رویکردهای نوین روش‌های طیفی در محاسبات علمی: نظریه و کاربردها رویکردهای نوین روش‌های طیفی در محاسبات علمی: نظریه و کاربردها

توضیحات

برقراری ارتباطات فرهنگی بین ملت‌های جهان از طریق معرفی ادبیات ملت‌ها، که زبان گویای فرهنگ هر کشور است، ابزاری ارزشمند به‌شمار می‌آید، همچنان‌که در جهان، ایرانیان را بیش‌تر به‌دلیل غنای ادبیات و مفاخر ادبی ایران‌زمین می‌شناسند. ازاین‌رو، ادبیات به‌عنوان بهترین معرف سبک زندگی یک ملت، می‌تواند نقش مهمی در ارتباط‌های بینافرهنگی ایفا کند و پیام‌آور صلح و دوستی بین ملت‌ها باشد. این موضوع یکی از انگیزه‌های نویسنده برای نوشتن کتاب درآمدی بر ادبیات نمایشی آلمانی است. از آنجا که در این زمینه، به‌ویژه با رویکرد تمرکز بر گونه‌های ادبیات نمایشی آلمانی، اثری جامع به زبان فارسی وجود ندارد، تالیف حاضر به پژوهشگران این حوزۀ ادبی به‌ویژه دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات آلمانی کشورمان تقدیم می‌شود تا به آشنایی بیشتر آنان با ادبیات نمایشی آلمانی کمک کند. در این اثر صرفاً به مهم‌ترین نمایشنامه‌های ادبیات آلمانی با رویکرد تحلیل متون پرداخته و سعی شده است خوانندگان افزون بر آشنایی با شاهکارهای ادبیات نمایشی آلمانی، با واژه‌های تخصصی آلمانی در حوزۀ ادبیات نمایشی نیز آشنا شوند. از‌این‌رو، این پژوهش به نوعی معرف کتاب ادبیات ارسطو و اثر ارزشمند فنون نمایشنامه گوستاو فرایتاگ نیز هست، که در حقیقت تفسیری بر نظریۀ ارسطو در زمینۀ ادبیات نمایشی است. در ترجمۀ متون آلمانی به فارسی در این اثر (شاهد مثال‌ها)، صرفاً انتقال محتوا و روح کلام زبان اصلی نمایشنامه مدنظر نویسنده بوده است. ادبیات نمایشی و گونه‌های متنوع آن در ادبیات آلمانی در کنار ادبیات غنایی و روایی ارزشمند، معرف غنای فرهنگی کشور آلمان و کشور‌های آلمانی‌زبان است. در این کتاب نظریه‌ها، گونه‌ها، زمینه‌های تاریخی و اجتماعی آثار بزرگ ادبیات نمایشی آلمانی معرفی شده‌اند و متون ده‌ها نمایشنامۀ مشهور قرن‌های هجدهم تا بیستم میلادی کشورهای آلمانی زبان، به‌ویژه کشور آلمان، بررسی و تحلیل می‌شوند. مهم‌ترین سیوال این پژوهش این است که رسالت اصلی ادبیات نمایشی آلمانی، به‌ویژه در قرن هجدهم و نوزدهم، چه بوده است و نمایشنامه‌ها با چه هدفی نوشته شده‌اند و آیا مقصود نویسندگان صرفاً تشریح وقایع تاریخی برای گفت‌وگو و سرگرمی خوانندگان و تماشاگران نمایشنامه است، یا فراتر از این، در پی تبیین موضوعی دیگر در آثارشان‌اند. نویسنده ضمن معرفی گونه‌های تراژدی، تراژدی بورژوایی، کمدی، کمدی تراژیک، تیاتر روایی برتولت برشت، درام اجتماعی ناتورالیستی، نمایشنامۀ تاریخی و تیاتر مستند از مشهورترین نمایشنامه‌نویسان این گونه‌های نمایشی مثال‌هایی همراه با نقد و بررسی اجمالی آورده است. امید است این کتاب افق تازه‌ای پیش‌روی پژوهشگران در حوزۀ ادبیات نمایشی آلمانی بگشاید و سرآغاز پژوهش‌های آتی در این زمینه باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":516,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e5e9b278fd5b9e26","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/oZhsTlbfNNQvWjdr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/klekOIfTgzPQBSBl.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/XgugAIwMtQnVpKQp.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.00022779206586082538,0.9986950780083151,0.9995957943253512]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25208085775375366},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"پسته","boundary":[0.4907563030719757,0.20214031636714935,0.5731092691421509,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.19857312738895416},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20214031636714935},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24970273673534393},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ازتمام","boundary":[0.42184874415397644,0.19857312738895416,0.48403361439704895,0.24970273673534393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.41684874415397644,0.19157312738895416,0.5781092691421509,0.25908085775375367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6403361558914185,0.2734839618206024,0.7714285850524902,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3043995201587677},{"x":0.578151285648346,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.578151285648346,0.2734839618206024,0.6285714507102966,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3043995201587677},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.45546218752861023,0.2734839618206024,0.5663865804672241,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2734839618206024},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2734839618206024},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.3831932842731476,0.2734839618206024,0.4453781545162201,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2734839618206024},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2734839618206024},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3478991687297821,0.2734839618206024,0.37310925126075745,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2734839618206024},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2734839618206024},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.2235294133424759,0.2734839618206024,0.33949580788612366,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2185294133424759,0.2664839618206024,0.7764285850524902,0.3113995201587677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5915966629981995,0.3043995201587677,0.6436975002288818,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.3043995201587677,0.5798319578170776,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3043995201587677},{"x":0.556302547454834,"y":0.3043995201587677},{"x":0.556302547454834,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.4957983195781708,0.3043995201587677,0.556302547454834,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.30321046710014343},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30321046710014343},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3305588662624359},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.30321046710014343,0.48403361439704895,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.30321046710014343},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.3630252182483673,0.30321046710014343,0.4638655483722687,0.3317479193210602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3580252182483673,0.29502141404151916,0.6486975002288818,0.33993697237968445],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/cHxJWueHWJFFREhp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/rTVylMYsaQgIjVOo.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/waHutcRxYYMoZEIx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/giPaaApHbuktjDTI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/GlpjULIyKCwymLca.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/dgseGjyiTkLNjgpu.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00038331722164267447,0.9986922533492081,0.9990528701097305]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6268907785415649,0.32936978340148926,0.7176470756530762,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3519619405269623},{"x":0.583193302154541,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.583193302154541,0.32936978340148926,0.6184874176979065,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3519619405269623},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.49915966391563416,0.32936978340148926,0.5747899413108826,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3519619405269623},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.44873949885368347,0.32936978340148926,0.4907563030719757,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.32936978340148926},{"x":0.440336138010025,"y":0.32936978340148926},{"x":0.440336138010025,"y":0.3519619405269623},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.32936978340148926,0.440336138010025,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.32936978340148926},{"x":0.41680672764778137,"y":0.32936978340148926},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.3361344635486603,0.32936978340148926,0.41680672764778137,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3294117748737335,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3519619405269623},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.29075631499290466,0.32936978340148926,0.3294117748737335,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2857142984867096,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3519619405269623},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27899160981178284,0.32936978340148926,0.2857142984867096,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3519619405269623},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27399160981178283,0.32236978340148925,0.7226470756530762,0.3589619405269623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"نظریه","boundary":[0.5226891040802002,0.34958383440971375,0.5647059082984924,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5159664154052734,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.34958383440971375,0.5159664154052734,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5008403658866882,"y":0.350772887468338},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"کاربردها","boundary":[0.4302521049976349,0.34958383440971375,0.5008403658866882,0.36979785561561584]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.34258383440971374,0.5697059082984924,0.37679785561561585],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.435196191072464},{"x":0.6974790096282959,"y":0.435196191072464},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.6504201889038086,0.435196191072464,0.6974790096282959,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.435196191072464},{"x":0.6453781723976135,"y":0.435196191072464},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.6184874176979065,0.435196191072464,0.6453781723976135,0.4518430531024933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.435196191072464},{"x":0.6974790096282959,"y":0.435196191072464},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6134874176979065,0.428196191072464,0.7024790096282959,0.4588430531024933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.43638524413108826},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4542211592197418},{"x":0.34285715222358704,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.34285715222358704,0.43638524413108826,0.38655462861061096,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.435196191072464},{"x":0.3361344635486603,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3361344635486603,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رزاقی","boundary":[0.2991596758365631,0.435196191072464,0.3361344635486603,0.45303210616111755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.435196191072464},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4542211592197418},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2941596758365631,0.428196191072464,0.39155462861061097,0.4612211592197418],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4613555371761322},{"x":0.756302535533905,"y":0.46016645431518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7260504364967346,0.4613555371761322,0.756302535533905,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6756302714347839,0.46254459023475647,0.7210084199905396,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6386554837226868,0.46373364329338074,0.6705882549285889,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.464922696352005},{"x":0.63193279504776,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5949580073356628,0.464922696352005,0.6336134672164917,0.4780023694038391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46373364329338074},{"x":0.756302535533905,"y":0.46016645431518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5899580073356628,0.45673364329338073,0.761302535533905,0.4814352102279663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4613555371761322},{"x":0.440336138010025,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4744352102279663},{"x":0.413445383310318,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4117647111415863,0.4613555371761322,0.4420168101787567,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.46373364329338074},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4613555371761322},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3613445460796356,0.46373364329338074,0.40672269463539124,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.46373364329338074},{"x":0.35462185740470886,"y":0.46254459023475647},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4780023694038391},{"x":0.32436975836753845,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایالتی","boundary":[0.32268908619880676,0.46373364329338074,0.35630252957344055,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3176470696926117,"y":0.464922696352005},{"x":0.3176470696926117,"y":0.47919145226478577},{"x":0.2857142984867096,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میسی","boundary":[0.2857142984867096,0.46611177921295166,0.3176470696926117,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.46611177921295166},{"x":0.27899160981178284,"y":0.46611177921295166},{"x":0.2806722819805145,"y":0.48038050532341003},{"x":0.26050421595573425,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.25882354378700256,0.46611177921295166,0.2806722819805145,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4815695583820343},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.2369747906923294,0.4673008322715759,0.2537815272808075,0.4815695583820343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4673008322715759},{"x":0.440336138010025,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2319747906923294,0.4603008322715759,0.4470168101787567,0.4814352102279663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمال","boundary":[0.507563054561615,0.49940547347068787,0.5462185144424438,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.4756302535533905,0.49940547347068787,0.5058823823928833,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5005945563316345},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5005945563316345},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5160523056983948},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.44873949885368347,0.5005945563316345,0.46890756487846375,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.5378151535987854,0.5231866836547852,0.5865546464920044,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5410225987434387},{"x":0.489075630903244,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.489075630903244,0.5231866836547852,0.5327731370925903,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5231866836547852},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5231866836547852},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5410225987434387},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.45210084319114685,0.5231866836547852,0.48235294222831726,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5231866836547852},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4084033668041229,0.5243757367134094,0.4453781545162201,0.5410225987434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4084033668041229,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40172269463539123,0.4935945563316345,0.5915546464920044,0.5480225987434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5636147260665894},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5624256730079651},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5766944289207458},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.32268908619880676,0.5636147260665894,0.40336135029792786,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5648037791252136},{"x":0.31596639752388,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5778834819793701},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معیری","boundary":[0.27394959330558777,0.5648037791252136,0.3176470696926117,0.5778834819793701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5648037791252136},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5636147260665894},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5766944289207458},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26894959330558776,0.5578037791252136,0.40836135029792786,0.5836944289207459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.6605042219161987,0.5636147260665894,0.6991596817970276,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلخوش","boundary":[0.6000000238418579,0.5636147260665894,0.6554622054100037,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.587395966053009},{"x":0.7731092572212219,"y":0.587395966053009},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.7260504364967346,0.587395966053009,0.7731092572212219,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.587395966053009},{"x":0.7210084199905396,"y":0.587395966053009},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6756302714347839,0.587395966053009,0.7210084199905396,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.587395966053009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.587395966053009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6504201889038086,0.587395966053009,0.6705882549285889,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.587395966053009},{"x":0.6436975002288818,"y":0.587395966053009},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6000000238418579,0.587395966053009,0.6436975002288818,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5647059082984924,0.5885850191116333,0.5949580073356628,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5596638917922974,"y":0.587395966053009},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بردسکن","boundary":[0.5109243988990784,0.5885850191116333,0.5596638917922974,0.6040428280830383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5059243988990784,0.5566147260665893,0.7781092572212219,0.6098537750244141],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.587395966053009},{"x":0.45378151535987854,"y":0.587395966053009},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6040428280830383},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.3949579894542694,0.587395966053009,0.45378151535987854,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.587395966053009},{"x":0.38991597294807434,"y":0.587395966053009},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6040428280830383},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.3529411852359772,0.587395966053009,0.38991597294807434,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.587395966053009},{"x":0.3478991687297821,"y":0.587395966053009},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6040428280830383},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3025210201740265,0.587395966053009,0.3478991687297821,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.587395966053009},{"x":0.29579833149909973,"y":0.587395966053009},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.2655462324619293,0.587395966053009,0.29579833149909973,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.587395966053009},{"x":0.25882354378700256,"y":0.587395966053009},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.2218487411737442,0.587395966053009,0.25882354378700256,0.6040428280830383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.587395966053009},{"x":0.45378151535987854,"y":0.587395966053009},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2168487411737442,0.580395966053009,0.45878151535987854,0.6110428280830383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6765754818916321},{"x":0.534453809261322,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"انگان","boundary":[0.45546218752861023,0.6765754818916321,0.5361344814300537,0.7146254181861877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6765754818916321},{"x":0.534453809261322,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.4504621875286102,0.6695754818916321,0.5411344814300537,0.7216254181861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7895362377166748},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.48403361439704895,0.7800237536430359,0.5126050710678101,0.7895362377166748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7895362377166748},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.7730237536430359,0.5176050710678101,0.7965362377166748],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/kEIjvvycgvBdDADo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/NytuZCKZPREPFZBb.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/osZWnvJAIUujOSTn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003588023476240014,0.00015709881323271217,0.9986781300536725,0.9990231789170492]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5310924649238586,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1736028492450714},{"x":0.462184876203537,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.462184876203537,0.13912010192871094,0.5310924649238586,0.1736028492450714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5310924649238586,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1736028492450714},{"x":0.462184876203537,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.457184876203537,0.13212010192871093,0.5360924649238586,0.18060284924507142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18906064331531525},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48403361439704895,0.1843044012784958,0.5210084319114685,0.18906064331531525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18906064331531525},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.17730440127849578,0.5260084319114685,0.19606064331531525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21284185349941254},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱۹","boundary":[0.48571428656578064,0.20332936942577362,0.5109243988990784,0.21284185349941254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21284185349941254},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.19632936942577361,0.5159243988990784,0.21984185349941254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.22116528451442719,0.6201680898666382,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.22116528451442719,0.5899159908294678,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.22116528451442719,0.5579832196235657,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.22116528451442719,0.5478991866111755,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.22116528451442719,0.4957983195781708,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.22116528451442719},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22116528451442719},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2342449426651001},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.22116528451442719,0.45042017102241516,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.22116528451442719,0.4151260554790497,0.2342449426651001]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.21416528451442718,0.6251680898666382,0.2412449426651001],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.5546218752861023,0.22592152655124664,0.5579832196235657,0.23186682164669037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.21892152655124664,0.5629832196235657,0.23886682164669037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6352941393852234,0.24851366877555847,0.6957983374595642,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.24851366877555847},{"x":0.63193279504776,"y":0.24851366877555847},{"x":0.63193279504776,"y":0.2615933418273926},{"x":0.605042040348053,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.605042040348053,0.24851366877555847,0.63193279504776,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2615933418273926},{"x":0.583193302154541,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.583193302154541,0.24851366877555847,0.6016806960105896,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5529412031173706,0.24851366877555847,0.5697479248046875,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.5126050710678101,0.24851366877555847,0.5445378422737122,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24851366877555847},{"x":0.507563054561615,"y":0.24851366877555847},{"x":0.507563054561615,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.24851366877555847,0.507563054561615,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2615933418273926},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.43865546584129333,0.24851366877555847,0.4907563030719757,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.24851366877555847},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24851366877555847},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2615933418273926},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.40672269463539124,0.24851366877555847,0.43361344933509827,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.24851366877555847},{"x":0.40504202246665955,"y":0.24851366877555847},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4000000059604645,0.24851366877555847,0.40504202246665955,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3966386616230011,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2615933418273926},{"x":0.364705890417099,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.364705890417099,0.24851366877555847,0.3966386616230011,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.24851366877555847},{"x":0.35966387391090393,"y":0.24851366877555847},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2615933418273926},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33949580788612366,0.24851366877555847,0.35966387391090393,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2615933418273926},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.30588236451148987,0.24851366877555847,0.3478991687297821,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7546218633651733,0.26278239488601685,0.7815126180648804,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.7159664034843445,0.26278239488601685,0.7495798468589783,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.6907563209533691,0.26278239488601685,0.7092437148094177,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.26278239488601685,0.6873949766159058,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6521008610725403,0.26278239488601685,0.6773109436035156,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2782402038574219},{"x":0.610084056854248,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.610084056854248,0.26278239488601685,0.6470588445663452,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رزاقی","boundary":[0.5798319578170776,0.26278239488601685,0.6033613681793213,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.26278239488601685,0.5764706134796143,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5411764979362488,0.26278239488601685,0.5647059082984924,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.26278239488601685},{"x":0.534453809261322,"y":0.26278239488601685},{"x":0.534453809261322,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمال","boundary":[0.5042017102241516,0.26278239488601685,0.534453809261322,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.26278239488601685},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26278239488601685},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.4722689092159271,0.26278239488601685,0.49747899174690247,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.26278239488601685},{"x":0.47058823704719543,"y":0.26278239488601685},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.4571428596973419,0.26278239488601685,0.47058823704719543,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.26278239488601685},{"x":0.45378151535987854,"y":0.26278239488601685},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.26278239488601685,0.45378151535987854,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4470588266849518,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2782402038574219},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.42016807198524475,0.26278239488601685,0.4470588266849518,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.3831932842731476,0.26278239488601685,0.4151260554790497,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3764705955982208,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلخوش","boundary":[0.3445378243923187,0.26278239488601685,0.3764705955982208,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3344537913799286,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.26278239488601685,0.3344537913799286,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.26278239488601685},{"x":0.32436975836753845,"y":0.26278239488601685},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2782402038574219},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.26050421595573425,0.26278239488601685,0.32436975836753845,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیری","boundary":[0.21848739683628082,0.26278239488601685,0.2537815272808075,0.2782402038574219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21348739683628082,0.24151366877555847,0.7865126180648804,0.2852402038574219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5310924649238586,0.2901307940483093,0.5731092691421509,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.2901307940483093,0.5310924649238586,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4957983195781708,0.2901307940483093,0.5210084319114685,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2901307940483093},{"x":0.489075630903244,"y":0.2901307940483093},{"x":0.489075630903244,"y":0.3043995201587677},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.46554622054100037,0.2901307940483093,0.489075630903244,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.4268907606601715,0.2901307940483093,0.4588235318660736,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.30558857321739197,0.5865546464920044,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31985729932785034},{"x":0.534453809261322,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.30558857321739197,0.5529412031173706,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31985729932785034},{"x":0.529411792755127,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.30558857321739197,0.5327731370925903,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31985729932785034},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.30558857321739197,0.5226891040802002,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4605042040348053,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3067776560783386,0.4605042040348053,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5428571701049805,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.32342448830604553,0.5647059082984924,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.32342448830604553,0.5361344814300537,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5042017102241516,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.32342448830604553,0.5058823823928833,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.32342448830604553},{"x":0.49747899174690247,"y":0.32342448830604553},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.32342448830604553,0.49747899174690247,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.32342448830604553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.32342448830604553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33650416135787964},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.32342448830604553,0.47058823704719543,0.33650416135787964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4117647111415863,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4067647111415863,0.2831307940483093,0.5915546464920044,0.34350416135787964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.34007135033607483,0.5445378422737122,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5142857432365417,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3519619405269623},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.33888229727745056,0.5142857432365417,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.33888229727745056,0.4941176474094391,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3376932144165039},{"x":0.48739495873451233,"y":0.33888229727745056},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45546218752861023,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.3376932144165039,0.48739495873451233,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3543400764465332},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.3306932144165039,0.5495378422737122,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.35552912950515747,0.5428571701049805,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3686088025569916},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48571428656578064,0.35552912950515747,0.4907563030719757,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3686088025569916},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.3543400764465332,0.4773109257221222,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3745540976524353},{"x":0.561344563961029,"y":0.3745540976524353},{"x":0.561344563961029,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5310924649238586,0.3745540976524353,0.561344563961029,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.37574315071105957,0.5260504484176636,0.38644471764564514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3876337707042694},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4504621875286102,0.3473400764465332,0.5680252361297607,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3876337707042694},{"x":0.489075630903244,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.489075630903244,0.3745540976524353,0.4924369752407074,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3745540976524353},{"x":0.489075630903244,"y":0.3745540976524353},{"x":0.489075630903244,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.3745540976524353,0.489075630903244,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.3745540976524353,0.4605042040348053,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4370168101787567,0.3675540976524353,0.4974369752407074,0.39344471764564515],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4946492314338684},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4946492314338684},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".۷۱۹","boundary":[0.3781512677669525,0.4946492314338684,0.40168067812919617,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4946492314338684},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4946492314338684},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.4876492314338684,0.40668067812919617,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.517241358757019},{"x":0.5159664154052734,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5159664154052734,0.5089179277420044,0.5630252361297607,0.517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5915966629981995,"y":0.517241358757019},{"x":0.5697479248046875,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5697479248046875,0.5089179277420044,0.5915966629981995,0.517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.517241358757019},{"x":0.5983193516731262,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۳۷۵","boundary":[0.5983193516731262,0.5089179277420044,0.63193279504776,0.517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.517241358757019},{"x":0.5159664154052734,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.5019179277420044,0.63693279504776,0.524241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41260403394699097},{"x":0.63193279504776,"y":0.41260403394699097},{"x":0.63193279504776,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6117647290229797,0.41260403394699097,0.63193279504776,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4244946539402008},{"x":0.578151285648346,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.41260403394699097,0.6067227125167847,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.41260403394699097,0.5714285969734192,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5092437267303467,0.41260403394699097,0.5445378422737122,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.41260403394699097,0.5042017102241516,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4244946539402008},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43865546584129333,0.41260403394699097,0.4722689092159271,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.41260403394699097},{"x":0.43361344933509827,"y":0.41260403394699097},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3966386616230011,0.41260403394699097,0.43361344933509827,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.41260403394699097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.41260403394699097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4244946539402008},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37142857909202576,0.41260403394699097,0.39159664511680603,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.41260403394699097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.41260403394699097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.41260403394699097,0.36974790692329407,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7260504364967346,0.4316290020942688,0.7546218633651733,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.4316290020942688,0.7210084199905396,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6991596817970276,0.4316290020942688,0.7126050591468811,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6571428775787354,0.4316290020942688,0.6941176652908325,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.4316290020942688,0.6554622054100037,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4316290020942688},{"x":0.63193279504776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.63193279504776,"y":0.44708681106567383},{"x":0.578151285648346,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.578151285648346,0.4316290020942688,0.63193279504776,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.5495798587799072,0.4316290020942688,0.5714285969734192,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5277311205863953,0.4316290020942688,0.5428571701049805,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5025210380554199,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5025210380554199,0.4316290020942688,0.5176470875740051,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44708681106567383},{"x":0.462184876203537,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.462184876203537,0.4316290020942688,0.4907563030719757,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4316290020942688},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4316290020942688},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.4316290020942688,0.45546218752861023,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4316290020942688},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4316290020942688},{"x":0.43865546584129333,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.3932773172855377,0.4316290020942688,0.43865546584129333,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4316290020942688},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4316290020942688},{"x":0.38655462861061096,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3630252182483673,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3630252182483673,0.4316290020942688,0.38655462861061096,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4316290020942688},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4316290020942688},{"x":0.35966387391090393,"y":0.44708681106567383},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35630252957344055,0.4316290020942688,0.35966387391090393,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3495798408985138,"y":0.44708681106567383},{"x":0.32268908619880676,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.32268908619880676,0.4316290020942688,0.3495798408985138,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4316290020942688},{"x":0.31596639752388,"y":0.4316290020942688},{"x":0.31596639752388,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3126050531864166,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3126050531864166,0.4316290020942688,0.31596639752388,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4316290020942688},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4316290020942688},{"x":0.30588236451148987,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2655462324619293,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.2655462324619293,0.4316290020942688,0.30588236451148987,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26386556029319763,"y":0.44708681106567383},{"x":0.26218488812446594,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.26218488812446594,0.4316290020942688,0.26386556029319763,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2571428716182709,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.22689075767993927,0.4316290020942688,0.2571428716182709,0.44708681106567383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22189075767993927,0.40560403394699096,0.7596218633651733,0.45408681106567383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4482758641242981},{"x":0.63193279504776,"y":0.4482758641242981},{"x":0.63193279504776,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.6151260733604431,0.4482758641242981,0.63193279504776,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4482758641242981},{"x":0.610084056854248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.610084056854248,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6033613681793213,0.4482758641242981,0.610084056854248,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5899159908294678,0.44708681106567383,0.5983193516731262,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5865546464920044,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.5579832196235657,0.4458977282047272,0.5848739743232727,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5495798587799072,0.4458977282047272,0.5529412031173706,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.4458977282047272,0.5495798587799072,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6789916157722473,0.46373364329338074,0.7277311086654663,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4756242632865906},{"x":0.653781533241272,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.653781533241272,0.46373364329338074,0.6739495992660522,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.46373364329338074,0.6554622054100037,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6084033846855164,0.46373364329338074,0.6302521228790283,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.46373364329338074},{"x":0.605042040348053,"y":0.46373364329338074},{"x":0.605042040348053,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.46373364329338074,0.605042040348053,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47681331634521484},{"x":0.561344563961029,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.561344563961029,0.46373364329338074,0.5966386795043945,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47681331634521484},{"x":0.529411792755127,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.529411792755127,0.46373364329338074,0.5546218752861023,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4941176474094391,0.46373364329338074,0.5243697762489319,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47681331634521484},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.46373364329338074,0.4907563030719757,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.46373364329338074},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46373364329338074},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47681331634521484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.46373364329338074,0.48403361439704895,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6924369931221008,0.4780023694038391,0.7428571581840515,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6571428775787354,0.47919145226478577,0.6890756487846375,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.47919145226478577},{"x":0.653781533241272,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.47919145226478577,0.6554622054100037,0.48989298939704895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7428571581840515,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4910820424556732},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4504621875286102,0.43889772820472717,0.7478571581840515,0.4980820424556732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48989298939704895},{"x":0.610084056854248,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۱۶","boundary":[0.6084033846855164,0.4780023694038391,0.6302521228790283,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5899159908294678,0.4780023694038391,0.6033613681793213,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5848739743232727,0.4780023694038391,0.5882353186607361,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4780023694038391},{"x":0.578151285648346,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5529412031173706,0.4780023694038391,0.5798319578170776,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5495798587799072,0.47919145226478577,0.5529412031173706,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5193277597427368,0.47919145226478577,0.5445378422737122,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.47919145226478577,0.5159664154052734,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6571428775787354,0.49346017837524414,0.6924369931221008,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.49346017837524414,0.6554622054100037,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.49346017837524414},{"x":0.63193279504776,"y":0.49346017837524414},{"x":0.63193279504776,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6084033846855164,0.49346017837524414,0.63193279504776,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6033613681793213,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5815126299858093,0.49346017837524414,0.6033613681793213,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5747899413108826,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.49346017837524414,0.5747899413108826,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5243697762489319,0.49346017837524414,0.5647059082984924,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5065398216247559},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48235294222831726,0.49346017837524414,0.5193277597427368,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5065398216247559},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.45042017102241516,0.49346017837524414,0.4773109257221222,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4453781545162201,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4151260554790497,0.49346017837524414,0.4453781545162201,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4084033668041229,0.49346017837524414,0.4117647111415863,0.5065398216247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.28999999165534973}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.47219145226478576,0.6974369931221008,0.5135398216247559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6621848940849304,0.5077288746833801,0.6840336322784424,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.5077288746833801,0.6554622054100037,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7260504364967346,0.5231866836547852,0.7613445520401001,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6873949766159058,0.5243757367134094,0.7243697643280029,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6571428775787354,0.5243757367134094,0.6890756487846375,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5243757367134094,0.6554622054100037,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5243757367134094},{"x":0.63193279504776,"y":0.5243757367134094},{"x":0.63193279504776,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6151260733604431,0.5243757367134094,0.63193279504776,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6554622054100037,0.5362663269042969,0.6991596817970276,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.5362663269042969,0.6554622054100037,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"امولفان","boundary":[0.5932773351669312,0.5362663269042969,0.6302521228790283,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.5596638917922974,0.5362663269042969,0.5882353186607361,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.5378151535987854,0.5374554395675659,0.5529412031173706,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.5374554395675659,0.5361344814300537,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.4924369752407074,0.5374554395675659,0.5260504484176636,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5374554395675659},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5374554395675659},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رزاقی","boundary":[0.4638655483722687,0.5374554395675659,0.48571428656578064,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.5374554395675659,0.4605042040348053,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5374554395675659},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5374554395675659},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5517241358757019},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمال","boundary":[0.42352941632270813,0.5374554395675659,0.45042017102241516,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5374554395675659},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5374554395675659},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.3949579894542694,0.5374554395675659,0.41848739981651306,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.3798319399356842,0.5374554395675659,0.3949579894542694,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5517241358757019},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37310925126075745,0.5374554395675659,0.3798319399356842,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5517241358757019},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.33949580788612366,0.5374554395675659,0.3680672347545624,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلخوش","boundary":[0.3025210201740265,0.5386444926261902,0.3327731192111969,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5386444926261902},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5386444926261902},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5529131889343262},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29243698716163635,0.5386444926261902,0.29579833149909973,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5386444926261902},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5517241358757019},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.22521008551120758,0.5386444926261902,0.2857142984867096,0.5517241358757019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5517241358757019},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22021008551120758,0.5007288746833801,0.7663445520401001,0.5587241358757019],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.557669460773468},{"x":0.63193279504776,"y":0.557669460773468},{"x":0.63193279504776,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معیری","boundary":[0.5966386795043945,0.557669460773468,0.63193279504776,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6571428775787354,0.5683709979057312,0.6974790096282959,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.5695600509643555,0.6554622054100037,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6184874176979065,0.5695600509643555,0.6336134672164917,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6000000238418579,0.5695600509643555,0.6168067455291748,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5949580073356628,0.5695600509643555,0.6000000238418579,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5814506411552429},{"x":0.561344563961029,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.561344563961029,0.5695600509643555,0.5949580073356628,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5814506411552429},{"x":0.556302547454834,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.556302547454834,0.5695600509643555,0.5596638917922974,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5814506411552429},{"x":0.529411792755127,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.529411792755127,0.5695600509643555,0.5512605309486389,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5695600509643555},{"x":0.529411792755127,"y":0.5695600509643555},{"x":0.529411792755127,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.5695600509643555,0.529411792755127,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6924369931221008,"y":0.596908450126648},{"x":0.6571428775787354,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6571428775787354,0.5826396942138672,0.6924369931221008,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6554622054100037,"y":0.596908450126648},{"x":0.6504201889038086,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5826396942138672,0.6554622054100037,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672},{"x":0.63193279504776,"y":0.5826396942138672},{"x":0.63193279504776,"y":0.596908450126648},{"x":0.5882353186607361,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چندجمله","boundary":[0.5882353186607361,0.5826396942138672,0.63193279504776,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5826396942138672},{"x":0.583193302154541,"y":0.5826396942138672},{"x":0.583193302154541,"y":0.596908450126648},{"x":0.5512605309486389,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ایها--","boundary":[0.5512605309486389,0.5826396942138672,0.583193302154541,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5495798587799072,"y":0.596908450126648},{"x":0.5142857432365417,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5142857432365417,0.5826396942138672,0.5495798587799072,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5042017102241516,"y":0.596908450126648},{"x":0.45546218752861023,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.45546218752861023,0.5826396942138672,0.5042017102241516,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5826396942138672},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5826396942138672},{"x":0.45210084319114685,"y":0.596908450126648},{"x":0.4470588266849518,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4470588266849518,0.5826396942138672,0.45210084319114685,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4453781545162201,"y":0.596908450126648},{"x":0.4285714328289032,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4285714328289032,0.5826396942138672,0.4453781545162201,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4252100884914398,"y":0.596908450126648},{"x":0.42016807198524475,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.42016807198524475,0.5826396942138672,0.4252100884914398,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5826396942138672},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5826396942138672},{"x":0.29075631499290466,"y":0.596908450126648},{"x":0.22689075767993927,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Polynomials","boundary":[0.22689075767993927,0.5826396942138672,0.29075631499290466,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3008403480052948,"y":0.596908450126648},{"x":0.29243698716163635,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.29243698716163635,0.5826396942138672,0.3008403480052948,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3310924470424652,"y":0.596908450126648},{"x":0.3008403480052948,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Study","boundary":[0.3008403480052948,0.5826396942138672,0.3310924470424652,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5826396942138672},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5826396942138672},{"x":0.35630252957344055,"y":0.596908450126648},{"x":0.3361344635486603,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.3361344635486603,0.5826396942138672,0.35630252957344055,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4100840389728546,"y":0.596908450126648},{"x":0.3630252182483673,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Teaching","boundary":[0.3630252182483673,0.5826396942138672,0.4100840389728546,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5992865562438965},{"x":0.63193279504776,"y":0.5992865562438965},{"x":0.63193279504776,"y":0.612366259098053},{"x":0.6285714507102966,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6285714507102966,0.5992865562438965,0.63193279504776,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6285714507102966,"y":0.612366259098053},{"x":0.5932773351669312,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Higher","boundary":[0.5932773351669312,0.5992865562438965,0.6285714507102966,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5915966629981995,"y":0.612366259098053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5882353186607361,0.5992865562438965,0.5915966629981995,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5865546464920044,"y":0.612366259098053},{"x":0.583193302154541,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.583193302154541,0.5992865562438965,0.5865546464920044,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5747899413108826,"y":0.612366259098053},{"x":0.5596638917922974,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5596638917922974,0.5992865562438965,0.5747899413108826,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5529412031173706,"y":0.612366259098053},{"x":0.5310924649238586,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5310924649238586,0.5992865562438965,0.5529412031173706,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5310924649238586,"y":0.612366259098053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5226891040802002,0.5992865562438965,0.5310924649238586,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5142857432365417,"y":0.612366259098053},{"x":0.4957983195781708,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4957983195781708,0.5992865562438965,0.5142857432365417,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5992865562438965},{"x":0.489075630903244,"y":0.5992865562438965},{"x":0.489075630903244,"y":0.612366259098053},{"x":0.43697479367256165,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چبیشف","boundary":[0.43697479367256165,0.5992865562438965,0.489075630903244,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5992865562438965},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5992865562438965},{"x":0.43529412150382996,"y":0.612366259098053},{"x":0.4285714328289032,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4285714328289032,0.5992865562438965,0.43529412150382996,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5992865562438965},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5992865562438965},{"x":0.4268907606601715,"y":0.612366259098053},{"x":0.38655462861061096,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.38655462861061096,0.5992865562438965,0.4268907606601715,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5992865562438965},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5992865562438965},{"x":0.3798319399356842,"y":0.612366259098053},{"x":0.3310924470424652,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.3310924470424652,0.5992865562438965,0.3798319399356842,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5992865562438965},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5992865562438965},{"x":0.32436975836753845,"y":0.612366259098053},{"x":0.3210084140300751,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3210084140300751,0.5992865562438965,0.32436975836753845,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5992865562438965},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5992865562438965},{"x":0.3193277418613434,"y":0.612366259098053},{"x":0.3025210201740265,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3025210201740265,0.5992865562438965,0.3193277418613434,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5992865562438965},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5992865562438965},{"x":0.2974790036678314,"y":0.612366259098053},{"x":0.29411765933036804,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29411765933036804,0.5992865562438965,0.2974790036678314,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5992865562438965},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5992865562438965},{"x":0.2840336263179779,"y":0.612366259098053},{"x":0.22521008551120758,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Chebyshev","boundary":[0.22521008551120758,0.5992865562438965,0.2840336263179779,0.612366259098053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6991596817970276,"y":0.612366259098053},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22021008551120758,0.5530475668907165,0.7041596817970276,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"؛","boundary":[0.3966386616230011,0.6147443652153015,0.4000000059604645,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6554622054100037,0.6242568492889404,0.6907563209533691,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.6242568492889404,0.6554622054100037,0.6349583864212036]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"en","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3916386616230011,0.6077443652153015,0.6957563209533691,0.6419583864212036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6290130615234375},{"x":0.63193279504776,"y":0.6290130615234375},{"x":0.63193279504776,"y":0.642092764377594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.5899159908294678,0.6290130615234375,0.63193279504776,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6290130615234375},{"x":0.583193302154541,"y":0.6290130615234375},{"x":0.583193302154541,"y":0.642092764377594},{"x":0.5193277597427368,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5193277597427368,0.6290130615234375,0.583193302154541,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5159664154052734,"y":0.642092764377594},{"x":0.507563054561615,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.507563054561615,0.6290130615234375,0.5159664154052734,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5042017102241516,"y":0.642092764377594},{"x":0.48739495873451233,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.48739495873451233,0.6290130615234375,0.5042017102241516,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4773109257221222,"y":0.642092764377594},{"x":0.44873949885368347,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.44873949885368347,0.6290130615234375,0.4773109257221222,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4470588266849518,"y":0.642092764377594},{"x":0.43697479367256165,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43697479367256165,0.6290130615234375,0.4470588266849518,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6290130615234375},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6290130615234375},{"x":0.43697479367256165,"y":0.642092764377594},{"x":0.3983193337917328,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.3983193337917328,0.6290130615234375,0.43697479367256165,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6290130615234375},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6290130615234375},{"x":0.38655462861061096,"y":0.642092764377594},{"x":0.3361344635486603,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.3361344635486603,0.6290130615234375,0.38655462861061096,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3294117748737335,"y":0.642092764377594},{"x":0.32605043053627014,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.32605043053627014,0.6290130615234375,0.3294117748737335,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3210084140300751,"y":0.642092764377594},{"x":0.30588236451148987,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.30588236451148987,0.6290130615234375,0.3210084140300751,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3008403480052948,"y":0.642092764377594},{"x":0.2974790036678314,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2974790036678314,0.6290130615234375,0.3008403480052948,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2857142984867096,"y":0.642092764377594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Differential","boundary":[0.22521008551120758,0.6290130615234375,0.2857142984867096,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6432818174362183},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6432818174362183},{"x":0.40168067812919617,"y":0.65636146068573},{"x":0.34117648005485535,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Equations--","boundary":[0.34117648005485535,0.6432818174362183,0.40168067812919617,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4605042040348053,"y":0.65636146068573},{"x":0.40168067812919617,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Numerical","boundary":[0.40168067812919617,0.6432818174362183,0.4605042040348053,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5058823823928833,"y":0.65636146068573},{"x":0.46554622054100037,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"solution","boundary":[0.46554622054100037,0.6432818174362183,0.5058823823928833,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5176470875740051,"y":0.65636146068573},{"x":0.5058823823928833,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5058823823928833,0.6432818174362183,0.5176470875740051,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5478991866111755,"y":0.65636146068573},{"x":0.5176470875740051,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.5176470875740051,0.6432818174362183,0.5478991866111755,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5714285969734192,"y":0.65636146068573},{"x":0.5529412031173706,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5529412031173706,0.6432818174362183,0.5714285969734192,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6285714507102966,"y":0.65636146068573},{"x":0.578151285648346,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Teaching","boundary":[0.578151285648346,0.6432818174362183,0.6285714507102966,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6432818174362183},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6432818174362183},{"x":0.33949580788612366,"y":0.65636146068573},{"x":0.3344537913799286,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"؛","boundary":[0.3344537913799286,0.6432818174362183,0.33949580788612366,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6432818174362183},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6432818174362183},{"x":0.3310924470424652,"y":0.65636146068573},{"x":0.32605043053627014,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.32605043053627014,0.6432818174362183,0.3310924470424652,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6432818174362183},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6432818174362183},{"x":0.32436975836753845,"y":0.65636146068573},{"x":0.289075642824173,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.289075642824173,0.6432818174362183,0.32436975836753845,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6432818174362183},{"x":0.289075642824173,"y":0.6432818174362183},{"x":0.289075642824173,"y":0.65636146068573},{"x":0.2840336263179779,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.2840336263179779,0.6432818174362183,0.289075642824173,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6432818174362183},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6432818174362183},{"x":0.2840336263179779,"y":0.65636146068573},{"x":0.2806722819805145,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"؛","boundary":[0.2806722819805145,0.6432818174362183,0.2840336263179779,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6432818174362183},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6432818174362183},{"x":0.2705882489681244,"y":0.65636146068573},{"x":0.22689075767993927,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"معادلات","boundary":[0.22689075767993927,0.6432818174362183,0.2705882489681244,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.671819269657135},{"x":0.6033613681793213,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6033613681793213,0.6587395668029785,0.6336134672164917,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5983193516731262,"y":0.671819269657135},{"x":0.5882353186607361,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5882353186607361,0.6587395668029785,0.5983193516731262,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5848739743232727,"y":0.671819269657135},{"x":0.5478991866111755,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5478991866111755,0.6587395668029785,0.5848739743232727,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5394958257675171,"y":0.671819269657135},{"x":0.4924369752407074,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4924369752407074,0.6587395668029785,0.5394958257675171,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.671819269657135},{"x":0.48235294222831726,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48235294222831726,0.6587395668029785,0.48739495873451233,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48235294222831726,"y":0.671819269657135},{"x":0.46554622054100037,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.46554622054100037,0.6587395668029785,0.48235294222831726,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4605042040348053,"y":0.671819269657135},{"x":0.45546218752861023,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45546218752861023,0.6587395668029785,0.4605042040348053,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6706302165985107},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Study","boundary":[0.22689075767993927,0.6587395668029785,0.2554621994495392,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6587395668029785},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6587395668029785},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6706302165985107},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.25882354378700256,0.6587395668029785,0.27899160981178284,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Teaching","boundary":[0.2857142984867096,0.6587395668029785,0.3327731192111969,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6587395668029785},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6587395668029785},{"x":0.39159664511680603,"y":0.671819269657135},{"x":0.34117648005485535,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--Integral","boundary":[0.34117648005485535,0.6587395668029785,0.39159664511680603,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6587395668029785},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6587395668029785},{"x":0.45210084319114685,"y":0.671819269657135},{"x":0.3949579894542694,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Equations","boundary":[0.3949579894542694,0.6587395668029785,0.45210084319114685,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6336134672164917,"y":0.68727707862854},{"x":0.5966386795043945,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Higher","boundary":[0.5966386795043945,0.6730083227157593,0.6336134672164917,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5966386795043945,"y":0.68727707862854},{"x":0.5915966629981995,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.6730083227157593,0.5966386795043945,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5932773351669312,"y":0.68727707862854},{"x":0.5882353186607361,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5882353186607361,0.6730083227157593,0.5932773351669312,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6730083227157593},{"x":0.583193302154541,"y":0.6730083227157593},{"x":0.583193302154541,"y":0.68727707862854},{"x":0.5663865804672241,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5663865804672241,0.6730083227157593,0.583193302154541,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5529412031173706,"y":0.68727707862854},{"x":0.5394958257675171,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5394958257675171,0.6730083227157593,0.5529412031173706,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5243697762489319,"y":0.68727707862854},{"x":0.48739495873451233,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"طیفی--","boundary":[0.48739495873451233,0.6730083227157593,0.5243697762489319,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48739495873451233,"y":0.68727707862854},{"x":0.4470588266849518,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4470588266849518,0.6730083227157593,0.48739495873451233,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6730083227157593},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6730083227157593},{"x":0.43697479367256165,"y":0.68727707862854},{"x":0.3815126121044159,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.3815126121044159,0.6730083227157593,0.43697479367256165,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3781512677669525,"y":0.68727707862854},{"x":0.37310925126075745,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37310925126075745,0.6730083227157593,0.3781512677669525,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3680672347545624,"y":0.68727707862854},{"x":0.3529411852359772,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3529411852359772,0.6730083227157593,0.3680672347545624,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3478991687297821,"y":0.68727707862854},{"x":0.34285715222358704,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34285715222358704,0.6730083227157593,0.3478991687297821,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3327731192111969,"y":0.68727707862854},{"x":0.32605043053627014,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.32605043053627014,0.6730083227157593,0.3327731192111969,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2689075767993927,"y":0.68727707862854},{"x":0.22689075767993927,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Spectral","boundary":[0.22689075767993927,0.6730083227157593,0.2689075767993927,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3210084140300751,"y":0.68727707862854},{"x":0.27394959330558777,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"methods","boundary":[0.27394959330558777,0.6730083227157593,0.3210084140300751,0.68727707862854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"en","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6336134672164917,"y":0.68727707862854},{"x":0.22521008551120758,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.6220130615234375,0.6386134672164917,0.69427707862854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3966386616230011,0.6147443652153015,0.3983193337917328,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6147443652153015},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6147443652153015},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Polynomials","boundary":[0.4000000059604645,0.6147443652153015,0.46554622054100037,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6254459023475647},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.46554622054100037,0.6147443652153015,0.4739495813846588,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4756302535533905,0.6147443652153015,0.5058823823928833,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6147443652153015},{"x":0.529411792755127,"y":0.6147443652153015},{"x":0.529411792755127,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5109243988990784,0.6147443652153015,0.529411792755127,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Teaching","boundary":[0.5327731370925903,0.6147443652153015,0.5815126299858093,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.6147443652153015,0.5899159908294678,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5915966629981995,0.6147443652153015,0.6268907785415649,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6147443652153015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6147443652153015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6285714507102966,0.6147443652153015,0.63193279504776,0.6254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6147443652153015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6147443652153015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3916386616230011,0.6077443652153015,0.63693279504776,0.6324459023475647],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.686087965965271},{"x":0.5058823823928833,"y":0.686087965965271},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4756302535533905,0.686087965965271,0.5058823823928833,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.686087965965271},{"x":0.529411792755127,"y":0.686087965965271},{"x":0.529411792755127,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5109243988990784,0.686087965965271,0.529411792755127,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.686087965965271},{"x":0.5815126299858093,"y":0.68727707862854},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Teaching","boundary":[0.5327731370925903,0.686087965965271,0.5815126299858093,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.68727707862854},{"x":0.5899159908294678,"y":0.68727707862854},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.68727707862854,0.5899159908294678,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.68727707862854},{"x":0.6268907785415649,"y":0.68727707862854},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5899159908294678,0.68727707862854,0.6268907785415649,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.68727707862854},{"x":0.63193279504776,"y":0.68727707862854},{"x":0.63193279504776,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6285714507102966,0.68727707862854,0.63193279504776,0.6979786157608032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.686087965965271},{"x":0.63193279504776,"y":0.68727707862854},{"x":0.63193279504776,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4706302535533905,0.679087965965271,0.63693279504776,0.7049786157608032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6907563209533691,0.6979786157608032,0.7226890921592712,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6554622054100037,0.6979786157608032,0.6857143044471741,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.6979786157608032,0.6554622054100037,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6991676688194275},{"x":0.63193279504776,"y":0.6991676688194275},{"x":0.63193279504776,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.6151260733604431,0.6991676688194275,0.63193279504776,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7110582590103149},{"x":0.610084056854248,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.6991676688194275,0.6134454011917114,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.5848739743232727,0.6991676688194275,0.6067227125167847,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.6991676688194275,0.5764706134796143,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰-","boundary":[0.5310924649238586,0.6991676688194275,0.5647059082984924,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6907563209533691,0.7122473120689392,0.7226890921592712,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6521008610725403,0.7122473120689392,0.6857143044471741,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.7122473120689392,0.6554622054100037,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7122473120689392},{"x":0.63193279504776,"y":0.7122473120689392},{"x":0.63193279504776,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5966386795043945,0.7122473120689392,0.63193279504776,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5899159908294678,"y":0.72651606798172},{"x":0.5630252361297607,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5630252361297607,0.7122473120689392,0.5899159908294678,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5579832196235657,"y":0.72651606798172},{"x":0.5277311205863953,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5277311205863953,0.7122473120689392,0.5579832196235657,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5243697762489319,"y":0.72651606798172},{"x":0.5210084319114685,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.7122473120689392,0.5243697762489319,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5159664154052734,"y":0.72651606798172},{"x":0.4924369752407074,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4924369752407074,0.7122473120689392,0.5159664154052734,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.72651606798172},{"x":0.46554622054100037,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.46554622054100037,0.7134363651275635,0.48739495873451233,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.72651606798172},{"x":0.45546218752861023,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.7134363651275635,0.4588235318660736,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7134363651275635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7134363651275635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.72651606798172},{"x":0.4084033668041229,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4084033668041229,0.7134363651275635,0.44873949885368347,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7159664034843445,0.7288941740989685,0.7327731251716614,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.7288941740989685,0.7142857313156128,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6521008610725403,0.7277051210403442,0.6857143044471741,0.7395957112312317]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.740784764289856},{"x":0.4084033668041229,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.6909786157608032,0.7377731251716614,0.747784764289856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.72651606798172},{"x":0.6302521228790283,"y":0.72651606798172},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6033613681793213,0.72651606798172,0.6302521228790283,0.7395957112312317]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.72651606798172},{"x":0.5932773351669312,"y":0.72651606798172},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹","boundary":[0.5899159908294678,0.72651606798172,0.5949580073356628,0.7395957112312317]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ر","boundary":[0.5848739743232727,0.7277051210403442,0.5899159908294678,0.7395957112312317]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"/","boundary":[0.5815126299858093,0.7277051210403442,0.5865546464920044,0.7395957112312317]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5680672526359558,"y":0.740784764289856},{"x":0.5260504484176636,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"QA۴۰۴","boundary":[0.5243697762489319,0.7277051210403442,0.5680672526359558,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"/","boundary":[0.5680672526359558,0.7277051210403442,0.5731092691421509,0.7395957112312317]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7277051210403442},{"x":0.578151285648346,"y":0.7277051210403442},{"x":0.578151285648346,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵","boundary":[0.5731092691421509,0.7277051210403442,0.578151285648346,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7159664034843445,0.7431629300117493,0.7327731251716614,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.7431629300117493,0.7159664034843445,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6605042219161987,0.7431629300117493,0.6857143044471741,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.7431629300117493,0.6554622054100037,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7310924530029297,0.7574316263198853,0.7613445520401001,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7574316263198853},{"x":0.729411780834198,"y":0.7574316263198853},{"x":0.729411780834198,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6789916157722473,0.7574316263198853,0.729411780834198,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7693222165107727},{"x":0.658823549747467,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.658823549747467,0.7574316263198853,0.6739495992660522,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.7574316263198853,0.6554622054100037,0.7693222165107727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5193697762489319,0.7207051210403442,0.7663445520401001,0.7763222165107727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7776456475257874,0.5411764979362488,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7883471846580505},{"x":0.507563054561615,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7764565944671631,0.5260504484176636,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7883471846580505},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۴","boundary":[0.4756302535533905,0.7764565944671631,0.5025210380554199,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7883471846580505},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.45378151535987854,0.7764565944671631,0.4739495813846588,0.7883471846580505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7883471846580505},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44878151535987854,0.7694565944671631,0.5461764979362488,0.7953471846580505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7431629300117493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7431629300117493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۱۵/۵۵","boundary":[0.5915966629981995,0.7431629300117493,0.63193279504776,0.7526754140853882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7669441103935242},{"x":0.583193302154541,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶۵۲۶۴۵","boundary":[0.583193302154541,0.7586206793785095,0.6302521228790283,0.7669441103935242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7431629300117493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7431629300117493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7669441103935242},{"x":0.583193302154541,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.7361629300117493,0.63693279504776,0.7739441103935242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7931034564971924,0.5546218752861023,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4252100884914398,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8038049936294556,0.5714285969734192,0.8145065307617188]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4268907606601715,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7861034564971924,0.5764285969734192,0.8215065307617188],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/HHGXJdWniPUesTIk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/zQPHKgouKreXPddy.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/eJhPJTvtjgCvfNtV.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0006440929424862902,0.00040876681030717956,0.9989323493733125,0.9995562061038795]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.350772887468338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.350772887468338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36623066663742065},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"...ﺪ","boundary":[0.38823530077934265,0.350772887468338,0.41680672764778137,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.350772887468338},{"x":0.43697479367256165,"y":0.350772887468338},{"x":0.43697479367256165,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"اﺪ","boundary":[0.4268907606601715,0.350772887468338,0.43697479367256165,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.350772887468338},{"x":0.45210084319114685,"y":0.350772887468338},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4436974823474884,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"ﺮ","boundary":[0.4436974823474884,0.350772887468338,0.45210084319114685,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.350772887468338},{"x":0.4756302535533905,"y":0.350772887468338},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36623066663742065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"ﺪ","boundary":[0.47058823704719543,0.350772887468338,0.4756302535533905,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.350772887468338},{"x":0.5025210380554199,"y":0.350772887468338},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"اﻮ","boundary":[0.4924369752407074,0.350772887468338,0.5025210380554199,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.350772887468338},{"x":0.5176470875740051,"y":0.350772887468338},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5092437267303467,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5092437267303467,0.350772887468338,0.5176470875740051,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.350772887468338},{"x":0.5529412031173706,"y":0.350772887468338},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5445378422737122,0.350772887468338,0.5529412031173706,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.350772887468338},{"x":0.5882353186607361,"y":0.350772887468338},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5647059082984924,0.350772887468338,0.5882353186607361,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.350772887468338},{"x":0.6117647290229797,"y":0.350772887468338},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"ﻢ","boundary":[0.6033613681793213,0.350772887468338,0.6117647290229797,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.350772887468338},{"x":0.6302521228790283,"y":0.350772887468338},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻘ","boundary":[0.6201680898666382,0.350772887468338,0.6302521228790283,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.350772887468338},{"x":0.6302521228790283,"y":0.350772887468338},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36623066663742065},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.343772887468338,0.6352521228790283,0.37323066663742066],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/JcXSvEgWNJTDiVwP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/OjdgTUWyYEdVXENn.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/goojbGIqckRqUFVS.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/LqFnOVeKVPNsavTp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/mdrCfVcZPycBkJgi.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/GGMaSXDszruBbNfR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00022072273173882193,0.9986724807354582,0.99896803817114]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻔﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.2568370997905731,0.24369747936725616,0.26872771978378296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2568370997905731},{"x":0.75126051902771,"y":0.2568370997905731},{"x":0.75126051902771,"y":0.26872771978378296},{"x":0.729411780834198,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔ","boundary":[0.729411780834198,0.2568370997905731,0.75126051902771,0.26872771978378296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7630252242088318,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":1,"str":"ﺸﯿﭘ","boundary":[0.7630252242088318,0.2568370997905731,0.7831932902336121,0.26872771978378296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24983709979057311,0.7881932902336121,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3067776560783386},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.21512605249881744,0.29607608914375305,0.2218487411737442,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.6184874176979065,0.2948870360851288,0.6369748115539551,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾرﺎﻌﺗ","boundary":[0.6436975002288818,0.2948870360851288,0.6890756487846375,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2948870360851288},{"x":0.702521026134491,"y":0.2948870360851288},{"x":0.702521026134491,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.2948870360851288,0.702521026134491,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3067776560783386},{"x":0.707563042640686,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.707563042640686,0.2948870360851288,0.7579832077026367,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3067776560783386},{"x":0.778151273727417,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.778151273727417,0.29607608914375305,0.7848739624023438,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034},{"x":0.2218487411737442,"y":0.31985729932785034},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3305588662624359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.21512605249881744,0.31985729932785034,0.2218487411737442,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3305588662624359},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.3186682462692261,0.2554621994495392,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3305588662624359},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.3186682462692261,0.2689075767993927,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3305588662624359},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3186682462692261,0.2840336263179779,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3305588662624359},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.3186682462692261,0.2974790036678314,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3305588662624359},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.3186682462692261,0.3126050531864166,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3186682462692261},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3186682462692261},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3305588662624359},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.3186682462692261,0.32605043053627014,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3186682462692261},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3186682462692261},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.3186682462692261,0.33949580788612366,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3186682462692261},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3186682462692261},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.3186682462692261,0.35462185740470886,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3305588662624359},{"x":0.364705890417099,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.3186682462692261,0.3680672347545624,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.3186682462692261,0.3831932842731476,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.3186682462692261,0.3966386616230011,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3305588662624359},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.3186682462692261,0.4117647111415863,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3305588662624359},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.3186682462692261,0.4252100884914398,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3186682462692261},{"x":0.440336138010025,"y":0.3186682462692261},{"x":0.440336138010025,"y":0.3305588662624359},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.3186682462692261,0.440336138010025,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3186682462692261},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3186682462692261},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3305588662624359},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3186682462692261,0.45378151535987854,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3186682462692261},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3186682462692261},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3305588662624359},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.3186682462692261,0.46890756487846375,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3186682462692261},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3186682462692261},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3305588662624359},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.3186682462692261,0.48235294222831726,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3186682462692261},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3186682462692261},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3305588662624359},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.3186682462692261,0.49747899174690247,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3305588662624359},{"x":0.507563054561615,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.3186682462692261,0.5109243988990784,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.3186682462692261,0.5260504484176636,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.3186682462692261,0.5394958257675171,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.3186682462692261,0.5529412031173706,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.3186682462692261,0.5680672526359558,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.5848739743232727,0.3186682462692261,0.6033613681793213,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3305588662624359},{"x":0.610084056854248,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾرﺎﻌﺗ","boundary":[0.610084056854248,0.3186682462692261,0.6554622054100037,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.3186682462692261,0.6689075827598572,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.6739495992660522,0.3186682462692261,0.7159664034843445,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7361344695091248,0.31985729932785034,0.7428571581840515,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3186682462692261},{"x":0.756302535533905,"y":0.3186682462692261},{"x":0.756302535533905,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.3186682462692261,0.756302535533905,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34363853931427},{"x":0.2218487411737442,"y":0.34363853931427},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3543400764465332},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"٨","boundary":[0.21512605249881744,0.34363853931427,0.2218487411737442,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2521008551120758,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.3412604033946991,0.2554621994495392,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2689075767993927,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.3412604033946991,0.2689075767993927,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2806722819805145,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3412604033946991,0.2840336263179779,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2974790036678314,"y":0.35315102338790894},{"x":0.29411765933036804,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.3412604033946991,0.2974790036678314,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35315102338790894},{"x":0.30924370884895325,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.3412604033946991,0.3126050531864166,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3412604033946991},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3412604033946991},{"x":0.32605043053627014,"y":0.35315102338790894},{"x":0.32268908619880676,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.3412604033946991,0.32605043053627014,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3412604033946991},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3412604033946991},{"x":0.33949580788612366,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3361344635486603,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.3412604033946991,0.33949580788612366,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3412604033946991},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3412604033946991},{"x":0.35462185740470886,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3512605130672455,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.3412604033946991,0.35462185740470886,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3680672347545624,"y":0.35315102338790894},{"x":0.364705890417099,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.3412604033946991,0.3680672347545624,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3831932842731476,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3798319399356842,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.3412604033946991,0.3831932842731476,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3966386616230011,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3932773172855377,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.3412604033946991,0.3966386616230011,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4084033668041229,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.3412604033946991,0.4117647111415863,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4252100884914398,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.4252100884914398,0.3412604033946991,0.4285714328289032,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35315102338790894},{"x":0.440336138010025,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.440336138010025,0.3412604033946991,0.4436974823474884,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3412604033946991},{"x":0.489075630903244,"y":0.3412604033946991},{"x":0.489075630903244,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ","boundary":[0.45042017102241516,0.3412604033946991,0.489075630903244,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.4957983195781708,0.3412604033946991,0.5193277597427368,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.5210084319114685,0.3412604033946991,0.5394958257675171,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3412604033946991},{"x":0.556302547454834,"y":0.3412604033946991},{"x":0.556302547454834,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5462185144424438,0.3412604033946991,0.556302547454834,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35315102338790894},{"x":0.561344563961029,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺴﻧ","boundary":[0.561344563961029,0.3412604033946991,0.5966386795043945,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﻘﯿﻘﺣ","boundary":[0.6117647290229797,0.3412604033946991,0.6420168280601501,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑاﻮﺗ","boundary":[0.6487395167350769,0.3412604033946991,0.6773109436035156,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﻂﺴﺑ","boundary":[0.6840336322784424,0.3412604033946991,0.7109243869781494,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.34363853931427},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34363853931427},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7361344695091248,0.34363853931427,0.7428571581840515,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3412604033946991},{"x":0.756302535533905,"y":0.3412604033946991},{"x":0.756302535533905,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.3412604033946991,0.756302535533905,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":1,"str":"٨","boundary":[0.21512605249881744,0.3674197494983673,0.2218487411737442,0.3781212866306305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.3650416135787964,0.2554621994495392,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.3650416135787964,0.2689075767993927,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3650416135787964,0.2840336263179779,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3769322335720062},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.3650416135787964,0.2974790036678314,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3769322335720062},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.3650416135787964,0.3126050531864166,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3650416135787964},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3650416135787964},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3769322335720062},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.3650416135787964,0.32605043053627014,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3650416135787964},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3650416135787964},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.3650416135787964,0.33949580788612366,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3650416135787964},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3650416135787964},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.3650416135787964,0.35462185740470886,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3769322335720062},{"x":0.364705890417099,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.3650416135787964,0.3680672347545624,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.3650416135787964,0.3831932842731476,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.3650416135787964,0.3966386616230011,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.3650416135787964,0.4117647111415863,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3769322335720062},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.3650416135787964,0.4252100884914398,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3650416135787964},{"x":0.440336138010025,"y":0.3650416135787964},{"x":0.440336138010025,"y":0.3769322335720062},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.3650416135787964,0.440336138010025,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3650416135787964},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3650416135787964},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3769322335720062},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3650416135787964,0.45378151535987854,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3650416135787964},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3650416135787964},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3769322335720062},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.3650416135787964,0.46890756487846375,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3650416135787964},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3650416135787964},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.3650416135787964,0.48235294222831726,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3650416135787964},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3650416135787964},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.3650416135787964,0.49747899174690247,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3769322335720062},{"x":0.507563054561615,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.3650416135787964,0.5109243988990784,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯾوﻮﯿﻟ‐مرﻮﺘﺷ","boundary":[0.5243697762489319,0.3650416135787964,0.6134454011917114,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.6201680898666382,0.3650416135787964,0.6722689270973206,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6873949766159058,0.3650416135787964,0.7159664034843445,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7361344695091248,0.3674197494983673,0.7428571581840515,0.3781212866306305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3650416135787964},{"x":0.756302535533905,"y":0.3650416135787964},{"x":0.756302535533905,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.3650416135787964,0.756302535533905,0.3781212866306305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"١۴","boundary":[0.21512605249881744,0.39001187682151794,0.23025210201740265,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.3888228237628937,0.2554621994495392,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.3888228237628937,0.2689075767993927,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3888228237628937,0.2840336263179779,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4007134437561035},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.3888228237628937,0.2974790036678314,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4007134437561035},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.3888228237628937,0.3126050531864166,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3888228237628937},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3888228237628937},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4007134437561035},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.3888228237628937,0.32605043053627014,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3888228237628937},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3888228237628937},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4007134437561035},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.3888228237628937,0.33949580788612366,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3888228237628937},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3888228237628937},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4007134437561035},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.3888228237628937,0.35462185740470886,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4007134437561035},{"x":0.364705890417099,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.3888228237628937,0.3680672347545624,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4007134437561035},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.3888228237628937,0.3831932842731476,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4007134437561035},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.3888228237628937,0.3966386616230011,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4007134437561035},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.3888228237628937,0.4117647111415863,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4007134437561035},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.3888228237628937,0.4252100884914398,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3888228237628937},{"x":0.440336138010025,"y":0.3888228237628937},{"x":0.440336138010025,"y":0.4007134437561035},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.3888228237628937,0.440336138010025,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3888228237628937},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3888228237628937},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4007134437561035},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3888228237628937,0.45378151535987854,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3888228237628937},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3888228237628937},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4007134437561035},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.3888228237628937,0.46890756487846375,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3888228237628937},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3888228237628937},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4007134437561035},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.3888228237628937,0.48235294222831726,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3888228237628937},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3888228237628937},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4007134437561035},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.3888228237628937,0.49747899174690247,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4007134437561035},{"x":0.507563054561615,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.3888228237628937,0.5109243988990784,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ","boundary":[0.5260504484176636,0.3888228237628937,0.5663865804672241,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5714285969734192,0.3888228237628937,0.5966386795043945,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5966386795043945,0.3888228237628937,0.6117647290229797,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.6134454011917114,0.3888228237628937,0.6672269105911255,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧﺎﺳ","boundary":[0.6739495992660522,0.3888228237628937,0.7142857313156128,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.7361344695091248,0.39001187682151794,0.7428571581840515,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3888228237628937},{"x":0.756302535533905,"y":0.3888228237628937},{"x":0.756302535533905,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.3888228237628937,0.756302535533905,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4137931168079376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4244946539402008},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"١٨","boundary":[0.21512605249881744,0.4137931168079376,0.23025210201740265,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2554621994495392,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.41260403394699097,0.2554621994495392,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2689075767993927,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.41260403394699097,0.2689075767993927,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2840336263179779,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.41260403394699097,0.2840336263179779,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4244946539402008},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.41260403394699097,0.2974790036678314,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3126050531864166,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4244946539402008},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.41260403394699097,0.3126050531864166,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.41260403394699097},{"x":0.32605043053627014,"y":0.41260403394699097},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4244946539402008},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.41260403394699097,0.32605043053627014,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.41260403394699097},{"x":0.33949580788612366,"y":0.41260403394699097},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.41260403394699097,0.33949580788612366,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.41260403394699097},{"x":0.35462185740470886,"y":0.41260403394699097},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.41260403394699097,0.35462185740470886,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3680672347545624,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4244946539402008},{"x":0.364705890417099,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.41260403394699097,0.3680672347545624,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3831932842731476,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.41260403394699097,0.3831932842731476,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3966386616230011,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.41260403394699097,0.3966386616230011,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.41260403394699097,0.4117647111415863,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4244946539402008},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.41260403394699097,0.4252100884914398,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.41260403394699097},{"x":0.440336138010025,"y":0.41260403394699097},{"x":0.440336138010025,"y":0.4244946539402008},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.41260403394699097,0.440336138010025,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.41260403394699097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41260403394699097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4244946539402008},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.41260403394699097,0.45378151535987854,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.41260403394699097},{"x":0.46890756487846375,"y":0.41260403394699097},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4244946539402008},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.41260403394699097,0.46890756487846375,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.41260403394699097},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41260403394699097},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.41260403394699097,0.48235294222831726,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41260403394699097},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41260403394699097},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.41260403394699097,0.49747899174690247,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ","boundary":[0.5142857432365417,0.41260403394699097,0.5529412031173706,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.41260403394699097},{"x":0.583193302154541,"y":0.41260403394699097},{"x":0.583193302154541,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5596638917922974,0.41260403394699097,0.583193302154541,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5848739743232727,0.41260403394699097,0.5983193516731262,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.6016806960105896,0.41260403394699097,0.6554622054100037,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6621848940849304,0.41260403394699097,0.6857143044471741,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﺻ","boundary":[0.6873949766159058,0.41260403394699097,0.7142857313156128,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.7361344695091248,0.4137931168079376,0.7428571581840515,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41260403394699097},{"x":0.756302535533905,"y":0.41260403394699097},{"x":0.756302535533905,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.41260403394699097,0.756302535533905,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4375743269920349},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"٢٠","boundary":[0.21512605249881744,0.4375743269920349,0.23025210201740265,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2554621994495392,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.43638524413108826,0.2554621994495392,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2689075767993927,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.43638524413108826,0.2689075767993927,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.43638524413108826,0.2840336263179779,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2974790036678314,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4482758641242981},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.43638524413108826,0.2974790036678314,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3126050531864166,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4482758641242981},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.43638524413108826,0.3126050531864166,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.43638524413108826},{"x":0.32605043053627014,"y":0.43638524413108826},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4482758641242981},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.43638524413108826,0.32605043053627014,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.43638524413108826},{"x":0.33949580788612366,"y":0.43638524413108826},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.43638524413108826,0.33949580788612366,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.43638524413108826},{"x":0.35462185740470886,"y":0.43638524413108826},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.43638524413108826,0.35462185740470886,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4482758641242981},{"x":0.364705890417099,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.43638524413108826,0.3680672347545624,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3831932842731476,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.43638524413108826,0.3831932842731476,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3966386616230011,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.43638524413108826,0.3966386616230011,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4117647111415863,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.43638524413108826,0.4117647111415863,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4252100884914398,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4482758641242981},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.43638524413108826,0.4252100884914398,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.43638524413108826},{"x":0.440336138010025,"y":0.43638524413108826},{"x":0.440336138010025,"y":0.4482758641242981},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.43638524413108826,0.440336138010025,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.43638524413108826},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43638524413108826},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4482758641242981},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.43638524413108826,0.45378151535987854,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.43638524413108826},{"x":0.46890756487846375,"y":0.43638524413108826},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4482758641242981},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.43638524413108826,0.46890756487846375,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.43638524413108826},{"x":0.534453809261322,"y":0.43638524413108826},{"x":0.534453809261322,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯿﺴﻧاﺮﻔﯾد","boundary":[0.4756302535533905,0.43638524413108826,0.534453809261322,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.5411764979362488,0.43638524413108826,0.5932773351669312,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.43638524413108826,0.6067227125167847,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺋﻮ","boundary":[0.6117647290229797,0.43638524413108826,0.6285714507102966,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﯾردور","boundary":[0.6403361558914185,0.43638524413108826,0.6722689270973206,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻣﺮﻓ","boundary":[0.6789916157722473,0.43638524413108826,0.7142857313156128,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.7361344695091248,0.4375743269920349,0.7428571581840515,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.43638524413108826},{"x":0.756302535533905,"y":0.43638524413108826},{"x":0.756302535533905,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.43638524413108826,0.756302535533905,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4613555371761322},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4613555371761322},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":"٢٢","boundary":[0.21512605249881744,0.4613555371761322,0.23025210201740265,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2554621994495392,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4720570743083954},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.46016645431518555,0.2554621994495392,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2689075767993927,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4720570743083954},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.46016645431518555,0.2689075767993927,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4720570743083954},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.46016645431518555,0.2840336263179779,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2974790036678314,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4720570743083954},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.46016645431518555,0.2974790036678314,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3126050531864166,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4720570743083954},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.46016645431518555,0.3126050531864166,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.46016645431518555},{"x":0.32605043053627014,"y":0.46016645431518555},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4720570743083954},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.46016645431518555,0.32605043053627014,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.46016645431518555},{"x":0.33949580788612366,"y":0.46016645431518555},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.46016645431518555,0.33949580788612366,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.46016645431518555},{"x":0.35462185740470886,"y":0.46016645431518555},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.46016645431518555,0.35462185740470886,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4720570743083954},{"x":0.364705890417099,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.46016645431518555,0.3680672347545624,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3831932842731476,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.46016645431518555,0.3831932842731476,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.46016645431518555,0.3966386616230011,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.46016645431518555,0.4117647111415863,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4252100884914398,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4720570743083954},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.46016645431518555,0.4252100884914398,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.46016645431518555},{"x":0.440336138010025,"y":0.46016645431518555},{"x":0.440336138010025,"y":0.4720570743083954},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.46016645431518555,0.440336138010025,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.46016645431518555},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46016645431518555},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4720570743083954},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.46016645431518555,0.45378151535987854,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.46016645431518555},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46016645431518555},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4720570743083954},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.46016645431518555,0.46890756487846375,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.46016645431518555},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46016645431518555},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.46016645431518555,0.48235294222831726,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.46016645431518555},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46016645431518555},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.46016645431518555,0.49747899174690247,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4720570743083954},{"x":0.507563054561615,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.46016645431518555,0.5109243988990784,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.46016645431518555,0.5260504484176636,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.46016645431518555,0.5394958257675171,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.46016645431518555,0.5529412031173706,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.46016645431518555,0.5680672526359558,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.46016645431518555},{"x":0.63193279504776,"y":0.46016645431518555},{"x":0.63193279504776,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":"ﺳوﺎﮔ","boundary":[0.6000000238418579,0.46016645431518555,0.63193279504776,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":"یﺮﯿﮔ","boundary":[0.6369748115539551,0.46016645431518555,0.6705882549285889,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":"لاﺮﮕﺘﻧا","boundary":[0.6689075827598572,0.46016645431518555,0.7092437148094177,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":"٧","boundary":[0.7361344695091248,0.4613555371761322,0.7428571581840515,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.46016645431518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.46016645431518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.46016645431518555,0.756302535533905,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4958382844924927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":"٢۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4851367473602295,0.23025210201740265,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.4839476943016052,0.2554621994495392,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.4839476943016052,0.2689075767993927,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.4839476943016052,0.2840336263179779,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4958382844924927},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.4839476943016052,0.2974790036678314,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4958382844924927},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.4839476943016052,0.3126050531864166,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4839476943016052},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4839476943016052},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4958382844924927},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.4839476943016052,0.32605043053627014,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4839476943016052},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4839476943016052},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.4839476943016052,0.33949580788612366,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4839476943016052},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4839476943016052},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.4839476943016052,0.35462185740470886,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4958382844924927},{"x":0.364705890417099,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.4839476943016052,0.3680672347545624,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.4839476943016052,0.3831932842731476,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.4839476943016052,0.3966386616230011,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.4839476943016052,0.4117647111415863,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4958382844924927},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.4839476943016052,0.4252100884914398,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4839476943016052},{"x":0.440336138010025,"y":0.4839476943016052},{"x":0.440336138010025,"y":0.4958382844924927},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.4839476943016052,0.440336138010025,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4839476943016052},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4839476943016052},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4958382844924927},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.4839476943016052,0.45378151535987854,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4839476943016052},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4839476943016052},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4958382844924927},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.4839476943016052,0.46890756487846375,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4839476943016052},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4839476943016052},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.4839476943016052,0.48235294222831726,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4839476943016052},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4839476943016052},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.4839476943016052,0.49747899174690247,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4958382844924927},{"x":0.507563054561615,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.4839476943016052,0.5109243988990784,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.4839476943016052,0.5260504484176636,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.4839476943016052,0.5394958257675171,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4839476943016052},{"x":0.63193279504776,"y":0.4839476943016052},{"x":0.63193279504776,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":"ودار‐سوﺎﮔ","boundary":[0.5546218752861023,0.4839476943016052,0.63193279504776,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":"یﺮﯿﮔ","boundary":[0.6369748115539551,0.4839476943016052,0.6705882549285889,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":"لاﺮﮕﺘﻧا","boundary":[0.6689075827598572,0.4839476943016052,0.7092437148094177,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":"٨","boundary":[0.7361344695091248,0.4851367473602295,0.7428571581840515,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4839476943016052},{"x":0.756302535533905,"y":0.4839476943016052},{"x":0.756302535533905,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.4839476943016052,0.756302535533905,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"٢۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5089179277420044,0.23025210201740265,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.5077288746833801,0.2554621994495392,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.5077288746833801,0.2689075767993927,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.5077288746833801,0.2840336263179779,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5196195244789124},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.5077288746833801,0.2974790036678314,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5196195244789124},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.5077288746833801,0.3126050531864166,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5077288746833801},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5077288746833801},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5196195244789124},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.5077288746833801,0.32605043053627014,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5077288746833801},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5077288746833801},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.5077288746833801,0.33949580788612366,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5077288746833801},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5077288746833801},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5077288746833801,0.35462185740470886,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5196195244789124},{"x":0.364705890417099,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.5077288746833801,0.3680672347545624,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.5077288746833801,0.3831932842731476,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.5077288746833801,0.3966386616230011,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.5077288746833801,0.4117647111415863,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5196195244789124},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.5077288746833801,0.4252100884914398,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5077288746833801},{"x":0.440336138010025,"y":0.5077288746833801},{"x":0.440336138010025,"y":0.5196195244789124},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.5077288746833801,0.440336138010025,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5077288746833801},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5077288746833801},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5196195244789124},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5077288746833801,0.45378151535987854,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5077288746833801},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5077288746833801},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5196195244789124},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.5077288746833801,0.46890756487846375,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5077288746833801},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5077288746833801},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.5077288746833801,0.48235294222831726,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5077288746833801},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5077288746833801},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.5077288746833801,0.49747899174690247,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5196195244789124},{"x":0.507563054561615,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5077288746833801,0.5109243988990784,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.5077288746833801,0.5260504484176636,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﻮﺗﺎﺑﻮﻟ‐سوﺎﮔ","boundary":[0.5394958257675171,0.5077288746833801,0.6252101063728333,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"یﺮﯿﮔ","boundary":[0.6302521228790283,0.5077288746833801,0.6621848940849304,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"لاﺮﮕﺘﻧا","boundary":[0.6689075827598572,0.5077288746833801,0.7092437148094177,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"٩","boundary":[0.7361344695091248,0.5089179277420044,0.7428571581840515,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5077288746833801},{"x":0.756302535533905,"y":0.5077288746833801},{"x":0.756302535533905,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.5077288746833801,0.756302535533905,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5326991677284241},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5326991677284241},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"٢٧","boundary":[0.21512605249881744,0.5326991677284241,0.23025210201740265,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.5315101146697998,0.2554621994495392,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.5315101146697998,0.2689075767993927,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.5315101146697998,0.2840336263179779,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5434007048606873},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.5315101146697998,0.2974790036678314,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5434007048606873},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.5315101146697998,0.3126050531864166,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5315101146697998},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5315101146697998},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5434007048606873},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.5315101146697998,0.32605043053627014,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5315101146697998},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5315101146697998},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.5315101146697998,0.33949580788612366,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5315101146697998},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5315101146697998},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5315101146697998,0.35462185740470886,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5434007048606873},{"x":0.364705890417099,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.5315101146697998,0.3680672347545624,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.5315101146697998,0.3831932842731476,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.5315101146697998,0.3966386616230011,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.5315101146697998,0.4117647111415863,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5434007048606873},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.5315101146697998,0.4252100884914398,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5315101146697998},{"x":0.440336138010025,"y":0.5315101146697998},{"x":0.440336138010025,"y":0.5434007048606873},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.5315101146697998,0.440336138010025,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5315101146697998},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5315101146697998},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5434007048606873},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5315101146697998,0.45378151535987854,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5315101146697998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5315101146697998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5434007048606873},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.5315101146697998,0.46890756487846375,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5315101146697998},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5315101146697998},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.5315101146697998,0.48235294222831726,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5315101146697998},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5315101146697998},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.5315101146697998,0.49747899174690247,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"ﻔﯿﻃ","boundary":[0.5226891040802002,0.5315101146697998,0.5428571701049805,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5315101146697998},{"x":0.556302547454834,"y":0.5315101146697998},{"x":0.556302547454834,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.5315101146697998,0.556302547454834,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"ﻧزو","boundary":[0.5731092691421509,0.5315101146697998,0.5915966629981995,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5966386795043945,0.5315101146697998,0.6218487620353699,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻧﺎﻣ","boundary":[0.6235294342041016,0.5315101146697998,0.6521008610725403,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5434007048606873},{"x":0.658823549747467,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.5315101146697998,0.6823529601097107,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6840336322784424,0.5315101146697998,0.7142857313156128,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":"١٠","boundary":[0.7277311086654663,0.5326991677284241,0.7428571581840515,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5315101146697998},{"x":0.756302535533905,"y":0.5315101146697998},{"x":0.756302535533905,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.5315101146697998,0.756302535533905,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":"٢٨","boundary":[0.21512605249881744,0.5564804077148438,0.23025210201740265,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5552912950515747},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5552912950515747},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.5552912950515747,0.2537815272808075,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5552912950515747},{"x":0.267226904630661,"y":0.5552912950515747},{"x":0.267226904630661,"y":0.5671819448471069},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.5552912950515747,0.267226904630661,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5552912950515747},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5552912950515747},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5671819448471069},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.5552912950515747,0.2823529541492462,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5552912950515747},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5552912950515747},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5671819448471069},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.5552912950515747,0.29579833149909973,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5552912950515747},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5552912950515747},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5671819448471069},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.5552912950515747,0.30924370884895325,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5552912950515747},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5552912950515747},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.5552912950515747,0.32436975836753845,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5552912950515747},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5552912950515747},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5552912950515747,0.33781513571739197,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.5552912950515747,0.3529411852359772,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5552912950515747,0.3663865625858307,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5552912950515747,0.3815126121044159,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5671819448471069},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.5552912950515747,0.3949579894542694,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5671819448471069},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.5552912950515747,0.4100840389728546,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5552912950515747},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5552912950515747},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5671819448471069},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.5552912950515747,0.42352941632270813,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5552912950515747},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5552912950515747},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5671819448471069},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.5552912950515747,0.43865546584129333,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5552912950515747},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5552912950515747},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5671819448471069},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.5552912950515747,0.45210084319114685,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5552912950515747},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5552912950515747},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.5552912950515747,0.46722689270973206,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5552912950515747},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5552912950515747},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.5552912950515747,0.48067227005958557,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.5552912950515747,0.4957983195781708,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.5552912950515747,0.5092437267303467,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5552912950515747,0.5226891040802002,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5671819448471069},{"x":0.534453809261322,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.534453809261322,0.5552912950515747,0.5378151535987854,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":"ﻧزو","boundary":[0.5663865804672241,0.5552912950515747,0.5848739743232727,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻧﺎﻣ","boundary":[0.5899159908294678,0.5552912950515747,0.6201680898666382,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6252101063728333,0.5552912950515747,0.6554622054100037,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6722689270973206,0.5564804077148438,0.6789916157722473,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5671819448471069},{"x":0.680672287940979,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.680672287940979,0.5552912950515747,0.7008403539657593,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5671819448471069},{"x":0.702521026134491,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.5552912950515747,0.7142857313156128,0.5671819448471069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5802615880966187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5909631252288818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":"٣٢","boundary":[0.21512605249881744,0.5802615880966187,0.23025210201740265,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5790725350379944},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5790725350379944},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5909631252288818},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.5790725350379944,0.26386556029319763,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5790725350379944},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5790725350379944},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5909631252288818},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.5790725350379944,0.27731093764305115,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5790725350379944},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5790725350379944},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5909631252288818},{"x":0.289075642824173,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.5790725350379944,0.29243698716163635,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5790725350379944},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5790725350379944},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.5790725350379944,0.30588236451148987,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5790725350379944,0.3210084140300751,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.5790725350379944,0.3344537913799286,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.5790725350379944,0.3478991687297821,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5909631252288818},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.5790725350379944,0.3630252182483673,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5909631252288818},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.5790725350379944,0.3764705955982208,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5790725350379944},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5790725350379944},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5909631252288818},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5790725350379944,0.39159664511680603,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5790725350379944},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5790725350379944},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5909631252288818},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.5790725350379944,0.40504202246665955,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5790725350379944},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5790725350379944},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5909631252288818},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.5790725350379944,0.42016807198524475,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5790725350379944},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5790725350379944},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.5790725350379944,0.43361344933509827,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5790725350379944},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5790725350379944},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.5790725350379944,0.44873949885368347,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5790725350379944},{"x":0.462184876203537,"y":0.5790725350379944},{"x":0.462184876203537,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.5790725350379944,0.462184876203537,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.5790725350379944,0.4773109257221222,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5790725350379944},{"x":0.507563054561615,"y":0.5790725350379944},{"x":0.507563054561615,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎ","boundary":[0.5025210380554199,0.5790725350379944,0.507563054561615,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.5210084319114685,0.5790725350379944,0.5277311205863953,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.5277311205863953,0.5790725350379944,0.5445378422737122,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5495798587799072,0.5790725350379944,0.5798319578170776,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6000000238418579,0.5802615880966187,0.6067227125167847,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.5790725350379944,0.6201680898666382,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.6218487620353699,0.5790725350379944,0.6420168280601501,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.5790725350379944,0.6554622054100037,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6040428280830383},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6040428280830383},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6147443652153015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"٣٣","boundary":[0.21512605249881744,0.6040428280830383,0.23025210201740265,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6028537750244141},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6028537750244141},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6147443652153015},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.6028537750244141,0.26386556029319763,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6028537750244141},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6028537750244141},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6147443652153015},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.6028537750244141,0.27731093764305115,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6028537750244141},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6028537750244141},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6147443652153015},{"x":0.289075642824173,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.6028537750244141,0.29243698716163635,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6028537750244141},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6028537750244141},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.6028537750244141,0.30588236451148987,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6028537750244141,0.3210084140300751,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.6028537750244141,0.3344537913799286,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.6028537750244141,0.3478991687297821,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6147443652153015},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6028537750244141,0.3630252182483673,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6147443652153015},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.6028537750244141,0.3764705955982208,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6028537750244141},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6028537750244141},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6147443652153015},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.6028537750244141,0.39159664511680603,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6028537750244141},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6028537750244141},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6147443652153015},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6028537750244141,0.40504202246665955,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6028537750244141},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6028537750244141},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6147443652153015},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.6028537750244141,0.42016807198524475,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6028537750244141},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6028537750244141},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.6028537750244141,0.43361344933509827,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6028537750244141},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6028537750244141},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.6028537750244141,0.44873949885368347,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6028537750244141},{"x":0.462184876203537,"y":0.6028537750244141},{"x":0.462184876203537,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.6028537750244141,0.462184876203537,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.6028537750244141,0.4773109257221222,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6147443652153015},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6028537750244141,0.4907563030719757,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6147443652153015},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﻣادﺮﯾز","boundary":[0.49747899174690247,0.6028537750244141,0.5445378422737122,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5495798587799072,0.6028537750244141,0.5815126299858093,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6000000238418579,0.6040428280830383,0.6067227125167847,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.6028537750244141,0.6201680898666382,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.6218487620353699,0.6028537750244141,0.6420168280601501,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.6028537750244141,0.6554622054100037,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6385255455970764},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"٣۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6278240084648132,0.23025210201740265,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.626634955406189},{"x":0.26386556029319763,"y":0.626634955406189},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6385255455970764},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.626634955406189,0.26386556029319763,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.626634955406189},{"x":0.27731093764305115,"y":0.626634955406189},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6385255455970764},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.626634955406189,0.27731093764305115,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.626634955406189},{"x":0.29243698716163635,"y":0.626634955406189},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6385255455970764},{"x":0.289075642824173,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.626634955406189,0.29243698716163635,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.626634955406189},{"x":0.30588236451148987,"y":0.626634955406189},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.626634955406189,0.30588236451148987,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.626634955406189},{"x":0.3210084140300751,"y":0.626634955406189},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.626634955406189,0.3210084140300751,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.626634955406189},{"x":0.3344537913799286,"y":0.626634955406189},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.626634955406189,0.3344537913799286,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.626634955406189},{"x":0.3478991687297821,"y":0.626634955406189},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.626634955406189,0.3478991687297821,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.626634955406189},{"x":0.3630252182483673,"y":0.626634955406189},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6385255455970764},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.626634955406189,0.3630252182483673,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.626634955406189},{"x":0.3764705955982208,"y":0.626634955406189},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6385255455970764},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.626634955406189,0.3764705955982208,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.626634955406189},{"x":0.39159664511680603,"y":0.626634955406189},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6385255455970764},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.626634955406189,0.39159664511680603,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.626634955406189},{"x":0.40504202246665955,"y":0.626634955406189},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6385255455970764},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.626634955406189,0.40504202246665955,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.626634955406189},{"x":0.42016807198524475,"y":0.626634955406189},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6385255455970764},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.626634955406189,0.42016807198524475,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.626634955406189},{"x":0.43361344933509827,"y":0.626634955406189},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.626634955406189,0.43361344933509827,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.626634955406189},{"x":0.4941176474094391,"y":0.626634955406189},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6385255455970764},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻌﺑﺮﻣ","boundary":[0.44873949885368347,0.626634955406189,0.4941176474094391,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.626634955406189},{"x":0.5260504484176636,"y":0.626634955406189},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺗ","boundary":[0.5008403658866882,0.626634955406189,0.5260504484176636,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.626634955406189},{"x":0.5445378422737122,"y":0.626634955406189},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"ﻢﮐ","boundary":[0.5277311205863953,0.626634955406189,0.5445378422737122,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.626634955406189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.626634955406189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5495798587799072,0.626634955406189,0.5815126299858093,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6000000238418579,0.6278240084648132,0.6067227125167847,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.626634955406189},{"x":0.6201680898666382,"y":0.626634955406189},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.626634955406189,0.6201680898666382,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.626634955406189},{"x":0.6420168280601501,"y":0.626634955406189},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.6218487620353699,0.626634955406189,0.6420168280601501,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.626634955406189},{"x":0.6554622054100037,"y":0.626634955406189},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.626634955406189,0.6554622054100037,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6516052484512329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6623067855834961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":"٣۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6516052484512329,0.23025210201740265,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6504161953926086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6504161953926086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6623067855834961},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.6504161953926086,0.26386556029319763,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6504161953926086},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6504161953926086},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6623067855834961},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.6504161953926086,0.27731093764305115,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6504161953926086},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6504161953926086},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6623067855834961},{"x":0.289075642824173,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.6504161953926086,0.29243698716163635,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6504161953926086},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6504161953926086},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.6504161953926086,0.30588236451148987,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6504161953926086,0.3210084140300751,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.6504161953926086,0.3344537913799286,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.6504161953926086,0.3478991687297821,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6623067855834961},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6504161953926086,0.3630252182483673,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6623067855834961},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.6504161953926086,0.3764705955982208,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6504161953926086},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6504161953926086},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6623067855834961},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.6504161953926086,0.39159664511680603,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6504161953926086},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6504161953926086},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6623067855834961},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6504161953926086,0.40504202246665955,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6504161953926086},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6504161953926086},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6623067855834961},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.6504161953926086,0.42016807198524475,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6504161953926086},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6504161953926086},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.6504161953926086,0.43361344933509827,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6504161953926086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6504161953926086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.6504161953926086,0.44873949885368347,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6504161953926086},{"x":0.462184876203537,"y":0.6504161953926086},{"x":0.462184876203537,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.6504161953926086,0.462184876203537,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.6504161953926086,0.4773109257221222,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6623067855834961},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6504161953926086,0.4907563030719757,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":"روﺎﺘﺸﮔ","boundary":[0.5008403658866882,0.6504161953926086,0.5445378422737122,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5495798587799072,0.6504161953926086,0.5798319578170776,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.6000000238418579,0.6516052484512329,0.6067227125167847,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.6504161953926086,0.6201680898666382,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.6218487620353699,0.6504161953926086,0.6420168280601501,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.6504161953926086,0.6554622054100037,0.6623067855834961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6753864288330078},{"x":0.23025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"٣۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6753864288330078,0.23025210201740265,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6741973757743835},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6741973757743835},{"x":0.26386556029319763,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.6741973757743835,0.26386556029319763,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6741973757743835},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6741973757743835},{"x":0.27731093764305115,"y":0.686087965965271},{"x":0.27394959330558777,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.6741973757743835,0.27731093764305115,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6741973757743835},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6741973757743835},{"x":0.29243698716163635,"y":0.686087965965271},{"x":0.289075642824173,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.6741973757743835,0.29243698716163635,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6741973757743835},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6741973757743835},{"x":0.30588236451148987,"y":0.686087965965271},{"x":0.3025210201740265,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.6741973757743835,0.30588236451148987,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3210084140300751,"y":0.686087965965271},{"x":0.3176470696926117,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6741973757743835,0.3210084140300751,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3344537913799286,"y":0.686087965965271},{"x":0.3310924470424652,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.6741973757743835,0.3344537913799286,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3478991687297821,"y":0.686087965965271},{"x":0.3445378243923187,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.6741973757743835,0.3478991687297821,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3630252182483673,"y":0.686087965965271},{"x":0.35966387391090393,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6741973757743835,0.3630252182483673,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3764705955982208,"y":0.686087965965271},{"x":0.37310925126075745,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.6741973757743835,0.3764705955982208,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6741973757743835},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6741973757743835},{"x":0.39159664511680603,"y":0.686087965965271},{"x":0.38823530077934265,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.6741973757743835,0.39159664511680603,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6741973757743835},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6741973757743835},{"x":0.40504202246665955,"y":0.686087965965271},{"x":0.40168067812919617,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6741973757743835,0.40504202246665955,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6741973757743835},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6741973757743835},{"x":0.42016807198524475,"y":0.686087965965271},{"x":0.41680672764778137,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.6741973757743835,0.42016807198524475,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6741973757743835},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6741973757743835},{"x":0.43361344933509827,"y":0.686087965965271},{"x":0.4302521049976349,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.6741973757743835,0.43361344933509827,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6741973757743835},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6741973757743835},{"x":0.44873949885368347,"y":0.686087965965271},{"x":0.4453781545162201,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.6741973757743835,0.44873949885368347,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6741973757743835},{"x":0.462184876203537,"y":0.6741973757743835},{"x":0.462184876203537,"y":0.686087965965271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.6741973757743835,0.462184876203537,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4773109257221222,"y":0.686087965965271},{"x":0.4739495813846588,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.6741973757743835,0.4773109257221222,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4907563030719757,"y":0.686087965965271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6741973757743835,0.4907563030719757,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5445378422737122,"y":0.686087965965271},{"x":0.5025210380554199,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﮐﺮﻠﮔ","boundary":[0.5025210380554199,0.6741973757743835,0.5445378422737122,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5815126299858093,"y":0.686087965965271},{"x":0.5495798587799072,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5495798587799072,0.6741973757743835,0.5815126299858093,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6067227125167847,"y":0.686087965965271},{"x":0.6000000238418579,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.6000000238418579,0.6753864288330078,0.6067227125167847,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6201680898666382,"y":0.686087965965271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.6741973757743835,0.6201680898666382,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6420168280601501,"y":0.686087965965271},{"x":0.6218487620353699,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.6218487620353699,0.6741973757743835,0.6420168280601501,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6554622054100037,"y":0.686087965965271},{"x":0.6436975002288818,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.6741973757743835,0.6554622054100037,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6991676688194275},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6991676688194275},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7098692059516907},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":"٣۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6991676688194275,0.23025210201740265,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7098692059516907},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.6979786157608032,0.2537815272808075,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6979786157608032},{"x":0.267226904630661,"y":0.6979786157608032},{"x":0.267226904630661,"y":0.7098692059516907},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.6979786157608032,0.267226904630661,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6979786157608032},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7098692059516907},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.6979786157608032,0.2823529541492462,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6979786157608032},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6979786157608032},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7098692059516907},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6979786157608032,0.29579833149909973,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6979786157608032},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6979786157608032},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7098692059516907},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6979786157608032,0.30924370884895325,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6979786157608032},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6979786157608032},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7098692059516907},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.6979786157608032,0.32436975836753845,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6979786157608032},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6979786157608032},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7098692059516907},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.6979786157608032,0.33781513571739197,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7098692059516907},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.6979786157608032,0.3529411852359772,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7098692059516907},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.6979786157608032,0.3663865625858307,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7098692059516907},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.6979786157608032,0.3815126121044159,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7098692059516907},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.6979786157608032,0.3949579894542694,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7098692059516907},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6979786157608032,0.4100840389728546,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6979786157608032},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6979786157608032},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7098692059516907},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.6979786157608032,0.42352941632270813,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6979786157608032},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6979786157608032},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7098692059516907},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.6979786157608032,0.43865546584129333,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6979786157608032},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6979786157608032},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7098692059516907},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6979786157608032,0.45210084319114685,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6979786157608032},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6979786157608032},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7098692059516907},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.6979786157608032,0.46722689270973206,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7098692059516907},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.6979786157608032,0.48067227005958557,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7098692059516907},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.6979786157608032,0.4957983195781708,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.6979786157608032,0.5092437267303467,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.6979786157608032,0.5226891040802002,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7098692059516907},{"x":0.534453809261322,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.534453809261322,0.6979786157608032,0.5378151535987854,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.6979786157608032,0.5512605309486389,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":"ﻔﯿﻃ","boundary":[0.5714285969734192,0.6979786157608032,0.5932773351669312,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6000000238418579,0.6979786157608032,0.6235294342041016,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6252101063728333,0.6979786157608032,0.6554622054100037,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6722689270973206,0.6991676688194275,0.6789916157722473,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7098692059516907},{"x":0.680672287940979,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.680672287940979,0.6979786157608032,0.7008403539657593,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7098692059516907},{"x":0.702521026134491,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.6979786157608032,0.7142857313156128,0.7098692059516907]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7229488492012024},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7229488492012024},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"٣۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7229488492012024,0.23025210201740265,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7217597961425781},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7217597961425781},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.7217597961425781,0.26386556029319763,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7217597961425781},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7217597961425781},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7336504459381104},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.7217597961425781,0.27731093764305115,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7336504459381104},{"x":0.289075642824173,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.7217597961425781,0.29243698716163635,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7217597961425781},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7217597961425781},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.7217597961425781,0.30588236451148987,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7217597961425781,0.3210084140300751,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7217597961425781,0.3344537913799286,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.7217597961425781,0.3478991687297821,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7336504459381104},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7217597961425781,0.3630252182483673,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7336504459381104},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.7217597961425781,0.3764705955982208,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7217597961425781},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7217597961425781},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7336504459381104},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7217597961425781,0.39159664511680603,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7217597961425781},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7217597961425781},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7336504459381104},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.7217597961425781,0.40504202246665955,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7217597961425781},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7217597961425781},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7336504459381104},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.7217597961425781,0.42016807198524475,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7217597961425781},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7217597961425781},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.7217597961425781,0.43361344933509827,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7217597961425781},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7217597961425781},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.7217597961425781,0.44873949885368347,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7217597961425781},{"x":0.462184876203537,"y":0.7217597961425781},{"x":0.462184876203537,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.7217597961425781,0.462184876203537,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.4773109257221222,0.7217597961425781,0.4957983195781708,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7217597961425781},{"x":0.529411792755127,"y":0.7217597961425781},{"x":0.529411792755127,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑاﻮﺗ","boundary":[0.5025210380554199,0.7217597961425781,0.529411792755127,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.5361344814300537,0.7217597961425781,0.5798319578170776,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6000000238418579,0.7229488492012024,0.6067227125167847,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.6084033846855164,0.7217597961425781,0.6201680898666382,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.6218487620353699,0.7217597961425781,0.6420168280601501,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.7217597961425781,0.6554622054100037,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7574316263198853},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"٣٧","boundary":[0.21512605249881744,0.7467300891876221,0.23025210201740265,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7574316263198853},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﻨﺘﻣﺎﻧ","boundary":[0.27899160981178284,0.7455410361289978,0.3176470696926117,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7574316263198853},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32436975836753845,0.7455410361289978,0.3310924470424652,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7574316263198853},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﻨﺘﻣﺎﻧ","boundary":[0.3462184965610504,0.7455410361289978,0.3848739564418793,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7574316263198853},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﯿﻧ","boundary":[0.38655462861061096,0.7455410361289978,0.4100840389728546,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7455410361289978},{"x":0.440336138010025,"y":0.7455410361289978},{"x":0.440336138010025,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.4151260554790497,0.7455410361289978,0.440336138010025,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7455410361289978},{"x":0.462184876203537,"y":0.7455410361289978},{"x":0.462184876203537,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"هزﺎﺑ","boundary":[0.4420168101787567,0.7455410361289978,0.462184876203537,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7574316263198853},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46722689270973206,0.7455410361289978,0.4789915978908539,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"ﻔﯿﻃ","boundary":[0.4957983195781708,0.7455410361289978,0.5176470875740051,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5243697762489319,0.7455410361289978,0.5495798587799072,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5495798587799072,0.7455410361289978,0.5798319578170776,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6000000238418579,0.7467300891876221,0.6067227125167847,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.6084033846855164,0.7455410361289978,0.6201680898666382,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":".١٠","boundary":[0.6218487620353699,0.7455410361289978,0.6420168280601501,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.7455410361289978,0.6554622054100037,0.7574316263198853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.770511269569397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7812128663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"۴١","boundary":[0.21512605249881744,0.770511269569397,0.23025210201740265,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7812128663063049},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.7693222165107727,0.2554621994495392,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7812128663063049},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.7693222165107727,0.2689075767993927,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7812128663063049},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.7693222165107727,0.2840336263179779,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7812128663063049},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.7693222165107727,0.2974790036678314,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7812128663063049},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.7693222165107727,0.3126050531864166,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7693222165107727},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7693222165107727},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7812128663063049},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.7693222165107727,0.32605043053627014,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7693222165107727},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7693222165107727},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.7693222165107727,0.33949580788612366,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7693222165107727},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7693222165107727},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.7693222165107727,0.35462185740470886,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7812128663063049},{"x":0.364705890417099,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.7693222165107727,0.3680672347545624,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.7693222165107727,0.3831932842731476,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.7693222165107727,0.3966386616230011,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7693222165107727},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7693222165107727},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.7693222165107727,0.4117647111415863,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.7693222165107727},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7693222165107727},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7812128663063049},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.7693222165107727,0.4252100884914398,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7693222165107727},{"x":0.440336138010025,"y":0.7693222165107727},{"x":0.440336138010025,"y":0.7812128663063049},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.7693222165107727,0.440336138010025,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7693222165107727},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7693222165107727},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7812128663063049},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.7693222165107727,0.45378151535987854,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7693222165107727},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7693222165107727},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7812128663063049},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.7693222165107727,0.46890756487846375,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7693222165107727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7693222165107727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.7693222165107727,0.48235294222831726,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7693222165107727},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7693222165107727},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.7693222165107727,0.49747899174690247,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7812128663063049},{"x":0.507563054561615,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.7693222165107727,0.5109243988990784,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.7693222165107727,0.5260504484176636,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.7693222165107727,0.5394958257675171,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.7693222165107727,0.5529412031173706,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.7693222165107727,0.5680672526359558,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7812128663063049},{"x":0.578151285648346,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.578151285648346,0.7693222165107727,0.5815126299858093,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.7693222165107727,0.5966386795043945,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7693222165107727},{"x":0.610084056854248,"y":0.7693222165107727},{"x":0.610084056854248,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.7693222165107727,0.610084056854248,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.6268907785415649,0.7693222165107727,0.6638655662536621,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑﺎﺴﺣ","boundary":[0.6705882549285889,0.7693222165107727,0.7142857313156128,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.770511269569397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.770511269569397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"١١","boundary":[0.7277311086654663,0.770511269569397,0.7428571581840515,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7693222165107727},{"x":0.756302535533905,"y":0.7693222165107727},{"x":0.756302535533905,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.7693222165107727,0.756302535533905,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7942925095558167},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8049940466880798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"۴١","boundary":[0.21512605249881744,0.7942925095558167,0.23025210201740265,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.7919144034385681,0.2537815272808075,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7919144034385681},{"x":0.267226904630661,"y":0.7919144034385681},{"x":0.267226904630661,"y":0.8038049936294556},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.7919144034385681,0.267226904630661,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8038049936294556},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.7919144034385681,0.2823529541492462,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7919144034385681},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7919144034385681},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8038049936294556},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.7919144034385681,0.29579833149909973,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7919144034385681},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7919144034385681},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8038049936294556},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.7919144034385681,0.30924370884895325,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7919144034385681},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7919144034385681},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.7919144034385681,0.32436975836753845,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7919144034385681},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7919144034385681},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.7919144034385681,0.33781513571739197,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.7919144034385681,0.3529411852359772,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.7919144034385681,0.3663865625858307,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.7919144034385681,0.3815126121044159,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8038049936294556},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.7919144034385681,0.3949579894542694,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8038049936294556},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.7919144034385681,0.4100840389728546,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7919144034385681},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7919144034385681},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8038049936294556},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.7919144034385681,0.42352941632270813,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7919144034385681},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7919144034385681},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8038049936294556},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.7919144034385681,0.43865546584129333,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7919144034385681},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7919144034385681},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8038049936294556},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.7919144034385681,0.45210084319114685,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7919144034385681},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7919144034385681},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.7919144034385681,0.46722689270973206,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7919144034385681},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7919144034385681},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.7919144034385681,0.48067227005958557,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.7919144034385681,0.4957983195781708,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.7919144034385681,0.5092437267303467,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.5243697762489319,0.7919144034385681,0.5630252361297607,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑﺎﺴﺣ","boundary":[0.5697479248046875,0.7919144034385681,0.6134454011917114,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6285714507102966,0.7919144034385681,0.6571428775787354,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6722689270973206,0.7942925095558167,0.6789916157722473,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8049940466880798},{"x":0.680672287940979,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.680672287940979,0.7919144034385681,0.7008403539657593,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8049940466880798},{"x":0.702521026134491,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.7919144034385681,0.7142857313156128,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8287752866744995},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":1,"str":"۴٣","boundary":[0.21512605249881744,0.8180737495422363,0.23025210201740265,0.8287752866744995]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.815695583820343},{"x":0.26386556029319763,"y":0.815695583820343},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8275862336158752},{"x":0.26050421595573425,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.815695583820343,0.26386556029319763,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.815695583820343},{"x":0.27731093764305115,"y":0.815695583820343},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8275862336158752},{"x":0.27394959330558777,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.815695583820343,0.27731093764305115,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.815695583820343},{"x":0.29243698716163635,"y":0.815695583820343},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8275862336158752},{"x":0.289075642824173,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.815695583820343,0.29243698716163635,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.815695583820343},{"x":0.30588236451148987,"y":0.815695583820343},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3025210201740265,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.815695583820343,0.30588236451148987,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.815695583820343},{"x":0.3210084140300751,"y":0.815695583820343},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.815695583820343,0.3210084140300751,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.815695583820343},{"x":0.3344537913799286,"y":0.815695583820343},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.815695583820343,0.3344537913799286,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.815695583820343},{"x":0.3478991687297821,"y":0.815695583820343},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.815695583820343,0.3478991687297821,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.815695583820343},{"x":0.3630252182483673,"y":0.815695583820343},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8275862336158752},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.815695583820343,0.3630252182483673,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.815695583820343},{"x":0.3764705955982208,"y":0.815695583820343},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8275862336158752},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.815695583820343,0.3764705955982208,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.815695583820343},{"x":0.39159664511680603,"y":0.815695583820343},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8275862336158752},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.815695583820343,0.39159664511680603,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.815695583820343},{"x":0.40504202246665955,"y":0.815695583820343},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8275862336158752},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.815695583820343,0.40504202246665955,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.815695583820343},{"x":0.42016807198524475,"y":0.815695583820343},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8275862336158752},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.815695583820343,0.42016807198524475,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.815695583820343},{"x":0.43361344933509827,"y":0.815695583820343},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8275862336158752},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.815695583820343,0.43361344933509827,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.815695583820343},{"x":0.44873949885368347,"y":0.815695583820343},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8275862336158752},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.815695583820343,0.44873949885368347,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.815695583820343},{"x":0.462184876203537,"y":0.815695583820343},{"x":0.462184876203537,"y":0.8275862336158752},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.815695583820343,0.462184876203537,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.815695583820343},{"x":0.4773109257221222,"y":0.815695583820343},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8275862336158752},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.815695583820343,0.4773109257221222,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.815695583820343},{"x":0.4907563030719757,"y":0.815695583820343},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8275862336158752},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.815695583820343,0.4907563030719757,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.815695583820343},{"x":0.5058823823928833,"y":0.815695583820343},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.815695583820343,0.5058823823928833,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.815695583820343},{"x":0.5193277597427368,"y":0.815695583820343},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.815695583820343,0.5193277597427368,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.815695583820343},{"x":0.5529412031173706,"y":0.815695583820343},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8275862336158752},{"x":0.529411792755127,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣﺎﮔ","boundary":[0.529411792755127,0.815695583820343,0.5529412031173706,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.815695583820343},{"x":0.5798319578170776,"y":0.815695583820343},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﺗ","boundary":[0.5596638917922974,0.815695583820343,0.5798319578170776,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6000000238418579,0.8180737495422363,0.6067227125167847,0.8287752866744995]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.815695583820343},{"x":0.6201680898666382,"y":0.815695583820343},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.815695583820343,0.6201680898666382,0.8287752866744995]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.815695583820343},{"x":0.6420168280601501,"y":0.815695583820343},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.6218487620353699,0.815695583820343,0.6420168280601501,0.8287752866744995]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.815695583820343},{"x":0.6554622054100037,"y":0.815695583820343},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.815695583820343,0.6554622054100037,0.8287752866744995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8287752866744995},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2878870360851288,0.7898739624023438,0.8357752866744995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8608798980712891},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻔﻫ","boundary":[0.48403361439704895,0.8489893078804016,0.5159664154052734,0.8608798980712891]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8608798980712891},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8419893078804016,0.5209664154052734,0.8678798980712891],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20808561146259308},{"x":0.658823549747467,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.658823549747467,0.19262781739234924,0.7159664034843445,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺮﻬﻓ","boundary":[0.7226890921592712,0.19262781739234924,0.7848739624023438,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20808561146259308},{"x":0.658823549747467,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.18562781739234924,0.7898739624023438,0.21508561146259308],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/PzcKmyAuqYtROSII-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/keXDnnIrgtYZnQso.jpg","blurred":"/storage/books/e5e9b278fd5b9e26/pages/fpVitDkmoGKPeyMZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00022496433575570085,0.9986724807354582,0.99896803817114]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.1973840594291687,0.23025210201740265,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.19619500637054443},{"x":0.26386556029319763,"y":0.19619500637054443},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20808561146259308},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.19619500637054443,0.26386556029319763,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.19619500637054443},{"x":0.27731093764305115,"y":0.19619500637054443},{"x":0.27731093764305115,"y":0.20808561146259308},{"x":0.27394959330558777,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.19619500637054443,0.27731093764305115,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.19619500637054443},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19619500637054443},{"x":0.29243698716163635,"y":0.20808561146259308},{"x":0.289075642824173,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.19619500637054443,0.29243698716163635,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.19619500637054443},{"x":0.30588236451148987,"y":0.19619500637054443},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3025210201740265,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.19619500637054443,0.30588236451148987,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3210084140300751,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3176470696926117,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.19619500637054443,0.3210084140300751,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3344537913799286,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3344537913799286,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.19619500637054443,0.3344537913799286,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3478991687297821,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3445378243923187,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.19619500637054443,0.3478991687297821,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3630252182483673,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20808561146259308},{"x":0.35966387391090393,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.19619500637054443,0.3630252182483673,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3764705955982208,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20808561146259308},{"x":0.37310925126075745,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.19619500637054443,0.3764705955982208,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.19619500637054443},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19619500637054443},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.19619500637054443,0.39159664511680603,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.19619500637054443},{"x":0.40504202246665955,"y":0.19619500637054443},{"x":0.40504202246665955,"y":0.20808561146259308},{"x":0.40168067812919617,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.19619500637054443,0.40504202246665955,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.19619500637054443},{"x":0.42016807198524475,"y":0.19619500637054443},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20808561146259308},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.19619500637054443,0.42016807198524475,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.19619500637054443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19619500637054443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4302521049976349,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.19619500637054443,0.43361344933509827,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.19619500637054443},{"x":0.44873949885368347,"y":0.19619500637054443},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.19619500637054443,0.44873949885368347,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19619500637054443},{"x":0.462184876203537,"y":0.19619500637054443},{"x":0.462184876203537,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.19619500637054443,0.462184876203537,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺺﻗﺎﻧ","boundary":[0.4756302535533905,0.19619500637054443,0.5109243988990784,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻣﺎﮔ","boundary":[0.5159664154052734,0.19619500637054443,0.5529412031173706,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5798319578170776,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﺗ","boundary":[0.5596638917922974,0.19619500637054443,0.5798319578170776,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6000000238418579,0.1973840594291687,0.6067227125167847,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.19619500637054443,0.6201680898666382,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.6218487620353699,0.19619500637054443,0.6420168280601501,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.19619500637054443,0.6554622054100037,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18919500637054443,0.6604622054100037,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22235433757305145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22235433757305145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23305588960647583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.22235433757305145,0.23025210201740265,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.21997621655464172},{"x":0.26386556029319763,"y":0.21997621655464172},{"x":0.26386556029319763,"y":0.23186682164669037},{"x":0.26050421595573425,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.21997621655464172,0.26386556029319763,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.21997621655464172},{"x":0.27731093764305115,"y":0.21997621655464172},{"x":0.27731093764305115,"y":0.23186682164669037},{"x":0.27394959330558777,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.21997621655464172,0.27731093764305115,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.21997621655464172},{"x":0.29243698716163635,"y":0.21997621655464172},{"x":0.29243698716163635,"y":0.23186682164669037},{"x":0.289075642824173,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.21997621655464172,0.29243698716163635,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.21997621655464172},{"x":0.30588236451148987,"y":0.21997621655464172},{"x":0.30588236451148987,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3025210201740265,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.21997621655464172,0.30588236451148987,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3210084140300751,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3210084140300751,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3176470696926117,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.21997621655464172,0.3210084140300751,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3344537913799286,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3344537913799286,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.21997621655464172,0.3344537913799286,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3478991687297821,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3478991687297821,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3445378243923187,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.21997621655464172,0.3478991687297821,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3630252182483673,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3630252182483673,"y":0.23186682164669037},{"x":0.35966387391090393,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.21997621655464172,0.3630252182483673,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3764705955982208,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3764705955982208,"y":0.23186682164669037},{"x":0.37310925126075745,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.21997621655464172,0.3764705955982208,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.21997621655464172},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21997621655464172},{"x":0.39159664511680603,"y":0.23186682164669037},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.21997621655464172,0.39159664511680603,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.21997621655464172},{"x":0.40504202246665955,"y":0.21997621655464172},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23186682164669037},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.21997621655464172,0.40504202246665955,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.21997621655464172},{"x":0.42016807198524475,"y":0.21997621655464172},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23186682164669037},{"x":0.41680672764778137,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.21997621655464172,0.42016807198524475,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.21997621655464172},{"x":0.43361344933509827,"y":0.21997621655464172},{"x":0.43361344933509827,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4302521049976349,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.21997621655464172,0.43361344933509827,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.21997621655464172},{"x":0.44873949885368347,"y":0.21997621655464172},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4453781545162201,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.21997621655464172,0.44873949885368347,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.21997621655464172},{"x":0.462184876203537,"y":0.21997621655464172},{"x":0.462184876203537,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.21997621655464172,0.462184876203537,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.21997621655464172},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21997621655464172},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.21997621655464172,0.4773109257221222,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.21997621655464172},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21997621655464172},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23186682164669037},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.21997621655464172,0.4907563030719757,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5058823823928833,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5058823823928833,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.21997621655464172,0.5058823823928833,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.21997621655464172,0.5193277597427368,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.21997621655464172},{"x":0.534453809261322,"y":0.21997621655464172},{"x":0.534453809261322,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.21997621655464172,0.534453809261322,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺘﺑ","boundary":[0.5411764979362488,0.21997621655464172,0.5529412031173706,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5798319578170776,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﺗ","boundary":[0.5596638917922974,0.21997621655464172,0.5798319578170776,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6000000238418579,0.22235433757305145,0.6067227125167847,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.21997621655464172,0.6201680898666382,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.6218487620353699,0.21997621655464172,0.6420168280601501,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.21997621655464172,0.6554622054100037,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24613554775714874},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24613554775714874},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2568370997905731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.24613554775714874,0.23025210201740265,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26386556029319763,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2568370997905731},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.24494649469852448,0.26386556029319763,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.24494649469852448},{"x":0.27731093764305115,"y":0.24494649469852448},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2568370997905731},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.24494649469852448,0.27731093764305115,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.24494649469852448},{"x":0.29243698716163635,"y":0.24494649469852448},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2568370997905731},{"x":0.289075642824173,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.24494649469852448,0.29243698716163635,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.24494649469852448},{"x":0.30588236451148987,"y":0.24494649469852448},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.24494649469852448,0.30588236451148987,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3210084140300751,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.24494649469852448,0.3210084140300751,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3344537913799286,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.24494649469852448,0.3344537913799286,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.24494649469852448,0.3478991687297821,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2568370997905731},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.24494649469852448,0.3630252182483673,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3764705955982208,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2568370997905731},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.24494649469852448,0.3764705955982208,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.24494649469852448},{"x":0.39159664511680603,"y":0.24494649469852448},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2568370997905731},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.24494649469852448,0.39159664511680603,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.24494649469852448},{"x":0.40504202246665955,"y":0.24494649469852448},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2568370997905731},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.24494649469852448,0.40504202246665955,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.24494649469852448},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24494649469852448},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2568370997905731},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.24494649469852448,0.42016807198524475,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.24494649469852448},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24494649469852448},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.24494649469852448,0.43361344933509827,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.24494649469852448},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24494649469852448},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.24494649469852448,0.44873949885368347,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.24494649469852448},{"x":0.462184876203537,"y":0.24494649469852448},{"x":0.462184876203537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.24494649469852448,0.462184876203537,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.24494649469852448,0.4773109257221222,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2568370997905731},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":"ﺺﻗﺎﻧ","boundary":[0.48739495873451233,0.24494649469852448,0.5226891040802002,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":"یﺎﺘﺑ","boundary":[0.5277311205863953,0.24494649469852448,0.5529412031173706,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﺗ","boundary":[0.5596638917922974,0.24494649469852448,0.5798319578170776,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.6000000238418579,0.24613554775714874,0.6067227125167847,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6084033846855164,0.24494649469852448,0.6201680898666382,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.6218487620353699,0.24494649469852448,0.6420168280601501,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.24494649469852448,0.6554622054100037,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2806183099746704},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.2699167728424072,0.23025210201740265,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.26872771978378296,0.2537815272808075,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.26872771978378296},{"x":0.267226904630661,"y":0.26872771978378296},{"x":0.267226904630661,"y":0.2806183099746704},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.26872771978378296,0.267226904630661,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2823529541492462,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2806183099746704},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.26872771978378296,0.2823529541492462,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.26872771978378296},{"x":0.29579833149909973,"y":0.26872771978378296},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2806183099746704},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.26872771978378296,0.29579833149909973,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.26872771978378296},{"x":0.30924370884895325,"y":0.26872771978378296},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2806183099746704},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.26872771978378296,0.30924370884895325,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.26872771978378296},{"x":0.32436975836753845,"y":0.26872771978378296},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.26872771978378296,0.32436975836753845,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.26872771978378296},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26872771978378296},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.26872771978378296,0.33781513571739197,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3529411852359772,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.26872771978378296,0.3529411852359772,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3663865625858307,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.26872771978378296,0.3663865625858307,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3815126121044159,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.26872771978378296,0.3815126121044159,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3949579894542694,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2806183099746704},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.26872771978378296,0.3949579894542694,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4100840389728546,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2806183099746704},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.26872771978378296,0.4100840389728546,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.26872771978378296},{"x":0.42352941632270813,"y":0.26872771978378296},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2806183099746704},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.26872771978378296,0.42352941632270813,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.26872771978378296},{"x":0.43865546584129333,"y":0.26872771978378296},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2806183099746704},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.26872771978378296,0.43865546584129333,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.26872771978378296},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26872771978378296},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2806183099746704},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.26872771978378296,0.45210084319114685,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.26872771978378296},{"x":0.507563054561615,"y":0.26872771978378296},{"x":0.507563054561615,"y":0.2806183099746704},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.46890756487846375,0.26872771978378296,0.507563054561615,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺒﺗﺮﻣ","boundary":[0.5142857432365417,0.26872771978378296,0.5428571701049805,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.26872771978378296},{"x":0.556302547454834,"y":0.26872771978378296},{"x":0.556302547454834,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5478991866111755,0.26872771978378296,0.556302547454834,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺘﺸﻣ","boundary":[0.5630252361297607,0.26872771978378296,0.5966386795043945,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.26872771978378296,0.6084033846855164,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"لاﺮﮕﺘﻧا","boundary":[0.6134454011917114,0.26872771978378296,0.6554622054100037,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6722689270973206,0.2699167728424072,0.6789916157722473,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7008403539657593,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2806183099746704},{"x":0.680672287940979,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.680672287940979,0.26872771978378296,0.7008403539657593,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2806183099746704},{"x":0.702521026134491,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.26872771978378296,0.7142857313156128,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2806183099746704},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21297621655464172,0.7192857313156128,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"۴٧","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.23025210201740265,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2537815272808075,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.29250892996788025,0.2537815272808075,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.29250892996788025},{"x":0.267226904630661,"y":0.29250892996788025},{"x":0.267226904630661,"y":0.3043995201587677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.29250892996788025,0.267226904630661,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2823529541492462,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3043995201587677},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.29250892996788025,0.2823529541492462,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.29250892996788025},{"x":0.29579833149909973,"y":0.29250892996788025},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3043995201587677},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.29250892996788025,0.29579833149909973,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.29250892996788025},{"x":0.30924370884895325,"y":0.29250892996788025},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3043995201587677},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.29250892996788025,0.30924370884895325,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.29250892996788025},{"x":0.32436975836753845,"y":0.29250892996788025},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.29250892996788025,0.32436975836753845,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.29250892996788025},{"x":0.33781513571739197,"y":0.29250892996788025},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.29250892996788025,0.33781513571739197,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3529411852359772,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.29250892996788025,0.3529411852359772,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3663865625858307,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.29250892996788025,0.3663865625858307,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3815126121044159,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.29250892996788025,0.3815126121044159,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3949579894542694,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3043995201587677},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.29250892996788025,0.3949579894542694,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4100840389728546,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3043995201587677},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.29250892996788025,0.4100840389728546,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.29250892996788025},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29250892996788025},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3043995201587677},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.29250892996788025,0.42352941632270813,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.29250892996788025},{"x":0.43865546584129333,"y":0.29250892996788025},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3043995201587677},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.29250892996788025,0.43865546584129333,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.29250892996788025},{"x":0.45210084319114685,"y":0.29250892996788025},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3043995201587677},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.29250892996788025,0.45210084319114685,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯾوﻮﯿﻟ‐نﺎﻤﯾر","boundary":[0.4773109257221222,0.29250892996788025,0.5630252361297607,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.5697479248046875,0.29250892996788025,0.6084033846855164,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6554622054100037,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":1,"str":"لاﺮﮕﺘﻧا","boundary":[0.6151260733604431,0.29250892996788025,0.6554622054100037,0.3043995201587677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6722689270973206,0.2948870360851288,0.6789916157722473,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7008403539657593,"y":0.30558857321739197},{"x":0.680672287940979,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.680672287940979,0.29250892996788025,0.7008403539657593,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7142857313156128,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30558857321739197},{"x":0.702521026134491,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.29250892996788025,0.7142857313156128,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3186682462692261},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3186682462692261},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32936978340148926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"۴٨","boundary":[0.21512605249881744,0.3186682462692261,0.23025210201740265,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.3174791932106018,0.2537815272808075,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3174791932106018},{"x":0.267226904630661,"y":0.3174791932106018},{"x":0.267226904630661,"y":0.32936978340148926},{"x":0.26386556029319763,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.3174791932106018,0.267226904630661,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32936978340148926},{"x":0.27899160981178284,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.3174791932106018,0.2823529541492462,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29579833149909973,"y":0.32936978340148926},{"x":0.29243698716163635,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.3174791932106018,0.29579833149909973,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3174791932106018},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3174791932106018},{"x":0.30924370884895325,"y":0.32936978340148926},{"x":0.30588236451148987,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.3174791932106018,0.30924370884895325,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3174791932106018},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3174791932106018},{"x":0.32436975836753845,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3210084140300751,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.3174791932106018,0.32436975836753845,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3174791932106018},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3174791932106018},{"x":0.33781513571739197,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3344537913799286,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.3174791932106018,0.33781513571739197,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.3174791932106018,0.3529411852359772,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3630252182483673,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.3174791932106018,0.3663865625858307,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.3174791932106018,0.3815126121044159,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3949579894542694,"y":0.32936978340148926},{"x":0.39159664511680603,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.3174791932106018,0.3949579894542694,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4100840389728546,"y":0.32936978340148926},{"x":0.40672269463539124,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.3174791932106018,0.4100840389728546,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3174791932106018},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3174791932106018},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32936978340148926},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.3174791932106018,0.42352941632270813,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3174791932106018},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3174791932106018},{"x":0.43865546584129333,"y":0.32936978340148926},{"x":0.43529412150382996,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.3174791932106018,0.43865546584129333,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3174791932106018},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3174791932106018},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32936978340148926},{"x":0.44873949885368347,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.3174791932106018,0.45210084319114685,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3174791932106018},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3174791932106018},{"x":0.46722689270973206,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.3174791932106018,0.46722689270973206,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32936978340148926},{"x":0.48571428656578064,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯾوﻮﯿﻟ‐نﺎﻤﯾر","boundary":[0.48571428656578064,0.3174791932106018,0.5731092691421509,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.5798319578170776,0.3174791932106018,0.6168067455291748,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺘﺸﻣ","boundary":[0.6235294342041016,0.3174791932106018,0.6571428775787354,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6722689270973206,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.6722689270973206,0.3186682462692261,0.6789916157722473,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7008403539657593,"y":0.32936978340148926},{"x":0.680672287940979,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.680672287940979,0.3174791932106018,0.7008403539657593,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32936978340148926},{"x":0.702521026134491,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.3174791932106018,0.7142857313156128,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34244945645332336},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34244945645332336},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"۴٩","boundary":[0.21512605249881744,0.34244945645332336,0.23025210201740265,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3412604033946991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3412604033946991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.35315102338790894},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.3412604033946991,0.26386556029319763,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3412604033946991},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3412604033946991},{"x":0.27731093764305115,"y":0.35315102338790894},{"x":0.27394959330558777,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.3412604033946991,0.27731093764305115,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3412604033946991},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3412604033946991},{"x":0.29243698716163635,"y":0.35315102338790894},{"x":0.289075642824173,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.3412604033946991,0.29243698716163635,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3412604033946991},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3412604033946991},{"x":0.30588236451148987,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3025210201740265,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.3412604033946991,0.30588236451148987,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3176470696926117,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.3412604033946991,0.3210084140300751,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3344537913799286,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3310924470424652,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.3412604033946991,0.3344537913799286,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3445378243923187,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.3412604033946991,0.3478991687297821,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35315102338790894},{"x":0.35966387391090393,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.3412604033946991,0.3630252182483673,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3764705955982208,"y":0.35315102338790894},{"x":0.37310925126075745,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.3412604033946991,0.3764705955982208,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3412604033946991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3412604033946991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35315102338790894},{"x":0.38823530077934265,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.3412604033946991,0.39159664511680603,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3412604033946991},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3412604033946991},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35315102338790894},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.3412604033946991,0.40504202246665955,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3412604033946991},{"x":0.440336138010025,"y":0.3412604033946991},{"x":0.440336138010025,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4252100884914398,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"(x","boundary":[0.4252100884914398,0.3412604033946991,0.440336138010025,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.4470588266849518,0.3412604033946991,0.4588235318660736,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35315102338790894},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"a)m","boundary":[0.46554622054100037,0.34007135033607483,0.4941176474094391,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35315102338790894},{"x":0.49915966391563416,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.49915966391563416,0.3412604033946991,0.5378151535987854,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺘﺸﻣ","boundary":[0.5428571701049805,0.3412604033946991,0.5764706134796143,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6000000238418579,0.34244945645332336,0.6067227125167847,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".۴","boundary":[0.6084033846855164,0.3412604033946991,0.6201680898666382,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.6218487620353699,0.3412604033946991,0.6420168280601501,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6436975002288818,0.3412604033946991,0.6554622054100037,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7142857313156128,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28550892996788024,0.7192857313156128,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3674197494983673},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":1,"str":"۵٠","boundary":[0.21512605249881744,0.3674197494983673,0.23025210201740265,0.3781212866306305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.3650416135787964,0.2537815272808075,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3650416135787964},{"x":0.267226904630661,"y":0.3650416135787964},{"x":0.267226904630661,"y":0.3769322335720062},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.3650416135787964,0.267226904630661,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3769322335720062},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.3650416135787964,0.2823529541492462,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3650416135787964},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3650416135787964},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3769322335720062},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.3650416135787964,0.29579833149909973,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3650416135787964},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3650416135787964},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3769322335720062},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.3650416135787964,0.30924370884895325,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3650416135787964},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3650416135787964},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.3650416135787964,0.32436975836753845,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3650416135787964},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3650416135787964},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.3650416135787964,0.33781513571739197,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.3650416135787964,0.3529411852359772,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.3650416135787964,0.3663865625858307,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.3650416135787964,0.3815126121044159,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3769322335720062},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.3650416135787964,0.3949579894542694,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3769322335720062},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.3650416135787964,0.4100840389728546,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3650416135787964},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3650416135787964},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3769322335720062},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.3650416135787964,0.42352941632270813,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3650416135787964},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3650416135787964},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3769322335720062},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.3650416135787964,0.43865546584129333,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3650416135787964},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3650416135787964},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3769322335720062},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.3650416135787964,0.45210084319114685,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3650416135787964},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3650416135787964},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.3650416135787964,0.46722689270973206,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3650416135787964},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3650416135787964},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.3650416135787964,0.48067227005958557,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.3650416135787964,0.4957983195781708,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.3650416135787964,0.5092437267303467,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.3650416135787964,0.5226891040802002,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﻮﺗﻮﭘﺎﮐ","boundary":[0.5361344814300537,0.3650416135787964,0.5731092691421509,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.5798319578170776,0.3650416135787964,0.6168067455291748,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺘﺸﻣ","boundary":[0.6235294342041016,0.3650416135787964,0.6571428775787354,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.6722689270973206,0.3674197494983673,0.6789916157722473,0.3781212866306305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3781212866306305},{"x":0.680672287940979,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.680672287940979,0.3650416135787964,0.7008403539657593,0.3781212866306305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3781212866306305},{"x":0.702521026134491,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.3650416135787964,0.7142857313156128,0.3781212866306305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3912009596824646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4019024968147278},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"۵٢","boundary":[0.21512605249881744,0.3912009596824646,0.23025210201740265,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.39001187682151794},{"x":0.2537815272808075,"y":0.39001187682151794},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.39001187682151794,0.2537815272808075,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.39001187682151794},{"x":0.267226904630661,"y":0.39001187682151794},{"x":0.267226904630661,"y":0.4019024968147278},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.39001187682151794,0.267226904630661,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.39001187682151794},{"x":0.2823529541492462,"y":0.39001187682151794},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4019024968147278},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.39001187682151794,0.2823529541492462,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.39001187682151794},{"x":0.29579833149909973,"y":0.39001187682151794},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4019024968147278},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.39001187682151794,0.29579833149909973,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.39001187682151794},{"x":0.30924370884895325,"y":0.39001187682151794},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4019024968147278},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.39001187682151794,0.30924370884895325,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.39001187682151794},{"x":0.32436975836753845,"y":0.39001187682151794},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.39001187682151794,0.32436975836753845,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.39001187682151794},{"x":0.33781513571739197,"y":0.39001187682151794},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.39001187682151794,0.33781513571739197,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3529411852359772,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.39001187682151794,0.3529411852359772,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3663865625858307,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.39001187682151794,0.3663865625858307,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3815126121044159,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.39001187682151794,0.3815126121044159,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4019024968147278},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.39001187682151794,0.3949579894542694,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4100840389728546,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4019024968147278},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.39001187682151794,0.4100840389728546,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.39001187682151794},{"x":0.42352941632270813,"y":0.39001187682151794},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4019024968147278},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.39001187682151794,0.42352941632270813,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.39001187682151794},{"x":0.43865546584129333,"y":0.39001187682151794},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4019024968147278},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.39001187682151794,0.43865546584129333,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.39001187682151794},{"x":0.45210084319114685,"y":0.39001187682151794},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4019024968147278},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.39001187682151794,0.45210084319114685,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.39001187682151794},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39001187682151794},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.39001187682151794,0.46722689270973206,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5176470875740051,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.4789915978908539,0.39001187682151794,0.5176470875740051,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39001187682151794},{"x":0.556302547454834,"y":0.39001187682151794},{"x":0.556302547454834,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺘﺸﻣ","boundary":[0.5243697762489319,0.39001187682151794,0.556302547454834,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5630252361297607,0.39001187682151794,0.5714285969734192,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.39001187682151794},{"x":0.583193302154541,"y":0.39001187682151794},{"x":0.583193302154541,"y":0.4019024968147278},{"x":0.578151285648346,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﺮ","boundary":[0.578151285648346,0.39001187682151794,0.583193302154541,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﯾد","boundary":[0.5932773351669312,0.39001187682151794,0.6033613681793213,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4019024968147278},{"x":0.610084056854248,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾرﺎﻌﺗ","boundary":[0.610084056854248,0.39001187682151794,0.6554622054100037,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.6722689270973206,0.3912009596824646,0.6789916157722473,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7008403539657593,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4019024968147278},{"x":0.680672287940979,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.680672287940979,0.39001187682151794,0.7008403539657593,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4019024968147278},{"x":0.702521026134491,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.39001187682151794,0.7142857313156128,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4149821698665619},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4149821698665619},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4256837069988251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"۵٣","boundary":[0.21512605249881744,0.4149821698665619,0.23025210201740265,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.4137931168079376,0.2537815272808075,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4137931168079376},{"x":0.267226904630661,"y":0.4137931168079376},{"x":0.267226904630661,"y":0.4256837069988251},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.4137931168079376,0.267226904630661,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4256837069988251},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.4137931168079376,0.2823529541492462,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4137931168079376},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4137931168079376},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4256837069988251},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.4137931168079376,0.29579833149909973,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4137931168079376},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4137931168079376},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4256837069988251},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.4137931168079376,0.30924370884895325,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4137931168079376},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4137931168079376},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.4137931168079376,0.32436975836753845,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4137931168079376},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4137931168079376},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.4137931168079376,0.33781513571739197,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.4137931168079376,0.3529411852359772,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.4137931168079376,0.3663865625858307,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.4137931168079376,0.3815126121044159,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4256837069988251},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.4137931168079376,0.3949579894542694,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4256837069988251},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.4137931168079376,0.4100840389728546,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4137931168079376},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4137931168079376},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4256837069988251},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.4137931168079376,0.42352941632270813,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4137931168079376},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4137931168079376},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4256837069988251},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.4137931168079376,0.43865546584129333,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4137931168079376},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4137931168079376},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4256837069988251},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.4137931168079376,0.45210084319114685,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4137931168079376},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4137931168079376},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.4137931168079376,0.46722689270973206,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.4137931168079376,0.48067227005958557,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.4137931168079376,0.4957983195781708,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.4137931168079376,0.5092437267303467,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4137931168079376,0.5226891040802002,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.5310924649238586,0.4137931168079376,0.5697479248046875,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺘﺸﻣ","boundary":[0.5764706134796143,0.4137931168079376,0.6084033846855164,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"صاﻮﺧ","boundary":[0.6151260733604431,0.4137931168079376,0.6554622054100037,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"٧","boundary":[0.6722689270973206,0.4149821698665619,0.6789916157722473,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4256837069988251},{"x":0.680672287940979,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".١١","boundary":[0.680672287940979,0.4137931168079376,0.7008403539657593,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4256837069988251},{"x":0.702521026134491,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.702521026134491,0.4137931168079376,0.7142857313156128,0.4256837069988251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4256837069988251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3580416135787964,0.7192857313156128,0.4326837069988251],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43995243310928345},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43995243310928345},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.43995243310928345,0.23025210201740265,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2554621994495392,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.4375743269920349,0.2554621994495392,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2689075767993927,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2655462324619293,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.4375743269920349,0.2689075767993927,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2806722819805145,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.4375743269920349,0.2840336263179779,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2974790036678314,"y":0.44946491718292236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.4375743269920349,0.2974790036678314,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3126050531864166,"y":0.44946491718292236},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.4375743269920349,0.3126050531864166,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4375743269920349},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4375743269920349},{"x":0.32605043053627014,"y":0.44946491718292236},{"x":0.32268908619880676,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.4375743269920349,0.32605043053627014,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4375743269920349},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4375743269920349},{"x":0.33949580788612366,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3361344635486603,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.4375743269920349,0.33949580788612366,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4375743269920349},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4375743269920349},{"x":0.35462185740470886,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3512605130672455,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.4375743269920349,0.35462185740470886,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3680672347545624,"y":0.44946491718292236},{"x":0.364705890417099,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.4375743269920349,0.3680672347545624,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3831932842731476,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3798319399356842,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.4375743269920349,0.3831932842731476,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3966386616230011,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.4375743269920349,0.3966386616230011,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4117647111415863,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4084033668041229,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.4375743269920349,0.4117647111415863,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4252100884914398,"y":0.44946491718292236},{"x":0.42184874415397644,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.4375743269920349,0.4252100884914398,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4375743269920349},{"x":0.440336138010025,"y":0.4375743269920349},{"x":0.440336138010025,"y":0.44946491718292236},{"x":0.43697479367256165,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.4375743269920349,0.440336138010025,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45378151535987854,"y":0.44946491718292236},{"x":0.45042017102241516,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.4375743269920349,0.45378151535987854,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4375743269920349},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4375743269920349},{"x":0.46890756487846375,"y":0.44946491718292236},{"x":0.46554622054100037,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.4375743269920349,0.46890756487846375,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4375743269920349},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4375743269920349},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.4375743269920349,0.48235294222831726,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4375743269920349},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4375743269920349},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.4375743269920349,0.49747899174690247,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5109243988990784,"y":0.44946491718292236},{"x":0.507563054561615,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.4375743269920349,0.5109243988990784,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.4375743269920349,0.5260504484176636,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5394958257675171,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.4375743269920349,0.5394958257675171,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.4375743269920349,0.5529412031173706,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.4375743269920349,0.5680672526359558,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4375743269920349},{"x":0.610084056854248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.610084056854248,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ","boundary":[0.5764706134796143,0.4375743269920349,0.610084056854248,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"ﻄﺧ‐ﻪﺒﺷ","boundary":[0.6218487620353699,0.4375743269920349,0.6773109436035156,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6840336322784424,0.4375743269920349,0.7142857313156128,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"١٢","boundary":[0.7277311086654663,0.43995243310928345,0.7428571581840515,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4375743269920349},{"x":0.756302535533905,"y":0.4375743269920349},{"x":0.756302535533905,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.7445378303527832,0.4375743269920349,0.756302535533905,0.45065397024154663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4375743269920349},{"x":0.756302535533905,"y":0.4375743269920349},{"x":0.756302535533905,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4305743269920349,0.761302535533905,0.45765397024154664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47919145226478577},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"۶١","boundary":[0.21512605249881744,0.47919145226478577,0.23025210201740265,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5126050710678101,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.5126050710678101,0.4780023694038391,0.5327731370925903,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.5394958257675171,0.4780023694038391,0.5596638917922974,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.5663865804672241,0.4780023694038391,0.6151260733604431,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑاﻮﺗ","boundary":[0.6218487620353699,0.4780023694038391,0.6504201889038086,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.4780023694038391,0.6638655662536621,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6689075827598572,0.4780023694038391,0.6823529601097107,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.6823529601097107,0.4780023694038391,0.6974790096282959,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4780023694038391},{"x":0.756302535533905,"y":0.4780023694038391},{"x":0.756302535533905,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.6991596817970276,0.4780023694038391,0.756302535533905,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48989298939704895},{"x":0.778151273727417,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.778151273727417,0.47919145226478577,0.7848739624023438,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5136741995811462},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"۶١","boundary":[0.21512605249881744,0.5029726624488831,0.23025210201740265,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5136741995811462},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.5017836093902588,0.2554621994495392,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5136741995811462},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.5017836093902588,0.2689075767993927,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5136741995811462},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.5017836093902588,0.2840336263179779,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5136741995811462},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.5017836093902588,0.2974790036678314,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5136741995811462},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.5017836093902588,0.3126050531864166,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5017836093902588},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5017836093902588},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5136741995811462},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.5017836093902588,0.32605043053627014,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5017836093902588},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5017836093902588},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.5017836093902588,0.33949580788612366,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5017836093902588},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5017836093902588},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5017836093902588,0.35462185740470886,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5136741995811462},{"x":0.364705890417099,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.5017836093902588,0.3680672347545624,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.5017836093902588,0.3831932842731476,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.5017836093902588,0.3966386616230011,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.5017836093902588,0.4117647111415863,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5136741995811462},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.5017836093902588,0.4252100884914398,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5017836093902588},{"x":0.440336138010025,"y":0.5017836093902588},{"x":0.440336138010025,"y":0.5136741995811462},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.5017836093902588,0.440336138010025,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5136741995811462},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5017836093902588,0.45378151535987854,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5017836093902588},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5017836093902588},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5136741995811462},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.5017836093902588,0.46890756487846375,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5017836093902588},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5017836093902588},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.5017836093902588,0.48235294222831726,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5017836093902588},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5017836093902588},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.5017836093902588,0.49747899174690247,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.5126050710678101,0.5017836093902588,0.5310924649238586,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.5378151535987854,0.5017836093902588,0.5579832196235657,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.5647059082984924,0.5017836093902588,0.6117647290229797,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6184874176979065,0.5017836093902588,0.6436975002288818,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5017836093902588},{"x":0.658823549747467,"y":0.5017836093902588},{"x":0.658823549747467,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.6453781723976135,0.5017836093902588,0.658823549747467,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.6605042219161987,0.5017836093902588,0.7142857313156128,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7361344695091248,0.5029726624488831,0.7428571581840515,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5017836093902588},{"x":0.756302535533905,"y":0.5017836093902588},{"x":0.756302535533905,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.7445378303527832,0.5017836093902588,0.756302535533905,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.526753842830658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5374554395675659},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"۶١","boundary":[0.21512605249881744,0.526753842830658,0.23025210201740265,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.5255647897720337,0.2537815272808075,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5255647897720337},{"x":0.267226904630661,"y":0.5255647897720337},{"x":0.267226904630661,"y":0.5374554395675659},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.5255647897720337,0.267226904630661,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5374554395675659},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.5255647897720337,0.2823529541492462,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5255647897720337},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5255647897720337},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5374554395675659},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.5255647897720337,0.29579833149909973,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5255647897720337},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5255647897720337},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.5255647897720337,0.30924370884895325,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5255647897720337},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5255647897720337},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.5255647897720337,0.32436975836753845,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5255647897720337},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5255647897720337},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5255647897720337,0.33781513571739197,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.5255647897720337,0.3529411852359772,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5255647897720337,0.3663865625858307,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5255647897720337,0.3815126121044159,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5374554395675659},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.5255647897720337,0.3949579894542694,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.4100840389728546,0.5255647897720337,0.4302521049976349,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5374554395675659},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.43697479367256165,0.5255647897720337,0.4571428596973419,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5374554395675659},{"x":0.462184876203537,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.462184876203537,0.5255647897720337,0.5109243988990784,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5176470875740051,0.5255647897720337,0.5411764979362488,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5428571701049805,0.5255647897720337,0.5579832196235657,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.5596638917922974,0.5255647897720337,0.6134454011917114,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6285714507102966,0.5255647897720337,0.6571428775787354,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.526753842830658},{"x":0.6873949766159058,"y":0.526753842830658},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5374554395675659},{"x":0.680672287940979,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.680672287940979,0.526753842830658,0.6873949766159058,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.5255647897720337,0.7008403539657593,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5374554395675659},{"x":0.702521026134491,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.5255647897720337,0.7142857313156128,0.5374554395675659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5374554395675659},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4710023694038391,0.7898739624023438,0.5444554395675659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5517241358757019},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5517241358757019},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5624256730079651},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5517241358757019,0.23025210201740265,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.5505350828170776,0.2537815272808075,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5505350828170776},{"x":0.267226904630661,"y":0.5505350828170776},{"x":0.267226904630661,"y":0.5624256730079651},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.5505350828170776,0.267226904630661,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5624256730079651},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.5505350828170776,0.2823529541492462,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5505350828170776},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5505350828170776},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5624256730079651},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.5505350828170776,0.29579833149909973,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5505350828170776},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5505350828170776},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5624256730079651},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.5505350828170776,0.30924370884895325,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5505350828170776},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5505350828170776},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.5505350828170776,0.32436975836753845,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5505350828170776},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5505350828170776},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5505350828170776,0.33781513571739197,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.5505350828170776,0.3529411852359772,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5505350828170776,0.3663865625858307,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5505350828170776,0.3815126121044159,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5505350828170776},{"x":0.413445383310318,"y":0.5505350828170776},{"x":0.413445383310318,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.3932773172855377,0.5505350828170776,0.413445383310318,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5505350828170776},{"x":0.440336138010025,"y":0.5505350828170776},{"x":0.440336138010025,"y":0.5624256730079651},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.42016807198524475,0.5505350828170776,0.440336138010025,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.4453781545162201,0.5505350828170776,0.4941176474094391,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5008403658866882,0.5505350828170776,0.5243697762489319,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5260504484176636,0.5505350828170776,0.5411764979362488,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.5428571701049805,0.5505350828170776,0.5966386795043945,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺮﻔﺻ","boundary":[0.6033613681793213,0.5505350828170776,0.6571428775787354,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5624256730079651},{"x":0.680672287940979,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.680672287940979,0.5517241358757019,0.6873949766159058,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.5505350828170776,0.7008403539657593,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5624256730079651},{"x":0.702521026134491,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.5505350828170776,0.7142857313156128,0.5624256730079651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5862069129943848},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5755053758621216,0.23025210201740265,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.5743162631988525,0.2537815272808075,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5743162631988525},{"x":0.267226904630661,"y":0.5743162631988525},{"x":0.267226904630661,"y":0.5862069129943848},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.5743162631988525,0.267226904630661,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5862069129943848},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.27899160981178284,0.5743162631988525,0.2991596758365631,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5743162631988525},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5743162631988525},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5862069129943848},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.30588236451148987,0.5743162631988525,0.32436975836753845,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5743162631988525},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5743162631988525},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.3310924470424652,0.5743162631988525,0.3798319399356842,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.3848739564418793,0.5743162631988525,0.4100840389728546,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.4117647111415863,0.5743162631988525,0.4252100884914398,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟ","boundary":[0.4268907606601715,0.5743162631988525,0.4571428596973419,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5743162631988525},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5743162631988525},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.4588235318660736,0.5743162631988525,0.48235294222831726,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5862069129943848},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.48739495873451233,0.5743162631988525,0.5126050710678101,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"ﮔﮋﯾو","boundary":[0.5243697762489319,0.5743162631988525,0.5495798587799072,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5862069129943848},{"x":0.556302547454834,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.5743162631988525,0.5630252361297607,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5862069129943848},{"x":0.578151285648346,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺸﮔزﺎﺑ","boundary":[0.578151285648346,0.5743162631988525,0.6168067455291748,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"ﻂﺑاور","boundary":[0.6218487620353699,0.5743162631988525,0.6554622054100037,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5862069129943848},{"x":0.680672287940979,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.680672287940979,0.5755053758621216,0.6873949766159058,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.5743162631988525,0.7008403539657593,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5862069129943848},{"x":0.702521026134491,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.5743162631988525,0.7142857313156128,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5992865562438965},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5992865562438965},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5992865562438965,0.23025210201740265,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.5980975031852722,0.2537815272808075,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5980975031852722},{"x":0.267226904630661,"y":0.5980975031852722},{"x":0.267226904630661,"y":0.6099880933761597},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.5980975031852722,0.267226904630661,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6099880933761597},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.5980975031852722,0.2823529541492462,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5980975031852722},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5980975031852722},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6099880933761597},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.5980975031852722,0.29579833149909973,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.3142857253551483,0.5980975031852722,0.3344537913799286,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6099880933761597},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.34117648005485535,0.5980975031852722,0.3613445460796356,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.3663865625858307,0.5980975031852722,0.4151260554790497,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6099880933761597},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.42184874415397644,0.5980975031852722,0.4470588266849518,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5980975031852722},{"x":0.462184876203537,"y":0.5980975031852722},{"x":0.462184876203537,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.4470588266849518,0.5980975031852722,0.462184876203537,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.4638655483722687,0.5980975031852722,0.5176470875740051,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯾوﻮﯿﻟ‐مرﻮﺘﺷ","boundary":[0.5243697762489319,0.5980975031852722,0.6134454011917114,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟدﺎﻌﻣ","boundary":[0.6201680898666382,0.5980975031852722,0.6571428775787354,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6099880933761597},{"x":0.680672287940979,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.680672287940979,0.5992865562438965,0.6873949766159058,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.5980975031852722,0.7008403539657593,0.6099880933761597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6099880933761597},{"x":0.702521026134491,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.5980975031852722,0.7142857313156128,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5435350828170776,0.7192857313156128,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6242568492889404},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6242568492889404},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"۶٧","boundary":[0.21512605249881744,0.6242568492889404,0.23025210201740265,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.6230677962303162,0.2537815272808075,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6230677962303162},{"x":0.267226904630661,"y":0.6230677962303162},{"x":0.267226904630661,"y":0.6349583864212036},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.6230677962303162,0.267226904630661,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6349583864212036},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.6230677962303162,0.2823529541492462,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6230677962303162},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6230677962303162},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6349583864212036},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6230677962303162,0.29579833149909973,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6230677962303162},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6230677962303162},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6349583864212036},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6230677962303162,0.30924370884895325,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6230677962303162},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6230677962303162},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.6230677962303162,0.32436975836753845,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6230677962303162},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6230677962303162},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.6230677962303162,0.33781513571739197,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.6230677962303162,0.3529411852359772,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.6230677962303162,0.3663865625858307,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.6230677962303162,0.3815126121044159,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6349583864212036},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.38823530077934265,0.6230677962303162,0.4084033668041229,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6230677962303162},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6230677962303162},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.4151260554790497,0.6230677962303162,0.43529412150382996,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6230677962303162},{"x":0.489075630903244,"y":0.6230677962303162},{"x":0.489075630903244,"y":0.6349583864212036},{"x":0.440336138010025,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.440336138010025,0.6230677962303162,0.489075630903244,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.4957983195781708,0.6230677962303162,0.5193277597427368,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6230677962303162},{"x":0.534453809261322,"y":0.6230677962303162},{"x":0.534453809261322,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5210084319114685,0.6230677962303162,0.534453809261322,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.5378151535987854,0.6230677962303162,0.5915966629981995,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻟﻮﻣ","boundary":[0.5966386795043945,0.6230677962303162,0.6235294342041016,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﺗ","boundary":[0.6302521228790283,0.6230677962303162,0.6504201889038086,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6349583864212036},{"x":0.680672287940979,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.680672287940979,0.6242568492889404,0.6873949766159058,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.6230677962303162,0.7008403539657593,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6349583864212036},{"x":0.702521026134491,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.6230677962303162,0.7142857313156128,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6480380296707153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6480380296707153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"۶٩","boundary":[0.21512605249881744,0.6480380296707153,0.23025210201740265,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.6468489766120911,0.2537815272808075,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6468489766120911},{"x":0.267226904630661,"y":0.6468489766120911},{"x":0.267226904630661,"y":0.6587395668029785},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.6468489766120911,0.267226904630661,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6587395668029785},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.6468489766120911,0.2823529541492462,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6468489766120911},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6468489766120911},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6587395668029785},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6468489766120911,0.29579833149909973,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6468489766120911},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6468489766120911},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6587395668029785},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6468489766120911,0.30924370884895325,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6468489766120911},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6468489766120911},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.6468489766120911,0.32436975836753845,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6468489766120911},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6468489766120911},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.6468489766120911,0.33781513571739197,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.6468489766120911,0.3529411852359772,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.6468489766120911,0.3663865625858307,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.6468489766120911,0.3815126121044159,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6587395668029785},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.6468489766120911,0.3949579894542694,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6468489766120911},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6468489766120911},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.4151260554790497,0.6468489766120911,0.43529412150382996,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6468489766120911},{"x":0.462184876203537,"y":0.6468489766120911},{"x":0.462184876203537,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.4420168101787567,0.6468489766120911,0.462184876203537,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6587395668029785},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.46722689270973206,0.6468489766120911,0.5159664154052734,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5226891040802002,0.6468489766120911,0.5462185144424438,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6468489766120911},{"x":0.561344563961029,"y":0.6468489766120911},{"x":0.561344563961029,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5478991866111755,0.6468489766120911,0.561344563961029,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.5647059082984924,0.6468489766120911,0.6184874176979065,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﻌﺗ","boundary":[0.6252101063728333,0.6468489766120911,0.6554622054100037,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6587395668029785},{"x":0.680672287940979,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.680672287940979,0.6480380296707153,0.6873949766159058,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.6468489766120911,0.7008403539657593,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.702521026134491,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.6468489766120911,0.7142857313156128,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.671819269657135},{"x":0.23025210201740265,"y":0.671819269657135},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6825208067893982},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"٧٠","boundary":[0.21512605249881744,0.671819269657135,0.23025210201740265,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6825208067893982},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.6706302165985107,0.2537815272808075,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6706302165985107},{"x":0.267226904630661,"y":0.6706302165985107},{"x":0.267226904630661,"y":0.6825208067893982},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.6706302165985107,0.267226904630661,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6825208067893982},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.6706302165985107,0.2823529541492462,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6706302165985107},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6706302165985107},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6825208067893982},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6706302165985107,0.29579833149909973,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6706302165985107},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6825208067893982},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6706302165985107,0.30924370884895325,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6706302165985107},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6706302165985107},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6825208067893982},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.6706302165985107,0.32436975836753845,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6706302165985107},{"x":0.364705890417099,"y":0.6706302165985107},{"x":0.364705890417099,"y":0.6825208067893982},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.3445378243923187,0.6706302165985107,0.364705890417099,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6706302165985107},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6706302165985107},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6825208067893982},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.36974790692329407,0.6706302165985107,0.38991597294807434,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6825208067893982},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.3966386616230011,0.6706302165985107,0.4436974823474884,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6825208067893982},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.45042017102241516,0.6706302165985107,0.4756302535533905,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6825208067893982},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.4773109257221222,0.6706302165985107,0.4907563030719757,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6825208067893982},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.4924369752407074,0.6706302165985107,0.5462185144424438,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺋﻮ","boundary":[0.5529412031173706,0.6706302165985107,0.5697479248046875,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﯾردور","boundary":[0.5815126299858093,0.6706302165985107,0.6134454011917114,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻣﺮﻓ","boundary":[0.6201680898666382,0.6706302165985107,0.6571428775787354,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.671819269657135},{"x":0.6873949766159058,"y":0.671819269657135},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6825208067893982},{"x":0.680672287940979,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"٧","boundary":[0.680672287940979,0.671819269657135,0.6873949766159058,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.6706302165985107,0.7008403539657593,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6825208067893982},{"x":0.702521026134491,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.6706302165985107,0.7142857313156128,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6825208067893982},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6160677962303162,0.7192857313156128,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.696789562702179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7074910998344421},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"٧١","boundary":[0.21512605249881744,0.696789562702179,0.23025210201740265,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7074910998344421},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.6956004500389099,0.2537815272808075,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6956004500389099},{"x":0.267226904630661,"y":0.6956004500389099},{"x":0.267226904630661,"y":0.7074910998344421},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.6956004500389099,0.267226904630661,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7074910998344421},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.6956004500389099,0.2823529541492462,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6956004500389099},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6956004500389099},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7074910998344421},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6956004500389099,0.29579833149909973,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6956004500389099},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6956004500389099},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7074910998344421},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6956004500389099,0.30924370884895325,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6956004500389099},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6956004500389099},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7074910998344421},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.32436975836753845,0.6956004500389099,0.34285715222358704,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6956004500389099},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6956004500389099},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.3495798408985138,0.6956004500389099,0.36974790692329407,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6956004500389099},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6956004500389099},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.3764705955982208,0.6956004500389099,0.42352941632270813,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6956004500389099},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6956004500389099},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.4302521049976349,0.6956004500389099,0.45546218752861023,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6956004500389099},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6956004500389099},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7074910998344421},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.45546218752861023,0.6956004500389099,0.47058823704719543,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.4722689092159271,0.6956004500389099,0.5260504484176636,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺎﯿﻠﻤﻋ","boundary":[0.5428571701049805,0.6956004500389099,0.5798319578170776,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6956004500389099},{"x":0.610084056854248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.610084056854248,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5848739743232727,0.6956004500389099,0.610084056854248,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6117647290229797,0.6956004500389099,0.6571428775787354,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.696789562702179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.696789562702179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7074910998344421},{"x":0.680672287940979,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":"٨","boundary":[0.680672287940979,0.696789562702179,0.6873949766159058,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.6956004500389099,0.7008403539657593,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7074910998344421},{"x":0.702521026134491,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.6956004500389099,0.7142857313156128,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7205707430839539},{"x":0.23025210201740265,"y":0.731272280216217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"٧١","boundary":[0.21512605249881744,0.7205707430839539,0.23025210201740265,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7193816900253296},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7193816900253296},{"x":0.26386556029319763,"y":0.731272280216217},{"x":0.26050421595573425,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.7193816900253296,0.26386556029319763,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7193816900253296},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7193816900253296},{"x":0.27731093764305115,"y":0.731272280216217},{"x":0.27394959330558777,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.7193816900253296,0.27731093764305115,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7193816900253296},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7193816900253296},{"x":0.29243698716163635,"y":0.731272280216217},{"x":0.289075642824173,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.7193816900253296,0.29243698716163635,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7193816900253296},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7193816900253296},{"x":0.30588236451148987,"y":0.731272280216217},{"x":0.3025210201740265,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.7193816900253296,0.30588236451148987,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3210084140300751,"y":0.731272280216217},{"x":0.3176470696926117,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7193816900253296,0.3210084140300751,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3344537913799286,"y":0.731272280216217},{"x":0.3310924470424652,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7193816900253296,0.3344537913799286,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3478991687297821,"y":0.731272280216217},{"x":0.3445378243923187,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.7193816900253296,0.3478991687297821,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3630252182483673,"y":0.731272280216217},{"x":0.35966387391090393,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7193816900253296,0.3630252182483673,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3764705955982208,"y":0.731272280216217},{"x":0.37310925126075745,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.7193816900253296,0.3764705955982208,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7193816900253296},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7193816900253296},{"x":0.39159664511680603,"y":0.731272280216217},{"x":0.38823530077934265,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7193816900253296,0.39159664511680603,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7193816900253296},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7193816900253296},{"x":0.40504202246665955,"y":0.731272280216217},{"x":0.40168067812919617,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.7193816900253296,0.40504202246665955,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7193816900253296},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7193816900253296},{"x":0.42016807198524475,"y":0.731272280216217},{"x":0.41680672764778137,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.7193816900253296,0.42016807198524475,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4739495813846588,"y":0.731272280216217},{"x":0.440336138010025,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺘﺸﻣ","boundary":[0.440336138010025,0.7193816900253296,0.4739495813846588,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.731272280216217},{"x":0.489075630903244,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺎﯿﻠﻤﻋ","boundary":[0.489075630903244,0.7193816900253296,0.5260504484176636,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5764706134796143,"y":0.731272280216217},{"x":0.5310924649238586,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.5310924649238586,0.7193816900253296,0.5764706134796143,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6151260733604431,"y":0.731272280216217},{"x":0.6084033846855164,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6084033846855164,0.7205707430839539,0.6151260733604431,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.731272280216217},{"x":0.6168067455291748,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".٨","boundary":[0.6168067455291748,0.7193816900253296,0.6285714507102966,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6420168280601501,"y":0.731272280216217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6302521228790283,0.7193816900253296,0.6420168280601501,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6554622054100037,"y":0.731272280216217},{"x":0.6436975002288818,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.6436975002288818,0.7193816900253296,0.6554622054100037,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7142857313156128,"y":0.731272280216217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6886004500389099,0.7192857313156128,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23025210201740265,"y":0.756242573261261},{"x":0.21512605249881744,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"٧٢","boundary":[0.21512605249881744,0.7455410361289978,0.23025210201740265,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7431629300117493},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7431629300117493},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7550535202026367},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.7431629300117493,0.26386556029319763,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7431629300117493},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7431629300117493},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7550535202026367},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.7431629300117493,0.27731093764305115,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7431629300117493},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7431629300117493},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7550535202026367},{"x":0.289075642824173,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.7431629300117493,0.29243698716163635,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7431629300117493},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7431629300117493},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.7431629300117493,0.30588236451148987,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7431629300117493,0.3210084140300751,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7431629300117493,0.3344537913799286,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.7431629300117493,0.3478991687297821,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7550535202026367},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7431629300117493,0.3630252182483673,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7550535202026367},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.7431629300117493,0.3764705955982208,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7431629300117493},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7431629300117493},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7550535202026367},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7431629300117493,0.39159664511680603,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7431629300117493},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7431629300117493},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7550535202026367},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.7431629300117493,0.40504202246665955,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7431629300117493},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7431629300117493},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7550535202026367},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.7431629300117493,0.42016807198524475,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7431629300117493},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7431629300117493},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.7431629300117493,0.43361344933509827,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"بﺮﺿ","boundary":[0.4420168101787567,0.7431629300117493,0.4773109257221222,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7431629300117493},{"x":0.529411792755127,"y":0.7431629300117493},{"x":0.529411792755127,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺎﯿﻠﻤﻋ","boundary":[0.4941176474094391,0.7431629300117493,0.529411792755127,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.5361344814300537,0.7431629300117493,0.5815126299858093,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6151260733604431,"y":0.756242573261261},{"x":0.6084033846855164,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6084033846855164,0.7455410361289978,0.6151260733604431,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6285714507102966,"y":0.756242573261261},{"x":0.6168067455291748,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":".٨","boundary":[0.6168067455291748,0.7431629300117493,0.6285714507102966,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6420168280601501,"y":0.756242573261261},{"x":0.6302521228790283,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6302521228790283,0.7431629300117493,0.6420168280601501,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6554622054100037,"y":0.756242573261261},{"x":0.6436975002288818,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.6436975002288818,0.7431629300117493,0.6554622054100037,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"٧۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7693222165107727,0.23025210201740265,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7800237536430359},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.7681331634521484,0.2537815272808075,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7681331634521484},{"x":0.267226904630661,"y":0.7681331634521484},{"x":0.267226904630661,"y":0.7800237536430359},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.7681331634521484,0.267226904630661,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7800237536430359},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.7681331634521484,0.2823529541492462,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7681331634521484},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7681331634521484},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7800237536430359},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.7681331634521484,0.29579833149909973,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7681331634521484},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7681331634521484},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7800237536430359},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.7681331634521484,0.30924370884895325,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7681331634521484},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7681331634521484},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7800237536430359},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.7681331634521484,0.32436975836753845,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7681331634521484},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7681331634521484},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7800237536430359},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.34285715222358704,0.7681331634521484,0.38991597294807434,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7681331634521484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7681331634521484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7800237536430359},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"سوﺎﮔ","boundary":[0.3966386616230011,0.7681331634521484,0.43529412150382996,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7800237536430359},{"x":0.440336138010025,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.440336138010025,0.7681331634521484,0.4773109257221222,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7800237536430359},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"یﺮﯿﮔ","boundary":[0.48235294222831726,0.7681331634521484,0.5142857432365417,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"لاﺮﮕﺘﻧا","boundary":[0.5126050710678101,0.7681331634521484,0.5546218752861023,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7800237536430359},{"x":0.561344563961029,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.561344563961029,0.7681331634521484,0.5865546464920044,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7681331634521484},{"x":0.610084056854248,"y":0.7681331634521484},{"x":0.610084056854248,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"نزو","boundary":[0.5865546464920044,0.7681331634521484,0.610084056854248,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.7681331634521484,0.6235294342041016,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"طﺎﻘﻧ","boundary":[0.6285714507102966,0.7681331634521484,0.6554622054100037,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7800237536430359},{"x":0.680672287940979,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":"٩","boundary":[0.680672287940979,0.7693222165107727,0.6873949766159058,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".١","boundary":[0.6890756487846375,0.7681331634521484,0.7008403539657593,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7800237536430359},{"x":0.702521026134491,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.702521026134491,0.7681331634521484,0.7142857313156128,0.7800237536430359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"٧۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7931034564971924,0.23025210201740265,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.7919144034385681,0.2554621994495392,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2689075767993927,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.7919144034385681,0.2689075767993927,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.7919144034385681,0.2840336263179779,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2974790036678314,"y":0.8038049936294556},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.7919144034385681,0.2974790036678314,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8038049936294556},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.7919144034385681,0.3126050531864166,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7919144034385681},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7919144034385681},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8038049936294556},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.7919144034385681,0.32605043053627014,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7919144034385681},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7919144034385681},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.7919144034385681,0.33949580788612366,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7919144034385681},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7919144034385681},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.7919144034385681,0.35462185740470886,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8038049936294556},{"x":0.364705890417099,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.7919144034385681,0.3680672347545624,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.7919144034385681,0.3831932842731476,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.7919144034385681,0.3966386616230011,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.7919144034385681,0.4117647111415863,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8038049936294556},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.7919144034385681,0.4252100884914398,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7919144034385681},{"x":0.440336138010025,"y":0.7919144034385681},{"x":0.440336138010025,"y":0.8038049936294556},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.7919144034385681,0.440336138010025,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7919144034385681},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7919144034385681},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8038049936294556},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.7919144034385681,0.45378151535987854,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7919144034385681},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7919144034385681},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8038049936294556},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.7919144034385681,0.46890756487846375,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7919144034385681},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7919144034385681},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.7919144034385681,0.48235294222831726,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7919144034385681},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7919144034385681},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.7919144034385681,0.49747899174690247,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8038049936294556},{"x":0.507563054561615,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.7919144034385681,0.5109243988990784,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷﺎﯾﻮﮔ","boundary":[0.5243697762489319,0.7919144034385681,0.5747899413108826,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.5798319578170776,0.7919144034385681,0.6000000238418579,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"عﻮﻧ","boundary":[0.6067227125167847,0.7919144034385681,0.6252101063728333,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7919144034385681},{"x":0.680672287940979,"y":0.7919144034385681},{"x":0.680672287940979,"y":0.8038049936294556},{"x":0.63193279504776,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﯿﺒﭼ","boundary":[0.63193279504776,0.7919144034385681,0.680672287940979,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑاﻮﺗ","boundary":[0.6857143044471741,0.7919144034385681,0.7142857313156128,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7361344695091248,0.7931034564971924,0.7428571581840515,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7919144034385681},{"x":0.756302535533905,"y":0.7919144034385681},{"x":0.756302535533905,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":".٢","boundary":[0.7445378303527832,0.7919144034385681,0.756302535533905,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493},{"x":0.756302535533905,"y":0.7431629300117493},{"x":0.756302535533905,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7361629300117493,0.761302535533905,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8287752866744995},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":1,"str":"٧۵","boundary":[0.21512605249881744,0.8180737495422363,0.23025210201740265,0.8287752866744995]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.815695583820343},{"x":0.2537815272808075,"y":0.815695583820343},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8275862336158752},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.815695583820343,0.2537815272808075,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.815695583820343},{"x":0.267226904630661,"y":0.815695583820343},{"x":0.267226904630661,"y":0.8275862336158752},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.815695583820343,0.267226904630661,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.815695583820343},{"x":0.2823529541492462,"y":0.815695583820343},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8275862336158752},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.815695583820343,0.2823529541492462,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.815695583820343},{"x":0.29579833149909973,"y":0.815695583820343},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8275862336158752},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.815695583820343,0.29579833149909973,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.815695583820343},{"x":0.30924370884895325,"y":0.815695583820343},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8275862336158752},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.815695583820343,0.30924370884895325,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.815695583820343},{"x":0.32436975836753845,"y":0.815695583820343},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.815695583820343,0.32436975836753845,0.8275862336158752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices&quo