سامانه انرژی های تجدیدپذیر برق خورشیدی سامانه انرژی های تجدیدپذیر برق خورشیدی

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"سامانه انرژی های تجدیدپذیر برق خورشیدی","price":"۱۰۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"۳۶‌,‌۴۰۰","print_price":"۱۰۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e24b5e17a5317b11/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e24b5e17a5317b11/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e24b5e17a5317b11/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e24b5e17a5317b11/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e24b5e17a5317b11/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e24b5e17a5317b11/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081448","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"e24b5e17a5317b11","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 16:38:56","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923154,"title":"سید محمود هاشمی نژاد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"سید محمود هاشمی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"سید","lastname":"محمود هاشمی نژاد","token":"fb3a68f50bbf80be","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799245,"author_id":1923154,"created_at":"2022-11-24 16:38:56","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/e24b5e17a5317b11","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/e24b5e17a5317b11","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923154,"title":"سید محمود هاشمی نژاد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"سید محمود هاشمی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"سید","lastname":"محمود هاشمی نژاد","token":"fb3a68f50bbf80be","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799245,"author_id":1923154,"created_at":"2022-11-24 16:38:56","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":262,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e24b5e17a5317b11","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۶۲"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":8947,"title":"بررسی و شناخت انرژی های تجدیدپـذیر و سیسـتم های تولید پراکنده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"بررسی و شناخت انرژی های تجدیدپـذیر و سیسـتم های تولید پراکنده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c5ca333bec7dd5f3","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:02","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_fields":[{"id":250,"title":"مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dff958fd18710101","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":8950,"title":"بررسی و شناخت انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های تولید پراکنده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"بررسی و شناخت انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های تولید پراکنده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"f2fb19f23e7f03c1","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:26:02","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_fields":[{"id":1531,"title":"مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b03c9a20d3173fd","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":28255,"title":"فناوری انرژی های تجدیدپذیر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فناوری انرژی های تجدیدپذیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"265eebcc43313a06","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:42:05","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_fields":[{"id":1864,"title":"مهندسی سیستم های انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی سیستم های انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b04180d3c648984","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]}],"study_fields":[{"id":250,"title":"مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dff958fd18710101","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":1531,"title":"مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b03c9a20d3173fd","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":1864,"title":"مهندسی سیستم های انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی سیستم های انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b04180d3c648984","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-11-24 16:38:56","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C","ebook_price_en":52000,"urlify":"%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"سید محمود هاشمی نژاد","tocStr":"","url":"/preview/e24b5e17a5317b11/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":262,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e24b5e17a5317b11","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/dOspecCRldaJwUCW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/FYlqmRCKESwMmvYW.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/IBMaFGGpeVAUdXdB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004972106689164618,0.00020517022501982915,0.9988306616454565,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6907563209533691,"y":0.21165280044078827},{"x":0.610084056854248,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9930031299591064,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.610084056854248,0.1807372123003006,0.6907563209533691,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5966386795043945,"y":0.214030921459198},{"x":0.4605042040348053,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9850281476974487,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.4605042040348053,0.18311533331871033,0.5966386795043945,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.18311533331871033},{"x":0.4453781545162201,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3025210201740265,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.979800820350647,"dir":"rtl","str":"تجدیدپذیر","boundary":[0.3008403480052948,0.18311533331871033,0.4453781545162201,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9899624586105347,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5680672526359558,0.22948870062828064,0.6336134672164917,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26516053080558777},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9818502068519592,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.35630252957344055,0.2271105796098709,0.5445378422737122,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6907563209533691,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6907563209533691,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9848269820213318,"dir":"ltr","boundary":[0.2958403480052948,0.17254815924167632,0.6957563209533691,0.27334958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9852709174156189,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5731092691421509,0.4482758641242981,0.6134454011917114,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.44708681106567383},{"x":0.561344563961029,"y":0.4482758641242981},{"x":0.561344563961029,"y":0.4720570743083954},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9878951907157898,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.48739495873451233,0.44708681106567383,0.561344563961029,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4722689092159271,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4720570743083954},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.986020565032959,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.40672269463539124,0.4458977282047272,0.4722689092159271,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4458977282047272},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4458977282047272},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9812660217285156,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.3529411852359772,0.4458977282047272,0.38991597294807434,0.4708680212497711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9853209257125854,"dir":"ltr","boundary":[0.34794118523597717,0.43889772820472717,0.6184454011917114,0.4814352102279663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9890169501304626,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5932773351669312,0.47681331634521484,0.6235294342041016,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9871659278869629,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5529412031173706,0.47681331634521484,0.5882353186607361,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.974794328212738,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5109243988990784,0.47681331634521484,0.5462185144424438,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4910820424556732},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9821751117706299,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.43865546584129333,0.47681331634521484,0.5058823823928833,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.47681331634521484},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47681331634521484},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4910820424556732},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9804250001907349,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.40336135029792786,0.47681331634521484,0.43361344933509827,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4910820424556732},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9836280345916748,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.47681331634521484,0.3983193337917328,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3848739564418793,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9868717193603516,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.3445378243923187,0.47681331634521484,0.3848739564418793,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.991479218006134,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5462185144424438,0.49346017837524414,0.5915966629981995,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9920151829719543,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.49346017837524414,0.5411764979362488,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5092437267303467,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9819919466972351,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.49346017837524414,0.5092437267303467,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49346017837524414},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49346017837524414},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9939125180244446,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4436974823474884,0.49346017837524414,0.49747899174690247,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.49346017837524414},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49346017837524414},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9942118525505066,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.49346017837524414,0.43697479367256165,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4252100884914398,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9887369871139526,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3764705955982208,0.49346017837524414,0.4252100884914398,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.986857533454895,"dir":"ltr","boundary":[0.3395378243923187,0.46981331634521484,0.6285294342041016,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8812395930290222,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9887593984603882,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9844069480895996,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9858379364013672,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9796338677406311,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9736883640289307,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9681118130683899,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/pgPebiXhGkNSIqoW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/aqTcilteyeLGOAMp.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/SZmqIMRXgcjPYyOi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.00047690150488583887,0.9985340724392098,0.9990339509585692]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7932773232460022,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9015687108039856,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7647058963775635,0.40855106711387634,0.7932773232460022,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9904619455337524,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7226890921592712,0.40855106711387634,0.7613445520401001,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9787663817405701,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6957983374595642,0.40855106711387634,0.7193277478218079,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7932773232460022,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9823613166809082,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7579832077026367,0.4168646037578583,0.7932773232460022,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.756302535533905,"y":0.4168646037578583},{"x":0.756302535533905,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.964831531047821,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7260504364967346,0.4168646037578583,0.756302535533905,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.8738320469856262,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6957983374595642,0.4180522561073303,0.7243697643280029,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7949579954147339,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9558369517326355,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.40155106711387634,0.7999579954147339,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7949579954147339,"y":0.470308780670166},{"x":0.75126051902771,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9946165680885315,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.75126051902771,0.4572446644306183,0.7949579954147339,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.470308780670166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9872076511383057,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.6773109436035156,0.4572446644306183,0.7478991746902466,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6739495992660522,"y":0.470308780670166},{"x":0.5966386795043945,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9887505173683167,"dir":"rtl","str":"تجدیدپذیر","boundary":[0.5966386795043945,0.4572446644306183,0.6739495992660522,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5932773351669312,"y":0.470308780670166},{"x":0.5663865804672241,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9967774152755737,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5663865804672241,0.4572446644306183,0.5932773351669312,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4572446644306183},{"x":0.561344563961029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.561344563961029,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9789109230041504,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.4941176474094391,0.4572446644306183,0.561344563961029,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7949579954147339,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7949579954147339,"y":0.470308780670166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9880855679512024,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.4502446644306183,0.7999579954147339,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9911714792251587,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7647058963775635,0.4774346649646759,0.7932773232460022,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7579832077026367,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9847205281257629,"dir":"rtl","str":"سیدمحمود","boundary":[0.6957983374595642,0.4774346649646759,0.7579832077026367,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.490498811006546},{"x":0.6470588445663452,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9893388152122498,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.6470588445663452,0.4774346649646759,0.6890756487846375,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.490498811006546},{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9822958111763,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.6268907785415649,0.4774346649646759,0.6453781723976135,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9867954254150391,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.4704346649646759,0.7982773232460022,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.991342306137085,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7697479128837585,0.49881234765052795,0.7932773232460022,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9559844732284546,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.49881234765052795,0.7697479128837585,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9062903523445129,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7176470756530762,0.49881234765052795,0.7596638798713684,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9955850839614868,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6621848940849304,0.49881234765052795,0.7109243869781494,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9912956357002258,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6252101063728333,0.49881234765052795,0.6554622054100037,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9941498637199402,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.49881234765052795,0.6184874176979065,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5118764638900757},{"x":0.529411792755127,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9908754229545593,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.529411792755127,0.49881234765052795,0.5680672526359558,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.985485315322876,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.48739495873451233,0.49881234765052795,0.5226891040802002,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9799483418464661,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.49181234765052795,0.7982773232460022,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.519002377986908},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9866836667060852,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7731092572212219,0.519002377986908,0.7915966510772705,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.519002377986908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9901515245437622,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7428571581840515,0.519002377986908,0.7596638798713684,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9609344005584717,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.519002377986908,0.7378151416778564,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9185947179794312,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6974790096282959,0.5178147554397583,0.7310924530029297,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.54038006067276},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9881387948989868,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7478991746902466,0.54038006067276,0.7915966510772705,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9385165572166443,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5391923785209656,0.7428571581840515,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7327731251716614,"y":0.54038006067276},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.894283652305603,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.7159664034843445,0.5391923785209656,0.7327731251716614,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9812777042388916,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7798319458961487,0.5617577433586121,0.7949579954147339,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5617577433586121},{"x":0.778151273727417,"y":0.5617577433586121},{"x":0.778151273727417,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9628643989562988,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7764706015586853,0.5617577433586121,0.778151273727417,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9431202411651611,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰","boundary":[0.7226890921592712,0.5617577433586121,0.7613445520401001,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9820394515991211,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6890756487846375,0.5617577433586121,0.7142857313156128,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7983193397521973,"y":0.519002377986908},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9640676975250244,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.5108147554397583,0.8016386675834656,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9856958389282227,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7731092572212219,0.5855106711387634,0.7932773232460022,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9919686913490295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7411764860153198,0.5855106711387634,0.7663865685462952,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9899692535400391,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7092437148094177,0.5855106711387634,0.7344537973403931,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.913887083530426,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6605042219161987,0.5855106711387634,0.702521026134491,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5973871946334839},{"x":0.605042040348053,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9938554167747498,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.605042040348053,0.5855106711387634,0.6521008610725403,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9923881888389587,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5663865804672241,0.5855106711387634,0.5983193516731262,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9957929849624634,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.5855106711387634,0.5596638917922974,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5973871946334839},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9919198751449585,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.47058823704719543,0.5855106711387634,0.5109243988990784,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9895567893981934,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4285714328289032,0.5855106711387634,0.4638655483722687,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9956039190292358,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3798319399356842,0.5855106711387634,0.42184874415397644,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5855106711387634},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5855106711387634},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9971301555633545,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3495798408985138,0.5855106711387634,0.37310925126075745,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5973871946334839},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9806952476501465,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.5855106711387634,0.3478991687297821,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5973871946334839},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9850096106529236,"dir":"ltr","boundary":[0.33785715222358703,0.5785106711387634,0.7982773232460022,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9862586259841919,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7647058963775635,0.6068883538246155,0.7932773232460022,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6187648177146912},{"x":0.756302535533905,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9609125852584839,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6068883538246155,0.7613445520401001,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6175771951675415},{"x":0.756302535533905,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9811894297599792,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.5998883538246155,0.7982773232460022,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700676202774048,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۱۴۴-۸","boundary":[0.5798319578170776,0.6068883538246155,0.729411780834198,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700676202774048,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.5998883538246155,0.734411780834198,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9941572546958923,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7714285850524902,0.6401425004005432,0.7932773232460022,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9921794533729553,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7310924530029297,0.6401425004005432,0.7663865685462952,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6401425004005432},{"x":0.729411780834198,"y":0.6401425004005432},{"x":0.729411780834198,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9092130064964294,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6401425004005432,0.729411780834198,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9928288459777832,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6924369931221008,0.6401425004005432,0.7193277478218079,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9502187967300415,"dir":"rtl","str":"آزادی-","boundary":[0.6554622054100037,0.6401425004005432,0.6857143044471741,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9934059381484985,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6168067455291748,0.6401425004005432,0.6504201889038086,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900158047676086,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5815126299858093,0.6401425004005432,0.6117647290229797,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9862326383590698,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5495798587799072,0.6401425004005432,0.5764706134796143,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9829967617988586,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.6331425004005432,0.7982773232460022,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9919293522834778,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.4588235318660736,0.6401425004005432,0.4789915978908539,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6401425004005432},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6401425004005432},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6520190238952637},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9775223731994629,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45210084319114685,0.6401425004005432,0.45378151535987854,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6389548778533936},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6401425004005432},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9694156646728516,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.2722689211368561,0.6389548778533936,0.45546218752861023,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9725821614265442,"dir":"ltr","boundary":[0.2672689211368561,0.6319548778533935,0.4839915978908539,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9906061887741089,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7747899293899536,0.6567695736885071,0.7915966510772705,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9954798221588135,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7411764860153198,0.6567695736885071,0.7663865685462952,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9614700675010681,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.6567695736885071,0.7310924530029297,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9878154993057251,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7008403539657593,0.6567695736885071,0.7226890921592712,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9907525777816772,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6705882549285889,0.6567695736885071,0.6957983374595642,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.5228392481803894,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6571428775787354,0.6567695736885071,0.6621848940849304,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6710214018821716},{"x":0.63193279504776,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9830648899078369,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.63193279504776,0.6567695736885071,0.6504201889038086,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9785118699073792,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6016806960105896,0.6567695736885071,0.6218487620353699,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9838142395019531,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5747899413108826,0.6567695736885071,0.5932773351669312,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6567695736885071},{"x":0.561344563961029,"y":0.6567695736885071},{"x":0.561344563961029,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9905519485473633,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5445378422737122,0.6567695736885071,0.561344563961029,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9808932542800903,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5361344814300537,0.6567695736885071,0.5378151535987854,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9886709451675415,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.4941176474094391,0.6567695736885071,0.5327731370925903,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6710214018821716},{"x":0.489075630903244,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9340590834617615,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.489075630903244,0.6567695736885071,0.4907563030719757,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6567695736885071},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6567695736885071},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.7146251201629639,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.4789915978908539,0.6567695736885071,0.48571428656578064,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9883583188056946,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4436974823474884,0.6567695736885071,0.4739495813846588,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9869397282600403,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.4151260554790497,0.6567695736885071,0.43529412150382996,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6567695736885071},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6567695736885071},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6710214018821716},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.5678167343139648,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.40168067812919617,0.6567695736885071,0.40672269463539124,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9754441976547241,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.3798319399356842,0.6567695736885071,0.3983193337917328,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6567695736885071},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6567695736885071},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6710214018821716},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.5870414972305298,"dir":"rtl","str":"۸۷","boundary":[0.35966387391090393,0.6567695736885071,0.36974790692329407,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6567695736885071},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6567695736885071},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.5916469693183899,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.3495798408985138,0.6567695736885071,0.35462185740470886,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6710214018821716},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9040079712867737,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.32605043053627014,0.6567695736885071,0.3445378243923187,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9876917600631714,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.2974790036678314,0.6567695736885071,0.3193277418613434,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6567695736885071},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.6179941296577454,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.2857142984867096,0.6567695736885071,0.29075631499290466,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6710214018821716},{"x":0.267226904630661,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9851535558700562,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.267226904630661,0.6567695736885071,0.2823529541492462,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6567695736885071},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6567695736885071},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9354148507118225,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.24537815153598785,0.6567695736885071,0.26050421595573425,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9495044946670532,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.6497695736885071,0.7965966510772705,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.675771951675415},{"x":0.7932773232460022,"y":0.675771951675415},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9886136054992676,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7747899293899536,0.675771951675415,0.7932773232460022,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.675771951675415},{"x":0.7714285850524902,"y":0.675771951675415},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9609726667404175,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.675771951675415,0.7714285850524902,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.675771951675415},{"x":0.7731092572212219,"y":0.675771951675415},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9848689436912537,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6470588445663452,0.675771951675415,0.7731092572212219,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7932773232460022,"y":0.675771951675415},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9844635725021362,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.6675843291282654,0.7982773232460022,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7915966510772705,"y":0.705463171005249},{"x":0.7680672407150269,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9573344588279724,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.7680672407150269,0.6923990249633789,0.7915966510772705,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7663865685462952,"y":0.705463171005249},{"x":0.7663865685462952,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8274555206298828,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.6923990249633789,0.7663865685462952,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6912114024162292},{"x":0.75126051902771,"y":0.6912114024162292},{"x":0.75126051902771,"y":0.705463171005249},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9901577830314636,"dir":"rtl","str":"http://sina.sharif.ir/~publishing","boundary":[0.5478991866111755,0.6912114024162292,0.75126051902771,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9685133695602417,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.4773109257221222,0.6912114024162292,0.5008403658866882,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7066508531570435},{"x":0.41848739981651306,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9468066096305847,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.41848739981651306,0.6912114024162292,0.46890756487846375,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6912114024162292},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6912114024162292},{"x":0.41680672764778137,"y":0.705463171005249},{"x":0.413445383310318,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.6342141032218933,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.413445383310318,0.6912114024162292,0.41680672764778137,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3983193337917328,"y":0.705463171005249},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9870591759681702,"dir":"rtl","str":"publishing@sharif.ir","boundary":[0.26050421595573425,0.6900237798690796,0.3983193337917328,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7078384757041931},{"x":0.26050421595573425,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9731279015541077,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.6818360977172852,0.8722268986701965,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9938445687294006,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7697479128837585,0.7090261578559875,0.7899159789085388,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9393766522407532,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7193277478218079,0.7090261578559875,0.7529411911964417,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9902716875076294,"dir":"rtl","str":"www.saneibook.com","boundary":[0.4302521049976349,0.7066508531570435,0.5680672526359558,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.969417154788971,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5714285969734192,0.7078384757041931,0.5747899413108826,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9913974404335022,"dir":"rtl","str":"www.ketabiran.ir","boundary":[0.5865546464920044,0.7078384757041931,0.6991596817970276,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7066508531570435},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9816692471504211,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.6996508531570435,0.8486974883079529,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7790973782539368},{"x":0.75126051902771,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9402517676353455,"str":".۱۳۹۴","boundary":[0.75126051902771,0.7743467688560486,0.7731092572212219,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7790973782539368},{"x":0.75126051902771,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9402517676353455,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.7673467688560486,0.7781092572212219,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6068883538246155},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6068883538246155},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9814093112945557,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.3008403480052948,0.6068883538246155,0.34117648005485535,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6163895726203918},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9904704689979553,"dir":"ltr","str":"978-964-208-144-8","boundary":[0.35798320174217224,0.6068883538246155,0.49915966391563416,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9887444972991943,"dir":"ltr","boundary":[0.2958403480052948,0.5998883538246155,0.5041596639156342,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7932773232460022,"y":0.735154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9861962199211121,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7546218633651733,0.7256532311439514,0.7932773232460022,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7529411911964417,"y":0.735154390335083},{"x":0.75126051902771,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9597930908203125,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7256532311439514,0.7529411911964417,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7478991746902466,"y":0.735154390335083},{"x":0.7310924530029297,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.988284707069397,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.7310924530029297,0.7256532311439514,0.7478991746902466,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7260504364967346,"y":0.735154390335083},{"x":0.7142857313156128,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.991098940372467,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.7142857313156128,0.7256532311439514,0.7260504364967346,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.735154390335083},{"x":0.7126050591468811,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9712456464767456,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.7256532311439514,0.7142857313156128,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7256532311439514},{"x":0.707563042640686,"y":0.7256532311439514},{"x":0.707563042640686,"y":0.735154390335083},{"x":0.6756302714347839,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9901024699211121,"dir":"rtl","str":"سیدمحمود","boundary":[0.6756302714347839,0.7256532311439514,0.707563042640686,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083},{"x":0.6722689270973206,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9836306571960449,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.7256532311439514,0.6739495992660522,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6722689270973206,"y":0.735154390335083},{"x":0.6504201889038086,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9718425273895264,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۳","boundary":[0.6504201889038086,0.7256532311439514,0.6722689270973206,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.735154390335083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.914627730846405,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.7256532311439514,0.6554622054100037,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7932773232460022,"y":0.735154390335083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.982708752155304,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.7186532311439514,0.7982773232460022,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4789915978908539,"y":0.735154390335083},{"x":0.45042017102241516,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9843507409095764,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.45042017102241516,0.7256532311439514,0.4789915978908539,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7339667677879333},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9886557459831238,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.41680672764778137,0.7256532311439514,0.4470588266849518,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7339667677879333},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9757617712020874,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.38823530077934265,0.7256532311439514,0.4117647111415863,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7256532311439514},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7256532311439514},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9126555323600769,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3831932842731476,0.7256532311439514,0.38655462861061096,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9472686052322388,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.3663865625858307,0.7256532311439514,0.3781512677669525,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7339667677879333},{"x":0.364705890417099,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.7558935284614563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.364705890417099,0.7256532311439514,0.3663865625858307,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4789915978908539,"y":0.735154390335083},{"x":0.364705890417099,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9619745016098022,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.7186532311439514,0.4839915978908539,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7932773232460022,"y":0.745843231678009},{"x":0.7714285850524902,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9850680232048035,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7714285850524902,0.7375296950340271,0.7932773232460022,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7630252242088318,"y":0.745843231678009},{"x":0.7613445520401001,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9230338931083679,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.7375296950340271,0.7630252242088318,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.745843231678009},{"x":0.7411764860153198,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9824643731117249,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7411764860153198,0.7375296950340271,0.7529411911964417,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7394958138465881,"y":0.745843231678009},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9712263941764832,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7126050591468811,0.7375296950340271,0.7394958138465881,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009},{"x":0.7092437148094177,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8221176862716675,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7375296950340271,0.7126050591468811,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7008403539657593,"y":0.745843231678009},{"x":0.6789916157722473,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9770406484603882,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6789916157722473,0.7375296950340271,0.7008403539657593,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6705882549285889,"y":0.745843231678009},{"x":0.6369748115539551,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9816241264343262,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.6369748115539551,0.7375296950340271,0.6705882549285889,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.745843231678009},{"x":0.5915966629981995,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9772824645042419,"dir":"rtl","str":"تجدیدپذیر","boundary":[0.5915966629981995,0.7375296950340271,0.6285714507102966,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7375296950340271},{"x":0.583193302154541,"y":0.7375296950340271},{"x":0.583193302154541,"y":0.745843231678009},{"x":0.5714285969734192,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.983212411403656,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5714285969734192,0.7375296950340271,0.583193302154541,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5630252361297607,"y":0.745843231678009},{"x":0.5310924649238586,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9746396541595459,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5310924649238586,0.7375296950340271,0.5630252361297607,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5277311205863953,"y":0.745843231678009},{"x":0.5243697762489319,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8270391821861267,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5243697762489319,0.7375296950340271,0.5277311205863953,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5176470875740051,"y":0.745843231678009},{"x":0.49915966391563416,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9746543169021606,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.49915966391563416,0.7375296950340271,0.5176470875740051,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9709553122520447,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.4470588266849518,0.7375296950340271,0.4789915978908539,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9589028358459473,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4420168101787567,0.7375296950340271,0.4453781545162201,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7375296950340271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7375296950340271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9797935485839844,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.4117647111415863,0.7375296950340271,0.43529412150382996,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8680527806282043,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.7375296950340271,0.4117647111415863,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9843848347663879,"dir":"rtl","str":"سیدمحمود","boundary":[0.7378151416778564,0.7505938410758972,0.7747899293899536,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7589073777198792},{"x":0.707563042640686,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.986232340335846,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.7092437148094177,0.7494061589241028,0.7327731251716614,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7494061589241028},{"x":0.707563042640686,"y":0.7505938410758972},{"x":0.707563042640686,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9874269962310791,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.6974790096282959,0.7494061589241028,0.707563042640686,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9353471994400024,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7494061589241028,0.6957983374595642,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7577196955680847},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9862409234046936,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.45378151535987854,0.7482185363769531,0.4789915978908539,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7577196955680847},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8779204487800598,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45042017102241516,0.7482185363769531,0.45378151535987854,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9754910469055176,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.4117647111415863,0.7482185363769531,0.4436974823474884,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7482185363769531},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7482185363769531},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9854873418807983,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.3966386616230011,0.7482185363769531,0.40672269463539124,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7482185363769531},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7482185363769531},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.964850127696991,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.3798319399356842,0.7482185363769531,0.39159664511680603,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7577196955680847},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.48795318603515625,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37310925126075745,0.7482185363769531,0.3764705955982208,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7482185363769531},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7482185363769531},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7577196955680847},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9828110337257385,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.35630252957344055,0.7482185363769531,0.36974790692329407,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7482185363769531},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7482185363769531},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9058907628059387,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.7482185363769531,0.35462185740470886,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9690971374511719,"dir":"ltr","boundary":[0.34794118523597717,0.7257790856361389,0.7982773232460022,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9890705347061157,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7546218633651733,0.7624703049659729,0.7932773232460022,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9841351509094238,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7327731251716614,0.7624703049659729,0.7462185025215149,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7695962190628052},{"x":0.729411780834198,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9227390885353088,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.7624703049659729,0.7310924530029297,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7695962190628052},{"x":0.702521026134491,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.987140953540802,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.702521026134491,0.7624703049659729,0.7226890921592712,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9310932755470276,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.7624703049659729,0.6991596817970276,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9904348850250244,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6638655662536621,0.7624703049659729,0.6890756487846375,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7695962190628052},{"x":0.63193279504776,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9870724678039551,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.63193279504776,0.7624703049659729,0.6554622054100037,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9717382192611694,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6084033846855164,0.7624703049659729,0.6252101063728333,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.950336217880249,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.7624703049659729,0.6033613681793213,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9020057916641235,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5647059082984924,0.7624703049659729,0.5915966629981995,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9854305982589722,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5277311205863953,0.7624703049659729,0.5579832196235657,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9760608673095703,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5042017102241516,0.7624703049659729,0.5210084319114685,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7695962190628052},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9448128938674927,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.7624703049659729,0.5025210380554199,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7672209143638611},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9241026043891907,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.45378151535987854,0.7600950002670288,0.4789915978908539,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7600950002670288},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7600950002670288},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9836272597312927,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4268907606601715,0.7600950002670288,0.44873949885368347,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7672209143638611},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9246453642845154,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42352941632270813,0.7600950002670288,0.4252100884914398,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7600950002670288},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7600950002670288},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9894441962242126,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3932773172855377,0.7600950002670288,0.41680672764778137,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7600950002670288},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7600950002670288},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9845348000526428,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3680672347545624,0.7600950002670288,0.38991597294807434,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7600950002670288},{"x":0.364705890417099,"y":0.7600950002670288},{"x":0.364705890417099,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9816584587097168,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3495798408985138,0.7600950002670288,0.364705890417099,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7684085369110107},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9256443977355957,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.7600950002670288,0.3478991687297821,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7600950002670288},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7600950002670288},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8735823631286621,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.3176470696926117,0.7600950002670288,0.33949580788612366,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9919707179069519,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2873949706554413,0.7612826824188232,0.3142857253551483,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7684085369110107},{"x":0.267226904630661,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9752871990203857,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.267226904630661,0.7612826824188232,0.2840336263179779,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7684085369110107},{"x":0.267226904630661,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.968839168548584,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.7530950002670288,0.7982773232460022,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7814726829528809},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9684865474700928,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.46722689270973206,0.7719715237617493,0.4789915978908539,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7719715237617493},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7814726829528809},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9729812145233154,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.45042017102241516,0.7719715237617493,0.4638655483722687,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7814726829528809},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9825649261474609,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.42352941632270813,0.7707838416099548,0.4420168101787567,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7707838416099548},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7707838416099548},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7802850604057312},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9694656729698181,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41848739981651306,0.7707838416099548,0.42016807198524475,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7814726829528809},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.980532705783844,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.38991597294807434,0.7707838416099548,0.4100840389728546,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7802850604057312},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.7242791652679443,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.36974790692329407,0.7707838416099548,0.3798319399356842,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7707838416099548},{"x":0.364705890417099,"y":0.7707838416099548},{"x":0.364705890417099,"y":0.7802850604057312},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.49330034852027893,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.35462185740470886,0.7707838416099548,0.364705890417099,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7707838416099548},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7707838416099548},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.7641147375106812,"dir":"rtl","str":"هـ","boundary":[0.3478991687297821,0.7707838416099548,0.35462185740470886,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7802850604057312},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.7405571937561035,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.34117648005485535,0.7707838416099548,0.3478991687297821,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7695962190628052},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7707838416099548},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7802850604057312},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.4271794259548187,"dir":"rtl","str":"۸۰۸","boundary":[0.32605043053627014,0.7695962190628052,0.34117648005485535,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7695962190628052},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7695962190628052},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7790973782539368},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.6211928129196167,"dir":"rtl","str":"TJ","boundary":[0.31092438101768494,0.7695962190628052,0.32268908619880676,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7814726829528809},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8184651732444763,"dir":"ltr","boundary":[0.30592438101768493,0.7625962190628052,0.4839915978908539,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825},{"x":0.7932773232460022,"y":0.783847987651825},{"x":0.7932773232460022,"y":0.794536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9906274080276489,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.756302535533905,0.783847987651825,0.7932773232460022,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.783847987651825},{"x":0.7478991746902466,"y":0.783847987651825},{"x":0.7478991746902466,"y":0.794536828994751},{"x":0.7260504364967346,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9847197532653809,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7260504364967346,0.783847987651825,0.7478991746902466,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.783847987651825},{"x":0.7226890921592712,"y":0.783847987651825},{"x":0.7226890921592712,"y":0.794536828994751},{"x":0.7193277478218079,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9329506754875183,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.783847987651825,0.7226890921592712,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.783847987651825},{"x":0.7142857313156128,"y":0.783847987651825},{"x":0.7142857313156128,"y":0.794536828994751},{"x":0.7008403539657593,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9695433974266052,"dir":"rtl","str":"۲۶۲","boundary":[0.7008403539657593,0.783847987651825,0.7142857313156128,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.783847987651825},{"x":0.6941176652908325,"y":0.783847987651825},{"x":0.6941176652908325,"y":0.794536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9448449015617371,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6907563209533691,0.783847987651825,0.6941176652908325,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.783847987651825},{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.6840336322784424,"y":0.794536828994751},{"x":0.680672287940979,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8102681636810303,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.783847987651825,0.6840336322784424,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.783847987651825},{"x":0.6773109436035156,"y":0.783847987651825},{"x":0.6773109436035156,"y":0.794536828994751},{"x":0.658823549747467,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9853308200836182,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.658823549747467,0.783847987651825,0.6773109436035156,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.783847987651825},{"x":0.6571428775787354,"y":0.783847987651825},{"x":0.6571428775787354,"y":0.794536828994751},{"x":0.6521008610725403,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9446303844451904,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.783847987651825,0.6571428775787354,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.783847987651825},{"x":0.6470588445663452,"y":0.783847987651825},{"x":0.6470588445663452,"y":0.794536828994751},{"x":0.6302521228790283,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9910298585891724,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6302521228790283,0.783847987651825,0.6470588445663452,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.783847987651825},{"x":0.6268907785415649,"y":0.783847987651825},{"x":0.6268907785415649,"y":0.794536828994751},{"x":0.6252101063728333,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9701948761940002,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.783847987651825,0.6268907785415649,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.783847987651825},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6201680898666382,"y":0.794536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9948587417602539,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6000000238418579,0.783847987651825,0.6201680898666382,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6000000238418579,"y":0.794536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9145350456237793,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7850356101989746,0.6000000238418579,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.783847987651825},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7932773232460022,"y":0.794536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9755297899246216,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.776847987651825,0.7982773232460022,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7932773232460022,"y":0.805225670337677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9639577865600586,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7731092572212219,0.7969121336936951,0.7932773232460022,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7697479128837585,"y":0.805225670337677},{"x":0.7663865685462952,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.944057047367096,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.7969121336936951,0.7697479128837585,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7630252242088318,"y":0.805225670337677},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9897236227989197,"dir":"rtl","str":"8-144-208-964-978","boundary":[0.6722689270973206,0.7957244515419006,0.7630252242088318,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7932773232460022,"y":0.805225670337677},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9829632043838501,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.7887244515419006,0.7982773232460022,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.665083110332489},{"x":0.29411765933036804,"y":0.665083110332489},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9126091599464417,"str":"-","boundary":[0.2857142984867096,0.665083110332489,0.29411765933036804,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.665083110332489},{"x":0.29411765933036804,"y":0.665083110332489},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9126091599464417,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.658083110332489,0.29911765933036805,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4789915978908539,"y":0.794536828994751},{"x":0.46722689270973206,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9818829298019409,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.46890756487846375,0.7850356101989746,0.4789915978908539,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.783847987651825},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46554622054100037,"y":0.794536828994751},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9760549068450928,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.45042017102241516,0.783847987651825,0.46554622054100037,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.783847987651825},{"x":0.4420168101787567,"y":0.783847987651825},{"x":0.440336138010025,"y":0.7933491468429565},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9861411452293396,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.42352941632270813,0.783847987651825,0.440336138010025,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.783847987651825},{"x":0.42016807198524475,"y":0.783847987651825},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7921615242958069},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9493148922920227,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41848739981651306,0.783847987651825,0.42016807198524475,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7814726829528809},{"x":0.413445383310318,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7921615242958069},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9773374199867249,"dir":"rtl","str":"۶۲۱/۰۴۲","boundary":[0.3781512677669525,0.7814726829528809,0.4117647111415863,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7957244515419006},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9785625338554382,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.7744726829528809,0.4839915978908539,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4789915978908539,"y":0.805225670337677},{"x":0.4571428596973419,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9884895086288452,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4571428596973419,0.7957244515419006,0.4789915978908539,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.794536828994751},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7957244515419006},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4117647111415863,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9903742074966431,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.4117647111415863,0.794536828994751,0.45042017102241516,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.794536828994751},{"x":0.40504202246665955,"y":0.794536828994751},{"x":0.40504202246665955,"y":0.805225670337677},{"x":0.3949579894542694,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9901217222213745,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.3949579894542694,0.794536828994751,0.40504202246665955,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.794536828994751},{"x":0.39159664511680603,"y":0.794536828994751},{"x":0.39159664511680603,"y":0.805225670337677},{"x":0.38823530077934265,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9687517285346985,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.38823530077934265,0.794536828994751,0.39159664511680603,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.794536828994751},{"x":0.3848739564418793,"y":0.794536828994751},{"x":0.3848739564418793,"y":0.805225670337677},{"x":0.3495798408985138,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9842118620872498,"dir":"rtl","str":"۲۶۵۷۴۹۰","boundary":[0.3495798408985138,0.794536828994751,0.3848739564418793,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.794536828994751},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3495798408985138,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9873766303062439,"dir":"ltr","boundary":[0.3445798408985138,0.787536828994751,0.4839915978908539,0.8134132928848267],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/FIjOBoqMtbfLNBCu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/ooZEQVnvJrZvGTSe.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/IjFEnigDlzhmnCLZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00033338041565999263,0.0005460164529977105,0.9987741684633142,0.9993301577981465]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5}]},"confidence":0.9367112517356873,"dir":"rtl","str":"{","boundary":[0.7176470756530762,0.4679335057735443,0.7243697643280029,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9845393300056458,"dir":"rtl","str":"قسم","boundary":[0.6554622054100037,0.4679335057735443,0.7142857313156128,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9928318858146667,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.4679335057735443,0.6453781723976135,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9896776080131531,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.5243697762489319,0.4679335057735443,0.6117647290229797,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9501715302467346,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.4679335057735443,0.5142857432365417,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4924369752407074,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9916887283325195,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.4302521049976349,0.46674585342407227,0.4924369752407074,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.46674585342407227},{"x":0.42016807198524475,"y":0.46674585342407227},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9894649982452393,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3949579894542694,0.46674585342407227,0.42016807198524475,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3848739564418793,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3848739564418793,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9925075173377991,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.3176470696926117,0.46674585342407227,0.3848739564418793,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46674585342407227},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46674585342407227},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9871091842651367,"dir":"rtl","str":"رفعتش","boundary":[0.23529411852359772,0.46674585342407227,0.30588236451148987,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4976246953010559},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8486297726631165,"dir":"rtl","str":"}","boundary":[0.20336134731769562,0.46674585342407227,0.2235294133424759,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9818876385688782,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.45974585342407226,0.7293697643280029,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5558194518089294},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9367934465408325,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.36974790692329407,0.5344418287277222,0.37478992342948914,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5558194518089294},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8541675209999084,"dir":"ltr","str":"سورۂ","boundary":[0.32436975836753845,0.5344418287277222,0.3680672347545624,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9849146008491516,"dir":"ltr","str":"شمس","boundary":[0.2722689211368561,0.5344418287277222,0.30924370884895325,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9455164670944214,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.2537815272808075,0.5344418287277222,0.26050421595573425,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.7765434384346008,"dir":"ltr","str":"آية","boundary":[0.22521008551120758,0.5344418287277222,0.2504201829433441,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.5656138062477112,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.21176470816135406,0.5344418287277222,0.21848739683628082,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5558194518089294},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9047975540161133,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.20336134731769562,0.5344418287277222,0.20840336382389069,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5356294512748718},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5570071339607239},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8609832525253296,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5274418287277222,0.37978992342948914,0.5640071339607239],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/MDytZeeFopUiNATw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/jOjyhraXezCtaJUN.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/eAISWPrQyAxnqScI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/PaQdDaBLHpGSbGbD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/zcOTxfufJFdOsakt.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/NkMvhmNZcNZBEevS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0004430492875694945,0.9986470588034942,0.9989986882277736]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3847981095314026},{"x":0.578151285648346,"y":0.38361045718193054},{"x":0.578151285648346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9727823138237,"str":"بسم","boundary":[0.5495798587799072,0.3847981095314026,0.578151285648346,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3847981095314026},{"x":0.578151285648346,"y":0.38361045718193054},{"x":0.578151285648346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9727823138237,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.3777981095314026,0.583151285648346,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9696476459503174,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5243697762489319,0.3776721954345703,0.5428571701049805,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3931116461753845},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.99516761302948,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46890756487846375,0.3800475001335144,0.5176470875740051,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4638655483722687,"y":0.39429929852485657},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9865238666534424,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.42016807198524475,0.3800475001335144,0.4638655483722687,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3919239938259125},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9855462312698364,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.3730475001335144,0.5478571701049805,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.99217289686203,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7731092572212219,0.6437054872512817,0.7983193397521973,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9108861684799194,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7462185025215149,0.6437054872512817,0.7613445520401001,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9934206604957581,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7126050591468811,0.6437054872512817,0.7445378303527832,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9931262135505676,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6789916157722473,0.6437054872512817,0.6974790096282959,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6437054872512817},{"x":0.653781533241272,"y":0.6437054872512817},{"x":0.653781533241272,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9857041239738464,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5983193516731262,0.6437054872512817,0.653781533241272,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9822203516960144,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.6367054872512817,0.8033193397521973,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6662707924842834},{"x":0.800000011920929,"y":0.6662707924842834},{"x":0.800000011920929,"y":0.675771951675415},{"x":0.7747899293899536,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9076929688453674,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7747899293899536,0.6662707924842834,0.800000011920929,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7697479128837585,"y":0.675771951675415},{"x":0.7411764860153198,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9855678081512451,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.6662707924842834,0.7697479128837585,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6662707924842834},{"x":0.800000011920929,"y":0.6662707924842834},{"x":0.800000011920929,"y":0.675771951675415},{"x":0.7411764860153198,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9563647508621216,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.6592707924842834,0.805000011920929,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6828978657722473},{"x":0.800000011920929,"y":0.6828978657722473},{"x":0.800000011920929,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9207209348678589,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7764706015586853,0.6828978657722473,0.800000011920929,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.684085488319397},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9918572306632996,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7193277478218079,0.684085488319397,0.7714285850524902,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.684085488319397},{"x":0.707563042640686,"y":0.684085488319397},{"x":0.707563042640686,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9883816242218018,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6739495992660522,0.684085488319397,0.707563042640686,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6605042219161987,"y":0.684085488319397},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.992407500743866,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.6268907785415649,0.6852731704711914,0.6605042219161987,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6852731704711914},{"x":0.800000011920929,"y":0.6817102432250977},{"x":0.800000011920929,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.980859100818634,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.6782731704711914,0.805000011920929,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7019002437591553},{"x":0.800000011920929,"y":0.716152012348175},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9603897929191589,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.778151273727417,0.7030878663063049,0.800000011920929,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.996501624584198,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.7445378303527832,0.7030878663063049,0.7697479128837585,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9944354295730591,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7109243869781494,0.7030878663063049,0.7361344695091248,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9939387440681458,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.658823549747467,0.7030878663063049,0.6957983374595642,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7042755484580994},{"x":0.653781533241272,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9938679933547974,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6420168280601501,0.7042755484580994,0.653781533241272,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7185273170471191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9930893182754517,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.610084056854248,0.7042755484580994,0.6336134672164917,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7185273170471191},{"x":0.583193302154541,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.994277834892273,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5815126299858093,0.7042755484580994,0.6016806960105896,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7019002437591553},{"x":0.800000011920929,"y":0.7173396944999695},{"x":0.583193302154541,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9904076457023621,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.6972755484580994,0.805000011920929,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9913299679756165,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5042017102241516,0.4228028357028961,0.5647059082984924,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9903945922851562,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4470588266849518,0.4228028357028961,0.4957983195781708,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9908623099327087,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.4158028357028961,0.5697059082984924,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7983193397521973,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9885957837104797,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7394958138465881,0.46912112832069397,0.7983193397521973,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7983193397521973,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9885957837104797,"dir":"ltr","boundary":[0.7344958138465881,0.46212112832069396,0.8033193397521973,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9921073913574219,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7747899293899536,0.5071259140968323,0.7983193397521973,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.921944260597229,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7495798468589783,0.5071259140968323,0.7579832077026367,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9957484006881714,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6974790096282959,0.5071259140968323,0.7411764860153198,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9955744743347168,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6369748115539551,0.5071259140968323,0.6857143044471741,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9951623678207397,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.5071259140968323,0.6302521228790283,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9914280772209167,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.5478991866111755,0.5071259140968323,0.6117647290229797,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9945375323295593,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5176470875740051,0.5071259140968323,0.5361344814300537,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9842767715454102,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.4453781545162201,0.5071259140968323,0.5008403658866882,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9898667931556702,"dir":"rtl","str":"مطمئن","boundary":[0.3932773172855377,0.5071259140968323,0.4319327771663666,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5237529873847961},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9519856572151184,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36974790692329407,0.5071259140968323,0.3764705955982208,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5237529873847961},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9876368641853333,"dir":"ltr","boundary":[0.36474790692329406,0.5001259140968323,0.8033193397521973,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5285035371780396},{"x":0.800000011920929,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9914736151695251,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7647058963775635,0.5285035371780396,0.7983193397521973,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5285035371780396},{"x":0.756302535533905,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9930856823921204,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7243697643280029,0.5285035371780396,0.756302535533905,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9886127710342407,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6941176652908325,0.5273159146308899,0.7159664034843445,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899},{"x":0.800000011920929,"y":0.529691219329834},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9912133812904358,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.5203159146308899,0.8033193397521973,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9187877774238586,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7764706015586853,0.5486935973167419,0.7983193397521973,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9832362532615662,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.5486935973167419,0.7697479128837585,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9590680599212646,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.5416935973167419,0.8033193397521973,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9344295263290405,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7764706015586853,0.5665082931518555,0.7983193397521973,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9866850972175598,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7243697643280029,0.5665082931518555,0.7714285850524902,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.986646294593811,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.6907563209533691,0.5665082931518555,0.7109243869781494,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.99183589220047,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.5665082931518555,0.6773109436035156,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.993910551071167,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6487395167350769,0.5665082931518555,0.6672269105911255,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9916477203369141,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6117647290229797,0.5665082931518555,0.6369748115539551,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5665082931518555},{"x":0.605042040348053,"y":0.5665082931518555},{"x":0.605042040348053,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9799919724464417,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5865546464920044,0.5665082931518555,0.605042040348053,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5819477438926697},{"x":0.556302547454834,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9910492300987244,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.556302547454834,0.5665082931518555,0.5731092691421509,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.992544412612915,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.5008403658866882,0.5665082931518555,0.5378151535987854,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9849152565002441,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.5595082931518555,0.8033193397521973,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7983193397521973,"y":0.599762499332428},{"x":0.7764706015586853,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8249094486236572,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7764706015586853,0.5855106711387634,0.7983193397521973,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.599762499332428},{"x":0.7462185025215149,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9934505820274353,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.7462185025215149,0.5855106711387634,0.7697479128837585,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9891728758811951,"dir":"rtl","str":"موردنیاز","boundary":[0.6991596817970276,0.5855106711387634,0.7361344695091248,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9928038120269775,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6621848940849304,0.5855106711387634,0.6890756487846375,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5855106711387634},{"x":0.653781533241272,"y":0.5855106711387634},{"x":0.653781533241272,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9824550151824951,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.5855106711387634,0.653781533241272,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9876883625984192,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5815126299858093,0.5855106711387634,0.6252101063728333,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9741678237915039,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.5785106711387634,0.8033193397521973,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6068883538246155},{"x":0.800000011920929,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9903606176376343,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.6068883538246155,0.800000011920929,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6068883538246155},{"x":0.800000011920929,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9903606176376343,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.5998883538246155,0.805000011920929,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7375296950340271},{"x":0.778151273727417,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9281201958656311,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.778151273727417,0.7232779264450073,0.7983193397521973,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.724465548992157},{"x":0.7663865685462952,"y":0.724465548992157},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.990439772605896,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7445378303527832,0.724465548992157,0.7663865685462952,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.724465548992157},{"x":0.7310924530029297,"y":0.724465548992157},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9873647093772888,"dir":"rtl","str":"مؤلفهای","boundary":[0.6840336322784424,0.724465548992157,0.7310924530029297,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.724465548992157},{"x":0.6705882549285889,"y":0.724465548992157},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9845618009567261,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6571428775787354,0.724465548992157,0.6705882549285889,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9782294631004333,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.7162779264450073,0.8033193397521973,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8862743973731995,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7747899293899536,0.7399049997329712,0.7983193397521973,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9928478002548218,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7495798468589783,0.7410926222801208,0.7697479128837585,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9959943890571594,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7159664034843445,0.7410926222801208,0.7411764860153198,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7577196955680847},{"x":0.680672287940979,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9757418632507324,"dir":"rtl","str":"ابری","boundary":[0.680672287940979,0.7410926222801208,0.6991596817970276,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9891108274459839,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6621848940849304,0.7422803044319153,0.6689075827598572,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7422803044319153},{"x":0.653781533241272,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9898072481155396,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6386554837226868,0.7422803044319153,0.653781533241272,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9748844504356384,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.7340926222801208,0.8033193397521973,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7624703049659729},{"x":0.800000011920929,"y":0.775534451007843},{"x":0.7747899293899536,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.931609570980072,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7747899293899536,0.7624703049659729,0.800000011920929,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7697479128837585,"y":0.775534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9850591421127319,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.75126051902771,0.7624703049659729,0.7697479128837585,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9928105473518372,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.7210084199905396,0.7636579275131226,0.7361344695091248,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7779097557067871},{"x":0.658823549747467,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9892032146453857,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.658823549747467,0.7636579275131226,0.7008403539657593,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7612826824188232},{"x":0.800000011920929,"y":0.775534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9791570901870728,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.7566579275131226,0.805000011920929,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8973290324211121,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7747899293899536,0.7814726829528809,0.7983193397521973,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9902371168136597,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7411764860153198,0.7814726829528809,0.7663865685462952,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7826603055000305},{"x":0.729411780834198,"y":0.7826603055000305},{"x":0.729411780834198,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9917467832565308,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7092437148094177,0.7826603055000305,0.729411780834198,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9951152801513672,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6907563209533691,0.7826603055000305,0.6957983374595642,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.99297696352005,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.6672269105911255,0.7826603055000305,0.6823529601097107,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9928062558174133,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.6201680898666382,0.7826603055000305,0.6571428775787354,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.979360044002533,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.7744726829528809,0.8033193397521973,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8542738556861877,"dir":"rtl","str":"۸-۲","boundary":[0.7747899293899536,0.8016626834869385,0.7983193397521973,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9375599026679993,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.7478991746902466,0.8016626834869385,0.7697479128837585,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9812819957733154,"dir":"rtl","str":"میل","boundary":[0.7226890921592712,0.8016626834869385,0.7394958138465881,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8016626834869385},{"x":0.707563042640686,"y":0.8016626834869385},{"x":0.707563042640686,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9872432351112366,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6638655662536621,0.8016626834869385,0.707563042640686,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9502872228622437,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.7946626834869385,0.8033193397521973,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.865513265132904,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.7764706015586853,0.8218527436256409,0.7983193397521973,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9894052743911743,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7495798468589783,0.8218527436256409,0.7714285850524902,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9905235171318054,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6890756487846375,0.8218527436256409,0.7361344695091248,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8361045122146606},{"x":0.680672287940979,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9681494832038879,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.8218527436256409,0.6840336322784424,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9917880892753601,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6571428775787354,0.8218527436256409,0.6756302714347839,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9807254672050476,"dir":"rtl","str":"محلی","boundary":[0.6201680898666382,0.8218527436256409,0.6436975002288818,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8361045122146606},{"x":0.610084056854248,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9505668878555298,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.8218527436256409,0.6134454011917114,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9594071507453918,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.8218527436256409,0.6033613681793213,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8717626333236694,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.5647059082984924,0.8218527436256409,0.5932773351669312,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8218527436256409},{"x":0.556302547454834,"y":0.8218527436256409},{"x":0.556302547454834,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9917504191398621,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5361344814300537,0.8218527436256409,0.556302547454834,0.8361045122146606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9558165669441223,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.8148527436256409,0.8033193397521973,0.8431045122146607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9779430627822876,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21344538033008575,0.46912112832069397,0.24369747936725616,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9779430627822876,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46212112832069396,0.24869747936725617,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.5520395636558533,"str":"ا","boundary":[0.21344538033008575,0.5498812198638916,0.21512605249881744,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.5520395636558533,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5428812198638916,0.22012605249881745,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.4058308005332947,"str":"۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5653206706047058,0.21848739683628082,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.4058308005332947,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5583206706047058,0.22348739683628083,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.43537235260009766,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5866983532905579,0.21680672466754913,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.43537235260009766,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5796983532905579,0.22180672466754914,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.46135082840919495,"str":"۸","boundary":[0.21176470816135406,0.6080760359764099,0.21848739683628082,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.46135082840919495,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6010760359764099,0.22348739683628083,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.42691555619239807,"str":"۹","boundary":[0.21176470816135406,0.6472684144973755,0.21848739683628082,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.42691555619239807,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6402684144973755,0.22348739683628083,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21848739683628082,"y":0.675771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.4405924379825592,"str":"۹","boundary":[0.21176470816135406,0.6674584150314331,0.21848739683628082,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21848739683628082,"y":0.675771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.4405924379825592,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6604584150314331,0.22348739683628083,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21680672466754913,"y":0.694774329662323},{"x":0.21176470816135406,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.4188772141933441,"str":"۹","boundary":[0.21176470816135406,0.6876484751701355,0.21680672466754913,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21680672466754913,"y":0.694774329662323},{"x":0.21176470816135406,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.4188772141933441,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6806484751701355,0.22180672466754914,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9215217232704163,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7066508531570435,0.22521008551120758,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9215217232704163,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6996508531570435,0.23021008551120759,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.7694923877716064,"str":"۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7256532311439514,0.22689075767993927,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.7694923877716064,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7186532311439514,0.23189075767993927,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.745843231678009},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.754156768321991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8618056774139404,"str":"۱۳","boundary":[0.21176470816135406,0.745843231678009,0.22857142984867096,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.745843231678009},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.754156768321991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8618056774139404,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.738843231678009,0.23357142984867096,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.764845609664917},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8305153250694275,"str":"۱۳","boundary":[0.21176470816135406,0.764845609664917,0.22857142984867096,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.764845609664917},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8305153250694275,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.757845609664917,0.23357142984867096,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9450451135635376,"str":"۱۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7850356101989746,0.22857142984867096,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9450451135635376,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7780356101989746,0.23357142984867096,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.952859103679657,"str":"۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.8040379881858826,0.22689075767993927,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.952859103679657,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7970379881858826,0.23189075767993927,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8313539028167725},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9543519020080566,"str":"۱۹","boundary":[0.21344538033008575,0.8230403661727905,0.22689075767993927,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8313539028167725},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9543519020080566,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8160403661727905,0.23189075767993927,0.8383539028167725],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/SLmKOWaCFvbdTMFs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/UcvKUWTNyIKtlMOG.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/foDAijcOFlqDtnlD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034467905208844095,0.00021454686492752292,0.99864140948528,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7966386675834656,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9754526615142822,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲","boundary":[0.7680672407150269,0.18646080791950226,0.7983193397521973,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8692171573638916,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.7378151416778564,0.1876484602689743,0.7613445520401001,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7966386675834656,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9164329767227173,"dir":"ltr","boundary":[0.7328151416778564,0.1806484602689743,0.8033193397521973,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9565318822860718,"str":"عت","boundary":[0.6974790096282959,0.1923990547657013,0.7126050591468811,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9565318822860718,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.1853990547657013,0.7176050591468811,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.20546318590641022},{"x":0.800000011920929,"y":0.20427553355693817},{"x":0.800000011920929,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9217749834060669,"dir":"rtl","str":"۱۱-۲","boundary":[0.7680672407150269,0.20546318590641022,0.800000011920929,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9943360090255737,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7260504364967346,0.20546318590641022,0.7596638798713684,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9922740459442139,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.6756302714347839,0.20546318590641022,0.7126050591468811,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9927852153778076,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.20665083825588226,0.6689075827598572,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22209025919437408},{"x":0.63193279504776,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9956967830657959,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.63193279504776,0.20665083825588226,0.6504201889038086,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9965742230415344,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.6067227125167847,0.20665083825588226,0.6218487620353699,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7983193397521973,"y":0.22446556389331818},{"x":0.800000011920929,"y":0.23990498483181},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9272185564041138,"dir":"rtl","str":"۱۲-۲","boundary":[0.7647058963775635,0.22565320134162903,0.800000011920929,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23990498483181},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9901097416877747,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.729411780834198,0.22565320134162903,0.7613445520401001,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23990498483181},{"x":0.702521026134491,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8340560793876648,"dir":"rtl","str":"تودۀ","boundary":[0.702521026134491,0.22565320134162903,0.7226890921592712,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9619044661521912,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.6722689270973206,0.22684085369110107,0.6974790096282959,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.22684085369110107},{"x":0.658823549747467,"y":0.22684085369110107},{"x":0.658823549747467,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9868285655975342,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6436975002288818,0.22684085369110107,0.658823549747467,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7966386675834656,"y":0.244655579328537},{"x":0.7983193397521973,"y":0.255344420671463},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.910282552242279,"dir":"rtl","str":"۱۳-۲","boundary":[0.7663865685462952,0.24703088402748108,0.7983193397521973,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7630252242088318,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9830582737922668,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.7327731251716614,0.25059381127357483,0.7630252242088318,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.264845609664917},{"x":0.7983193397521973,"y":0.264845609664917},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9563686847686768,"dir":"rtl","str":"۱۴-۲","boundary":[0.7663865685462952,0.264845609664917,0.7983193397521973,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.264845609664917},{"x":0.7630252242088318,"y":0.264845609664917},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9062293767929077,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.7226890921592712,0.264845609664917,0.7630252242088318,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.264845609664917},{"x":0.7126050591468811,"y":0.264845609664917},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9813579320907593,"dir":"rtl","str":"مؤلفههای","boundary":[0.6689075827598572,0.264845609664917,0.7126050591468811,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.264845609664917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9903824925422668,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6420168280601501,0.264845609664917,0.6554622054100037,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.264845609664917},{"x":0.6235294342041016,"y":0.264845609664917},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9872788190841675,"dir":"rtl","str":"آسمان","boundary":[0.5949580073356628,0.264845609664917,0.6235294342041016,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917},{"x":0.5798319578170776,"y":0.264845609664917},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9835020303726196,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.5630252361297607,0.264845609664917,0.5798319578170776,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9618486762046814,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5260504484176636,0.27078384160995483,0.5495798587799072,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.285035640001297},{"x":0.7983193397521973,"y":0.285035640001297},{"x":0.800000011920929,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9906147122383118,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.285035640001297,0.800000011920929,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20783847570419312},{"x":0.800000011920929,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9640668034553528,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.2008384757041931,0.8083613562583923,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9883347749710083,"dir":"rtl","str":"گرافیکی","boundary":[0.6773109436035156,0.24821852147579193,0.7226890921592712,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9811595678329468,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6470588445663452,0.24821852147579193,0.6722689270973206,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9901208281517029,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.6000000238418579,0.24703088402748108,0.6386554837226868,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9935692548751831,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5697479248046875,0.24703088402748108,0.5932773351669312,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5630252361297607,"y":0.25890737771987915},{"x":0.529411792755127,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9922614097595215,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.529411792755127,0.24703088402748108,0.5630252361297607,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9891225099563599,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.5008403658866882,0.24703088402748108,0.5226891040802002,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2779097259044647},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9834393858909607,"dir":"rtl","str":"کلکتور","boundary":[0.48403361439704895,0.26840853691101074,0.5210084319114685,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9882338047027588,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.24121852147579192,0.7293697643280029,0.28015914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3230403661727905},{"x":0.800000011920929,"y":0.3230403661727905},{"x":0.800000011920929,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9920270442962646,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7747899293899536,0.3230403661727905,0.800000011920929,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.7752172946929932,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7495798468589783,0.3230403661727905,0.7647058963775635,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3396674692630768},{"x":0.707563042640686,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9917840361595154,"dir":"rtl","str":"تخمین","boundary":[0.707563042640686,0.3230403661727905,0.7462185025215149,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9948619604110718,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6672269105911255,0.3230403661727905,0.6941176652908325,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3230403661727905},{"x":0.653781533241272,"y":0.3230403661727905},{"x":0.653781533241272,"y":0.3396674692630768},{"x":0.63193279504776,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9955475330352783,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.63193279504776,0.3230403661727905,0.653781533241272,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9960340261459351,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.3230403661727905,0.6134454011917114,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9890131950378418,"dir":"rtl","str":"ابرناکی","boundary":[0.5630252361297607,0.3230403661727905,0.6016806960105896,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9919987916946411,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5428571701049805,0.3230403661727905,0.5495798587799072,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9950819611549377,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4941176474094391,0.3230403661727905,0.5394958257675171,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9940471649169922,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4773109257221222,0.3230403661727905,0.48403361439704895,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3396674692630768},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9916284084320068,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.42352941632270813,0.3230403661727905,0.4722689092159271,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3396674692630768},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9882837533950806,"dir":"rtl","str":"ماهواره","boundary":[0.36974790692329407,0.3230403661727905,0.4100840389728546,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3396674692630768},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9691822528839111,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.35630252957344055,0.3230403661727905,0.3663865625858307,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3230403661727905},{"x":0.800000011920929,"y":0.3230403661727905},{"x":0.800000011920929,"y":0.3396674692630768},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9832680821418762,"dir":"ltr","boundary":[0.35130252957344055,0.3160403661727905,0.805000011920929,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9225926995277405,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7764706015586853,0.3456057012081146,0.7983193397521973,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9825415015220642,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.3456057012081146,0.7680672407150269,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.960060715675354,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.3386057012081146,0.8033193397521973,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.36104512214660645},{"x":0.800000011920929,"y":0.36104512214660645},{"x":0.800000011920929,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9396951794624329,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7764706015586853,0.36104512214660645,0.800000011920929,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9914005398750305,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.7462185025215149,0.36104512214660645,0.7714285850524902,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9951123595237732,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.36104512214660645,0.7411764860153198,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3776721954345703},{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9937489032745361,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.707563042640686,0.36104512214660645,0.7277311086654663,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9948638677597046,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6840336322784424,0.3622327744960785,0.7008403539657593,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9913113117218018,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6689075827598572,0.3622327744960785,0.6773109436035156,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9924375414848328,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6453781723976135,0.3622327744960785,0.6638655662536621,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.37885984778404236},{"x":0.610084056854248,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8453439474105835,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.610084056854248,0.3622327744960785,0.63193279504776,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3622327744960785},{"x":0.605042040348053,"y":0.3622327744960785},{"x":0.605042040348053,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9896183013916016,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5815126299858093,0.3622327744960785,0.605042040348053,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.36104512214660645},{"x":0.800000011920929,"y":0.3598574697971344},{"x":0.800000011920929,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9690250754356384,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.35404512214660644,0.805000011920929,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7983193397521973,"y":0.38123515248298645},{"x":0.800000011920929,"y":0.39667457342147827},{"x":0.778151273727417,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8344624042510986,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7764706015586853,0.3824228048324585,0.800000011920929,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.989469587802887,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7411764860153198,0.38361045718193054,0.7697479128837585,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9877514839172363,"dir":"rtl","str":"سرس","boundary":[0.7092437148094177,0.38598576188087463,0.7277311086654663,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7983193397521973,"y":0.38123515248298645},{"x":0.800000011920929,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9467263221740723,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.3789857618808746,0.805000011920929,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9609139561653137,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7764706015586853,0.40142518281936646,0.8016806840896606,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9969168901443481,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7462185025215149,0.40142518281936646,0.7663865685462952,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9924832582473755,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6974790096282959,0.40142518281936646,0.7378151416778564,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9920558333396912,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6705882549285889,0.40142518281936646,0.6857143044471741,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9924586415290833,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.40142518281936646,0.6554622054100037,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4168646037578583},{"x":0.63193279504776,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9919917583465576,"dir":"rtl","str":"ابر","boundary":[0.63193279504776,0.40142518281936646,0.6436975002288818,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9857559204101562,"dir":"rtl","str":"لانگلی","boundary":[0.5949580073356628,0.40142518281936646,0.6235294342041016,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.988178014755249,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.39442518281936645,0.8066806840896606,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8774384260177612,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7747899293899536,0.42161521315574646,0.8016806840896606,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9933502674102783,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7462185025215149,0.42161521315574646,0.7714285850524902,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9818904399871826,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6991596817970276,0.42161521315574646,0.7394958138465881,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9905996918678284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.42161521315574646,0.6890756487846375,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9956526160240173,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6554622054100037,0.42161521315574646,0.6756302714347839,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9841415882110596,"dir":"rtl","str":"فضا","boundary":[0.6252101063728333,0.42161521315574646,0.6470588445663452,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9725092649459839,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.41461521315574645,0.8066806840896606,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4418052136898041},{"x":0.800000011920929,"y":0.4418052136898041},{"x":0.800000011920929,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7764706015586853,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9575505256652832,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.7764706015586853,0.4418052136898041,0.800000011920929,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900756478309631,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7243697643280029,0.4418052136898041,0.7697479128837585,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9968680143356323,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.4418052136898041,0.7109243869781494,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9905197024345398,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6873949766159058,0.4418052136898041,0.6991596817970276,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4418052136898041},{"x":0.680672287940979,"y":0.4418052136898041},{"x":0.680672287940979,"y":0.45605701208114624},{"x":0.658823549747467,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9965360164642334,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.658823549747467,0.4418052136898041,0.680672287940979,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9941112995147705,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6352941393852234,0.4418052136898041,0.6504201889038086,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900651574134827,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5949580073356628,0.4418052136898041,0.6201680898666382,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4418052136898041},{"x":0.583193302154541,"y":0.4418052136898041},{"x":0.583193302154541,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5478991866111755,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9917064905166626,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5478991866111755,0.4418052136898041,0.583193302154541,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.992228090763092,"dir":"rtl","str":"ماهواره","boundary":[0.5042017102241516,0.4418052136898041,0.5394958257675171,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9689618945121765,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4941176474094391,0.4418052136898041,0.5025210380554199,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4418052136898041},{"x":0.800000011920929,"y":0.4418052136898041},{"x":0.800000011920929,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9886922836303711,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.43480521368980407,0.805000011920929,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.45961993932724},{"x":0.800000011920929,"y":0.45961993932724},{"x":0.800000011920929,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9130228757858276,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.7764706015586853,0.45961993932724,0.800000011920929,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.45961993932724},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45961993932724},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9901905655860901,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.7310924530029297,0.45961993932724,0.7697479128837585,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4750593900680542},{"x":0.702521026134491,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9942432045936584,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.702521026134491,0.45961993932724,0.7193277478218079,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.909598171710968,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6521008610725403,0.45961993932724,0.6890756487846375,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9891632795333862,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6252101063728333,0.46080759167671204,0.6403361558914185,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9919461011886597,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.5865546464920044,0.46080759167671204,0.6084033846855164,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45961993932724},{"x":0.800000011920929,"y":0.45843231678009033},{"x":0.800000011920929,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9670512676239014,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.45261993932724,0.805000011920929,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.47980996966362},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47980996966362},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8817530274391174,"dir":"rtl","str":"۸-۳","boundary":[0.7731092572212219,0.47980996966362,0.7983193397521973,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.47980996966362},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47980996966362},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9005584120750427,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.7310924530029297,0.47980996966362,0.7697479128837585,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47980996966362},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9720624089241028,"dir":"rtl","str":"گسیل","boundary":[0.6957983374595642,0.48099762201309204,0.7193277478218079,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.986733615398407,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6605042219161987,0.48099762201309204,0.6823529601097107,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47980996966362},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9310662746429443,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.47399762201309203,0.8033193397521973,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.800000011920929,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9902808666229248,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7663865685462952,0.5023753046989441,0.800000011920929,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.800000011920929,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9902808666229248,"dir":"ltr","boundary":[0.7613865685462952,0.4953753046989441,0.805000011920929,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9926384687423706,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7731092572212219,0.5415676832199097,0.7983193397521973,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9598149657249451,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7478991746902466,0.5415676832199097,0.7596638798713684,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9910699129104614,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7126050591468811,0.5415676832199097,0.7378151416778564,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9863519072532654,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.6386554837226868,0.5415676832199097,0.6991596817970276,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9855444431304932,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.5345676832199097,0.8033193397521973,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5629453659057617},{"x":0.800000011920929,"y":0.5629453659057617},{"x":0.800000011920929,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.924638569355011,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7747899293899536,0.5629453659057617,0.800000011920929,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9856374263763428,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7394958138465881,0.5629453659057617,0.7697479128837585,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5629453659057617},{"x":0.800000011920929,"y":0.5629453659057617},{"x":0.800000011920929,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9627628326416016,"dir":"ltr","boundary":[0.7344958138465881,0.5559453659057617,0.805000011920929,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.58076012134552},{"x":0.800000011920929,"y":0.58076012134552},{"x":0.800000011920929,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9524524807929993,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7764706015586853,0.58076012134552,0.800000011920929,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.58076012134552},{"x":0.7697479128837585,"y":0.58076012134552},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9873618483543396,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.7428571581840515,0.58076012134552,0.7697479128837585,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.58076012134552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.58076012134552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.980670154094696,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7109243869781494,0.58076012134552,0.7260504364967346,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.58076012134552},{"x":0.702521026134491,"y":0.58076012134552},{"x":0.702521026134491,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9847776889801025,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6823529601097107,0.58076012134552,0.702521026134491,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.58076012134552},{"x":0.6773109436035156,"y":0.58076012134552},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9722207188606262,"dir":"rtl","str":"هادیها","boundary":[0.6386554837226868,0.58076012134552,0.6773109436035156,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.58076012134552},{"x":0.800000011920929,"y":0.58076012134552},{"x":0.800000011920929,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9767855405807495,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.57376012134552,0.805000011920929,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7983193397521973,"y":0.599762499332428},{"x":0.800000011920929,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9460734128952026,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7764706015586853,0.6009501218795776,0.800000011920929,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9892393350601196,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7529411911964417,0.6009501218795776,0.7663865685462952,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.992169976234436,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6907563209533691,0.6021377444267273,0.7361344695091248,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7983193397521973,"y":0.599762499332428},{"x":0.800000011920929,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9808560013771057,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.5951377444267273,0.805000011920929,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9424760341644287,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7764706015586853,0.6199524998664856,0.7983193397521973,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9895552396774292,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.7445378303527832,0.6199524998664856,0.7714285850524902,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9749277830123901,"dir":"rtl","str":"P","boundary":[0.7058823704719543,0.6187648177146912,0.7109243869781494,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9667596817016602,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7126050591468811,0.6187648177146912,0.7193277478218079,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9618887305259705,"dir":"rtl","str":"N","boundary":[0.7260504364967346,0.6187648177146912,0.7327731251716614,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9707982540130615,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.6117648177146912,0.8033193397521973,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6389548778533936},{"x":0.800000011920929,"y":0.6389548778533936},{"x":0.800000011920929,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9241312146186829,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7747899293899536,0.6389548778533936,0.800000011920929,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9920344948768616,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7462185025215149,0.6389548778533936,0.7663865685462952,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9781378507614136,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.6873949766159058,0.6389548778533936,0.7344537973403931,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6389548778533936},{"x":0.800000011920929,"y":0.6377671957015991},{"x":0.800000011920929,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9718770980834961,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.6319548778533935,0.805000011920929,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8016806840896606,"y":0.673396646976471},{"x":0.778151273727417,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9373778700828552,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.778151273727417,0.6591448783874512,0.8016806840896606,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7697479128837585,"y":0.673396646976471},{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9586842060089111,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7462185025215149,0.6591448783874512,0.7697479128837585,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471},{"x":0.7260504364967346,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9922835826873779,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7260504364967346,0.6591448783874512,0.7462185025215149,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471},{"x":0.6941176652908325,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9928058981895447,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.6941176652908325,0.6591448783874512,0.7142857313156128,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6890756487846375,"y":0.673396646976471},{"x":0.6605042219161987,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9936121106147766,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.6605042219161987,0.6591448783874512,0.6890756487846375,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6504201889038086,"y":0.673396646976471},{"x":0.63193279504776,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9958719611167908,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.63193279504776,0.6591448783874512,0.6504201889038086,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6168067455291748,"y":0.673396646976471},{"x":0.5747899413108826,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9915435314178467,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5747899413108826,0.6591448783874512,0.6168067455291748,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5596638917922974,"y":0.673396646976471},{"x":0.5109243988990784,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9734530448913574,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5109243988990784,0.6591448783874512,0.5596638917922974,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8016806840896606,"y":0.673396646976471},{"x":0.5109243988990784,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9808319807052612,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.6521448783874512,0.8066806840896606,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6781472563743591},{"x":0.800000011920929,"y":0.6781472563743591},{"x":0.800000011920929,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9003756046295166,"dir":"rtl","str":"۷-۴","boundary":[0.7764706015586853,0.6781472563743591,0.800000011920929,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9898800253868103,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.7159664034843445,0.6781472563743591,0.7680672407150269,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6793349385261536},{"x":0.702521026134491,"y":0.6793349385261536},{"x":0.702521026134491,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9318061470985413,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6722689270973206,0.6793349385261536,0.702521026134491,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9511491060256958,"dir":"rtl","str":"سیلیکون","boundary":[0.6218487620353699,0.6793349385261536,0.6605042219161987,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9723886251449585,"dir":"rtl","str":"کریستالی","boundary":[0.5680672526359558,0.6793349385261536,0.6084033846855164,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6781472563743591},{"x":0.800000011920929,"y":0.6781472563743591},{"x":0.800000011920929,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9595696926116943,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.6711472563743591,0.805000011920929,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6971496343612671},{"x":0.800000011920929,"y":0.6971496343612671},{"x":0.800000011920929,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9398633241653442,"dir":"rtl","str":"۸-۴","boundary":[0.7747899293899536,0.6971496343612671,0.800000011920929,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9819148778915405,"dir":"rtl","str":"سیلیکون","boundary":[0.7260504364967346,0.6971496343612671,0.7663865685462952,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.987267017364502,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.7058823704719543,0.6971496343612671,0.7142857313156128,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9875175952911377,"dir":"rtl","str":"کریستالی","boundary":[0.6504201889038086,0.6983373165130615,0.6924369931221008,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7125890851020813},{"x":0.583193302154541,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.981760561466217,"dir":"rtl","str":"چوکرالکسی","boundary":[0.583193302154541,0.6983373165130615,0.6369748115539551,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.716152012348175},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9194219708442688,"dir":"rtl","str":"۹-۴","boundary":[0.7747899293899536,0.716152012348175,0.7983193397521973,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.716152012348175},{"x":0.7697479128837585,"y":0.716152012348175},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9872719049453735,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7378151416778564,0.716152012348175,0.7697479128837585,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7260504364967346,"y":0.716152012348175},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7327790856361389},{"x":0.680672287940979,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9718461632728577,"dir":"rtl","str":"سیلیکونی","boundary":[0.680672287940979,0.7173396944999695,0.7260504364967346,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9876537322998047,"dir":"rtl","str":"ریبون","boundary":[0.6453781723976135,0.7185273170471191,0.6689075827598572,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6983373165130615},{"x":0.800000011920929,"y":0.694774329662323},{"x":0.800000011920929,"y":0.7327790856361389},{"x":0.583193302154541,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9764401912689209,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.6913373165130615,0.805000011920929,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7363420724868774},{"x":0.800000011920929,"y":0.7363420724868774},{"x":0.800000011920929,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9744269847869873,"dir":"rtl","str":"۱۰-۴","boundary":[0.7680672407150269,0.7363420724868774,0.800000011920929,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9885870218276978,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.7344537973403931,0.7363420724868774,0.7613445520401001,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9776692390441895,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7092437148094177,0.7363420724868774,0.7260504364967346,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9852250218391418,"dir":"rtl","str":"مولتی","boundary":[0.6722689270973206,0.7375296950340271,0.6957983374595642,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9650857448577881,"dir":"rtl","str":"کریستالین","boundary":[0.6117647290229797,0.7375296950340271,0.6571428775787354,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8572871685028076,"dir":"rtl","str":"سیلیکون","boundary":[0.5596638917922974,0.7375296950340271,0.5983193516731262,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7553443908691406},{"x":0.800000011920929,"y":0.7553443908691406},{"x":0.800000011920929,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9639264345169067,"dir":"rtl","str":"۱۱-۴","boundary":[0.7680672407150269,0.7553443908691406,0.800000011920929,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9912526607513428,"dir":"rtl","str":"ماژولهای","boundary":[0.7109243869781494,0.7553443908691406,0.7596638798713684,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9877659678459167,"dir":"rtl","str":"کریستالهای","boundary":[0.6352941393852234,0.7565320730209351,0.6957983374595642,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7707838416099548},{"x":0.578151285648346,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9807114005088806,"dir":"rtl","str":"سیلیکونی","boundary":[0.578151285648346,0.7565320730209351,0.6201680898666382,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9535040855407715,"dir":"rtl","str":"۱۲-۴","boundary":[0.7680672407150269,0.7743467688560486,0.7983193397521973,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9768328070640564,"dir":"rtl","str":"سیلیکون","boundary":[0.7176470756530762,0.7743467688560486,0.7596638798713684,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7743467688560486},{"x":0.707563042640686,"y":0.7743467688560486},{"x":0.707563042640686,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9757103323936462,"dir":"rtl","str":"آمورف","boundary":[0.6840336322784424,0.7743467688560486,0.707563042640686,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7363420724868774},{"x":0.800000011920929,"y":0.735154390335083},{"x":0.800000011920929,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9674181342124939,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.7293420724868774,0.805000011920929,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7933491468429565},{"x":0.800000011920929,"y":0.7933491468429565},{"x":0.800000011920929,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9381662607192993,"dir":"rtl","str":"۱۳-۴","boundary":[0.7680672407150269,0.7933491468429565,0.800000011920929,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9927352666854858,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7344537973403931,0.7933491468429565,0.7613445520401001,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9931504130363464,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7058823704719543,0.7933491468429565,0.7243697643280029,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9701440334320068,"dir":"rtl","str":"سیلیکون","boundary":[0.6521008610725403,0.7933491468429565,0.6941176652908325,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9807704091072083,"dir":"rtl","str":"آمورف","boundary":[0.6168067455291748,0.7933491468429565,0.6420168280601501,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7933491468429565},{"x":0.800000011920929,"y":0.7933491468429565},{"x":0.800000011920929,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.976655125617981,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.7863491468429565,0.805000011920929,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.834916889667511},{"x":0.4638655483722687,"y":0.834916889667511},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8491686582565308},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9787348508834839,"str":"شش","boundary":[0.44873949885368347,0.834916889667511,0.4638655483722687,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.834916889667511},{"x":0.4638655483722687,"y":0.834916889667511},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8491686582565308},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9787348508834839,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.827916889667511,0.4688655483722687,0.8561686582565308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.20902612805366516},{"x":0.22521008551120758,"y":0.20902612805366516},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21176470816135406,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.912338376045227,"str":"۲۱","boundary":[0.21176470816135406,0.20902612805366516,0.22521008551120758,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.20902612805366516},{"x":0.22521008551120758,"y":0.20902612805366516},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21176470816135406,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.912338376045227,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.20202612805366515,0.23021008551120759,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.5797914266586304,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.22684085369110107,0.22689075767993927,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.5797914266586304,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21984085369110107,0.23189075767993927,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8995082378387451,"str":"۲۴","boundary":[0.21176470816135406,0.24584323167800903,0.22689075767993927,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8995082378387451,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.23884323167800903,0.23189075767993927,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22689075767993927,"y":0.275534451007843},{"x":0.21176470816135406,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8147713541984558,"str":"۲۷","boundary":[0.21176470816135406,0.2672209143638611,0.22689075767993927,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22689075767993927,"y":0.275534451007843},{"x":0.21176470816135406,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8147713541984558,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2602209143638611,0.23189075767993927,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29572445154190063},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9008452892303467,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.28622329235076904,0.22689075767993927,0.29572445154190063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29572445154190063},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9008452892303467,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27922329235076904,0.23189075767993927,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.884276270866394,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3242280185222626,0.23193277418613434,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.884276270866394,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31722801852226257,0.23693277418613434,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4726840853691101},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4726840853691101},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.44007793068885803,"dir":"ltr","str":"ga","boundary":[0.23193277418613434,0.4429928660392761,0.20840336382389069,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4049881100654602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4121140241622925},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4121140241622925},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.4623376727104187,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.4049881100654602,0.20840336382389069,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3931116461753845},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3931116461753845},{"x":0.20840336382389069,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.5064525604248047,"dir":"ltr","str":"لے","boundary":[0.23193277418613434,0.38361045718193054,0.20840336382389069,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247},{"x":0.20840336382389069,"y":0.37173396348953247},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.38547927141189575,"dir":"ltr","str":"لے","boundary":[0.23193277418613434,0.3646080791950226,0.20840336382389069,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247},{"x":0.20840336382389069,"y":0.35154393315315247},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.45184385776519775,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.3479810059070587,0.20840336382389069,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.20840336382389069,"y":0.33135393261909485},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.1915622353553772,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.23193277418613434,0.3254156708717346,0.20840336382389069,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4726840853691101},{"x":0.206722691655159,"y":0.4726840853691101},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.37561655044555664,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3184156708717346,0.211722691655159,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.7657806873321533,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3456057012081146,0.22689075767993927,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.7657806873321533,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3386057012081146,0.23189075767993927,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21176470816135406,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9011969566345215,"str":"۳۴","boundary":[0.21176470816135406,0.3646080791950226,0.22857142984867096,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21176470816135406,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9011969566345215,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3576080791950226,0.23357142984867096,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9595643877983093,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.40380048751831055,0.22521008551120758,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9595643877983093,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39680048751831054,0.23021008551120759,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21176470816135406,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8454437255859375,"str":"۵۸","boundary":[0.21176470816135406,0.48337292671203613,0.22857142984867096,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21176470816135406,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8454437255859375,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4763729267120361,0.23357142984867096,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9579340219497681,"str":"۶۱","boundary":[0.21176470816135406,0.5415676832199097,0.22689075767993927,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9579340219497681,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5345676832199097,0.23189075767993927,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9548375606536865,"str":"۶۱","boundary":[0.21176470816135406,0.5629453659057617,0.22521008551120758,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9548375606536865,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5559453659057617,0.23021008551120759,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9365543127059937,"str":"۶۲","boundary":[0.21176470816135406,0.5831353664398193,0.22521008551120758,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9365543127059937,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5761353664398193,0.23021008551120759,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.958376407623291,"str":"۶۷","boundary":[0.21176470816135406,0.6033254265785217,0.22689075767993927,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.958376407623291,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5963254265785217,0.23189075767993927,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9287675619125366,"str":"۶۹","boundary":[0.21176470816135406,0.6235154271125793,0.22689075767993927,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9287675619125366,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6165154271125793,0.23189075767993927,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6413301825523376},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6413301825523376},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.7449519634246826,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6413301825523376,0.22689075767993927,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6413301825523376},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6413301825523376},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.7449519634246826,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6343301825523376,0.23189075767993927,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8882509469985962,"str":"۷۳","boundary":[0.21176470816135406,0.6615201830863953,0.22689075767993927,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8882509469985962,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6545201830863953,0.23189075767993927,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8554801940917969,"str":"۷۳","boundary":[0.21176470816135406,0.6817102432250977,0.22857142984867096,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8554801940917969,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6747102432250977,0.23357142984867096,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8557770848274231,"str":"۷۵","boundary":[0.21176470816135406,0.7007125616073608,0.22689075767993927,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8557770848274231,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6937125616073608,0.23189075767993927,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.7830290794372559,"str":"۷۸","boundary":[0.21176470816135406,0.7197149395942688,0.22857142984867096,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.7830290794372559,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7127149395942688,0.23357142984867096,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7399049997329712},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7399049997329712},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8712626695632935,"str":"۷۹","boundary":[0.21176470816135406,0.7399049997329712,0.22689075767993927,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7399049997329712},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7399049997329712},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8712626695632935,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7329049997329712,0.23189075767993927,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8371630907058716,"str":"۸۰","boundary":[0.21176470816135406,0.7589073777198792,0.22521008551120758,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8371630907058716,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7519073777198791,0.23021008551120759,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.786223292350769},{"x":0.21176470816135406,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8866912722587585,"str":"۸۱","boundary":[0.21176470816135406,0.7779097557067871,0.22521008551120758,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.786223292350769},{"x":0.21176470816135406,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8866912722587585,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7709097557067871,0.23021008551120759,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8352034687995911,"str":"۸۳","boundary":[0.21008403599262238,0.7969121336936951,0.22857142984867096,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8352034687995911,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.7899121336936951,0.23357142984867096,0.812225670337677],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/mxvnDQzJRWkLzVXq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/uQzpCpRBOSkwTkzD.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/fDpYtKOREKyDSKhO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034467905208844095,0.00020044176553037557,0.9986442341443871,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.17458432912826538},{"x":0.800000011920929,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8016806840896606,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9579966068267822,"dir":"rtl","str":"۱۴-۴","boundary":[0.7680672407150269,0.17458432912826538,0.8016806840896606,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7596638798713684,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9794687032699585,"dir":"rtl","str":"سیلیکون","boundary":[0.7193277478218079,0.17577196657657623,0.7613445520401001,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9913861155509949,"dir":"rtl","str":"آمورف","boundary":[0.6823529601097107,0.17577196657657623,0.7092437148094177,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9887652397155762,"dir":"rtl","str":"چندپیوندی","boundary":[0.6168067455291748,0.17695961892604828,0.6655462384223938,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.19596199691295624},{"x":0.800000011920929,"y":0.19596199691295624},{"x":0.800000011920929,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9492100477218628,"dir":"rtl","str":"۱۵-۴","boundary":[0.7680672407150269,0.19596199691295624,0.800000011920929,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9903920292854309,"dir":"rtl","str":"گالیم","boundary":[0.7394958138465881,0.19596199691295624,0.7596638798713684,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19596199691295624},{"x":0.729411780834198,"y":0.19596199691295624},{"x":0.729411780834198,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.985396146774292,"dir":"rtl","str":"آرسناید","boundary":[0.6924369931221008,0.19596199691295624,0.729411780834198,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2102137804031372},{"x":0.680672287940979,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9914182424545288,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.19596199691295624,0.6873949766159058,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9915136098861694,"dir":"rtl","str":"ایندیم","boundary":[0.6470588445663452,0.19596199691295624,0.6756302714347839,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9928001761436462,"dir":"rtl","str":"فسفاید","boundary":[0.6033613681793213,0.19596199691295624,0.6352941393852234,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.17577196657657623},{"x":0.800000011920929,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9831103682518005,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.16877196657657623,0.8066806840896606,0.2172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2149643748998642},{"x":0.800000011920929,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9538109302520752,"dir":"rtl","str":"۱۶-۴","boundary":[0.7680672407150269,0.2149643748998642,0.800000011920929,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22921615839004517},{"x":0.729411780834198,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9895748496055603,"dir":"rtl","str":"کادمیم","boundary":[0.729411780834198,0.21615201234817505,0.7596638798713684,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9914973378181458,"dir":"rtl","str":"تلوراید","boundary":[0.6890756487846375,0.21615201234817505,0.7176470756530762,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7983193397521973,"y":0.21377672255039215},{"x":0.800000011920929,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9819514155387878,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.20915201234817504,0.805000011920929,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9447659254074097,"str":"۱۷-۴","boundary":[0.7697479128837585,0.23871733248233795,0.7983193397521973,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9447659254074097,"dir":"ltr","boundary":[0.7647479128837585,0.23171733248233795,0.8033193397521973,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24940617382526398},{"x":0.75126051902771,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9680709838867188,"str":"مس","boundary":[0.75126051902771,0.2422802895307541,0.7630252242088318,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24940617382526398},{"x":0.75126051902771,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9680709838867188,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.23528028953075408,0.7680252242088318,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24940617382526398},{"x":0.702521026134491,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9669549465179443,"dir":"rtl","str":"ایندیم","boundary":[0.702521026134491,0.2375296950340271,0.7344537973403931,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9686852693557739,"dir":"rtl","str":"دیسلیناید","boundary":[0.6403361558914185,0.2375296950340271,0.6957983374595642,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7983193397521973,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9352204203605652,"dir":"rtl","str":"۱۸-۴","boundary":[0.7663865685462952,0.25415676832199097,0.7983193397521973,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.990835428237915,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7142857313156128,0.25415676832199097,0.7596638798713684,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2695961892604828},{"x":0.653781533241272,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9908461570739746,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.653781533241272,0.25415676832199097,0.6991596817970276,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9939882755279541,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6352941393852234,0.255344420671463,0.6420168280601501,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.255344420671463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.255344420671463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8918696641921997,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6117647290229797,0.255344420671463,0.6268907785415649,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.255344420671463},{"x":0.6016806960105896,"y":0.255344420671463},{"x":0.6016806960105896,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9924484491348267,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5865546464920044,0.255344420671463,0.6016806960105896,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.255344420671463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.255344420671463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9862214922904968,"dir":"rtl","str":"نانو","boundary":[0.5546218752861023,0.255344420671463,0.5680672526359558,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.275534451007843},{"x":0.7983193397521973,"y":0.275534451007843},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9915871024131775,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.275534451007843,0.7983193397521973,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9723196029663086,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.23171733248233795,0.8033193397521973,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3147268295288086},{"x":0.800000011920929,"y":0.3147268295288086},{"x":0.800000011920929,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9899683594703674,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7747899293899536,0.3147268295288086,0.800000011920929,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9072300791740417,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7478991746902466,0.3147268295288086,0.7596638798713684,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9871833920478821,"dir":"rtl","str":"مشخصههای","boundary":[0.6621848940849304,0.3147268295288086,0.7411764860153198,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9814256429672241,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.6000000238418579,0.3147268295288086,0.6470588445663452,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9768998622894287,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.3147268295288086,0.5932773351669312,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.986548662185669,"dir":"rtl","str":"ماژولهای","boundary":[0.5243697762489319,0.3147268295288086,0.5798319578170776,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.984348475933075,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.4470588266849518,0.3147268295288086,0.5092437267303467,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3147268295288086},{"x":0.800000011920929,"y":0.3147268295288086},{"x":0.800000011920929,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9811357855796814,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.3077268295288086,0.805000011920929,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7983193397521973,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8841468691825867,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7764706015586853,0.33847981691360474,0.7983193397521973,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9792364835739136,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.33847981691360474,0.7680672407150269,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7983193397521973,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9435778856277466,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.33147981691360473,0.8033193397521973,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7983193397521973,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9186552166938782,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7764706015586853,0.35629454255104065,0.7983193397521973,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.984015703201294,"dir":"rtl","str":"دیود","boundary":[0.7478991746902466,0.35629454255104065,0.7680672407150269,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9931474328041077,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7361344695091248,0.35629454255104065,0.7411764860153198,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35629454255104065},{"x":0.729411780834198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.729411780834198,"y":0.3705463111400604},{"x":0.707563042640686,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9936648011207581,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.707563042640686,0.35629454255104065,0.729411780834198,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3574821949005127},{"x":0.680672287940979,"y":0.3574821949005127},{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9308898448944092,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.6756302714347839,0.3574821949005127,0.680672287940979,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9273785948753357,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6823529601097107,0.3574821949005127,0.6873949766159058,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9481645822525024,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.6924369931221008,0.3574821949005127,0.6974790096282959,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9678282737731934,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.34929454255104064,0.8033193397521973,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7983193397521973,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9175993800163269,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7764706015586853,0.37410926818847656,0.7983193397521973,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9930003881454468,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7327731251716614,0.37410926818847656,0.7680672407150269,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9922316074371338,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7008403539657593,0.37410926818847656,0.7226890921592712,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9759515523910522,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.6403361558914185,0.37410926818847656,0.6873949766159058,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9867313504219055,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.6033613681793213,0.37410926818847656,0.6252101063728333,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3895486891269684},{"x":0.578151285648346,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9790554642677307,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.578151285648346,0.37410926818847656,0.5983193516731262,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9828025698661804,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5529412031173706,0.37410926818847656,0.5680672526359558,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7983193397521973,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.977883517742157,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.36710926818847656,0.8033193397521973,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7983193397521973,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7764706015586853,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9448196291923523,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7764706015586853,0.3931116461753845,0.7983193397521973,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9784815311431885,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7478991746902466,0.39429929852485657,0.7663865685462952,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9882031679153442,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7243697643280029,0.39429929852485657,0.7428571581840515,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9910320043563843,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.6941176652908325,0.39429929852485657,0.7126050591468811,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9913005232810974,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.6605042219161987,0.39429929852485657,0.6857143044471741,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9915958642959595,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6268907785415649,0.39429929852485657,0.6487395167350769,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.979684054851532,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5647059082984924,0.39429929852485657,0.6117647290229797,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7983193397521973,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7747899293899536,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9073099493980408,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7747899293899536,0.4144892990589142,0.7983193397521973,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42874109745025635},{"x":0.75126051902771,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9928683042526245,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.75126051902771,0.4144892990589142,0.7697479128837585,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9940283894538879,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.7193277478218079,0.4144892990589142,0.7428571581840515,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9866269826889038,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.6857143044471741,0.4144892990589142,0.7058823704719543,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9753410816192627,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6705882549285889,0.4144892990589142,0.6773109436035156,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9936779141426086,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6436975002288818,0.4144892990589142,0.6621848940849304,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9907487034797668,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5865546464920044,0.4144892990589142,0.6302521228790283,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9769118428230286,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5226891040802002,0.4144892990589142,0.5714285969734192,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4323040246963501},{"x":0.800000011920929,"y":0.4323040246963501},{"x":0.800000011920929,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.938162624835968,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.7747899293899536,0.4323040246963501,0.800000011920929,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9940707683563232,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7462185025215149,0.4323040246963501,0.7680672407150269,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9884058833122253,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7378151416778564,0.4323040246963501,0.7411764860153198,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9944019913673401,"dir":"rtl","str":"ماژول","boundary":[0.7042016983032227,0.4323040246963501,0.7310924530029297,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9734043478965759,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.4323040246963501,0.6991596817970276,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9856879115104675,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.4323040246963501,0.6924369931221008,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4323040246963501},{"x":0.680672287940979,"y":0.4323040246963501},{"x":0.680672287940979,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9906246066093445,"dir":"rtl","str":"آرایه","boundary":[0.6571428775787354,0.4323040246963501,0.680672287940979,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3931116461753845},{"x":0.800000011920929,"y":0.3931116461753845},{"x":0.800000011920929,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9815942049026489,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.3861116461753845,0.805000011920929,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4679335057735443},{"x":0.778151273727417,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9330251812934875,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.778151273727417,0.4524940550327301,0.7983193397521973,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.992871880531311,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7378151416778564,0.4524940550327301,0.7697479128837585,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9915461540222168,"dir":"rtl","str":"ماژول","boundary":[0.7008403539657593,0.4524940550327301,0.7260504364967346,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9963861107826233,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.4524940550327301,0.6907563209533691,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900909066200256,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6285714507102966,0.4524940550327301,0.6739495992660522,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9745333194732666,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5680672526359558,0.4524940550327301,0.6168067455291748,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9809346199035645,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.4454940550327301,0.8033193397521973,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8983472585678101,"dir":"rtl","str":"۸-۵","boundary":[0.7747899293899536,0.47149643301963806,0.7983193397521973,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9925537109375,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7378151416778564,0.47149643301963806,0.7697479128837585,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9896681904792786,"dir":"rtl","str":"آرایه","boundary":[0.7042016983032227,0.47149643301963806,0.7260504364967346,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9974772930145264,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6907563209533691,0.4726840853691101,0.6991596817970276,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.98646080493927,"dir":"rtl","str":"ماژولهای","boundary":[0.6336134672164917,0.4726840853691101,0.6823529601097107,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5731092691421509,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.976363480091095,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5731092691421509,0.4726840853691101,0.6201680898666382,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5731092691421509,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9774674773216248,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.4656840853691101,0.8033193397521973,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7983193397521973,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8931310176849365,"dir":"rtl","str":"۹-۵","boundary":[0.7747899293899536,0.49168646335601807,0.7983193397521973,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599169492721558,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7411764860153198,0.49168646335601807,0.7697479128837585,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.7758265733718872,"dir":"rtl","str":"I","boundary":[0.7058823704719543,0.49168646335601807,0.7092437148094177,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8718257546424866,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7109243869781494,0.49168646335601807,0.7176470756530762,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.49168646335601807},{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.729411780834198,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8432356715202332,"dir":"rtl","str":"V","boundary":[0.7226890921592712,0.49168646335601807,0.729411780834198,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9754396080970764,"dir":"rtl","str":"ماژولهای","boundary":[0.6453781723976135,0.49168646335601807,0.6957983374595642,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.49168646335601807},{"x":0.63193279504776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9883979558944702,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5848739743232727,0.49168646335601807,0.63193279504776,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5697479248046875,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9942007660865784,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5462185144424438,0.49168646335601807,0.5697479248046875,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807},{"x":0.534453809261322,"y":0.49168646335601807},{"x":0.534453809261322,"y":0.5071259140968323},{"x":0.507563054561615,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9944087266921997,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.507563054561615,0.49168646335601807,0.534453809261322,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.49168646335601807},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49168646335601807},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5071259140968323},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9955363869667053,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.46890756487846375,0.49168646335601807,0.49747899174690247,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.49168646335601807},{"x":0.462184876203537,"y":0.49168646335601807},{"x":0.462184876203537,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9931641221046448,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.4151260554790497,0.49168646335601807,0.462184876203537,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41848739981651306,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9884538650512695,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3932773172855377,0.49168646335601807,0.41848739981651306,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4084033668041229,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9716284871101379,"dir":"rtl","str":"STC","boundary":[0.3680672347545624,0.49168646335601807,0.4084033668041229,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9154071807861328,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3630252182483673,0.49168646335601807,0.3764705955982208,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7983193397521973,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9704806208610535,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.48468646335601806,0.8033193397521973,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.510688841342926},{"x":0.800000011920929,"y":0.510688841342926},{"x":0.800000011920929,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9630650281906128,"dir":"rtl","str":"۱۰-۵","boundary":[0.7663865685462952,0.510688841342926,0.800000011920929,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.510688841342926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.99040687084198,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7411764860153198,0.510688841342926,0.7613445520401001,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.510688841342926},{"x":0.7327731251716614,"y":0.510688841342926},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9873350858688354,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7193277478218079,0.510688841342926,0.7327731251716614,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5261282920837402},{"x":0.707563042640686,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9912891983985901,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.510688841342926,0.7142857313156128,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926},{"x":0.6991596817970276,"y":0.510688841342926},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.995669960975647,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6789916157722473,0.510688841342926,0.6991596817970276,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.510688841342926},{"x":0.6672269105911255,"y":0.510688841342926},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9883845448493958,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6521008610725403,0.510688841342926,0.6672269105911255,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.510688841342926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.510688841342926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9855350255966187,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6268907785415649,0.510688841342926,0.6336134672164917,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.510688841342926},{"x":0.6184874176979065,"y":0.510688841342926},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9830940365791321,"dir":"rtl","str":"منحنیهای","boundary":[0.5630252361297607,0.510688841342926,0.6184874176979065,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.510688841342926},{"x":0.534453809261322,"y":0.510688841342926},{"x":0.534453809261322,"y":0.5261282920837402},{"x":0.529411792755127,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8064946532249451,"dir":"rtl","str":"I","boundary":[0.529411792755127,0.510688841342926,0.534453809261322,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.510688841342926},{"x":0.5411764979362488,"y":0.510688841342926},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5261282920837402},{"x":0.534453809261322,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9346765875816345,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.510688841342926,0.5411764979362488,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.510688841342926},{"x":0.5529412031173706,"y":0.510688841342926},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9511557221412659,"dir":"rtl","str":"V","boundary":[0.5462185144424438,0.510688841342926,0.5529412031173706,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.510688841342926},{"x":0.800000011920929,"y":0.510688841342926},{"x":0.800000011920929,"y":0.5261282920837402},{"x":0.529411792755127,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9765541553497314,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.503688841342926,0.805000011920929,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5308788418769836},{"x":0.800000011920929,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9913778305053711,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.5308788418769836,0.800000011920929,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5308788418769836},{"x":0.800000011920929,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9913778305053711,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.5238788418769836,0.805000011920929,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9926973581314087,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7731092572212219,0.5771971344947815,0.7983193397521973,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9743683934211731,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7462185025215149,0.5771971344947815,0.7613445520401001,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900961518287659,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.6773109436035156,0.5783848166465759,0.7394958138465881,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9804502725601196,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.6033613681793213,0.5783848166465759,0.6638655662536621,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.985091507434845,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.5701971344947815,0.8033193397521973,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.599762499332428},{"x":0.7966386675834656,"y":0.599762499332428},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8834437131881714,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7731092572212219,0.599762499332428,0.7966386675834656,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.599762499332428},{"x":0.7680672407150269,"y":0.599762499332428},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9822778701782227,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.599762499332428,0.7680672407150269,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.599762499332428},{"x":0.7966386675834656,"y":0.599762499332428},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9452150464057922,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.592762499332428,0.8016386675834656,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6187648177146912},{"x":0.800000011920929,"y":0.6187648177146912},{"x":0.800000011920929,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9030529260635376,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7764706015586853,0.6187648177146912,0.800000011920929,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9902905821800232,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7462185025215149,0.6187648177146912,0.7697479128837585,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9214504957199097,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7092437148094177,0.6187648177146912,0.7344537973403931,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9903501272201538,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.6504201889038086,0.6187648177146912,0.6991596817970276,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9759091138839722,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5899159908294678,0.6187648177146912,0.6386554837226868,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6187648177146912},{"x":0.800000011920929,"y":0.6187648177146912},{"x":0.800000011920929,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9655017256736755,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.6117648177146912,0.805000011920929,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6389548778533936},{"x":0.800000011920929,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9887608885765076,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.6401425004005432,0.800000011920929,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6389548778533936},{"x":0.800000011920929,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9887608885765076,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.6331425004005432,0.805000011920929,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.684085488319397},{"x":0.800000011920929,"y":0.684085488319397},{"x":0.800000011920929,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.990481972694397,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7714285850524902,0.684085488319397,0.800000011920929,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.684085488319397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8095646500587463,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7495798468589783,0.684085488319397,0.7613445520401001,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.684085488319397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.684085488319397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9903510212898254,"dir":"rtl","str":"باتری","boundary":[0.7126050591468811,0.684085488319397,0.7428571581840515,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.684085488319397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.684085488319397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9919983148574829,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6873949766159058,0.684085488319397,0.6974790096282959,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.684085488319397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.684085488319397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9916829466819763,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6470588445663452,0.684085488319397,0.6789916157722473,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.684085488319397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.684085488319397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9836748242378235,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5731092691421509,0.684085488319397,0.6302521228790283,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.684085488319397},{"x":0.800000011920929,"y":0.684085488319397},{"x":0.800000011920929,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9737693667411804,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.677085488319397,0.805000011920929,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7102137804031372},{"x":0.800000011920929,"y":0.7102137804031372},{"x":0.800000011920929,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8965643644332886,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.7764706015586853,0.7102137804031372,0.800000011920929,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9867265820503235,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7394958138465881,0.7102137804031372,0.7697479128837585,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7102137804031372},{"x":0.800000011920929,"y":0.7090261578559875},{"x":0.800000011920929,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9529157280921936,"dir":"ltr","boundary":[0.7344958138465881,0.7032137804031372,0.805000011920929,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7292161583900452},{"x":0.800000011920929,"y":0.7292161583900452},{"x":0.800000011920929,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9127586483955383,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7764706015586853,0.7292161583900452,0.800000011920929,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9930827617645264,"dir":"rtl","str":"بهترین","boundary":[0.7394958138465881,0.7280284762382507,0.7714285850524902,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7434679269790649},{"x":0.702521026134491,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9869913458824158,"dir":"rtl","str":"باتری","boundary":[0.7042016983032227,0.7280284762382507,0.7277311086654663,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9893640279769897,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.6722689270973206,0.7280284762382507,0.6890756487846375,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9942683577537537,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6403361558914185,0.7280284762382507,0.6638655662536621,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153},{"x":0.63193279504776,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.970953643321991,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6336134672164917,0.7280284762382507,0.6352941393852234,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7268408536911011},{"x":0.800000011920929,"y":0.7292161583900452},{"x":0.800000011920929,"y":0.7446556091308594},{"x":0.63193279504776,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9792247414588928,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.7198408536911011,0.805000011920929,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.800000011920929,"y":0.7470308542251587},{"x":0.800000011920929,"y":0.7612826824188232},{"x":0.778151273727417,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8730899095535278,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.778151273727417,0.7470308542251587,0.800000011920929,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9936487078666687,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7495798468589783,0.7470308542251587,0.7714285850524902,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9796779155731201,"dir":"rtl","str":"باتری","boundary":[0.7176470756530762,0.7482185363769531,0.7411764860153198,0.7624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7482185363769531},{"x":0.800000011920929,"y":0.7470308542251587},{"x":0.800000011920929,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9604540467262268,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.7412185363769531,0.805000011920929,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7660332322120667},{"x":0.800000011920929,"y":0.7660332322120667},{"x":0.800000011920929,"y":0.7802850604057312},{"x":0.778151273727417,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9438146352767944,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.778151273727417,0.7660332322120667,0.800000011920929,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9969626069068909,"dir":"rtl","str":"شارژ","boundary":[0.7478991746902466,0.7660332322120667,0.7697479128837585,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9948734045028687,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7193277478218079,0.7660332322120667,0.7411764860153198,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.981309711933136,"dir":"rtl","str":"باتری","boundary":[0.6873949766159058,0.7672209143638611,0.7109243869781494,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.800000011920929,"y":0.7660332322120667},{"x":0.800000011920929,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9823653101921082,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.7602209143638611,0.805000011920929,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7874109148979187},{"x":0.800000011920929,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9905879497528076,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.7885985970497131,0.800000011920929,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7874109148979187},{"x":0.800000011920929,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9905879497528076,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.7815985970497131,0.805000011920929,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.8361045122146606},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8361045122146606},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8444180488586426},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9717227220535278,"str":"هفت","boundary":[0.43697479367256165,0.8361045122146606,0.46722689270973206,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.8361045122146606},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8361045122146606},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8444180488586426},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9717227220535278,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.8291045122146606,0.47222689270973206,0.8514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.18052256107330322},{"x":0.22857142984867096,"y":0.17933492362499237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9252535104751587,"str":"۸۴","boundary":[0.21008403599262238,0.18052256107330322,0.22857142984867096,0.1876484602689743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.18052256107330322},{"x":0.22857142984867096,"y":0.17933492362499237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9252535104751587,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.17352256107330322,0.23357142984867096,0.1946484602689743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8677394390106201,"str":"۸۵","boundary":[0.21176470816135406,0.19952493906021118,0.22857142984867096,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8677394390106201,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.19252493906021118,0.23357142984867096,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2197149693965912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2197149693965912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21176470816135406,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8823919296264648,"str":"۸۷","boundary":[0.21176470816135406,0.2197149693965912,0.22689075767993927,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2197149693965912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2197149693965912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21176470816135406,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8823919296264648,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.21271496939659118,0.23189075767993927,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.23871733248233795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23871733248233795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8792280554771423,"str":"۸۷","boundary":[0.21176470816135406,0.23871733248233795,0.22689075767993927,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.23871733248233795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23871733248233795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8792280554771423,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.23171733248233795,0.23189075767993927,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21176470816135406,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.7725037336349487,"str":"۸۸","boundary":[0.21176470816135406,0.2577197253704071,0.22689075767993927,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21176470816135406,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.7725037336349487,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2507197253704071,0.23189075767993927,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.22521008551120758,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8660225868225098,"str":"۹۰","boundary":[0.21176470816135406,0.2779097259044647,0.22521008551120758,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.22521008551120758,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8660225868225098,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2709097259044647,0.23021008551120759,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8542332649230957,"str":"۹۳","boundary":[0.21008403599262238,0.3147268295288086,0.23193277418613434,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8542332649230957,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.3077268295288086,0.23693277418613434,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8196536302566528,"str":"۹۳","boundary":[0.21176470816135406,0.33847981691360474,0.22689075767993927,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8196536302566528,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.33147981691360473,0.23189075767993927,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9118474721908569,"str":"۹۴","boundary":[0.21176470816135406,0.3574821949005127,0.22689075767993927,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9118474721908569,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3504821949005127,0.23189075767993927,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21176470816135406,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9167653322219849,"str":"۹۵","boundary":[0.21176470816135406,0.3776721954345703,0.22689075767993927,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21176470816135406,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9167653322219849,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3706721954345703,0.23189075767993927,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9242410063743591,"str":"۹۶","boundary":[0.21176470816135406,0.39667457342147827,0.22689075767993927,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9242410063743591,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.38967457342147827,0.23189075767993927,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22521008551120758,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8651477098464966,"str":"۹۸","boundary":[0.21176470816135406,0.41567695140838623,0.22521008551120758,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22521008551120758,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8651477098464966,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4086769514083862,0.23021008551120759,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9221274852752686,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21344538033008575,0.43586698174476624,0.2369747906923294,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9221274852752686,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42886698174476623,0.2419747906923294,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.936092734336853,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4548693597316742,0.2369747906923294,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.936092734336853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4478693597316742,0.2419747906923294,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9608715772628784,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21176470816135406,0.47387173771858215,0.2369747906923294,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9608715772628784,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.46687173771858215,0.2419747906923294,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9669566750526428,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21344538033008575,0.49406176805496216,0.2369747906923294,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9669566750526428,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48706176805496215,0.2419747906923294,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9574770331382751,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5142517685890198,0.2369747906923294,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9574770331382751,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5072517685890198,0.2419747906923294,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9633176922798157,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5332541465759277,0.2369747906923294,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9633176922798157,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5262541465759277,0.2419747906923294,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.589073657989502},{"x":0.21176470816135406,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9487131834030151,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21176470816135406,0.5795724391937256,0.23361344635486603,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.589073657989502},{"x":0.21176470816135406,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9487131834030151,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5725724391937256,0.23861344635486603,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9516486525535583,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21176470816135406,0.6009501218795776,0.2369747906923294,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9516486525535583,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5939501218795776,0.2419747906923294,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8823475241661072,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21176470816135406,0.6199524998664856,0.23529411852359772,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8823475241661072,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6129524998664856,0.24029411852359772,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8658462166786194,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21176470816135406,0.6401425004005432,0.23529411852359772,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8658462166786194,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6331425004005432,0.24029411852359772,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8708876371383667,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21176470816135406,0.6852731704711914,0.23361344635486603,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8708876371383667,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6782731704711914,0.23861344635486603,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7102137804031372},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7102137804031372},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8930691480636597,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21176470816135406,0.7102137804031372,0.23529411852359772,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7102137804031372},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7102137804031372},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8930691480636597,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7032137804031372,0.24029411852359772,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8100821375846863,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21176470816135406,0.7292161583900452,0.23529411852359772,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8100821375846863,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7222161583900452,0.24029411852359772,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9052380919456482,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7505938410758972,0.2369747906923294,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9052380919456482,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7435938410758972,0.2419747906923294,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9534157514572144,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21176470816135406,0.7684085369110107,0.2386554628610611,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9534157514572144,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7614085369110107,0.2436554628610611,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9670109152793884,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7885985970497131,0.23361344635486603,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9670109152793884,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7815985970497131,0.23861344635486603,0.8039121336936951],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/CzpBRsyFSjpLrpja-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/kojsUoRFwHzKLJay.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/EhIgJYewMYxcqETs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00021454686492752292,0.9986470588034942,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7983193397521973,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.990662693977356,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7731092572212219,0.1876484602689743,0.7983193397521973,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.7627981901168823,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7478991746902466,0.1876484602689743,0.7596638798713684,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9805459380149841,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7243697643280029,0.1876484602689743,0.7411764860153198,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9851956963539124,"dir":"rtl","str":"افزارهای","boundary":[0.6672269105911255,0.1876484602689743,0.7176470756530762,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.1876484602689743},{"x":0.653781533241272,"y":0.1876484602689743},{"x":0.653781533241272,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9761814475059509,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5915966629981995,0.1876484602689743,0.653781533241272,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7983193397521973,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9647154808044434,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.1806484602689743,0.8033193397521973,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.21615201234817505},{"x":0.800000011920929,"y":0.21615201234817505},{"x":0.800000011920929,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9279370903968811,"str":"۱-۸مقدمه","boundary":[0.7462185025215149,0.21615201234817505,0.800000011920929,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.21615201234817505},{"x":0.800000011920929,"y":0.21615201234817505},{"x":0.800000011920929,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9279370903968811,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.20915201234817504,0.805000011920929,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7966386675834656,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8851789236068726,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.7764706015586853,0.23871733248233795,0.7966386675834656,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9853408336639404,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.7478991746902466,0.23871733248233795,0.7680672407150269,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9838243126869202,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7193277478218079,0.23871733248233795,0.7411764860153198,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9860081672668457,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.6873949766159058,0.23871733248233795,0.7058823704719543,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9650819897651672,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.23171733248233795,0.8016386675834656,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7966386675834656,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9228901267051697,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.7764706015586853,0.26365795731544495,0.7966386675834656,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7680672407150269,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9912617802619934,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7394958138465881,0.26365795731544495,0.7680672407150269,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9932643175125122,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7226890921592712,0.26365795731544495,0.7310924530029297,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9905892610549927,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6957983374595642,0.26365795731544495,0.7126050591468811,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.264845609664917},{"x":0.6890756487846375,"y":0.264845609664917},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9766076803207397,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.264845609664917,0.6890756487846375,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917},{"x":0.6739495992660522,"y":0.264845609664917},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9886138439178467,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6554622054100037,0.264845609664917,0.6739495992660522,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.264845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.264845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9705217480659485,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6285714507102966,0.264845609664917,0.6487395167350769,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9782335162162781,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.25665795731544494,0.8016386675834656,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7983193397521973,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7798319458961487,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8799935579299927,"dir":"rtl","str":"۴-۸","boundary":[0.7798319458961487,0.28859856724739075,0.7983193397521973,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9939488172531128,"dir":"rtl","str":"توضیحات","boundary":[0.7226890921592712,0.28859856724739075,0.7680672407150269,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9925888776779175,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6823529601097107,0.28859856724739075,0.7092437148094177,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7983193397521973,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9720722436904907,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.28159856724739074,0.8033193397521973,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7983193397521973,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7983193397521973,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9890862107276917,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7663865685462952,0.31591448187828064,0.7983193397521973,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7983193397521973,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7983193397521973,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9890862107276917,"dir":"ltr","boundary":[0.7613865685462952,0.30891448187828063,0.8033193397521973,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9897552728652954,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7714285850524902,0.36104512214660645,0.7983193397521973,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7579832077026367,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.781979501247406,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7462185025215149,0.36104512214660645,0.7579832077026367,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9823831915855408,"dir":"rtl","str":"ردیابی","boundary":[0.7042016983032227,0.36104512214660645,0.7428571581840515,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8188833594322205,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6638655662536621,0.36104512214660645,0.6924369931221008,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8801476359367371,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.6168067455291748,0.36104512214660645,0.6554622054100037,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9916317462921143,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5865546464920044,0.3622327744960785,0.6067227125167847,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9943599700927734,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5596638917922974,0.3622327744960785,0.5697479248046875,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9877086281776428,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4941176474094391,0.3622327744960785,0.5478991866111755,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37885984778404236},{"x":0.42016807198524475,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9809088110923767,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.42016807198524475,0.3622327744960785,0.4773109257221222,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7983193397521973,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.37885984778404236},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9443783760070801,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.3552327744960785,0.8033193397521973,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7966386675834656,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8544759154319763,"dir":"rtl","str":"۱-۹","boundary":[0.7747899293899536,0.3895486891269684,0.7966386675834656,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9808171391487122,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.39073634147644043,0.7680672407150269,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7966386675834656,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9334391355514526,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.3825486891269684,0.8016386675834656,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4275534451007843},{"x":0.778151273727417,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8827866911888123,"dir":"rtl","str":"۲-۹","boundary":[0.778151273727417,0.4133016765117645,0.7983193397521973,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9933352470397949,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.7495798468589783,0.4133016765117645,0.7697479128837585,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9932541251182556,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.7176470756530762,0.4133016765117645,0.7428571581840515,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9931169152259827,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.6638655662536621,0.4133016765117645,0.7058823704719543,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9906057715415955,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6386554837226868,0.4133016765117645,0.6504201889038086,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9933966398239136,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6000000238418579,0.4133016765117645,0.6235294342041016,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9925091862678528,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5445378422737122,0.4144892990589142,0.5882353186607361,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9828869700431824,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.4063016765117645,0.8033193397521973,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7983193397521973,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7983193397521973,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.899328351020813,"dir":"rtl","str":"۳-۹","boundary":[0.7747899293899536,0.43586698174476624,0.7983193397521973,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7697479128837585,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8683701753616333,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.7260504364967346,0.43586698174476624,0.7697479128837585,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8017657995223999,"dir":"rtl","str":"I","boundary":[0.6957983374595642,0.4370546340942383,0.6991596817970276,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.944242537021637,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6991596817970276,0.4370546340942383,0.7058823704719543,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9418506622314453,"dir":"rtl","str":"V","boundary":[0.7126050591468811,0.4370546340942383,0.7193277478218079,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9932515621185303,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6672269105911255,0.4370546340942383,0.6890756487846375,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9941087961196899,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6084033846855164,0.4370546340942383,0.6521008610725403,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9919532537460327,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.4370546340942383,0.5949580073356628,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9937622547149658,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5546218752861023,0.4370546340942383,0.5798319578170776,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9062141180038452,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.5159664154052734,0.4370546340942383,0.5495798587799072,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9884102940559387,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.4924369752407074,0.4370546340942383,0.5058823823928833,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7983193397521973,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.947614312171936,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.4300546340942383,0.8033193397521973,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7966386675834656,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7966386675834656,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9169776439666748,"dir":"rtl","str":"۴-۹","boundary":[0.778151273727417,0.46080759167671204,0.7966386675834656,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9953488707542419,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7210084199905396,0.46080759167671204,0.7680672407150269,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4619952440261841},{"x":0.707563042640686,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9904528260231018,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.6655462384223938,0.4619952440261841,0.7092437148094177,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9950781464576721,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6285714507102966,0.4619952440261841,0.6504201889038086,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9927164316177368,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5714285969734192,0.4619952440261841,0.6168067455291748,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7966386675834656,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7966386675834656,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9848563075065613,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.4549952440261841,0.8016386675834656,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8825024366378784,"dir":"rtl","str":"۵-۹","boundary":[0.7731092572212219,0.4869358539581299,0.7983193397521973,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9899718165397644,"dir":"rtl","str":"ماژول","boundary":[0.7428571581840515,0.4869358539581299,0.7697479128837585,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9798585176467896,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7260504364967346,0.48812350630760193,0.7310924530029297,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9884089231491089,"dir":"rtl","str":"پانل","boundary":[0.7042016983032227,0.48812350630760193,0.7176470756530762,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9880213141441345,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6453781723976135,0.48812350630760193,0.6890756487846375,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.972707986831665,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.4811235063076019,0.8033193397521973,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9414458870887756,"dir":"rtl","str":"۶-۹","boundary":[0.7764706015586853,0.5118764638900757,0.7983193397521973,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9886806607246399,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7478991746902466,0.5118764638900757,0.7714285850524902,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9919326901435852,"dir":"rtl","str":"مشخصههای","boundary":[0.6773109436035156,0.5118764638900757,0.7394958138465881,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9926483631134033,"dir":"rtl","str":"ماژول","boundary":[0.6369748115539551,0.5118764638900757,0.6621848940849304,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5273159146308899},{"x":0.578151285648346,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9908443093299866,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.578151285648346,0.5118764638900757,0.6218487620353699,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9956482648849487,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5596638917922974,0.5118764638900757,0.5663865804672241,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9901421666145325,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5310924649238586,0.5118764638900757,0.5546218752861023,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9931051135063171,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5142857432365417,0.5118764638900757,0.5226891040802002,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5118764638900757},{"x":0.507563054561615,"y":0.5118764638900757},{"x":0.507563054561615,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9946917295455933,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.4789915978908539,0.5118764638900757,0.507563054561615,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9840134382247925,"dir":"rtl","str":"اتمسفری","boundary":[0.4252100884914398,0.5118764638900757,0.46890756487846375,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9875943660736084,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.5048764638900757,0.8033193397521973,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9224519729614258,"dir":"rtl","str":"۷-۹","boundary":[0.7764706015586853,0.5344418287277222,0.7966386675834656,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7697479128837585,"y":0.551068902015686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9905746579170227,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7478991746902466,0.5344418287277222,0.7697479128837585,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7394958138465881,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9937852025032043,"dir":"rtl","str":"MPPT","boundary":[0.6991596817970276,0.5344418287277222,0.7394958138465881,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.994486927986145,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6789916157722473,0.5356294512748718,0.6890756487846375,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6739495992660522,"y":0.551068902015686},{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9957219362258911,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6487395167350769,0.5356294512748718,0.6739495992660522,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.551068902015686},{"x":0.5915966629981995,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9907481670379639,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5915966629981995,0.5356294512748718,0.6268907785415649,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9949830770492554,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5356294512748718,0.5865546464920044,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5522565245628357},{"x":0.556302547454834,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9936985969543457,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.556302547454834,0.5356294512748718,0.5731092691421509,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9858271479606628,"dir":"rtl","str":"خروجی","boundary":[0.5109243988990784,0.5356294512748718,0.5411764979362488,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5522565245628357},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9892928600311279,"dir":"rtl","str":"پانل","boundary":[0.48403361439704895,0.5368170738220215,0.49747899174690247,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9898760914802551,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.4252100884914398,0.5368170738220215,0.46890756487846375,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9869868159294128,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.5286294512748718,0.8016386675834656,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8575432896614075,"dir":"rtl","str":"۸-۹","boundary":[0.7764706015586853,0.5617577433586121,0.7966386675834656,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9815714955329895,"dir":"rtl","str":"ردیابی","boundary":[0.7411764860153198,0.5617577433586121,0.7697479128837585,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9857455492019653,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.7008403539657593,0.5617577433586121,0.7310924530029297,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9869946241378784,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6722689270973206,0.5617577433586121,0.6924369931221008,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5771971344947815},{"x":0.653781533241272,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9704206585884094,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.653781533241272,0.5617577433586121,0.6739495992660522,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9852015376091003,"dir":"rtl","str":"MPPT","boundary":[0.6168067455291748,0.5617577433586121,0.6655462384223938,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5771971344947815},{"x":0.605042040348053,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9065812826156616,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.605042040348053,0.5617577433586121,0.6168067455291748,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5771971344947815},{"x":0.605042040348053,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9656927585601807,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.554757743358612,0.8016386675834656,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8587095737457275,"dir":"rtl","str":"۹-۹","boundary":[0.7747899293899536,0.5855106711387634,0.7966386675834656,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9907925128936768,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.75126051902771,0.5855106711387634,0.7697479128837585,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9926275014877319,"dir":"rtl","str":"مبدل","boundary":[0.7193277478218079,0.5843230485916138,0.7378151416778564,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6756302714347839,"y":0.599762499332428},{"x":0.6504201889038086,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9849737286567688,"dir":"rtl","str":"DC","boundary":[0.6521008610725403,0.5843230485916138,0.6756302714347839,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6823529601097107,"y":0.599762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9836750030517578,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6773109436035156,0.5843230485916138,0.6823529601097107,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5843230485916138},{"x":0.707563042640686,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7058823704719543,"y":0.599762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9864078760147095,"dir":"rtl","str":"DC","boundary":[0.6857143044471741,0.5843230485916138,0.7058823704719543,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6504201889038086,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9662964344024658,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.5773230485916138,0.8016386675834656,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9466300010681152,"dir":"rtl","str":"۱۰-۹","boundary":[0.7680672407150269,0.6116389632225037,0.7983193397521973,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9911479353904724,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7327731251716614,0.6116389632225037,0.7613445520401001,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9980453252792358,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7042016983032227,0.6104512810707092,0.7176470756530762,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6282660365104675},{"x":0.653781533241272,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9924492239952087,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.653781533241272,0.6104512810707092,0.6974790096282959,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9868562817573547,"dir":"rtl","str":"ردیاب","boundary":[0.6201680898666382,0.6104512810707092,0.6453781723976135,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8309608697891235,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5865546464920044,0.6104512810707092,0.6084033846855164,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9857187867164612,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.5462185144424438,0.6092636585235596,0.5764706134796143,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9888598918914795,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5210084319114685,0.6092636585235596,0.5361344814300537,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9693298935890198,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.6022636585235596,0.8033193397521973,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6377671957015991},{"x":0.800000011920929,"y":0.6377671957015991},{"x":0.800000011920929,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9897689819335938,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.6377671957015991,0.800000011920929,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6377671957015991},{"x":0.800000011920929,"y":0.6377671957015991},{"x":0.800000011920929,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9897689819335938,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.6307671957015991,0.805000011920929,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.990647554397583,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7731092572212219,0.6852731704711914,0.7983193397521973,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9680814146995544,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7344537973403931,0.6852731704711914,0.7630252242088318,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6852731704711914},{"x":0.729411780834198,"y":0.6852731704711914},{"x":0.729411780834198,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9912999868392944,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.6672269105911255,0.6852731704711914,0.729411780834198,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9888157844543457,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.5915966629981995,0.6852731704711914,0.6504201889038086,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6852731704711914},{"x":0.578151285648346,"y":0.6852731704711914},{"x":0.578151285648346,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9931606650352478,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5210084319114685,0.6852731704711914,0.578151285648346,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7983193397521973,"y":0.684085488319397},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9889556169509888,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.6782731704711914,0.8033193397521973,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.933739185333252,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰","boundary":[0.7663865685462952,0.7125890851020813,0.7983193397521973,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9861815571784973,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7327731251716614,0.7125890851020813,0.7613445520401001,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9628738164901733,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.7055890851020813,0.8033193397521973,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.735154390335083},{"x":0.800000011920929,"y":0.735154390335083},{"x":0.800000011920929,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9028487205505371,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰","boundary":[0.7680672407150269,0.735154390335083,0.800000011920929,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.735154390335083},{"x":0.7630252242088318,"y":0.735154390335083},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.981893002986908,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.7411764860153198,0.735154390335083,0.7630252242088318,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9825651049613953,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7193277478218079,0.735154390335083,0.7361344695091248,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.735154390335083},{"x":0.7092437148094177,"y":0.735154390335083},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.992794930934906,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.6487395167350769,0.735154390335083,0.7092437148094177,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.735154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.735154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9907541871070862,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.5915966629981995,0.735154390335083,0.6369748115539551,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.735154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.735154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.7505938410758972},{"x":0.534453809261322,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9785561561584473,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.534453809261322,0.735154390335083,0.578151285648346,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.735154390335083},{"x":0.5210084319114685,"y":0.735154390335083},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9916712045669556,"dir":"rtl","str":"برحسب","boundary":[0.48739495873451233,0.735154390335083,0.5210084319114685,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.735154390335083},{"x":0.4773109257221222,"y":0.735154390335083},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9776365160942078,"dir":"rtl","str":"انجمنهای","boundary":[0.4285714328289032,0.735154390335083,0.4773109257221222,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.735154390335083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.735154390335083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9813873171806335,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4000000059604645,0.735154390335083,0.4151260554790497,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.735154390335083},{"x":0.3966386616230011,"y":0.735154390335083},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9813286066055298,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.3798319399356842,0.735154390335083,0.3966386616230011,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.735154390335083},{"x":0.800000011920929,"y":0.735154390335083},{"x":0.800000011920929,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9799285531044006,"dir":"ltr","boundary":[0.3748319399356842,0.728154390335083,0.805000011920929,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9030510783195496,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰","boundary":[0.7663865685462952,0.7600950002670288,0.7983193397521973,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9773869514465332,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7310924530029297,0.7624703049659729,0.7613445520401001,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9923822283744812,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.6504201889038086,0.7600950002670288,0.7210084199905396,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9955663084983826,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6134454011917114,0.7600950002670288,0.6453781723976135,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9890933632850647,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5680672526359558,0.7600950002670288,0.6067227125167847,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7600950002670288},{"x":0.561344563961029,"y":0.7600950002670288},{"x":0.561344563961029,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9847104549407959,"dir":"rtl","str":"پانلهای","boundary":[0.5159664154052734,0.7600950002670288,0.561344563961029,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7743467688560486},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9740806818008423,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.45378151535987854,0.7600950002670288,0.5092437267303467,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.783847987651825},{"x":0.7983193397521973,"y":0.783847987651825},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8967322111129761,"dir":"rtl","str":"۴-۱۰","boundary":[0.7697479128837585,0.783847987651825,0.7983193397521973,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.783847987651825},{"x":0.7630252242088318,"y":0.783847987651825},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9939484000205994,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.7042016983032227,0.783847987651825,0.7630252242088318,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.985798716545105,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.7850356101989746,0.7008403539657593,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9936278462409973,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.6571428775787354,0.7850356101989746,0.6890756487846375,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.995250403881073,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.6218487620353699,0.7850356101989746,0.6436975002288818,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9911462664604187,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.7850356101989746,0.6117647290229797,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9887393712997437,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.5764706134796143,0.7850356101989746,0.6033613681793213,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.986324667930603,"dir":"rtl","str":"ماژولهای","boundary":[0.5126050710678101,0.7850356101989746,0.5596638917922974,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7850356101989746},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7850356101989746},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8016626834869385},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9801417589187622,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.45042017102241516,0.7850356101989746,0.49915966391563416,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7517814636230469},{"x":0.800000011920929,"y":0.8004750609397888},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800814390182495,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.7530950002670288,0.805000011920929,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.834916889667511},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8361045122146606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8444180488586426},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9801148772239685,"str":"هشت","boundary":[0.43529412150382996,0.834916889667511,0.46890756487846375,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.834916889667511},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8361045122146606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8444180488586426},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9801148772239685,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.827916889667511,0.47390756487846375,0.8514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9582948088645935,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21176470816135406,0.19121140241622925,0.23361344635486603,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9582948088645935,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.18421140241622924,0.23861344635486603,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9494604468345642,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2173396646976471,0.23529411852359772,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9494604468345642,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2103396646976471,0.24029411852359772,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9661366939544678,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2422802895307541,0.2369747906923294,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9661366939544678,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23528028953075408,0.2419747906923294,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.275534451007843},{"x":0.21176470816135406,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9645591378211975,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21176470816135406,0.26603326201438904,0.2369747906923294,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.275534451007843},{"x":0.21176470816135406,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9645591378211975,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.25903326201438903,0.2419747906923294,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9493517279624939,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.29097387194633484,0.2369747906923294,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9493517279624939,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28397387194633483,0.2419747906923294,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9703068733215332,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21176470816135406,0.31591448187828064,0.23529411852359772,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9703068733215332,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.30891448187828063,0.24029411852359772,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21176470816135406,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9634331464767456,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21176470816135406,0.36579573154449463,0.2369747906923294,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21176470816135406,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9634331464767456,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3587957315444946,0.2419747906923294,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9609806537628174,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21176470816135406,0.39073634147644043,0.23529411852359772,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9609806537628174,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3837363414764404,0.24029411852359772,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9607213139533997,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21176470816135406,0.41567695140838623,0.2369747906923294,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9607213139533997,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4086769514083862,0.2419747906923294,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21176470816135406,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9664149284362793,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21176470816135406,0.4406175911426544,0.23361344635486603,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21176470816135406,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9664149284362793,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4336175911426544,0.23861344635486603,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.969518780708313,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21176470816135406,0.4655582010746002,0.23529411852359772,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.969518780708313,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4585582010746002,0.24029411852359772,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.490498811006546},{"x":0.23529411852359772,"y":0.490498811006546},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9589130878448486,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.490498811006546,0.23529411852359772,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.490498811006546},{"x":0.23529411852359772,"y":0.490498811006546},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9589130878448486,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.483498811006546,0.24029411852359772,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9594123363494873,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5154394507408142,0.23361344635486603,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9594123363494873,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5084394507408142,0.23861344635486603,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9520483613014221,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5391923785209656,0.2369747906923294,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9520483613014221,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5321923785209656,0.2419747906923294,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9552005529403687,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5641329884529114,0.2369747906923294,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9552005529403687,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5571329884529114,0.2419747906923294,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9167101383209229,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.589073657989502,0.2369747906923294,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9167101383209229,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.582073657989502,0.2419747906923294,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9651126265525818,"str":"۱۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6140142679214478,0.2369747906923294,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9651126265525818,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6070142679214477,0.2419747906923294,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2369747906923294,"y":0.646080732345581},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.955426812171936,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6377671957015991,0.2369747906923294,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2369747906923294,"y":0.646080732345581},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.955426812171936,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6307671957015991,0.2419747906923294,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6888360977172852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6888360977172852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9224947094917297,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21176470816135406,0.6888360977172852,0.23361344635486603,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6888360977172852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6888360977172852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9224947094917297,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6818360977172852,0.23861344635486603,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9582462310791016,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21176470816135406,0.7125890851020813,0.23529411852359772,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9582462310791016,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7055890851020813,0.24029411852359772,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9293631315231323,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7375296950340271,0.2369747906923294,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9293631315231323,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7305296950340271,0.2419747906923294,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9672554135322571,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21176470816135406,0.7624703049659729,0.23529411852359772,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9672554135322571,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7554703049659729,0.24029411852359772,0.7789715237617493],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/oTNRALHfqzxGThZO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/xQNhzVJOWCKZMjVQ.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/hUDJidugNkrMxLjI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00020467330596792441,0.9986470588034942,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7966386675834656,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7680672407150269,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.8781908750534058,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰","boundary":[0.7663865685462952,0.17814727127552032,0.7983193397521973,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7613445520401001,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9881388545036316,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.7344537973403931,0.17933492362499237,0.7630252242088318,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7243697643280029,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9931290149688721,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.702521026134491,0.18052256107330322,0.7260504364967346,0.19358669221401215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7966386675834656,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9558441638946533,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.17233492362499236,0.8033193397521973,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.20308788120746613},{"x":0.800000011920929,"y":0.20308788120746613},{"x":0.800000011920929,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.8944815397262573,"dir":"rtl","str":"۶-۱۰","boundary":[0.7697479128837585,0.20308788120746613,0.800000011920929,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7630252242088318,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9950740337371826,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.7042016983032227,0.20308788120746613,0.7630252242088318,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9874800443649292,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.20308788120746613,0.7008403539657593,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9942106008529663,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.6571428775787354,0.20308788120746613,0.6890756487846375,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2173396646976471},{"x":0.63193279504776,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9899172186851501,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.63193279504776,0.20308788120746613,0.6453781723976135,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9950566291809082,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6016806960105896,0.20308788120746613,0.6201680898666382,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9882461428642273,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.5630252361297607,0.20308788120746613,0.5915966629981995,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.8807180523872375,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5210084319114685,0.20308788120746613,0.5495798587799072,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9763944745063782,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.4638655483722687,0.20308788120746613,0.5126050710678101,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20308788120746613},{"x":0.800000011920929,"y":0.20308788120746613},{"x":0.800000011920929,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9688265919685364,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.19608788120746612,0.805000011920929,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7983193397521973,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.990693986415863,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7680672407150269,0.22921615839004517,0.7983193397521973,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7983193397521973,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.990693986415863,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.22221615839004516,0.8033193397521973,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7966386675834656,"y":0.29334917664527893},{"x":0.75126051902771,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9655336737632751,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7546218633651733,0.2779097259044647,0.7966386675834656,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7966386675834656,"y":0.29334917664527893},{"x":0.75126051902771,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9655336737632751,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.2709097259044647,0.8016386675834656,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3052256405353546},{"x":0.800000011920929,"y":0.3052256405353546},{"x":0.800000011920929,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7747899293899536,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9767210483551025,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7747899293899536,0.3052256405353546,0.800000011920929,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8989225029945374,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7478991746902466,0.3052256405353546,0.7731092572212219,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9788461923599243,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6873949766159058,0.3052256405353546,0.7428571581840515,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.5799827575683594,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6739495992660522,0.3052256405353546,0.6823529601097107,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6705882549285889,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9739851355552673,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6268907785415649,0.3052256405353546,0.6705882549285889,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3052256405353546},{"x":0.800000011920929,"y":0.3052256405353546},{"x":0.800000011920929,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9430669546127319,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.2982256405353546,0.805000011920929,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7983193397521973,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9710246920585632,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7747899293899536,0.33135393261909485,0.7983193397521973,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7731092572212219,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9122307300567627,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7478991746902466,0.33135393261909485,0.7731092572212219,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9835124015808105,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6974790096282959,0.33135393261909485,0.7428571581840515,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.3677329123020172,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6857143044471741,0.33135393261909485,0.6941176652908325,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9742089509963989,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6268907785415649,0.33135393261909485,0.6823529601097107,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7983193397521973,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9351323246955872,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.32435393261909484,0.8033193397521973,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3574821949005127},{"x":0.800000011920929,"y":0.3574821949005127},{"x":0.800000011920929,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9928406476974487,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7462185025215149,0.3574821949005127,0.800000011920929,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37173396348953247},{"x":0.702521026134491,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9867746233940125,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.702521026134491,0.3574821949005127,0.7394958138465881,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3574821949005127},{"x":0.800000011920929,"y":0.3574821949005127},{"x":0.800000011920929,"y":0.37173396348953247},{"x":0.702521026134491,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9895318746566772,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.3504821949005127,0.805000011920929,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8361045122146606},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8361045122146606},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9398156404495239,"str":"نه","boundary":[0.44873949885368347,0.8361045122146606,0.45546218752861023,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8361045122146606},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8361045122146606},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9398156404495239,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.8291045122146606,0.46046218752861023,0.8514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18052256107330322},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19121140241622925},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9560023546218872,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21176470816135406,0.18052256107330322,0.23529411852359772,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18052256107330322},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19121140241622925},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9560023546218872,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.17352256107330322,0.24029411852359772,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8700769543647766,"str":"۲۱۳","boundary":[0.21176470816135406,0.20546318590641022,0.2369747906923294,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8700769543647766,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.1984631859064102,0.2419747906923294,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9483904242515564,"str":"۲۳۰","boundary":[0.21176470816135406,0.23159144818782806,0.23529411852359772,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9483904242515564,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.22459144818782806,0.24029411852359772,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9417181015014648,"str":"۲۳۳","boundary":[0.21176470816135406,0.2802850306034088,0.24201680719852448,0.2897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9417181015014648,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2732850306034088,0.24701680719852448,0.2967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.30641329288482666},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21176470816135406,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9646146893501282,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21176470816135406,0.30641329288482666,0.24033613502979279,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.30641329288482666},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21176470816135406,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9646146893501282,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.29941329288482665,0.2453361350297928,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9683970212936401,"str":"۲۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.33135393261909485,0.2369747906923294,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9683970212936401,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.32435393261909484,0.2419747906923294,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9473452568054199,"str":"۲۴۷","boundary":[0.21176470816135406,0.35866984724998474,0.24033613502979279,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9473452568054199,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.35166984724998473,0.2453361350297928,0.3751710362434387],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/mbltdBhWMsZtHxJZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/WGZTyNdJlkgEOwkd.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/cXofBeRSOCTAUYiZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/mQoknGkRYwkafxZY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/oPLygaBhyGjlUquL.jpg","blurred":"/storage/books/e24b5e17a5317b11/pages/oOqLccZFXPzqgrHu.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00033338041565999263,0.00045683823981268083,0.9986498834626013,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7949579954147339,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7949579954147339,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900693297386169,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7327731251716614,0.3912009596824646,0.7949579954147339,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7949579954147339,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7949579954147339,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900693297386169,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.3842009596824646,0.7999579954147339,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5983193516731262,"y":0.428061842918396},{"x":0.5932773351669312,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.8939309120178223,"str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.4209274649620056,0.5983193516731262,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5983193516731262,"y":0.428061842918396},{"x":0.5932773351669312,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.8939309120178223,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.4139274649620056,0.6033193516731262,0.435061842918396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7966386675834656,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9934154152870178,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7731092572212219,0.4137931168079376,0.7966386675834656,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.99273681640625,"dir":"rtl","str":"گرایش","boundary":[0.7260504364967346,0.4137931168079376,0.7663865685462952,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9963505268096924,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7092437148094177,0.4137931168079376,0.7193277478218079,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4137931168079376},{"x":0.702521026134491,"y":0.4137931168079376},{"x":0.702521026134491,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6436975002288818,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.985937774181366,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.6436975002288818,0.4137931168079376,0.702521026134491,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43281808495521545},{"x":0.605042040348053,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9880801439285278,"dir":"rtl","str":"بادوام","boundary":[0.605042040348053,0.4137931168079376,0.6369748115539551,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5983193516731262,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9728305339813232,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.4137931168079376,0.5983193516731262,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9955915212631226,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5462185144424438,0.4137931168079376,0.5865546464920044,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.995642364025116,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5327731370925903,0.4137931168079376,0.5394958257675171,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9933086633682251,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5058823823928833,0.4137931168079376,0.5243697762489319,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4137931168079376},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4137931168079376},{"x":0.49915966391563416,"y":0.43281808495521545},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.990359902381897,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.4137931168079376,0.49915966391563416,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43281808495521545},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9946077466011047,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.45378151535987854,0.4137931168079376,0.48067227005958557,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43281808495521545},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9861305356025696,"dir":"rtl","str":"تابعی","boundary":[0.41680672764778137,0.4137931168079376,0.4470588266849518,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4100840389728546,"y":0.43281808495521545},{"x":0.40336135029792786,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.99521404504776,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40336135029792786,0.4137931168079376,0.4100840389728546,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3495798408985138,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9827946424484253,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.3495798408985138,0.4137931168079376,0.3966386616230011,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4137931168079376},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4137931168079376},{"x":0.34117648005485535,"y":0.43281808495521545},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9577142000198364,"dir":"rtl","str":"روزافزون","boundary":[0.2840336263179779,0.4137931168079376,0.34117648005485535,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2806722819805145,"y":0.43281808495521545},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.8564887046813965,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.26386556029319763,0.4137931168079376,0.2806722819805145,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2554621994495392,"y":0.43281808495521545},{"x":0.20840336382389069,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.914641797542572,"dir":"rtl","str":"کـارگیری","boundary":[0.20840336382389069,0.4137931168079376,0.2554621994495392,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7966386675834656,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4518430531024933},{"x":0.778151273727417,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9891502261161804,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.778151273727417,0.43638524413108826,0.7966386675834656,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9969649910926819,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7529411911964417,0.43638524413108826,0.7714285850524902,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9901856184005737,"dir":"rtl","str":"انرژیها","boundary":[0.6991596817970276,0.43638524413108826,0.7445378303527832,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4518430531024933},{"x":0.680672287940979,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9915200471878052,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.43638524413108826,0.6924369931221008,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9936187863349915,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6420168280601501,0.43638524413108826,0.6739495992660522,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.995218813419342,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6134454011917114,0.43638524413108826,0.6352941393852234,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4518430531024933},{"x":0.605042040348053,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9919835329055786,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.43638524413108826,0.6117647290229797,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5983193516731262,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.99634850025177,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.5529412031173706,0.43638524413108826,0.5983193516731262,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9954636693000793,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5058823823928833,0.43638524413108826,0.5462185144424438,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.43638524413108826},{"x":0.49915966391563416,"y":0.43638524413108826},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9945787191390991,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.43638524413108826,0.49915966391563416,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.43638524413108826},{"x":0.48403361439704895,"y":0.43638524413108826},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4518430531024933},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9938032627105713,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.46554622054100037,0.43638524413108826,0.48403361439704895,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4518430531024933},{"x":0.413445383310318,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9891382455825806,"dir":"rtl","str":"انرژیها","boundary":[0.413445383310318,0.43638524413108826,0.4588235318660736,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.43638524413108826},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43638524413108826},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9761193990707397,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3983193337917328,0.43638524413108826,0.40672269463539124,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43638524413108826},{"x":0.39159664511680603,"y":0.43638524413108826},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9869150519371033,"dir":"rtl","str":"قدری","boundary":[0.3680672347545624,0.43638524413108826,0.39159664511680603,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.43638524413108826},{"x":0.35630252957344055,"y":0.43638524413108826},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9933144450187683,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3294117748737335,0.43638524413108826,0.35630252957344055,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.43638524413108826},{"x":0.32268908619880676,"y":0.43638524413108826},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4518430531024933},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9946702122688293,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.30924370884895325,0.43638524413108826,0.32268908619880676,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3008403480052948,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4518430531024933},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9746040105819702,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.27731093764305115,0.43638524413108826,0.3008403480052948,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2705882489681244,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4518430531024933},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9764943718910217,"dir":"rtl","str":"کشورهایی","boundary":[0.20336134731769562,0.43638524413108826,0.2705882489681244,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.457788348197937},{"x":0.7966386675834656,"y":0.457788348197937},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9922475814819336,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.7714285850524902,0.457788348197937,0.7966386675834656,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.457788348197937},{"x":0.7647058963775635,"y":0.457788348197937},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9957236051559448,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.7344537973403931,0.457788348197937,0.7647058963775635,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.457788348197937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.457788348197937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.995650053024292,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.457788348197937,0.7277311086654663,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.457788348197937},{"x":0.7159664034843445,"y":0.457788348197937},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9946799874305725,"dir":"rtl","str":"اسپانیا","boundary":[0.6823529601097107,0.457788348197937,0.7159664034843445,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.457788348197937},{"x":0.6756302714347839,"y":0.457788348197937},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.997342586517334,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6605042219161987,0.457788348197937,0.6756302714347839,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.457788348197937},{"x":0.653781533241272,"y":0.457788348197937},{"x":0.653781533241272,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9928190112113953,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6117647290229797,0.457788348197937,0.653781533241272,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.457788348197937},{"x":0.605042040348053,"y":0.457788348197937},{"x":0.605042040348053,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.994697093963623,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.457788348197937,0.605042040348053,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.457788348197937},{"x":0.5899159908294678,"y":0.457788348197937},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9924682378768921,"dir":"rtl","str":"روزهای","boundary":[0.5462185144424438,0.457788348197937,0.5899159908294678,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.457788348197937},{"x":0.5394958257675171,"y":0.457788348197937},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9923268556594849,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5159664154052734,0.457788348197937,0.5394958257675171,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.457788348197937},{"x":0.5092437267303467,"y":0.457788348197937},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9944179654121399,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.4789915978908539,0.457788348197937,0.5092437267303467,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.457788348197937},{"x":0.4722689092159271,"y":0.457788348197937},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9792593121528625,"dir":"rtl","str":"آسمانی","boundary":[0.4319327771663666,0.457788348197937,0.4722689092159271,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.457788348197937},{"x":0.4252100884914398,"y":0.457788348197937},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.985028862953186,"dir":"rtl","str":"ابری","boundary":[0.3983193337917328,0.457788348197937,0.4252100884914398,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.457788348197937},{"x":0.39159664511680603,"y":0.457788348197937},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4708680212497711},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9948996305465698,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.35630252957344055,0.457788348197937,0.39159664511680603,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.457788348197937},{"x":0.35630252957344055,"y":0.457788348197937},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9937801957130432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.457788348197937,0.35630252957344055,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.457788348197937},{"x":0.3445378243923187,"y":0.457788348197937},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9932891726493835,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3310924470424652,0.457788348197937,0.3445378243923187,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.457788348197937},{"x":0.32268908619880676,"y":0.457788348197937},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9844602942466736,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3142857253551483,0.457788348197937,0.32268908619880676,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.457788348197937},{"x":0.31092438101768494,"y":0.457788348197937},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4708680212497711},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9905267357826233,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.29075631499290466,0.457788348197937,0.31092438101768494,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.457788348197937},{"x":0.2840336263179779,"y":0.457788348197937},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4708680212497711},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.986246645450592,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.23361344635486603,0.457788348197937,0.2840336263179779,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.457788348197937},{"x":0.22689075767993927,"y":0.457788348197937},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4708680212497711},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.7976574897766113,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.20336134731769562,0.457788348197937,0.22689075767993927,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4946492314338684},{"x":0.756302535533905,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9871932864189148,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.756302535533905,0.4780023694038391,0.7966386675834656,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9938092231750488,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7428571581840515,0.4780023694038391,0.7495798468589783,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9918571710586548,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7260504364967346,0.4780023694038391,0.7378151416778564,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4946492314338684},{"x":0.707563042640686,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9872812628746033,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.707563042640686,0.4780023694038391,0.7193277478218079,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9959394335746765,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6722689270973206,0.4780023694038391,0.6957983374595642,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.979644238948822,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6554622054100037,0.4780023694038391,0.6672269105911255,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9845477938652039,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.4780023694038391,0.6521008610725403,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9841111898422241,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.4780023694038391,0.6386554837226868,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9953753352165222,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5899159908294678,0.4780023694038391,0.6218487620353699,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4780023694038391},{"x":0.583193302154541,"y":0.4780023694038391},{"x":0.583193302154541,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9931638240814209,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.5546218752861023,0.4780023694038391,0.583193302154541,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9934589862823486,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5411764979362488,0.4780023694038391,0.5478991866111755,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4780023694038391},{"x":0.534453809261322,"y":0.4780023694038391},{"x":0.534453809261322,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9933642745018005,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.5058823823928833,0.4780023694038391,0.534453809261322,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4780023694038391},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4780023694038391},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.995222806930542,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4756302535533905,0.4780023694038391,0.49915966391563416,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4780023694038391},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4780023694038391},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9813680052757263,"dir":"rtl","str":"میلادی","boundary":[0.4252100884914398,0.4780023694038391,0.46890756487846375,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4780023694038391},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4780023694038391},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4946492314338684},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9815992116928101,"dir":"rtl","str":"جاری","boundary":[0.38823530077934265,0.4780023694038391,0.41848739981651306,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4946492314338684},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9882000684738159,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.34285715222358704,0.4780023694038391,0.3798319399356842,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4946492314338684},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9849567413330078,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.30924370884895325,0.4780023694038391,0.3361344635486603,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4780023694038391},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4780023694038391},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4946492314338684},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.7388413548469543,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.27899160981178284,0.4780023694038391,0.30756303668022156,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4780023694038391},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4780023694038391},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4946492314338684},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9655289649963379,"dir":"rtl","str":"فتوولتائیک","boundary":[0.20336134731769562,0.4780023694038391,0.2722689211368561,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9945034980773926,"dir":"rtl","str":"فراتر","boundary":[0.7731092572212219,0.5005945563316345,0.7949579954147339,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9937437772750854,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7596638798713684,0.5005945563316345,0.7663865685462952,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5005945563316345},{"x":0.75126051902771,"y":0.5005945563316345},{"x":0.75126051902771,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9506888389587402,"dir":"rtl","str":"۳۸","boundary":[0.7411764860153198,0.5005945563316345,0.75126051902771,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9850946664810181,"dir":"rtl","str":"گیگاوات","boundary":[0.6890756487846375,0.5005945563316345,0.7277311086654663,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9955944418907166,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6605042219161987,0.5005945563316345,0.6823529601097107,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9937437772750854,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6369748115539551,0.5005945563316345,0.6470588445663452,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9847704768180847,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.5966386795043945,0.5005945563316345,0.6268907785415649,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9567021131515503,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5596638917922974,0.5005945563316345,0.5882353186607361,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.863358736038208,"dir":"rtl","str":"برابـر","boundary":[0.5243697762489319,0.5005945563316345,0.5512605309486389,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9526640176773071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.5008403658866882,0.5005945563316345,0.5159664154052734,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5005945563316345},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5005945563316345},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5160523056983948},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9623467326164246,"dir":"rtl","str":"گیگاوات","boundary":[0.44873949885368347,0.5005945563316345,0.4941176474094391,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5005945563316345},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5005945563316345},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5160523056983948},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.7835251688957214,"dir":"rtl","str":"بـرق","boundary":[0.41848739981651306,0.5005945563316345,0.43865546584129333,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5005945563316345},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5005945563316345},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.904121994972229,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.3663865625858307,0.5005945563316345,0.40672269463539124,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.974757730960846,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.3126050531864166,0.5005945563316345,0.3529411852359772,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5160523056983948},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9805200099945068,"dir":"rtl","str":"نیروگاه","boundary":[0.26218488812446594,0.5005945563316345,0.3042016923427582,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5160523056983948},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9813773036003113,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.2201680690050125,0.5005945563316345,0.2537815272808075,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5160523056983948},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9369848966598511,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.20840336382389069,0.5005945563316345,0.21512605249881744,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9838436841964722,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.7697479128837585,0.5219976305961609,0.7983193397521973,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8169715404510498,"dir":"rtl","str":"زده","boundary":[0.7445378303527832,0.5219976305961609,0.7630252242088318,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9850924015045166,"dir":"rtl","str":"فوکوشیمای","boundary":[0.6739495992660522,0.5219976305961609,0.7378151416778564,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9928371906280518,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.6453781723976135,0.5219976305961609,0.6672269105911255,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9972120523452759,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6168067455291748,0.5219976305961609,0.6386554837226868,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5374554395675659},{"x":0.610084056854248,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9896515011787415,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5219976305961609,0.6134454011917114,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9941736459732056,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.5219976305961609,0.6033613681793213,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9875882267951965,"dir":"rtl","str":"اسپانیا","boundary":[0.5546218752861023,0.5219976305961609,0.5865546464920044,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9859845042228699,"dir":"rtl","str":"چهارمین","boundary":[0.4924369752407074,0.5219976305961609,0.5478991866111755,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5219976305961609},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5219976305961609},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8269593715667725,"dir":"rtl","str":"تولیدکننـده","boundary":[0.4252100884914398,0.5219976305961609,0.48739495873451233,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5219976305961609},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5219976305961609},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8433378338813782,"dir":"rtl","str":"بـزرگ","boundary":[0.3815126121044159,0.5219976305961609,0.41848739981651306,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5374554395675659},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9696288108825684,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.33949580788612366,0.5219976305961609,0.3764705955982208,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9821525812149048,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.2722689211368561,0.5219976305961609,0.3327731192111969,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9910578727722168,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2537815272808075,0.5219976305961609,0.2655462324619293,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5219976305961609},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5219976305961609},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5374554395675659},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8347541689872742,"dir":"rtl","str":"جهـان","boundary":[0.21176470816135406,0.5219976305961609,0.24873949587345123,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9804216623306274,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.7831932902336121,0.5469679236412048,0.7949579954147339,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5648037791252136},{"x":0.756302535533905,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9926497936248779,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.756302535533905,0.5469679236412048,0.7630252242088318,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9653167128562927,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7243697643280029,0.5469679236412048,0.7310924530029297,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9705876708030701,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7327731251716614,0.5469679236412048,0.7378151416778564,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9590100646018982,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7411764860153198,0.5469679236412048,0.7445378303527832,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9823116064071655,"dir":"rtl","str":"گیگاوات","boundary":[0.6705882549285889,0.5469679236412048,0.7109243869781494,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5469679236412048},{"x":0.658823549747467,"y":0.5469679236412048},{"x":0.658823549747467,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9953316450119019,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6336134672164917,0.5469679236412048,0.658823549747467,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9970543384552002,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.6067227125167847,0.5469679236412048,0.6218487620353699,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9937834143638611,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5411764979362488,0.5469679236412048,0.5899159908294678,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9979751706123352,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5226891040802002,0.5469679236412048,0.5260504484176636,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5648037791252136},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9943957328796387,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.49747899174690247,0.5469679236412048,0.5126050710678101,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5469679236412048},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5469679236412048},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5648037791252136},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.982961118221283,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۳","boundary":[0.45378151535987854,0.5469679236412048,0.48403361439704895,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5648037791252136},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9954884052276611,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.42016807198524475,0.5469679236412048,0.4453781545162201,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5648037791252136},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.996242105960846,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.38991597294807434,0.5469679236412048,0.4117647111415863,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5648037791252136},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9967934489250183,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35798320174217224,0.5469679236412048,0.3831932842731476,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5469679236412048},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5469679236412048},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9949425458908081,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5469679236412048,0.35630252957344055,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9941788911819458,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3344537913799286,0.5469679236412048,0.3462184965610504,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5469679236412048},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5469679236412048},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5648037791252136},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9932381510734558,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.27563026547431946,0.5469679236412048,0.32605043053627014,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5469679236412048},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5469679236412048},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5648037791252136},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9632775187492371,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.23025210201740265,0.5469679236412048,0.26386556029319763,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5648037791252136},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9538695812225342,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.20336134731769562,0.5469679236412048,0.2235294133424759,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9935652613639832,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7731092572212219,0.5695600509643555,0.7966386675834656,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.995522677898407,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7260504364967346,0.5695600509643555,0.7663865685462952,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9949209094047546,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7126050591468811,0.5695600509643555,0.7193277478218079,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9917002320289612,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6487395167350769,0.5695600509643555,0.7058823704719543,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5826396942138672},{"x":0.583193302154541,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.991475522518158,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.583193302154541,0.5695600509643555,0.6403361558914185,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9935784339904785,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5529412031173706,0.5695600509643555,0.5764706134796143,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9941996335983276,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.49915966391563416,0.5695600509643555,0.5462185144424438,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5826396942138672},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9948654770851135,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.47058823704719543,0.5695600509643555,0.4924369752407074,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5695600509643555},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5695600509643555},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9795991778373718,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.5695600509643555,0.46722689270973206,0.5826396942138672]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5826396942138672},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9717540144920349,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4067931168079376,0.8033193397521973,0.5896396942138672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.977676272392273,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7647058963775635,0.5909631252288818,0.7714285850524902,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6076099872589111},{"x":0.729411780834198,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.989202618598938,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.729411780834198,0.5909631252288818,0.7546218633651733,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9701019525527954,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.5909631252288818,0.7260504364967346,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9892585873603821,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6890756487846375,0.5909631252288818,0.7142857313156128,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5909631252288818},{"x":0.680672287940979,"y":0.5909631252288818},{"x":0.680672287940979,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9959719181060791,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6722689270973206,0.5909631252288818,0.680672287940979,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9923015236854553,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6352941393852234,0.5909631252288818,0.6638655662536621,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9914771914482117,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5798319578170776,0.5909631252288818,0.6268907785415649,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.996717631816864,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5495798587799072,0.5909631252288818,0.5697479248046875,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6076099872589111},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9918147921562195,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.48235294222831726,0.5909631252288818,0.5394958257675171,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6076099872589111},{"x":0.462184876203537,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9902400970458984,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.462184876203537,0.5909631252288818,0.4739495813846588,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5909631252288818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5909631252288818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6076099872589111},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9922522306442261,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.42184874415397644,0.5909631252288818,0.45378151535987854,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5909631252288818},{"x":0.413445383310318,"y":0.5909631252288818},{"x":0.413445383310318,"y":0.6076099872589111},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9810157418251038,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.40504202246665955,0.5909631252288818,0.413445383310318,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6076099872589111},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9898397326469421,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.3613445460796356,0.5909631252288818,0.3949579894542694,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6076099872589111},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9805871844291687,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.3176470696926117,0.5909631252288818,0.3512605130672455,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5909631252288818},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5909631252288818},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9916422367095947,"dir":"rtl","str":"متخصص","boundary":[0.2537815272808075,0.5909631252288818,0.30924370884895325,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9867925047874451,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.5909631252288818,0.24369747936725616,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6076099872589111},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9924342632293701,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.20336134731769562,0.5909631252288818,0.23025210201740265,0.6076099872589111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.596908450126648},{"x":0.24369747936725616,"y":0.596908450126648},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.900329053401947,"str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.596908450126648,0.24369747936725616,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.612366259098053},{"x":0.7949579954147339,"y":0.612366259098053},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9861788749694824,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7714285850524902,0.612366259098053,0.7949579954147339,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.612366259098053},{"x":0.7579832077026367,"y":0.612366259098053},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9848187565803528,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7529411911964417,0.612366259098053,0.7579832077026367,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.612366259098053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.612366259098053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9844239354133606,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7310924530029297,0.612366259098053,0.7428571581840515,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.612366259098053},{"x":0.7176470756530762,"y":0.612366259098053},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9951597452163696,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6924369931221008,0.612366259098053,0.7176470756530762,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.612366259098053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.612366259098053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9868549704551697,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.612366259098053,0.6890756487846375,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.612366259098053},{"x":0.680672287940979,"y":0.612366259098053},{"x":0.680672287940979,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9936103820800781,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.6252101063728333,0.612366259098053,0.680672287940979,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.612366259098053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.612366259098053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9935081005096436,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5932773351669312,0.612366259098053,0.6134454011917114,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.612366259098053},{"x":0.5865546464920044,"y":0.612366259098053},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9946937561035156,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.612366259098053,0.5865546464920044,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.612366259098053},{"x":0.5731092691421509,"y":0.612366259098053},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9957963228225708,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5462185144424438,0.612366259098053,0.5731092691421509,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.612366259098053},{"x":0.5327731370925903,"y":0.612366259098053},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.995032548904419,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5260504484176636,0.612366259098053,0.5327731370925903,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.612366259098053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.612366259098053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9927581548690796,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.4907563030719757,0.612366259098053,0.5176470875740051,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.612366259098053},{"x":0.48571428656578064,"y":0.612366259098053},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9732637405395508,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4773109257221222,0.612366259098053,0.48571428656578064,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.612366259098053},{"x":0.4638655483722687,"y":0.612366259098053},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6278240084648132},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9946220517158508,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.45042017102241516,0.612366259098053,0.4638655483722687,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.612366259098053},{"x":0.4302521049976349,"y":0.612366259098053},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9935224056243896,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4252100884914398,0.612366259098053,0.4302521049976349,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.612366259098053},{"x":0.4151260554790497,"y":0.612366259098053},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9774088859558105,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.4000000059604645,0.612366259098053,0.4151260554790497,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.612366259098053},{"x":0.38991597294807434,"y":0.612366259098053},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9956745505332947,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.37310925126075745,0.612366259098053,0.38991597294807434,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.612366259098053},{"x":0.3680672347545624,"y":0.612366259098053},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6278240084648132},{"x":0.364705890417099,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9785555601119995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.364705890417099,0.612366259098053,0.3680672347545624,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.612366259098053},{"x":0.35462185740470886,"y":0.612366259098053},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6278240084648132},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9977617859840393,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3445378243923187,0.612366259098053,0.35462185740470886,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.612366259098053},{"x":0.3344537913799286,"y":0.612366259098053},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6278240084648132},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9971932768821716,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32436975836753845,0.612366259098053,0.3344537913799286,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.612366259098053},{"x":0.3176470696926117,"y":0.612366259098053},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6278240084648132},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9928309917449951,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.29411765933036804,0.612366259098053,0.3176470696926117,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.612366259098053},{"x":0.2857142984867096,"y":0.612366259098053},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.987043559551239,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.2521008551120758,0.612366259098053,0.2857142984867096,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.612366259098053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.612366259098053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9855344891548157,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.2050420194864273,0.612366259098053,0.24033613502979279,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9910281896591187,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7865546345710754,0.6349583864212036,0.7949579954147339,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9944421052932739,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7327731251716614,0.6349583864212036,0.7764706015586853,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9919941425323486,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6840336322784424,0.6349583864212036,0.7226890921592712,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9905587434768677,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6386554837226868,0.6349583864212036,0.6739495992660522,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9955004453659058,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6151260733604431,0.6349583864212036,0.6285714507102966,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.983305811882019,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.6349583864212036,0.6134454011917114,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.8703771829605103,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5647059082984924,0.6349583864212036,0.6000000238418579,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6349583864212036},{"x":0.556302547454834,"y":0.6349583864212036},{"x":0.556302547454834,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9915202260017395,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5210084319114685,0.6349583864212036,0.556302547454834,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9867794513702393,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.6349583864212036,0.5109243988990784,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6349583864212036},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6349583864212036},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6468489766120911},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9880198836326599,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4638655483722687,0.6349583864212036,0.49747899174690247,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6349583864212036},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6349583864212036},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6468489766120911},{"x":0.413445383310318,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.975725531578064,"dir":"rtl","str":"راههای","boundary":[0.413445383310318,0.6349583864212036,0.45378151535987854,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6349583864212036},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6349583864212036},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6468489766120911},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9219738841056824,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.37478992342948914,0.6349583864212036,0.40336135029792786,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6468489766120911},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9925011992454529,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.32436975836753845,0.6349583864212036,0.3663865625858307,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6468489766120911},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9928668141365051,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30756303668022156,0.6349583864212036,0.3142857253551483,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9818484783172607,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.2386554628610611,0.6349583864212036,0.2991596758365631,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6349583864212036},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6349583864212036},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9638833999633789,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.2201680690050125,0.6349583864212036,0.22857142984867096,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6468489766120911},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9715797305107117,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20336134731769562,0.6349583864212036,0.21008403599262238,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.65636146068573},{"x":0.7966386675834656,"y":0.65636146068573},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9876651167869568,"dir":"rtl","str":"برعهده","boundary":[0.7546218633651733,0.65636146068573,0.7966386675834656,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.65636146068573},{"x":0.7462185025215149,"y":0.65636146068573},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9933487176895142,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7260504364967346,0.65636146068573,0.7462185025215149,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.65636146068573},{"x":0.7243697643280029,"y":0.65636146068573},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9890767335891724,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.65636146068573,0.7243697643280029,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.992012619972229,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.6551724076271057,0.7142857313156128,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9860349297523499,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.6689075827598572,0.6551724076271057,0.6924369931221008,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.994002103805542,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.6268907785415649,0.6551724076271057,0.6521008610725403,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9540594816207886,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.6551724076271057,0.6252101063728333,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9918800592422485,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5579832196235657,0.6551724076271057,0.6134454011917114,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9962022304534912,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.6551724076271057,0.5462185144424438,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5310924649238586,"y":0.671819269657135},{"x":0.507563054561615,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9947015643119812,"dir":"rtl","str":"مهر","boundary":[0.507563054561615,0.6551724076271057,0.5310924649238586,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5008403658866882,"y":0.671819269657135},{"x":0.48571428656578064,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9919473528862,"dir":"rtl","str":"ماه","boundary":[0.48571428656578064,0.6551724076271057,0.5008403658866882,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4739495813846588,"y":0.671819269657135},{"x":0.43865546584129333,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9689883589744568,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۶","boundary":[0.43865546584129333,0.6551724076271057,0.4739495813846588,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6551724076271057},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6551724076271057},{"x":0.43361344933509827,"y":0.671819269657135},{"x":0.4084033668041229,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9940265417098999,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.4084033668041229,0.6551724076271057,0.43361344933509827,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4000000059604645,"y":0.671819269657135},{"x":0.38991597294807434,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9969580173492432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38991597294807434,0.6551724076271057,0.4000000059604645,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3781512677669525,"y":0.671819269657135},{"x":0.35630252957344055,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9941620230674744,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.35630252957344055,0.6551724076271057,0.3781512677669525,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3445378243923187,"y":0.671819269657135},{"x":0.3193277418613434,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900863170623779,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.3193277418613434,0.6551724076271057,0.3445378243923187,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3025210201740265,"y":0.671819269657135},{"x":0.24873949587345123,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9889726042747498,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.24873949587345123,0.6551724076271057,0.3025210201740265,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.6551724076271057},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6551724076271057},{"x":0.23361344635486603,"y":0.671819269657135},{"x":0.206722691655159,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9866687059402466,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.206722691655159,0.6551724076271057,0.23361344635486603,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9854732751846313,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.7445378303527832,0.6765754818916321,0.7932773232460022,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9870553612709045,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.7142857313156128,0.6765754818916321,0.7378151416778564,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6765754818916321},{"x":0.702521026134491,"y":0.6765754818916321},{"x":0.702521026134491,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9865987300872803,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6907563209533691,0.6765754818916321,0.702521026134491,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8873716592788696,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6554622054100037,0.6765754818916321,0.6823529601097107,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9831609725952148,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.5882353186607361,0.6765754818916321,0.6470588445663452,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9882427453994751,"dir":"rtl","str":"تجدیدپذیر","boundary":[0.5193277597427368,0.6765754818916321,0.5798319578170776,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9934152364730835,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.48739495873451233,0.6765754818916321,0.5109243988990784,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9883811473846436,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.6765754818916321,0.4789915978908539,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6765754818916321},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6765754818916321},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6920332908630371},{"x":0.440336138010025,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9922148585319519,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.440336138010025,0.6765754818916321,0.46554622054100037,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9943631291389465,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4252100884914398,0.6765754818916321,0.4319327771663666,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6765754818916321},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6765754818916321},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9931014776229858,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.3798319399356842,0.6765754818916321,0.41680672764778137,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6765754818916321},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6765754818916321},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9881575107574463,"dir":"rtl","str":"اجباری","boundary":[0.3327731192111969,0.6765754818916321,0.37142857909202576,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6765754818916321},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6765754818916321},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6920332908630371},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9962338805198669,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.31092438101768494,0.6765754818916321,0.32436975836753845,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6765754818916321},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6765754818916321},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6920332908630371},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9912495017051697,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29075631499290466,0.6765754818916321,0.3008403480052948,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6765754818916321},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6765754818916321},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6920332908630371},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9730590581893921,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.26218488812446594,0.6765754818916321,0.2823529541492462,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6765754818916321},{"x":0.2537815272808075,"y":0.676575481