058716995521,0.523451016890076,0.6688084225373331,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.5977361547993518,0.5185407441061111,0.612240873129349,0.5436082432557281],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5486083309503383,0.523451016890076,0.5897578877132781,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"ااماور","boundary":[0.4978600705366505,0.523451016890076,0.5409528103616277,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"مارکلی","boundary":[0.4296301591840625,0.523451016890076,0.48988180345057664,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4204794585835478,0.5185407441061111,0.4294651606138595,0.5320460857710979],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.41134305595272136,0.523451016890076,0.4205509484319893,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.36221523210370793,0.523451016890076,0.4033647888666476,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"وندی","boundary":[0.30851205795443715,0.523451016890076,0.3548310128183235,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"شولتز","boundary":[0.25083404823181776,0.523451016890076,0.3011913453679649,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.24168334763130303,0.5185407441061111,0.25066904966161474,0.5320460857710979],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.22044609665427511,0.523451016890076,0.23377180440377468,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.14872748069774092,0.523451016890076,0.21314373695287145,0.5436082432557281],"dir":"rtl"},{"str":"هوستون","boundary":[0.7727147078448192,0.5555346021887388,0.8448050710132495,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"کلیر","boundary":[0.727590315508531,0.5555346021887388,0.7644504813649795,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"لیک","boundary":[0.6816080449909446,0.5555346021887388,0.7198357196314427,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6730292631779621,0.550624329404774,0.6813443904298923,0.5641296710697609],"dir":"ltr"},{"str":"استوار","boundary":[0.6153035935563818,0.5555346021887388,0.6668906681917836,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5624582975884092,0.5555346021887388,0.6074696226042978,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.4895958440568106,0.5555346021887388,0.5540224954723096,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"پایاننامهام،","boundary":[0.3849013440091508,0.5555346021887388,0.4810456581832047,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35979410923648847,0.5555346021887388,0.37663711752931084,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.27440663425793543,0.5555346021887388,0.3513583071203889,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"گراهام","boundary":[0.2110094366599943,0.5555346021887388,0.2659994280812125,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.17535030025736348,0.5555346021887388,0.2025736345438948,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.16619959965684875,0.550624329404774,0.17518530168716043,0.5641296710697609],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.14875607663711754,0.5555346021887388,0.15813554475264513,0.5756918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"پروفسور","boundary":[0.7747164236011821,0.5873830198464692,0.844776475073873,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"امون","boundary":[0.7276189114479078,0.5873830198464692,0.767596254102591,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"جاج","boundary":[0.6847535983223716,0.5873830198464692,0.7205671756439259,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.6756028977218568,0.5824727470625043,0.6845885997521686,0.5959780887274913],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6574444762177104,0.5873830198464692,0.6707701839672101,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.586326374988085,0.5873830198464692,0.6504129085942328,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"متروپاماتن","boundary":[0.4880230673910972,0.5873830198464692,0.579317069052385,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"لیدز","boundary":[0.444643027356782,0.5873830198464692,0.4809593041088496,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.39494328472023643,0.5873830198464692,0.43752285785819095,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.3549661614717377,0.5873830198464692,0.3879009262245045,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"گیت","boundary":[0.3067963015918406,0.5873830198464692,0.34748832332475454,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"لارسن","boundary":[0.2445429415689639,0.5873830198464692,0.2997900601144941,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.23540177294824138,0.5824727470625043,0.24438747497855307,0.5959780887274913],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.20577637975407495,0.5873830198464692,0.22845295967972548,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17866742922505005,0.5873830198464692,0.19876553248288584,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.14872748069774092,0.5873830198464692,0.17148984844152132,0.6075402462121213],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.8041702411590888,0.6192314375041994,0.8446334953769897,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستار","boundary":[0.7276189114479077,0.6192314375041994,0.7973072157087027,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6753169383280907,0.6192314375041994,0.7206867122348828,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6573014965208274,0.6192314375041994,0.6692260032408731,0.6393886638698515],"dir":"ltr"},{"str":"گرایش","boundary":[0.5983366695262606,0.6192314375041994,0.6573300924602041,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5746592317224288,0.6192314375041994,0.591216280621485,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5228529215518063,0.6192314375041994,0.5676341626155753,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.49282718520636737,0.6143211647202345,0.5105564769802688,0.6278265063852214],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.5108426270136308,0.6192314375041994,0.5227671337336764,0.6393886638698515],"dir":"ltr"},{"str":"بود،","boundary":[0.45381755790677725,0.6192314375041994,0.485902201887332,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4010008578781813,0.6192314375041994,0.44669716900200174,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.3698598798970546,0.6192314375041994,0.3941378324277952,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.30560480411781527,0.6192314375041994,0.3629591455156225,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.261800883480322,0.6192314375041994,0.2986578196593758,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.22642264798398626,0.6192314375041994,0.2548738526782626,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2030025736345439,0.6192314375041994,0.21955962253360026,0.6393886638698515],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.14872748069774092,0.6192314375041994,0.196053760366028,0.6393886638698515],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14873,0.35493,0.84499,0.63939],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.14875607663711754,0.6880912983248505,0.1612404918501573,0.7048217962083417],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.6880912983248505,0.16727194738347154,0.7048217962083417],"dir":"ltr"},{"str":"Betty","boundary":[0.17330054332284814,0.6880912983248505,0.22489962825278811,0.7048217962083417],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.14875607663711754,0.7074422356358766,0.1612404918501573,0.7241727335193678],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.7074422356358766,0.16727194738347154,0.7241727335193678],"dir":"ltr"},{"str":"Foresight","boundary":[0.17330054332284814,0.7074422356358766,0.2630174435230197,0.7241727335193678],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.14875607663711754,0.7267931729469026,0.1612404918501573,0.7435236708303937],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.7267931729469026,0.16727194738347154,0.7435236708303937],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.17330054332284814,0.7267931729469026,0.1983405776379754,0.7435236708303937],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19843551615670574,0.7267931729469026,0.20436917357735201,0.7435236708303937],"dir":"ltr"},{"str":"Peter","boundary":[0.2103977695167286,0.7267931729469026,0.2592673720331713,0.7435236708303937],"dir":"ltr"},{"str":"Bishop","boundary":[0.26524849871318273,0.7267931729469026,0.332559908492994,0.7435236708303937],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.14875607663711754,0.7461441102579285,0.1612404918501573,0.7628746081414197],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.7461441102579285,0.16727194738347154,0.7628746081414197],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.17330054332284814,0.7461441102579285,0.1983405776379754,0.7628746081414197],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19843551615670574,0.7461441102579285,0.20436917357735201,0.7628746081414197],"dir":"ltr"},{"str":"Oliver","boundary":[0.2103977695167286,0.7461441102579285,0.27087360594795534,0.7628746081414197],"dir":"ltr"},{"str":"Markley","boundary":[0.27697340577637974,0.7461441102579285,0.35767114669716893,0.7628746081414197],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.14875607663711754,0.7653438683712122,0.1612404918501573,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.7653438683712122,0.16727194738347154,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.17330054332284814,0.7653438683712122,0.1983405776379754,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19843551615670574,0.7653438683712122,0.20436917357735201,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"Wendy","boundary":[0.2103977695167286,0.7653438683712122,0.2787060337432084,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"Schultz","boundary":[0.2846871604232199,0.7653438683712122,0.35612839576780103,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.14875607663711754,0.7846948056822382,0.1612404918501573,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.7846948056822382,0.16727194738347154,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.17330054332284814,0.7846948056822382,0.27334200743494425,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.2793231341149557,0.7846948056822382,0.29930769230769233,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"Houston","boundary":[0.30528881898770377,0.7846948056822382,0.3858678867600801,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"Clear","boundary":[0.3918490134400915,0.7846948056822382,0.4434243637403489,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"Lake","boundary":[0.4495478981984558,0.7846948056822382,0.4969459536745782,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.14875607663711754,0.8040457429932641,0.1612404918501573,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8040457429932641,0.16727194738347154,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":"Graham","boundary":[0.17330054332284814,0.8040457429932641,0.24960737775235917,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":"May","boundary":[0.2555885044323706,0.8040457429932641,0.2994501000857878,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.14875607663711754,0.8233899612288349,0.1612404918501573,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8233899612288349,0.16727194738347154,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":"Eamonn","boundary":[0.17330054332284814,0.8233899612288349,0.25217071775807837,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":"Judge","boundary":[0.2581518444380898,0.8233899612288349,0.3138332856734344,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.14875607663711754,0.8427408985398609,0.1612404918501573,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8427408985398609,0.16727194738347154,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"Gitte","boundary":[0.17330054332284814,0.8427408985398609,0.2207698026880183,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"Larsen","boundary":[0.2268229911352588,0.8427408985398609,0.2915473262796683,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.14875607663711754,0.8620918358508869,0.17392031264893718,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17392050328853303,0.8620918358508869,0.17985416070917928,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"FO/futureorientation","boundary":[0.1858827566485559,0.8620918358508869,0.38264283671718613,0.8788223337343781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.68809,0.49695,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/2dbc22ba08634ee96f1ee1593928b875.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/9c6c168616b70ba43253cffe58ca88d1.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14873,0.07769,0.11675,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8698408159374702,0.07769075350231808,0.8832523115050995,0.09784797986797017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86984,0.07769,0.88325,0.09785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.7054759675788839,0.08024780790163281,0.829263177962063,0.10040503426728489],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.645577161376418,0.08024780790163281,0.6991994574512105,0.10040503426728489],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64558,0.08025,0.82926,0.10041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زمانی","boundary":[0.7975931751024689,0.15532967038735473,0.8446620913163665,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.7670813077876276,0.15532967038735473,0.7874416166237728,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.6869554856543705,0.15532967038735473,0.7571013249451911,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6541273472500239,0.15532967038735473,0.676689543418168,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.5995376989800781,0.15532967038735473,0.6440901725288343,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتههایم","boundary":[0.5004051091411686,0.15532967038735473,0.5895863120770184,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4704365646744829,0.15532967038735473,0.49227965976009264,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.3941140024783148,0.15532967038735473,0.4603707940139168,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.320865503765132,0.15532967038735473,0.3840768277571252,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.26331140977981127,0.15532967038735473,0.3108855209226956,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2399199313697455,0.15532967038735473,0.25315985130111524,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسهی","boundary":[0.14875607663711754,0.15532967038735473,0.22993994852730915,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.744876560861691,0.1871780880450851,0.844876560861691,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"کپنهاک","boundary":[0.6690258316652369,0.1871780880450851,0.7379420455628635,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6598751310647222,0.1822678152611201,0.6688608330950339,0.195773156926107],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6126632351539415,0.1871780880450851,0.6531550853112191,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5734867982079878,0.1871780880450851,0.605716250695502,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.568654084453341,0.1871780880450851,0.5733152225717282,0.2073353144107372],"dir":"ltr"},{"str":"نسخهی","boundary":[0.7439471928319513,0.21902650570281534,0.8112477361547994,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"اولیهی","boundary":[0.6774330378419599,0.21902650570281534,0.7349680678676962,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.640315508531122,0.21902650570281534,0.6685397006958346,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5857544562005529,0.21902650570281534,0.6328633943771201,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5635068153655515,0.21902650570281534,0.5767467352969212,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"ارین","boundary":[0.5170765417977314,0.21902650570281534,0.5544228386235822,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"کینگ","boundary":[0.45565246401677634,0.21902650570281534,0.5096244276437296,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.4465017634162616,0.21411623291885046,0.45548746544657326,0.22762157458383736],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.43055952721380236,0.21902650570281534,0.4397674196930703,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"لیندسی","boundary":[0.35340768277571255,0.21902650570281534,0.4233486083071442,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"پیرسون","boundary":[0.2777142312458298,0.21902650570281534,0.34587351762072954,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.2685635306453151,0.21411623291885046,0.27754923267562676,0.22762157458383736],"dir":"ltr"},{"str":"خواندند","boundary":[0.19416642836717188,0.21902650570281534,0.2598798970546182,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18933371461252502,0.21902650570281534,0.19399485273091222,0.23918373206846744],"dir":"ltr"},{"str":"مونا","boundary":[0.14872748069774092,0.21902650570281534,0.1804689734057764,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"سیزر","boundary":[0.801782480221142,0.25107649562420215,0.8448193689829376,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.7865932704222668,0.24616622284023726,0.8016174816509389,0.27123372198985424],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.7277714231245831,0.25107649562420215,0.7731817748546372,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.705209226956439,0.25107649562420215,0.7180449639990933,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستار","boundary":[0.6221094271280145,0.25107649562420215,0.6917977313888096,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5683776570393672,0.25107649562420215,0.6129460883221249,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5415546659041083,0.25107649562420215,0.5573315795465654,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.49582975884091124,0.25107649562420215,0.5324710440762802,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.4312601277285293,0.25107649562420215,0.48717204482377474,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.37669907539796016,0.25107649562420215,0.41784863216089985,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"ااماور","boundary":[0.3204937565532361,0.25107649562420215,0.36565299790515854,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"مارکلی","boundary":[0.24683061671909257,0.25107649562420215,0.30691068534934707,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"،5","boundary":[0.23211323991993138,0.24616622284023726,0.2466751501286817,0.27123372198985424],"dir":"ltr"},{"str":"پروفسور","boundary":[0.14875607663711754,0.25107649562420215,0.218701744352302,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"بازنشستهی","boundary":[0.7477313888094557,0.2829249132819325,0.8449623486798208,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.6375702983509676,0.2829249132819325,0.7375702983509675,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6181631874940425,0.2829249132819325,0.6273710799733104,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5667762844342771,0.2829249132819325,0.6080402249547232,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5199361357353923,0.2829249132819325,0.558952409483477,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"پیرسون","boundary":[0.44335621008483467,0.2829249132819325,0.5120427731951895,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"،6","boundary":[0.42893909064912783,0.27801464049796754,0.4430925555237823,0.30308213964758457],"dir":"ltr"},{"str":"رئیس","boundary":[0.3694881326851587,0.2829249132819325,0.4212307792157723,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2955104375178725,0.2829249132819325,0.36155392480192783,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.2369459536745782,0.2829249132819325,0.2855304546754361,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2178152702316271,0.2829249132819325,0.22869880392178657,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.1815556191020875,0.2829249132819325,0.20783528738919071,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14872748069774092,0.2829249132819325,0.17157563625965114,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.7906300638642646,0.31482372400557695,0.8450767324373272,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمندی","boundary":[0.6912448765608616,0.31482372400557695,0.7816938328090746,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6692831951196264,0.31482372400557695,0.682523115050996,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.5915022400152512,0.31482372400557695,0.6607330092460205,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.5566437899151654,0.31482372400557695,0.5830950338385282,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5386378800876942,0.31482372400557695,0.5478457725669622,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4841054236965018,0.31482372400557695,0.5298017348203222,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"مشوق","boundary":[0.42299590124868935,0.31482372400557695,0.4755552378228959,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.3821608998188924,0.31482372400557695,0.4141597559813173,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهی","boundary":[0.30596701934991904,0.31482372400557695,0.37332475455152037,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"دستنوشتهی","boundary":[0.18129825564769803,0.31482372400557695,0.2983988710237864,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.14875607663711754,0.31482372400557695,0.1727480697740921,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"خواندند","boundary":[0.7791630921742446,0.3468737139269637,0.8448193689829377,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7743303784195977,0.3468737139269637,0.778991516537985,0.3670309402926158],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14873,0.15533,0.84508,0.36703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.14875607663711754,0.7653438683712122,0.1612404918501573,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.7653438683712122,0.16727194738347154,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"Copenhagen","boundary":[0.17330054332284814,0.7653438683712122,0.29192622247640837,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"Institute","boundary":[0.2979073491564198,0.7653438683712122,0.37595223242497106,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.38190420360308847,0.7653438683712122,0.4016039462396341,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"Futures","boundary":[0.40786988847583655,0.7653438683712122,0.47925386414905674,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"Studies","boundary":[0.4851703367943847,0.7653438683712122,0.5550957963969119,0.7820743662547034],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.14875607663711754,0.7846948056822382,0.1612404918501573,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.7846948056822382,0.16727194738347154,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"Erin","boundary":[0.17330054332284814,0.7846948056822382,0.21412410637689447,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"King","boundary":[0.2201052330569059,0.7846948056822382,0.267693165570489,0.8014253035657293],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.14875607663711754,0.8040457429932641,0.1612404918501573,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8040457429932641,0.16727194738347154,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":"Lindsay","boundary":[0.17330054332284814,0.8040457429932641,0.24960737775235917,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":"Pearson","boundary":[0.25558850443237063,0.8040457429932641,0.3311358307120389,0.8207762408767554],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.14875607663711754,0.8233899612288349,0.1612404918501573,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8233899612288349,0.16727194738347154,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":"Mona","boundary":[0.17330054332284814,0.8233899612288349,0.2287816423958288,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":"Sizer","boundary":[0.2347494995710609,0.8233899612288349,0.28352416356877325,0.8401204591123261],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.14875607663711754,0.8427408985398609,0.1612404918501573,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8427408985398609,0.16727194738347154,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.17330054332284814,0.8427408985398609,0.1983405776379754,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19843551615670574,0.8427408985398609,0.20436917357735201,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"Oliver","boundary":[0.2103977695167286,0.8427408985398609,0.27087360594795534,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"Markley","boundary":[0.27697340577637974,0.8427408985398609,0.35767114669716893,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.14875607663711754,0.8620918358508869,0.1612404918501573,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8620918358508869,0.16727194738347154,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.17330054332284814,0.8620918358508869,0.1983405776379754,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19843551615670574,0.8620918358508869,0.20436917357735201,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Roy","boundary":[0.2103977695167286,0.8620918358508869,0.249559908492994,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Pearson","boundary":[0.2555410351730054,0.8620918358508869,0.33108836145267373,0.8788223337343781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.76534,0.5551,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/996a97cb2f1e1ea0b4e7f5b463861236.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/a7a5c497c9a80f3c4609bcbdd494e21a.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.28438,0.40381,0.58172]},"elements":[{"words":[{"str":"درآمد","boundary":[0.1667715184443809,0.284384343714305,0.25178724621103804,0.3146201832627831],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16677,0.28438,0.25179,0.31462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"منتظر","boundary":[0.5027642741397389,0.3880428802996708,0.5961872080831189,0.4182787198481489],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.40291376099805654,0.3880428802996708,0.493340373285526,0.4182787198481489],"dir":"rtl"},{"str":"شگفتزده","boundary":[0.2435945095796397,0.3880428802996708,0.39348986014384374,0.4182787198481489],"dir":"rtl"},{"str":"شوید","boundary":[0.14875607663711754,0.3880428802996708,0.2341578495853589,0.4182787198481489],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.38804,0.59619,0.41828],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/c256b5c178ab0a595a6a7b103203b706.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/b34e844f935572353dcf00ef45e7d7e1.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/8d4394e0414091057ea7b4a7a373f75d.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/3823e28a70592aa7956de17aac9173ad.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14873,0.27446,0.15495,0.17088]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.4719521494614432,0.27445887820835857,0.4988323324754552,0.29461610457401066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47195,0.27446,0.49883,0.29462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"درآمد","boundary":[0.46280144886092844,0.3609769811298965,0.5311546087122295,0.38456093597770946],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7780478505385569,0.39385973615030573,0.8113335239729292,0.4140169625159578],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7722428748451055,0.393840051358933,0.7780764464779335,0.4139972777245851],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7494233152225718,0.393840051358933,0.7636951024395288,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7115765894576304,0.393840051358933,0.739800781622343,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6796063292345821,0.393840051358933,0.7021685254027262,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"دریابید","boundary":[0.6102135163473453,0.393840051358933,0.6699790296444571,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"چقدر","boundary":[0.5539653035935564,0.393840051358933,0.6006910685349347,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانید","boundary":[0.46932132303879515,0.393840051358933,0.5443856639023925,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.39211228672195214,0.393840051358933,0.46141879407969655,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهتان","boundary":[0.30960823563054046,0.393840051358933,0.3826470307882947,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"بدانید","boundary":[0.2507577923934801,0.393840051358933,0.30008578781812983,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24478124106376895,0.393840051358933,0.25061481269659713,0.4139972777245851],"dir":"ltr"},{"str":"شگفتزده","boundary":[0.14875607663711754,0.393840051358933,0.23699660499272932,0.4139972777245851],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.78168867807612,0.4258900412803198,0.8448193689829377,0.4460472676459719],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7468496806786771,0.4258900412803198,0.7747454160584781,0.4460472676459719],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7420169669240302,0.4258900412803198,0.7466781050424174,0.4460472676459719],"dir":"ltr"},{"str":"دوم","boundary":[0.7743303784195977,0.4577581437294229,0.811133352397293,0.47791537009507495],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7685254027261463,0.4577384589380502,0.7743589743589744,0.4778956853037023],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7459918024973787,0.4577384589380502,0.7601560806839428,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7084310361262034,0.4577384589380502,0.736655228290916,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6767467352969212,0.4577384589380502,0.6993089314650653,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"چقدر","boundary":[0.6206700981793918,0.4577384589380502,0.6673958631207703,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانید","boundary":[0.5364359927556954,0.4577384589380502,0.6115479935182537,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5113573539224098,0.4577384589380502,0.5268563530645315,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.43898103136021355,0.4577384589380502,0.5021780573825184,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.39357067963015924,0.4577384589380502,0.43127893784044946,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.3076351158135545,0.4577384589380502,0.384448574969021,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"باشید،","boundary":[0.24452387760937946,0.4577384589380502,0.2985130111524164,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"شگفتزده","boundary":[0.14875607663711754,0.4577384589380502,0.2350300257363454,0.4778956853037023],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.78168867807612,0.48958687659578043,0.8448193689829377,0.5097441029614326],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7468496806786771,0.48958687659578043,0.7747454160584781,0.5097441029614326],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7420169669240302,0.48958687659578043,0.7466781050424174,0.5097441029614326],"dir":"ltr"},{"str":"سوم","boundary":[0.7677533123629778,0.5216565513085399,0.8112191402154229,0.541813777674192],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7618768468210848,0.5216368665171672,0.7677104184539129,0.5417940928828193],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7390572871985511,0.5216368665171672,0.7533290744155081,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7012820512820513,0.5216368665171672,0.729506243446764,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6690258316652369,0.5216368665171672,0.691588027833381,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"دریابید","boundary":[0.5995091030407015,0.5216368665171672,0.6595319797922028,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانید","boundary":[0.5145886950719665,0.5216368665171672,0.5898150795920313,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.4409255552378229,0.5216368665171672,0.5051806310170622,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4181059956152893,0.5216368665171672,0.4323777828322462,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاقهایی","boundary":[0.323353350490897,0.5216368665171672,0.4086121437422553,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30053379086836335,0.5216368665171672,0.3137737107997331,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2685635306453151,0.5216368665171672,0.29112572681345916,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمنتظره","boundary":[0.1675722047469259,0.5216368665171672,0.2592221904489563,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14875607663711754,0.5216368665171672,0.15796396911638547,0.5417940928828193],"dir":"rtl"},{"str":"ناخوشایند","boundary":[0.7585740158230864,0.5535188795521736,0.8450481364979507,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7277046992660376,0.5535188795521736,0.7477504527690402,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.6685968925745878,0.5535188795521736,0.718443125406968,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6240444190258317,0.5535188795521736,0.6604411177158943,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.5489228862834811,0.5535188795521736,0.6134925173958631,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.49013916690496623,0.5535188795521736,0.5382375369364217,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4704365646744829,0.5535188795521736,0.4816454655900582,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.446473167476885,0.5535188795521736,0.46117499081541335,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3956009913258984,0.5535188795521736,0.43566390239252695,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.3039176436945954,0.5535188795521736,0.38464398055476123,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"کنید،","boundary":[0.2459250786388333,0.5535188795521736,0.29336574206462684,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"شگفتزده","boundary":[0.14872748069774092,0.5535188795521736,0.23776930378013983,0.5736761059178257],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.78168867807612,0.5853672972099039,0.8448193689829377,0.605524523575556],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7468496806786771,0.5853672972099039,0.7747454160584781,0.605524523575556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7420169669240302,0.5853672972099039,0.7466781050424174,0.605524523575556],"dir":"ltr"},{"str":"تنها","boundary":[0.7782909160232582,0.6174172871312907,0.8108902869125919,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.759160232580307,0.6174172871312907,0.7703126489371843,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشیدن","boundary":[0.6677676103326661,0.6174172871312907,0.7515047119915964,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6432322943475359,0.6174172871312907,0.6597893432465924,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.5718377657039367,0.6174172871312907,0.6351968353827091,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5275712515489468,0.6174172871312907,0.5645073051646197,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5030359355638166,0.6174172871312907,0.5195929844628729,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"شیوهای","boundary":[0.42922981603279003,0.6174172871312907,0.49497188065961306,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"نهادینه","boundary":[0.3609427128014489,0.6174172871312907,0.42195400190279897,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3400962729959013,0.6174172871312907,0.3534711952161735,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"نظاممند","boundary":[0.2625583833762273,0.6174172871312907,0.3321037079401392,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2567915356019445,0.6174172871312907,0.26262510723477267,0.6375745134969428],"dir":"ltr"},{"str":"میتوانید","boundary":[0.17329139262224763,0.6174172871312907,0.24835573348584503,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14875607663711754,0.6174172871312907,0.16531312553617386,0.6375745134969428],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.7903441044704986,0.649265704789021,0.8450481364979506,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7411590887427318,0.649265704789021,0.7815079592031265,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6851920693928129,0.649265704789021,0.7320608140310743,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"یابید","boundary":[0.6366361643313316,0.649265704789021,0.6774210921848811,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.618649318463445,0.649265704789021,0.6288821177027727,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.581531789152607,0.649265704789021,0.6110344950375394,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.526456009913259,0.649265704789021,0.5728672195214947,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"چیزی","boundary":[0.46508912401105706,0.649265704789021,0.5177914402821466,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41598513011152416,0.649265704789021,0.45590506148126975,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3848727480697741,0.649265704789021,0.4074349442379182,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3305976551329711,0.649265704789021,0.3774959839072182,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.2740348870460395,0.649265704789021,0.32336701526037226,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2489276522733772,0.649265704789021,0.2654847011724335,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.20611953102659425,0.649265704789021,0.24142137029307797,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.14872748069774092,0.649265704789021,0.1975693451529883,0.6694229311546731],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.7803069297493089,0.6811141224467513,0.8449337527404441,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.7157039367076543,0.6811141224467513,0.7697121342102755,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6825898389095415,0.6811141224467513,0.7051520350776858,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6380373653607854,0.6811141224467513,0.6744340640508482,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6140739681631875,0.6811141224467513,0.6273138880945572,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5869650176341626,0.6811141224467513,0.6035220665332189,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.5327185206367363,0.6811141224467513,0.5764131160041941,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.45502335335049093,0.6811141224467513,0.5221094271280146,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.3810408921933085,0.6811141224467513,0.44441425984176913,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"خودتان","boundary":[0.306205318844724,0.6811141224467513,0.37048899056333995,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.23909064912782385,0.6811141224467513,0.2956534172147555,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.16868744638261365,0.6811141224467513,0.2285387474978553,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14872748069774092,0.6811141224467513,0.15793537317700887,0.7012713488124034],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.7943332380135354,0.7131641123681381,0.84454770755886,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.768940043847107,0.7131641123681381,0.7854970927461635,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.7261033266609475,0.7131641123681381,0.7613409771698945,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6735725860261177,0.7131641123681381,0.7172671813935755,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.6013344771709084,0.7131641123681381,0.6647364407587456,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5385091983604995,0.7131641123681381,0.593725291896256,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.4705080545229245,0.7131641123681381,0.5310944586609443,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.4053951005623868,0.7131641123681381,0.46167190925555246,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3874082546945001,0.7131641123681381,0.39764105393382787,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3620150605280717,0.7131641123681381,0.378572109427128,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهای","boundary":[0.2853302830997998,0.7131641123681381,0.35439177613403483,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2536745782098942,0.7131641123681381,0.2763511581355447,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهید","boundary":[0.15470403202745212,0.7131641123681381,0.24483843294252217,0.7333213387337902],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14872748069774092,0.7131641123681381,0.15456105233056908,0.7333213387337902],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.7982937756171958,0.7450125300258684,0.8449337527404444,0.7651697563915205],"dir":"rtl"},{"str":"یابید","boundary":[0.7514250309789344,0.7450125300258684,0.7914062042961002,0.7651697563915205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7465923172242875,0.7450125300258684,0.7512534553426747,0.7651697563915205],"dir":"ltr"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.7110618625488514,0.7769113407495128,0.811133352397293,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.6516204365646746,0.7769113407495128,0.6991182918692214,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6456438852349633,0.7769113407495128,0.6514774568677913,0.7970685671151649],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیندی","boundary":[0.5619721666190068,0.7769113407495128,0.6342341054236965,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.5094128300448003,0.7769113407495128,0.5535380376695729,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4885949861786293,0.7769113407495128,0.49780287865789724,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.44833190353636454,0.7769113407495128,0.47718520636736245,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42036507482604135,0.7769113407495128,0.4369221237250977,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.3801019921837766,0.7769113407495128,0.40881231531789153,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3284243637403489,0.7769113407495128,0.3685778286150034,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29445238776093796,0.7769113407495128,0.31701458392908205,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.24275092936802972,0.7769113407495128,0.2827566485559051,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"استفادهی","boundary":[0.14875607663711754,0.7769113407495128,0.2312267657992565,0.7970685671151649],"dir":"rtl"},{"str":"هزاران","boundary":[0.7891097130874084,0.8089613306708997,0.8446430273567821,0.8291185570365518],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.7571108569249834,0.8089613306708997,0.7821791321292332,0.8291185570365518],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7302370885845033,0.8089613306708997,0.7501499232996361,0.8291185570365518],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.6685206367362502,0.8089613306708997,0.7232761549591561,0.8291185570365518],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.613673625011915,0.8089613306708997,0.6615432275283577,0.8291185570365518],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5754122581260128,0.8089613306708997,0.6068105995615289,0.8291185570365518],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5194630254976912,0.8089613306708997,0.5685492326756267,0.8291185570365518],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4682346773424841,0.8089613306708997,0.5124596457840622,0.8291185570365518],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14873,0.36098,0.84505,0.82912],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/5416c6bef1f350ae0926d30317d36fd7.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/191544dd15419009ac971256ad9881e6.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14873,0.07769,0.10986,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8632637498808503,0.07769075350231808,0.8901439328948622,0.09784797986797017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86326,0.07769,0.89014,0.09785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.7054759675788839,0.08024780790163281,0.829263177962063,0.10040503426728489],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.645577161376418,0.08024780790163281,0.6991994574512105,0.10040503426728489],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64558,0.08025,0.82926,0.10041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شگفتی","boundary":[0.7478457725669623,0.15532967038735473,0.810671051377371,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.6912830044800305,0.15532967038735473,0.7399555953620625,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6336335906967877,0.15532967038735473,0.6812172338194643,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.583647888666476,0.15532967038735473,0.6247289175644646,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5511057096558956,0.15532967038735473,0.5736679058240396,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"درمییابید","boundary":[0.4538223238966733,0.15532967038735473,0.5429802602748195,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهی","boundary":[0.3675150128681728,0.15532967038735473,0.4449176507643502,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.3235344581069488,0.15532967038735473,0.3595448074033063,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.2507006005147269,0.15532967038735473,0.31355447526451247,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.20354589648269947,0.15532967038735473,0.2426376103529469,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15356019445238775,0.15532967038735473,0.1946412233503763,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14872748069774092,0.15532967038735473,0.15338861881612811,0.17548689675300683],"dir":"ltr"},{"str":"بیشک","boundary":[0.783409589171671,0.1871780880450851,0.8449337527404444,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"درخواهید","boundary":[0.6917024115908875,0.1871780880450851,0.7758414408455385,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.6419740730149653,0.1871780880450851,0.6839314343829557,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"آینده،","boundary":[0.5828662663235153,0.1871780880450851,0.633366695262606,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.5191926413116005,0.1871780880450851,0.5743160804499094,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4972309598703651,0.1871780880450851,0.5111802199961433,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"تفکرات","boundary":[0.4263988180345058,0.1871780880450851,0.48993406176987897,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"روزمرهی","boundary":[0.3430845486607569,0.1871780880450851,0.41897048782338214,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.30053379086836335,0.1871780880450851,0.33557826668045765,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.25483747974454296,0.1871780880450851,0.2930275088880641,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24911829186922127,0.1871780880450851,0.2549518635020494,0.2073353144107372],"dir":"ltr"},{"str":"آنگونه","boundary":[0.17961109522447813,0.1871780880450851,0.24057763797540746,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14875607663711754,0.1871780880450851,0.1711752931083786,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.8099990468020207,0.21902650570281534,0.843942426842055,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"دورنمایی","boundary":[0.7240396530359356,0.21902650570281534,0.8014488609284147,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.6394814602993041,0.21902650570281534,0.716597574927306,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6175197788580687,0.21902650570281534,0.6314690389838471,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.55300733962444,0.21902650570281534,0.6088838051663331,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5350490896959299,0.21902650570281534,0.5442569821751979,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.47851491754837483,0.21902650570281534,0.5263845200648175,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.4174053951005624,0.21902650570281534,0.46987894385663903,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.37256696215804025,0.21902650570281534,0.40988911807102174,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.3157182346773425,0.21902650570281534,0.3640167762844343,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"میکنید.","boundary":[0.23340005719187876,0.21902650570281534,0.30688208940997047,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19639691163854733,0.21902650570281534,0.22462110380325992,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19042036030883616,0.21902650570281534,0.19625393194166427,0.23918373206846744],"dir":"ltr"},{"str":"ابزار","boundary":[0.14875607663711754,0.21902650570281534,0.18240793899337904,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.799104670278373,0.25107649562420215,0.8448622628920027,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمندی","boundary":[0.7015906780349086,0.25107649562420215,0.7921119681187919,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6501525116766752,0.25107649562420215,0.6946348135400533,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"اگ","boundary":[0.7963492517395864,0.2829249132819325,0.8110189686397865,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7849347059384234,0.2829249132819325,0.7956867791440282,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.726684777428272,0.2829249132819325,0.7760248052322065,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7009770279287009,0.2829249132819325,0.7166678530504177,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"پیر","boundary":[0.6621437422552664,0.2829249132819325,0.6921856719254489,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.639896101420265,0.2829249132819325,0.6491039938995329,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6139309884663045,0.2829249132819325,0.6268563530645315,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"میانسال","boundary":[0.5330616719092556,0.2829249132819325,0.6010914116862073,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"هستید","boundary":[0.4610856924983319,0.2829249132819325,0.5199361357353923,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4550948431989325,0.2829249132819325,0.46092841483176067,0.30308213964758457],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4222667047945859,0.2829249132819325,0.44585479170796943,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3808597845772567,0.2829249132819325,0.4129445218561455,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3222953007339625,0.2829249132819325,0.372352770543012,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2525498045944143,0.2829249132819325,0.3094843198932419,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمندی","boundary":[0.14875607663711754,0.2829249132819325,0.23949099227909637,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.7770898865694406,0.31482372400557695,0.8449909446191974,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.7068963873796588,0.31482372400557695,0.7701696692403013,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6636882510903516,0.31482372400557695,0.6999189781717663,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.5936850633876656,0.31482372400557695,0.6567293169289055,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"آموخت.","boundary":[0.5194214088266133,0.31482372400557695,0.5867648460585263,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"ورن","boundary":[0.321990277380612,0.3468737139269637,0.3560194452387761,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"ویل","boundary":[0.2825278810408922,0.3468737139269637,0.31512725193022595,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.23482985416070917,0.3468737139269637,0.2755790677723763,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.22016013726050904,0.34196344114299876,0.23466485559050612,0.3670309402926158],"dir":"ltr"},{"str":"دکتری","boundary":[0.15358879039176437,0.3468737139269637,0.21329711181012295,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14875607663711754,0.3468737139269637,0.1534172147555047,0.3670309402926158],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14873,0.15533,0.84499,0.36703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.14875607663711754,0.8620918358508869,0.1612404918501573,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8620918358508869,0.16727194738347154,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Verne","boundary":[0.17330054332284814,0.8620918358508869,0.231344982401548,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Wheelwright","boundary":[0.2373128395767801,0.8620918358508869,0.3613262796682872,0.8788223337343781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.86209,0.36133,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/6c0243009b7a2347ed1eb832f9de3634.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/f1eaeb73d200d7bcf646776038ef8ff3.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.26403,0.19661,0.62238]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.22657992565055765,0.26402554508499637,0.3023305690591936,0.2942613846334745],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.16476980268801833,0.26402554508499637,0.21714326565627684,0.2942613846334745],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.7381536555142504,0.34396075849963054,0.8033872843389572,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.555057477838147,0.34396075849963054,0.7275315031932134,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.513542868300761,0.34396075849963054,0.544551329711181,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.4138508767114001,0.34396075849963054,0.503075922219045,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.3470050960524799,0.34396075849963054,0.40332134261197566,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2958075761883431,0.34396075849963054,0.3364818415784958,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"بیاورند!","boundary":[0.14875607663711754,0.34396075849963054,0.2853545660938112,0.3776233265302695],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.26403,0.80339,0.37762],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/7fcf32ac7738eb1eaab042f4cc423705.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/d4e2fd29d2b05ba7940e501e084f2ad7.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/5331fa8827419a03ca89698e11e781cb.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/603b0b80246305ad6a973365cd8f85d0.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.27446,0.15498,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"15","boundary":[0.4719521494614432,0.27445887820835857,0.4988323324754552,0.29461610457401066],"dir":"ltr"},{"str":"هزاران","boundary":[0.7557310550252498,0.31825045248773776,0.8111476503669812,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7121482623643425,0.31825045248773776,0.7487343311897923,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6652797636069012,0.31825045248773776,0.7051888516324807,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.635854541988371,0.31825045248773776,0.6584167381565151,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.5866695262606043,0.31825045248773776,0.6288973571549942,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.489567248117434,0.31825045248773776,0.5798065008102183,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46903536364502907,0.31825045248773776,0.48244707861884295,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.41759126870651037,0.31825045248773776,0.4621151463158898,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"بدانند.","boundary":[0.3569678772281003,0.31825045248773776,0.41072824325612434,0.3384076788533898],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7703269469068725,0.3503004424091245,0.8112477361547994,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7516490325040511,0.3503004424091245,0.7628872366790583,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"جادوگران،","boundary":[0.6562243828043084,0.3503004424091245,0.7445972967000692,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگویان،","boundary":[0.5602564102564103,0.3503004424091245,0.649229013727155,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"کفبینان","boundary":[0.4767276713373368,0.3503004424091245,0.5531360213516348,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4604565818320465,0.3503004424091245,0.46971327939512686,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"ستارهشناسان","boundary":[0.3378896196740063,0.3503004424091245,0.45325040510914116,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"مشورت","boundary":[0.2656848727480698,0.3503004424091245,0.33076923076923076,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند،","boundary":[0.17563625965112953,0.3503004424091245,0.2585644838432943,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.14875607663711754,0.3503004424091245,0.16868744638261365,0.3704576687747766],"dir":"rtl"},{"str":"ناموفق","boundary":[0.788528262320084,0.3821488600668549,0.8446048994376132,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"بودند.","boundary":[0.7325374130206844,0.3821488600668549,0.7814078734153085,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"سررانجام،","boundary":[0.6431179105900295,0.3821488600668549,0.7255269041486179,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6160089600610047,0.3821488600668549,0.6361070633188405,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"قررن","boundary":[0.5666237727576018,0.3821488600668549,0.6088885711562291,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"،21","boundary":[0.5268563530645315,0.3821488600668549,0.5595033838528263,0.402306086432507],"dir":"ltr"},{"str":"بیشرتر","boundary":[0.4616576112858641,0.3821488600668549,0.5199647316747689,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"آنران","boundary":[0.41203889047755216,0.3821488600668549,0.45453245639119244,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"عقرب","boundary":[0.35599084929939945,0.3821488600668549,0.40517586502716607,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"کشریدند.","boundary":[0.268515870746354,0.3821488600668549,0.3491278238490134,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24163291479276608,0.3821488600668549,0.26155255731463906,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.19788390048613097,0.3821488600668549,0.23466960136105117,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"قررن","boundary":[0.14875607663711754,0.3821488600668549,0.1910208750357449,0.402306086432507],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی،","boundary":[0.7454151177199505,0.4139972777245851,0.8447907730435611,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6956867791440282,0.4139972777245851,0.7383810802634141,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"بالاخره","boundary":[0.6291154322752837,0.4139972777245851,0.6882804308454866,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"دریافتند","boundary":[0.5505337908683633,0.4139972777245851,0.6220481080002791,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5205652464016777,0.4139972777245851,0.5431274425698217,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"درواقع","boundary":[0.4575969878943857,0.4139972777245851,0.5138737965875513,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"هیچکس","boundary":[0.37609856067105135,0.4139972777245851,0.4501906395958441,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.2943380040034315,0.4139972777245851,0.36897817176627584,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.2426365456105233,0.4139972777245851,0.28716042321990276,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2221046611381184,0.4139972777245851,0.2353445810694881,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19842722333428653,0.4139972777245851,0.21498427223334285,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"آنران","boundary":[0.14875607663711754,0.4139972777245851,0.1912496425507578,0.4341545040902372],"dir":"rtl"},{"str":"بگوید.","boundary":[0.7931751024687829,0.4460472676459719,0.8449909446191974,0.466204494011624],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7660089600610046,0.4460472676459719,0.7859403298065007,0.466204494011624],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون،","boundary":[0.7027404441902583,0.4460472676459719,0.758688399580593,0.466204494011624],"dir":"rtl"},{"str":"اینکار","boundary":[0.6412305785911734,0.4460472676459719,0.695820226861119,0.466204494011624],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.5491039938995329,0.4460472676459719,0.6341104090925823,0.466204494011624],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4974025355066247,0.4460472676459719,0.541983824400942,0.466204494011624],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7828233724144505,0.4778956853037023,0.8110475645791632,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.7511390715851683,0.4778956853037023,0.7755247525524863,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7203793727957298,0.4778956853037023,0.7430559527213805,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.6683919550090555,0.4778956853037023,0.712915832618435,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6475741111428845,0.4778956853037023,0.6608140310742542,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6092841483176057,0.4778956853037023,0.6401677628443428,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5361643313316177,0.4778956853037023,0.6017920122009343,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5196072824325614,0.4778956853037023,0.5290266636083496,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4956438852349634,0.4778956853037023,0.5122009341340197,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4654179773138882,0.4778956853037023,0.48818034505766855,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4142598417691355,0.4778956853037023,0.45841315965231705,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"بخشید،","boundary":[0.3422838623582118,0.4778956853037023,0.40713945286435993,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.24987131827280526,0.4778956853037023,0.3351636928596207,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.1970260223048327,0.4778956853037023,0.2427511487742142,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.14875607663711754,0.4778956853037023,0.18979124964255079,0.49805291166935434],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7925316938328092,0.5097441029614326,0.8446334953769898,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7454055857401582,0.5097441029614326,0.785411524334218,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.6940186826803927,0.5097441029614326,0.7383891420751588,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6714850824516253,0.5097441029614326,0.6868982937756174,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6415451339243161,0.5097441029614326,0.6643075016680966,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیرگذاشته","boundary":[0.5320322180916977,0.5097441029614326,0.6344247450195406,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"یرا","boundary":[0.5034648746544658,0.5097441029614326,0.5249118291869221,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4735249261271566,0.5097441029614326,0.496287293870937,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4529930416547517,0.5097441029614326,0.4662329615861215,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"تیییرر","boundary":[0.3927128014488609,0.5097441029614326,0.4459953963412679,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.35957010771137166,0.5097441029614326,0.3857112280532355,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35385091983605,0.5097441029614326,0.35968449146887815,0.5299013293270847],"dir":"ltr"},{"str":"البتره","boundary":[0.29938995329329904,0.5097441029614326,0.34640167762844337,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"همرهی","boundary":[0.2291678581641407,0.5097441029614326,0.2922695643885235,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"ِِآینرده","boundary":[0.16903059765513298,0.5097441029614326,0.22219044895624823,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14875607663711754,0.5097441029614326,0.1619959965684873,0.5299013293270847],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتوان","boundary":[0.7727147078448194,0.5418276882600954,0.845019540558574,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"تیییر","boundary":[0.7212992088456773,0.5418276882600954,0.7657892396484002,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.6883990811812701,0.5418276882600954,0.7143488788455774,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6615336955485654,0.5418276882600954,0.6814487511811702,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"بهاندازهای","boundary":[0.5702077971594701,0.5418276882600954,0.65441330664379,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"هست","boundary":[0.5144743113144601,0.5418276882600954,0.563344771709084,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.48511930230638434,0.5418276882600954,0.507611285864074,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.4307739967591269,0.5418276882600954,0.4781159225927553,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.37329615861214377,0.5418276882600954,0.423825183490611,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.32268134591554665,0.5418276882600954,0.36643313316175774,0.5619849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7911447907730436,0.5736761059178257,0.8111905442760462,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"دههی","boundary":[0.7310790201124774,0.5736761059178257,0.7841339435018546,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"1950","boundary":[0.6701696692403013,0.5736761059178257,0.7239300352683253,0.5938333322834778],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6538699837956343,0.5736761059178257,0.6632494519111619,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"،1960","boundary":[0.588299494805071,0.5736761059178257,0.6467495948908588,0.5938333322834778],"dir":"ltr"},{"str":"کانونهرای","boundary":[0.48793727957296734,0.5736761059178257,0.5811791059002955,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"تفکرر","boundary":[0.43363359069678775,0.5736761059178257,0.4809827471165761,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.424482890096273,0.5687658331338609,0.4334685921265847,0.5822711747988478],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.40875512343913833,0.5736761059178257,0.4179630159184063,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"دانشرگاهیان،","boundary":[0.2902487846725765,0.5736761059178257,0.4017443523019732,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"نظریرههرایی","boundary":[0.17560766371175293,0.5736761059178257,0.2833161024467859,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14875607663711754,0.5736761059178257,0.16869713063045366,0.5938333322834778],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.7759460489943761,0.605524523575556,0.844690687255743,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.726217710418454,0.605524523575556,0.7687710812246129,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.6850204937565533,0.605524523575556,0.7251120007625584,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.6327471165761129,0.605524523575556,0.6772709941854924,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5910828329043942,0.605524523575556,0.6254484967141486,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"کردند.","boundary":[0.5287722810027643,0.605524523575556,0.5840395034060203,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"کانونهای","boundary":[0.43637403488704607,0.605524523575556,0.5213659327042227,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.39010580497569347,0.605524523575556,0.42930534313841257,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.3561338289962825,0.605524523575556,0.3829611609265998,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"چیزی","boundary":[0.29591078066914495,0.605524523575556,0.3486130969402345,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.24764083500142978,0.605524523575556,0.2887387227065259,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"بودنرد","boundary":[0.18736059479553901,0.605524523575556,0.2402344867028882,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.14875607663711754,0.605524523575556,0.18006863025450384,0.6256817499412081],"dir":"rtl"},{"str":"جادوگران","boundary":[0.7620198265179678,0.6375745134969428,0.8445191116194835,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7451768182251455,0.6375745134969428,0.7547588830136416,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگویان","boundary":[0.6543561147650367,0.6375745134969428,0.7380018504553822,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"قرنهای","boundary":[0.5764989038223239,0.6375745134969428,0.6466638070727291,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.5096701934991897,0.6375745134969428,0.5690925555237822,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48550662472595557,0.6375745134969428,0.5022638452006482,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4552807168048804,0.6375745134969428,0.47804308454866073,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.4238537794299876,0.6375745134969428,0.44787436850633877,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"نبرده","boundary":[0.37211895910780673,0.6375745134969428,0.4167397496222203,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"بودند؟","boundary":[0.3106948813268516,0.6375745134969428,0.36471261080926504,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.25416070917929656,0.6375745134969428,0.303550237277758,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.20986559908492994,0.6375745134969428,0.24711047639193487,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"سرؤال","boundary":[0.14875607663711754,0.6375745134969428,0.20278889088451527,0.6577317398625949],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.8040129634925173,0.6694229311546731,0.8448479649223144,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.7496377847678962,0.6694229311546731,0.796892574587742,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"میآید.","boundary":[0.6838099323229435,0.6694229311546731,0.7425173958631207,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگویان","boundary":[0.5938185111047565,0.6694229311546731,0.6768953826574644,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"میپنداشتند","boundary":[0.48138880945572393,0.6694229311546731,0.5869554856543704,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"تنهرا","boundary":[0.4333476313030216,0.6694229311546731,0.47442580646092414,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"یرک","boundary":[0.38733778385503415,0.6694229311546731,0.42648460585263565,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"آینردهی","boundary":[0.30857878181298254,0.6694229311546731,0.3803707345717265,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"ثابرت","boundary":[0.25481841578495856,0.6694229311546731,0.30167804743155047,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"یرا","boundary":[0.2264475836431227,0.6694229311546731,0.2479553903345725,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20623391478410066,0.6694229311546731,0.21952599370889334,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"پریش","boundary":[0.14875607663711754,0.6694229311546731,0.19951386903059767,0.6895801575203252],"dir":"rtl"},{"str":"تعیینشده","boundary":[0.7564722142789057,0.7012713488124034,0.8449337527404444,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7039128777046992,0.7012713488124034,0.7494557888033083,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6617338671242017,0.7012713488124034,0.6969354684968068,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6457201410733009,0.7012713488124034,0.6548304233849441,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6234439042989228,0.7012713488124034,0.6388571156229148,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5937613192260033,0.7012713488124034,0.6165236869697837,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5357210942712801,0.7012713488124034,0.5868605848445712,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند.","boundary":[0.4470736822037938,0.7012713488124034,0.5288580688208941,0.7214285751780555],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشمندان","boundary":[0.7106901153369555,0.7333213387337902,0.8108902869125917,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.6698837098465352,0.7333213387337902,0.70356972643218,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.6096415975598132,0.7333213387337902,0.6630206843961491,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5744971880659613,0.7333213387337902,0.6027213802306739,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.5233390525212087,0.7333213387337902,0.5676341626155753,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5030645315031932,0.7333213387337902,0.5163044514345629,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"تیییر","boundary":[0.4516490325040511,0.7333213387337902,0.49613906330677393,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"دادند.","boundary":[0.3961729101134306,0.7333213387337902,0.4447018285308248,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.3401248689352778,0.7333213387337902,0.38933848060242116,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"مطمرنن","boundary":[0.2608235630540463,0.7333213387337902,0.3331712896768659,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"شرده","boundary":[0.20849299399485274,0.7333213387337902,0.2538726335774931,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"بودنرد","boundary":[0.14875607663711754,0.7333213387337902,0.20162996854446671,0.7534785650994423],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.8001382137069869,0.7652201494574347,0.8446620913163665,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.779320369840816,0.7652201494574347,0.7928395938450226,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.7298779906586599,0.7652201494574347,0.7722352014173576,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"تعیینشده","boundary":[0.6337765703936709,0.7652201494574347,0.7228066306984169,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"نیست.","boundary":[0.5706367362501191,0.7652201494574347,0.6266625405859035,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5352349633018778,0.7652201494574347,0.5634591554665904,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"درک،","boundary":[0.47978743685063385,0.7652201494574347,0.5282374346902716,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.44438566390239254,0.7652201494574347,0.47266704794585834,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.38496330187780003,0.7652201494574347,0.437265274997617,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.3621151463158898,0.7652201494574347,0.37784291297302447,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34131160041940717,0.7652201494574347,0.3545515203507769,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31763416261557526,0.7652201494574347,0.33419121151463155,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.26593270422266707,0.7652201494574347,0.31045658183204655,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.2079210752073206,0.7652201494574347,0.25881231531789156,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"کامرل","boundary":[0.14875607663711754,0.7652201494574347,0.20080068630254508,0.7853773758230868],"dir":"rtl"},{"str":"تیییر","boundary":[0.8003526832523116,0.7970685671151649,0.8449623486798209,0.817225793480817],"dir":"rtl"},{"str":"داد.","boundary":[0.7628920026689543,0.7970685671151649,0.7934054792790852,0.817225793480817],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.27446,0.84502,0.81723],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.14875607663711754,0.8620918358508869,0.1612404918501573,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8620918358508869,0.16727194738347154,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Think","boundary":[0.17330054332284814,0.8620918358508869,0.22990763511581355,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Thank","boundary":[0.235888761795825,0.8620918358508869,0.2966494137832428,0.8788223337343781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.86209,0.29665,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/07aea46dce05c7650cba05279fd80108.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/c539bb9a594e663bd9fe34e20e547866.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.07769,0.11029,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8638356686683825,0.07769075350231808,0.8897149938042132,0.09784797986797017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86384,0.07769,0.88971,0.09785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.7054759675788839,0.08024780790163281,0.829263177962063,0.10040503426728489],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.645577161376418,0.08024780790163281,0.6991994574512105,0.10040503426728489],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64558,0.08025,0.82926,0.10041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اکنون","boundary":[0.7608902869125918,0.15532967038735473,0.811133352397293,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7549566294919455,0.15532967038735473,0.7607902011247736,0.17548689675300683],"dir":"ltr"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.694075874559146,0.15532967038735473,0.7472643217996378,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.646377847678963,0.15532967038735473,0.6865988043338086,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6161233438185112,0.15532967038735473,0.6386855399866553,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5823610713945286,0.15532967038735473,0.6079830330759699,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5303736536078543,0.15532967038735473,0.5748975312172337,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.4846487465446573,0.15532967038735473,0.5231815548858729,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4643742255266419,0.15532967038735473,0.47747668858203823,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44355638166047084,0.15532967038735473,0.45707560566467764,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.39411400247831474,0.15532967038735473,0.4364712132370125,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"تعیینشرده","boundary":[0.28961967400629113,0.15532967038735473,0.3870426425180718,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"نیسرت،","boundary":[0.2167572204746926,0.15532967038735473,0.28250564419852386,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"ممکرن","boundary":[0.14875607663711754,0.15532967038735473,0.209350872176151,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8046849680678677,0.1871780880450851,0.8446048994376132,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.7569583452483081,0.1871780880450851,0.7975709382601003,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.736140501382137,0.1871780880450851,0.7496597253863437,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6981364979506244,0.1871780880450851,0.7290780666241103,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.645815460871223,0.1871780880450851,0.6906729577733296,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5929701649032504,0.1871780880450851,0.6387340082827841,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5350061957868649,0.1871780880450851,0.5858483332537974,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.48384806024211224,0.1871780880450851,0.5275998474883233,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"سرانجام،","boundary":[0.4027213802306739,0.1871780880450851,0.4767129170494669,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.35413687922981607,0.1871780880450851,0.3953436278715089,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"دریافتند","boundary":[0.27535030025736346,0.1871780880450851,0.34652559336574207,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.23680297397769517,0.1871780880450851,0.26794395195882187,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"مریتروان","boundary":[0.14875607663711754,0.1871780880450851,0.22968258507291966,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.8000524258888573,0.21902650570281534,0.8445763034982368,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7795205414164522,0.21902650570281534,0.792760461347822,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7589886569440474,0.21902650570281534,0.7724003719178613,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7030264035840245,0.21902650570281534,0.7518110761605186,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"اقداماتی","boundary":[0.6272185682966352,0.21902650570281534,0.6959062340854334,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"انجامشده","boundary":[0.5401248689352779,0.21902650570281534,0.6200983987980442,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.513015918406253,0.21902650570281534,0.5331140216640888,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.46534648746544666,0.21902650570281534,0.5058097416833477,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.42162329615861216,0.21902650570281534,0.45834159010571734,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4156610427985893,0.21902650570281534,0.42149461443141745,0.23918373206846744],"dir":"ltr"},{"str":"تیییر","boundary":[0.3639881803450577,0.21902650570281534,0.40865766308496027,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"داد.","boundary":[0.32627013630731105,0.21902650570281534,0.35698660694943224,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2908683633590697,0.21902650570281534,0.3190925555237823,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2533886188161281,0.21902650570281534,0.2839576780097226,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.2034314746986779,0.21902650570281534,0.24643980554761225,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.14875607663711754,0.21902650570281534,0.19644478702109408,0.23918373206846744],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8065437041273473,0.25107649562420215,0.8448908588313795,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدهی","boundary":[0.7152368696978363,0.25107649562420215,0.7996806786769611,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.663535411304928,0.25107649562420215,0.7080592889143075,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"بود!","boundary":[0.6255600038127919,0.25107649562420215,0.6564150224001526,0.27123372198985424],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهای","boundary":[0.7121580402249548,0.2829249132819325,0.811133352397293,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"دفاعی","boundary":[0.6527070822609857,0.2829249132819325,0.705035732742777,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6361500333619293,0.2829249132819325,0.6455694145377175,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی،","boundary":[0.5541654751691927,0.2829249132819325,0.6287436850633877,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5184777428271853,0.2829249132819325,0.5467019349918979,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.46222953007339623,0.2829249132819325,0.5110713945286436,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.44359927556953577,0.2829249132819325,0.4614717376799161,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4227814317033648,0.2829249132819325,0.43602135163473454,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.3687922981603279,0.2829249132819325,0.4156367876542712,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.31194357067963013,0.2829249132819325,0.3617565944024981,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2953865217805738,0.2829249132819325,0.30480590295636206,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"روشهایی","boundary":[0.2030597655132971,0.2829249132819325,0.2878657897245258,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.14875607663711754,0.2829249132819325,0.19565341721475552,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8066151939757888,0.31482372400557695,0.8449623486798208,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.7511676675245449,0.31482372400557695,0.7992660375560006,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.698965780192546,0.31482372400557695,0.7435754456200553,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6824087312934897,0.31482372400557695,0.6918281124692779,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"آمادهشدن","boundary":[0.5886140501382138,0.31482372400557695,0.6749451911161948,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5429177390143933,0.31482372400557695,0.5812077018396721,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5121532742350586,0.31482372400557695,0.534915641978839,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.46102373462968266,0.31482372400557695,0.5049937466791624,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.40328853302831,0.31482372400557695,0.4539804051313086,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3733199885616243,0.31482372400557695,0.39588218472976844,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.29905633400057197,0.31482372400557695,0.36591364026308265,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2633686016585645,0.31482372400557695,0.29159279382327713,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.19448098370031455,0.31482372400557695,0.2558478696025165,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.14875607663711754,0.31482372400557695,0.1872888849783331,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.8167810504241731,0.3468737139269637,0.8447478791344963,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8005099609188828,0.3468737139269637,0.8097666584819632,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7736583738442475,0.3468737139269637,0.7935994278375835,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"کسبوکارها","boundary":[0.6652511676675246,0.3468737139269637,0.7667953483938613,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6486941187684683,0.3468737139269637,0.6581134999442565,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"دولتهای","boundary":[0.5592555523782289,0.3468737139269637,0.6417053703256766,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.4970307882947288,0.3468737139269637,0.552213193882497,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.45928414831760556,0.3468737139269637,0.49016776284434277,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.3807025069106854,0.3468737139269637,0.4524211228672195,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"یافت.","boundary":[0.3280859784577257,0.3468737139269637,0.3738149355895898,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7538699837956343,0.378722131584694,0.810947478791345,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"نفت","boundary":[0.7110332666094747,0.378722131584694,0.7464636354970927,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"شل","boundary":[0.6718854256028978,0.378722131584694,0.7039681237059209,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.6572443046420742,0.3738118588007291,0.6717204270326947,0.39887935795034607],"dir":"ltr"},{"str":"سناریوهایی","boundary":[0.5517252883423888,0.378722131584694,0.6502402350278196,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5280478505385569,0.378722131584694,0.5446048994376131,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.48124106376894493,0.378722131584694,0.527251930225908,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"مزایای","boundary":[0.41841578495853593,0.378722131584694,0.4741206748641693,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.36559908492994,0.378722131584694,0.41129539605376036,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"نوشرته","boundary":[0.2990563340005719,0.378722131584694,0.3584786960251644,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.2607949671146697,0.378722131584694,0.29193594509579646,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.24911932481683222,0.378722131584694,0.2537953191523298,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"ررانهرای","boundary":[0.14875607663711754,0.378722131584694,0.23345617814700595,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"اپک","boundary":[0.8099609188828519,0.41057054924242437,0.8448193689829377,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7825660089600609,0.41057054924242437,0.8028386114006743,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"دههی","boundary":[0.7222142789057288,0.41057054924242437,0.7754437014778833,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"1970","boundary":[0.6615908874273186,0.41057054924242437,0.7153512534553427,0.4307277756080764],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.640973215136784,0.41057054924242437,0.6542131350681537,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.5512772852921551,0.41057054924242437,0.6339778460596304,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.50300733962444,0.41057054924242437,0.5441568963873796,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4513058812315318,0.41057054924242437,0.49588717012584893,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهران،","boundary":[0.3251262987322467,0.41057054924242437,0.44412830044800305,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"سرناریوهرایی","boundary":[0.2027166142407778,0.41057054924242437,0.3181325413303338,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.14875607663711754,0.41057054924242437,0.1955962253360023,0.4307277756080764],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقای","boundary":[0.7786197693260891,0.4426205391638111,0.8448193689829379,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.7146935468496807,0.4426205391638111,0.7711419311791059,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتند","boundary":[0.6464350395577161,0.4426205391638111,0.7075731579449052,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6166380707272902,0.4426205391638111,0.6393146506529406,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.5460442283862358,0.4426205391638111,0.6094604899437613,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.49891812029358495,0.4426205391638111,0.5389238394814604,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.4432418263273282,0.4426205391638111,0.49179795079499394,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.41330187780001904,0.4426205391638111,0.43606424554379947,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.35353159851301114,0.4426205391638111,0.4062501419960372,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33299971404060624,0.4426205391638111,0.34623963397197605,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"تیییر","boundary":[0.28132685158707466,0.4426205391638111,0.32599633432697717,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.24818415784958536,0.4426205391638111,0.2743252781914492,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2321704317986846,0.4426205391638111,0.2412807141103278,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.18075493279954247,0.4426205391638111,0.2252328935005515,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.14875607663711754,0.4426205391638111,0.1738919073491564,0.4627777655294632],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلهی","boundary":[0.7739443332380135,0.4744689568215414,0.8449623486798209,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"صلحآمیز","boundary":[0.6917596034696407,0.4744689568215414,0.7669362444670209,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.6355113907158516,0.4744689568215414,0.6846392145648652,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.5957916309217425,0.4744689568215414,0.6284690322201197,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5477790487084168,0.4744689568215414,0.5886998379563435,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"زنگ","boundary":[0.5023734629682586,0.4744689568215414,0.5402916785816414,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"خطرر","boundary":[0.4462968258507292,0.4744689568215414,0.49539605376036605,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4260223048327138,0.4744689568215414,0.43926222476408355,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39924731765872673,0.4744689568215414,0.41911177175141456,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"خصروص","boundary":[0.31484129253645987,0.4744689568215414,0.3922628139829056,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"مشرکل","boundary":[0.2442093222762368,0.4744689568215414,0.30787797910474496,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"هرزاره","boundary":[0.1845010008578782,0.4744689568215414,0.23734629682585076,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.17535030025736348,0.4695586840375765,0.18433600228767516,0.48306402570256346],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.14875607663711754,0.4744689568215414,0.1688018301401201,0.4946261831871935],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.8072157087026975,0.5063173744792717,0.845019540558574,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7700552854827947,0.5063173744792717,0.806486512248594,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتری،","boundary":[0.666680964636355,0.5063173744792717,0.7626489371842532,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"بهصدا","boundary":[0.6087837193785149,0.5063173744792717,0.6592746163378134,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"درآورند.","boundary":[0.5333762272423982,0.5063173744792717,0.6016614118963372,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"کسبوکارها","boundary":[0.4227099418549233,0.5063173744792717,0.5259698789438566,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40615289295586693,0.5063173744792717,0.41557227413165515,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.3345057668477743,0.5063173744792717,0.3991263470634118,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"نیرز","boundary":[0.2942426842055095,0.5063173744792717,0.3270994185492327,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"برهموقرع","boundary":[0.21095224478124108,0.5063173744792717,0.2868363359069679,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.17869602516442665,0.5063173744792717,0.20383185587646552,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.14875607663711754,0.5063173744792717,0.17151844438089792,0.5264746008449238],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.8010914116862073,0.5384009597779346,0.8447288151749119,0.5585581861435867],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.7499332761414546,0.5384009597779346,0.7940898382905818,0.5585581861435867],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7302306739109713,0.5384009597779346,0.7428945270723938,0.5585581861435867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7096987894385663,0.5384009597779346,0.7231105044123801,0.5585581861435867],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.6434134019635879,0.5384009597779346,0.7026927842912973,0.5585581861435867],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.5557096558955295,0.5384009597779346,0.6364359927556954,0.5585581861435867],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.5025498045944142,0.5384009597779346,0.5488466304451435,0.5585581861435867],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7588599752168526,0.5702493774356648,0.8112191402154226,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.6510103898579735,0.5702493774356648,0.7512963492517396,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6057716137641789,0.5702493774356648,0.644118768468211,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"کسبوکارها،","boundary":[0.48928128872366794,0.5702493774356648,0.5983652654656373,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"ارتش","boundary":[0.4355781145743971,0.5702493774356648,0.48173196072824326,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41930702506910694,0.5702493774356648,0.4285637226321873,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"دولتهای","boundary":[0.3296158612143742,0.5702493774356648,0.4123182766263153,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.2673910971308741,0.5702493774356648,0.3225735027186423,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"دنیرا،","boundary":[0.21504146411209607,0.5702493774356648,0.26028024020589074,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"روشرن","boundary":[0.14875607663711754,0.5702493774356648,0.20783528738919077,0.5904066038013169],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.8138928605471357,0.6020977950933952,0.8448336669526263,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7782051282051283,0.6020977950933952,0.8064293203698409,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"روشها،","boundary":[0.70356972643218,0.6020977950933952,0.7706843961490802,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6166094747879135,0.6020977950933952,0.6960489943761319,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"سراختن","boundary":[0.5383137927747593,0.6020977950933952,0.6094743315952681,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.4776713373367648,0.6020977950933952,0.53083118863788,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4719521494614432,0.6020977950933952,0.47778572109427137,0.6222550214590473],"dir":"ltr"},{"str":"عملری","boundary":[0.40872176150986567,0.6020977950933952,0.46431226765799255,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"بودنرد.","boundary":[0.3438661710037175,0.6020977950933952,0.40131541321132397,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31647126108092655,0.6020977950933952,0.33674386352153973,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجره،","boundary":[0.24478124106376895,0.6020977950933952,0.3093572312731593,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"روشهرای","boundary":[0.14875607663711754,0.6020977950933952,0.23726050900772092,0.6222550214590473],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.7445906014679249,0.634147785014782,0.844876560861691,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.724158802783338,0.634147785014782,0.737084167381565,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.6721713849966638,0.634147785014782,0.7166952626060433,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"نگری،","boundary":[0.6195929844628729,0.634147785014782,0.6713802306739108,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.5607425412258126,0.634147785014782,0.6122943646009087,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5333476313030217,0.634147785014782,0.5536202337436349,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.47126584691640455,0.634147785014782,0.5262272423982461,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"دنیرا","boundary":[0.4246830616719093,0.634147785014782,0.4642549996452155,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"اعمرال","boundary":[0.3601134305595272,0.634147785014782,0.4175628921733182,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"مریشروند.","boundary":[0.2604232199027738,0.634147785014782,0.3529930416547517,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2333142693737489,0.634147785014782,0.2534123726315847,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجرهی","boundary":[0.14875607663711754,0.634147785014782,0.22629782570874934,0.6543050113804341],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7803498236583739,0.6659962026725122,0.8447764750738729,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر،","boundary":[0.7286769612048423,0.6659962026725122,0.7730512037964096,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6698265179677819,0.6659962026725122,0.721378341342878,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"روشها،","boundary":[0.5951911161948338,0.6659962026725122,0.662305785911734,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5712277189972358,0.6659962026725122,0.5877847678962921,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5364931846344486,0.6659962026725122,0.5704365646744829,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتآمیزی","boundary":[0.40786864931846345,0.6659962026725122,0.5293727957296731,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.3454294156896388,0.6659962026725122,0.4007482604136879,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.27911543227528357,0.6659962026725122,0.33843692997092545,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.23906205318844723,0.6659962026725122,0.2721200631981301,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.1684586788676008,0.6659962026725122,0.23194166428367172,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.14875607663711754,0.6659962026725122,0.16141992979854003,0.6861534290381643],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8062672767133734,0.6978446203302426,0.8446144314174057,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7439567248117435,0.6978446203302426,0.7993184634448576,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7062386807739969,0.6978446203302426,0.7369474310225507,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6704937565532362,0.6978446203302426,0.6992946031387536,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6505051949289868,0.6978446203302426,0.6634714284019452,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5827900104851779,0.6978446203302426,0.643453459125005,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.515360785435135,0.6978446203302426,0.5757807045494778,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.4559098274711658,0.6978446203302426,0.5084977599847489,0.7180018466958947],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7825803069297494,0.7298946102516294,0.8108044990944621,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7297350109617767,0.7298946102516294,0.7755049427329772,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6868696978362406,0.7298946102516294,0.7226823228952691,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6629063006386428,0.7298946102516294,0.6794633495376992,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.6006243446763894,0.7298946102516294,0.655499952340101,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5131017062243829,0.7298946102516294,0.5931036126203413,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"آینردهپژوهری","boundary":[0.38816604708798014,0.7298946102516294,0.5056667619864645,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37169002001715756,0.7298946102516294,0.3808979124964255,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"چگرونگی","boundary":[0.28424363740348874,0.7298946102516294,0.3646382842131757,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"عملکررد","boundary":[0.2053474406634258,0.7298946102516294,0.27712324849871317,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.14875607663711754,0.7298946102516294,0.1982556476980269,0.7500518366172815],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد؛","boundary":[0.7591888285196835,0.7617934209752738,0.8449337527404441,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.7014822228576876,0.7617934209752738,0.7516966924030122,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6600753026403584,0.7617934209752738,0.6943470796650422,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6392574587741874,0.7617934209752738,0.6524973787055571,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.599061099990468,0.7617934209752738,0.6316604708798017,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5805023353350491,0.7617934209752738,0.5916547516919265,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5465303593556382,0.7617934209752738,0.5733671921424037,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.5108140310742542,0.7617934209752738,0.5394099704508627,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48710799733104565,0.7617934209752738,0.5039224096844915,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.4261700505194929,0.7617934209752738,0.47998760842627014,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهری","boundary":[0.31031360213516346,0.7617934209752738,0.41896387379658756,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"فرردی،","boundary":[0.24132113239919933,0.7617934209752738,0.303336192927271,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمرایی","boundary":[0.14875607663711754,0.7617934209752738,0.23402916785816413,0.7819506473409259],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.7806214850824517,0.7936418386330041,0.8449337527404441,0.8137990649986562],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14875607663711754,0.8427408985398609,0.1612404918501573,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8427408985398609,0.16727194738347154,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"Shell","boundary":[0.17330054332284814,0.8427408985398609,0.2219470403202745,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"Oil","boundary":[0.22789019159279383,0.8427408985398609,0.25822304832713755,0.8594713964233521],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.14875607663711754,0.8620918358508869,0.1612404918501573,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8620918358508869,0.16727194738347154,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"millennium","boundary":[0.17330054332284814,0.8620918358508869,0.2827409207892479,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"bug","boundary":[0.2887220474692594,0.8620918358508869,0.3245613382899628,0.8788223337343781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.15533,0.84502,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/4bd3aacf643394bd791cba40ffc2756a.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/2fe0e7cb499aca3ca9b97b8d19e98142.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.10529,0.07559,0.15492,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"همه","boundary":[0.45622438280430844,0.07890018708425725,0.492341054236965,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.3592841483176056,0.07890018708425725,0.4493613573539224,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3389524354208369,0.07890018708425725,0.3522781431703365,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.2874368506338767,0.07890018708425725,0.33203221809169764,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.25512343913830904,0.07890018708425725,0.2804880373653608,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22822419216471262,0.07890018708425725,0.2482699456677152,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"بیاورند","boundary":[0.16448384329425222,0.07890018708425725,0.22110380325993712,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"!","boundary":[0.15590506148126967,0.07559314213364246,0.16466571346868747,0.09413779039004237],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15591,0.07559,0.49234,0.09906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.10529024878467258,0.08071433745716601,0.1321704317986846,0.10087156382281809],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10529,0.08071,0.13217,0.10087],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گام","boundary":[0.7697550281193404,0.15534935517872744,0.8020398436755314,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7597464493375274,0.15534935517872744,0.7695834524830807,0.17550658154437954],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6542512629873225,0.15534935517872744,0.6731245829758842,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5851348775140597,0.15534935517872744,0.6479029644457155,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5380087694214089,0.15534935517872744,0.579043942426842,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5211371651892098,0.15534935517872744,0.5319327310463288,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48310456581832045,0.15534935517872744,0.515132017920122,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4519874177866744,0.15534935517872744,0.4765227337718045,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.3894195024306549,0.15534935517872744,0.44598227051758654,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"کجا","boundary":[0.3471261080926509,0.15534935517872744,0.3832196235541961,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"هستید","boundary":[0.27200457535030026,0.15534935517872744,0.3407778095510438,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"بنگرید.","boundary":[0.193937660852159,0.15534935517872744,0.2658631971515808,0.17550658154437954],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7697550281193404,0.1871977728364578,0.8020398436755314,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7557430178248022,0.1871977728364578,0.7696406443618339,0.2073549992021099],"dir":"ltr"},{"str":"آیندههای","boundary":[0.5798732246687638,0.1871977728364578,0.673401010389858,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5324897531217234,0.1871977728364578,0.5735249261271567,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5102135163473455,0.1871977728364578,0.5263702220951292,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4907161878725531,0.1871977728364578,0.5040188126619354,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوها،","boundary":[0.3911543227528358,0.1871977728364578,0.4845935718068561,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"اکتشاف","boundary":[0.30911257268134595,0.1871977728364578,0.38489181202935857,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.2499761700505195,0.1871977728364578,0.3028601296692929,0.2073549992021099],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7697550281193404,0.21904619049418805,0.8020398436755314,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7534553426746736,0.21904619049418805,0.7695548565437043,0.23920341685984015],"dir":"ltr"},{"str":"آینده","boundary":[0.6198408159374703,0.21904619049418805,0.673401010389858,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5994900390811172,0.21904619049418805,0.6187637022209513,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5515346487465448,0.21904619049418805,0.5925698217519779,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5287150891240111,0.21904619049418805,0.5448717948717949,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.477299590124869,0.21904619049418805,0.5224744221472637,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"کنید،","boundary":[0.41730530931274423,0.21904619049418805,0.4710705667514512,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهای","boundary":[0.3319893241826328,0.21904619049418805,0.41075683919550093,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.300848346201506,0.21904619049418805,0.32574951964773785,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهیدد","boundary":[0.17869602516442665,0.21904619049418805,0.2942998760842627,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14875607663711754,0.21904619049418805,0.1720903631684301,0.23920341685984015],"dir":"rtl"},{"str":"...............","boundary":[0.6733152225717282,0.25109618041557485,0.7591030407015538,0.27125340678122695],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.6462729959012488,0.25109618041557485,0.6732389667333905,0.27125340678122695],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5768706510342199,0.25109618041557485,0.6396387379658757,0.27125340678122695],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.5182775712515489,0.25109618041557485,0.5707420833268894,0.27125340678122695],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.7637927747593176,0.2829249132819325,0.8108616909732153,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7338242302926318,0.2829249132819325,0.756386426460776,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6727147078448193,0.2829249132819325,0.7264178819940902,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.5649366123343819,0.2829249132819325,0.6652225717281481,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.5101563244685922,0.2829249132819325,0.5576541797731389,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.48962443999618727,0.2829249132819325,0.5028643599275571,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.4361786293013059,0.2829249132819325,0.4825040510914117,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"میکنید،","boundary":[0.3542941568963874,0.2829249132819325,0.4290582403965304,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.2859307978267086,0.2829249132819325,0.34705938423410543,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26965970832141833,0.2829249132819325,0.2789164058844987,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیرکهرای","boundary":[0.14875607663711754,0.2829249132819325,0.26264720736562364,0.30308213964758457],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهی","boundary":[0.778757983033076,0.31482372400557695,0.845019540558574,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7576541797731389,0.31482372400557695,0.7708940997045086,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"تمرین","boundary":[0.6962586979315604,0.31482372400557695,0.7503087313982367,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.6253979601563245,0.31482372400557695,0.689021145637355,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5853922409684491,0.31482372400557695,0.6183039227421955,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5551377371079973,0.31482372400557695,0.5776999332761414,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.4942569821751978,0.31482372400557695,0.5480232057236837,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهران","boundary":[0.42499761700505195,0.31482372400557695,0.4933991039938996,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.39245543799447147,0.31482372400557695,0.41759126870651037,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"طرور","boundary":[0.3491182918692212,0.31482372400557695,0.3916976456009913,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیرتآمیرزی","boundary":[0.20308836145267373,0.31482372400557695,0.34171194357067963,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.14875607663711754,0.31482372400557695,0.19573920503288533,0.33498095037122905],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهای","boundary":[0.7466352111333524,0.3468737139269637,0.8448479649223145,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.692388714135926,0.3468737139269637,0.7395148222285769,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6652797636069012,0.3468737139269637,0.6853778668647369,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"دهههای","boundary":[0.5879658755123439,0.3468737139269637,0.6583692305256019,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.5214231245829759,0.3468737139269637,0.5808454866075684,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.47166619006767707,0.3468737139269637,0.5147888666476027,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"بردهاند.","boundary":[0.4024640167762844,0.3468737139269637,0.4645743971022781,0.3670309402926158],"dir":"rtl"},{"str":"بیایید","boundary":[0.7623629777904871,0.378722131584694,0.8110046706700982,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.72321513678391,0.378722131584694,0.7552425888857116,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.6475502811934039,0.378722131584694,0.7161011069761428,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6240863189583943,0.378722131584694,0.64058530943508,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.588947465538325,0.378722131584694,0.6171213472000702,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"سهگام","boundary":[0.5267991611857782,0.378722131584694,0.5819824937800009,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"بیندازیم:","boundary":[0.4456438852349633,0.378722131584694,0.5199361357353922,0.39887935795034607],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8206558002097035,0.42066884721662307,0.8348107902011248,0.44082607358227516],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8352397292917739,0.42066884721662307,0.8450767324373272,0.44082607358227516],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7829806500810218,0.42066884721662307,0.8018539700695835,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.713864264607759,0.42066884721662307,0.7766323515394148,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6667381565151081,0.42066884721662307,0.7077733295205414,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6498665522829091,0.42066884721662307,0.6606621181400282,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.5872414450481366,0.42066884721662307,0.6439757887713278,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.524196930702507,0.42066884721662307,0.5808740825469451,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"کجا","boundary":[0.48216089981889243,0.42066884721662307,0.5180902052649264,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"هستی","boundary":[0.413015918406253,0.42066884721662307,0.47581260127728536,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"بنگر.","boundary":[0.3584262701363073,0.42066884721662307,0.4069090540373692,0.44082607358227516],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.7388714135926032,0.45269915234663716,0.8112191402154229,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7026832523115051,0.45269915234663716,0.73139357544562,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6752883423887142,0.45269915234663716,0.6955609448293273,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6255314078734153,0.45269915234663716,0.668139357544562,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.5551091411686208,0.45269915234663716,0.61832523115051,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5117005051949289,0.45269915234663716,0.5480574053646389,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5055762081784387,0.45269915234663716,0.5114097798112669,0.47285637871228925],"dir":"ltr"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.4464112096082357,0.45269915234663716,0.4984558192736632,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"مختصر","boundary":[0.37760937946811557,0.45269915234663716,0.43929082070346015,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3539319416642837,0.45269915234663716,0.37048899056334006,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"گذشرته","boundary":[0.2787818129825565,0.45269915234663716,0.34681155275950815,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2625107234772663,0.45269915234663716,0.27176742104034657,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"حرال","boundary":[0.21020875035744926,0.45269915234663716,0.2554589876732844,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.15447526451243923,0.45269915234663716,0.2029453817557907,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14875607663711754,0.45269915234663716,0.15447526451243923,0.47285637871228925],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.8151367839100182,0.48454757000436743,0.8447621771041846,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7854541988370985,0.48454757000436743,0.8080163950052427,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7374416166237727,0.48454757000436743,0.7783624058716996,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"مبنای","boundary":[0.6784624916595177,0.48454757000436743,0.7305356972643218,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.6328043084548661,0.48454757000436743,0.6711514631588981,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.6005480888380517,0.48454757000436743,0.6256839195500906,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.5402392526927843,0.48454757000436743,0.5935390360509851,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"هسرتند","boundary":[0.4656610427985893,0.48454757000436743,0.5331188637880089,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.460999904680202,0.48454757000436743,0.4656610427985892,0.5047047963700195],"dir":"ltr"},{"str":"نقشرهی","boundary":[0.38359069678772284,0.48454757000436743,0.4538795157754265,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"آینردهی","boundary":[0.3041750071489848,0.48454757000436743,0.3764131160041941,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"شرما،","boundary":[0.24875607663711752,0.48454757000436743,0.29716449827691827,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنری","boundary":[0.17961109522447813,0.48454757000436743,0.24163568773234204,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"برر","boundary":[0.14875607663711754,0.48454757000436743,0.17274806977409207,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"زیستشناسی","boundary":[0.7289343246592318,0.5163959876620978,0.8448765608616909,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7126632351539415,0.5163959876620978,0.7219199327170218,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"تجربهی","boundary":[0.6373510628157468,0.5163959876620978,0.7056244860848807,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.5985177771423125,0.5163959876620978,0.6304880373653609,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.571666190067677,0.5163959876620978,0.5916072440610132,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"طرول","boundary":[0.515932704222667,0.5163959876620978,0.564722488150644,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"قررنهرا","boundary":[0.4402684534532137,0.5163959876620978,0.5090696787722809,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"خواهرد","boundary":[0.3706033743208464,0.5163959876620978,0.4333264625661735,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"برود.","boundary":[0.3243065484701172,0.5163959876620978,0.3637403488704604,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"شرما","boundary":[0.27486416928796115,0.5163959876620978,0.317355618993564,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"شرش","boundary":[0.21795824992851015,0.5163959876620978,0.2679132398114079,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"نیررو","boundary":[0.16903059765513298,0.5163959876620978,0.21109522447812412,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14875607663711754,0.5163959876620978,0.1619959965684873,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.7812172338194644,0.5484795729607607,0.8442998760842629,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"آموخت","boundary":[0.7109856067105139,0.5484795729607607,0.7737536936421696,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6810170622438282,0.5484795729607607,0.7035792584119723,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.6190496616147174,0.5484795729607607,0.6736107139452865,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5982318177485464,0.5484795729607607,0.6117510417527531,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5353779429987608,0.5484795729607607,0.590739681631875,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.47166619006767707,0.5484795729607607,0.5278858068820894,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4523067391097131,0.5484795729607607,0.4708083118863788,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.410899818892384,0.5484795729607607,0.44517159591706773,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.34464302735678204,0.5484795729607607,0.4034934705938424,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3280859784577257,0.5484795729607607,0.3375053596335139,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29224096844914693,0.5484795729607607,0.32046516061385955,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2625583833762273,0.5484795729607607,0.2851205795443714,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"چگونره","boundary":[0.19276522733771803,0.5484795729607607,0.2552473548756077,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.14875607663711754,0.5484795729607607,0.18576050928752463,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"نیروها،","boundary":[0.7878419597750453,0.5803279906184908,0.8448050710132495,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.7464350395577161,0.5803279906184908,0.7807068165823999,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7261605185397008,0.5803279906184908,0.7394004384710704,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6993089314650652,0.5803279906184908,0.7192499854584015,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"رخدادهای","boundary":[0.6038087349644742,0.5803279906184908,0.6922743303784197,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.5272281002764274,0.5803279906184908,0.596860625015403,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.464660184920408,0.5803279906184908,0.5200219235535221,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.4155323610713946,0.5803279906184908,0.4576084491164261,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.3681202935849776,0.5803279906184908,0.40864478975029894,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.2876942140882661,0.5803279906184908,0.3609999046802021,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.7609617767610333,0.6121764082762212,0.8108330950338385,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.6826946906872557,0.6121764082762212,0.753755600038128,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6621628062148509,0.6121764082762212,0.6755745211886646,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"زندگیتان،","boundary":[0.5655752549804595,0.6121764082762212,0.6551853970069584,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.5244542941568964,0.6121764082762212,0.5585328964847276,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5039224096844915,0.6121764082762212,0.5171623296158613,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.45879801734820325,0.6121764082762212,0.4970593842341054,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4233104565818321,0.6121764082762212,0.452020779715947,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.38842341054236973,0.6121764082762212,0.41644743113144606,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"آمراده","boundary":[0.3302595565264319,0.6121764082762212,0.3815031932132304,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"خواهرد","boundary":[0.2605661995996568,0.6121764082762212,0.32330837818022323,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"کررد،","boundary":[0.20709179296539892,0.6121764082762212,0.2537031741492708,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"یعنری","boundary":[0.14875607663711754,0.6121764082762212,0.20022876751501287,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"اکتشاف","boundary":[0.7787770469926605,0.6442263981976081,0.8447764750738729,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"آیندههای","boundary":[0.6906729577733296,0.6442263981976081,0.7715994662091318,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6744018682680393,0.6442263981976081,0.6835525688685539,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"تمل.","boundary":[0.6152654656372128,0.6442263981976081,0.6585883137927748,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8166523686969783,0.686173113829537,0.8308073586883996,0.7063303401951891],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8309503383852826,0.686173113829537,0.8448479649223144,0.7063303401951891],"dir":"ltr"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.7291916881136213,0.686173113829537,0.8021542274330379,0.7063303401951891],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.681808216566581,0.686173113829537,0.7228433895720141,0.7063303401951891],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6595319797922029,0.686173113829537,0.6756886855399866,0.7063303401951891],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6400346513174106,0.686173113829537,0.6533372761067928,0.7063303401951891],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوها","boundary":[0.5470736822037937,0.686173113829537,0.6339120352517136,0.7063303401951891],"dir":"rtl"},{"str":"اکتشاف","boundary":[0.46503193213230387,0.686173113829537,0.5408111714803164,0.7063303401951891],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.4061814888952435,0.686173113829537,0.45884468664905215,0.7063303401951891],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7992088456772471,0.7180018466958947,0.811133352397293,0.7381590730615468],"dir":"ltr"},{"str":"کشف","boundary":[0.7510389857973503,0.7180018466958947,0.7991373558288057,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.6990515680106759,0.7180018466958947,0.7435754456200554,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6870412734725002,0.7180018466958947,0.6988513964350396,0.7381590730615468],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6278858068820894,0.7180018466958947,0.67998760842627,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5807596987894386,0.7180018466958947,0.6207656373834983,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"عجیب","boundary":[0.5182203793727957,0.7180018466958947,0.573639309884663,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.46383090267848637,0.7180018466958947,0.5110999904680201,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"برسد،","boundary":[0.4075540939853208,0.7180018466958947,0.4567105137737108,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.3804165475169193,0.7180018466958947,0.4004339244867297,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.32229530073396245,0.7180018466958947,0.37352492612715665,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.271709083976742,0.7180018466958947,0.3151749118291869,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"عملری","boundary":[0.2090363168430083,0.7180018466958947,0.2646268229911352,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت.","boundary":[0.14875607663711754,0.7180018466958947,0.20180154418072635,0.7381590730615468],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8246449337527404,0.7501022296831956,0.844690687255743,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7886712420169669,0.7501022296831956,0.8168954341816794,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"بخش،","boundary":[0.72810504241731,0.7501022296831956,0.7809789343246593,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6864121628062149,0.7501022296831956,0.7208771145277514,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوهایی","boundary":[0.5803307596987894,0.7501022296831956,0.6793319206023546,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5595129158326184,0.7501022296831956,0.5727528357639882,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5083833762272424,0.7501022296831956,0.5523533882767222,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.4378085978457726,0.7501022296831956,0.5012387321781488,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.39808883805166334,0.7501022296831956,0.43076526834739853,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3681202935849776,0.7501022296831956,0.39068248975312175,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"آینردههرای","boundary":[0.2618530168716042,0.7501022296831956,0.3610585014992875,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"گونراگونی","boundary":[0.16957392050328854,0.7501022296831956,0.2544466685730626,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14875607663711754,0.7501022296831956,0.1619959965684873,0.7702594560488477],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8046563721284911,0.7819506473409259,0.8447478791344963,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7404012963492518,0.7819506473409259,0.7972500238299496,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.701596606615194,0.7819506473409259,0.7329949480507102,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"میدهنرد.","boundary":[0.6091268706510342,0.7819506473409259,0.6941616623772758,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.5648317605566676,0.7819506473409259,0.6020766378636726,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"سرناریوهرا","boundary":[0.46643313316175766,0.7819506473409259,0.5578380031547548,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"شرامل","boundary":[0.4032647030788295,0.7819506473409259,0.45942262428969116,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"بهتررین","boundary":[0.3281145743971023,0.7819506473409259,0.39626742936073656,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3116099513869031,0.7819506473409259,0.32081784386617107,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"بردترین","boundary":[0.23703174149270806,0.7819506473409259,0.30448956248212755,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"سرناریو","boundary":[0.16502716614240778,0.7819506473409259,0.23003798409079518,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14875607663711754,0.7819506473409259,0.15801277420019785,0.802107873706578],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7693403869983796,0.8137990649986562,0.845019540558574,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوهای","boundary":[0.6685968925745878,0.8137990649986562,0.7622982310893222,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمنتظره","boundary":[0.5700266895434182,0.8137990649986562,0.6611905442760463,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5497521685254028,0.8137990649986562,0.5628546315807991,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمنتظره","boundary":[0.451363073110285,0.8137990649986562,0.5426127156610429,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4422123725097703,0.8088887922146913,0.451198074540082,0.8223941338796782],"dir":"ltr"},{"str":"میباشند","boundary":[0.36016585644838434,0.8137990649986562,0.4353207511200076,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.32190448956248213,0.8137990649986562,0.35304546754360877,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.2778953388618816,0.8137990649986562,0.3148997715122887,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"تمرام","boundary":[0.22530740634829854,0.8137990649986562,0.2708889537021291,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"داسرتان","boundary":[0.14875607663711754,0.8137990649986562,0.21829655907710946,0.8339562913643083],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14875607663711754,0.8620918358508869,0.1612404918501573,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8620918358508869,0.16727194738347154,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Wild","boundary":[0.17330054332284814,0.8620918358508869,0.2209359450957964,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Card","boundary":[0.22698827566485558,0.8620918358508869,0.27315213039748354,0.8788223337343781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.15535,0.84508,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/9f00ab5170d1fac492b4c0aa5b8d14dc.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/d49f16c23af5aed2b8f03bf0bd3d5c83.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.07769,0.10986,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.8632637498808503,0.07769075350231808,0.8901439328948622,0.09784797986797017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86326,0.07769,0.89014,0.09785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.7054759675788839,0.08024780790163281,0.829263177962063,0.10040503426728489],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.645577161376418,0.08024780790163281,0.6991994574512105,0.10040503426728489],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64558,0.08025,0.82926,0.10041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"است","boundary":[0.8048994376131924,0.15532967038735473,0.8448193689829379,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7772042703269469,0.15532967038735473,0.7972500238299495,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7246735296921172,0.15532967038735473,0.7696835382708989,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7061147650366982,0.15532967038735473,0.7172671813935755,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.664707844819369,0.15532967038735473,0.6989796218440528,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6481507959203127,0.15532967038735473,0.6575701770961009,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.5906729577733295,0.15532967038735473,0.6407444476217711,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.5310027642741398,0.15532967038735473,0.5831045658183206,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4835906967877229,0.15532967038735473,0.5237041444121756,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4561957868649319,0.15532967038735473,0.47646838930554514,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.4290582403965304,0.15532967038735473,0.44876084262701366,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.38524449528167,0.15532967038735473,0.4218472976837289,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.3332570774949958,0.15532967038735473,0.3777809551043752,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3167000285959394,0.15532967038735473,0.32611940977172765,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.29671146697169004,0.15532967038735473,0.3096777004446485,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.23989133543036892,0.15532967038735473,0.2896950233066905,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"بررایتران","boundary":[0.14875607663711754,0.15532967038735473,0.23277094652559335,0.17548689675300683],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.8209417596034697,0.1871780880450851,0.8447907730435611,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.7740444190258317,0.1871780880450851,0.8140312265221704,0.2073353144107372],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8143646935468497,0.2291248036770141,0.828519683538271,0.2492820300426662],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8289486226289201,0.2291248036770141,0.8450481364979506,0.2492820300426662],"dir":"ltr"},{"str":"آینده","boundary":[0.7485940329806501,0.2291248036770141,0.8021542274330379,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.728248022114193,0.2291248036770141,0.7475216852540273,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6802926317796206,0.2291248036770141,0.7213278047850539,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6571871127633211,0.2291248036770141,0.6733438185111048,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.6054856543704128,0.2291248036770141,0.6508886082798382,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.5460632923458203,0.2291248036770141,0.5991680138295583,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهای","boundary":[0.460713945286436,0.2291248036770141,0.5395529501477457,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42957296730530936,0.2291248036770141,0.45447414075154113,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"مدیخواهیدد","boundary":[0.2942140882661329,0.2291248036770141,0.42302449718806595,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2642741397388238,0.2291248036770141,0.28760842627013633,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.23128395767800974,0.2291248036770141,0.25824992851015155,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"زنددگی","boundary":[0.14875607663711754,0.2291248036770141,0.22464969974263657,0.2492820300426662],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.7494519111619483,0.2611747935984009,0.8019826517967782,0.281332019964053],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.7911733867124201,0.2930035264647585,0.8111619483366694,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7671813935754457,0.2930035264647585,0.7839958059288914,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7310504241731007,0.2930035264647585,0.7665379849394719,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانید","boundary":[0.6484176913544945,0.2930035264647585,0.723644075874559,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.612729959012487,0.2930035264647585,0.6409541511771996,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5793299018206082,0.2930035264647585,0.6056095701077114,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5587980173482033,0.2930035264647585,0.5720379372795731,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5090982747116577,0.2930035264647585,0.5516778478496122,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.45765417977313894,0.2930035264647585,0.5020874274404685,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44135449432847207,0.2930035264647585,0.45056238680774,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.3706891621389763,0.2930035264647585,0.4341197216661901,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3272805261652845,0.2930035264647585,0.3636374263349944,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3067486416928797,0.2930035264647585,0.31998856162424943,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.26076637117529317,0.2930035264647585,0.29972149535214065,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"کنید؟","boundary":[0.20220188733199887,0.2930035264647585,0.2536459822705176,0.3131607528304106],"dir":"rtl"},{"str":"بلده.","boundary":[0.14875607663711754,0.29302321125613123,0.19511009436659996,0.3131804376217833],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.8108759889429035,0.324902337188403,0.8448193689829377,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.781765322657516,0.324902337188403,0.803755600038128,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.7469497664664951,0.324902337188403,0.7743160804499095,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7198408159374703,0.324902337188403,0.7399389191953061,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6761176246306358,0.324902337188403,0.7128359185777411,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیری","boundary":[0.5604565818320465,0.324902337188403,0.6691004581053194,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5151411637944037,0.324902337188403,0.553336192927271,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4656324468592127,0.324902337188403,0.5081402021503665,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"کارهرای","boundary":[0.38759412830044804,0.324902337188403,0.45876942140882665,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"روزهرا","boundary":[0.3268706510342198,0.324902337188403,0.38064531503193216,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.310856924983319,0.324902337188403,0.3199672072949622,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"هفترههرای","boundary":[0.20877895338861882,0.324902337188403,0.303993899532933,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.14875607663711754,0.324902337188403,0.20185873605947954,0.34505956355405504],"dir":"rtl"},{"str":"هستید.","boundary":[0.7809312744256982,0.35695232710978975,0.844500047659899,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.7478171766275856,0.35695232710978975,0.773632654563734,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.7064102564102565,0.35695232710978975,0.7406820334349403,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6607425412258127,0.35695232710978975,0.6990039081117148,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.6207940139166905,0.35695232710978975,0.6531932132303879,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"هفته،","boundary":[0.5659755981317319,0.35695232710978975,0.6133876656181488,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.5225669621580402,0.35695232710978975,0.5587834994097505,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.492855781145744,0.35695232710978975,0.5155323610713946,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه،","boundary":[0.4214517205223525,0.35695232710978975,0.4854494328472023,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"رزرو","boundary":[0.3777857210942713,0.35695232710978975,0.4142455437994471,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"بلیط","boundary":[0.3309455723953865,0.35695232710978975,0.37066533218949577,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"هواپیما،","boundary":[0.25704889905633405,0.35695232710978975,0.32376322562196175,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریرزی","boundary":[0.14875607663711754,0.35695232710978975,0.2499285101515585,0.37710955347544184],"dir":"rtl"},{"str":"کنید،","boundary":[0.7974930893146508,0.38880074476752,0.8450481364979507,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.7453197979220283,0.38880074476752,0.7898436755314079,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7245019540558574,0.38880074476752,0.737741873987227,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"تیییر","boundary":[0.6723715565723001,0.38880074476752,0.7169812219998094,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6300781622342961,0.38880074476752,0.6652497249228471,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6138070727290059,0.38880074476752,0.6230637702920861,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.5676913544943285,0.38880074476752,0.6067799263882669,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاید.","boundary":[0.4905109141168621,0.38880074476752,0.560570965589553,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"ایرنهرا،","boundary":[0.41397388237536936,0.38880074476752,0.48350619606666867,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"مروارد","boundary":[0.35400819750262136,0.38880074476752,0.40685349347059385,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"کوتراهمردت","boundary":[0.24478124106376895,0.38880074476752,0.3468878085978458,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2285101515584787,0.38880074476752,0.23776684912155902,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"سرادهای","boundary":[0.14875607663711754,0.38880074476752,0.2214996426864122,0.4089579711331721],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.7801496520827377,0.42064916242525036,0.8448622628920027,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7530121056143362,0.42064916242525036,0.7730294825841466,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.7070298350967497,0.42064916242525036,0.7459849592735972,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.6369983795634353,0.42064916242525036,0.7001096177676105,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.5543942426842056,0.42064916242525036,0.6300652245365654,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5215375083404823,0.42064916242525036,0.546987894385664,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.46786293013058816,0.42064916242525036,0.5143027356782005,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهی","boundary":[0.3952578400533791,0.42064916242525036,0.46099990468020213,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.34867505480888383,0.42064916242525036,0.3883473069720799,0.44080638879090245],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7820369840815937,0.45269915234663716,0.8108330950338385,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.744032980650081,0.45269915234663716,0.7749165951768182,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.6777475931751025,0.45269915234663716,0.7370158141247647,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.6146077590315508,0.45269915234663716,0.6706272042703268,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5849251739586312,0.45269915234663716,0.6074873701267753,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهید","boundary":[0.48756076637117524,0.45269915234663716,0.5778047850538557,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"چره","boundary":[0.4455533314269373,0.45269915234663716,0.48060323582199477,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"کراری","boundary":[0.3853694952060993,0.45269915234663716,0.4386903059765513,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"انجرام","boundary":[0.32719473834715473,0.45269915234663716,0.3783802848832675,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"دهیرد.","boundary":[0.26285387474978555,0.45269915234663716,0.3202842052658555,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"مریخواهیرد","boundary":[0.14875607663711754,0.45269915234663716,0.25599084929939947,0.47285637871228925],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.7815222571728149,0.48454757000436743,0.844876560861691,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.734396149080164,0.48454757000436743,0.7743871139801696,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6890143932894863,0.48454757000436743,0.7272757601753885,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.6418596892574588,0.48454757000436743,0.6820285112106674,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6144457153750834,0.48454757000436743,0.634491468878086,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5875941283004481,0.48454757000436743,0.607325326470308,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5438709369936137,0.48454757000436743,0.5805938273300625,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.4921694786007054,0.48454757000436743,0.5366933562100848,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4584834620150606,0.48454757000436743,0.48511774279672354,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"باشد؟","boundary":[0.40208750357449236,0.48454757000436743,0.45136307311028506,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.34466685730626245,0.48454757000436743,0.394881326851587,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"برر","boundary":[0.3135544752645124,0.48454757000436743,0.337546468401487,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"اسراس","boundary":[0.24755504718329996,0.48454757000436743,0.30631970260223046,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"کراری","boundary":[0.18701744352301972,0.48454757000436743,0.24043465827852445,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.14875607663711754,0.48454757000436743,0.17989705461824418,0.5047047963700195],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8066151939757888,0.5163959876620978,0.8449623486798208,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.7266752454484797,0.5163959876620978,0.7990372700409876,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7024258888571157,0.5163959876620978,0.7189829377561721,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6718854256028978,0.5163959876620978,0.6946763892860548,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.6109760747307216,0.5163959876620978,0.6641359260318368,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"بایرد","boundary":[0.5638880945572395,0.5163959876620978,0.6034362787150891,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"انجرام","boundary":[0.5052950147745687,0.5163959876620978,0.5568260805301358,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"دهیرد،","boundary":[0.4392669907539796,0.5163959876620978,0.49817270729239094,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"برنامره","boundary":[0.37558383376227245,0.5163959876620978,0.431860642455438,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3519588218472977,0.5163959876620978,0.37472118959107814,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"طراحری","boundary":[0.2745496139548184,0.5163959876620978,0.3448291090277732,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"مریکنیرد.","boundary":[0.1761509865599085,0.5163959876620978,0.26714326565627683,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14875607663711754,0.5163959876620978,0.1690286790777307,0.5365532140277499],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقت،","boundary":[0.7750595748737013,0.5484795729607607,0.844690687255743,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.7301925459918025,0.5484795729607607,0.7680598021747579,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.6232723286626632,0.5484795729607607,0.7229863692688971,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6141216280621484,0.5435693001767957,0.6231073300924601,0.5570746418417827],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.5304615544264307,0.5484795729607607,0.6071823467734248,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48361929272709936,0.5484795729607607,0.5235185166924687,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45419407110856924,0.5484795729607607,0.47675626727671333,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.3996044228386236,0.5484795729607607,0.4473310456581832,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.3329043942426842,0.5484795729607607,0.39274139738823755,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.27399675912687066,0.5484795729607607,0.32604136879229817,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"نظراممنرد","boundary":[0.18075493279954247,0.5484795729607607,0.26725764941378327,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.14875607663711754,0.5484795729607607,0.1738919073491564,0.5686367993264128],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهتان","boundary":[0.7717424459060147,0.5803279906184908,0.844876560861691,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7140644361833952,0.5803279906184908,0.764710878282537,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"باشید.","boundary":[0.6543561147650367,0.5803279906184908,0.7069440472786197,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6189543418167953,0.5803279906184908,0.6471785339815079,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.57405871699552,0.5803279906184908,0.6118625488513965,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"گامهای","boundary":[0.5019492898675055,0.5803279906184908,0.5669383280907444,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.45376036602802405,0.5803279906184908,0.4949069313717736,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4377466399771232,0.5803279906184908,0.4468569222887664,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهی","boundary":[0.3680011438375751,0.5803279906184908,0.4308836145267372,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3259937088933372,0.5803279906184908,0.36109061075627585,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.296568487274807,0.5803279906184908,0.31913068344295115,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27325568411778783,0.5803279906184908,0.289705461824421,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.2275033722556318,0.5803279906184908,0.2662740930644007,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"آینردهی","boundary":[0.14875607663711754,0.5803279906184908,0.2205217812022446,0.6004852169841429],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواهتان","boundary":[0.7613621199123057,0.6121764082762212,0.8449623486798209,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"منتهی","boundary":[0.6987656086169098,0.6121764082762212,0.7544245816141727,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.6241016109045849,0.6121764082762212,0.6919025831665236,0.6323336346418733],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7909589171670957,0.6442263981976081,0.8110046706700983,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7555571442188543,0.6442263981976081,0.783781336383567,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.6989943761319227,0.6442263981976081,0.7484367553140788,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"شلوغ","boundary":[0.6470069583452484,0.6442263981976081,0.691974378464979,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6304880373653607,0.6442263981976081,0.6396959298446286,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"پرتعامل،","boundary":[0.551591840625298,0.6442263981976081,0.6233676484605853,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"تیییررات","boundary":[0.4676055666761987,0.6442263981976081,0.5445941953118141,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"سرریع","boundary":[0.4055809741683348,0.6442263981976081,0.46065463719964544,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.37472595558097416,0.6442263981976081,0.3985749690210657,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"مریدهرد،","boundary":[0.2825278810408922,0.6442263981976081,0.36786293013058813,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"بنرابراین","boundary":[0.2033743208464398,0.6442263981976081,0.2756648555905062,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"مایرل","boundary":[0.14875607663711754,0.6442263981976081,0.19651129539605378,0.6643836245632602],"dir":"rtl"},{"str":"هستید","boundary":[0.7859975216852539,0.6760748158553382,0.8449909446191974,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7623200838814221,0.6760748158553382,0.7788771327804785,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.7053426746735297,0.6760748158553382,0.7551282051282051,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6545848822800496,0.6760748158553382,0.698022114193118,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6134639214564864,0.6760748158553382,0.6475425237843176,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5929320369840816,0.6760748158553382,0.6061719569154513,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"بلافاصله","boundary":[0.5165618148889525,0.6760748158553382,0.5858116480793061,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.4673767991611858,0.6760748158553382,0.5095844056810599,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.3949003908111715,0.6760748158553382,0.46051377371079977,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.32827185206367365,0.6760748158553382,0.3879479902384328,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.27800019063959586,0.6760748158553382,0.3214088266132876,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"دهیرد.","boundary":[0.21364026308264228,0.6760748158553382,0.2711752931083786,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"دنیرای","boundary":[0.14875607663711754,0.6760748158553382,0.20672973000134298,0.6962320422209903],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.7921313506815365,0.7079232335130686,0.8446048994376132,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.7507244304642074,0.7079232335130686,0.7849962074888913,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.730735868839958,0.7079232335130686,0.7435323317422259,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6790344104470498,0.7079232335130686,0.723615699341367,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6555380802592699,0.7079232335130686,0.6783004480030502,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6101563244685921,0.7079232335130686,0.6484176913544945,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5475884091125727,0.7079232335130686,0.6029501477456868,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.5064674482890096,0.7079232335130686,0.5405460506168408,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.44018206081403105,0.7079232335130686,0.49945028176369327,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.36016585644838434,0.7079232335130686,0.43306167190925554,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.34189305118673147,0.7079232335130686,0.35304546754360877,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.29788390048613095,0.7079232335130686,0.33488833313653804,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"حرال،","boundary":[0.23986273949099227,0.7079232335130686,0.29083216468214906,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"اگرر","boundary":[0.19845581927366315,0.7079232335130686,0.23274256999240125,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"شرما","boundary":[0.14875607663711754,0.7079232335130686,0.1914453104015966,0.7280804598787207],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8063721284910876,0.7399732234344554,0.8447192831951198,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7438042131350682,0.7399732234344554,0.7991659517681822,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7003955771613766,0.7399732234344554,0.7367524773310864,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهای","boundary":[0.6225860261176247,0.7399732234344554,0.6932751882566011,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5649080163950052,0.7399732234344554,0.6155544584941469,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"باشید،","boundary":[0.5038938137451149,0.7399732234344554,0.5577113716518921,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.44673053093127446,0.7399732234344554,0.4967734248403394,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیریهای","boundary":[0.2945858354780288,0.7399732234344554,0.43971336440595815,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.23136974549613956,0.7399732234344554,0.28758936231055193,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.20251644266514154,0.7399732234344554,0.2245067200457535,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"چقدر","boundary":[0.14875607663711754,0.7399732234344554,0.19548184157849585,0.7601304498001075],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8192688971499381,0.7718720341580999,0.8448622628920027,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7895863120770183,0.7718720341580999,0.8121485082451626,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.7224430464207416,0.7718720341580999,0.7827232866266324,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.6618482508817082,0.7718720341580999,0.7155800209703556,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"بهسوی","boundary":[0.5938185111047565,0.7718720341580999,0.6545276904012963,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5391240110570966,0.7718720341580999,0.5869078257554095,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5231102850061958,0.7718720341580999,0.532220567317839,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.4529644457153751,0.7718720341580999,0.5161900676770566,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.40583833762272425,0.7718720341580999,0.44584405681059963,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3684737539008592,0.7718720341580999,0.39897531217233817,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.32525498045944146,0.7718720341580999,0.3614837044588944,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31941664283671717,0.7718720341580999,0.32525021446954533,0.792029260523752],"dir":"ltr"},{"str":"پیش","boundary":[0.2705175865027166,0.7718720341580999,0.31250209317123817,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.20015452534269254,0.7718720341580999,0.26346585069873474,0.792029260523752],"dir":"rtl"},{"str":"رفت.","boundary":[0.1513297111810123,0.7718720341580999,0.19319777973561317,0.792029260523752],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.15533,0.84505,0.79203],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.14875607663711754,0.8620918358508869,0.1612404918501573,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16133828996282526,0.8620918358508869,0.16734343723191306,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"Futuring","boundary":[0.17334858450100085,0.8620918358508869,0.2550483271375465,0.8788223337343781],"dir":"ltr"},{"str":"system","boundary":[0.26112858640739683,0.8620918358508869,0.3273244685921266,0.8788223337343781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.86209,0.32732,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/339cb0884c080348527bf5315d29eaf9.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/67080cd4b5ef85d511ed0e5e2d3c888c.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.10529,0.07559,0.15492,0.22793]},"elements":[{"words":[{"str":"همه","boundary":[0.45622438280430844,0.07890018708425725,0.492341054236965,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.3592841483176056,0.07890018708425725,0.4493613573539224,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3389524354208369,0.07890018708425725,0.3522781431703365,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.2874368506338767,0.07890018708425725,0.33203221809169764,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.25507577923934804,0.07890018708425725,0.2804403774663998,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22822419216471262,0.07890018708425725,0.24816524615804877,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"بیاورند","boundary":[0.16448384329425222,0.07890018708425725,0.22110380325993712,0.09905741344990934],"dir":"rtl"},{"str":"!","boundary":[0.15590506148126967,0.07559314213364246,0.16466571346868747,0.09413779039004237],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15591,0.07559,0.49234,0.09906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"19","boundary":[0.10529024878467258,0.08071433745716601,0.1321704317986846,0.10087156382281809],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10529,0.08071,0.13217,0.10087],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.7056286340672958,0.38503858744036823,0.7526020398436757,0.40358323569676813],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6638785625774473,0.38503858744036823,0.6691665236869697,0.40358323569676813],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6690258316652369,0.38503858744036823,0.6780758745591459,0.40358323569676813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6778905728719856,0.38503858744036823,0.6909131636640932,0.40358323569676813],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6910447049852255,0.38503858744036823,0.7000947478791345,0.40358323569676813],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.6099550090553808,0.3850204774323054,0.6579675912687065,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5756490325040511,0.3850204774323054,0.6036673339052522,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهی","boundary":[0.5081065675340768,0.3850204774323054,0.5693086761859997,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.4584102564102564,0.3850204774323054,0.5018188923839481,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4170273567820036,0.3850204774323054,0.45206990009220493,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.3442363930988466,0.3850204774323054,0.41063078304961825,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3227951577542656,0.3850204774323054,0.3378718414880464,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2884891812029359,0.3850204774323054,0.31650748260413686,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.24139738823753693,0.3850204774323054,0.2821488895243542,0.4035651256887053],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.7853541130492803,0.43254192598098506,0.8109760747307215,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.6966495091030407,0.43254192598098506,0.7783023772452984,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6806357830521399,0.43254192598098506,0.6897460653637831,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"تصویری","boundary":[0.6041239901595454,0.43254192598098506,0.6736782525029593,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5837813363835669,0.43254192598098506,0.5971219083589799,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهای","boundary":[0.5092984462872938,0.43254192598098506,0.5768611190544276,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4798732246687637,0.43254192598098506,0.5024354208369078,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.41727671337336764,0.43254192598098506,0.47301019921837767,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"دارید","boundary":[0.36640453722238114,0.43254192598098506,0.4103661802920684,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3395529501477457,0.43254192598098506,0.3594940041410819,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.3128872366790582,0.43254192598098506,0.33276141454580116,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"سرال","boundary":[0.2608426270136307,0.43254192598098506,0.30596701934991893,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"دیگرر","boundary":[0.2053760366028024,0.43254192598098506,0.2540749213611667,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17843866171003717,0.43254192598098506,0.19848441521303975,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.14875607663711754,0.43254192598098506,0.17151844438089792,0.45269915234663716],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7894290344104471,0.46459191590237187,0.8447907730435613,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.7400152511676676,0.46459191590237187,0.7817367267181394,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7119864645886952,0.46459191590237187,0.7320322180916977,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.6645458011629015,0.46459191590237187,0.7047526968955287,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"دارید،","boundary":[0.6071251548946717,0.46459191590237187,0.6573120334697351,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"نمایی","boundary":[0.5514202649890382,0.46459191590237187,0.5994328472023639,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.46840625297874366,0.46459191590237187,0.5443469717222635,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4475884091125727,0.46459191590237187,0.46110763311677944,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"زندگیتران","boundary":[0.34766943094080643,0.46459191590237187,0.44009627299590126,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"ایجراد","boundary":[0.28796110952244786,0.46459191590237187,0.3402058907635116,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"کررده","boundary":[0.230826422647984,0.46459191590237187,0.2805547612239062,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"ایرد.","boundary":[0.19305118673148414,0.46459191590237187,0.23014012010294538,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.14875607663711754,0.46459191590237187,0.18600095394412244,0.48474914226802396],"dir":"rtl"},{"str":"نمای","boundary":[0.8023258030692975,0.49644033356010214,0.8449623486798209,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت،","boundary":[0.7132923458202268,0.49644033356010214,0.7951787528341518,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"رخدادهرای","boundary":[0.6081546087122295,0.49644033356010214,0.7054284624916595,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"کوچرک","boundary":[0.5316032790010485,0.49644033356010214,0.6004623010199218,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"زنردگی","boundary":[0.46017062243828044,0.49644033356010214,0.5241111428843771,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"روزمرره","boundary":[0.3875035744924221,0.49644033356010214,0.452678486321609,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36668573062625115,0.49644033356010214,0.37992565055762095,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3392908207034601,0.49644033356010214,0.3595634231440734,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"تناسرب","boundary":[0.2661138118387189,0.49644033356010214,0.33227502889088767,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"بهترری","boundary":[0.19613954818415782,0.49644033356010214,0.259066876845125,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"قررار","boundary":[0.14875607663711754,0.49644033356010214,0.1887331998856162,0.5165975599257542],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.7780192545991803,0.5282887512178325,0.8449337527404441,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.715179677819083,0.5282887512178325,0.770627204270327,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.6448908588313793,0.5282887512178325,0.7081279420151011,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6097464493375274,0.5282887512178325,0.6378485003356474,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"ناراحتیهای","boundary":[0.5001763416261558,0.5282887512178325,0.6026260604327519,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.4327757125154895,0.5282887512178325,0.49305595272138025,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40869316557048907,0.5282887512178325,0.4253360022876752,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.35530454675436096,0.5282887512178325,0.4015727766657135,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه،","boundary":[0.297883900486131,0.5282887512178325,0.3481843772557699,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.23048327137546468,0.5282887512178325,0.29076351158135544,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.16476980268801833,0.5282887512178325,0.22362024592507865,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14875607663711754,0.5282887512178325,0.15786635894876072,0.5484459775834846],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش،","boundary":[0.7773472500238299,0.5603723365164953,0.8449480507101326,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.7213564007244304,0.5603723365164953,0.7702619029939369,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7048565437041274,0.5603723365164953,0.7140644361833952,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.6379992374416167,0.5603723365164953,0.6977361547993518,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6174673529692118,0.5603723365164953,0.6308790679430256,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5696644743113145,0.5603723365164953,0.610289772185683,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"آسانتر","boundary":[0.5010485177771423,0.5603723365164953,0.5624297016490325,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.43962443999618717,0.5603723365164953,0.49399678197316044,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.3987608426270136,0.5603723365164953,0.4325820815004553,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.36192927270994185,0.5603723365164953,0.3917091068230318,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.33224668763702225,0.5603723365164953,0.35480888380516634,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.2756362596511296,0.5603723365164953,0.3250691068534935,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24852730912210466,0.5603723365164953,0.2686254123799405,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"بلنردمردت","boundary":[0.14875607663711754,0.5603723365164953,0.24140692021732915,0.5805295628821474],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.8101753884281766,0.5922207541742257,0.8448050710132495,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند،","boundary":[0.7361976932608902,0.5922207541742257,0.8031589447631771,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"بهعبارت","boundary":[0.6589314650652941,0.5922207541742257,0.7293346678105044,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6118053569726433,0.5922207541742257,0.6518110761605186,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"زندگیتان","boundary":[0.5208655037651321,0.5922207541742257,0.6048565437041273,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5000476598989612,0.5922207541742257,0.5132875798303309,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.4492040796873511,0.5922207541742257,0.4930702506910686,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4331903536364503,0.5922207541742257,0.44230063594809343,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.3731275702709864,0.5922207541742257,0.4262403785407775,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.30313602135163475,0.5922207541742257,0.36617241755179536,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.2593842341054237,0.5922207541742257,0.29618903689319526,0.6123779805398778],"dir":"rtl"},{"str":"بهاحتمال","boundary":[0.7316509389000095,0.624069171831956,0.8114479077304355,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.6916166237727577,0.624069171831956,0.7244447621771043,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتوانید","boundary":[0.6010628157468306,0.624069171831956,0.6845248308073587,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.5467591268706511,0.624069171831956,0.5941140024783148,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.47246687637022217,0.624069171831956,0.5398961014202651,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.45228641389284946,0.624069171831956,0.4654608712229531,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43191783433419123,0.624069171831956,0.4452681533429904,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3884520064817463,0.624069171831956,0.4249541692022172,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.369030597655133,0.624069171831956,0.3815512721003142,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.30889333714612527,0.624069171831956,0.3620531884472405,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"دنبرال","boundary":[0.24712610809265084,0.624069171831956,0.30203031169573924,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"کنیرد،","boundary":[0.18414967931696558,0.624069171831956,0.24017595438947673,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"امرا","boundary":[0.14875607663711754,0.624069171831956,0.1772309037998957,0.6442263981976081],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.7634639214564866,0.6561191617533427,0.8448479649223144,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.6929892288628348,0.6561191617533427,0.7564436183395292,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.64614908016395,0.6561191617533427,0.6859468703671029,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"مقصدی","boundary":[0.5708845677247164,0.6561191617533427,0.6389714993804213,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5503526832523115,0.6561191617533427,0.5635926031836813,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"برایتان","boundary":[0.47606519874177855,0.6561191617533427,0.5431846344485749,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.42117828040348093,0.6561191617533427,0.46894480983700304,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3600514726908779,0.6561191617533427,0.41422312768428987,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"کررد","boundary":[0.31229625393194166,0.6561191617533427,0.3531884472404918,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.27429225050042894,0.6561191617533427,0.30543322848155563,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"مریتوانیرد","boundary":[0.17535030025736348,0.6561191617533427,0.26742922505004285,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.14875607663711754,0.6561191617533427,0.16863025450386046,0.6762763881189948],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.7873272328662664,0.6879675794110731,0.8443761319226003,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"پایداری","boundary":[0.7156372128491088,0.6879675794110731,0.780206843961491,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.691959775045277,0.6879675794110731,0.7085168239443334,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.6408588313792775,0.6879675794110731,0.6849174165495451,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6109188828519684,0.6879675794110731,0.6336812505957488,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5617624630635784,0.6879675794110731,0.6039235137748149,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"روید","boundary":[0.5165618148889525,0.6879675794110731,0.5544704985225432,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5106424554379945,0.6879675794110731,0.5164760270708226,0.7081248057767252],"dir":"ltr"},{"str":"شبیه","boundary":[0.459255552378229,0.6879675794110731,0.5036000969422626,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"قایقی","boundary":[0.40466590410828335,0.6879675794110731,0.45213516347345356,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.36640453722238114,0.6879675794110731,0.3975455152035078,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"هرمسرو","boundary":[0.2908683633590697,0.6879675794110731,0.3592841483176056,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.2638833285673434,0.6879675794110731,0.28375750643408637,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"براد،","boundary":[0.22044609665427511,0.6879675794110731,0.2567629396625679,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"مرارپیچ","boundary":[0.14875607663711754,0.6879675794110731,0.21332570774949958,0.7081248057767252],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.7877418739872272,0.7198159970688034,0.8447907730435611,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.7143885234963302,0.7198159970688034,0.7806214850824517,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6552521208655039,0.7198159970688034,0.7072681345915546,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6081260127728529,0.7198159970688034,0.6481319513669127,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.554136879229816,0.7198159970688034,0.6010742769688711,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5107282432561243,0.7198159970688034,0.5470851434258341,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4901963587837194,0.7198159970688034,0.5034362787150892,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"بارها","boundary":[0.44482890096273,0.7198159970688034,0.4830759698789439,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"تیییر","boundary":[0.3931560385091984,0.7198159970688034,0.43782552124910096,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"بدهید،","boundary":[0.3288437708512058,0.7198159970688034,0.3860356496044229,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.3017062243828043,0.7198159970688034,0.3217236013526148,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28341435516156704,0.7198159970688034,0.2946525593365742,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.23111238204175005,0.7198159970688034,0.276456454087527,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"برادهرای","boundary":[0.14875607663711754,0.7198159970688034,0.22439233628824704,0.7399732234344554],"dir":"rtl"},{"str":"هدایتکننده","boundary":[0.737637022209513,0.7519163800561043,0.8450767324373272,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7173625011914975,0.7519163800561043,0.7304649642468939,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"موانع،","boundary":[0.6607158916069171,0.7519163800561043,0.710242112286722,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.596767438572837,0.7519163800561043,0.6537750133372858,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5536221523210371,0.7519163800561043,0.5898012651285643,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5333476313030217,0.7519163800561043,0.5465875512343915,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5099015044903862,0.7519163800561043,0.5263879537576651,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.4544514345629588,0.7519163800561043,0.5029418269450296,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"مقصد","boundary":[0.3981460299304166,0.7519163800561043,0.44758840911257275,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.350705366504623,0.7519163800561043,0.3911972166619007,0.7720736064217564],"dir":"rtl"},{"str":"میدهید.","boundary":[0.26799161185778286,0.7519163800561043,0.34384234105423694,0.7720736064217564],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.38502,0.84508,0.77207],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/a49ff2ebf91c0955db768a31fe00f691.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/4c207ec444ac9015b3ad3b62bf13fd44.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.07769,0.10986,0.15335]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.8632637498808503,0.07769075350231808,0.8901439328948622,0.09784797986797017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86326,0.07769,0.89014,0.09785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آیندهپژوهی","boundary":[0.7054759675788839,0.08024780790163281,0.829263177962063,0.10040503426728489],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.645577161376418,0.08024780790163281,0.6991994574512105,0.10040503426728489],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64558,0.08025,0.82926,0.10041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.7869125917453056,0.39572191741416385,0.8337939185968926,0.41426656567056375],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7537413020684397,0.39572191741416385,0.7590292631779622,0.41426656567056375],"dir":"ltr"},{"str":"3.3","boundary":[0.7588885711562291,0.39572191741416385,0.7867753312362976,0.41426656567056375],"dir":"ltr"},{"str":"مسیر","boundary":[0.7055439900867411,0.395703807406101,0.7471899723572586,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6680547135640074,0.395703807406101,0.6991247736154801,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6465982839005842,0.395703807406101,0.6617143572459557,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.6000215422743304,0.395703807406101,0.6402010698850943,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5526403584024402,0.395703807406101,0.5936812505957488,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5446334953769898,0.3913392954629444,0.5530258316652369,0.4098839437193443],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.4898038318558764,0.395703807406101,0.5377637975407491,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44694766943094066,0.395703807406101,0.48341092364884175,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42840034315127246,0.395703807406101,0.4405810694881327,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.39409436659994274,0.395703807406101,0.4221126680011438,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.35636831569917066,0.395703807406101,0.38772776665713465,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.2883614526737203,0.395703807406101,0.350028024020589,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"پیروی","boundary":[0.23269316557048897,0.395703807406101,0.28202116099513863,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"نکند،","boundary":[0.18499628252788103,0.395703807406101,0.22635280925243748,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.16018758936231056,0.395703807406101,0.17870860737775235,0.4142484556625009],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.7835401772948238,0.4277537973274878,0.8353148412925363,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.7355275950814981,0.4277537973274878,0.7771735773520156,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"اندازی","boundary":[0.6795962253360021,0.4277537973274878,0.7291346868744636,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.6424752645124391,0.4277537973274878,0.6732575006073274,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.597619674006291,0.4277537973274878,0.6361875893623105,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5790723477266227,0.4277537973274878,0.5912530740634829,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"آینده،","boundary":[0.5263660723206565,0.4277537973274878,0.5727320560480412,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4888086931655705,0.4277537973274878,0.5199247587186854,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4702613668859022,0.4277537973274878,0.4824582540136444,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4488201315413211,0.4277537973274878,0.4638968152751019,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.3899685444666857,0.4277537973274878,0.44245353159851303,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36537031741492704,0.4277537973274878,0.38359702917939364,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3310643408635974,0.4277537973274878,0.3590826422647984,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.2831043751787246,0.4277537973274878,0.3247240491850157,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.22593651701458392,0.4277537973274878,0.27681670002859593,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20448008735116083,0.4277537973274878,0.21959616069653243,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.15790334572490708,0.4277537973274878,0.19808287333567104,0.44629844558388776],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5532778572109426,0.4596022149852181,0.5943187494042512,0.478146863241618],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.4950050519492898,0.4596022149852181,0.546990182060814,0.478146863241618],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.43907368220379367,0.4596022149852181,0.4887173767991612,0.478146863241618],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.3990325040510914,0.4596022149852181,0.4326824565020294,0.478146863241618],"dir":"rtl"},{"str":"درواقع","boundary":[0.75517109903727,0.5073252357975543,0.8113907158516823,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7309074444762178,0.5073252357975543,0.7475502811934039,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.6729434753598322,0.5073252357975543,0.7235010961776761,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"سادگی","boundary":[0.6051996949766467,0.5073252357975543,0.6658083321671869,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5577876274902297,0.5073252357975543,0.5979010751146824,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5528786578972452,0.5073252357975543,0.5575397960156324,0.5274824621632064],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.48630731102850067,0.5073252357975543,0.5457952291762225,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.4228815174911829,0.5073252357975543,0.478900962729959,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3772138023067391,0.5073252357975543,0.4154751691926413,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.32522638452006486,0.5073252357975543,0.3697502621294443,0.5274824621632064],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.28823753693642173,0.507344920588927,0.31757697073682206,0.5275021469545791],"dir":"rtl"},{"str":"مدیخواهیدد","boundary":[0.1533314269373749,0.507344920588927,0.28197502621294446,0.5275021469545791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14875607663711754,0.5073252357975543,0.15330283099799827,0.5274824621632064],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7930178248022115,0.5392072488325607,0.8444619197407301,0.5593644751982128],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.743890000953198,0.5392072488325607,0.7856114765036699,0.5593644751982128],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6982222857687542,0.5392072488325607,0.7364836526546565,0.5593644751982128],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.629420455628634,0.5392072488325607,0.6910161090458488,0.5593644751982128],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6057430178248022,0.5392072488325607,0.6223000667238585,0.5593644751982128],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5758030692974931,0.5392072488325607,0.5985654370412735,0.5593644751982128],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5700838814221714,0.5392072488325607,0.5760890286912592,0.5593644751982128],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.5334810790201125,0.5392269336239334,0.5628777046992661,0.5593841599895855],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.47804308454866073,0.5392269336239334,0.526884949003908,0.5593841599895855],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.4352063673625012,0.5392269336239334,0.4718483808632507,0.5593841599895855],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3797588409112573,0.5392269336239334,0.42894385663902396,0.5593841599895855],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.32239538652178057,0.5392269336239334,0.3734391383090268,0.5593841599895855],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3166047087980174,0.5392072488325607,0.3226098560671052,0.5593644751982128],"dir":"ltr"},{"str":"سرپس","boundary":[0.2505480888380517,0.5392072488325607,0.30939853207511203,0.5593644751982128],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.18701744352301974,0.5392269336239334,0.24443808979124965,0.5593841599895855],"dir":"rtl"},{"str":"بده","boundary":[0.14875607663711754,0.5392269336239334,0.18082273983760974,0.5593841599895855],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7957487370126776,0.5710753512816636,0.8450767324373272,0.5912325776473157],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7661376417881994,0.5710556664902909,0.7889000095319798,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7324516252025546,0.5710556664902909,0.7587312934896577,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.6790344104470498,0.5710556664902909,0.7253312362977791,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6203555428462493,0.5710556664902909,0.6717996377847679,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.5715136783910019,0.5710556664902909,0.6132351539414738,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزیتان","boundary":[0.44298446287293874,0.5710556664902909,0.5643456295872653,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4092984462872939,0.5710556664902909,0.43593272706895686,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3630016204365647,0.5710556664902909,0.4021780573825184,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34670193499189783,0.5710556664902909,0.3559098274711658,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.31285864073968167,0.5710556664902909,0.33933848060242117,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههایی","boundary":[0.2161567057477838,0.5710556664902909,0.30576684777428276,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1956248212753789,0.5710556664902909,0.20886474120674864,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.14875607663711754,0.5710556664902909,0.18860837761037935,0.591212892855943],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.8023258030692975,0.6031056564116778,0.8448193689829379,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.7508817081307788,0.6031056564116778,0.7952626060432754,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7450910304070156,0.6031056564116778,0.7509246020398437,0.6232628827773299],"dir":"ltr"},{"str":"شما","boundary":[0.7041702411590889,0.6031056564116778,0.7381136211991232,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.6340815937470213,0.6031056564116778,0.6972500238299496,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5909017252883424,0.6031056564116778,0.6271041845391289,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.570627204270327,0.6031056564116778,0.5838671242016967,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"رقم","boundary":[0.5331188637880088,0.6031056564116778,0.563678391001811,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.46300186277503397,0.6031056564116778,0.5261414545801163,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"زد،","boundary":[0.43045944142598414,0.6031056564116778,0.45605401886039526,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.35970832141835857,0.6031056564116778,0.42353082528947555,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.33085501858736055,0.6031056564116778,0.35284529596797254,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"مقردار","boundary":[0.269688304260795,0.6031056564116778,0.3239919931369746,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"زمرانی","boundary":[0.2070346010866457,0.6031056564116778,0.2627394909922791,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18676008006863026,0.6031056564116778,0.2,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.14875607663711754,0.6031056564116778,0.17989705461824418,0.6232628827773299],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.7988656944047279,0.6349540740694081,0.8448193689829377,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.6992231436469355,0.6349540740694081,0.7920026689543418,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6540987513106472,0.6349540740694081,0.6923601181965495,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.5849251739586312,0.6349540740694081,0.6471353623489864,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.514703078829473,0.6349540740694081,0.5780049566294919,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.47152321037079403,0.6349540740694081,0.5077256696215805,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"کنید،","boundary":[0.41721952149461444,0.6349540740694081,0.464660184920408,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.362687065103422,0.6349540740694081,0.41009935199602343,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"دارد!","boundary":[0.3161042798589267,0.6349540740694081,0.3557765320221228,0.6551113004350602],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.7681679534839386,0.6668024917271383,0.8111762463063579,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7384853684110189,0.6668024917271383,0.7610475645791631,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهای","boundary":[0.6534410447049852,0.6668024917271383,0.7314956170877823,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6008817081307788,0.6668024917271383,0.6464410304996591,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5803498236583738,0.6668024917271383,0.5935897435897437,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5157039367076542,0.6668024917271383,0.5733533157026496,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"میکنید،","boundary":[0.43449146887808593,0.6668024917271383,0.5088409112572682,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.3794585835478029,0.6668024917271383,0.42738537794299875,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.33745114860356495,0.6668024917271383,0.37254805046650363,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3080259269850348,0.6668024917271383,0.33058812315317887,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهید","boundary":[0.23225621961681442,0.6668024917271383,0.3012486893527786,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"برخری","boundary":[0.16900411471620289,0.6668024917271383,0.225421790105805,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14875607663711754,0.6668024917271383,0.16206107698224095,0.6869597180927904],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینها","boundary":[0.7729005814507673,0.6988524816485252,0.8449337527404441,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7516966924030122,0.6988524816485252,0.7649366123343818,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"امت","boundary":[0.7219855113907159,0.6988524816485252,0.7446032206153406,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6840101038985797,0.6988524816485252,0.7062863406729577,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.630306929749309,0.6988524816485252,0.6766037556000382,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"نسخههای","boundary":[0.5376942140882661,0.6988524816485252,0.6229005814507673,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"پُر","boundary":[0.5131303021637594,0.6988524816485252,0.5302878657897245,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"نشدهی","boundary":[0.4504480030502335,0.6988524816485252,0.5126155752549805,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرگهای","boundary":[0.34162615575254984,0.6988524816485252,0.4430416547516919,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.31222953007339627,0.6988524816485252,0.33421980745400826,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"تمرین","boundary":[0.2514059670193499,0.6988524816485252,0.3051907810043355,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2455247354875608,0.6988524816485252,0.251358307120389,0.7190097080141773],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.21841578495853592,0.6988524816485252,0.2385138882163717,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"ضمیمه","boundary":[0.14875607663711754,0.6988524816485252,0.21137747567027526,0.7190097080141773],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7992803355256887,0.7307008993062555,0.8447764750738729,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.7532980650081021,0.7307008993062555,0.7918167953483938,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7013106472214279,0.7307008993062555,0.7459994451461379,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6179344199790296,0.7307008993062555,0.6939042989228863,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5650891240110572,0.7307008993062555,0.6108590557822575,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.5128443427699934,0.7307008993062555,0.5576827757125156,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4814460013344772,0.7307008993062555,0.5058278991049938,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4577685635306454,0.7307008993062555,0.47432561242970167,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.42805738251834907,0.7307008993062555,0.45064817462586976,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.37549804594414254,0.7307008993062555,0.4210573683130228,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3420979887522638,0.7307008993062555,0.36837765703936703,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"آینردهپژوهری","boundary":[0.21767229053474407,0.7307008993062555,0.3348775140596702,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"فرردی،","boundary":[0.14875607663711754,0.7307008993062555,0.21060909350872176,0.7508581256719076],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7885849547872179,0.7625997100298998,0.8449623486798207,0.7827569363955519],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7371556572300066,0.7625997100298998,0.7816346247871181,0.7827569363955519],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.777161376417882,0.7946496999512868,0.8111047564579164,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7428748451053284,0.7946496999512868,0.7697550281193404,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"توانید","boundary":[0.6940711085692498,0.7946496999512868,0.742112286721952,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6412258126012772,0.7946496999512868,0.6869957443724776,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6075397960156325,0.7946496999512868,0.6338194643027356,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5870079115432275,0.7946496999512868,0.6002478314745973,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"دانلود","boundary":[0.5318749404251263,0.7946496999512868,0.5799763439197498,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"کررده","boundary":[0.47502621294442854,0.7946496999512868,0.5247545515203508,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4587551234391383,0.7946496999512868,0.46801182100221866,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43164617291011337,0.7946496999512868,0.45174427616794927,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"کرامپیوتر","boundary":[0.3442569821751978,0.7946496999512868,0.42452578400533786,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.2922695643885235,0.7946496999512868,0.3372398156498814,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیرره","boundary":[0.2224764083500143,0.7946496999512868,0.28513011152416357,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"کنیرد","boundary":[0.16502716614240778,0.7946496999512868,0.21548537138976262,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14875607663711754,0.7946496999512868,0.15801277420019785,0.8148069263169389],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.7944762177104185,0.8264913985335618,0.844690687255743,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرگها","boundary":[0.7050567152797637,0.8264913985335618,0.7873558288056429,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6845248308073587,0.8264913985335618,0.6977647507387285,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6602754742159946,0.8264913985335618,0.6774044419025831,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6114336097607473,0.8264913985335618,0.6531550853112191,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5917310075302641,0.8264913985335618,0.6043948606916866,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهی","boundary":[0.5179773138880945,0.8264913985335618,0.5846106186254885,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.4634162615575256,0.8264913985335618,0.5109832388938775,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4200076255838338,0.8264913985335618,0.4563645257535437,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39947574111142886,0.8264913985335618,0.4127156610427986,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"بسازید.","boundary":[0.3311600419407111,0.8264913985335618,0.39248242897656677,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"مریتوانیرد","boundary":[0.23159851301115242,0.8264913985335618,0.32403965303593557,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20448956248212755,0.8264913985335618,0.22458766573996333,0.8466486248992139],"dir":"rtl"},{"str":"طرول","boundary":[0.14875607663711754,0.8264913985335618,0.19754586056509446,0.8466486248992139],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.39134,0.84508,0.84665],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":22,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/446bf014088228b865eed06bcdd93242.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/615e33409d152ea5cbc39fececbbe6f4.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.11701,0.26423,0.2217,0.62238]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل‌دوم‌","boundary":[0.13874749785530455,0.2642271173486529,0.29170717758078357,0.29446295689713103],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.11701458392908207,0.2642271173486529,0.12645124392336288,0.29446295689713103],"dir":"ltr"},{"str":"نقشهی","boundary":[0.6573095033838527,0.34396075849963054,0.7782963492517395,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.5253910971308741,0.34396075849963054,0.6468033552568868,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4476456009913259,0.34396075849963054,0.5148849490039081,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43763702220951295,0.34396075849963054,0.4477133733676485,0.3776233265302695],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.3230875457525356,0.34396075849963054,0.4269124964255076,0.3776233265302695],"dir":"rtl"},{"str":"زندگیتان","boundary":[0.14875607663711754,0.34396075849963054,0.31253874749785526,0.3776233265302695],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11701,0.26423,0.7783,0.37762],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":38,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/aaf8656fbad78be46dbb2866f698ed0b.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/04b24749ad8d37537ada536d419a9025.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.24064,0.50816,0.64092]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2268229911352588,0.24064316250083995,0.30257363454389474,0.2708790020493181],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.14473834715470404,0.24064316250083995,0.21722905347440669,0.2708790020493181],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.40936593270422267,0.3254161102432306,0.49183919550090555,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3579629088833259,0.3254161102432306,0.39871651892097987,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.22626279668287105,0.3254161102432306,0.3474274139738824,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.14875607663711754,0.3254161102432306,0.21578891559560703,0.3590786782738695],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.24064,0.49184,0.35908],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":52,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/6aa45c9af5f139a248f4ed44ada4fbb4.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/c2c659989180ffd769f39a02798ec86e.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.24044,0.2312,0.58388]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24541035173005432,0.2404415902371834,0.3211609951386903,0.2706774297856615],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.14473834715470404,0.2404415902371834,0.23580211609951388,0.2706774297856615],"dir":"rtl"},{"str":"روندها","boundary":[0.649982937756172,0.3254161102432306,0.7687979220284054,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6155514250309789,0.3254161102432306,0.639476789629206,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"نیروها","boundary":[0.4885377942998761,0.3254161102432306,0.6049172624154037,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.47881517491182923,0.3254161102432306,0.4888915260699648,0.3590786782738695],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.30603460108664565,0.3254161102432306,0.46801391669049663,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.19996480785555223,0.3254161102432306,0.2955521154554612,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1487766657134687,0.3254161102432306,0.18947934112253698,0.3590786782738695],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.22650157277666572,0.382461060858026,0.348047659898961,0.416123628888665],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.14875607663711754,0.382461060858026,0.21599542464969976,0.416123628888665],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.24044,0.7688,0.41612],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":66,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/91a3b6e94632bb03d5a996b9541db8be.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/019e022658bf842231e26a4b0a81d5be.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.16494,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.22996854446668571,0.20879474484310967,0.3057191878753217,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.2203603088361453,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6860016204365647,0.2935172995195861,0.8350644361833952,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5680462301019922,0.2935172995195861,0.6754954723095987,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4905395100562387,0.2935172995195861,0.5575723490147282,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48053093127442575,0.2935172995195861,0.4906072824325613,0.3271798675502251],"dir":"ltr"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.3479651199570477,0.2935172995195861,0.46990992279096366,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.27210070096895783,0.2935172995195861,0.33748470117243357,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"وآینده","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.26161638606752585,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.83506,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":80,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/61bc81beff9953ae1f2ebacdc3062fb6.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/ae68048955b1639aed1c522cd38e93ff.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.15704,0.61572]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.23683156991707177,0.20879474484310967,0.31258221332570774,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.22722333428653133,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6939400438471071,0.2935172995195861,0.8429605376036603,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شکلدهندهی","boundary":[0.47077542655609567,0.2935172995195861,0.6836249165951768,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.3620367934419979,0.2935172995195861,0.46026927842912974,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.28429129730244973,0.2935172995195861,0.351530645315032,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2745686779144028,0.2935172995195861,0.2846450290725384,0.3271798675502251],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.1487766657134687,0.2935172995195861,0.2639622533600229,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.2851449814126394,0.35061264320029567,0.3492324849871318,0.3842752112309346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25080493880825927,0.35061264320029567,0.2746865885044324,0.3842752112309346],"dir":"rtl"},{"str":"محلی","boundary":[0.14875607663711754,0.35061264320029567,0.24025507577923935,0.3842752112309346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.84296,0.38428],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":96,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/18087173029dcbda7604cd5a8fd338d7.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/7c4656fc6431b9d8f13903f41283a301.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.24021,0.61572]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.22596511295396055,0.20879474484310967,0.3017157563625965,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.2164140692021733,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"رویدادهایی","boundary":[0.5645336002287674,0.2935172995195861,0.7597893432465923,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5134193070033065,0.2935172995195861,0.5540274521018015,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.39528339772047555,0.2935172995195861,0.5029771232484986,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.29622594739321145,0.2935172995195861,0.38479608344136196,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25480188463075376,0.2935172995195861,0.2857386331140978,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.1487766657134687,0.2935172995195861,0.24434706947509222,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.20706519874177864,0.35061264320029567,0.329605090077209,0.3842752112309346],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.14875607663711754,0.35061264320029567,0.19665456105233056,0.3842752112309346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.75979,0.38428],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":134,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/6c70c27b6b384a71946411d4ef6fddc1.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/f7bf677093ad505391e994d10f4f8e14.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.19691,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24283671718615957,0.20879474484310967,0.3185873605947956,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.23327137546468402,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.6341938804689733,0.2935172995195861,0.8030884567724716,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"فردی،","boundary":[0.5246911638547327,0.2935172995195861,0.6237832427795253,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.3770314210366255,0.2935172995195861,0.5142634198182664,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.2995622551452766,0.2935172995195861,0.36654750814379067,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2482873444117532,0.2935172995195861,0.2890191592793823,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.23780619901712177,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.80309,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":146,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/cad8d23882319f6fa3f26d523d9e27ae.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/0657d515c78e1c38e9be646cd2268387.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.21142,0.23666,0.6131]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.20480411781527022,0.21141518427064446,0.28055476122390616,0.24165102381912257],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.14473834715470404,0.21141518427064446,0.19518158421504148,0.24165102381912257],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیت","boundary":[0.6393565906421669,0.2961377389471209,0.7633385759222191,0.32980030697775986],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.5517564357105431,0.2961377389471209,0.6288769636247895,0.32980030697775986],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.46026322753786286,0.2961377389471209,0.5412768086931655,0.32980030697775986],"dir":"rtl"},{"str":"قوت،","boundary":[0.36566449950021707,0.2961377389471209,0.4497734492272368,0.32980030697775986],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.27417507633749855,0.2961377389471209,0.3551747211895911,0.32980030697775986],"dir":"rtl"},{"str":"ضعف،","boundary":[0.1487766657134687,0.2961377389471209,0.2637234772662282,0.32980030697775986],"dir":"rtl"},{"str":"فرصتها","boundary":[0.32010771137165195,0.35323308262783043,0.47208597845772565,0.3868956506584694],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28557477838146983,0.35323308262783043,0.30950014297969686,0.3868956506584694],"dir":"rtl"},{"str":"تهدیدها","boundary":[0.14875607663711754,0.35323308262783043,0.27501400556753525,0.3868956506584694],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.21142,0.76334,0.3869],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":162,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/362938d2b149d738fd22e7c6c758d42e.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/c605d964eec4d1d3e9631a5d83bb4da4.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.20326,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2133828996282528,0.20879474484310967,0.28913354303688876,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.20376036602802403,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"اکتشاف","boundary":[0.6642851046712549,0.2935172995195861,0.7967410161090459,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.5321349728338576,0.2935172995195861,0.6538096463635497,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.4446474120674863,0.2935172995195861,0.5216688154827962,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.3227617345945076,0.2935172995195861,0.43408663925355173,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوها","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.31226994566771515,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.79674,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":172,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/5ab64753e43362f7925b4d07153ce547.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/91c08c2a4cb253f6b817e0bcba615579.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.53053,0.67752]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2594128300448003,0.20879474484310967,0.3351634734534363,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.24982842436374034,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.3709036316843008,0.2922456619969093,0.4694738347154704,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوی","boundary":[0.2184368254490471,0.2922456619969093,0.36138118387189017,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.14875607663711754,0.2922456619969093,0.20889333714612524,0.32248150154538746],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.46947,0.32248],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":183,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/5af7ef00094f6137a650e038e04eeebe.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/4c443b29ddd4dabed984c854f6ba8822.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.17706,0.61572]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.28028786578972453,0.20879474484310967,0.3560385091983605,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.27071775807835285,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6737116576112859,0.2935172995195861,0.8229433800400344,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"پیشران","boundary":[0.5364995407494716,0.2935172995195861,0.6632532647030789,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.43286787270073235,0.2935172995195861,0.5260076093317437,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"سناریوهای","boundary":[0.22652216185301688,0.2935172995195861,0.4223759412830045,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.1487766657134687,0.2935172995195861,0.21601601372605092,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.44604175007148983,0.35061264320029567,0.4771303974835573,0.3842752112309346],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.3398512498986337,0.35061264320029567,0.4354809772575552,0.3842752112309346],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.20707463540177296,0.35061264320029567,0.3294235058621675,0.3842752112309346],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.14875607663711754,0.35061264320029567,0.19666399771232487,0.3842752112309346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.82294,0.38428],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":205,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/d52023812da9c6b244ecdd144bb80cf7.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/afa6ce3c3e3a682c6dac8f5766c7da29.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.29204,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27942998760842624,0.20879474484310967,0.35518063101706226,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"سیزدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.26981698598798975,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"روایت","boundary":[0.601657892346596,0.2935172995195861,0.7079592031264893,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"داستان","boundary":[0.4711148603564961,0.2935172995195861,0.5912192355352207,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.31557392050328853,0.2935172995195861,0.46064760270708227,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهشما","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.3050677723763226,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.70796,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":215,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/a40f9270d08c5bef91d258c249822a8c.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/ede2d8d324f9398f7efa3ea04f7b080a.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.39485,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.28471058974287305,0.20879474484310967,0.36049470975121534,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.27525973928243547,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.40410542369650176,0.2935172995195861,0.605147936326375,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردی","boundary":[0.2479744542941569,0.2935172995195861,0.39381088552092275,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.23753302830998,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.60515,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":223,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/91b978f1ad4f01178fee8116d985206c.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/5ab295dcbcefb4c700cec4d60dba8e19.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.45077,0.67752]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2745686779144028,0.20879474484310967,0.35031932132303883,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.2650128681727195,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"چشماندازی","boundary":[0.3742894610414597,0.2922456619969093,0.5492326756267276,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33719206881100333,0.2922456619969093,0.36483176055666766,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.21841578495853592,0.2922456619969093,0.3277266092440035,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.14875607663711754,0.2922456619969093,0.20897912496425508,0.32248150154538746],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.54923,0.32248],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":233,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/d0b33d51d2a07d67047b3d7d92252281.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/f6123342d4cd00097e49a8fe28c35611.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.36083,0.23151,0.52548]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2905824039653036,0.3608306247060405,0.3663330473739396,0.39106646425451863],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.3608306247060405,0.281012296253932,0.39106646425451863],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژی","boundary":[0.6214517205223525,0.44428154185984015,0.7684920407968736,0.4745173814083183],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5397817176627586,0.44428154185984015,0.6121437422552665,0.4745173814083183],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.39747532517049244,0.44428154185984015,0.5304055490786975,0.4745173814083183],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35393634641189353,0.44428154185984015,0.38793727957296725,0.4745173814083183],"dir":"rtl"},{"str":"چشماندازتان","boundary":[0.14875607663711754,0.44428154185984015,0.3445282968066808,0.4745173814083183],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.36083,0.76849,0.47452],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":249,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/eecd834224b94ec1a83a9900bacf9eaa.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/f01aabd55b89f89ef2257cb58dc65412.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.48167,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24997617005051948,0.20879474484310967,0.32572681345915544,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"هفدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.24043465827852445,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.445309312744257,0.2935172995195861,0.5183270422266705,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهی","boundary":[0.29393194166428366,0.2935172995195861,0.4347485399303224,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"عملیاتی","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.28342579353731767,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.51833,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":259,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/7046266ed47808cc88053854e4e4e937.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/a8c70958095b2aad5f272e3404a2d5f1.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.42586,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2608426270136307,0.20879474484310967,0.33659327042226667,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"هجدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.2512868172719474,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.46955038645722674,0.2935172995195861,0.5741424077780954,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43519825474119844,0.2935172995195861,0.4590684599974123,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.3239053391278904,0.2935172995195861,0.42471632828138406,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهتان","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.3134195517531084,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.57414,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":271,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/2994ae53324d3af2d5fe9a96bbc375e3.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/20d69ec2e727f4a5242ed571d11d8156.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.22758,0.61572]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2697073682203794,0.20879474484310967,0.34545801162901535,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"نوزدهم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.2600800686302545,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"رویدادهای","boundary":[0.5922558019949573,0.2935172995195861,0.7724226003240874,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمنتظره","boundary":[0.39445715375083407,0.2935172995195861,0.5815621008483463,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3597831474597274,0.2935172995195861,0.3837085120579545,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.1487766657134687,0.2935172995195861,0.3493076891520223,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"احتیاطی","boundary":[0.14875607663711754,0.35061264320029567,0.29125764941378324,0.3842752112309346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.77242,0.38428],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":285,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/4809a922cdf5f8b57645571ec8b7c85b.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/08fa7c9fdfce36d2dcfffd355d9c6302.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.44095,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2514059670193499,0.20879474484310967,0.32715661042798594,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.24176436945953678,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"زندگیکردن","boundary":[0.36401944523877605,0.2935172995195861,0.5590505194928987,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3238418675327268,0.2935172995195861,0.3534586724248414,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهتان","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.31336285538886965,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.55905,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":291,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/20845363b57e113726bbbc3110e2caf7.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/a6ff132b47ab145ad4a1ba8909a97587.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14474,0.20879,0.19484,0.67282]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.34041082832904396,0.20879474484310967,0.4161614717376799,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"بیست","boundary":[0.23795543302687902,0.20879474484310967,0.33068344295110097,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20701182395052628,0.20879474484310967,0.2285135550840252,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"یکم","boundary":[0.14473834715470404,0.20879474484310967,0.19756994600767247,0.2390305843915878],"dir":"rtl"},{"str":"دورنمای","boundary":[0.658361643313316,0.2935172995195861,0.8051572776665714,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.5076647713292942,0.2935172995195861,0.6478812245287019,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3895917646925775,0.2935172995195861,0.4971955588793371,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3553547802878658,0.2935172995195861,0.37914497333469044,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهی","boundary":[0.22626279668287105,0.2935172995195861,0.3448227230409813,0.3271798675502251],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.14875607663711754,0.2935172995195861,0.21575664855590507,0.3271798675502251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14474,0.20879,0.80516,0.32718],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":297,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/60a9d39ebb218a809584c9a82e6623b3.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/0b1f7a4f6a9f228b381f1675f4f83bf1.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14475,0.21213,0.33175,0.67752]},"elements":[{"words":[{"str":"پیوست","boundary":[0.14475264512439234,0.21213171067661096,0.28355733485845014,0.25244616340791515],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرگهای","boundary":[0.4925336703637359,0.2922456619969093,0.6682537413020684,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"پرنشده","boundary":[0.36531720300595366,0.2922456619969093,0.48299018206081407,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.23373990642115575,0.2922456619969093,0.3558478696025164,0.32248150154538746],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.14875607663711754,0.2922456619969093,0.22429516478828435,0.32248150154538746],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14475,0.21213,0.66825,0.32248],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":323,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/9bf474208984da612d667baf0c20d9a8.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/b75058e31fc981154dfd412e126a7f36.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.27446,0.15495,0.17431]},"elements":[{"words":[{"str":"324","boundary":[0.46508912401105706,0.27445887820835857,0.5054093985320751,0.29461610457401066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46509,0.27446,0.50541,0.29462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دربارهی","boundary":[0.5025498045944142,0.3569511460223074,0.6039993327614146,0.38053510087012027],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.38989266990753985,0.3569511460223074,0.49498188923839487,0.38053510087012027],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.7829520541416453,0.3906148951404287,0.811090458488228,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7624201696692403,0.3906148951404287,0.7758318846430541,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7247021256314937,0.3906148951404287,0.7554108758800475,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهی","boundary":[0.6540129634925175,0.3906148951404287,0.7176503898275118,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.6020541416452198,0.3906148951404287,0.6468925745877419,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5749451911161949,0.3906148951404287,0.5950432943740307,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"کسبوکارش","boundary":[0.45828329043942434,0.3906148951404287,0.5678343341912115,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43117433991039944,0.3906148951404287,0.4512724431682353,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.3672338194643027,0.3906148951404287,0.42413559084133867,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"بینالملل،","boundary":[0.27752359164998575,0.3906148951404287,0.3601134305595272,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"ورن","boundary":[0.23643122676579925,0.3906148951404287,0.27050919970777576,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"ویل","boundary":[0.19671146697169004,0.3906148951404287,0.22931083786102374,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.14875607663711754,0.3906148951404287,0.18950529024878468,0.4107721215060808],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8280192545991804,0.422463312798159,0.8446620913163666,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.7500095319797924,0.422463312798159,0.8209876869757027,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"برگشت.","boundary":[0.6746020398436756,0.422463312798159,0.7428891430750167,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6474930893146507,0.422463312798159,0.6675911925724866,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهی","boundary":[0.5774711657611286,0.422463312798159,0.6405442760461348,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهرای","boundary":[0.4611552448118611,0.422463312798159,0.5705356090506271,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.40108664569631114,0.422463312798159,0.4541904987785746,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3742350586216757,0.422463312798159,0.39417611261501195,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"دانشرگاه","boundary":[0.2950243065484701,0.422463312798159,0.3672730351011215,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"هولسرتون","boundary":[0.20105804975693453,0.422463312798159,0.2881612810980841,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"کلیرر","boundary":[0.14875607663711754,0.422463312798159,0.19419502430654845,0.4426205391638111],"dir":"rtl"},{"str":"لیک","boundary":[0.8066342579353731,0.4543117304558893,0.8443523019731198,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.7635115813554475,0.4543117304558893,0.7995955088663124,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7338004003431513,0.4543117304558893,0.7563911924506721,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"کرد،","boundary":[0.6886474120674864,0.4543117304558893,0.7268077787605323,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.6363454389476695,0.4543117304558893,0.6815956762635045,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6067483355563024,0.4543117304558893,0.6293544484079854,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"امیدوار","boundary":[0.5414641120960823,0.4543117304558893,0.5997573450166184,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5083214183585931,0.4543117304558893,0.5346010866456964,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"دورنما","boundary":[0.4483271375464684,0.4543117304558893,0.501458392908207,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43228601862160165,0.4543117304558893,0.4414641120960824,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.38658850443237064,0.4543117304558893,0.42533119002603254,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.30426079496711467,0.4543117304558893,0.3796553494055008,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28398627394909925,0.4543117304558893,0.29722619388046895,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"بیاموزد.","boundary":[0.21252502144695454,0.4543117304558893,0.2770576578125906,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"بعرد","boundary":[0.1689945634656295,0.4543117304558893,0.2056619959965685,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14875607663711754,0.4543117304558893,0.16205748610286932,0.4744689568215414],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.7835525688685541,0.4863617203772761,0.8447478791344963,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"مدرک","boundary":[0.7218139357544562,0.4863617203772761,0.7761462205700124,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.6260747307215709,0.4863617203772761,0.7146935468496807,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"ارشدش،","boundary":[0.5464684014869888,0.4863617203772761,0.6189545612229798,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"ویل","boundary":[0.5067486416928796,0.4863617203772761,0.5393480125822133,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.4587932513583072,0.4863617203772761,0.4995424649699743,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.41020875035744925,0.4863617203772761,0.45174151555432523,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.3707749499571061,0.4863617203772761,0.4032161287748302,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3410923648841864,0.4863617203772761,0.36365456105233057,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"مفراهیم","boundary":[0.26562768086931654,0.4863617203772761,0.3339719759794109,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24935659136402633,0.4863617203772761,0.2586132889271066,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"روشهرایی","boundary":[0.14875607663711754,0.4863617203772761,0.24212181870174435,0.5065189467429282],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8218425316938329,0.5182101380350065,0.8445191116194836,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.7522114193117911,0.5182101380350065,0.8146649509103041,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7050853112191402,0.5182101380350065,0.7450912498132,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6522686111905444,0.5182101380350065,0.6979649223143647,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.5728862834810791,0.5182101380350065,0.6451484416919532,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.5022352492612716,0.5182101380350065,0.5657658945763036,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.4750977027928701,0.5182101380350065,0.49502907253836625,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.42099418549232676,0.5182101380350065,0.46797731388809466,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"سرازمانهرا","boundary":[0.31744352301973117,0.5182101380350065,0.41404325601577346,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30142979696883043,0.5182101380350065,0.31054007928047367,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"کسربوکرارهرای","boundary":[0.14875607663711754,0.5182101380350065,0.2945667715184444,0.5383673644006586],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.7976537400278064,0.5500921510700127,0.8448622628920027,0.5702493774356648],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7293266875483526,0.5500921510700127,0.7907037649321338,0.5702493774356648],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند.","boundary":[0.6587312934896579,0.5500921510700127,0.7223797030899132,0.5702493774356648],"dir":"rtl"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.7397721856829663,0.5821421409913996,0.8107759031550853,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6814936612334381,0.5821421409913996,0.7326503540335135,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6515251167667525,0.5821421409913996,0.6740873129348965,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5639738823753694,0.5821421409913996,0.6440043847107044,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهپژوهی،","boundary":[0.4504480030502336,0.5821421409913996,0.5565103421980745,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.4264846058526356,0.5821421409913996,0.4430416547516919,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.3932561242970165,0.5821421409913996,0.42585549518635024,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3647173767991612,0.5821421409913996,0.3860816786164759,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.3167000285959393,0.5821421409913996,0.36394052044609665,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.24501000857878183,0.5821421409913996,0.30957963969116387,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"بلکره","boundary":[0.19388046897340577,0.5821421409913996,0.23788961967400626,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"براور","boundary":[0.14875607663711754,0.5821421409913996,0.18676008006863026,0.6022993673570517],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.7939614908016395,0.6139905586491299,0.8448050710132496,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاسپذیر","boundary":[0.6901391669049662,0.6139905586491299,0.7869690050829263,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6587408254694499,0.6139905586491299,0.6831227232399666,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.5870508054522925,0.6139905586491299,0.6516204365646744,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.5370365074826041,0.6139905586491299,0.5800485876783275,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5016347345343628,0.6139905586491299,0.5298589266990754,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"روشهرا","boundary":[0.42439233628824713,0.6139905586491299,0.49439996187208085,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.3921361166714327,0.6139905586491299,0.4172719473834716,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"همران","boundary":[0.33014012010294547,0.6139905586491299,0.38501572776665716,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"انردازه","boundary":[0.2698598798970546,0.6139905586491299,0.32301995060435434,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.23159851301115242,0.6139905586491299,0.2627394909922791,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20448956248212755,0.6139905586491299,0.22458766573996333,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"طرول","boundary":[0.14875607663711754,0.6139905586491299,0.19754586056509446,0.634147785014782],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.8109331808216567,0.6458389763068602,0.8449909446191975,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7921027547421601,0.6458389763068602,0.8099752168525404,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7461490801639502,0.6458389763068602,0.7844104470498523,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهرای","boundary":[0.6317367267181394,0.6458389763068602,0.7389211522743914,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"برزرگ","boundary":[0.5683395291201984,0.6458389763068602,0.6240444190258317,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"سراسرر","boundary":[0.49655895529501487,0.6458389763068602,0.5602135163473454,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"دنیرا","boundary":[0.44969021065675346,0.6458389763068602,0.4894366478128371,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشرمند","boundary":[0.3614431417405395,0.6458389763068602,0.44239159079478924,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"بروده","boundary":[0.31031360213516346,0.6458389763068602,0.35403679344199795,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"انرد،","boundary":[0.27297683728910493,0.6458389763068602,0.3094938518730341,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.21873034029167862,0.6458389763068602,0.26557048899056335,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"افرراد","boundary":[0.16531312553617386,0.6458389763068602,0.21143172042971434,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14875607663711754,0.6458389763068602,0.15817545781290576,0.6659962026725122],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7831951196263465,0.677888966228247,0.8448479649223145,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7458726527499762,0.677888966228247,0.7823038795157754,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.6781860642455438,0.677888966228247,0.7384663044514346,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6467877228100277,0.677888966228247,0.6711696205805443,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشرمند","boundary":[0.5588266132875799,0.677888966228247,0.6396675533114365,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"هسرتند.","boundary":[0.47950147745686783,0.677888966228247,0.5517062243828044,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.42554093985320757,0.677888966228247,0.4723810885520923,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"اثبرات","boundary":[0.3646887808597846,0.677888966228247,0.4185232320772827,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.32055094843198934,0.677888966228247,0.3574111142884377,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"مقیراسپرذیری،","boundary":[0.1758650271661424,0.677888966228247,0.31343055952721377,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14875607663711754,0.677888966228247,0.16885417989495333,0.6980461925938991],"dir":"rtl"},{"str":"دورهی","boundary":[0.7877704699266037,0.7097373838859773,0.8450481364979506,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"دکتری","boundary":[0.7203841387856258,0.7097373838859773,0.7802068439614909,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6492374416166239,0.7097373838859773,0.7132623071361728,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"متروپاماتن","boundary":[0.5514965208273759,0.7097373838859773,0.6418310933180821,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"لیدز","boundary":[0.5076541797731389,0.7097373838859773,0.5435992755695358,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.46453150319321324,0.7097373838859773,0.5006154307040781,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.43482032218091704,0.7097373838859773,0.4574111142884377,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.39081117148031647,0.7097373838859773,0.427827700598298,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.35540939853207515,0.7097373838859773,0.3836335906967877,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.322838623582118,0.7097373838859773,0.34828900962729964,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"پایراننامرهی","boundary":[0.2056048041178153,0.7097373838859773,0.3157182346773425,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"دکترر","boundary":[0.14875607663711754,0.7097373838859773,0.19859395684662617,0.7298946102516294],"dir":"rtl"},{"str":"ویل","boundary":[0.8120913163664093,0.7415858015437076,0.8448050710132495,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.7638499666380708,0.7415858015437076,0.8045991802497379,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7364550567152799,0.7415858015437076,0.756727659155893,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"آیندههای","boundary":[0.647464493375274,0.7415858015437076,0.7289915165379851,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"فردی:","boundary":[0.5880421313506815,0.7415858015437076,0.6404148657599751,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهنگاری","boundary":[0.4850204937565533,0.7415858015437076,0.5805785911733867,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46846344485749697,0.7415858015437076,0.4778828260332852,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.41647602707082265,0.7415858015437076,0.46099990468020213,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهی","boundary":[0.3604232199027738,0.7415858015437076,0.4156991707177581,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.31504146411209605,0.7415858015437076,0.3533028309979982,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.27048899056334,0.7415858015437076,0.30792129461350504,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24080640549042034,0.7415858015437076,0.26336860165856446,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"برهوضروح","boundary":[0.14875607663711754,0.7415858015437076,0.2338004003431513,0.7617430279093597],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاسپذیری","boundary":[0.7298207987799066,0.7736861845310086,0.8449623486798209,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7135497092746165,0.7736861845310086,0.7228064068376967,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.646663807072729,0.7736861845310086,0.7065414606890094,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6303927175674388,0.7736861845310086,0.6396494151305191,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"روشهایی","boundary":[0.5384949003908112,0.7736861845310086,0.6234153083595463,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5182203793727957,0.7736861845310086,0.5314602993041655,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4887951577542656,0.7736861845310086,0.5113573539224098,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.43092514813599075,0.7736861845310086,0.48189442337283345,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"آینردهپژوهران","boundary":[0.3022429949698916,0.7736861845310086,0.42393568397093184,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"حرفرهای","boundary":[0.21938804689734057,0.7736861845310086,0.29527700541700386,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"سراسرر","boundary":[0.14875607663711754,0.7736861845310086,0.2124106376894481,0.7938434108966607],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.8140215422743304,0.8055346021887388,0.8449909446191974,0.8256918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.763907158516824,0.8055346021887388,0.806901153369555,0.8256918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"رفتهاند،","boundary":[0.6915594318940045,0.8055346021887388,0.756886218235442,0.8256918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6412877704699267,0.8055346021887388,0.6846964064436184,0.8256918285543909],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.5674816509389,0.8055346021887388,0.6344247450195405,0.8256918285543909],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14876,0.35695,0.84505,0.82569],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":325,"image":{"jpeg":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/bad2445e1750ab96b3e059277c5728ca.jpg","blurred":"/storage/books/e1c2b4bd242d7646/pages/8577085063f0d20ed3981928b17ee125.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14876,0.28292,0.15503,0.12642]},"elements":[{"words":[{"str":"623","boundary":[0.4656610427985893,0.2829249132819325,0.504980459441426,0.30308213964758457],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46566,0.28292,0.50498,0.30308],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"منابع","boundary":[0.4676627585549519,0.37730433448607475,0.5263467734248404,0.4008882893338877],"dir":"rtl"},{"str":"Abdellaoui","boundary":[0.18249928510151558,0.4082713656100921,0.2995184443808979,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.29964998570203033,0.4082713656100921,0.3072136116671433,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"M.,","boundary":[0.31477723763225623,0.4082713656100921,0.35303616330776333,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"Bleichrodt","boundary":[0.35992221904489563,0.4082713656100921,0.47125879325135833,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.47136402630826424,0.4082713656100921,0.47892765227337725,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"H.,","boundary":[0.4864912782384902,0.4082713656100921,0.5200167762844343,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.5273480125822133,0.4082713656100921,0.5476579925650558,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"Paraschiv,","boundary":[0.5562081784386618,0.4082713656100921,0.6660583357163283,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"C.","boundary":[0.6736219616814413,0.4082713656100921,0.6976414069202174,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7067724716423601,0.4082713656100921,0.7155331236297778,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.7156372128491088,0.4115784105607069,0.7693975788771328,0.43173563692635897],"dir":"ltr"},{"str":").","boundary":[0.7694690687255743,0.4082713656100921,0.7848857115622914,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"Loss","boundary":[0.7937756171956917,0.4082713656100921,0.8448399580592889,0.426816013866492],"dir":"ltr"},{"str":"aversion","boundary":[0.14875607663711754,0.44011978326782236,0.26494009960845893,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"under","boundary":[0.2764826994566772,0.44011978326782236,0.3436476980268802,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"prospect","boundary":[0.3765593365742064,0.44011978326782236,0.473084358021161,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"theory:","boundary":[0.5060223048327137,0.44011978326782236,0.5879199313697454,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.6212706129063006,0.44011978326782236,0.6401336383566867,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"parameter","boundary":[0.6729926603755599,0.44011978326782236,0.7915376989800781,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7917739014393289,0.44011978326782236,0.8005345534267467,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"free","boundary":[0.8006386426460776,0.44011978326782236,0.8448628348107903,0.4586644315242223],"dir":"ltr"},{"str":"measurement","boundary":[0.14875607663711754,0.4719682009255527,0.30100200171575636,0.49051284918195265],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30108092650843576,0.4719682009255527,0.3076579925650557,0.49051284918195265],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.3143170336478887,0.4719682009255527,0.45112000762558385,0.49051284918195265],"dir":"ltr"},{"str":"Science,","boundary":[0.4578458324537462,0.4719682009255527,0.5463822323896673,0.49051284918195265],"dir":"ltr"},{"str":"53","boundary":[0.5532122771899723,0.4763327128687094,0.5778045944142599,0.4948773611251093],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5843818511104757,0.4719682009255527,0.5931425030978934,0.49051284918195265],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.5932465923172243,0.4763327128687094,0.6178389095415118,0.4948773611251093],"dir":"ltr"},{"str":"),","boundary":[0.6178391001811075,0.4719682009255527,0.6332557430178247,0.49051284918195265],"dir":"ltr"},{"str":"1659","boundary":[0.6398579735010962,0.4763327128687094,0.6882914879420455,0.4948773611251093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6881851110475646,0.4719682009255527,0.6969457630349823,0.49051284918195265],"dir":"ltr"},{"str":"1674","boundary":[0.696477933466781,0.4763327128687094,0.7449114479077303,0.4948773611251093],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.744876560861691,0.4763327128687094,0.7491648079306071,0.4948773611251093],"dir":"ltr"},{"str":"Blavatskyy,","boundary":[0.18249928510151558,0.5040181908469394,0.30667429225050047,0.5225628391033394],"dir":"ltr"},{"str":"P.","boundary":[0.31338289962825283,0.5040181908469394,0.33451352033606124,0.5225628391033394],"dir":"ltr"},{"str":"R.","boundary":[0.3410676830866222,0.5040181908469394,0.36513125536173874,0.5225628391033394],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3718663616433134,0.5040181908469394,0.38062701363073115,0.5225628391033394],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.380731102850062,0.5083827027900961,0.42991573729863697,0.5269273510464961],"dir":"ltr"},{"str":").","boundary":[0.42991611857782863,0.5040181908469394,0.4453327614145458,0.5225628391033394],"dir":"ltr"},{"str":"Loss","boundary":[0.4519349918978172,0.5040181908469394,0.5029993327614146,0.5225628391033394],"dir":"ltr"},{"str":"Aversion.","boundary":[0.5096477992306163,0.5040181908469394,0.6171771995043371,0.5225628391033394],"dir":"ltr"},{"str":"Brenner","boundary":[0.18249928510151558,0.5359002038819459,0.26726451243923366,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.26734343723191306,0.5359002038819459,0.2751964541035173,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"L.,","boundary":[0.28304947097512156,0.5359002038819459,0.31431814778994993,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"Rottenstreich,","boundary":[0.3213543036888762,0.5359002038819459,0.47110433240363525,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"Y.,","boundary":[0.4781778667429225,0.5359002038819459,0.5118962920598608,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"Sood,","boundary":[0.519323991993137,0.5359002038819459,0.582506767481897,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"S.,","boundary":[0.5893565913640263,0.5359002038819459,0.6191589798475263,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.6262144695453246,0.5359002038819459,0.6465244495281669,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"Bilgin,","boundary":[0.6564436183395292,0.5359002038819459,0.7306526546563723,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"B.","boundary":[0.7378676961204844,0.5359002038819459,0.7618871413592605,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.771470784481937,0.5359002038819459,0.7802314364693547,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.7803355256886855,0.5402647158251025,0.8295201601372605,0.5588093640815025],"dir":"ltr"},{"str":").","boundary":[0.8295205414164523,0.5359002038819459,0.8449371842531693,0.5544448521383458],"dir":"ltr"},{"str":"On","boundary":[0.14875607663711754,0.5677486215396762,0.18588023623226146,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.1933222762367744,0.5677486215396762,0.23097466399771233,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"psychology","boundary":[0.23817786674292252,0.5677486215396762,0.36522047469259367,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.37224478124106375,0.5677486215396762,0.39415956534172153,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"loss","boundary":[0.4042356305404633,0.5677486215396762,0.44527652273377183,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"aversion:","boundary":[0.4550805452292441,0.5677486215396762,0.5617485502114629,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"Possession,","boundary":[0.5688111714803165,0.5677486215396762,0.6954644644607851,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"valence","boundary":[0.7025360785435134,0.5677486215396762,0.7859332761414547,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7859858926699076,0.5677486215396762,0.7941283004480031,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.8022707082260987,0.5677486215396762,0.8446007053665047,0.5862932697960761],"dir":"ltr"},{"str":"reversals","boundary":[0.14875607663711754,0.5997986114610631,0.2569913634892953,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.2681692879611095,0.5997986114610631,0.29008407206176723,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.3090260223048327,0.5997986114610631,0.3537711181012296,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"endowment","boundary":[0.3627474978553045,0.5997986114610631,0.49326279668287104,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"effect","boundary":[0.5119153560194453,0.5997986114610631,0.5740554761223906,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5741344009150701,0.5997986114610631,0.58071146697169,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"Journal","boundary":[0.5998236583738443,0.5997986114610631,0.6776698122199981,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.6963749880850253,0.5997986114610631,0.7182897721856831,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"Consumer","boundary":[0.7369423315222572,0.5997986114610631,0.8445957487370127,0.618343259717463],"dir":"ltr"},{"str":"Research,","boundary":[0.14875607663711754,0.6316470291187933,0.251858164140692,0.6501916773751932],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.2585549518635021,0.6360115410619499,0.28314726908778953,0.6545561893183499],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2897245257840053,0.6316470291187933,0.29848517777142314,0.6501916773751932],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.298589266990754,0.6360115410619499,0.310927842912973,0.6545561893183499],"dir":"ltr"},{"str":"),","boundary":[0.31088552092269567,0.6316470291187933,0.32630216375941284,0.6501916773751932],"dir":"ltr"},{"str":"369","boundary":[0.3329758840911257,0.6360115410619499,0.3690708226098561,0.6545561893183499],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.36900676770565244,0.6316470291187933,0.37776741969307026,0.6501916773751932],"dir":"ltr"},{"str":"376","boundary":[0.37729959012486897,0.6360115410619499,0.41326727671337343,0.6545561893183499],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4196214850824516,0.6360115410619499,0.42378152702316274,0.6545561893183499],"dir":"ltr"},{"str":"Chang,","boundary":[0.18249928510151558,0.6634954467765236,0.2592668001143838,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.26768544466685734,0.6634954467765236,0.2866800114383758,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.28681155275950815,0.6634954467765236,0.2953748927652274,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"C.,","boundary":[0.30393823277094656,0.6634954467765236,0.33699018206081405,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"Chen,","boundary":[0.34479496711466967,0.6634954467765236,0.41031107086497415,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"M.","boundary":[0.41740577637975407,0.6634954467765236,0.45067158212129993,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"C.,","boundary":[0.45797311981698596,0.6634954467765236,0.49102506910685345,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.4988298541607092,0.6634954467765236,0.5191398341435516,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"Hsu,","boundary":[0.52968944809837,0.6634954467765236,0.5818182792903018,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"C.","boundary":[0.5891198169859879,0.6634954467765236,0.6149808407206176,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"L.","boundary":[0.6233994852730911,0.6634954467765236,0.6460509007720904,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6570155371270613,0.6634954467765236,0.665776189114479,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"2010","boundary":[0.6658802783338099,0.6678599587196802,0.7150649127823849,0.6864046069760802],"dir":"ltr"},{"str":").","boundary":[0.7150652940615766,0.6634954467765236,0.7304819368982937,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"Applying","boundary":[0.7411590887427318,0.6634954467765236,0.8449714993804213,0.6820400950329235],"dir":"ltr"},{"str":"loss","boundary":[0.14875607663711754,0.6955454366979105,0.18979696883042607,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"aversion","boundary":[0.20189877037460682,0.6955454366979105,0.30144791269348786,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.3090523305690592,0.6955454366979105,0.3346590410828329,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"assess","boundary":[0.34304260794967123,0.6955454366979105,0.41232865371301947,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.42104661138118393,0.6955454366979105,0.4605300543322849,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"effect","boundary":[0.46819102087503583,0.6955454366979105,0.5303311409779812,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5424066342579354,0.6955454366979105,0.564832523115051,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"customers’","boundary":[0.5772328662663235,0.6955454366979105,0.7002240015251168,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"asymmetric","boundary":[0.7126151939757888,0.6955454366979105,0.8445774473358116,0.7140900849543104],"dir":"ltr"},{"str":"responses","boundary":[0.14875607663711754,0.7273938543556407,0.2569619674006291,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.2790609093508722,0.7273938543556407,0.31152530740634826,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"service","boundary":[0.3233377180440377,0.7273938543556407,0.4009734057763797,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"quality","boundary":[0.42330912210466115,0.7273938543556407,0.5127484510532838,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"on","boundary":[0.5244643980554762,0.7273938543556407,0.5649028994881196,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"post","boundary":[0.5744764083500143,0.7273938543556407,0.6212525021446955,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6218425316938329,0.7273938543556407,0.6306031836812506,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"dining","boundary":[0.6307072729005815,0.7273938543556407,0.7151595003841258,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"behavioral","boundary":[0.7247330092460205,0.7273938543556407,0.8446986941187685,0.7459385026120406],"dir":"ltr"},{"str":"intentions:","boundary":[0.14875607663711754,0.7592926650792851,0.2689585358879039,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"An","boundary":[0.2847698026880183,0.7592926650792851,0.31826022304832713,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"empirical","boundary":[0.3341197216661901,0.7592926650792851,0.4411417405395101,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"survey","boundary":[0.4569793156038509,0.7592926650792851,0.5376755314078734,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.5472955866933562,0.7592926650792851,0.5756030178768378,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.5849953293299018,0.7592926650792851,0.6274463444857499,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"restaurant","boundary":[0.6358492040796874,0.7592926650792851,0.7631109190544215,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"sector.","boundary":[0.7704422838623582,0.7592926650792851,0.8444211228672195,0.777837313335685],"dir":"ltr"},{"str":"International","boundary":[0.14875607663711754,0.7913426550006719,0.2831913068344295,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"Journal","boundary":[0.290023427189771,0.7913426550006719,0.3677460680583357,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.37447289445563553,0.7913426550006719,0.3963694595367458,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"Hospitality","boundary":[0.40299161774172104,0.7913426550006719,0.5201498427223334,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.5267393732124152,0.7913426550006719,0.6635298827566486,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6636614240777811,0.7913426550006719,0.6702384901344011,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.6773186540844534,0.7957071669438286,0.7019109713087409,0.8142518152002285],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7084882280049567,0.7913426550006719,0.7172488799923744,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7173529692117052,0.7957071669438286,0.7296915451339242,0.8142518152002285],"dir":"ltr"},{"str":"),","boundary":[0.729649223143647,0.7913426550006719,0.7450658659803641,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"620","boundary":[0.751739586312077,0.7957071669438286,0.7878345248308074,0.8142518152002285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877704699266037,0.7913426550006719,0.7965311219140214,0.8098873032570719],"dir":"ltr"},{"str":"631","boundary":[0.7960632923458203,0.7957071669438286,0.8321582308645507,0.8142518152002285],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.838385187303403,0.7957071669438286,0.842545229244114,0.8142518152002285],"dir":"ltr"},{"str":"De","boundary":[0.18249928510151558,0.8231843535829471,0.21927073267411593,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"Martino,","boundary":[0.2293543036888762,0.8231843535829471,0.32915470403202735,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"B.,","boundary":[0.33734972833857585,0.8231843535829471,0.374418072633686,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"Camerer","boundary":[0.38423105519016293,0.8231843535829471,0.4744420932227624,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.47457363454389473,0.8231843535829471,0.48600457535030017,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"C.","boundary":[0.4974355161567057,0.8231843535829471,0.5263088361452674,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"F.,","boundary":[0.5377397769516727,0.8231843535829471,0.5733282108795068,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.5817535030025736,0.8231843535829471,0.602063482985416,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"Adolphs,","boundary":[0.618348298541607,0.8231843535829471,0.7225263926593359,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"R.","boundary":[0.7303951958821846,0.8231843535829471,0.7544146411209607,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.771470784481937,0.8231843535829471,0.7802314364693547,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"2010","boundary":[0.7803355256886855,0.8275488655261036,0.8295201601372605,0.8460935137825036],"dir":"ltr"},{"str":").","boundary":[0.8295205414164523,0.8231843535829471,0.8449623486798208,0.841729001839347],"dir":"ltr"},{"str":"Amygdala","boundary":[0.14875607663711754,0.8550327712406772,0.28128677276464875,0.873577419497077],"dir":"ltr"},{"str":"damage","boundary":[0.2893737489276523,0.8550327712406772,0.3770591935945095,0.873577419497077],"dir":"ltr"},{"str":"eliminates","boundary":[0.4027499761700505,0.8550327712406772,0.5172435420836907,0.873577419497077],"dir":"ltr"},{"str":"monetary","boundary":[0.5426317796206273,0.8550327712406772,0.6670182468202069,0.873577419497077],"dir":"ltr"},{"str":"loss","boundary":[0.6763829949480507,0.8550327712406772,0.7174238871413594,0.873577419497077],"dir":"ltr"},{"str":"aversion.","boundary":[0.7429429034410446,0.8550327712406772,0.8447295777332953,0.873577419497077],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14876,0.3773,0.84497,0.87358],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19