برنامه ریزی خطی برنامه ریزی خطی

توضیحات

با توجه به کاربرد رو به رشد این شاخه از علم مدیریت و ضرورت تسلط بر تکنیکهای آن از یک سو و نیاز به کتابی که با زبانی روان و گویا به رشته تحریر در آمده باشد، مولفین بر آن شدند تا با بهرهگیری از منابع علمی موجود و همچنین تجارب خویش در امر تدریس، کتاب حاضر را به رشته تحریر در آورند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"816","title":"برنامه ریزی خطی","price":"۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e8772128bd64aefd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e8772128bd64aefd/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351176","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["با توجه به کاربرد رو به رشد این شاخه از علم مدیریت و ضرورت تسلط بر تکنیکهای آن از یک سو و نیاز به کتابی که با زبانی روان و گویا به رشته تحریر در آمده باشد، مولفین بر آن شدند تا با بهرهگیری از منابع علمی موجود و همچنین تجارب خویش در امر تدریس، کتاب حاضر را به رشته تحریر در آورند."],"pages_count":"182","keywords":"null","token":"e8772128bd64aefd","created_at":"2018-01-17 09:55:41","updated_at":"2022-08-15 10:05:31","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2021-04-18 15:25:25","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1421","title":"میثم بابایی فارساز","firstname":"میثم","lastname":"بابایی فارساز","token":"77c5e334ea56bbee","created_at":"2018-01-16 12:52:01","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1423","title":"محمود جعغرپور","firstname":"محمود","lastname":"جعغرپور","token":"77dd7d3965710a41","created_at":"2018-01-16 12:52:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1421","title":"میثم بابایی فارساز","firstname":"میثم","lastname":"بابایی فارساز","token":"77c5e334ea56bbee","created_at":"2018-01-16 12:52:01","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1423","title":"محمود جعغرپور","firstname":"محمود","lastname":"جعغرپور","token":"77dd7d3965710a41","created_at":"2018-01-16 12:52:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"782","file":"5a5eec65565ea8.83269981.pdf","book_id":"816","toc":[{"title":"فصل اول: کلیات برنامه ریزی خطی","page":"15"},{"title":"فصل دوم: برنامه ریزی خطی (مدل سازی)","page":"37"},{"title":"فصل سوم: روش ترسیمی","page":"69"},{"title":"فصل چهارم: سیمپلکس","page":"111"},{"title":"فصل پنجم: مساله ثانویه","page":"155"}],"created_at":"2018-01-17 09:55:41","updated_at":"2022-08-15 10:05:31","process_started_at":"2018-01-17 10:25:26","process_done_at":"2018-01-17 10:28:29","process_failed_at":null,"pages_count":"182","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"4419c302a448d5e11209d9f908aa2ab50a17a1c2983d508e6b26529ead10bcd726afe14e2a4d1f5b59e41c66da1e7cbd5e82a5f2a67325acc4b90c09c4800cb4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"9118","title":"برنامه ریزی خطی عددی","token":"23e180c6fd158238","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:06","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_fields":[{"id":"118","title":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی","degree_id":"10","token":"2e1bc51ec8e1b6b0","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","ebook_price_en":"20000","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۱۸۲","authorTitle":"میثم بابایی فارساز, محمود جعغرپور","tocStr":"فصل اول: کلیات برنامه ریزی خطی, فصل دوم: برنامه ریزی خطی (مدل سازی), فصل سوم: روش ترسیمی, فصل چهارم: سیمپلکس, فصل پنجم: مساله ثانویه","url":"/preview/e8772128bd64aefd/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"فصل اول: کلیات برنامه ریزی خطی","page":"15"},{"title":"فصل دوم: برنامه ریزی خطی (مدل سازی)","page":"37"},{"title":"فصل سوم: روش ترسیمی","page":"69"},{"title":"فصل چهارم: سیمپلکس","page":"111"},{"title":"فصل پنجم: مساله ثانویه","page":"155"}],"pages_count":182,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"e8772128bd64aefd","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/c8c33a02e911e6827657974a97d7a930.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/bfc77ed2718bbf2ff4bce3e4dc26f49d.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13559,0.06728,0.85445,0.91948]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1355925155925156,0.06728278033088235,0.14554677754677753,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13559,0.06728,0.14555,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/8c737b3af7301a465b8f215505f3ad6d.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/9031954a3d80c43072f17615a3f34364.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.70765,0.06728,0.13359,0.91948]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8564594594594594,0.06728278033088235,0.8664137214137214,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85646,0.06728,0.86641,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70765,0.06728,0.82901,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/d77ac229be03487be47564e684608783.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/9cda2c0d881cd99a790bdf383d598d99.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13557,0.06728,0.34928,0.23313]},"elements":[{"words":[{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.43546798336798337,0.2294180198759191,0.6507184116424116,0.26762390222886023],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.31599230769230763,0.2294180198759191,0.4247788316008315,0.26762390222886023],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31599,0.22942,0.65072,0.26762],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ميثم","boundary":[0.5365046569646569,0.4974516825597427,0.5760573056133056,0.5165987413832721],"dir":"rtl"},{"str":"بابايي","boundary":[0.4742468607068607,0.4974516825597427,0.5312100374220374,0.5165987413832721],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني","boundary":[0.39068607068607064,0.4974516825597427,0.4691173596673597,0.5165987413832721],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.49344985446985445,0.5310693296185662,0.5576971933471933,0.5502163884420956],"dir":"rtl"},{"str":"جعفرپور","boundary":[0.40902286902286905,0.5310693296185662,0.4880875634095634,0.5502163884420956],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39069,0.49745,0.57606,0.55022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.466029106029106,0.7201084926470589,0.539522395010395,0.7370496691176471],"dir":"rtl"},{"str":"پلك","boundary":[0.4271101871101871,0.7201084926470589,0.46121992515592514,0.7370496691176471],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.45941787941787937,0.7499320220588236,0.5073851476091477,0.7668731985294118],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42711,0.72011,0.53952,0.76687],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.173,0.06728,0.29011,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1455280665280665,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13557,0.06728,0.14553,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/5bccec0018ce557e25b6eeb24911dbc5.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/2761733fea66dcc91cc1a22370c98384.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.15692,0.06728,0.13359,0.10557]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8564594594594594,0.06728278033088235,0.8664137214137214,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85646,0.06728,0.86641,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70765,0.06728,0.82901,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرشناسنامه","boundary":[0.6716008316008316,0.13116961397058832,0.7323367983367983,0.14440490808823536],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6684760914760915,0.13116961397058832,0.6716195426195427,0.14440490808823536],"dir":"ltr"},{"str":"بابايي","boundary":[0.6359376299376299,0.13116961397058832,0.6641575883575883,0.14440490808823536],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني،","boundary":[0.5885239085239085,0.13116961397058832,0.6315779625779625,0.14440490808823536],"dir":"rtl"},{"str":"ميثم،","boundary":[0.5577255717255717,0.13116961397058832,0.5843476091476092,0.14440490808823536],"dir":"rtl"},{"str":"1362","boundary":[0.5235405405405404,0.13116961397058832,0.5534856548856548,0.14440490808823536],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7022869022869024,0.14960637867647072,0.7323742203742205,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6923139293139294,0.14960637867647072,0.6981143451143452,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6742334719334719,0.14960637867647072,0.6880983367983368,0.1628456433823529],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6335557172557172,0.14961034926470584,0.6699523908523908,0.1628456433823529],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6304291060291062,0.14960637867647072,0.6335650727650729,0.16284167279411776],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5971309771309773,0.14960637867647072,0.6261405405405408,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.5654532224532226,0.14960637867647072,0.5929284823284825,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.533887733887734,0.14960637867647072,0.5611347193347195,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5291463617463619,0.14960637867647072,0.5338914760914762,0.16284167279411776],"dir":"ltr"},{"str":"ميثم","boundary":[0.501835758835759,0.14960637867647072,0.5249812889812892,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"بابايي","boundary":[0.4692785862785865,0.14960637867647072,0.49749854469854493,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني،","boundary":[0.4218835758835761,0.14960637867647072,0.46493762993763016,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.38283367983368,0.14960637867647072,0.41764553014553035,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":"جعفرپور","boundary":[0.33867567567567586,0.14960637867647072,0.37856195426195444,0.16284167279411776],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3355434511434513,0.14960637867647072,0.338679417879418,0.16284167279411776],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6803407484407484,0.16813976102941175,0.7323461538461538,0.18137505514705882],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6570137214137214,0.16813976102941175,0.6760634095634095,0.18137505514705882],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6538945945945946,0.16813976102941175,0.6570305613305614,0.18137505514705882],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6198480249480249,0.16813976102941175,0.6496266112266114,0.18137505514705882],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6167345114345115,0.16813976102941175,0.6198704781704782,0.18137505514705882],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5692347193347195,0.16813976102941175,0.6124945945945947,0.18137505514705882],"dir":"rtl"},{"str":"پلك،","boundary":[0.5386609147609148,0.16813976102941175,0.5649873180873182,0.18137505514705882],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.50136237006237,0.16813976102941175,0.5044983367983368,0.18137505514705882],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.5044758835758836,0.16813976102941175,0.534420997920998,0.18137505514705882],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6803444906444907,0.18658049632352947,0.732349896049896,0.19981579044117653],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6384318087318087,0.18658049632352947,0.6761251559251559,0.19981579044117653],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.6086064449064449,0.18658049632352947,0.6310652806652807,0.19981579044117653],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6352995841995842,0.18658049632352947,0.6384355509355509,0.19981579044117653],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5910180873180872,0.18658049632352947,0.6085690228690228,0.19981579044117653],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5879045738045738,0.18658049632352947,0.5910405405405406,0.19981579044117653],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5499848232848233,0.18658049632352947,0.5836178794178795,0.19981579044117653],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5154255717255717,0.18658049632352947,0.5456550935550936,0.19981579044117653],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5123120582120583,0.18658049632352947,0.515448024948025,0.19981579044117653],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7014261954261954,0.20502123161764702,0.7323367983367983,0.21825652573529405],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.5648731808731807,0.20502123161764702,0.5873320166320166,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5871954261954262,0.20502123161764702,0.595128898128898,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.5952972972972972,0.20502123161764702,0.617756133056133,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6176195426195425,0.20502123161764702,0.6255530145530145,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.6257214137214137,0.20502123161764702,0.6481802494802494,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.648043659043659,0.20502123161764702,0.655977130977131,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":"117","boundary":[0.6561455301455301,0.20502123161764702,0.6786043659043659,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.698312681912682,0.20502123161764702,0.7014486486486488,0.21825652573529405],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6935731808731809,0.2234619669117647,0.7324546777546778,0.23669726102941177],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6498212058212057,0.22345799632352942,0.6893388773388772,0.23669329044117646],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6118939708939708,0.22345799632352942,0.6455363825363825,0.23669329044117646],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6087486486486487,0.2234619669117647,0.6118846153846155,0.23669726102941177],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.5872945945945947,0.22345931985294118,0.6045068607068608,0.23669726102941177],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.6890825363825364,0.24190270220588234,0.7323424116424115,0.2551379963235294],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6859690228690228,0.24190270220588234,0.6891049896049896,0.2551379963235294],"dir":"ltr"},{"str":"كتابنامه","boundary":[0.6430721413721414,0.24190270220588234,0.6817796257796258,0.2551446139705883],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6953226611226612,0.26034343750000005,0.7324172557172557,0.2735787316176471],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6922091476091476,0.26034343750000005,0.6953451143451144,0.2735787316176471],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6589297297297297,0.26034343750000005,0.6879205821205822,0.2735813786764707],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6210024948024948,0.26034343750000005,0.6546449064449065,0.2735787316176471],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.5894370062370062,0.26034343750000005,0.6166839916839917,0.2735787316176471],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7001787941787945,0.27878417279411766,0.732404158004158,0.2920225551470588],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6651143451143452,0.27878726102941176,0.695931392931393,0.2920225551470588],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6620008316008317,0.27878726102941176,0.6651367983367984,0.2920225551470588],"dir":"ltr"},{"str":"جعفرپور،","boundary":[0.6143513513513514,0.27878726102941176,0.657708523908524,0.2920225551470588],"dir":"rtl"},{"str":"محمود،","boundary":[0.5718212058212059,0.27878726102941176,0.6101039501039501,0.2920225551470588],"dir":"rtl"},{"str":"1362","boundary":[0.5376361746361747,0.27878726102941176,0.5675812889812891,0.2920225551470588],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7157613305613306,0.29731667279411766,0.7323711018711019,0.31055196691176473],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.68507525987526,0.29731667279411766,0.7115401247401248,0.31055196691176473],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.6498985446985447,0.29731667279411766,0.6808559251559251,0.31055196691176473],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6008569646569647,0.29731667279411766,0.6083413721413722,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.6125887733887735,0.29731667279411766,0.6425338877338878,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6467663201663202,0.29731667279411766,0.6499022869022869,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.5846345114345115,0.29731667279411766,0.5965908523908524,0.31055196691176473],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5771501039501039,0.29731667279411766,0.5846345114345115,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.5651750519750519,0.29731667279411766,0.5771313929313929,0.31055196691176473],"dir":"rtl"},{"str":"T57","boundary":[0.5142997920997922,0.2943115889246324,0.5407422037422038,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5407384615384616,0.29731667279411766,0.5454910602910603,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":"74","boundary":[0.5454723492723493,0.29731667279411766,0.5604449064449065,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5604411642411643,0.29731667279411766,0.565193762993763,0.31055196691176473],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7157744282744283,0.3158460845588235,0.7323841995841996,0.3290813786764706],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6850790020790021,0.3158460845588235,0.711543866943867,0.3290813786764706],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.6500239085239085,0.3158460845588235,0.6808316008316009,0.3290813786764706],"dir":"rtl"},{"str":"519","boundary":[0.600514553014553,0.3158460845588235,0.6229733887733888,0.3290813786764706],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6229677754677756,0.3158460845588235,0.6277203742203743,0.3290813786764706],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.6277016632016632,0.3158460845588235,0.6426742203742204,0.3290813786764706],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.646910395010395,0.3158460845588235,0.6500463617463618,0.3290813786764706],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7022912681912682,0.3342868198529412,0.7323505197505198,0.34752211397058824],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.6434151767151768,0.3342828492647059,0.6979802494802495,0.34752211397058824],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6193378378378378,0.3342868198529412,0.6391677754677755,0.34752211397058824],"dir":"rtl"},{"str":"2310925","boundary":[0.5595823284823286,0.3342868198529412,0.6119862785862786,0.34752211397058824],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6162130977130977,0.3342868198529412,0.6193490644490645,0.34752211397058824],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33554,0.13117,0.73245,0.34752],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.4675259875259875,0.4379330560661765,0.5434278586278586,0.4555801148897059],"dir":"rtl"},{"str":"پلك","boundary":[0.4233679833679833,0.4379330560661765,0.4623218295218295,0.4555801148897059],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7564226195426196,0.46431122989430146,0.7957543035343037,0.48045828871783086],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7145114345114345,0.46431122989430146,0.7508207650727651,0.48045828871783086],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7106307692307694,0.46431122989430146,0.7143516424116425,0.48045828871783086],"dir":"ltr"},{"str":"دستنامة","boundary":[0.35388773388773387,0.46688582203584555,0.4187564781704782,0.48303288085937496],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.25646569646569645,0.4659036443014706,0.34860873180873175,0.483550703125],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.2064449064449064,0.4659036443014706,0.25116424116424113,0.483550703125],"dir":"rtl"},{"str":"لف","boundary":[0.7595493555093554,0.49228225930606617,0.7797836008316007,0.5084293181295956],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7556915176715177,0.49228225930606617,0.7594123908523909,0.5084293181295956],"dir":"ltr"},{"str":"ميثم","boundary":[0.321970103950104,0.49335085144761026,0.35865837006237006,0.5094979102711397],"dir":"rtl"},{"str":"بابايي","boundary":[0.27394116424116427,0.49335085144761026,0.31716720997921,0.5094979102711397],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني","boundary":[0.20644719334719336,0.49335085144761026,0.26910631185031186,0.5095043514476103],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.27642935550935555,0.5189439396829043,0.3285900623700624,0.5350909985064338],"dir":"rtl"},{"str":"جعفرپور","boundary":[0.20644719334719336,0.5189439396829043,0.2715671101871102,0.5350925867417279],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7664043659043659,0.5435475534237132,0.7957011060291059,0.5596946122472426],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7626606652806652,0.5435475534237132,0.7663815384615383,0.5596946122472426],"dir":"ltr"},{"str":"پلك","boundary":[0.20644719334719336,0.5435475534237132,0.23639686902286902,0.5596994946001839],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7533059875259874,0.5675469651884191,0.7957513347193347,0.5836940240119486],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7113948024948025,0.5675469651884191,0.7476265197505197,0.5836940240119486],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7075141372141373,0.5675469651884191,0.7112350103950104,0.5836940240119486],"dir":"ltr"},{"str":"ليلا","boundary":[0.2882767983367983,0.5675469651884191,0.31202875259875257,0.5836940240119486],"dir":"rtl"},{"str":"قرباني","boundary":[0.24111530145530147,0.5675469651884191,0.2826338544698545,0.5836940240119486],"dir":"rtl"},{"str":"اقدم","boundary":[0.20644719334719336,0.5675469651884191,0.23533995841995842,0.5836940240119486],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7627908108108108,0.5914591710707721,0.7957582037422037,0.6076062298943015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.749824948024948,0.5914591710707721,0.7571753846153846,0.6076062298943015],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7150130977130976,0.5914591710707721,0.7441637422037422,0.6076062298943015],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.676982577962578,0.5914591710707721,0.7093861330561331,0.6076062298943015],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6732388773388773,0.5914591710707721,0.6769597505197505,0.6076062298943015],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.2635775467775468,0.5914591710707721,0.2864962993762994,0.6076062298943015],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.20644045738045735,0.5914591710707721,0.2493743118503118,0.6076062298943015],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2492190852390852,0.5914591710707721,0.25777937629937625,0.6076062298943015],"dir":"ltr"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.7646604989604989,0.6154585828354778,0.7956944074844075,0.6316056416590073],"dir":"rtl"},{"str":"2000","boundary":[0.20644948024948026,0.6154585828354778,0.24938333471933471,0.6316056416590073],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7609167983367983,0.6154585828354778,0.7646376715176715,0.6316056416590073],"dir":"ltr"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.7604191683991683,0.6394578475413604,0.7956761538461539,0.6556049063648898],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.7150153846153846,0.6394578475413604,0.7548264449064448,0.6556049063648898],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.20644948024948026,0.6394578475413604,0.24938333471933471,0.6556049063648898],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.711271683991684,0.6394578475413604,0.714992557172557,0.6556049063648898],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7558056133056134,0.6633700534237132,0.7956303700623701,0.6795171122472426],"dir":"rtl"},{"str":"5000","boundary":[0.2506091476091476,0.6633700534237132,0.2935430020790021,0.6795171122472426],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7520619126819127,0.6633700534237132,0.7557827858627859,0.6795171122472426],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.2064608731808732,0.6633636122472426,0.24486585031185032,0.6795171122472426],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7556823284823285,0.6873694651884191,0.7957307941787942,0.7035165240119485],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.20643363825363828,0.6864410202205882,0.23375808731808734,0.7025880790441177],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.23375808731808734,0.6864410202205882,0.2434369230769231,0.7025880790441177],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.24361954261954263,0.6864410202205882,0.2709439916839917,0.7025880790441177],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.270807027027027,0.6864410202205882,0.2804858627858628,0.7025880790441177],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.28066848232848235,0.6864410202205882,0.3079929313929314,0.7025880790441177],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3079929313929314,0.6864410202205882,0.31767176715176715,0.7025880790441177],"dir":"ltr"},{"str":"117","boundary":[0.3178543866943867,0.6864410202205882,0.34517883575883573,0.7025880790441177],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7519386278586279,0.6873694651884191,0.7556595010395011,0.7035165240119485],"dir":"ltr"},{"str":"تذكر","boundary":[0.7652806652806653,0.7134802900965075,0.8098572474012474,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7599129604989605,0.7134802900965075,0.7653726985446986,0.7326273489200368],"dir":"ltr"},{"str":"كليه","boundary":[0.7133630769230771,0.7134802900965075,0.7541392266112269,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6537309355509358,0.7134802900965075,0.7075541538461539,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6174319334719337,0.7134802900965075,0.6477406528066529,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5637819542619545,0.7134802900965075,0.6116121829521832,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5174946361746364,0.7134802900965075,0.5580109272349275,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.47058474012474033,0.7134802900965075,0.5117290228690231,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.39909654885654905,0.7134802900965075,0.4647649896049898,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.35429800415800433,0.7134802900965075,0.3931955925155927,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3381921829521831,0.7134802900965075,0.34853239085239096,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.30836257796257804,0.7134802900965075,0.3323453638253639,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.2623188773388774,0.7134802900965075,0.3024453804573805,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.22352956340956345,0.7134802900965075,0.25645311018711026,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"مطلب،","boundary":[0.15692453222453223,0.7134802900965075,0.21762860706860712,0.7326273489200368],"dir":"rtl"},{"str":"منوط","boundary":[0.6383814137214138,0.7437449959788602,0.6870345280665281,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.614669313929314,0.7437449959788602,0.6325237671517672,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.5737415800415802,0.7437449959788602,0.608957837837838,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":"مجوز","boundary":[0.5200916008316009,0.7437449959788602,0.5679380706860707,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":"كتبي","boundary":[0.46619800415800416,0.7437449959788602,0.5142880914760916,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44511155925155926,0.7437449959788602,0.4601454636174636,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.3983099376299376,0.7437449959788602,0.439091501039501,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3206771725571726,0.7437449959788602,0.39246853222453215,0.7628920548023898],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3153175883575884,0.7437449959788602,0.3207583783783784,0.7628920548023898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15692,0.43793,0.80986,0.76289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مركز","boundary":[0.7278775883575883,0.8330161069623161,0.761916424116424,0.8477514010799632],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6954427858627859,0.8330161069623161,0.7235696133056132,0.8477514010799632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6830896465696464,0.8330161069623161,0.6910473180873179,0.8477514010799632],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.6394266112266112,0.8330161069623161,0.6787566735966735,0.8477514010799632],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6309481496881496,0.8330161069623161,0.6351144698544698,0.8477514010799632],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.5867434927234927,0.8330017170266543,0.6258402411642412,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.5403515176715176,0.8330017170266543,0.58168558004158,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.49158474012474,0.8330017170266543,0.5351686153846154,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.4756277338877338,0.8330017170266543,0.486418503118503,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"وصال","boundary":[0.436214345114345,0.8330017170266543,0.4705781538461537,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"شيرازي،","boundary":[0.37921908523908515,0.8330017170266543,0.4312105945945945,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.36001234927234915,0.8330017170266543,0.3741153430353429,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"،17","boundary":[0.3362434927234928,0.8330017170266543,0.35996235343035343,0.8477370111443013],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.29895492723492734,0.8330017170266543,0.33106059043659053,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.2849769230769231,0.8330017170266543,0.2989965904365905,0.8477370111443013],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.24981318087318097,0.8330017170266543,0.2797773555093556,0.8477370111443013],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.24006399168399176,0.8330017170266543,0.24983401247401255,0.8477370111443013],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6718467775467776,0.856398018727022,0.7054356507276507,0.8711333128446691],"dir":"rtl"},{"str":"66481065","boundary":[0.5650848232848232,0.8563836287913602,0.640818162162162,0.8711219229090073],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6677221205821205,0.856398018727022,0.6718884407484408,0.8711333128446691],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.5189158004158003,0.856401018727022,0.5425638336798336,0.871136312844669],"dir":"rtl"},{"str":"سايت","boundary":[0.4735029106029106,0.856401018727022,0.5144911683991684,0.871136312844669],"dir":"rtl"},{"str":"www","boundary":[0.29661629937629935,0.8529160954733457,0.34176254469854467,0.8676513895909927],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.34177920997921,0.8529160954733457,0.3469871101871102,0.8676513895909927],"dir":"ltr"},{"str":"pelkbook","boundary":[0.34688295218295223,0.8529160954733457,0.4242265197505198,0.8676513895909927],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4242306860706861,0.8529160954733457,0.42943858627858633,0.8676513895909927],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.4294802494802495,0.8529160954733457,0.4654272598752599,0.8676513895909927],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4701365239085238,0.8563866287913602,0.47343624948024937,0.8711219229090073],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.6026215384615384,0.8796925775505514,0.6401517505197505,0.8944278716681984],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيكي","boundary":[0.5182952182952183,0.8796925775505514,0.5981635758835758,0.8944278716681984],"dir":"rtl"},{"str":"ketab","boundary":[0.3266715592515592,0.8762102131204044,0.3717928066528066,0.8909455072380514],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.37170948024948025,0.8762102131204044,0.3908953846153846,0.8909455072380514],"dir":"ltr"},{"str":"pelkbook","boundary":[0.3907912266112266,0.8762102131204044,0.46841393762993766,0.8909455072380514],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4682639501039501,0.8762102131204044,0.4734718503118503,0.8909455072380514],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.4735135135135135,0.8762102131204044,0.5094605239085239,0.8909455072380514],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5143163825363825,0.8796925775505514,0.5184827027027026,0.8944278716681984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24006,0.833,0.76192,0.89443],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/cf42bc95d2df1fef8c4663f1ccbcbc9c.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/ce0eafe07a7b314a55c01fe9457119cf.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13557,0.06728,0.22665,0.78437]},"elements":[{"words":[{"str":"دا","boundary":[0.7211476091476092,0.12843873161764702,0.7733513513513512,0.21563284926470588],"dir":"rtl"},{"str":"ਪฬ","boundary":[0.6646777546777548,0.11088873161764705,0.7211700623700624,0.21563284926470588],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6254987254149819,0.13622108455882354,0.6646103950103951,0.21563284926470588],"dir":"rtl"},{"str":"গدଢ","boundary":[0.5249358823549984,0.13622108455882354,0.6183516164487567,0.21563284926470588],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.48918336798336803,0.13622108455882354,0.5176765072765073,0.21563284926470588],"dir":"rtl"},{"str":"࣓ঘ","boundary":[0.44171725571725573,0.10207402573529407,0.4891384615384615,0.18148579044117644],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.39220790020790025,0.13622108455882354,0.44169480249480253,0.21563284926470588],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39221,0.10207,0.77335,0.21563],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.173,0.06728,0.29011,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1455280665280665,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13557,0.06728,0.14553,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/9ff191bd57f7f5bcdf66ca31ed6768a3.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/81ba2bb31c7c6d562dae22e2649bfdac.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.70765,0.06728,0.13359,0.91948]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8564594594594594,0.06728278033088235,0.8664137214137214,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85646,0.06728,0.86641,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70765,0.06728,0.82901,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/167dc67635ca3a33a7b17f41987f5d27.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/0addd640466a7f14b5e38343a618a4b3.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13557,0.06728,0.16881,0.54408]},"elements":[{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.173,0.06728,0.29011,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تقديم","boundary":[0.7602910602910602,0.17797636948529416,0.831168399168399,0.213270487132353],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7213721413721413,0.17797636948529416,0.7519284823284823,0.213270487132353],"dir":"rtl"},{"str":"همسر؛","boundary":[0.7513097713097713,0.2375381227022059,0.8311908523908523,0.2640087109375],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.747954261954262,0.28553812270220585,0.7866823284823286,0.3120087109375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7258752598752599,0.28553812270220585,0.7415925155925156,0.3120087109375],"dir":"rtl"},{"str":"مادرم","boundary":[0.663866943866944,0.28553812270220585,0.7195060291060291,0.3120087109375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6754677754677754,0.33344988740808823,0.6911850311850312,0.3599204756433823],"dir":"rtl"},{"str":"همة","boundary":[0.6725862785862786,0.3814498874080883,0.716639501039501,0.4079204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"آنهايي","boundary":[0.5903700623700624,0.3814498874080883,0.6661945945945945,0.4079204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5525738045738046,0.3814498874080883,0.583970893970894,0.4079204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.49281081081081085,0.3814498874080883,0.5461970893970896,0.4079204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"بالندگيمان","boundary":[0.37867359667359674,0.3814498874080883,0.4864490644490645,0.4079204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"خميدند","boundary":[0.2947359667359668,0.3814498874080883,0.37234178794178796,0.4079204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2726569646569647,0.3814498874080883,0.28837422037422045,0.4079204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3925546777546778,0.42944988740808826,0.4459409563409564,0.4559204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"شكوفاييمان","boundary":[0.2630744282744283,0.42944988740808826,0.38623035343035345,0.4559204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"پژمردند","boundary":[0.16764823284823285,0.42944988740808826,0.25674636174636173,0.4559204756433824],"dir":"rtl"},{"str":"!","boundary":[0.15518669438669438,0.42944988740808826,0.1676856548856549,0.4559204756433824],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15519,0.17798,0.83119,0.45592],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1455280665280665,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13557,0.06728,0.14553,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/8b210b4bc67928af4bb87537c78237f7.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/ab7ff2cb565d9cb351d047ce74bc60c8.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.70765,0.06728,0.13359,0.91948]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8564594594594594,0.06728278033088235,0.8664137214137214,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85646,0.06728,0.86641,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70765,0.06728,0.82901,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/ee55d0b31ffbce462195a27ae843874b.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/f1fadb31b0d7ea1b1f757a3a47856bff.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13557,0.06728,0.17886,0.15151]},"elements":[{"words":[{"str":"9","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1455280665280665,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13557,0.06728,0.14553,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.4800244490644491,0.10350984892003681,0.5515667775467776,0.12265690774356622],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4153846153846154,0.10350984892003681,0.47406935550935553,0.12265690774356622],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7466950103950104,0.1525244939108456,0.821035446985447,0.16796567038143384],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.18112266112266112,0.15178181812959549,0.20258958835758836,0.16792887695312492],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2731777546777546,0.15250941463694853,0.689187318087318,0.16795059110753677],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.6896981288981289,0.15250941463694853,0.7466120582120582,0.16795059110753677],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7852422037422038,0.20484802332261037,0.8211233887733888,0.2202891997931986],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7550519750519751,0.20484802332261037,0.7804680873180873,0.2202891997931986],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7506926195426197,0.20484802332261037,0.7551087318087318,0.2202891997931986],"dir":"ltr"},{"str":"كليات","boundary":[0.7008056133056134,0.20484802332261037,0.7460145530145531,0.2202891997931986],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6154958419958421,0.20484802332261037,0.6959900207900208,0.2202891997931986],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.5717058212058214,0.20484802332261037,0.6106649688149689,0.2202891997931986],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7801247401247401,0.23015662051930155,0.8208913721413721,0.2455977969898898],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.18112266112266112,0.230311376953125,0.20258958835758836,0.2464584357766544],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.2693139293139293,0.23015662051930155,0.7742656964656961,0.2455977969898898],"dir":"ltr"},{"str":"كاربردهاي","boundary":[0.753074844074844,0.2562741205193015,0.8211065488565489,0.2717152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.703543659043659,0.2562741205193015,0.7477156964656965,0.2717152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6829584199584199,0.2562741205193015,0.6981255717255718,0.2717152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6286902286902286,0.2562741205193015,0.6776058212058211,0.2717152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.18112266112266112,0.25642117107077206,0.20258958835758836,0.27256822989430146],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2725852390852391,0.2562741205193015,0.6281881496881492,0.2717152969898897],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.751462577962578,0.2824800028722427,0.8210987525987525,0.2979211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.701931392931393,0.2824800028722427,0.7461034303534304,0.2979211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6813461538461539,0.2824800028722427,0.6965133056133057,0.2979211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6270779625779626,0.2824800028722427,0.6759935550935551,0.2979211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.18112266112266112,0.2826347593060662,0.20258958835758836,0.2987818181295956],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.26933575883575894,0.2824800028722427,0.621498336798337,0.2979211793428309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.3086858852251838,0.8208679833679833,0.32412706169577205],"dir":"ltr"},{"str":"برخورد","boundary":[0.7611642411642412,0.3086858852251838,0.8075388773388773,0.32412706169577205],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.6955665280665281,0.3086858852251838,0.755968814968815,0.32412706169577205],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.18112266112266112,0.3088406416590074,0.20258958835758836,0.3249877004825368],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.26657276507276506,0.3086858852251838,0.6895590436590437,0.32412706169577205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.33480353228400733,0.8208679833679833,0.35024470875459557],"dir":"ltr"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.7377280665280666,0.33480353228400733,0.8074384615384615,0.35024470875459557],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6716282744282744,0.33480353228400733,0.7322575883575884,0.35024470875459557],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6304577962577963,0.33480353228400733,0.6662538461538461,0.35024470875459557],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.18112266112266112,0.3349582887178309,0.20258958835758836,0.3511053475413603],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.2689303534303533,0.33480353228400733,0.517786902286902,0.35024470875459557],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5181885654885655,0.33480353228400733,0.6249130977130977,0.35024470875459557],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.3610094146369485,0.8208679833679833,0.37645059110753676],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7588022869022869,0.3610094146369485,0.8074319126819127,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7433251559251559,0.3610094146369485,0.7533623700623701,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"تيمهاي","boundary":[0.6879480249480249,0.3610094146369485,0.7378088357588358,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"متشكل","boundary":[0.6336798336798336,0.3610094146369485,0.6825670478170477,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6182027027027026,0.3610094146369485,0.6282399168399168,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصين","boundary":[0.5408607068607068,0.3610094146369485,0.6129658004158003,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4889719334719334,0.3610094146369485,0.5355670478170479,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.4541756756756756,0.3610094146369485,0.483606237006237,0.37645059110753676],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.18112266112266112,0.36116417107077203,0.20258958835758836,0.3773112298943015],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.26906133056133047,0.3610094146369485,0.45389625779625786,0.37645059110753676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.38721529698988966,0.8208679833679833,0.4026564734604779],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7588000000000001,0.38721529698988966,0.8074319126819127,0.4026564734604779],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7433228690228691,0.38721529698988966,0.7533600831600833,0.4026564734604779],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7088977130977131,0.38721529698988966,0.7380139293139294,0.4026564734604779],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.18112266112266112,0.3873700534237132,0.20258958835758836,0.4035171122472426],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.26932328482328477,0.38721529698988966,0.4932679833679833,0.4026564734604779],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.49359979209979205,0.38721529698988966,0.7033465696465697,0.4026564734604779],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7610363825363826,0.4133329440487133,0.789,0.4287741205193015],"dir":"rtl"},{"str":"مدلها","boundary":[0.7129022869022871,0.4133329440487133,0.7554676715176716,0.4287741205193015],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.18112266112266112,0.41348770048253675,0.20179062785862786,0.42963475930606615],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.26969750519750535,0.4133329440487133,0.7068729729729732,0.4287741205193015],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7161392931392931,0.4395388264016544,0.7728065488565489,0.45498000287224266],"dir":"rtl"},{"str":"شمايلي","boundary":[0.6613690228690229,0.4395388264016544,0.7107037422037422,0.45498000287224266],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6499085239085239,0.4395388264016544,0.6560426195426194,0.45498000287224266],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.6297162162162162,0.4395388264016544,0.6499565488565489,0.45498000287224266],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.5888076923076923,0.4395388264016544,0.6243592515592515,0.45498000287224266],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5733305613305613,0.4395388264016544,0.5835293139293138,0.45498000287224266],"dir":"rtl"},{"str":"تجسمي","boundary":[0.5154386694386695,0.4395388264016544,0.5679386694386694,0.45498000287224266],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.18112266112266112,0.4396935828354779,0.20179062785862786,0.45584064165900734],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.2690925155925156,0.4395388264016544,0.5036201663201663,0.45498000287224266],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.508981496881497,0.4395388264016544,0.5151723492723493,0.45498000287224266],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7161174636174638,0.4657447087545956,0.7728065488565489,0.48118588522518385],"dir":"rtl"},{"str":"سمبوليك","boundary":[0.6462629937629938,0.4657447087545956,0.7107408523908524,0.48118588522518385],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6309168399168399,0.4657447087545956,0.640866735966736,0.48118588522518385],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5828918918918918,0.4657447087545956,0.6256013513513513,0.48118588522518385],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.18112266112266112,0.4658994651884191,0.20179062785862786,0.4820465240119486],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.26968191268191277,0.4657447087545956,0.582560083160083,0.48118588522518385],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7214812889812892,0.49186235581341914,0.7781703742203743,0.5073035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"قياسي","boundary":[0.67395841995842,0.49186235581341914,0.7160566528066529,0.5073035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.18112266112266112,0.49201711224724265,0.20258958835758836,0.508164171070772],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2663139293139295,0.49186235581341914,0.5436972972972974,0.5073035322840074],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.5439854469854472,0.49186235581341914,0.6684137214137217,0.5073035322840074],"dir":"ltr"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.7764012474012474,0.5180682381663603,0.821068814968815,0.5335094146369486],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7268700623700624,0.5180682381663603,0.7710420997920998,0.5335094146369486],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7062848232848233,0.5180682381663603,0.7214519750519751,0.5335094146369486],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6521388773388774,0.5180682381663603,0.7010588357588358,0.5335094146369486],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6177137214137214,0.5180682381663603,0.6468648648648648,0.5335094146369486],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.5881652806652807,0.5180682381663603,0.612348024948025,0.5335094146369486],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.5454885654885655,0.5180682381663603,0.5828497920997922,0.5335094146369486],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.18112266112266112,0.5182229946001838,0.20258958835758836,0.5343700534237132],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.26783887733887735,0.5180682381663603,0.545091268191268,0.5335094146369486],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.5442741205193015,0.8208679833679833,0.5597152969898896],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.756922661122661,0.5442741205193015,0.8074166320166319,0.5597152969898896],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.18112266112266112,0.544428876953125,0.20258958835758836,0.5605759357766544],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2691923076923077,0.5442741205193015,0.59265343035343,0.5597152969898896],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5931424116424115,0.5442741205193015,0.7566804573804575,0.5597152969898896],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.5703917675781249,0.8208679833679833,0.5858329440487132],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7662941787941787,0.5703917675781249,0.8074319126819126,0.5858329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.7236174636174635,0.5703917675781249,0.760891372141372,0.5858329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.18112266112266112,0.5705465240119485,0.20258958835758836,0.5866935828354779],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2679698544698545,0.5703917675781249,0.7194742203742207,0.5858329440487132],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7201465696465696,0.5703917675781249,0.7237047817047817,0.5858329440487132],"dir":"ltr"},{"str":"ساختن","boundary":[0.7599133056133055,0.5965976499310662,0.8074361746361746,0.6120388264016544],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7254881496881497,0.5965976499310662,0.7546043659043659,0.6120388264016544],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.18112266112266112,0.5967524063648897,0.20258958835758836,0.6128994651884191],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.26805051975051963,0.5965976499310662,0.7124713097713098,0.6120388264016544],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7130016632016631,0.5965976499310662,0.7202316008316008,0.6120388264016544],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.7832403326403325,0.6228035322840073,0.8074230769230768,0.6382447087545955],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7488151767151767,0.6228035322840073,0.7779313929313929,0.6382447087545955],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.18112266112266112,0.6229582887178309,0.20258958835758836,0.6391053475413604],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.26644178794178797,0.6228035322840073,0.7429496881496881,0.6382447087545955],"dir":"ltr"},{"str":"اجراي","boundary":[0.7676496881496881,0.6489211793428309,0.8073903326403327,0.6643623558134192],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج","boundary":[0.7298607068607068,0.6489211793428309,0.7623648648648649,0.6643623558134192],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.18112266112266112,0.6490759357766545,0.20258958835758836,0.6652229946001839],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.26893243243243253,0.6489211793428309,0.7203124740124743,0.6643623558134192],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.720997920997921,0.6489211793428309,0.7245561330561331,0.6643623558134192],"dir":"ltr"},{"str":"سوالهاي","boundary":[0.7590498960498961,0.6751270616957721,0.8208754677754677,0.6905682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7221143451143452,0.6751270616957721,0.7536405405405406,0.6905682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"گزينهاي","boundary":[0.6624979209979213,0.6751270616957721,0.7168097713097713,0.6905682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.18112266112266112,0.6752818181295955,0.20258958835758836,0.6914288769531249],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.26895530145530167,0.6751270616957721,0.6568091476091479,0.6905682381663603],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7852266112266113,0.7283480233226103,0.8211077962577963,0.7437891997931986],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7523076923076923,0.7283480233226103,0.7805834719334719,0.7437891997931986],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7479265072765073,0.7283480233226103,0.7523426195426195,0.7437891997931986],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6625883575883575,0.7283480233226103,0.7431043659043659,0.7437891997931986],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.6187983367983367,0.7283480233226103,0.6577574844074844,0.7437891997931986],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6077089397089397,0.7283480233226103,0.6141049896049896,0.7437891997931986],"dir":"ltr"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.5394698544698545,0.7283480233226103,0.6077591476091476,0.7437891997931986],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5323534303534304,0.7283480233226103,0.539491683991684,0.7437891997931986],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.7504365904365904,0.7536564734604779,0.821124948024948,0.7690976499310661],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7087640332640331,0.7536564734604779,0.745066528066528,0.7690976499310661],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.18112266112266112,0.7538112298943015,0.20258958835758836,0.7699582887178309],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.26918295218295213,0.7536564734604779,0.7028831600831602,0.7690976499310661],"dir":"ltr"},{"str":"واژگان","boundary":[0.7787557172557172,0.7798623558134191,0.821135550935551,0.7953035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7428243243243243,0.7798623558134191,0.7733769230769231,0.7953035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6889424116424117,0.7798623558134191,0.737454261954262,0.7953035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6683571725571725,0.7798623558134191,0.6835243243243244,0.7953035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5925280665280664,0.7798623558134191,0.663041787941788,0.7953035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.5508555093555093,0.7798623558134191,0.5871580041580041,0.7953035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.7800171122472427,0.20258958835758836,0.7961641710707722],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.2695821205821205,0.7798623558134191,0.5504494802494799,0.7953035322840074],"dir":"ltr"},{"str":"جواب","boundary":[0.7701449064449065,0.8059800028722427,0.8074471933471933,0.8214211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.8061347593060663,0.20258958835758836,0.8222818181295957],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.27006548856548857,0.8059800028722427,0.7644910602910603,0.8214211793428309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.8321858852251838,0.8208679833679833,0.847627061695772],"dir":"ltr"},{"str":"جواب","boundary":[0.7701449064449065,0.8321858852251838,0.8074471933471933,0.847627061695772],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.729489604989605,0.8321858852251838,0.7648883575883576,0.847627061695772],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.8323406416590075,0.20258958835758836,0.848487700482537],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2685810810810811,0.8321858852251838,0.7200854469854473,0.847627061695772],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7206486486486486,0.8321858852251838,0.7242068607068607,0.847627061695772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.173,0.06728,0.82114,0.84849],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/d7429fa19a2ec20f8c11ea8ec188a7a9.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/553755375bd1521193dba0e3b2b351d2.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.18112,0.06728,0.13356,0.12495]},"elements":[{"words":[{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.0998112298943015,0.20258958835758836,0.11595828871783091],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.12592887695312502,0.20258958835758836,0.14207593577665442],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.15213490636488977,0.20258958835758836,0.16828196518841917],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.17834064165900734,0.20258958835758836,0.19448770048253675],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.18112266112266112,0.20445828871783087,0.20258958835758836,0.22060534754136027],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.18112266112266112,0.2306641710707721,0.20258958835758836,0.24681122989430151],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.18112266112266112,0.2568700534237132,0.20258958835758836,0.2730171122472426],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.18112266112266112,0.28298770048253674,0.20258958835758836,0.2991347593060661],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.18112266112266112,0.309193582835478,0.20258958835758836,0.32534064165900733],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.18112266112266112,0.3353994651884191,0.20258958835758836,0.3515465240119485],"dir":"ltr"},{"str":"44","boundary":[0.18112266112266112,0.36151711224724264,0.20258958835758836,0.3776641710707721],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.18112266112266112,0.38772299460018383,0.20258958835758836,0.40387005342371324],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.18112266112266112,0.41392887695312497,0.20164909771309772,0.4300759357766544],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18112,0.09981,0.20259,0.43008],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"71","boundary":[0.18111817047817047,0.4924590828354779,0.2025850977130977,0.5086061416590073],"dir":"ltr"},{"str":"71","boundary":[0.18112266112266112,0.5185759357766544,0.20258958835758836,0.5347229946001839],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.18112266112266112,0.5447818181295956,0.20258958835758836,0.560928876953125],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.18112266112266112,0.5709877004825368,0.20258958835758836,0.5871347593060662],"dir":"ltr"},{"str":"79","boundary":[0.18112266112266112,0.5971053475413602,0.20258958835758836,0.6132524063648898],"dir":"ltr"},{"str":"79","boundary":[0.18112266112266112,0.6233112298943014,0.20258958835758836,0.6394582887178308],"dir":"ltr"},{"str":"81","boundary":[0.18112266112266112,0.6495171122472426,0.20258958835758836,0.665664171070772],"dir":"ltr"},{"str":"82","boundary":[0.18112266112266112,0.6756347593060661,0.20258958835758836,0.6917818181295956],"dir":"ltr"},{"str":"84","boundary":[0.18112266112266112,0.7018406416590074,0.20258958835758836,0.7179877004825368],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.18112266112266112,0.7280465240119485,0.20258958835758836,0.7441935828354779],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.18112266112266112,0.754164171070772,0.20258958835758836,0.7703112298943015],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.18112266112266112,0.7803700534237134,0.20179062785862786,0.7965171122472428],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.18112266112266112,0.8065759357766545,0.20179062785862786,0.8227229946001839],"dir":"ltr"},{"str":"87","boundary":[0.18112266112266112,0.8326935828354781,0.20258958835758836,0.8488406416590075],"dir":"ltr"},{"str":"89","boundary":[0.18112266112266112,0.8588994651884192,0.20258958835758836,0.8750465240119486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18112,0.49246,0.20259,0.87505],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.7701449064449065,0.09965662051930153,0.8074471933471933,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"غيرموجه","boundary":[0.7070270270270269,0.09965662051930153,0.7648796257796255,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.26744594594594595,0.09965662051930153,0.701255301455301,0.11509779698988977],"dir":"ltr"},{"str":"جواب","boundary":[0.7701449064449065,0.1257741205193014,0.8074471933471933,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"بهينه","boundary":[0.7303627858627858,0.1257741205193014,0.7649189189189189,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.26943243243243237,0.1257741205193014,0.7208058212058215,0.14121529698988963],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7214999999999999,0.1257741205193014,0.7250582120582121,0.14121529698988963],"dir":"ltr"},{"str":"معادله","boundary":[0.766791891891892,0.15198000287224264,0.8073336798336801,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":"حدي","boundary":[0.7258615384615386,0.15198000287224264,0.7613476091476092,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7144010395010397,0.15198000287224264,0.7205351351351352,0.16742117934283088],"dir":"ltr"},{"str":"مرزي","boundary":[0.678229521829522,0.15198000287224264,0.7142395010395013,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.2678170478170477,0.15198000287224264,0.43845405405405413,0.16742117934283088],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.43871600831600843,0.15198000287224264,0.666397920997921,0.16742117934283088],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.672108523908524,0.15198000287224264,0.6782775467775469,0.16742117934283088],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7656611226611226,0.1781858852251839,0.8074537422037422,0.19362706169577212],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.7249927234927235,0.1781858852251839,0.7604089397089396,0.19362706169577212],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.26757692307692293,0.1781858852251839,0.7190812889812891,0.19362706169577212],"dir":"ltr"},{"str":"جواب","boundary":[0.7701449064449065,0.2043036793428309,0.8074471933471933,0.21974485581341913],"dir":"rtl"},{"str":"گوشه","boundary":[0.7283544698544697,0.2043036793428309,0.7648490644490643,0.21974485581341913],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2674459459459459,0.2043036793428309,0.5588962577962575,0.21974485581341913],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5593284823284823,0.2043036793428309,0.7228665280665282,0.21974485581341913],"dir":"ltr"},{"str":"مفروضات","boundary":[0.7591686070686071,0.23050956169577197,0.8209941787941787,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6833328482328481,0.23050956169577197,0.7538401247401247,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.6416602910602911,0.23050956169577197,0.6779627858627859,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2679388773388773,0.23050956169577197,0.6412259875259874,0.2459507381663602],"dir":"ltr"},{"str":"تناسب","boundary":[0.7637837837837838,0.25671529698988976,0.8074428274428275,0.272156473460478],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2672058212058212,0.25671529698988976,0.6583035343035342,0.272156473460478],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.6587619542619543,0.25671529698988976,0.7584093555093556,0.272156473460478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.28283294404871323,0.8208679833679833,0.29827412051930147],"dir":"ltr"},{"str":"جمعپذيري","boundary":[0.7329735966735966,0.28283294404871323,0.8073314968814969,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.26831039501039494,0.28283294404871323,0.7198322245322247,0.29827412051930147],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7204958419958419,0.28283294404871323,0.727476923076923,0.29827412051930147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.3090388264016544,0.8208679833679833,0.32448000287224266],"dir":"ltr"},{"str":"بخشپذيري","boundary":[0.7291054054054055,0.3090388264016544,0.8073751559251559,0.32448000287224266],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.26793492723492723,0.3090388264016544,0.7194611226611228,0.32448000287224266],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7201247401247401,0.3090388264016544,0.7236829521829522,0.32448000287224266],"dir":"ltr"},{"str":"معين","boundary":[0.7725155925155924,0.3352447087545956,0.807329313929314,0.35068588522518385],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.7352176715176715,0.3352447087545956,0.7672721413721414,0.35068588522518385],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2670530145530145,0.3352447087545956,0.7294765072765069,0.35068588522518385],"dir":"ltr"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.7478176715176715,0.3613623558134191,0.8073511434511436,0.3768035322840073],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2690525987525988,0.3613623558134191,0.7421987525987526,0.3768035322840073],"dir":"ltr"},{"str":"سوالهاي","boundary":[0.7590498960498961,0.38756823816636027,0.8208754677754677,0.4030094146369485],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7221143451143452,0.38756823816636027,0.7536405405405406,0.4030094146369485],"dir":"rtl"},{"str":"گزينهاي","boundary":[0.6624979209979213,0.38756823816636027,0.7168097713097713,0.4030094146369485],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2689334719334721,0.38756823816636027,0.656896465696466,0.4030094146369485],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7782536382536384,0.41377412051930146,0.8209849272349272,0.4292152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7412089397089399,0.41377412051930146,0.7729970893970896,0.4292152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.711891891891892,0.41377412051930146,0.7357493762993764,0.4292152969898897],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2669407484407485,0.41377412051930146,0.711215176715177,0.4292152969898897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26694,0.06728,0.82901,0.42922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7852422037422038,0.46699508214613966,0.8211233887733888,0.4824362586167279],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7471933471933472,0.46699508214613966,0.7804855509355509,0.4824362586167279],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7428339916839917,0.46699508214613966,0.7472501039501039,0.4824362586167279],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7011767151767152,0.46699508214613966,0.7381057172557173,0.4824362586167279],"dir":"rtl"},{"str":"ترسيمي","boundary":[0.6351860706860707,0.46699508214613966,0.6963698544698544,0.4824362586167279],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7604438669438671,0.49230353228400736,0.8210731808731808,0.5077447087545957],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.730864864864865,0.49230353228400736,0.7550476091476092,0.5077447087545957],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.6828399168399168,0.49230353228400736,0.7254511434511435,0.5077447087545957],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6068950103950106,0.49230353228400736,0.677535343035343,0.5077447087545957],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.5653534303534304,0.49230353228400736,0.6014660083160085,0.5077447087545957],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2663544698544701,0.49230353228400736,0.5649037422037422,0.5077447087545957],"dir":"ltr"},{"str":"سادهسازي","boundary":[0.7524511434511436,0.5184211793428309,0.8210176715176716,0.5338623558134191],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7237453222453224,0.5184211793428309,0.7470155925155927,0.5338623558134191],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6893201663201665,0.5184211793428309,0.7182464656964658,0.5338623558134191],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6412952182952183,0.5184211793428309,0.6840046777546778,0.5338623558134191],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2692110187110189,0.5184211793428309,0.6282979209979209,0.5338623558134191],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.6288305613305615,0.5184211793428309,0.6358116424116426,0.5338623558134191],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7882326403326404,0.544627061695772,0.821072972972973,0.5600682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"ترسيمي","boundary":[0.728862785862786,0.544627061695772,0.7828952182952184,0.5600682381663603],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7173740124740126,0.544627061695772,0.7235081081081082,0.5600682381663603],"dir":"ltr"},{"str":"هندسي","boundary":[0.6669696465696466,0.544627061695772,0.717395841995842,0.5600682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6608486486486487,0.544627061695772,0.6670176715176716,0.5600682381663603],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.631300207900208,0.544627061695772,0.6554829521829522,0.5600682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"مسالة","boundary":[0.5886517671517671,0.544627061695772,0.6259256756756757,0.5600682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5128160083160084,0.544627061695772,0.5833209979209978,0.5600682381663603],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.47114345114345113,0.544627061695772,0.5074459459459459,0.5600682381663603],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.26832536382536387,0.544627061695772,0.47084220374220387,0.5600682381663603],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7818648648648648,0.5708329440487132,0.821027027027027,0.5862741205193015],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7347130977130977,0.5708329440487132,0.7764074844074844,0.5862741205193015],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.6940515592515594,0.5708329440487132,0.7292076923076923,0.5862741205193015],"dir":"rtl"},{"str":"محدوديتها","boundary":[0.6093461538461539,0.5708329440487132,0.6885068607068607,0.5862741205193015],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2674303534303535,0.5708329440487132,0.6088353430353427,0.5862741205193015],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7604220374220376,0.5969505911075368,0.8210731808731808,0.612391767578125],"dir":"rtl"},{"str":"يافتن","boundary":[0.7192515592515594,0.5969505911075368,0.7550301455301456,0.612391767578125],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.6765966735966736,0.5969505911075368,0.7138989604989606,0.612391767578125],"dir":"rtl"},{"str":"بهينه","boundary":[0.6368014553014554,0.5969505911075368,0.6713030145530147,0.612391767578125],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2683409563409565,0.5969505911075368,0.5599222453222452,0.612391767578125],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.5602234927234929,0.5969505911075368,0.6314750519750522,0.612391767578125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.6231564734604779,0.8208679833679833,0.6385976499310662],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7746330561330561,0.6231564734604779,0.8074733887733888,0.6385976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"آزمون","boundary":[0.7298607068607069,0.6231564734604779,0.7692193347193347,0.6385976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7175051975051975,0.6231564734604779,0.7245343035343035,0.6385976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"خطا","boundary":[0.6844553014553013,0.6231564734604779,0.7122639293139292,0.6385976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.26768607068607075,0.6231564734604779,0.6729817047817048,0.6385976499310662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.6493623558134192,0.8208679833679833,0.6648035322840073],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7746548856548858,0.6493623558134192,0.8074952182952185,0.6648035322840073],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7259968814968816,0.6493623558134192,0.769350311850312,0.6648035322840073],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.6904365904365904,0.6493623558134192,0.7206748440748442,0.6648035322840073],"dir":"rtl"},{"str":"گوشه","boundary":[0.6485239085239084,0.6493623558134192,0.6851713097713097,0.6648035322840073],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2695634095634096,0.6493623558134192,0.6108374220374216,0.6648035322840073],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.6112390852390854,0.6493623558134192,0.6432455301455301,0.6648035322840073],"dir":"ltr"},{"str":"حالتهاي","boundary":[0.7574216216216215,0.6754800028722426,0.820991476091476,0.6909211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7054018711018709,0.6754800028722426,0.7519969854469852,0.6909211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6849476091476091,0.6754800028722426,0.7001147609147608,0.6909211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.6378024948024948,0.6754800028722426,0.6794968814968816,0.6909211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.5971340956340956,0.6754800028722426,0.6324237006237007,0.6909211793428309],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.2695536382536381,0.6754800028722426,0.5966451143451139,0.6909211793428309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.7016858852251838,0.8208679833679833,0.7171270616957721],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.7746330561330561,0.7016858852251838,0.807512681912682,0.7171270616957721],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.7319738045738046,0.7016858852251838,0.7692891891891892,0.7171270616957721],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.6914232848232847,0.7016858852251838,0.7267085239085238,0.7171270616957721],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.26781704781704774,0.7016858852251838,0.6374869022869019,0.7171270616957721],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.638045738045738,0.7016858852251838,0.6807704781704781,0.7171270616957721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.727891767578125,0.8208679833679833,0.7433329440487132],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7656611226611226,0.727891767578125,0.8074537422037422,0.7433329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.7250014553014554,0.727891767578125,0.7604045738045737,0.7433329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.7110305613305614,0.727891767578125,0.7196925155925157,0.7433329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.6609972972972973,0.727891767578125,0.7057259875259876,0.7433329440487132],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.26757692307692293,0.727891767578125,0.655059667359667,0.7433329440487132],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807453222453222,0.7540094146369485,0.7889313929313929,0.7694505911075368],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7337463617463619,0.7540094146369485,0.7754931392931393,0.7694505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.6930779625779627,0.7540094146369485,0.7284941787941789,0.7694505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"نامحدود","boundary":[0.6343128898128899,0.7540094146369485,0.6877712058212059,0.7694505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6203419958419959,0.7540094146369485,0.6290039501039502,0.7694505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.5778180873180876,0.7540094146369485,0.6150439708939709,0.7694505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"بهينة","boundary":[0.537891891891892,0.7540094146369485,0.5725462577962579,0.7694505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"نامحدود","boundary":[0.47912681912681915,0.7540094146369485,0.5325851351351352,0.7694505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2674677754677756,0.7540094146369485,0.4735995841995844,0.7694505911075368],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807453222453222,0.7802152969898898,0.7889313929313929,0.795656473460478],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7337463617463619,0.7802152969898898,0.7755280665280666,0.795656473460478],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.6930779625779627,0.7802152969898898,0.7284941787941789,0.795656473460478],"dir":"rtl"},{"str":"نامحدود","boundary":[0.6343128898128899,0.7802152969898898,0.6877712058212059,0.795656473460478],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6203419958419959,0.7802152969898898,0.6290039501039502,0.795656473460478],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.5778158004158005,0.7802152969898898,0.6150439708939709,0.795656473460478],"dir":"rtl"},{"str":"بهينة","boundary":[0.5378896049896049,0.7802152969898898,0.5725439708939708,0.795656473460478],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.48785634095634095,0.7802152969898898,0.5325850311850312,0.795656473460478],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................","boundary":[0.26897401247401265,0.7802152969898898,0.482335758835759,0.795656473460478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8126819126819126,0.8064211793428309,0.8208679833679833,0.821862355813419],"dir":"ltr"},{"str":"جواب","boundary":[0.7701449064449065,0.8064211793428309,0.8074471933471933,0.821862355813419],"dir":"rtl"},{"str":"بهينة","boundary":[0.7303627858627858,0.8064211793428309,0.7649189189189189,0.821862355813419],"dir":"rtl"},{"str":"چندگانه","boundary":[0.6712266112266111,0.8064211793428309,0.7250822245322244,0.821862355813419],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.2676860706860707,0.8064211793428309,0.5876632016632013,0.821862355813419],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5881434511434511,0.8064211793428309,0.6663760914760913,0.821862355813419],"dir":"ltr"},{"str":"مساله","boundary":[0.7701361746361745,0.8325388264016543,0.807410083160083,0.8479800028722426],"dir":"rtl"},{"str":"تبهگن","boundary":[0.7222422037422036,0.8325388264016543,0.7647770270270269,0.8479800028722426],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7107598752598752,0.8325388264016543,0.7168939708939707,0.8479800028722426],"dir":"ltr"},{"str":"انحطاط","boundary":[0.6612461538461538,0.8325388264016543,0.7107773388773388,0.8479800028722426],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2690613305613305,0.8325388264016543,0.649314137214137,0.8479800028722426],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6545510395010395,0.8325388264016543,0.660741891891892,0.8479800028722426],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7525565488565488,0.8587447087545956,0.8210182952182953,0.8741858852251838],"dir":"rtl"},{"str":"حالتهاي","boundary":[0.6835752598752599,0.8587447087545956,0.7471515592515593,0.8741858852251838],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6315555093555094,0.8587447087545956,0.6781506237006238,0.8741858852251838],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5557110187110188,0.8587447087545956,0.6262509355509356,0.8741858852251838],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.5140384615384617,0.8587447087545956,0.5503409563409565,0.8741858852251838],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.2685654885654886,0.8587447087545956,0.5138070686070687,0.8741858852251838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26635,0.467,0.82112,0.87419],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8464864864864864,0.06728278033088235,0.8664361746361746,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84649,0.06728,0.86644,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/78b7345f56b80087c893f1c70c391413.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/edfcea503a159b99c08a67bac9eac96f.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13557,0.06728,0.17885,0.1351]},"elements":[{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"سوالهاي","boundary":[0.7590498960498961,0.09965662051930153,0.8208754677754677,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7221143451143452,0.09965662051930153,0.7536405405405406,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"گزينهاي","boundary":[0.6624979209979213,0.09965662051930153,0.7168097713097713,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.18112266112266112,0.0998112298943015,0.20179062785862786,0.11595828871783091],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.27255717255717277,0.09965662051930153,0.6565559251559252,0.11509779698988977],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7782567567567568,0.1257741205193014,0.8209880457380457,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7412120582120583,0.1257741205193014,0.773000207900208,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7079002079002079,0.1257741205193014,0.7359795218295219,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.18112266112266112,0.12592887695312502,0.213323051975052,0.14207593577665442],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.266572765072765,0.1257741205193014,0.6433415800415797,0.14121529698988963],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.6439178794178794,0.1257741205193014,0.707939501039501,0.14121529698988963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.173,0.06728,0.82099,0.14208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1555234927234927,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13557,0.06728,0.15552,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"113","boundary":[0.18112266112266112,0.20445828871783087,0.213323051975052,0.22060534754136027],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.18112266112266112,0.2306641710707721,0.213323051975052,0.24681122989430151],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.18112266112266112,0.2568700534237132,0.213323051975052,0.2730171122472426],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.18112266112266112,0.28298770048253674,0.213323051975052,0.2991347593060661],"dir":"ltr"},{"str":"117","boundary":[0.18112266112266112,0.3046053475413603,0.213323051975052,0.3207524063648897],"dir":"ltr"},{"str":"118","boundary":[0.18112266112266112,0.33081122989430145,0.213323051975052,0.34695828871783085],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.18112266112266112,0.356928876953125,0.213323051975052,0.3730759357766544],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.18112266112266112,0.38313475930606616,0.213323051975052,0.3992818181295956],"dir":"ltr"},{"str":"120","boundary":[0.18112266112266112,0.40934064165900735,0.213323051975052,0.42548770048253676],"dir":"ltr"},{"str":"124","boundary":[0.18112266112266112,0.4354582887178308,0.213323051975052,0.4516053475413603],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.18112266112266112,0.461664171070772,0.213323051975052,0.47781122989430147],"dir":"ltr"},{"str":"127","boundary":[0.18112266112266112,0.48787005342371326,0.213323051975052,0.5040171122472427],"dir":"ltr"},{"str":"129","boundary":[0.18112266112266112,0.5139877004825367,0.213323051975052,0.5301347593060662],"dir":"ltr"},{"str":"132","boundary":[0.18112266112266112,0.5401935828354779,0.213323051975052,0.5563406416590074],"dir":"ltr"},{"str":"133","boundary":[0.18112266112266112,0.5663994651884191,0.213323051975052,0.5825465240119485],"dir":"ltr"},{"str":"134","boundary":[0.18112266112266112,0.587928876953125,0.213323051975052,0.6040759357766544],"dir":"ltr"},{"str":"135","boundary":[0.18112266112266112,0.6095465240119485,0.213323051975052,0.6256935828354779],"dir":"ltr"},{"str":"136","boundary":[0.18112266112266112,0.6310759357766544,0.2125240914760915,0.6472229946001838],"dir":"ltr"},{"str":"140","boundary":[0.18112266112266112,0.6572818181295956,0.213323051975052,0.673428876953125],"dir":"ltr"},{"str":"154","boundary":[0.18112266112266112,0.6788112298943014,0.213323051975052,0.6949582887178309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18112,0.20446,0.21332,0.69496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"157","boundary":[0.18112266112266112,0.7440171122472427,0.213323051975052,0.7601641710707719],"dir":"ltr"},{"str":"159","boundary":[0.18112266112266112,0.770222994600184,0.213323051975052,0.7863700534237134],"dir":"ltr"},{"str":"159","boundary":[0.18112266112266112,0.7963406416590074,0.213323051975052,0.8124877004825369],"dir":"ltr"},{"str":"160","boundary":[0.18112266112266112,0.8225465240119485,0.21241451975051975,0.838693582835478],"dir":"ltr"},{"str":"161","boundary":[0.18112266112266112,0.8487532004825369,0.21241451975051975,0.8649002593060663],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18112,0.74402,0.21332,0.8649],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7852390852390853,0.1790833174402573,0.8211202702702702,0.19452449391084553],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7337214137214138,0.1790833174402573,0.7804911642411643,0.19452449391084553],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7293620582120582,0.1790833174402573,0.7337781704781704,0.19452449391084553],"dir":"ltr"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.6460322245322245,0.1790833174402573,0.7246206860706861,0.19452449391084553],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7801247401247401,0.2043036793428309,0.8208913721413721,0.21974485581341913],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.26929209979209984,0.2043036793428309,0.7741390852390851,0.21974485581341913],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمات","boundary":[0.7692941787941788,0.23050956169577197,0.8209733887733888,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7569386694386694,0.23050956169577197,0.7639677754677754,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7055301455301455,0.23050956169577197,0.7515380457380456,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"الگوريتم","boundary":[0.6466515592515593,0.23050956169577197,0.7001448024948024,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.5720644490644491,0.23050956169577197,0.6412967775467776,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2675862785862786,0.23050956169577197,0.5662665280665278,0.2459507381663602],"dir":"ltr"},{"str":"قضيه","boundary":[0.7866174636174637,0.25671529698988976,0.8209727650727651,0.272156473460478],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.2673149688149688,0.25671529698988976,0.4414359667359669,0.272156473460478],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.4417110187110187,0.25671529698988976,0.765172141372141,0.272156473460478],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.771031185031185,0.25671529698988976,0.7812692307692308,0.272156473460478],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.7984802494802496,0.28283294404871323,0.821010498960499,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.7347380457380458,0.28283294404871323,0.7930294178794179,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7223825363825364,0.28283294404871323,0.7294116424116424,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"متعارفي","boundary":[0.6644906444906445,0.28283294404871323,0.716962266112266,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2675862785862787,0.28283294404871323,0.6585530145530146,0.29827412051930147],"dir":"ltr"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.7798929313929315,0.30445059110753675,0.8210197505197505,0.319891767578125],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7504449064449065,0.30445059110753675,0.7743787941787942,0.319891767578125],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7122650727650727,0.30445059110753675,0.7451054054054054,0.319891767578125],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.6378024948024948,0.30445059110753675,0.7070348232848233,0.319891767578125],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2691891891891891,0.30445059110753675,0.6322403326403327,0.319891767578125],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.7990977130977132,0.33065647346047794,0.8211018711018712,0.3460976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7717671517671518,0.33065647346047794,0.7936577962577963,0.3460976499310662],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7681565488565489,0.33065647346047794,0.7717496881496883,0.3460976499310662],"dir":"ltr"},{"str":"وارد","boundary":[0.7373638253638257,0.33065647346047794,0.7629000000000004,0.3460976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.6954511434511438,0.33065647346047794,0.7320898128898132,0.3460976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.652665280665281,0.33065647346047794,0.6900265072765076,0.3460976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6348305613305616,0.33065647346047794,0.6472908523908526,0.3460976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.589294178794179,0.33065647346047794,0.6294299376299378,0.3460976499310662],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.26722141372141417,0.33065647346047794,0.5835835758835759,0.3460976499310662],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.7990945945945946,0.35677412051930146,0.8210987525987526,0.3722152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7696465696465696,0.35677412051930146,0.793687422037422,0.3722152969898897],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7660359667359667,0.35677412051930146,0.7696291060291061,0.3722152969898897],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7154220374220377,0.35677412051930146,0.7605960498960501,0.3722152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"متغير","boundary":[0.6737494802494804,0.35677412051930146,0.7099537422037423,0.3722152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6250914760914762,0.35677412051930146,0.6684012474012475,0.3722152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.26721829521829543,0.35677412051930146,0.5089758835758837,0.3722152969898897],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.5092203742203745,0.35677412051930146,0.6195817047817052,0.3722152969898897],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.799097713097713,0.3829800028722426,0.821101871101871,0.39842117934283083],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7656548856548856,0.3829800028722426,0.7937341995841996,0.39842117934283083],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7620442827442827,0.3829800028722426,0.765637422037422,0.39842117934283083],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7114085239085239,0.3829800028722426,0.7567091476091476,0.39842117934283083],"dir":"rtl"},{"str":"متغير","boundary":[0.6698669438669439,0.3829800028722426,0.7062567567567567,0.39842117934283083],"dir":"rtl"},{"str":"خروجي","boundary":[0.613481288981289,0.3829800028722426,0.6644859667359667,0.39842117934283083],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26645738045738043,0.3829800028722426,0.6077313929313924,0.39842117934283083],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.799097713097713,0.4091858852251838,0.821101871101871,0.424627061695772],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7534303534303534,0.4091858852251838,0.7936730769230769,0.424627061695772],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7498197505197505,0.4091858852251838,0.7534128898128898,0.424627061695772],"dir":"ltr"},{"str":"يافتن","boundary":[0.7088108108108108,0.4091858852251838,0.7444365904365905,0.424627061695772],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.6662650727650727,0.4091858852251838,0.7035106029106029,0.424627061695772],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.6167338877338877,0.4091858852251838,0.6608404365904367,0.424627061695772],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.574952182952183,0.4091858852251838,0.6114686070686071,0.424627061695772],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.26711226611226613,0.4091858852251838,0.5016399168399168,0.424627061695772],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.501997920997921,0.4091858852251838,0.5694969854469853,0.424627061695772],"dir":"ltr"},{"str":"فرمهاي","boundary":[0.7707972972972975,0.43530353228400737,0.8208567567567568,0.4507447087545956],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.7429646569646571,0.43530353228400737,0.7654992723492725,0.4507447087545956],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6790914760914761,0.43530353228400737,0.7375727650727651,0.4507447087545956],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.26784511434511454,0.43530353228400737,0.6731407484407486,0.4507447087545956],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.778266735966736,0.46150941463694856,0.820998024948025,0.4769505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.764295841995842,0.46150941463694856,0.7729577962577963,0.4769505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"محدوديتهاي","boundary":[0.6656264033264035,0.46150941463694856,0.7588602910602911,0.4769505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"≥","boundary":[0.6482937629937632,0.45787530962775735,0.6602781704781707,0.4733164860983456],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.632969438669439,0.46150941463694856,0.6429193347193352,0.4769505911075368],"dir":"rtl"},{"str":"مساوي","boundary":[0.5816918918918922,0.46150941463694856,0.6275011434511437,0.4769505911075368],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.26668503118503123,0.46150941463694856,0.5404534303534302,0.4769505911075368],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.5407833679833683,0.46150941463694856,0.5763760914760916,0.4769505911075368],"dir":"ltr"},{"str":"فرايند","boundary":[0.7821455301455302,0.4877152969898897,0.8208492723492723,0.503156473460478],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7525665280665281,0.4877152969898897,0.7767492723492724,0.503156473460478],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7143866943866944,0.4877152969898897,0.747227027027027,0.503156473460478],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.26784199584199586,0.4877152969898897,0.6837205821205822,0.503156473460478],"dir":"ltr"},{"str":"M","boundary":[0.6896975051975053,0.48408119198069854,0.7091039501039501,0.4995223684512868],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7882390852390854,0.5138329440487133,0.8210794178794181,0.5292741205193014],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7675228690228691,0.5138329440487133,0.7828122661122662,0.5292741205193014],"dir":"rtl"},{"str":"فازي","boundary":[0.7304781704781705,0.5138329440487133,0.7620742203742203,0.5292741205193014],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2693076923076924,0.5138329440487133,0.6460765072765072,0.5292741205193014],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.6466528066528068,0.5138329440487133,0.7248723492723494,0.5292741205193014],"dir":"ltr"},{"str":"حالتهاي","boundary":[0.7574259875259876,0.5400388264016543,0.820991476091476,0.5554800028722426],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.7157534303534303,0.5400388264016543,0.7520122661122661,0.5554800028722426],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6952991683991684,0.5400388264016543,0.7102174636174636,0.5554800028722426],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.6207099792099793,0.5400388264016543,0.6899423076923077,0.5554800028722426],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.26645821205821213,0.5400388264016543,0.6148203742203738,0.5554800028722426],"dir":"ltr"},{"str":"حالت","boundary":[0.785248024948025,0.5662447087545955,0.8210004158004158,0.5816858852251838],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.7435754677754678,0.5662447087545955,0.7798343035343035,0.5816858852251838],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.724487733887734,0.5662447087545955,0.7280808731808733,0.5816858852251838],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7279891891891893,0.5662447087545955,0.7382272349272351,0.5816858852251838],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.6863166320166322,0.5662447087545955,0.7191962577962581,0.5816858852251838],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.6436683991683991,0.5662447087545955,0.680970686070686,0.5816858852251838],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.6029933471933473,0.5662447087545955,0.6384053014553014,0.5816858852251838],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.266585239085239,0.5662447087545955,0.5972762993762989,0.5816858852251838],"dir":"ltr"},{"str":"حالت","boundary":[0.785248024948025,0.5877741205193016,0.8210004158004158,0.6032152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.7435754677754678,0.5877741205193016,0.7798343035343035,0.6032152969898897],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.724487733887734,0.5877741205193016,0.7280808731808733,0.6032152969898897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7279891891891893,0.5877741205193016,0.7382272349272351,0.6032152969898897],"dir":"ltr"},{"str":"جواب","boundary":[0.6819507276507278,0.5877741205193016,0.7191679833679834,0.6032152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"بهينه","boundary":[0.6420245322245323,0.5877741205193016,0.6766788981288981,0.6032152969898897],"dir":"rtl"},{"str":"چندگانه","boundary":[0.5827792099792101,0.5877741205193016,0.6367614345114346,0.6032152969898897],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2676985446985446,0.5877741205193016,0.576961746361746,0.6032152969898897],"dir":"ltr"},{"str":"حالت","boundary":[0.785248024948025,0.6093917675781251,0.8210004158004158,0.6248329440487133],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.7435754677754678,0.6093917675781251,0.7798343035343035,0.6248329440487133],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.724487733887734,0.6093917675781251,0.7280808731808733,0.6248329440487133],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7279891891891893,0.6093917675781251,0.7382272349272351,0.6248329440487133],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.677460498960499,0.6093917675781251,0.7190784823284824,0.6248329440487133],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.6366762993762995,0.6093917675781251,0.6720882536382536,0.6248329440487133],"dir":"rtl"},{"str":"نامحدود","boundary":[0.5780488565488566,0.6093917675781251,0.631354365904366,0.6248329440487133],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.2665634095634096,0.6093917675781251,0.5723426195426193,0.6248329440487133],"dir":"ltr"},{"str":"حالت","boundary":[0.785248024948025,0.6309211793428309,0.8210004158004158,0.6463623558134192],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.7435754677754678,0.6309211793428309,0.7798343035343035,0.6463623558134192],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.724487733887734,0.6309211793428309,0.7280808731808733,0.6463623558134192],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7279891891891893,0.6309211793428309,0.7382272349272351,0.6463623558134192],"dir":"ltr"},{"str":"تبهگن","boundary":[0.6767116424116426,0.6309211793428309,0.7190936590436593,0.6463623558134192],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.26906715176715196,0.6309211793428309,0.670741372141372,0.6463623558134192],"dir":"ltr"},{"str":"سوالهاي","boundary":[0.7590717255717256,0.6571270616957721,0.8208754677754677,0.6725682381663602],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7221361746361747,0.6571270616957721,0.7536623700623701,0.6725682381663602],"dir":"rtl"},{"str":"گزينهاي","boundary":[0.6625197505197505,0.6571270616957721,0.7168534303534304,0.6725682381663602],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.26895530145530155,0.6571270616957721,0.6565690228690227,0.6725682381663602],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7782505197505196,0.6786564734604779,0.8209818087318086,0.6940976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7412058212058211,0.6786564734604779,0.7729939708939708,0.6940976499310662],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6956738045738046,0.6786564734604779,0.7359165280665281,0.6940976499310662],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2667018711018711,0.6786564734604779,0.6896837837837838,0.6940976499310662],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7852328482328482,0.722700964499081,0.8211140332640332,0.7381421409696691],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7417047817047817,0.722700964499081,0.7804609147609147,0.7381421409696691],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7373454261954263,0.722700964499081,0.7417615384615385,0.7381421409696691],"dir":"ltr"},{"str":"مسالة","boundary":[0.6889428274428275,0.722700964499081,0.7326782744282744,0.7381421409696691],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6424241164241165,0.722700964499081,0.684310602910603,0.7381421409696691],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7811239085239085,0.7438623558134191,0.8209955301455301,0.7593035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7377224532224533,0.7438623558134191,0.7758498960498961,0.7593035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"سايه","boundary":[0.7021621621621622,0.7438623558134191,0.7323261954261954,0.7593035322840074],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2696800415800416,0.7438623558134191,0.6962769230769232,0.7593035322840074],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.7837419958419959,0.7700682381663603,0.8211468814968816,0.7855094146369485],"dir":"rtl"},{"str":"دوگانگي","boundary":[0.7234925155925156,0.7700682381663603,0.7783632016632017,0.7855094146369485],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................","boundary":[0.2695758835758836,0.7700682381663603,0.48280665280665286,0.7855094146369485],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.4831276507276508,0.7700682381663603,0.7177883575883577,0.7855094146369485],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.7985020790020791,0.7961858852251837,0.8210323284823285,0.8116270616957719],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.7469844074844075,0.7961858852251837,0.7931975051975052,0.8116270616957719],"dir":"rtl"},{"str":"مسالة","boundary":[0.7044386694386695,0.7961858852251837,0.7416470893970895,0.8116270616957719],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.6696205821205822,0.7961858852251837,0.69916683991684,0.8116270616957719],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6572650727650727,0.7961858852251837,0.6642941787941787,0.8116270616957719],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6164656964656964,0.7961858852251837,0.6518819126819126,0.8116270616957719],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2694854469854471,0.7961858852251837,0.6107594594594591,0.8116270616957719],"dir":"ltr"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.7780072765072767,0.8223917675781249,0.8211205821205824,0.8378329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"مسالة","boundary":[0.7352214137214138,0.8223917675781249,0.7725826403326405,0.8378329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6946839916839918,0.8223917675781249,0.7298469854469856,0.8378329440487132],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.26918295218295235,0.8223917675781249,0.5536652806652806,0.8378329440487132],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.5539708939708942,0.8223917675781249,0.689113097713098,0.8378329440487132],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7855166320166322,0.8485976499310662,0.8210878378378381,0.8640388264016545],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7564397089397091,0.8485976499310662,0.7802120582120584,0.8640388264016545],"dir":"rtl"},{"str":"مسالة","boundary":[0.7136538461538462,0.8485976499310662,0.7510150727650728,0.8640388264016545],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.6787266112266113,0.8485976499310662,0.7082728690228691,0.8640388264016545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6663711018711018,0.8485976499310662,0.6734002079002078,0.8640388264016545],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6255717255717256,0.8485976499310662,0.6609879417879417,0.8640388264016545],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.26785135135135163,0.8485976499310662,0.619839293139293,0.8640388264016545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26646,0.17908,0.82115,0.86404],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/0bca5aa0f9fc4c231021547a15e2f2b5.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/2ad93adea5c0908cb32f732f9e2fc10d.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.18112,0.06728,0.13356,0.64842]},"elements":[{"words":[{"str":"162","boundary":[0.18112266112266112,0.0998112298943015,0.21241451975051975,0.11595828871783091],"dir":"ltr"},{"str":"164","boundary":[0.18112266112266112,0.12592887695312502,0.21241451975051975,0.14207593577665442],"dir":"ltr"},{"str":"165","boundary":[0.18112266112266112,0.15213490636488977,0.21241451975051975,0.16828196518841917],"dir":"ltr"},{"str":"167","boundary":[0.18112266112266112,0.17834064165900734,0.21241451975051975,0.19448770048253675],"dir":"ltr"},{"str":"167","boundary":[0.18112266112266112,0.20445828871783087,0.21241451975051975,0.22060534754136027],"dir":"ltr"},{"str":"168","boundary":[0.18112266112266112,0.2306641710707721,0.21241451975051975,0.24681122989430151],"dir":"ltr"},{"str":"171","boundary":[0.18112266112266112,0.2568700534237132,0.213323051975052,0.2730171122472426],"dir":"ltr"},{"str":"179","boundary":[0.18112266112266112,0.28298770048253674,0.213323051975052,0.2991347593060661],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18112,0.09981,0.21332,0.29913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"181","boundary":[0.18112266112266112,0.3353994651884191,0.213323051975052,0.3515465240119485],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18112,0.3354,0.21332,0.35155],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"رابطة","boundary":[0.7867640332640334,0.09965662051930153,0.8211346153846155,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"كمكي","boundary":[0.7405945945945948,0.09965662051930153,0.7814114345114347,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"مكمل","boundary":[0.6959313929313931,0.09965662051930153,0.7351546777546779,0.11509779698988977],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.26698128898128914,0.09965662051930153,0.6295521829521828,0.11509779698988977],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.6300935550935554,0.09965662051930153,0.6904805613305615,0.11509779698988977],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8085124740124744,0.1257741205193014,0.8212216216216219,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7675821205821209,0.1257741205193014,0.8031074844074847,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.7226787941787945,0.1257741205193014,0.7622666320166324,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.6801330561330564,0.1257741205193014,0.7173349272349274,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"بهينه","boundary":[0.6402068607068608,0.1257741205193014,0.6748612266112267,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6116320166320167,0.1257741205193014,0.6346534303534305,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.5689553014553015,0.1257741205193014,0.6061637214137214,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5534781704781705,0.1257741205193014,0.5635153846153846,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.5202536382536387,0.1257741205193014,0.5481866943866948,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.47757692307692345,0.1257741205193014,0.5148224532224536,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"بهينة","boundary":[0.43778170478170514,0.1257741205193014,0.4723378378378382,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.38766112266112307,0.1257741205193014,0.43242255717255756,0.14121529698988963],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2685374220374225,0.1257741205193014,0.3822517671517677,0.14121529698988963],"dir":"ltr"},{"str":"دلايل","boundary":[0.7842692307692307,0.15198000287224264,0.8209952182952183,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7301320166320165,0.15198000287224264,0.7788882536382535,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7147858627858628,0.15198000287224264,0.7248230769230769,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":"مسالة","boundary":[0.6721091476091475,0.15198000287224264,0.7094703742203742,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6313097713097713,0.15198000287224264,0.6667259875259874,0.16742117934283088],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.26660395010395005,0.15198000287224264,0.5438563409563407,0.16742117934283088],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.5442754677754678,0.15198000287224264,0.625979002079002,0.16742117934283088],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7882453222453222,0.1781858852251839,0.8210856548856548,0.19362706169577212],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.7136538461538461,0.1781858852251839,0.7828861746361746,0.19362706169577212],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6727234927234927,0.1781858852251839,0.7082575883575883,0.19362706169577212],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2687027027027026,0.1781858852251839,0.666899376299376,0.19362706169577212],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7784158004158005,0.2043036793428309,0.8209069646569648,0.21974485581341913],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7488367983367984,0.2043036793428309,0.7730195426195426,0.21974485581341913],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.6743544698544699,0.2043036793428309,0.743464553014553,0.21974485581341913],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6335550935550935,0.2043036793428309,0.6689713097713097,0.21974485581341913],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.26686278586278595,0.2043036793428309,0.5868399168399165,0.21974485581341913],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.5871891891891893,0.2043036793428309,0.622814968814969,0.21974485581341913],"dir":"ltr"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.7749012474012473,0.23050956169577197,0.8209702702702701,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.7003097713097712,0.23050956169577197,0.7695420997920998,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"معمولي","boundary":[0.6452993762993763,0.23050956169577197,0.6949528066528067,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6329438669438668,0.23050956169577197,0.639972972972973,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.5583523908523909,0.23050956169577197,0.6275847193347193,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.5175530145530146,0.23050956169577197,0.5529692307692308,0.2459507381663602],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.26670997920997913,0.23050956169577197,0.5119515592515591,0.2459507381663602],"dir":"ltr"},{"str":"سوالهاي","boundary":[0.7590498960498961,0.25671529698988976,0.8208754677754677,0.272156473460478],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7221143451143452,0.25671529698988976,0.7536405405405406,0.272156473460478],"dir":"rtl"},{"str":"گزينهاي","boundary":[0.6624979209979213,0.25671529698988976,0.7168097713097713,0.272156473460478],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.26893347193347217,0.25671529698988976,0.5747126819126818,0.272156473460478],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.5751798336798339,0.25671529698988976,0.6570143451143454,0.272156473460478],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7782567567567568,0.28283294404871323,0.8209880457380457,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7412120582120583,0.28283294404871323,0.773000207900208,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7014168399168398,0.28283294404871323,0.7357765072765071,0.29827412051930147],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.26895218295218287,0.28283294404871323,0.6955446985446986,0.29827412051930147],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2666,0.06728,0.82901,0.29827],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"منابع","boundary":[0.7826101871101873,0.33614214096966916,0.8211174636174637,0.3515833174402574],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.27243243243243254,0.3361270616957721,0.7239367983367987,0.35156823816636035],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.7245,0.3361270616957721,0.7779255717255718,0.35156823816636035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27243,0.33613,0.82112,0.35158],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8464864864864864,0.06728278033088235,0.8664361746361746,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84649,0.06728,0.86644,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/aea1a8f996af76b523069af9a0f62224.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/281a2c8958a3c30cecff6ce21c6ad3ab.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13539,0.06728,0.13342,0.1541]},"elements":[{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.173,0.06728,0.29011,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"13","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1555234927234927,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13557,0.06728,0.15552,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7427037422037422,0.2548237959558824,0.8310755925155926,0.27317673713235296],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7787685654885653,0.2826839908088235,0.8311534303534301,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7535750519750519,0.2826839908088235,0.7717579708939708,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات،","boundary":[0.6827037422037422,0.2826839908088235,0.7464139708939709,0.30104057904411763],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6288009979209978,0.2826839908088235,0.6753791600831598,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردهاي","boundary":[0.5406107276507275,0.2826839908088235,0.6216814303534302,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعي","boundary":[0.4786258627858626,0.2826839908088235,0.5335404573804572,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45330261954261936,0.2826839908088235,0.47148553846153823,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"شاخههاي","boundary":[0.3697307276507275,0.2826839908088235,0.4462141871101869,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3072269438669437,0.2826839908088235,0.36263451143451125,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2650647817047815,0.2826839908088235,0.30008661954261934,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.22788424116424094,0.2826839908088235,0.25792964656964634,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.1833609979209977,0.2826839908088235,0.22073872765072744,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1399534303534301,0.2826839908088235,0.17625180873180848,0.3010369319852941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1355919168399167,0.2826839908088235,0.13997418711018697,0.3010369319852941],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.8407534303534303,0.3099564613970588,0.8664009979209979,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"رشتة","boundary":[0.7930907276507276,0.3099564613970588,0.833260241164241,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهي","boundary":[0.7092593762993765,0.3099564613970588,0.7857376465696467,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6813415384615386,0.3099564613970588,0.7017298627858629,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6599101871101871,0.3099564613970588,0.6738431600831601,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6070064033264033,0.3099564613970588,0.6524948357588357,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.5260809979209983,0.3099564613970588,0.599513214137214,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.46321397089397115,0.3099564613970588,0.5186215384615387,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4436247817047819,0.3099564613970588,0.4557104033264036,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.39474261954261974,0.3099564613970588,0.4362042411642414,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"رياضيات،","boundary":[0.31578910602910626,0.3099564613970588,0.38717678170478187,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"آمار،","boundary":[0.27401613305613326,0.3099564613970588,0.30834261954261977,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد،","boundary":[0.21140856548856565,0.3099564613970588,0.26646845738045755,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.13556856548856566,0.3099564613970588,0.20398283575883594,0.32830940257352936],"dir":"rtl"},{"str":"صنايع","boundary":[0.8185955925155928,0.3371371672794118,0.8663880249480251,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8036247817047819,0.3371371672794118,0.8119793762993764,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.7842872681912685,0.3371371672794118,0.7970059708939713,0.35549010845588236],"dir":"ltr"},{"str":"بنا","boundary":[0.759360997920998,0.3371371672794118,0.7777073762993764,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"نهاده","boundary":[0.7144485654885656,0.3371371672794118,0.7528745114345117,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6741545114345115,0.3371371672794118,0.7078089979209982,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6261285654885658,0.3371371672794118,0.6674604573804577,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6045415384615388,0.3371371672794118,0.6194552681912685,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.5520269438669442,0.3371371672794118,0.5979408898128901,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.5078669438669442,0.3371371672794118,0.5454470519750523,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4650820790020793,0.3371371672794118,0.5012818627858631,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.41931343035343066,0.3371371672794118,0.4584710519750523,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.35431883575883605,0.3371371672794118,0.41269721413721444,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3357155925155928,0.3371371672794118,0.34755213305613336,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"مديران","boundary":[0.27484640332640364,0.3371371672794118,0.3291460790020793,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25987559251559283,0.3371371672794118,0.2682301871101874,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.17043991683991713,0.3371371672794118,0.2534669438669442,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1355166735966739,0.3371371672794118,0.16375105197505227,0.35549010845588236],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.8215793762993765,0.3644096378676471,0.8663231600831602,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7759404573804575,0.3644096378676471,0.8120442411642412,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7716645654885657,0.3644096378676471,0.7790384033264034,0.38276257904411765],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7097004573804575,0.3644096378676471,0.7620853222453223,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.682145862785863,0.3644096378676471,0.7003287817047819,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.614426943866944,0.3644096378676471,0.6726444573804575,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.550080997920998,0.3644096378676471,0.604935916839917,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.4978258627858629,0.3644096378676471,0.5405795925155926,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47800316008316024,0.3644096378676471,0.488365970893971,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.41975451143451153,0.3644096378676471,0.468480997920998,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.31245405405405413,0.3643941084558823,0.41027126819126825,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.26157405405405404,0.3643941084558823,0.302905945945946,0.38274704963235295],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.19408864864864864,0.3643941084558823,0.2520985945945946,0.38274704963235295],"dir":"rtl"},{"str":"دانشي","boundary":[0.13538694386694405,0.3643941084558823,0.18473513513513512,0.38276257904411765],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8302054054054055,0.3916665790441176,0.8663091891891893,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.801664864864865,0.3916665790441176,0.8220531891891892,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.7330637837837838,0.3916665790441176,0.793766918918919,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"مديران","boundary":[0.6707156756756757,0.3916665790441176,0.7250153513513514,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6505297297297298,0.3916665790441176,0.6626516756756756,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6242205405405405,0.3916665790441176,0.6426525405405406,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.5765837837837838,0.3916665790441176,0.6160605405405406,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمات","boundary":[0.49251891891891897,0.3916665790441176,0.5684782702702703,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"بهينه","boundary":[0.4432994594594594,0.3916665790441176,0.48433297297297295,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"ياري","boundary":[0.3982572972972973,0.3916665790441176,0.43521989189189186,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.3499978378378378,0.3916665790441176,0.3900194594594594,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3457271351351351,0.3916665790441176,0.35173102702702697,0.41001952022058824],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.31722810810810814,0.3916665790441176,0.33764756756756764,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"دانستن","boundary":[0.252,0.3916665790441176,0.30925232432432426,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"فنون","boundary":[0.20534918918918915,0.3916665790441176,0.24388929729729725,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.17156756756756755,0.3916665790441176,0.19721513513513508,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.1353989189189189,0.3916665790441176,0.16344129729729726,0.41001952022058824],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.8060237837837837,0.4189390496323529,0.8662702702702703,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.747775135135135,0.4189390496323529,0.7980739459459459,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7059762162162161,0.4189390496323529,0.7397785945945945,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6896302702702702,0.4189390496323529,0.6979848648648648,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.6413448648648649,0.4189390496323529,0.6817323243243243,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5760908108108108,0.4189390496323529,0.6331926486486485,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"موسسات","boundary":[0.4981232432432432,0.4189390496323529,0.5681046486486486,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48177729729729724,0.4189390496323529,0.4901318918918919,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.4013967567567567,0.4189390496323529,0.4737392432432432,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.35422702702702696,0.4189390496323529,0.39333275675675666,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34998745945945936,0.4189390496323529,0.35586681081081073,0.4372919908088235],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.323922162162162,0.4189390496323529,0.34210508108108095,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2902443243243242,0.4189390496323529,0.31589189189189176,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.24307459459459446,0.4189390496323529,0.282175135135135,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.20202810810810798,0.4189390496323529,0.23511956756756744,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18194594594594582,0.4189390496323529,0.19403156756756745,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"فنون","boundary":[0.13542486486486474,0.4189390496323529,0.17396497297297284,0.4372919908088235],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.8347199999999999,0.4461197555147059,0.8663195675675675,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8078659459459456,0.4461197555147059,0.82825427027027,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.7599697297297294,0.4461197555147059,0.8015221621621619,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"پركاربرد","boundary":[0.6902529729729727,0.4461197555147059,0.7537167567567565,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6619459459459457,0.4461197555147059,0.6838832432432431,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد،","boundary":[0.5898162162162158,0.4461197555147059,0.6557863783783783,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.4993686486486483,0.4461197555147059,0.5834179459459455,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.4499675675675672,0.4461197555147059,0.4931001081081077,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4074421621621617,0.4461197555147059,0.4435459459459456,0.4644726966911765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4030572972972969,0.4461197555147059,0.40728648648648613,0.4644726966911765],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8207840332640333,0.4733724613970588,0.8311468440748441,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7750153846153847,0.4733724613970588,0.8140484656964657,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7532986278586279,0.4733724613970588,0.7682123575883575,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"كاربرد","boundary":[0.6986564656964657,0.4733724613970588,0.7465734386694387,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.6753310602910604,0.4733724613970588,0.6919001413721414,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6536143035343036,0.4733724613970588,0.6685280332640332,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.613086735966736,0.4733724613970588,0.6468891143451143,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5807892307692308,0.47336513786764706,0.60634079002079,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"شاخه","boundary":[0.5308951767151767,0.47336513786764706,0.5740380956340957,0.4917180790441177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5120584199584199,0.47336513786764706,0.5241440415800416,0.4917180790441177],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4772597920997921,0.47336513786764706,0.5053021704781705,0.4917180790441177],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.40954079002078997,0.47336513786764706,0.47066952182952176,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3944402494802494,0.4733724613970588,0.40279484407484406,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.32918619542619537,0.4733724613970588,0.38770727650727643,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"تسلط","boundary":[0.27817646569646565,0.4733724613970588,0.3224610062370062,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2574716008316008,0.4733724613970588,0.27140457380457383,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكهاي","boundary":[0.16279484407484404,0.4733724613970588,0.2508553846153846,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1356034927234927,0.4733724613970588,0.1560437089397089,0.4917254025735294],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8542024116424117,0.5006449319852941,0.8662880332640333,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.819538627858628,0.5006449319852941,0.8472229521829524,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.7895970062370063,0.5006449319852941,0.8125072765072766,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.774392681912682,0.5006449319852941,0.7827472765072765,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.7409743035343036,0.5006449319852941,0.7674132224532226,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7190240332640333,0.5006449319852941,0.733937762993763,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"كتابي","boundary":[0.6678845738045739,0.5006449319852941,0.7120316008316009,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6404597089397089,0.5006449319852941,0.6608480332640333,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6232575467775467,0.5006449319852941,0.6333712765072765,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"زباني","boundary":[0.5773591683991685,0.5006449319852941,0.61642079002079,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.535819708939709,0.5006449319852941,0.5704004656964657,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5206153846153847,0.5006449319852941,0.5289699792099792,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"گويا","boundary":[0.4824488981288982,0.5006449319852941,0.5135944116424117,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4604986278586279,0.5006449319852941,0.4754123575883576,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"رشتة","boundary":[0.4133548440748441,0.5006449319852941,0.4535243575883576,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تحرير","boundary":[0.36146295218295216,0.5006449319852941,0.40633646569646564,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3363991683991684,0.5006449319852941,0.35458208731808727,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.2942370062370062,0.5006449319852941,0.32942489812889814,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.24610727650727648,0.5006449319852941,0.2872445738045738,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مولفين","boundary":[0.18412241164241164,0.5006449319852941,0.23916414137214134,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.16300241164241167,0.5006449319852941,0.17693538461538463,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13544781704781705,0.5006449319852941,0.15613711434511438,0.5189978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.8241310602910603,0.5279174025735294,0.8663036008316009,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8045418711018711,0.5279174025735294,0.8161500873180874,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7861980873180874,0.5279174025735294,0.7965608981288982,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهگيري","boundary":[0.7019366320166319,0.5278941084558824,0.7782274927234928,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6818544698544698,0.5278941084558824,0.6939400914760914,0.5462470496323529],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6336987941787942,0.5278941084558824,0.6739279833679833,0.5462470496323529],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.582922577962578,0.5278941084558824,0.6256763076923078,0.5462470496323529],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5239105197505198,0.5278941084558824,0.5749182536382537,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5075645738045739,0.5279174025735294,0.5159191683991685,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.4313613305613307,0.5279174025735294,0.4994850062370064,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"تجارب","boundary":[0.3717375467775469,0.5279174025735294,0.4233699792099793,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"خويش","boundary":[0.3106088981288982,0.5279174025735294,0.3638032765072766,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2845332224532225,0.5279174025735294,0.3027161413721414,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.25446187110187113,0.5279174025735294,0.2765211143451144,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس،","boundary":[0.18495268191268197,0.5279174025735294,0.24647570893970897,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.13542187110187115,0.5279174025735294,0.17695095218295223,0.5462703437499999],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.8230263617463615,0.5550748143382354,0.866516956340956,0.5734277555147059],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.804578794178794,0.5550748143382354,0.8167007401247399,0.5734277555147059],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7832512266112265,0.5550748143382354,0.7981649563409562,0.5734277555147059],"dir":"rtl"},{"str":"رشتة","boundary":[0.7367301455301454,0.5550748143382354,0.7768996590436589,0.5734277555147059],"dir":"rtl"},{"str":"تحرير","boundary":[0.6854609563409562,0.5550748143382354,0.7303344698544697,0.5734277555147059],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6608901455301454,0.5550748143382354,0.6790730644490643,0.5734277555147059],"dir":"rtl"},{"str":"آورند","boundary":[0.6149917671517671,0.5550748143382354,0.6546241995841995,0.5734277555147059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6107210644490642,0.5550748143382354,0.6149139293139291,0.5734277555147059],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.8054609563409563,0.5823289319852941,0.8311085239085239,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7548014553014554,0.5823289319852941,0.7960114428274427,0.6006892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.6869399584199585,0.5823363143382353,0.7454999584199585,0.6006892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.663614553014553,0.5823363143382353,0.677547525987526,0.6006892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.6259409563409564,0.5823289319852941,0.6542194428274428,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5789269022869022,0.5823289319852941,0.616592632016632,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد؛","boundary":[0.5038133887733888,0.5823289319852941,0.5696382536382536,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4764144698544699,0.5823289319852941,0.4945973887733888,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42950419958419966,0.5823289319852941,0.4671699293139294,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.39393230769230775,0.5823289319852941,0.42009101039501046,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب،","boundary":[0.3380447401247402,0.5823289319852941,0.3845009563409564,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"كليات","boundary":[0.2812750103950104,0.5823289319852941,0.3286523076923077,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.1880252806652807,0.5823289319852941,0.2718721995841996,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.13561446985446987,0.5823289319852941,0.17874701039501042,0.6006818731617648],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8303171725571726,0.6096014025735295,0.8665169563409564,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7694479833679834,0.6096014025735295,0.821687550935551,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7322674428274428,0.6096014025735295,0.7608287401247401,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.6618241995841997,0.6096014025735295,0.7237312266112267,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.644855550935551,0.6096014025735295,0.6532101455301457,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.5532923076923079,0.6096014025735295,0.6363193347193348,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5343258212058213,0.6096014025735295,0.5446886320166321,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.4740793347193348,0.6096014025735295,0.5257247401247402,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.4130804158004158,0.6096014025735295,0.46546528066528076,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38625230769230773,0.6096014025735295,0.4044352266112266,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.319389604989605,0.6096014025735295,0.3776071185031185,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30242095634095634,0.6096014025735295,0.310775550935551,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.2284490644490645,0.6096014025735295,0.2939054968814969,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"شكلگيري","boundary":[0.13566636174636187,0.6096014025735295,0.21981944282744284,0.62795434375],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.8406955509355509,0.6367821084558823,0.8665636590436591,0.6551350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.7812014968814969,0.6367821084558823,0.8343232266112267,0.6551350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7664641995841996,0.6367821084558823,0.7748187941787942,0.6551350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.6770285239085237,0.6367821084558823,0.7602241995841997,0.6551350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6500966320166319,0.6367821084558823,0.6707859293139292,0.6551350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6373831185031185,0.6367821084558823,0.6437917671517671,0.6551350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5791085239085237,0.6367821084558823,0.6037571725571724,0.6551350496323529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5353143617463616,0.6367821084558823,0.5395720914760913,0.6551350496323529],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8130830769230769,0.664048931985294,0.8312659958419959,0.6824018731617647],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7641749688149687,0.664048931985294,0.8018406985446984,0.6824018731617647],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7242493970893972,0.6640416084558824,0.7529689147609148,0.6824018731617647],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6715012889812891,0.6640416084558824,0.7128850727650728,0.682394549632353],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.6057542619542621,0.6640416084558824,0.6602511268191269,0.682394549632353],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5455077754677755,0.6640416084558824,0.5944418295218296,0.682394549632353],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5193023700623701,0.6640416084558824,0.5342160997920998,0.682394549632353],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازي","boundary":[0.43697588357588363,0.6640416084558824,0.5081170727650728,0.682394549632353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4173866943866944,0.6640416084558824,0.425741288981289,0.682394549632353],"dir":"rtl"},{"str":"مفروضات","boundary":[0.3327198336798336,0.664048931985294,0.4062143201663201,0.6824018731617647],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.2374463201663201,0.664048931985294,0.3214437255717255,0.6824018731617647],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.1831674012474012,0.664048931985294,0.22629994178794174,0.6824018731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.13566037422037416,0.664048931985294,0.17199507692307686,0.6824018731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.8143544282744283,0.6913214025735295,0.8665109688149688,0.70967434375],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7795349688149689,0.6913214025735295,0.8079354012474013,0.70967434375],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.7111674012474013,0.6913214025735295,0.7733754012474012,0.70967434375],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7069356174636174,0.6913214025735295,0.7113178877338877,0.70967434375],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.813083076923077,0.7185755202205881,0.831265995841996,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.766069022869023,0.7185755202205881,0.8037347525987527,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.723312681912682,0.7185719025735294,0.7566272931392931,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6747678170478171,0.7185719025735294,0.7137541954261956,0.7369248437500001],"dir":"rtl"},{"str":"ترسيمي","boundary":[0.6010294386694387,0.7185719025735294,0.665359817047817,0.7369248437500001],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5553645738045738,0.7185719025735294,0.5915643575883576,0.7369248437500001],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.49374295218295217,0.7185719025735294,0.5460240332640333,0.7369248437500001],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4558099792099792,0.7185719025735294,0.48421041164241163,0.7369248437500001],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.384481995841996,0.7185719025735294,0.4466536548856549,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3802372390852392,0.7185755202205881,0.3874865363825365,0.7369284613970588],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.35280199584199595,0.7185755202205881,0.37098491476091483,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.31761929313929327,0.7185755202205881,0.3434536715176716,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.27060523908523915,0.7185755202205881,0.30827096881496885,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25088632016632023,0.7185755202205881,0.26124913097713104,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.1947392931392932,0.7185755202205881,0.24155875259875267,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.1356084823284824,0.7185755202205881,0.18546361746361753,0.7369284613970588],"dir":"rtl"},{"str":"موجه","boundary":[0.8244214553014553,0.7457562261029411,0.8664850228690228,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"محدوديتها","boundary":[0.7229987525987527,0.7457562261029411,0.8176443742203744,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7077684823284823,0.7457562261029411,0.7161230769230769,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6328106444906446,0.7457562261029411,0.7009343201663203,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"حالتهاي","boundary":[0.5501987525987526,0.7457562261029411,0.6260283742203742,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5003046985446986,0.7457562261029411,0.5433775634095634,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47524091476091473,0.7457562261029411,0.49342383367983367,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.43969496881496883,0.7457562261029411,0.4684897796257796,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.38206902286902283,0.7457562261029411,0.43287118503118505,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.29094686070686077,0.7457562261029411,0.37504804989604984,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.2409490228690229,0.7457562261029411,0.28426837422037426,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.20042145530145533,0.7457562261029411,0.234177130977131,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"خواهيم","boundary":[0.13555659043659046,0.7457562261029411,0.19363918503118507,0.7641091672794117],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.8407933471933472,0.7730286966911765,0.8663656715176716,0.791381637867647],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8365434012474013,0.7730286966911765,0.8406739958419959,0.791381637867647],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8130714760914761,0.80027734375,0.831254395010395,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.768029313929314,0.80027734375,0.8056950436590437,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.712764449064449,0.80027734375,0.7607385031185031,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6952768814968816,0.80027734375,0.7056396923076924,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6332660706860708,0.80027734375,0.6878874760914762,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"الگوريتم","boundary":[0.5621482328482329,0.80027734375,0.6257988274428274,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس،","boundary":[0.4672120166320166,0.80027734375,0.5547588274428273,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.41096120582120577,0.80027734375,0.45968769230769224,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"بكارگيري","boundary":[0.3294909355509355,0.80027734375,0.40355104365904365,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.2830736382536382,0.80027734375,0.3220600166320166,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.1935082328482328,0.80027734375,0.27566866528066525,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17778498960498956,0.80027734375,0.18613958419958415,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.14421093555093553,0.80027734375,0.1703800166320166,0.8186302849264706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.1355709355509356,0.7959579503676469,0.14421093555093562,0.8143108915441176],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.8333612058212059,0.8275498143382354,0.8665772058212059,0.845902755514706],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7983082328482329,0.8275498143382354,0.8271030436590436,0.845902755514706],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7410455301455301,0.8275461084558824,0.7919929896049897,0.845902755514706],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7197179625779625,0.8275498143382354,0.7346316923076922,0.845902755514706],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6743125571725571,0.8275498143382354,0.7132989355509356,0.845902755514706],"dir":"rtl"},{"str":"M","boundary":[0.6446719334719334,0.8232267150735294,0.6677378794178794,0.84157965625],"dir":"ltr"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6046113929313929,0.8275461084558824,0.6383670686070685,0.8458990496323531],"dir":"rtl"},{"str":"ميشويم","boundary":[0.5318849064449064,0.8275461084558824,0.5983324740124739,0.8458990496323531],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5276323659043659,0.8275461084558824,0.5318900956340956,0.8458990496323531],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13539,0.25482,0.86658,0.8459],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/6d8a7d4087f7a45537042a47d55f9f62.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/e85a7eff1709547f7aa42ca8f1c694e1.jpg"},"info":{"width":481.6141,"height":682.26,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/2243c4f72914436665bc6db504ae58be.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/80183c5d9ab228c3814506dcab39e3cd.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.21044,0.20527,0.25882,0.22769]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.28414741953557865,0.2052667789920846,0.46113801904999063,0.24936399866238437],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.21043765174624915,0.2052667789920846,0.2712606611467347,0.24936399866238437],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21044,0.20527,0.46114,0.24936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کلیات","boundary":[0.4662122061051277,0.40281680177564805,0.5621677146236693,0.4322149482225146],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.3662308825665608,0.40281680177564805,0.45762103384589836,0.4322149482225146],"dir":"rtl"},{"str":"ریزی","boundary":[0.28932536470978854,0.40281680177564805,0.36270310651808507,0.4322149482225146],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.2142044865010687,0.40281680177564805,0.2807341924505593,0.4322149482225146],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.2142,0.40282,0.56217,0.43221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.7295718940007055,0.6176775831783806,0.7411346987901803,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.6341061238041877,0.6176775831783806,0.7235580734192452,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.5793093859594514,0.6176775831783806,0.6280923032227272,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"ميرود","boundary":[0.5255917325530723,0.6176775831783806,0.5732955653779909,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.4905256386312229,0.6176775831783806,0.5195779119716118,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4750117246674552,0.6176775831783806,0.4845118180497624,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.41971840046483644,0.6176775831783806,0.4689979040859948,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.38988171574425695,0.6176775831783806,0.4137045798833758,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.34482163979331376,0.6176775831783806,0.38386789516279646,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند:","boundary":[0.28097945300295696,0.6176775831783806,0.33880781921185327,0.6382562856911872],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7171858722945073,0.6529553589146204,0.7295040361908322,0.673534061427427],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7295621407375128,0.6529553589146204,0.7411830500736684,0.673534061427427],"dir":"ltr"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.6481576708377431,0.6529553589146204,0.7065236879785844,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5821509058083796,0.6529553589146204,0.6421438502562827,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5614656871900227,0.6529553589146204,0.5761370852269191,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.4993809790616116,0.6529553589146204,0.5554518666085622,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.486336508331777,0.6529553589146204,0.4933671584801511,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.4060057274481728,0.6529553589146204,0.4803226877503165,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3598126128369545,0.6529553589146204,0.3999919068667123,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.3130675050322688,0.6529553589146204,0.3573141173296811,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2887216999730229,0.6529553589146204,0.3070536844508083,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2730915769158937,0.6529553589146204,0.28270787939156244,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.2266023159924533,0.6529553589146204,0.2670777563344332,0.673534061427427],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند.","boundary":[0.6930446073228015,0.6776498019299884,0.7411691464857126,0.6982285044427949],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7171632530245493,0.7023442449453562,0.7294814169208741,0.7229229474581628],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7295579904127498,0.7023442449453562,0.7411788997489055,0.7229229474581628],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.6192861441407791,0.7023442449453562,0.7065591732553073,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5617916952001495,0.7023442449453562,0.6132723235593186,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5411355288551328,0.7023442449453562,0.5557778746186888,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.4791089252734026,0.7023442449453562,0.5351217082736724,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4635369067629541,0.7023442449453562,0.47309510469194205,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4428807404179377,0.7023442449453562,0.4575230861814937,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.38739089833779494,0.7023442449453562,0.4368669198364772,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.32190707422855835,0.7023442449453562,0.3813770777563344,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.2681603685488389,0.7023442449453562,0.31589325364709786,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند.","boundary":[0.21437026833425665,0.7023442449453562,0.2621465479673784,0.7229229474581628],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7172394114839488,0.7270386879607241,0.7295575753802735,0.7476173904735306],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7295579904127498,0.7270386879607241,0.7411788997489055,0.7476173904735306],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگی","boundary":[0.6494023532341406,0.7270386879607241,0.7063738612546433,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6118668160783582,0.7270386879607241,0.6469329100002076,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5541399489510055,0.7270386879607241,0.6058529954968978,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5332223121459254,0.7270386879607241,0.548126128369545,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.4709342381041316,0.7270386879607241,0.5272084915644649,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4551007491336197,0.7270386879607241,0.4649204175226711,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.4299414804208429,0.7270386879607241,0.4490869285521592,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند.","boundary":[0.3843731735615907,0.7270386879607241,0.4239276598393824,0.7476173904735306],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7172273755421362,0.751733130976092,0.7295455394384611,0.7723118334888985],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7295579904127498,0.751733130976092,0.7411788997489055,0.7723118334888985],"dir":"ltr"},{"str":"رويکرد","boundary":[0.6515111332461767,0.751733130976092,0.7112135549606758,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.594016684305547,0.751733130976092,0.6454973126647161,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5733605179605306,0.751733130976092,0.5880028637240865,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.5113048621054598,0.751733130976092,0.56734669737907,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.47135798626242503,0.751733130976092,0.5052910415239993,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.4391099628545933,0.751733130976092,0.4653441656809645,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.3909412936562286,0.751733130976092,0.4330961422731328,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37534022287243973,0.751733130976092,0.3849274730747681,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"تشريح","boundary":[0.31186100562369007,0.751733130976092,0.36932640229097924,0.7723118334888985],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند.","boundary":[0.2580418531357674,0.751733130976092,0.3058471850422296,0.7723118334888985],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21437,0.61768,0.74118,0.77231],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/da15c6596fcf4059d04ead5cd96f80d5.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/96711984c959390301db15c04e70fb03.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.70765,0.06728,0.13356,0.91948]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8464864864864864,0.06728278033088235,0.8664361746361746,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84649,0.06728,0.86644,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70765,0.06728,0.82901,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/531ea453205a4c8028c9470f49cdead1.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/ade28f1a8bd3f4bbdfd5b91b2dfa89a1.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13534,0.06728,0.13346,0.1155]},"elements":[{"words":[{"str":"كليات","boundary":[0.29439293139293143,0.06728278033088235,0.33042099792099794,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.173,0.06728,0.33042,0.08052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1555234927234927,0.08051807444852942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13557,0.06728,0.15552,0.08052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.776235841995842,0.27806214889705877,0.8311115176715177,0.29641509007352934],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.7332226611226611,0.30597734374999996,0.8311218711018711,0.32433028492647054],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7242411642411642,0.30220429630055146,0.732022079002079,0.3139395904181985],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7044104781704782,0.30598234374999994,0.7164960997920997,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.614741288981289,0.30598234374999994,0.6976593430353432,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5674677754677755,0.30598234374999994,0.6079538295218295,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5326483160083161,0.30598234374999994,0.5606906943866944,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.46489566735966736,0.30598234374999994,0.5258893970893971,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.4559251559251559,0.30220429630055146,0.46370607068607067,0.3139395904181985],"dir":"ltr"},{"str":"محسوب","boundary":[0.38333338877338874,0.30598234374999994,0.44822419958419957,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد؛","boundary":[0.3076231185031184,0.30598234374999994,0.3766600914760914,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2860360914760914,0.30598234374999994,0.3009498212058211,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"طوري","boundary":[0.22402528066528055,0.30598234374999994,0.27939392931392915,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1891020374220373,0.30598234374999994,0.21738571309771296,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.13560149688149675,0.30598234374999994,0.1824858212058211,0.3243352849264705],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.8139323076923076,0.33325481433823523,0.866537713097713,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7814998752598751,0.33325481433823523,0.8071474428274427,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7466804158004157,0.33325481433823523,0.7747227941787941,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"معطوف","boundary":[0.6815560914760914,0.33325481433823523,0.7399474428274428,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6598393347193346,0.33325481433823523,0.6747530644490644,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.6237744698544698,0.33325481433823523,0.653033713097713,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمات","boundary":[0.5411885239085238,0.33325481433823523,0.617002577962578,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.4833031185031184,0.33325481433823523,0.5344944698544697,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46620474012474,0.33325481433823523,0.4765675509355508,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4125485239085238,0.33325481433823523,0.45943284823284813,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3829701455301454,0.33325481433823523,0.4057792266112265,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.3258371725571724,0.33325481433823523,0.37622938877338863,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.2829225779625778,0.33325481433823523,0.3191275509355508,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.22054852390852375,0.33325481433823523,0.27612992931392916,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.1506760914760913,0.33325481433823523,0.21395306444906428,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1357052806652805,0.33325481433823523,0.14405987525987507,0.3516077555147058],"dir":"rtl"},{"str":"امكانات","boundary":[0.8091841995841993,0.3605272849264705,0.8665091725571722,0.37888022610294114],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7512987941787939,0.3605272849264705,0.8020750103950101,0.37888022610294114],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6879387941787939,0.3605272849264705,0.7441636590436588,0.37888022610294114],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6203236590436587,0.3605272849264705,0.680899659043659,0.37888022610294114],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.605985130977131,0.3605117555147059,0.6102428607068608,0.3788646966911765],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6112266112266113,0.35673370806525734,0.619007525987526,0.36846900218290435],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5815155093555094,0.3605117555147059,0.5996984282744284,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.5422333471933473,0.3605117555147059,0.5745879417879419,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.4372819958419959,0.3605117555147059,0.5352357255717256,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41821172557172565,0.3605117555147059,0.4303336715176716,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.3454592931392932,0.3605117555147059,0.4113049147609148,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"طريقة","boundary":[0.28297367151767155,0.3605117555147059,0.3384253471933472,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.21648199584199584,0.3605117555147059,0.2760538877338878,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19141821205821208,0.3605117555147059,0.209601130977131,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.13553064449064453,0.3605117555147059,0.18447767151767155,0.3788646966911765],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.8233576715176716,0.3876924613970589,0.8664305363825365,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7677036174636175,0.3876924613970589,0.8165598336798338,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.7255414553014554,0.3876924613970589,0.7609472931392932,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6984019958419958,0.3876924613970589,0.7187617796257799,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6813036174636175,0.3876924613970589,0.6916664282744283,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"تأمل","boundary":[0.6382592931392932,0.3876924613970589,0.6745576715176715,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6231587525987526,0.3876924613970589,0.6315133471933472,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.5514701039501039,0.3876924613970589,0.6163453471933474,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.4911976715176715,0.3876924613970589,0.5447890228690229,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4723609147609147,0.3876924613970589,0.4844465363825363,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.42895334719334716,0.3876924613970589,0.4656564823284823,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"راههاي","boundary":[0.36888848232848226,0.3876924613970589,0.42220740124740114,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2988863201663201,0.3876924613970589,0.36220999584199576,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24961496881496872,0.3876924613970589,0.29216632016632005,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"نيل","boundary":[0.20719334719334712,0.3876924613970589,0.24288977962577957,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1777446985446985,0.3876924613970589,0.20055377962577958,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.1355825363825363,0.3876924613970589,0.171162212058212,0.4060454025735295],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.8264452390852389,0.41496493198529416,0.8665161580041578,0.4333178731617648],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب،","boundary":[0.7587003742203742,0.41496493198529416,0.8193412390852389,0.4333178731617648],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6983241580041578,0.41496493198529416,0.7523021039501038,0.4333178731617648],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6575371309771308,0.41496493198529416,0.6911916174636173,0.4333178731617648],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6142541039501038,0.41496493198529416,0.6503578877338877,0.4333178731617648],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6052390852390852,0.4111748845358456,0.61302,0.4229101786534927],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.5247827027027028,0.4149529319852941,0.5929063783783785,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.4197275675675676,0.4149529319852941,0.5176735135135135,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"هميشه","boundary":[0.3492583783783784,0.4149529319852941,0.4126443243243244,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3300583783783784,0.4149529319852941,0.3421440000000001,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.2827848648648649,0.4149529319852941,0.3229543783783785,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.252972972972973,0.4149529319852941,0.2757820540540541,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.19334918918918922,0.4149529319852941,0.245977945945946,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.13559351351351356,0.4149529319852941,0.18639567567567572,0.4333058731617647],"dir":"rtl"},{"str":"جدايي","boundary":[0.8150918918918918,0.4422254025735294,0.8664518918918919,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذير","boundary":[0.7642118918918919,0.4422254025735294,0.8082421621621622,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7452454054054054,0.4422254025735294,0.7573310270270269,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6773967567567567,0.4422254025735294,0.7383904864864864,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.6252713513513514,0.4422254025735294,0.6705833513513514,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5864821621621621,0.4422254025735294,0.6184112432432433,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.5381189189189189,0.4422254025735294,0.5795805405405406,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5196713513513513,0.4422254025735294,0.5312795675675676,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.481894054054054,0.4422254025735294,0.5128942702702702,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.45459891891891885,0.4422254025735294,0.47498724324324315,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4327783783783783,0.4422254025735294,0.44769210810810806,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"زعم","boundary":[0.39559783783783775,0.4422254025735294,0.4259078918918918,0.46057834375],"dir":"rtl"},{"str":"سايمون","boundary":[0.32831600831600827,0.4415332441080662,0.3889153596673597,0.45988618528453684],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32309688149688154,0.44221763786764706,0.32838985446985447,0.4605705790441177],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2553520166320166,0.44221763786764706,0.3163457463617464,0.4605705790441177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24025147609147607,0.44221763786764706,0.24860607068607066,0.4605705790441177],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.13561147609147609,0.44221763786764706,0.23348477338877338,0.4605705790441177],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.8482428274428274,0.46939834375000006,0.8665243409563409,0.4877512849264707],"dir":"rtl"},{"str":"واژة","boundary":[0.8133195841995843,0.46939834375000006,0.8419431517671518,0.4877512849264707],"dir":"rtl"},{"str":"هممعني","boundary":[0.7419422869022869,0.46939834375000006,0.8070095301455302,0.4877512849264707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7272309355509355,0.46939834375000006,0.7355855301455301,0.4877512849264707],"dir":"rtl"},{"str":"مترادف","boundary":[0.6636114760914761,0.46939834375000006,0.7208949355509355,0.4877512849264707],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.588757422037422,0.46939834375000006,0.6573325571725572,0.4877512849264707],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5745506195426195,0.4693941084558823,0.5788083492723494,0.48774704963235294],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5797920997920998,0.4656160610064338,0.5875730145530145,0.4773513551240809],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8189951767151766,0.49665925551470586,0.8310807983367983,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7844611226611226,0.49665925551470586,0.8121324740124739,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7495378794178794,0.49665925551470586,0.7775802577962577,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6816892307692307,0.49665925551470586,0.7426829604989605,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"وظيفة","boundary":[0.6263205821205822,0.49665925551470586,0.6748265280665281,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5788913929313929,0.49665925551470586,0.6193774469854469,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"مدير،","boundary":[0.5306007983367982,0.49665925551470586,0.572010528066528,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.42575841995842,0.49665925551470586,0.5237173388773388,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4039378794178794,0.49665925551470586,0.41885160914760916,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.358039501039501,0.49665925551470586,0.3970258794178794,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.30054328482328474,0.49665925551470586,0.35118977130977125,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2496632848232848,0.49665925551470586,0.29368317671517663,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.22327625779625782,0.49665925551470586,0.2427512848232848,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19359409563409566,0.49665925551470586,0.21640317671517675,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.13547517671517673,0.49665925551470586,0.18687928482328484,0.5150121966911765],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.806826528066528,0.5239317261029411,0.8662738794178794,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.7334773388773388,0.5239317261029411,0.8003530145530144,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6762146361746362,0.5239317261029411,0.7269908523908524,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.627306528066528,0.5239317261029411,0.6697229604989604,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5369108523908522,0.5239317261029411,0.620773338877339,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبي","boundary":[0.4705411226611226,0.5239317261029411,0.5304555010395009,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.4218924740124739,0.5239317261029411,0.4642232848232847,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"رسيدن","boundary":[0.3595184199584198,0.5239317261029411,0.41553571725571714,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3381908523908522,0.5239317261029411,0.353104582120582,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج","boundary":[0.2932784199584198,0.5239317261029411,0.3317951767151766,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.23152706860706843,0.5239317261029411,0.286934636174636,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.1863811226611225,0.5239317261029411,0.22513139293139275,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.1397303118503117,0.5239317261029411,0.18008663617463602,0.5422846672794117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13547777130977115,0.5239317261029411,0.1397355010395009,0.5422846672794117],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.8382470686070685,0.5512041966911764,0.8662894469854469,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7707616632016631,0.5512041966911764,0.8317761496881496,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6961670686070685,0.5512041966911764,0.7642907442827442,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6464027442827441,0.5512041966911764,0.6896753929313928,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.584521663201663,0.5512041966911764,0.6398462037422038,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5696805821205819,0.5512041966911764,0.5780351767151765,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكهاي","boundary":[0.4756265280665278,0.5512041966911764,0.5633108523908522,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.4317000415800414,0.5512041966911764,0.4692386361746359,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40725896049896027,0.5512041966911764,0.42544187941787914,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.37220598752598727,0.5512041966911764,0.4010007983367981,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.29898652806652787,0.5512041966911764,0.3658622037422035,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.25282869022869,0.5512041966911764,0.2926038253638251,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23811733887733863,0.5512041966911764,0.2464719334719332,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.18918328482328461,0.5512041966911764,0.23173463617463594,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.1354232848232846,0.5512041966911764,0.1827590686070684,0.5695571378676471],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمات","boundary":[0.7904286902286898,0.5783849025735294,0.866242744282744,0.59673784375],"dir":"rtl"},{"str":"منطقي","boundary":[0.7288070686070682,0.5783849025735294,0.7838773388773386,0.59673784375],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7101000415800413,0.5783849025735294,0.7221856632016629,0.59673784375],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6312503118503113,0.5783849025735294,0.7034137713097712,0.59673784375],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.5722492307692303,0.5783849025735294,0.6246340956340951,0.59673784375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5475486902286898,0.5783849025735294,0.5657316091476088,0.59673784375],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.4826760415800411,0.5783849025735294,0.5408779875259871,0.59673784375],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.4743866943866944,0.574586649241728,0.4815869438669439,0.586321943359375],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4089001247401247,0.5783646966911765,0.46672325987525987,0.5967176378676471],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.3376785031185031,0.5783646966911765,0.40235655717255714,0.5967176378676471],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3234487484407485,0.5783646966911765,0.3277064781704782,0.5967176378676471],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.3286902286902287,0.574586649241728,0.33647114345114343,0.586321943359375],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.2647045322245322,0.5783646966911765,0.3170893970893971,0.5967176378676471],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24000399168399167,0.5783646966911765,0.2581869106029106,0.5967176378676471],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.1751391268191268,0.5783646966911765,0.2333566403326403,0.5967176378676471],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.13559750519750519,0.5783646966911765,0.16868896465696465,0.5967176378676471],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8543261538461537,0.6056371672794117,0.8664117754677753,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"شاخههاي","boundary":[0.7708580457380456,0.6056371672794117,0.8472117754677755,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7323283160083158,0.6056371672794117,0.7639278835758834,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6745466943866941,0.6056371672794117,0.7252606403326403,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي،","boundary":[0.5975910187110185,0.6056371672794117,0.6675620457380456,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.52289264033264,0.6056371672794117,0.5911875592515591,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"صنايع","boundary":[0.4681466943866941,0.6056371672794117,0.5159391268191266,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45281264033264007,0.6056371672794117,0.46116723492723466,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.3848342619542617,0.6056371672794117,0.44582799168399145,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.32209696465696436,0.6056371672794117,0.3779066943866941,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27108723492723463,0.6056371672794117,0.31510712681912645,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.23580074844074814,0.6056371672794117,0.2640844241164238,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21060723492723463,0.6056371672794117,0.22883685654885627,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.13551966735966708,0.6056371672794117,0.2036329646569644,0.6239901084558823],"dir":"rtl"},{"str":"كامپيوترهاي","boundary":[0.7680039916839915,0.632909637867647,0.8662950187110184,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"نوين،","boundary":[0.7199780457380455,0.632909637867647,0.7609856133056131,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.698624532224532,0.632909637867647,0.7135382619542617,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.6406353430353428,0.632909637867647,0.6915983700623698,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5853704781704779,0.632909637867647,0.6336169646569645,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.5413402079002076,0.632909637867647,0.5785207484407482,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4983114511434509,0.632909637867647,0.5344152349272346,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47551534303534293,0.632909637867647,0.48760096465696456,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4429791268191267,0.632909637867647,0.46862669438669424,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.4195499376299375,0.632909637867647,0.4361190187110186,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.35227209979209967,0.632909637867647,0.41265350519750504,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.3056212889812889,0.632909637867647,0.3454223700623699,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.20829804573804564,0.632909637867647,0.298740424116424,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"مديريتي","boundary":[0.13533804573804561,0.632909637867647,0.201492424116424,0.6512625790441177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8578029106029104,0.6601821084558823,0.8661575051975049,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.7944429106029104,0.6601821084558823,0.8509428024948023,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7477920997920996,0.6601821084558823,0.7875931808731808,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.6987542619542618,0.6601821084558823,0.7410487484407485,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.6658548024948023,0.6601821084558823,0.6924000997920998,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6440342619542618,0.6601821084558823,0.6589479916839915,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6094742619542619,0.6601821084558823,0.6371585862785862,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.5552212889812889,0.6601821084558823,0.6026141538461538,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"كاملاً","boundary":[0.5094266943866943,0.6601821084558823,0.548449397089397,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.45989588357588346,0.6601821084558823,0.5026599916839916,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4381791268191267,0.6601821084558823,0.45309285654885645,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.38070885654885644,0.6601821084558823,0.4314487484407484,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"مديريتي","boundary":[0.3078785862785861,0.6601821084558823,0.37403296465696445,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28904182952182933,0.6601821084558823,0.3011637754677753,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.2574915592515591,0.6601821084558823,0.2823140457380456,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23577480249480234,0.6601821084558823,0.2506885322245321,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.20422453222453207,0.6601821084558823,0.22904701871101857,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.1353380457380456,0.6601821084558823,0.19741112681912668,0.6785350496323529],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.8092061538461536,0.6873628143382352,0.8662872349272347,0.7057157555147058],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.8030267359667359,0.7146010202205882,0.8310691143451143,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7436624116424116,0.7146010202205882,0.7960472765072765,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7185986278586278,0.7146010202205882,0.7367815467775468,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6535002494802494,0.7146010202205882,0.7117021954261954,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"درصدد","boundary":[0.5918007900207901,0.7146010202205882,0.6467153846153847,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردي","boundary":[0.5132105197505199,0.7146010202205882,0.5849225197505199,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.45571430353430364,0.7146010202205882,0.5063607900207902,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4306505197505198,0.7146010202205882,0.44888014137214144,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.36716079002079005,0.7146010202205882,0.42376446569646575,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.2466159251559253,0.7146010202205882,0.36033181704781697,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1957359251559253,0.7146010202205882,0.23975581704781718,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16057916839916855,0.7146010202205882,0.1888628440748442,0.7329539613970588],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13551538461538476,0.7146010202205882,0.1537450062370064,0.7329539613970588],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13534,0.27806,0.86654,0.73295],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8054382261029412,0.8581081496881497,0.8201735202205882],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8580873180873181,0.8054382261029412,0.8664199584199584,0.8201735202205882],"dir":"ltr"},{"str":"شمس","boundary":[0.8140368814968815,0.8054382261029412,0.8498714012474012,0.8201735202205882],"dir":"rtl"},{"str":"عراقي،","boundary":[0.7707696465696466,0.8054382261029412,0.8093872681912683,0.8201735202205882],"dir":"rtl"},{"str":"1380","boundary":[0.7373349272349272,0.8054382261029412,0.7707821455301456,0.8201735202205882],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8238794025735294,0.8581081496881497,0.8386146966911764],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8580873180873181,0.8238794025735294,0.8664199584199584,0.8386146966911764],"dir":"ltr"},{"str":"تسليمي","boundary":[0.8064249480249481,0.8238868143382353,0.849833837837838,0.8386221084558824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7951967151767153,0.8238868143382353,0.8016545114345116,0.8386221084558824],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران،","boundary":[0.7378390852390853,0.8238794025735294,0.7903950311850313,0.8386221084558824],"dir":"rtl"},{"str":"1383","boundary":[0.704516756756757,0.8238868143382353,0.7379556424116426,0.8386221084558824],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70452,0.80544,0.86642,0.83862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.1355925155925156,0.7745762948069853,0.14962221922722788,0.7878115889246323],"dir":"ltr"},{"str":"Decision","boundary":[0.15435673019268567,0.7745762948069853,0.22084922647582647,0.7878115889246323],"dir":"ltr"},{"str":"Making","boundary":[0.2255837374412843,0.7745762948069853,0.28369771309771313,0.7878115889246323],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1355925155925156,0.7883410006893382,0.1496893970893971,0.8015762948069853],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.15855093555093555,0.7883410006893382,0.2563248969551631,0.8015762948069853],"dir":"ltr"},{"str":"Science","boundary":[0.2610557745910162,0.7883410006893382,0.3192804573804574,0.8015762948069853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13559,0.77458,0.31928,0.80158],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5.","boundary":[0.1355925155925156,0.83889982421875,0.1496893970893971,0.8521351183363971],"dir":"ltr"},{"str":"Siiman,1960","boundary":[0.15855093555093555,0.83889982421875,0.25373950103950105,0.8521351183363971],"dir":"ltr"},{"str":"6.","boundary":[0.1355925155925156,0.8525718830422795,0.14961907241214414,0.8658071771599265],"dir":"ltr"},{"str":"Opration","boundary":[0.15435252144280218,0.8525718830422795,0.22083010368387154,0.8658071771599265],"dir":"ltr"},{"str":"Research","boundary":[0.22556355271452957,0.8525718830422795,0.2942058212058212,0.8658071771599265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13559,0.8389,0.29421,0.86581],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8697617555147059,0.8581081496881497,0.884497049632353],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8580873180873181,0.8697617555147059,0.8664199584199584,0.884497049632353],"dir":"ltr"},{"str":"شمس","boundary":[0.8140368814968815,0.8697617555147059,0.8498714012474012,0.884497049632353],"dir":"rtl"},{"str":"عراقي،","boundary":[0.7707696465696466,0.8697617555147059,0.8093872681912683,0.884497049632353],"dir":"rtl"},{"str":"1380","boundary":[0.7373349272349272,0.8697617555147059,0.7707821455301456,0.884497049632353],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73733,0.86976,0.86642,0.8845],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/fd7eec289468392a2dbeb7cb5c08e886.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/afa975a4786f3ce2017f396ebfc8ec07.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13543,0.06728,0.13345,0.09634]},"elements":[{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8464864864864864,0.06728278033088235,0.8664361746361746,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهگيري","boundary":[0.7836104781704782,0.10207057904411765,0.8600939376299377,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.765033180873181,0.10207057904411765,0.7771188024948026,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.7327252889812892,0.10207057904411765,0.7585933970893973,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيرنده","boundary":[0.6204364241164242,0.10207057904411765,0.7262180457380457,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5831520997920998,0.10207057904411765,0.6139758835758836,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.527394261954262,0.10207057904411765,0.5767564241164241,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.49708939708939714,0.10207057904411765,0.5208818295218296,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"مسالة","boundary":[0.4463131808731809,0.10207057904411765,0.4905899376299377,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4036061538461539,0.10207057904411765,0.43980593762993764,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3694353430353431,0.10207057904411765,0.39710669438669444,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.33038669438669444,0.10207057904411765,0.36310453222453226,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3119391268191269,0.10207057904411765,0.32406107276507284,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2906115592515593,0.10207057904411765,0.305525288981289,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.22636939708939707,0.10207057904411765,0.2842807484407484,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.18446669438669439,0.10207057904411765,0.2200463700623701,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.13558453222453226,0.10207057904411765,0.17817220790020794,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.8156277754677755,0.12925128492647062,0.8663650727650728,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"درآورده","boundary":[0.7497769646569648,0.12925128492647062,0.8088455051975053,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7345726403326404,0.12925128492647062,0.742927234927235,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.6820580457380457,0.12925128492647062,0.7276736133056133,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"سعي","boundary":[0.6367823700623702,0.12925128492647062,0.6753146943866943,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6119520997920999,0.12925128492647062,0.6301350187110188,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.5765099376299376,0.12925128492647062,0.6053047484407484,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5491888565488566,0.12925128492647062,0.5698781538461539,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.502408316008316,0.12925128492647062,0.5424299376299377,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.4451715592515594,0.12925128492647062,0.4917497214137216,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4103520997920999,0.12925128492647062,0.4383944781704783,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.35122128898128907,0.12925128492647062,0.40360615384615395,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.326383234927235,0.12925128492647062,0.34456615384615386,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.2614483160083161,0.12925128492647062,0.3196658295218296,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.2186634511434512,0.12925128492647062,0.2547853970893972,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.17922561330561337,0.12925128492647062,0.2119434511434512,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16038885654885662,0.12925128492647062,0.17251080249480258,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13555858627858636,0.12925128492647062,0.1537415051975053,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8328818295218295,0.156523755514706,0.8664039916839918,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهها","boundary":[0.7697553430353431,0.156523755514706,0.8262708024948026,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7426937214137216,0.156523755514706,0.7630820457380458,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7211066943866945,0.156523755514706,0.7360204241164242,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"نوعي","boundary":[0.6753380457380459,0.156523755514706,0.7145112349272351,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6583693970893972,0.156523755514706,0.668732207900208,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.553833180873181,0.156523755514706,0.6517402079002083,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5388623700623701,0.156523755514706,0.5472169646569647,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"بهينهسازي","boundary":[0.4312126403326404,0.156523755514706,0.532373288981289,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"سروكار","boundary":[0.3614699376299377,0.156523755514706,0.4247157754677755,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.3033380457380458,0.156523755514706,0.3550820457380458,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.27058128898128914,0.156523755514706,0.29702539708939724,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.21269588357588376,0.156523755514706,0.26407404573804594,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19785480249480267,0.156523755514706,0.20620939708939726,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"كاربرد","boundary":[0.13561047817047833,0.156523755514706,0.19137091060291078,0.1748766966911766],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعي","boundary":[0.811554261954262,0.18379622610294136,0.8664688565488565,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7871131808731809,0.18379622610294136,0.8052960997920999,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":"شاخههاي","boundary":[0.704397505197505,0.18379622610294136,0.7807512349272351,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6426461538461538,0.18379622610294136,0.6980537214137214,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6012364241164241,0.18379622610294136,0.6362582619542619,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.5647823700623698,0.18379622610294136,0.5948277754677751,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.5210115592515591,0.18379622610294136,0.5583892889812887,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4784861538461536,0.18379622610294136,0.5145899376299374,0.20214916727941193],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46428274428274424,0.18377646139705875,0.4685119334719335,0.20212940257352932],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4695218295218295,0.17999856100643374,0.4773027442827443,0.19173385512408078],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7725153846153846,0.21104160845588227,0.8311272765072765,0.22939454963235284],"dir":"rtl"},{"str":"عملياتي","boundary":[0.7036600831600832,0.21104160845588227,0.76598483991684,0.22939454963235284],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6556317006237007,0.2110411672794118,0.662951051975052,0.22939410845588237],"dir":"ltr"},{"str":"OR","boundary":[0.6629937629937629,0.20797981617647063,0.6963466777546777,0.2249209926470589],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6962861954261954,0.21104160845588227,0.7035770062370063,0.22939454963235284],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.637389106029106,0.2110411672794118,0.6492827276507276,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.602829106029106,0.2110411672794118,0.6308714844074844,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"تصميم","boundary":[0.542842079002079,0.2110411672794118,0.5964593762993764,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.4875772141372142,0.2110411672794118,0.5364593762993763,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4450518087318088,0.2110411672794118,0.4811555925155926,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4266042411642412,0.2110411672794118,0.43868986278586286,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.3358453222453222,0.2110411672794118,0.42029937629937636,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31739775467775466,0.2110411672794118,0.3294833762993763,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"مدلها","boundary":[0.2600053222453222,0.2110411672794118,0.3111006735966736,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24529397089397084,0.2110411672794118,0.2536485654885654,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكهاي","boundary":[0.13551667359667355,0.2110411672794118,0.2389424033264033,0.22939410845588237],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.8288442411642409,0.23822187316176477,0.8663517006237004,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8017618627858626,0.23822187316176477,0.822150187110187,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7764593762993761,0.23822187316176477,0.7885449979209976,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.72568316008316,0.23822187316176477,0.7697808898128897,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6468593762993761,0.23822187316176477,0.7189917006237009,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"علمي،","boundary":[0.592217214137214,0.23822187316176477,0.6402042411642409,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"مديران","boundary":[0.5313480249480249,0.23822187316176477,0.5856477006237005,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5126409979209978,0.23822187316176477,0.5247629438669438,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4879404573804572,0.23822187316176477,0.5061233762993761,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.45937397089397075,0.23822187316176477,0.48123861954261943,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.3549415384615383,0.23822187316176477,0.45286153846153826,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"ياري","boundary":[0.3115339708939708,0.23822187316176477,0.34849656548856534,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.2401826195426194,0.23822187316176477,0.3051201330561329,0.25657481433823537],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22602910602910603,0.23821763786764705,0.23025829521829522,0.2565705790441176],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.23126819126819126,0.23443959041819845,0.23904910602910603,0.2461748845358455],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.1601782952182952,0.23821763786764705,0.2204714844074844,0.2565705790441176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1356074844074844,0.23821763786764705,0.15379040332640334,0.2565705790441176],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.8082042411642412,0.26549010845588233,0.8664217546777547,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.7705307276507276,0.26549010845588233,0.8015906195426196,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7652896465696466,0.26549010845588233,0.7705826195426196,0.2838430496323529],"dir":"ltr"},{"str":"بصيرت","boundary":[0.7036939708939709,0.26549010845588233,0.7586474844074844,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6984528898128899,0.26549010845588233,0.7037458627858629,0.2838430496323529],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.6364680249480248,0.26549010845588233,0.6917744033264034,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.621497214137214,0.26549010845588233,0.6298518087318086,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.5681004573804573,0.26549010845588233,0.614855051975052,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5268204573804574,0.26549010845588233,0.5614479168399168,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"راحتتر","boundary":[0.46071018711018696,0.26549010845588233,0.5202198087318087,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"تصميم","boundary":[0.3926020790020789,0.26549010845588233,0.4541199168399167,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.3279966735966735,0.26549010845588233,0.3860014303534302,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30329613305613295,0.26549010845588233,0.3214790519750519,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.2612637006237005,0.26549010845588233,0.2968433762993762,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.1896528898128897,0.26549010845588233,0.25474088981288967,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.13563343035343023,0.26549010845588233,0.183161214137214,0.2838430496323529],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.8054799168399168,0.2927625790441176,0.8601999168399168,0.3111155202205882],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7964656964656965,0.2889690021829044,0.8042466112266112,0.30070429630055145],"dir":"ltr"},{"str":"واژههاي","boundary":[0.7694190436590436,0.32001234375,0.8312015301455302,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.734729313929314,0.32001234375,0.7627716923076924,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6671141787941789,0.32001234375,0.7281079085239086,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.652143367983368,0.32001234375,0.6604979625779626,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.5932720166320167,0.32001234375,0.6456568814968815,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5687012058212059,0.32001234375,0.5868841247401249,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات،","boundary":[0.4987249896049897,0.32001234375,0.5621706112266113,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.4543314760914761,0.32001234375,0.4922488814968815,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4328741787941788,0.32001234375,0.44778790852390854,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.3903487733887734,0.32001234375,0.4264707193347193,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.3282341787941787,0.32001234375,0.38384671933471926,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3067768814968814,0.32001234375,0.32169061122661113,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.2683509355509355,0.32001234375,0.30028520582120577,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"ميروند؛","boundary":[0.1831444490644491,0.32001234375,0.2619396923076922,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.1356114760914761,0.32001234375,0.17673580041580042,0.33836528492647056],"dir":"rtl"},{"str":"آنكه","boundary":[0.8340244490644492,0.347193049632353,0.8665450977130977,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7752828274428274,0.347193049632353,0.8276676923076922,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7505822869022869,0.347193049632353,0.7687652058212059,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.685717422037422,0.347193049632353,0.743919367983368,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6651682328482326,0.347193049632353,0.6791012058212056,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردهاي","boundary":[0.5774709355509354,0.347193049632353,0.6585416382536381,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5280698544698543,0.347193049632353,0.5708235841995841,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"فنون","boundary":[0.4829239085239084,0.347193049632353,0.5214640166320165,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.42553147609147596,0.347193049632353,0.4762687733887732,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40096066528066515,0.347193049632353,0.41914358419958403,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.36577796257796247,0.347193049632353,0.3945727733887733,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.30854120582120564,0.347193049632353,0.35931742203742195,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"مديريتي","boundary":[0.2359444490644489,0.347193049632353,0.3020988274428273,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"دلالت","boundary":[0.18392282744282729,0.347193049632353,0.2294527733887732,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.14562661122661102,0.347193049632353,0.17755050311850296,0.36554599080882355],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.1365904365904366,0.34341032571231617,0.14437135135135137,0.35514561982996323],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8580783367983368,0.3744606966911765,0.8664329313929313,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.8094037422037424,0.3744606966911765,0.8515710935550937,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7722232016632018,0.3744606966911765,0.8028939043659046,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7452913097713099,0.3744606966911765,0.7656796340956342,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7268437422037423,0.3744606966911765,0.7389293638253639,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6756783367983369,0.3744606966911765,0.7204662286902288,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.648746444906445,0.3744606966911765,0.6694357422037422,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"پيداست،","boundary":[0.5747745530145532,0.3744606966911765,0.6423559584199586,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5580394178794179,0.3744606966911765,0.5684022286902287,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.4992977962577963,0.3744606966911765,0.5516826611226612,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.471120498960499,0.3744606966911765,0.49294882328482337,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.43131941787941797,0.3744606966911765,0.4647377962577963,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.3588472016632017,0.3744606966911765,0.4249081746361747,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"سروكار","boundary":[0.28921347193347197,0.3744606966911765,0.3524593097713098,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.25104698544698545,0.3744606966911765,0.28297606652806656,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24680741787941793,0.3744606966911765,0.2510366070686071,0.3928136378676471],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.2222210395010395,0.3744606966911765,0.2404506611226611,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.18231617463617464,0.3744606966911765,0.2157916340956341,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.13552785031185027,0.3744606966911765,0.17597758004157998,0.3928136378676471],"dir":"rtl"},{"str":"تصويري","boundary":[0.8033842827442828,0.4017331672794118,0.86631358004158,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7848069854469855,0.4017331672794118,0.7968926070686071,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.7229259043659044,0.4017331672794118,0.7782530395010396,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7080848232848234,0.4017331672794118,0.7164394178794179,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"حوزة","boundary":[0.6624147692307694,0.4017331672794118,0.7016398503118504,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"كاربرد","boundary":[0.6080372557172559,0.4017331672794118,0.6559542286902289,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5758642827442829,0.4017331672794118,0.6015118503118504,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5269561746361747,0.4017331672794118,0.5694919584199586,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5023853638253639,0.4017331672794118,0.5205682827442828,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.4597302286902288,0.4017331672794118,0.4959948773388774,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.4098102286902289,0.4017331672794118,0.4532048232848235,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.36341887733887746,0.4017331672794118,0.4033081746361748,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.2951810395010397,0.4017331672794118,0.35713995841995855,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29092590436590454,0.4017331672794118,0.2951550935550938,0.42008610845588235],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.22652806652806667,0.4017331672794118,0.2845380124740126,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.15992482328482344,0.4017331672794118,0.22021801247401263,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13548374220374235,0.4017331672794118,0.1536666611226613,0.42008610845588235],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.8080545530145531,0.4289138731617647,0.8662720665280667,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7834837422037423,0.4289138731617647,0.8016666611226613,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7362102286902288,0.4289138731617647,0.7769972557172559,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7193713097713099,0.4289138731617647,0.7297341205821207,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.6621345530145533,0.4289138731617647,0.7129003908523912,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6067399584199585,0.4289138731617647,0.6556740124740127,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5852826611226613,0.4289138731617647,0.600196390852391,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.5275010395010397,0.4289138731617647,0.5787961746361748,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5127896881496884,0.4289138731617647,0.5211442827442829,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگي","boundary":[0.4330837422037424,0.4289138731617647,0.5064796340956343,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.3606167151767154,0.4289138731617647,0.4267140124740127,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3459053638253641,0.4289138731617647,0.35425995841995866,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.23758103950103968,0.4289138731617647,0.3395330395010397,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.15987293139293154,0.4289138731617647,0.2312294719334721,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13542666112266127,0.4289138731617647,0.1536095800415802,0.44726681433823534],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.8238037422037423,0.45618634375,0.8663447151767152,0.47453928492647063],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7897626611226612,0.45618634375,0.8174469854469856,0.47453928492647063],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7271550935550937,0.45618634375,0.7833799584199586,0.47453928492647063],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7058275259875261,0.45618634375,0.7207412557172558,0.47453928492647063],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6753929313929314,0.45618634375,0.6994681746361747,0.47453928492647063],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.624253471933472,0.45618634375,0.6689972557172558,0.47453928492647063],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5604783367983369,0.45618634375,0.6179745530145532,0.47453928492647063],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5464864864864866,0.45615881433823524,0.5507156756756757,0.47451175551470587],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5517255717255717,0.45238076688878676,0.5595064864864865,0.4641160610064338],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.7574218295218296,0.4834239613970588,0.8255455051975052,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6994093139293139,0.4834239613970588,0.7517941787941788,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6743455301455302,0.4834239613970588,0.6925284490644491,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6090395841995843,0.4834239613970588,0.667327126819127,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"روشي","boundary":[0.5560320166320167,0.4834239613970588,0.6020497463617465,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5062676923076924,0.4834239613970588,0.5490214220374221,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4568925571725572,0.4834239613970588,0.4994439085239086,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.3735801247401248,0.4834239613970588,0.45000650311850315,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.3080147193347194,0.4834239613970588,0.36674336798336804,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2928103950103951,0.4834239613970588,0.3011649896049897,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.2112285571725572,0.4834239613970588,0.28598920582120585,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان،","boundary":[0.13550012474012477,0.4834239613970588,0.20482250311850317,0.5017769025735294],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.8183195841995842,0.510696431985294,0.8663455301455302,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7438547193347192,0.510696431985294,0.8117630436590437,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب،","boundary":[0.6772514760914761,0.510696431985294,0.7372540706860706,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايش","boundary":[0.6116341787941785,0.510696431985294,0.6709518004158,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5966633679833677,0.510696431985294,0.6050179625779623,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.5433963409563408,0.510696431985294,0.5899745031185029,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4998590436590434,0.510696431985294,0.5368865031185031,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4848882328482325,0.510696431985294,0.49324282744282716,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"اراية","boundary":[0.4458343950103947,0.510696431985294,0.4782149355509352,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.4190374220374217,0.510696431985294,0.439233746361746,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"حلهاي","boundary":[0.3428082328482325,0.510696431985294,0.41264434095634056,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بهينه","boundary":[0.2874136382536379,0.510696431985294,0.3363269355509352,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23688650311850273,0.510696431985294,0.28090639501039466,0.5290493731617647],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22328242827442826,0.5106882261029412,0.227540158004158,0.5290411672794119],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.22852390852390853,0.5069101786534926,0.235724158004158,0.5186454727711397],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1988387525987526,0.5106882261029412,0.21702167151767154,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.13558253638253637,0.5106882261029412,0.19231594178794179,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.8133165904365904,0.5378689319852942,0.8664928066528067,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7544192931392931,0.5378689319852942,0.806804158004158,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7298484823284823,0.5378689319852942,0.7480314012474013,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6650874012474011,0.5378689319852942,0.7233438336798338,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6437598336798336,0.5378689319852942,0.6586735634095633,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5926203742203742,0.5378689319852942,0.6374160498960498,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"روشي","boundary":[0.5323738877338877,0.5378689319852942,0.5862765904365905,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.47537064449064453,0.5378689319852942,0.525991185031185,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.42648848232848235,0.5378689319852942,0.46903983367983365,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.3629987525987526,0.5378689319852942,0.42018361746361743,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34828740124740126,0.5378689319852942,0.35664199584199585,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.30537280665280664,0.5378689319852942,0.3420318336798337,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.240352266112266,0.5378689319852942,0.2990290228690229,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22564091476091466,0.5378689319852942,0.23399550935550922,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمات","boundary":[0.13555659043659032,0.5378689319852942,0.21926859043659033,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مديريتي","boundary":[0.8003176715176713,0.5651414025735294,0.8664720498960496,0.5834943437500001],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.761139293139293,0.5651414025735294,0.7936910769230766,0.5834943437500001],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7208452390852389,0.5651414025735294,0.7544997255717254,0.5834943437500001],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6780525904365905,0.5651414025735294,0.7141563742203743,0.5834943437500001],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.669106029106029,0.5613513551240809,0.6768869438669438,0.573086649241728],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.6142064033264034,0.5651294025735294,0.6574842411642412,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5954993762993763,0.5651294025735294,0.6075849979209978,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.49770910602910606,0.5651294025735294,0.5889506195426196,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4691426195426196,0.5651294025735294,0.4910799168399169,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.4101415384615386,0.5651294025735294,0.4625264033264035,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38544099792099806,0.5651294025735294,0.40362391683991694,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.3205761330561332,0.5651294025735294,0.37879364656964665,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3018691060291062,0.5651294025735294,0.31399105197505217,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2724204573804575,0.5651294025735294,0.2952295384615386,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.21328964656964672,0.5651294025735294,0.2659184033264035,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"رهيافتي","boundary":[0.13558153846153861,0.5651294025735294,0.20680316008316024,0.5834823437500001],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.8175188357588358,0.5924018731617647,0.866375051975052,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"كردهاند","boundary":[0.7531469438669439,0.5924018731617647,0.8109960249480249,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.726215051975052,0.5924018731617647,0.7466033762993762,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"كاربرد","boundary":[0.6718323492723492,0.5924018731617647,0.7197493222453223,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.5931123492723493,0.5924018731617647,0.6652784033264035,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.543840997920998,0.5924018731617647,0.5865947276507277,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5252637006237006,0.5924018731617647,0.5373856465696466,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.48411343035343035,0.5924018731617647,0.5187408898128899,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.4489307276507276,0.5924018731617647,0.4777255384615384,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"مسايلي","boundary":[0.38502586278586276,0.5924018731617647,0.44244683575883575,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3580939708939709,0.5924018731617647,0.3784822952182952,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33352316008316013,0.5924018731617647,0.351706079002079,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.268788024948025,0.5924018731617647,0.3269899708939709,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.19818910602910605,0.5924018731617647,0.26227559251559257,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"پديدار","boundary":[0.13555559251559252,0.5924018731617647,0.19181678170478172,0.6107548143382353],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود،","boundary":[0.8037674844074846,0.61967434375,0.8664788357588359,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"تجويز","boundary":[0.7524982952182954,0.61967434375,0.7974237006237008,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند؛","boundary":[0.6855058627858629,0.61967434375,0.745466943866944,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6641264033264035,0.61967434375,0.6790401330561332,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6313307276507278,0.61967434375,0.6569782952182954,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.5764550519750522,0.61967434375,0.6241955925155926,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5489004573804576,0.61967434375,0.5692887817047819,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5298301871101873,0.61967434375,0.5419158087318089,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.4786907276507278,0.61967434375,0.5227884573804575,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.4149415384615386,0.61967434375,0.47167494386694403,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.3366107276507278,0.61967434375,0.4079517006237008,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.27099343035343043,0.61967434375,0.32955861954261967,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"بيانگر","boundary":[0.21287451143451153,0.61967434375,0.2640347276507277,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم،","boundary":[0.13552964656964664,0.61967434375,0.20585353846153856,0.6380272849264705],"dir":"rtl"},{"str":"زمينة","boundary":[0.8230453222453225,0.646855049632353,0.8662972141372144,0.6652079908088235],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7879923492723494,0.646855049632353,0.8167871600831602,0.6652079908088235],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7446885654885653,0.646855049632353,0.7817497546777549,0.6652079908088235],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7262409979209978,0.646855049632353,0.7383629438669438,0.6652079908088235],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.6763469438669438,0.646855049632353,0.7198842411642412,0.6652079908088235],"dir":"rtl"},{"str":"ميآورد","boundary":[0.6125977546777546,0.646855049632353,0.670068024948025,0.6652079908088235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5985007234927235,0.6468352849264706,0.6027584532224532,0.6651882261029411],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6037422037422037,0.643057237477022,0.6115231185031185,0.6547925315946691],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.8078170478170478,0.6741004319852941,0.8310905613305614,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهيم","boundary":[0.7375813721413721,0.6741004319852941,0.8009569397089397,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مروري","boundary":[0.6791770478170479,0.6741004319852941,0.7307316424116425,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6583683991683992,0.6741004319852941,0.6723013721413721,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.6151683991683992,0.6741004319852941,0.6514875343035342,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5999640748440749,0.6741004319852941,0.6083186694386694,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.5278602910602911,0.6741004319852941,0.593192182952183,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.4607381288981289,0.6741004319852941,0.5209690478170478,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4119597505197505,0.6741004319852941,0.4544955343035343,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.3527511018711018,0.6741004319852941,0.4051359667359667,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3279208316008315,0.6741004319852941,0.34610375051975045,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.25506461538461533,0.6741004319852941,0.32116191268191263,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.1947921829521829,0.6741004319852941,0.24843283160083154,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"باشيم","boundary":[0.13553164241164237,0.6741004319852941,0.18806180457380456,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.8085694802494803,0.7013729025735294,0.8665067775467775,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.7642797505197505,0.7013729025735294,0.8017612640332641,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7318732640332639,0.7013729025735294,0.7575208316008315,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6827056964656963,0.7013729025735294,0.7252414802494802,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6580051559251556,0.7013729025735294,0.6761880748440746,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6071251559251557,0.7013729025735294,0.6514096964656962,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.5496289397089396,0.7013729025735294,0.6005971559251557,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"جهاني","boundary":[0.4853867775467773,0.7013729025735294,0.5430516424116424,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4502040748440746,0.7013729025735294,0.47882504781704754,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.38946461538461513,0.7013729025735294,0.4436008316008314,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.2920375883575881,0.7013729025735294,0.38297812889812866,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.21331758835758813,0.7013729025735294,0.2854369397089395,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.15058029106029072,0.7013729025735294,0.20669099376299344,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13560948024947994,0.7013729025735294,0.1439640748440745,0.71972584375],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13543,0.06728,0.86655,0.71973],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3.","boundary":[0.1355925155925156,0.80289982421875,0.14960857049045584,0.8161351183363971],"dir":"ltr"},{"str":"Mikler","boundary":[0.15433973614297217,0.80289982421875,0.20520396948261882,0.8161351183363971],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.20993513513513515,0.80289982421875,0.22341988705407162,0.8161351183363971],"dir":"ltr"},{"str":"al,2003","boundary":[0.22814813686174965,0.80289982421875,0.28369584199584197,0.8161351183363971],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13559,0.8029,0.2837,0.81614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8.","boundary":[0.1355925155925156,0.8904292359834558,0.14962715720095715,0.9036645301011029],"dir":"ltr"},{"str":"Churchman","boundary":[0.15436081195384432,0.8904292359834558,0.24164282744282745,0.9036645301011029],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.2463553469376989,0.8904292359834558,0.25980639942404743,0.9036645301011029],"dir":"ltr"},{"str":"al,1975","boundary":[0.26451891891891893,0.8904292359834558,0.32019355509355507,0.9036645301011029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13559,0.89043,0.32019,0.90366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.7694382261029412,0.8581081496881497,0.7841735202205882],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8580873180873181,0.7694382261029412,0.8664199584199584,0.7841735202205882],"dir":"ltr"},{"str":"احمدي،","boundary":[0.805322869022869,0.7694382261029412,0.8499441580041579,0.7841735202205882],"dir":"rtl"},{"str":"1388","boundary":[0.7718881496881497,0.7694382261029412,0.8053270353430353,0.7841735202205882],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.7878794025735295,0.8581081496881497,0.8026146966911766],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8580873180873181,0.7878794025735295,0.8664199584199584,0.8026146966911766],"dir":"ltr"},{"str":"مهرگان،","boundary":[0.8023295218295219,0.7878794025735295,0.8499047318087318,0.8026146966911766],"dir":"rtl"},{"str":"1379","boundary":[0.7688948024948025,0.7878794025735295,0.8023336881496882,0.8026146966911766],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8200852849264707,0.8581081496881497,0.8348205790441177],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8580873180873181,0.8200852849264707,0.8664199584199584,0.8348205790441177],"dir":"ltr"},{"str":"رضاييان،","boundary":[0.7994588357588357,0.8200852849264707,0.8498629771309771,0.8348205790441177],"dir":"rtl"},{"str":"1380","boundary":[0.7660241164241164,0.8200852849264707,0.799463002079002,0.8348205790441177],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8545959459459459,0.8385264613970589,0.8581060706860706,0.8532617555147058],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.858085239085239,0.8385264613970589,0.8664178794178793,0.8532617555147058],"dir":"ltr"},{"str":"ليبرمن","boundary":[0.8120495218295218,0.8385264613970589,0.8498880415800416,0.8532617555147058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.800821288981289,0.8385264613970589,0.8072790852390852,0.8532617555147058],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران،","boundary":[0.7430760914760914,0.8385264613970589,0.7961341787941788,0.8532617555147058],"dir":"rtl"},{"str":"1376","boundary":[0.7096413721413721,0.8385264613970589,0.7430885904365905,0.8532617555147058],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8545938669438669,0.8569677849264707,0.8581039916839917,0.8717030790441177],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8580831600831601,0.8569677849264707,0.8664158004158004,0.8717030790441177],"dir":"ltr"},{"str":"فدوي،","boundary":[0.8130515592515593,0.8569677849264707,0.8498922453222454,0.8717030790441177],"dir":"rtl"},{"str":"1387","boundary":[0.7796168399168399,0.8569677849264707,0.8130557255717257,0.8717030790441177],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8545917879417879,0.8754089613970589,0.8581019126819127,0.8901442555147059],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8580810810810812,0.8754089613970589,0.8664137214137214,0.8901442555147059],"dir":"ltr"},{"str":"آذر،","boundary":[0.8296397089397088,0.8754089613970589,0.8498463617463617,0.8901442555147059],"dir":"rtl"},{"str":"1382","boundary":[0.7962049896049895,0.8754089613970589,0.8296438752598753,0.8901442555147059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70964,0.76944,0.86642,0.89014],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/af00d9ad361cc98a97c6dc38a7693a3a.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/75c992a1251381289b60f24a113e6ed5.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13538,0.06728,0.1335,0.1155]},"elements":[{"words":[{"str":"كليات","boundary":[0.29439293139293143,0.06728278033088235,0.33042099792099794,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.2533409563409563,0.06728278033088235,0.29011185031185033,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2153014553014553,0.06728278033088235,0.24916839916839917,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.17862785862785863,0.06728278033088235,0.21115509355509357,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.13557380457380455,0.06728278033088235,0.1555234927234927,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.17299584199584198,0.06728278033088235,0.1786091476091476,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"گسترش","boundary":[0.8015710602910603,0.10207057904411765,0.8663970062370062,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"يافت","boundary":[0.757047817047817,0.10207057904411765,0.7946383035343035,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7480665280665281,0.09829253159466915,0.7558474428274428,0.11002782571231622],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7183863617463617,0.10207057904411765,0.7365692806652807,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6780923076923077,0.10207057904411765,0.7113653887733887,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"،1940","boundary":[0.6239431185031185,0.10207057904411765,0.6781078752598751,0.12042352022058825],"dir":"ltr"},{"str":"ارتش","boundary":[0.5749052806652806,0.10207057904411765,0.6169221455301455,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"انگليس","boundary":[0.510403659043659,0.10207057904411765,0.5679050644490644,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"جمعي","boundary":[0.45340041580041573,0.10207057904411765,0.5034812806652806,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4343301455301455,0.10207057904411765,0.4464157671517671,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.3443885239085238,0.10207057904411765,0.4274363076923076,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.33542619542619545,0.09829253159466915,0.34320711018711014,0.11002782571231622],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.30459941787941786,0.10207057904411765,0.32740849896049895,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"سرپرستي","boundary":[0.21378860706860706,0.10207057904411765,0.2975784449064449,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"پروفسور","boundary":[0.13558752598752596,0.10207057904411765,0.2068973638253638,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"بلاكت","boundary":[0.8185367151767153,0.12925128492647062,0.8664536881496883,0.14760422610294122],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.8095634095634096,0.12546900218290447,0.8173443243243242,0.13720429630055153],"dir":"ltr"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.747094553014553,0.12924719669117646,0.802242661122661,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.716893471933472,0.12924719669117646,0.7405380124740124,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6986794178794179,0.12924719669117646,0.7102876340956341,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.6345929313929314,0.12924719669117646,0.6920787692307692,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6158859043659043,0.12924719669117646,0.6279715259875259,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.5584934719334719,0.12924719669117646,0.6092904449064449,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.49536698544698543,0.12924719669117646,0.5518668773388773,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4766599584199584,0.12924719669117646,0.48878190436590435,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4338750935550935,0.12924719669117646,0.4700748773388773,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.37575617463617456,0.12924719669117646,0.42741455301455294,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.34083293139293136,0.12924719669117646,0.36923336382536376,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.2939226611226611,0.12924719669117646,0.33440352598752593,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.2849064449064449,0.12546900218290447,0.29268735966735965,0.13720429630055153],"dir":"ltr"},{"str":"دليل","boundary":[0.23574087318087322,0.12924719669117646,0.2733209812889813,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.18872681912681913,0.12924719669117646,0.2292128731808732,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.13556357588357593,0.12924719669117646,0.18218325155925158,0.14760013786764706],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.8212630353430354,0.15651966727941183,0.8664971975051975,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتي،","boundary":[0.740311683991684,0.15651966727941183,0.8147765488565489,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"محدوديت","boundary":[0.6559614137214137,0.15651966727941183,0.7340223866943866,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6093106029106029,0.15651966727941183,0.6495397920997921,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"بودجه","boundary":[0.5551873596673597,0.15651966727941183,0.6027981704781705,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"نظامي","boundary":[0.5000522245322245,0.15651966727941183,0.5487008731808731,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4697369812889812,0.15651966727941183,0.4935294137214137,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46549481912681906,0.15651966727941183,0.46975254885654877,0.17487260845588243],"dir":"ltr"},{"str":"بدين","boundary":[0.4206835758835758,0.15651966727941183,0.4591302785862785,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.37390303534303526,0.15651966727941183,0.4141374137214136,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.33635925155925145,0.15651966727941183,0.3674658461538461,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.3060543866943866,0.15651966727941183,0.32984681912681907,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2792522245322244,0.15651966727941183,0.2996405488565487,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.20766735966735952,0.15651966727941183,0.2729992515592514,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.13556357588357576,0.15651966727941183,0.20127946777546768,0.17487260845588243],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.8115851975051974,0.1837921378676472,0.8663700623700622,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.796380873180873,0.1837921378676472,0.8047354677754676,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"حداكثر","boundary":[0.7327614137214136,0.1837921378676472,0.7896504948024947,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7137949272349271,0.1837921378676472,0.7258805488565486,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6667808731808731,0.1837921378676472,0.7070100623700623,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"نظامي،","boundary":[0.6060284407484409,0.1837921378676472,0.6599026029106031,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5635160083160082,0.1837921378676472,0.599715792099792,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5051376299376298,0.1837921378676472,0.5567960083160082,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49003708939708923,0.1837921378676472,0.4983916839916838,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.4311397920997919,0.1837921378676472,0.4832963326403325,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.39595708939708923,0.1837921378676472,0.4243575218295217,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.35191384615384597,0.1837921378676472,0.3892033596673594,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34770022453222443,0.1837921378676472,0.35195795426195414,0.20214507904411777],"dir":"ltr"},{"str":"علت","boundary":[0.30729979209979197,0.1837921378676472,0.3412993596673595,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2855830353430352,0.1837921378676472,0.3004967650727649,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"كارگيري","boundary":[0.21049546777546757,0.1837921378676472,0.2788526569646567,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.1355116839916838,0.1837921378676472,0.20368206237006217,0.20214507904411777],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.8139981704781701,0.21106460845588257,0.866383035343035,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7892976299376296,0.21106460845588257,0.8074805488565486,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.7244327650727648,0.21106460845588257,0.7826502785862783,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6958662785862784,0.21106460845588257,0.7178035758835757,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.637461954261954,0.21106460845588257,0.6892656299376301,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5657473596673593,0.21106460845588257,0.6308561164241161,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"تيمي","boundary":[0.5179808731808728,0.21106460845588257,0.5592764407484403,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4876500623700621,0.21106460845588257,0.5114424948024946,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4606662785862784,0.21106460845588257,0.48113762993762965,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.440220873180873,0.21106460845588257,0.454153846153846,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.4003160083160081,0.21106460845588257,0.4337343866943865,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.33557308939708913,0.21106460845588257,0.39379060291060264,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3281862785862784,0.21106460845588257,0.3354770893970892,0.22941754963235314],"dir":"ltr"},{"str":"نظامي","boundary":[0.2795376299376297,0.21106460845588257,0.3281862785862784,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2721689812889811,0.21106460845588257,0.27948573804573784,0.22941754963235314],"dir":"ltr"},{"str":"صورت","boundary":[0.21578844074844053,0.21106460845588257,0.2658122245322243,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"ميگرفت","boundary":[0.139714927234927,0.21106460845588257,0.2095095218295216,0.22941754963235314],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8481949272349271,0.23824531433823554,0.8663778461538459,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8156587110187108,0.23824531433823554,0.8413062785862784,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.7693711434511432,0.23824531433823554,0.8087830353430351,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.7021192515592514,0.23824531433823554,0.7625214137214136,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.6449343866943863,0.23824531433823554,0.6957780623700621,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگوني","boundary":[0.5683419542619539,0.23824531433823554,0.638095035343035,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5494014137214134,0.23824531433823554,0.5615233596673593,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5063830353430351,0.23824531433823554,0.5425828191268189,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.44784898128898093,0.23824531433823554,0.4995073596673593,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4125624948024944,0.23824531433823554,0.44096292723492686,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"دادند؛","boundary":[0.36043708939708896,0.23824531433823554,0.4058710353430349,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"بهطوريكه","boundary":[0.2707679002078998,0.23824531433823554,0.35363406237006195,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"شيوههاي","boundary":[0.19181438669438627,0.23824531433823554,0.2640115758835755,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"معيني","boundary":[0.13543384615384574,0.23824531433823554,0.1851462785862782,0.2565982555147061],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8542143866943862,0.2655177849264708,0.8663000083160077,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.795213305613305,0.2655177849264708,0.8475981704781699,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7705127650727647,0.2655177849264708,0.7886956839916835,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.7056479002078998,0.2655177849264708,0.7638654137214134,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6527441164241161,0.2655177849264708,0.6990005488565485,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"تيمهاي","boundary":[0.5864003326403322,0.2655177849264708,0.6461253056133055,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي،","boundary":[0.5103008731808727,0.2655177849264708,0.5797944948024943,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4889473596673594,0.2655177849264708,0.5038610893970892,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.43145114345114316,0.2655177849264708,0.48241417047817015,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.3639657380457377,0.2655177849264708,0.42495946777546745,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"نظامي","boundary":[0.30883060291060255,0.2655177849264708,0.3574792515592512,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"ايالات","boundary":[0.24871384615384573,0.2655177849264708,0.30225071101871065,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.1833560083160079,0.2655177849264708,0.24225849480249437,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16477871101871058,0.2655177849264708,0.17690065696465654,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13545979209979164,0.2655177849264708,0.15826887318087274,0.2838707261029414],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهايي","boundary":[0.7749235758835754,0.2927902555147061,0.8662688731808729,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.749730062370062,0.2927902555147061,0.767912981288981,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7169343866943864,0.2927902555147061,0.7425819542619538,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.6665473596673593,0.2927902555147061,0.7097992515592513,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"ترغيب","boundary":[0.6082987110187107,0.2927902555147061,0.6595679002078999,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.5658900623700623,0.2927902555147061,0.6012959002079001,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"نوآوريهاي","boundary":[0.4683203326403323,0.2927902555147061,0.5552444407484404,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"موفقيتآميز","boundary":[0.3684024948024945,0.2927902555147061,0.4613668191268187,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.3072738461538458,0.2927902555147061,0.36141006237006196,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"تيمهاي","boundary":[0.22481762993762963,0.2927902555147061,0.3002995758835755,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"آمريكايي","boundary":[0.1406152515592512,0.2927902555147061,0.21786411642411607,0.3111431966911767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13538195426195396,0.2927902555147061,0.14067492723492692,0.3111431966911767],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.8230014137214134,0.3200627261029414,0.8662740623700621,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"توسعة","boundary":[0.7682295218295215,0.3200627261029414,0.8164760083160081,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.6998879002078999,0.3200627261029414,0.7617015218295216,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.6498641164241161,0.3200627261029414,0.6934896299376297,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"پرواز،","boundary":[0.5942282245322245,0.3200627261029414,0.6433724407484407,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.4880911434511432,0.3200627261029414,0.5877261704781703,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46352033264033243,0.3200627261029414,0.4817032515592513,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"مينگذاري","boundary":[0.3578684407484405,0.3200627261029414,0.4570857380457378,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"دريا،","boundary":[0.3084621704781702,0.3200627261029414,0.35157914345114316,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهبرداري","boundary":[0.20141438669438638,0.3200627261029414,0.3021106029106026,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.15390735966735938,0.3200627261029414,0.19509654885654856,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13545979209979184,0.3200627261029414,0.14754541372141344,0.33841566727941197],"dir":"rtl"},{"str":"تجهيزات","boundary":[0.7972889812889808,0.34724343198529434,0.8662688731808728,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيكي","boundary":[0.7061149272349269,0.34724343198529434,0.7907765488565485,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"ميشد","boundary":[0.6494749272349268,0.34724343198529434,0.6997010893970891,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6131765488565484,0.34724343198529434,0.638824116424116,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"گروهها","boundary":[0.5544349272349267,0.34724343198529434,0.6066277920997916,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.529864116424116,0.34724343198529434,0.5480470353430349,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"آمريكا","boundary":[0.47597438669438624,0.34724343198529434,0.5233983866943862,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4545170893970889,0.34724343198529434,0.46943081912681867,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"نامهاي","boundary":[0.39414087318087276,0.34724343198529434,0.44800984615384565,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.32665546777546733,0.34724343198529434,0.3876803326403322,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"نظير","boundary":[0.27663168399168353,0.34724343198529434,0.3201819542619538,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.2131419542619538,0.34724343198529434,0.27032681912681866,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات،","boundary":[0.13543384615384568,0.34724343198529434,0.2067333056133052,0.3655963731617649],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.813608981288981,0.3745159025735296,0.8662533056133053,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات،","boundary":[0.7431397920997918,0.3745159025735296,0.8065854137214133,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6759138461538458,0.3745159025735296,0.7362070353430349,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.650850062370062,0.3745159025735296,0.6690329812889809,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات،","boundary":[0.5725192515592512,0.3745159025735296,0.6438187110187107,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.5084068191268187,0.3745159025735296,0.5655916839916836,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمها،","boundary":[0.4068284407484405,0.3745159025735296,0.501391035343035,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.33934303534303517,0.3745159025735296,0.3998282245322242,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمها","boundary":[0.24300573804573783,0.3745159025735296,0.3323220623700621,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22767168399168375,0.3745159025735296,0.23602627858627834,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.16044573804573783,0.3745159025735296,0.22073892723492702,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13538195426195404,0.3745159025735296,0.15356487318087297,0.39286884375000025],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمها","boundary":[0.7926187110187106,0.4017883731617649,0.8662014137214136,0.42014131433823554],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.7271311434511432,0.4017883731617649,0.7862256299376296,0.42014131433823554],"dir":"rtl"},{"str":"ميشدند","boundary":[0.6540414137214133,0.4017883731617649,0.7208522245322243,0.42014131433823554],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6400415800415801,0.401717637867647,0.6442707692307693,0.42007057904411765],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6452806652806653,0.39793959041819854,0.65306158004158,0.4096748845358456],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.7908316008316009,0.4288946966911764,0.8311152765072766,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7703861954261955,0.4288946966911764,0.7843191683991684,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"اين،","boundary":[0.7329721413721414,0.4288946966911764,0.7638114927234927,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.657339708939709,0.4288946966911764,0.7264233846153846,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.5984683575883578,0.4288946966911764,0.6508532224532226,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.573897546777547,0.4288946966911764,0.592080465696466,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.5013007900207902,0.4288946966911764,0.5673617629937632,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهي","boundary":[0.4269656548856551,0.4288946966911764,0.49488435758835786,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4023948440748442,0.4288946966911764,0.42057776299376315,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.35174835758835776,0.4288946966911764,0.3959602494802496,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.2785288981288983,0.4288946966911764,0.3453890062370064,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2600813305613307,0.4288946966911764,0.27216695218295234,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.2044532224532226,0.4288946966911764,0.25377646569646584,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"كانادا","boundary":[0.1503040332640334,0.4288946966911764,0.19808608731808747,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13559268191268206,0.4288946966911764,0.14394727650727662,0.44724763786764704],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسه","boundary":[0.816258627858628,0.4561671672794117,0.8663602494802497,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7873029521829523,0.4561671672794117,0.8092402494802496,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"مشغول","boundary":[0.7241505197505199,0.4561671672794117,0.78031051975052,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7022002494802496,0.4561671672794117,0.7171139792099793,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.6422132224532225,0.4561671672794117,0.6952104116424118,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.5930638170478174,0.4561671672794117,0.6352363575883578,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5567213305613308,0.4561671672794117,0.5823688981288984,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"تيم","boundary":[0.5231732224532227,0.4561671672794117,0.5497522494802497,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4998478170478173,0.4561671672794117,0.5162300873180875,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4724229521829524,0.4561671672794117,0.4928112765072767,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"نخستين","boundary":[0.39222403326403343,0.4561671672794117,0.4655991683991686,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.30045322245322265,0.4561671672794117,0.3853483575883578,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.2333570062370064,0.4561671672794117,0.2936501954261955,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20842295218295234,0.4561671672794117,0.22660587110187128,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.13546295218295232,0.4561671672794117,0.2015239251559253,0.47452010845588233],"dir":"rtl"},{"str":"بودند،","boundary":[0.8206175467775471,0.483439637867647,0.8662616548856551,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.7720726819126821,0.483439637867647,0.8142530062370065,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7078305197505199,0.483439637867647,0.7656536548856551,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6893829521829523,0.483439637867647,0.701468573804574,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6107667359667359,0.483439637867647,0.6829639251559254,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5616251143451143,0.483439637867647,0.6043788440748441,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5206045738045738,0.483439637867647,0.5552320332640334,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.48555160083160087,0.483439637867647,0.5143464116424117,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.42839268191268187,0.483439637867647,0.4792207900207901,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"مذكور،","boundary":[0.3683797089397089,0.483439637867647,0.4220930062370062,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34700024948024955,0.483439637867647,0.36191397920997925,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.29287700623700624,0.483439637867647,0.3406175467775468,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.26283160083160084,0.483439637867647,0.2864683575883576,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.2203061954261954,0.483439637867647,0.2564774386694387,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":"ميكردند","boundary":[0.14342835758835765,0.483439637867647,0.2140272765072765,0.5017925790441176],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.13917322245322253,0.483439637867647,0.14340241164241171,0.5017925790441176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8090716839916839,0.5106899908088235,0.8188014137214137,0.5290429319852942],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8189051975051975,0.5106899908088235,0.831073846153846,0.5290429319852942],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهدة","boundary":[0.742614261954262,0.5106882261029412,0.8027725322245322,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.6931093970893971,0.5106882261029412,0.7362990187110188,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6495720997920998,0.5106882261029412,0.6867266943866944,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.571241288981289,0.5106882261029412,0.6431997754677755,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5444391268191269,0.5106882261029412,0.5648274511434511,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5034185862785864,0.5106882261029412,0.5380460457380458,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.4683656133056133,0.5106882261029412,0.49716042411642414,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.4177191268191268,0.5106882261029412,0.46199588357588356,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.37519372141372137,0.5106882261029412,0.41139350519750517,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.3172045322245322,0.5106882261029412,0.3688629106029106,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2824110187110187,0.5106882261029412,0.3108114511434511,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.21409534303534286,0.5106882261029412,0.27614195426195426,0.5290429319852942],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20984020790020774,0.5106882261029412,0.21406939708939693,0.5290411672794119],"dir":"ltr"},{"str":"طراحي","boundary":[0.7471730561330561,0.5378652849264706,0.8028011642411641,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7130022453222453,0.5378652849264706,0.7406865696465696,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.671851975051975,0.5378652849264706,0.7065754345114345,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6535160083160083,0.5378652849264706,0.6654096299376299,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"چهارچوب","boundary":[0.5690281912681912,0.5378652849264706,0.6470710353430356,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.5306022453222452,0.5378652849264706,0.5625442993762994,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5101568399168398,0.5378652849264706,0.5240898128898128,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.4565265696465695,0.5378652849264706,0.5038260291060289,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدههاي","boundary":[0.35681629937629933,0.5378652849264706,0.4502061372141371,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.30731143451143444,0.5378652849264706,0.3505010561330561,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28598386694386685,0.5378652849264706,0.3008975966735966,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.22444008316008313,0.5378652849264706,0.27960635343035334,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.18977629937629936,0.5378652849264706,0.21805997505197502,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.1355233264033264,0.5378652849264706,0.18342992099792096,0.5562182261029411],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8559384615384612,0.5651377555147059,0.866301272349272,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7916962993762992,0.5651377555147059,0.8495194345114343,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7732487318087315,0.5651377555147059,0.7853343534303532,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.732228191268191,0.5651377555147059,0.7669516507276505,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"مذكور","boundary":[0.6774822453222452,0.5651377555147059,0.7259492723492722,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6721892723492721,0.5651377555147059,0.6774822453222451,0.5834906966911765],"dir":"ltr"},{"str":"پيامدهاي","boundary":[0.5919644074844073,0.5651377555147059,0.6658195426195425,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.5458065696465695,0.5651377555147059,0.5855298128898128,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.4991557588357587,0.5651377555147059,0.5394498128898129,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4747146777546776,0.5651377555147059,0.49289759667359656,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.41109521829521817,0.5651377555147059,0.4683319750519749,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3926476507276506,0.5651377555147059,0.4047695966735966,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.31154062370062346,0.5651377555147059,0.38626754261954244,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":"كرد","boundary":[0.2758649480249478,0.5651377555147059,0.3051190020790019,0.5834906966911765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27163575883575863,0.5651377555147059,0.2758649480249478,0.5834906966911765],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.7281026195426196,0.5923955790441177,0.8028115758835759,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6843058627858628,0.5923955790441177,0.7214604573804573,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.6204269438669439,0.5923955790441177,0.6776637006237007,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.603588024948025,0.5923955790441177,0.6139508357588358,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"استنباط","boundary":[0.5331188357588358,0.5923955790441177,0.5970885654885655,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5145415384615385,0.5923955790441177,0.5266271600831601,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.4733912681912682,0.5923955790441177,0.5081147276507276,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.43497330561330566,0.5923955790441177,0.4669153596673597,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.39132424116424114,0.5923955790441177,0.4284788357588358,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.3197082411642411,0.5923955790441177,0.3847962411642411,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2905501871101871,0.5923955790441177,0.3133592681912682,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.23053721413721412,0.5923955790441177,0.28408445738045734,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.16030153846153844,0.5923955790441177,0.22406888981288978,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1356009979209979,0.5923955790441177,0.15383061954261953,0.6107485202205882],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.8047209979209978,0.6196680496323529,0.8664749438669438,0.6380209908088236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8004658627858627,0.6196680496323529,0.804695051975052,0.6380209908088236],"dir":"ltr"},{"str":"آزمايش","boundary":[0.7435077754677752,0.6468363143382353,0.8028253970893968,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7024872349272349,0.6468363143382353,0.7372106943866943,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.6405023700623699,0.6468363143382353,0.696130478170478,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6004677754677753,0.6468363143382353,0.6341222619542618,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5594472349272349,0.6468363143382353,0.5940746943866942,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.5004461538461539,0.6468363143382353,0.5530904781704782,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.4368293555093555,0.6468363143382353,0.49406611226611225,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":"واقعي","boundary":[0.38625804573804556,0.6468363143382353,0.43044399168399156,0.6651892555147059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3725987525987526,0.6468352849264706,0.3768279417879418,0.6651882261029411],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.37783783783783786,0.643057237477022,0.38503808731808736,0.6547925315946691],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.8171618295218296,0.6741004319852941,0.8310948024948025,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7644396673596672,0.6741004319852941,0.8101538295218295,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.7220439916839916,0.6741004319852941,0.7576677754677753,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6947488565488564,0.6741004319852941,0.7151371808731807,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6517304781704781,0.6741004319852941,0.687930261954262,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5927293970893971,0.6741004319852941,0.6448859376299376,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5574429106029106,0.6741004319852941,0.5858433430353431,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.505447234927235,0.6741004319852941,0.550541288981289,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.4406083160083158,0.6741004319852941,0.49857155925155905,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.39621480249480223,0.6741004319852941,0.43369631600831576,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.3311683160083158,0.6741004319852941,0.3898061538461536,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عملياتي","boundary":[0.2540829106029104,0.6741004319852941,0.3242926403326401,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.22751426195426172,0.6741004319852941,0.24727469438669414,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.1604180457380455,0.6741004319852941,0.22071123492723468,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13548399168399144,0.6741004319852941,0.15366691060291038,0.6924533731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات،","boundary":[0.8028137214137211,0.7013729025735294,0.8662593430353427,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.74957264033264,0.7013729025735294,0.7961508024948021,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.727985613305613,0.7013729025735294,0.7428993430353427,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6906493970893968,0.7013729025735294,0.7213200997920994,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعي","boundary":[0.6292872349272346,0.7013729025735294,0.6842018295218292,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6047164241164238,0.7013729025735294,0.6228993430353428,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.5646818295218292,0.7013729025735294,0.5982039916839914,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"دنيا","boundary":[0.5300180457380453,0.7013729025735294,0.5583043160083156,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4888677754677751,0.7013729025735294,0.5234952349272346,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"شيوة","boundary":[0.44328074844074805,0.7013729025735294,0.48229307276507233,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.3855250727650723,0.7013729025735294,0.43698885654885616,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعة","boundary":[0.31902561330561285,0.7013729025735294,0.3790282079002074,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.26189264033263987,0.7013729025735294,0.3125131808731805,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2470515592515588,0.7013729025735294,0.2554061538461534,0.71972584375],"dir":"rtl"},{"str":"سيستماتيك","boundary":[0.1354061538461534,0.7013729025735294,0.24053912681912634,0.71972584375],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13538,0.06728,0.8665,0.71973],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.7590264613970588,0.8581081496881497,0.7737617555147058],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8580873180873181,0.7590264613970588,0.8664199584199584,0.7737617555147058],"dir":"ltr"},{"str":"آذر،","boundary":[0.829645945945946,0.7590264613970588,0.8498525987525988,0.7737617555147058],"dir":"rtl"},{"str":"1381","boundary":[0.7962112266112266,0.7590264613970588,0.8296501122661123,0.7737617555147058],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.777475049632353,0.8581081496881497,0.7922103437500001],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8580873180873181,0.777475049632353,0.8664199584199584,0.7922103437500001],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.8308604158004158,0.777475049632353,0.8498067567567568,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7994463617463617,0.777475049632353,0.8262482993762994,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7631368814968815,0.777475049632353,0.7948342453222454,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصيني","boundary":[0.6899138045738046,0.777475049632353,0.7585830935550936,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6729568814968816,0.777475049632353,0.6851100374220375,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"زمينههاي","boundary":[0.6131701871101871,0.777475049632353,0.6680572889812891,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيك،","boundary":[0.5657782952182953,0.777475049632353,0.6083705862785863,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5228860291060291,0.777475049632353,0.5609974428274428,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5189863534303534,0.777475049632353,0.5228818627858628,0.7922103437500001],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسي،","boundary":[0.4445279625779626,0.777475049632353,0.5142575800415801,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"آمار،","boundary":[0.41560328482328485,0.777475049632353,0.4397991891891892,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيك","boundary":[0.3721902286902287,0.777475049632353,0.41077035343035345,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"نجوم،","boundary":[0.3342475509355509,0.777475049632353,0.36739062785862786,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"افسران","boundary":[0.2898637422037422,0.777475049632353,0.32951877754677755,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"عالي","boundary":[0.25855384615384613,0.777475049632353,0.2851599667359668,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"رتبه","boundary":[0.2312436174636175,0.777475049632353,0.2539292307692308,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22014037422037425,0.777475049632353,0.2265981704781705,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"محققين","boundary":[0.16974873180873182,0.777475049632353,0.21543659875259877,0.7922103437500001],"dir":"rtl"},{"str":"ارتش","boundary":[0.835235051975052,0.7959236378676471,0.8664532889812889,0.8106589319852942],"dir":"rtl"},{"str":"بودند","boundary":[0.8021753014553015,0.7959236378676471,0.8306208523908524,0.8106589319852942],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7988214137214138,0.7959236378676471,0.8023211226611228,0.8106589319852942],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8143499908088236,0.8581081496881497,0.8290852849264707],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8580873180873181,0.8143499908088236,0.8664199584199584,0.8290852849264707],"dir":"ltr"},{"str":"برنده","boundary":[0.8219028274428275,0.8143499908088236,0.8498380041580041,0.8290852849264707],"dir":"rtl"},{"str":"جايزه","boundary":[0.7868640748440748,0.8143499908088236,0.8172469646569647,0.8290852849264707],"dir":"rtl"},{"str":"نوبل","boundary":[0.7565414968814969,0.8143499908088236,0.7822498752598753,0.8290852849264707],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7397095634095634,0.8143499908088236,0.7518627193347193,0.8290852849264707],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيك","boundary":[0.6961841164241165,0.8143499908088236,0.7348892307692309,0.8290852849264707],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8327911672794118,0.8581081496881497,0.8475264613970589],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8580873180873181,0.8327911672794118,0.8664199584199584,0.8475264613970589],"dir":"ltr"},{"str":"آريانژاد","boundary":[0.8115495218295219,0.8327911672794118,0.8498713347193347,0.8475264613970589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.800321288981289,0.8327911672794118,0.8067790852390853,0.8475264613970589],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران،","boundary":[0.7428280665280665,0.8327911672794118,0.7954716923076923,0.8475264613970589],"dir":"rtl"},{"str":"1381","boundary":[0.709516340956341,0.8327911672794118,0.7429552266112266,0.8475264613970589],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.85123234375,0.8581081496881497,0.8659676378676471],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8580873180873181,0.85123234375,0.8664199584199584,0.8659676378676471],"dir":"ltr"},{"str":"آذر،","boundary":[0.829645945945946,0.85123234375,0.8498525987525988,0.8659676378676471],"dir":"rtl"},{"str":"1381","boundary":[0.7962112266112266,0.85123234375,0.8296501122661123,0.8659676378676471],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8697693437500001,0.8581081496881497,0.8845046378676471],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8580873180873181,0.8697693437500001,0.8664199584199584,0.8845046378676471],"dir":"ltr"},{"str":"رضاييان،","boundary":[0.7994567567567568,0.8697619025735295,0.8498608981288982,0.8844971966911764],"dir":"rtl"},{"str":"1380","boundary":[0.7660220374220373,0.8697619025735295,0.7994609230769231,0.8844971966911764],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16975,0.75903,0.86645,0.8845],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/c1e5c4a19082b0533975dd08b58c8b9e.jpg","blurred":"/storage/books/e8772128bd64aefd/pages/4bb89d2fdfc88a50ec390f9ea6effeb3.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.13533,0.06728,0.13336,0.09634]},"elements":[{"words":[{"str":"/","boundary":[0.823408316008316,0.06728278033088235,0.8290141372141372,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.8464864864864864,0.06728278033088235,0.8664361746361746,0.08051807444852942],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7823638253638254,0.06728278033088235,0.8191347193347194,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7443243243243243,0.06728278033088235,0.7781912681912682,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7076507276507277,0.06728278033088235,0.7401779625779625,0.08051807444852942],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.8081912681912682,0.10207057904411765,0.8664087817047817,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7656399168399167,0.10207057904411765,0.8018397006237006,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7013977546777547,0.10207057904411765,0.7592208898128898,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6666042411642412,0.10207057904411765,0.6950046735966736,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.5983664033264032,0.10207057904411765,0.6603253222453223,0.12042352022058825],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.594111268191268,0.10207057904411765,0.5983404573804573,0.12042352022058825],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.8009055717255716,0.12924763786764712,0.8311793014553014,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.782068814968815,0.12924763786764712,0.7941544365904365,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.7322785446985447,0.12924763786764712,0.775361787941788,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"جهاني","boundary":[0.6757682744282744,0.12924763786764712,0.7256363825363825,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6404558419958419,0.12924763786764712,0.6690768149688149,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"موفقيت","boundary":[0.5732039501039501,0.12924763786764712,0.633735841995842,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.4974158419958419,0.12924763786764712,0.5663957338877339,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"نظامي،","boundary":[0.4367801663201662,0.12924763786764712,0.49065432848232843,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.3914007068607067,0.12924763786764712,0.43043378794178777,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"مديران","boundary":[0.3304017879417878,0.12924763786764712,0.3847014636174635,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.267898004158004,0.12924763786764712,0.3237077338877338,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.249190977130977,0.12924763786764712,0.26131292307692294,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22760395010394996,0.12924763786764712,0.24251767983367972,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.18829584199584185,0.12924763786764712,0.2210136798336797,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.1356515176715175,0.12924763786764712,0.1817418960498959,0.1476005790441177],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.8311066528066526,0.15652010845588246,0.8665124906444905,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"مديران","boundary":[0.7662417879417877,0.15652010845588246,0.8205414636174633,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7414115176715175,0.15652010845588246,0.7595944365904365,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"جست","boundary":[0.6875217879417878,0.15652010845588246,0.7347148690228689,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.672447193347193,0.15652010845588246,0.6808017879417876,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"جوي","boundary":[0.6261596257796255,0.15652010845588246,0.6658932474012471,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"راهحلهايي","boundary":[0.5323650311850309,0.15652010845588246,0.6195226528066526,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4910850311850309,0.15652010845588246,0.5257124906444903,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.4257790852390849,0.15652010845588246,0.4844740041580038,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3786353014553011,0.15652010845588246,0.41927703118503085,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"بودند","boundary":[0.3237596257796254,0.15652010845588246,0.3720398419958416,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.28883638253638216,0.15652010845588246,0.3171200582120578,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2603996257796254,0.15652010845588246,0.28222795010394974,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.22685151767151732,0.15652010845588246,0.25374189604989567,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.18993043659043624,0.15652010845588246,0.22030276091476056,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.13567746361746325,0.15652010845588246,0.18332459875259838,0.17487304963235306],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.8064839501039498,0.18379257904411783,0.8664969230769228,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"شغلي","boundary":[0.7554742203742201,0.18379257904411783,0.7999767068607064,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7309034095634093,0.18379257904411783,0.7490863284823283,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيلات","boundary":[0.6524428690228686,0.18379257904411783,0.7244221122661119,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.5897989771309771,0.18379257904411783,0.6459304365904365,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5586223284823283,0.18379257904411783,0.5834448149688147,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5371650311850309,0.18379257904411783,0.5520787609147606,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5058742203742201,0.18379257904411783,0.5306967068607066,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"حادتر","boundary":[0.4550980041580039,0.18379257904411783,0.49941367983367957,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"ميشد؛","boundary":[0.39324286902286876,0.18379257904411783,0.448684166320166,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.3593315176715175,0.18379257904411783,0.3868394095634094,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.33476070686070664,0.18379257904411783,0.35299032848232825,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.27949584199584177,0.18379257904411783,0.3283909771309769,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.23959097713097688,0.18379257904411783,0.27306643659043633,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"واقعيت","boundary":[0.17036719334719308,0.18379257904411783,0.23324459875259848,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13567746361746338,0.18379257904411783,0.16396113929313905,0.2021455202205884],"dir":"rtl"},{"str":"اصولاً","boundary":[0.8260731392931391,0.2110650496323532,0.8665384365904363,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"مشاغل","boundary":[0.7652039501039499,0.2110650496323532,0.8192623284823284,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.6915953014553012,0.2110650496323532,0.7584709771309769,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6501855717255716,0.2110650496323532,0.684813031185031,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"خدمت","boundary":[0.5905358419958419,0.2110650496323532,0.6435278419958418,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5688190852390851,0.2110650496323532,0.5837328149688148,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.5220385446985445,0.2110650496323532,0.5621094636174634,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.483379085239085,0.2110650496323532,0.515321139293139,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4489488149688148,0.2110650496323532,0.4766331392931391,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.38595205821205797,0.2110650496323532,0.44217692307692286,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36423530145530125,0.2110650496323532,0.37914903118503096,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.31644286902286883,0.2110650496323532,0.3574374636174634,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"ميآيند،","boundary":[0.24753043659043636,0.2110650496323532,0.3097747609147607,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.19338124740124715,0.2110650496323532,0.2411217879417877,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.1357553014553012,0.2110650496323532,0.18662232848232824,0.22941799080882377],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8408363825363824,0.23824575551470617,0.86648395010395,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"مشاغل","boundary":[0.7798374636174634,0.23824575551470617,0.8338958419958419,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.7256882744282742,0.23824575551470617,0.7728476257796255,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6825401663201661,0.23824575551470617,0.71864395010395,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.6237985446985445,0.23824575551470617,0.675571085239085,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6064666528066526,0.23824575551470617,0.6168294636174634,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"مقاصد","boundary":[0.5495931392931391,0.23824575551470617,0.5996298960498958,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5221682744282742,0.23824575551470617,0.5428575717255716,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4590677338877337,0.23824575551470617,0.5152925987525986,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"سازگار","boundary":[0.40048178794178774,0.23824575551470617,0.45221540956340933,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"نباشند","boundary":[0.3417401663201661,0.23824575551470617,0.3936268690228688,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3374876257796256,0.23824575551470617,0.3417453555093553,0.25659869669117674],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3053898960498958,0.23824575551470617,0.3310374636174634,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"وضع","boundary":[0.2622417879417877,0.23824575551470617,0.29854535550935524,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.21509800415800392,0.23824575551470617,0.25541281496881474,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1932774636174634,0.23824575551470617,0.20819119334719316,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.13565151767151745,0.23824575551470617,0.1864536798336796,0.25659869669117674],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.7685769230769228,0.26551822610294146,0.8664709771309769,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدهاي","boundary":[0.6846158419958416,0.26551822610294146,0.7618205987525984,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6523131392931388,0.26551822610294146,0.6778854636174633,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6251217879417875,0.26551822610294146,0.6455101122661118,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.600421247401247,0.26551822610294146,0.618604166320166,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.5485293555093552,0.26551822610294146,0.5938180041580038,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.4535931392931388,0.26551822610294146,0.5418871933471932,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43488611226611185,0.26551822610294146,0.4470080582120578,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"مجبور","boundary":[0.37188935550935504,0.26551822610294146,0.42833216632016585,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.3219901122661118,0.26551822610294146,0.3652549771309766,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.29594557172557123,0.26551822610294146,0.3154050311850307,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"درصدد","boundary":[0.2266958419958415,0.26551822610294146,0.28942276091476044,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.15433259875259825,0.26551822610294146,0.22004849064449017,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13562557172557121,0.26551822610294146,0.14771119334719285,0.28387116727941203],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثرترين","boundary":[0.7961574636174631,0.29279069669117674,0.8665021122661117,0.3111436378676473],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7175412474012468,0.29279069669117674,0.7897384365904362,0.3111436378676473],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6587996257796251,0.29279069669117674,0.71118449064449,0.3111436378676473],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6343585446985441,0.29279069669117674,0.6525414636174631,0.3111436378676473],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.5697531392931388,0.29279069669117674,0.6279550852390847,0.3111436378676473],"dir":"rtl"},{"str":"برآيند","boundary":[0.5169531392931387,0.29279069669117674,0.563318544698544,0.3111436378676473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5126980041580035,0.29279069669117674,0.5169271933471927,0.3111436378676473],"dir":"ltr"},{"str":"همزمان","boundary":[0.7709093555093556,0.32001263786764705,0.8311610311850313,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7537071933471934,0.32001263786764705,0.7640700041580042,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"رونق","boundary":[0.7101698960498961,0.32001263786764705,0.7469716257796258,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6366909771309771,0.32001263786764705,0.7033720582120582,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6042585446985447,0.32001263786764705,0.6299631933471933,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5854217879417879,0.32001263786764705,0.5975074095634095,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ،","boundary":[0.5303904365904366,0.32001263786764705,0.5787225446985447,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.4733093555093556,0.32001263786764705,0.5240855717255718,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"ناشي","boundary":[0.4267623284823286,0.32001263786764705,0.4665685987525989,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4079255717255718,0.32001263786764705,0.42001119334719345,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.33909097713097724,0.32001263786764705,0.40116405821205836,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.26449638253638263,0.32001263786764705,0.33233205821205836,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24939584199584208,0.32001263786764705,0.25775043659043667,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدگي","boundary":[0.16045313929313937,0.32001263786764705,0.24269659875259883,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1356228690228691,0.32001263786764705,0.15380578794178804,0.3383655790441176],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.7938974636174637,0.34719334375000005,0.8664682744282745,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"پديدار","boundary":[0.7388920582120581,0.34719334375000005,0.7872916257796257,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.6848725987525988,0.34719334375000005,0.7322239501039501,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6806434095634094,0.34719334375000005,0.6848725987525986,0.3655462849264706],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6333698960498958,0.34719334375000005,0.6740401663201661,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.5799731392931391,0.34719334375000005,0.6266888149688147,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.561266112266112,0.34719334375000005,0.5733517338877336,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسان","boundary":[0.46970286902286884,0.34719334375000005,0.5546187609147607,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4509828690228688,0.34719334375000005,0.46306849064449046,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.40296989604989586,0.34719334375000005,0.4444315176715175,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"مشاورين","boundary":[0.32863476091476074,0.34719334375000005,0.3965249230769229,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.2663904365904364,0.34719334375000005,0.3222001663201661,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25153897713097684,0.34719334375000005,0.2598935717255714,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.1704423284823283,0.34719334375000005,0.24500059875259858,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13564881496881478,0.34719334375000005,0.16393249064449048,0.3655462849264706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8484358419958418,0.37446581433823534,0.8666187609147608,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"خلال","boundary":[0.799916923076923,0.37446581433823534,0.8418922744282743,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.7502563825363825,0.37446581433823534,0.7933396257796258,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7332877338877338,0.37446581433823534,0.7436505446985446,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.6575774636174634,0.37446581433823534,0.7265988690228692,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.5907095717255716,0.37446581433823534,0.6510027609147607,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5660661122661119,0.37446581433823534,0.5842490311850309,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.4933396257796255,0.37446581433823534,0.5594005987525985,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.4147493555093552,0.37446581433823534,0.48675454469854434,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"داشتند،","boundary":[0.3397655717255715,0.37446581433823534,0.4082057879417877,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3106023284823281,0.37446581433823534,0.3334114095634092,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"تدريح","boundary":[0.24983692307692273,0.37446581433823534,0.30398611226611194,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"دريافتند","boundary":[0.17049422037422,0.37446581433823534,0.2433063284823281,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13570070686070648,0.37446581433823534,0.16398438253638217,0.39281875551470596],"dir":"rtl"},{"str":"محتواي","boundary":[0.805573139293139,0.4017382849264706,0.8666291392931389,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7478953014553013,0.4017382849264706,0.7987493555093552,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.6852877338877337,0.4017382849264706,0.7410974636174633,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6700834095634093,0.4017382849264706,0.6784380041580038,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5964929230769229,0.4017382849264706,0.663174004158004,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5792466528066524,0.4017382849264706,0.5896094636174632,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.5216207068607065,0.4017382849264706,0.5724228690228687,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"نظامي","boundary":[0.4582607068607065,0.4017382849264706,0.5147709771309769,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتي","boundary":[0.39313638253638217,0.4017382849264706,0.45139800415800385,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.32604016632016597,0.4017382849264706,0.3863022203742201,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3109396257796254,0.4017382849264706,0.31929422037422006,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.2666498960498957,0.4017382849264706,0.30420665280665243,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.21213746361746327,0.4017382849264706,0.25992989604989575,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1606347609147605,0.4017382849264706,0.20550567983367948,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13567476091476052,0.4017382849264706,0.15390438253638214,0.42009122610294125],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.8109180041580036,0.42891899080882356,0.8665305446985443,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.7471688149688146,0.42891899080882356,0.8043329230769227,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7043787609147606,0.42891899080882356,0.7404825446985445,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7001573555093551,0.42891899080882356,0.7044150852390848,0.4472719319852942],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6788271933471929,0.42891899080882356,0.6937409230769225,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6465244906444901,0.42891899080882356,0.6721720582120577,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.5921417879417875,0.42891899080882356,0.6398823284823281,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.5331407068607064,0.42891899080882356,0.5855255717255712,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5084401663201659,0.42891899080882356,0.5266230852390847,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.443575301455301,0.42891899080882356,0.501777247401247,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4220142203742199,0.42891899080882356,0.43692795010394964,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"خدمت","boundary":[0.36249422037421986,0.42891899080882356,0.41548622037421984,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت،","boundary":[0.2999852474012469,0.42891899080882356,0.3558857879417874,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2435061122661117,0.42891899080882356,0.29336903118503066,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2285353014553009,0.42891899080882356,0.2368898960498955,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.13572665280665222,0.42891899080882356,0.2219009230769225,0.4472719319852942],"dir":"rtl"},{"str":"دولتي","boundary":[0.8200250311850306,0.45619146139705885,0.8666369230769224,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.7680293555093549,0.45619146139705885,0.8132401663201657,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7637508690228685,0.45619146139705885,0.7680085987525982,0.4745444025735295],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7392553014553007,0.45619146139705885,0.7574382203742197,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"اوايل","boundary":[0.694991517671517,0.45619146139705885,0.7323925987525981,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"دهة","boundary":[0.6573387609147604,0.45619146139705885,0.6881884906444902,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"1950","boundary":[0.6020271933471926,0.45619146139705885,0.6509508690228683,0.4745444025735295],"dir":"ltr"},{"str":"بود","boundary":[0.5713590852390844,0.45619146139705885,0.5951515176715169,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5440380041580033,0.45619146139705885,0.5644263284823277,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.49427367983367904,0.45619146139705885,0.5371830852390844,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.43688124740124656,0.45619146139705885,0.48755367983367903,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41203800415800335,0.45619146139705885,0.4302209230769222,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"آمريكا","boundary":[0.357953679833679,0.45619146139705885,0.405377679833679,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3362369230769222,0.45619146139705885,0.351150652806652,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.28644665280665194,0.45619146139705885,0.32955843659043577,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسان","boundary":[0.19474330145530055,0.45619146139705885,0.2796591933471924,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.13567476091476005,0.45619146139705885,0.1880596257796249,0.4745444025735295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8483580041580033,0.48346393198529414,0.8665409230769223,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.7831298960498951,0.48346393198529414,0.8413474095634088,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7611796257796248,0.48346393198529414,0.7760933555093545,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"دلايلي","boundary":[0.7040725987525979,0.48346393198529414,0.754381787941787,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.6601720582120574,0.48346393198529414,0.6973084906444897,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.6173871933471925,0.48346393198529414,0.65330676091476,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"روزافزون","boundary":[0.5429223284823276,0.48346393198529414,0.6105218960498952,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.48729422037421954,0.48346393198529414,0.5360103284823277,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.43791908523908435,0.48346393198529414,0.4804704365904357,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهبرداري","boundary":[0.33029530145530067,0.48346393198529414,0.4310434095634087,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.27067151767151687,0.48346393198529414,0.32345076091476016,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25546719334719253,0.48346393198529414,0.2638217879417871,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"توسعة","boundary":[0.19247043659043578,0.48346393198529414,0.2485811392931385,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"سريع","boundary":[0.13557097713097635,0.48346393198529414,0.18555584199584121,0.5018168731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تكنولوژي","boundary":[0.793248814968814,0.5107364025735295,0.8664060041580032,0.52908934375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7684185446985438,0.5107364025735295,0.7866014636174627,0.52908934375],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7187839501039492,0.5107364025735295,0.7616933555093547,0.52908934375],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.6613915176715168,0.5107364025735295,0.7120639501039493,0.52908934375],"dir":"rtl"},{"str":"گرايش","boundary":[0.6011190852390844,0.5107364025735295,0.6546066528066521,0.52908934375],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.5643017879417872,0.5107364025735295,0.5943471933471925,0.52908934375],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.522139625779625,0.5107364025735295,0.5575454636174629,0.52908934375],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5079417879417879,0.5106882261029412,0.5121709771309771,0.5290411672794119],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5131808731808732,0.5069101786534926,0.5209617879417879,0.5186454727711397],"dir":"ltr"},{"str":"حداقل","boundary":[0.4497190852390852,0.5106882261029412,0.5013255717255717,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4247590852390852,0.5106882261029412,0.4430405987525987,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.37909422037422036,0.5106882261029412,0.4181376798336798,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.33617962577962573,0.5106882261029412,0.3725091392931393,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31747259875259876,0.5106882261029412,0.3295945446985447,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.25302286902286897,0.5106882261029412,0.31093422037422036,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.22570178794178786,0.5106882261029412,0.24639627442827436,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.19526719334719328,0.5106882261029412,0.21904665280665275,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16034395010395003,0.5106882261029412,0.1886276257796257,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1356434095634095,0.5106882261029412,0.15382632848232844,0.5290411672794119],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8326553014553012,0.5378689319852942,0.8664576798336796,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"سريع","boundary":[0.7841363825363824,0.5378689319852942,0.8262207068607068,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7253947609147607,0.5378689319852942,0.7777796257796256,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7009536798336797,0.5378689319852942,0.7191365987525987,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6363482744282744,0.5378689319852942,0.6945502203742203,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6118553014553013,0.5378689319852942,0.6300382203742203,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5798120582120581,0.5378689319852942,0.6054596257796256,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.5388953014553013,0.5378689319852942,0.5735227609147607,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5336282744282742,0.5378689319852942,0.5389212474012472,0.5562218731617647],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.4898574636174634,0.5378689319852942,0.5272455717255715,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.4305969230769228,0.5378689319852942,0.48347476091476066,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.3785753014553012,0.5378689319852942,0.42430503118503093,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.3308088149688147,0.5378689319852942,0.3721536798336796,0.5562218731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.792104365904366,0.5651304319852941,0.8311089397089398,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.759412474012474,0.5651304319852941,0.7855711767151767,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكي","boundary":[0.6930167983367984,0.5651304319852941,0.7529156091476092,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6627119334719336,0.5651304319852941,0.686504365904366,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6357800415800416,0.5651304319852941,0.6561683659043659,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6112092307692308,0.5651304319852941,0.6293921496881497,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"اختيار","boundary":[0.5574492307692308,0.5651304319852941,0.6047019875259875,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.49857787941787945,0.5651304319852941,0.5509627442827443,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47395517671517684,0.5651304319852941,0.4921380956340958,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.40922004158004166,0.5651304319852941,0.4674219875259876,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.37442652806652815,0.5651304319852941,0.40282696049896055,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.3229238253638254,0.5651304319852941,0.36801787941787945,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31864533887733903,0.5651304319852941,0.32290306860706874,0.5834833731617647],"dir":"ltr"},{"str":"بعد","boundary":[0.2865476091476093,0.5651304319852941,0.3122522577962579,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26810004158004175,0.5651304319852941,0.2801856632016634,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.21869896049896065,0.5651304319852941,0.2617822037422039,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.1539638253638255,0.5651304319852941,0.2123422037422039,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13551625779625792,0.5651304319852941,0.14760187941787956,0.5834833731617647],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمنداني","boundary":[0.7771335550935553,0.5924029025735293,0.8664654469854473,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7502016632016634,0.5924029025735293,0.7705899875259877,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7256308523908526,0.5924029025735293,0.7438137713097716,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"تيمهاي","boundary":[0.6593649064449066,0.5924029025735293,0.7191469604989609,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6004935550935553,0.5924029025735293,0.6528784199584202,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5758967983367986,0.5924029025735293,0.5940797172557176,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.5111616632016636,0.5924029025735293,0.5693636091476095,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.45291301455301486,0.5924029025735293,0.5046284740124742,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"داشتند","boundary":[0.39116166320166346,0.5924029025735293,0.44655106860706884,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37632058212058234,0.5924029025735293,0.384675176715177,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3579767983367986,0.5924029025735293,0.3698704199584202,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"آنهايي","boundary":[0.284835176715177,0.5924029025735293,0.35172123076923095,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2501713929313932,0.5924029025735293,0.27845506860706887,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22573031185031212,0.5924029025735293,0.24391323076923105,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.1753432848232851,0.5924029025735293,0.2194124740124743,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.13543841995842024,0.5924029025735293,0.1689138794178797,0.61075584375],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.8381324740124741,0.6196753731617647,0.8661748523908526,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.7877454469854471,0.6196753731617647,0.8313709604989608,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبي","boundary":[0.7243854469854472,0.6196753731617647,0.7809268523908526,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"شنيده","boundary":[0.6679011226611229,0.6196753731617647,0.7175227442827445,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"بودند،","boundary":[0.6153865280665283,0.6196753731617647,0.6610306361746364,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.5714859875259878,0.6196753731617647,0.6084978794178798,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5496654469854473,0.6196753731617647,0.564579176715177,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"كارهاي","boundary":[0.4855530145530148,0.6196753731617647,0.5428053388773392,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.4359184199584202,0.6196753731617647,0.47867214968815,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"پيشتازانهاي","boundary":[0.3382838253638255,0.6196753731617647,0.42905312266112294,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند","boundary":[0.27941247401247415,0.6196753731617647,0.33142371725571734,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2751599334719336,0.6196753731617647,0.27941766320166334,0.6380283143382353],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.2567097713097714,0.6196753731617647,0.26879539293139304,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"جملة","boundary":[0.20845031185031193,0.6196753731617647,0.24991193347193355,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.17601787941787952,0.6196753731617647,0.20166544698544708,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.13533463617463629,0.6196753731617647,0.16920706860706872,0.6380283143382353],"dir":"rtl"},{"str":"ابتكارات","boundary":[0.8031832848232847,0.6468560790441176,0.8661800415800416,0.6652090202205881],"dir":"rtl"},{"str":"شخصي","boundary":[0.7374362577962578,0.6468560790441176,0.7965826361746362,0.6652090202205881],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7161086902286901,0.6468560790441176,0.7310224199584197,0.6652090202205881],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.688787609147609,0.6468560790441176,0.7094820956340955,0.6652090202205881],"dir":"rtl"},{"str":"جرج","boundary":[0.6461508523908522,0.6461508911668897,0.6825089064449064,0.6645038323433603],"dir":"rtl"},{"str":"دانتزيك","boundary":[0.5761746361746362,0.6461508911668897,0.639612474012474,0.6645038323433603],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5671933471933471,0.643057237477022,0.5749742619542619,0.6547925315946691],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5415058627858628,0.6468352849264706,0.5596887817047818,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5017047817047817,0.6468352849264706,0.5349778627858628,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"1947","boundary":[0.446336133056133,0.6468352849264706,0.49525980873180864,0.6651882261029411],"dir":"ltr"},{"str":"بود","boundary":[0.4161350519750519,0.6468352849264706,0.43992748440748436,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.38920316008316,0.6468352849264706,0.40959148440748433,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36774067359667345,0.6468352849264706,0.3826544033264032,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"اراية","boundary":[0.3288009979209978,0.6468352849264706,0.3612438087318086,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.28326586278586263,0.6468352849264706,0.32225224116424106,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"سيمپلكس","boundary":[0.19444770062370045,0.6468352849264706,0.2767534303534302,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1854885654885655,0.643057237477022,0.19326948024948026,0.6547925315946691],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.13557754677754677,0.6468352849264706,0.17812889812889815,0.6651882261029411],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.8377526819126818,0.6741077555147059,0.8665474927234926,0.6924606966911765],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7797375467775467,0.6741077555147059,0.8305397089397089,0.6924606966911765],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6886932224532223,0.6741077555147059,0.7725868440748441,0.6924606966911765],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.6385397089397089,0.6741077555147059,0.6816722494802494,0.6924606966911765],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6295634095634095,0.670321943359375,0.6373443243243243,0.6820572374770221],"dir":"ltr"},{"str":"منجر","boundary":[0.5819096881496881,0.6740999908088235,0.6222244989604988,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5492177962577962,0.6740999908088235,0.5747901205821205,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"ديري","boundary":[0.4964437422037421,0.6740999908088235,0.5386162827442826,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"نپاييد","boundary":[0.44494103950103936,0.6740999908088235,0.4893449313929313,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4173864449064448,0.6740999908088235,0.4377747692307691,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.33801779625779615,0.6740999908088235,0.4102072016632015,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردي","boundary":[0.24432698544698533,0.6740999908088235,0.330882661122661,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21913347193347182,0.6740999908088235,0.23731639085239076,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"زمينههاي","boundary":[0.13556158004157995,0.6740999908088235,0.21199055301455283,0.6924529319852942],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.8301086070686068,0.7013724613970588,0.8664381205821203,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7711075259875257,0.7013724613970588,0.8234923908523906,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7464069854469852,0.7013724613970588,0.7645899043659042,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6815421205821204,0.7013724613970588,0.7397440665280663,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"نظير","boundary":[0.6392502286902285,0.7013724613970588,0.6749310935550935,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5488286070686068,0.7013724613970588,0.632714444906445,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"خطي،","boundary":[0.49405671517671496,0.7013724613970588,0.5423992016632013,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.4036350935550933,0.7013724613970588,0.48753390436590416,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"پويا،","boundary":[0.36445671517671496,0.7013724613970588,0.397083742203742,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.29025130977130953,0.7013724613970588,0.3581596340956339,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالي","boundary":[0.21290125571725546,0.7013724613970588,0.28366622869022845,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19819509355509335,0.7013724613970588,0.20654968814968794,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.1355615800415798,0.7013724613970588,0.1916878503118501,0.7197254025735293],"dir":"rtl"},{"str":"بازيها","boundary":[0.8146188773388772,0.7286449319852941,0.8664225530145528,0.7469978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7966642827442825,0.7286449319852941,0.8082724989604987,0.7469978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7601323908523906,0.7286449319852941,0.7903438503118501,0.7469978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.741658877338877,0.7286449319852941,0.7537444989604987,0.7469978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7019875259875258,0.7286449319852941,0.7352606070686069,0.7469978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"1950","boundary":[0.6530794178794176,0.7286449319852941,0.7020030935550933,0.7469978731617647],"dir":"ltr"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6027961746361744,0.7286449319852941,0.6466448232848231,0.7469978731617647],"dir":"rtl"},{"str":"گرديدند","boundary":[0.5324567151767149,0.7286449319852941,0.5964316340956338,0.7469978731617647],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5282015800415797,0.7286449319852941,0.5324307692307688,0.7469978731617647],"dir":"ltr"},{"str":"عامل","boundary":[0.7920848232848232,0.7558073437500001,0.8311282827442827,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7566686070686071,0.7558073437500001,0.78528958004158,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7293526819126819,0.7558073437500001,0.7497410062370061,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.6840977962577961,0.7558073437500001,0.7224692224532225,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6434404989604989,0.7558073437500001,0.6772428773388772,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"سريع","boundary":[0.594428607068607,0.7558073437500001,0.6365129313929313,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5619961746361745,0.7558073437500001,0.587643742203742,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.527176715176715,0.7558073437500001,0.5552190935550935,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.4896329313929313,0.7558073437500001,0.5203892557172556,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.4186448232848232,0.7558073437500001,0.48286622869022866,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"سريع","boundary":[0.3697367151767151,0.7558073437500001,0.41182103950103943,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3279377962577962,0.7558073437500001,0.36295963409563403,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"رايانهاي","boundary":[0.26161995841995833,0.7558073437500001,0.3212074178794178,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.231055634095634,0.7558073437500001,0.2548480665280664,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22682903950103936,0.7558073437500001,0.2310867692307691,0.7741602849264708],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.2083788773388772,0.7558073437500001,0.22046449896049883,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.17070536382536367,0.7558073437500001,0.20170558004157987,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1356523908523907,0.7558073437500001,0.16393606652806636,0.7741602849264708],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات","boundary":[0.7929410395010392,0.7830798143382354,0.8665496881496878,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.7374167151767149,0.7830798143382354,0.786350769230769,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7158296881496878,0.7830798143382354,0.7307434178794175,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6370059043659041,0.7830798143382354,0.7091434178794179,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.5780048232848229,0.7830798143382354,0.6303896881496878,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5534340124740122,0.7830798143382354,0.5716169313929311,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.48869887733887707,0.7830798143382354,0.546900823284823,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4475486070686068,0.7830798143382354,0.48217606652806627,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.39025995841995814,0.7830798143382354,0.4410750935550932,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ،","boundary":[0.32788071517671485,0.7830798143382354,0.38376828274428243,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"غالباً","boundary":[0.28024395841995814,0.7830798143382354,0.321409796257796,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.2393323908523906,0.7830798143382354,0.2737886070686068,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21001347193347167,0.7830798143382354,0.23282255301455276,0.8014327555147059],"dir":"rtl"},{"str":"پردازش","boundary":[0.13567833679833652,0.7830798143382354,0.2035269854469852,0.8014327555147059],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13533,0.06728,0.86664,0.80143],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2.","boundary":[0.1355925155925156,0.8630762948069853,0.14962364518601584,0.8763115889246325],"dir":"ltr"},{"str":"George","boundary":[0.15435233747717286,0.8630762948069853,0.2094018711018711,0.8763115889246325],"dir":"ltr"},{"str":"Dantzig","boundary":[0.2141590637274667,0.8630762948069853,0.27339168399168395,0.8763115889246325],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.1355925155925156,0.8767483536305146,0.14962634996638569,0.8899836477481617],"dir":"ltr"},{"str":"Simplex","boundary":[0.15435721268517902,0.8767483536305146,0.21671756614660417,0.8899836477481617],"dir":"ltr"},{"str":"Method","boundary":[0.22144842886539748,0.8767483536305146,0.2796130977130977,0.8899836477481617],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.1355925155925156,0.8904204124540441,0.14961770784891906,0.9036557065716911],"dir":"ltr"},{"str":"Linear","boundary":[0.15434943560404293,0.8904204124540441,0.2031499314093552,0.9036557065716911],"dir":"ltr"},{"str":"Programming","boundary":[0.20788165916447907,0.8904204124540441,0.310768814968815,0.9036557065716911],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13559,0.86308,0.31077,0.90366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.854598024948025,0.8480558731617648,0.8581081496881497,0.8627911672794119],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8580873180873181,0.8480558731617648,0.8664199584199584,0.8627911672794119],"dir":"ltr"},{"str":"آذر،","boundary":[0.829645945945946,0.8480558731617648,0.8498525987525988,0.8627911672794119],"dir":"rtl"},{"str":"1381","boundary":[0.7962112266112266,0.8480558731617648,0.8296501122661123,0.8627911672794119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79621,0.84806,0.86642,0.86279],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19