علم و مهندسی سرامیک ها علم و مهندسی سرامیک ها

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"علم و مهندسی سرامیک ها","price":"۳۰۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۷۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۹۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۱۰۶‌,‌۷۵۰","print_price":"۳۰۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ea4362b79b60ea56/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ea4362b79b60ea56/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ea4362b79b60ea56/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/ea4362b79b60ea56/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ea4362b79b60ea56/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/ea4362b79b60ea56/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081165","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"ea4362b79b60ea56","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 14:45:25","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":6048,"title":"دکتر علی نعمتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر علی نعمتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"علی نعمتی","token":"f4d16aa47e9661c4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799251,"author_id":6048,"created_at":"2022-11-24 14:45:25","updated_at":"2022-11-24 14:45:25","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/ea4362b79b60ea56","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/ea4362b79b60ea56","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":6048,"title":"دکتر علی نعمتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر علی نعمتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"علی نعمتی","token":"f4d16aa47e9661c4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799251,"author_id":6048,"created_at":"2022-11-24 14:45:25","updated_at":"2022-11-24 14:45:25","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":764,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"ea4362b79b60ea56","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۷۶۴"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":30388,"title":"کارگاه سرامیک ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارگاه سرامیک ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3ab966613dd24b47","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:44:35","updated_at":"2022-11-24 14:45:25","study_fields":[{"id":1720,"title":"مرمت و احیای بناهای تاریخی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مرمت و احیای بناهای تاریخی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dfb84f4d5f060635","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-24 14:45:25","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":30391,"title":"کارگاه سرامیک ۲","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارگاه سرامیک ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"163536bb3f69176f","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:44:35","updated_at":"2022-11-24 14:45:25","study_fields":[{"id":1720,"title":"مرمت و احیای بناهای تاریخی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مرمت و احیای بناهای تاریخی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dfb84f4d5f060635","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-24 14:45:25","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]}],"study_fields":[{"id":1720,"title":"مرمت و احیای بناهای تاریخی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مرمت و احیای بناهای تاریخی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dfb84f4d5f060635","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-24 14:45:25","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}],"study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":152500,"urlify":"%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر علی نعمتی","tocStr":"","url":"/preview/ea4362b79b60ea56/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":764,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"ea4362b79b60ea56","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/UxPuSJHdCWnqpchh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/XhgOKUBujsfkRIja.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/uwVkhaGODRcQenyn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005282819190946948,0.0002673802873325688,0.9988221876681352,0.9990542839659239]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9837132692337036,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5697479248046875,0.22948870062828064,0.6268907785415649,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9863588213920593,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.2306777685880661,0.5596638917922974,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2306777685880661},{"x":0.529411792755127,"y":0.26634958386421204},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9875441193580627,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.38991597294807434,0.23186682164669037,0.529411792755127,0.26634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26516053080558777},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9862763285636902,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.22486682164669036,0.631890778541565,0.2721605308055878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9189925789833069,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.37142857909202576,0.2734839618206024,0.6436975002288818,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9189925789833069,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.2664839618206024,0.6486975002288818,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9946402311325073,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5596638917922974,0.4780023694038391,0.6218487620353699,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9546443223953247,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4957983195781708,0.4780023694038391,0.5495798587799072,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4780023694038391},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4780023694038391},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5065398216247559},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9745730757713318,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.40504202246665955,0.4780023694038391,0.48571428656578064,0.5065398216247559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5065398216247559},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9762799739837646,"dir":"ltr","boundary":[0.40004202246665954,0.4710023694038391,0.6268487620353699,0.5135398216247559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.517241358757019},{"x":0.6621848940849304,"y":0.517241358757019},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9892926216125488,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6302521228790283,0.517241358757019,0.6621848940849304,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.517241358757019},{"x":0.6218487620353699,"y":0.517241358757019},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5326991677284241},{"x":0.583193302154541,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9893287420272827,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.583193302154541,0.517241358757019,0.6218487620353699,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9907284379005432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5378151535987854,0.5160523056983948,0.5764706134796143,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5310924649238586,"y":0.517241358757019},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9919473528862,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4722689092159271,0.5160523056983948,0.5310924649238586,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5160523056983948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5160523056983948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5315101146697998},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.984431803226471,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.41680672764778137,0.5160523056983948,0.46554622054100037,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9796644449234009,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3630252182483673,0.5160523056983948,0.4084033668041229,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6621848940849304,"y":0.517241358757019},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9878724217414856,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.5090523056983948,0.6671848940849304,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.653022825717926,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5176470875740051,0.6991676688194275,0.5243697762489319,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.701545774936676},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.7959727644920349,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5008403658866882,0.701545774936676,0.5142857432365417,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7027348279953003},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7110582590103149},{"x":0.489075630903244,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.7445023655891418,"dir":"rtl","str":"شریر","boundary":[0.48571428656578064,0.7039238810539246,0.49747899174690247,0.7110582590103149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7074910998344421},{"x":0.489075630903244,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.7512653470039368,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.6969238810539246,0.5293697762489319,0.7144910998344421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8901674151420593,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6403361558914185,0.7681331634521484,0.6957983374595642,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9855893850326538,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5596638917922974,0.7681331634521484,0.6352941393852234,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7883471846580505},{"x":0.507563054561615,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9854620695114136,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.507563054561615,0.7681331634521484,0.5546218752861023,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7883471846580505},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9852086901664734,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43529412150382996,0.7681331634521484,0.5042017102241516,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7883471846580505},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9885175228118896,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.37310925126075745,0.7681331634521484,0.4302521049976349,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7883471846580505},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800002574920654,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3193277418613434,0.7681331634521484,0.3680672347545624,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7883471846580505},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9708015322685242,"dir":"ltr","boundary":[0.3143277418613434,0.7611331634521484,0.7007983374595642,0.7953471846580505],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/CcMInUMdljyCWuDt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/mnJusojlpJqBpSFK.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/qYjfCoCaAyiErCIG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.00046138589200950855,0.9986809547127796,0.9990283089046524]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4049881100654602},{"x":0.75126051902771,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.8824946284294128,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.75126051902771,0.3954869210720062,0.7798319458961487,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4049881100654602},{"x":0.707563042640686,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9893601536750793,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.707563042640686,0.3954869210720062,0.7462185025215149,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40617576241493225},{"x":0.680672287940979,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9816070199012756,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.680672287940979,0.3954869210720062,0.7042016983032227,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.40617576241493225},{"x":0.778151273727417,"y":0.40617576241493225},{"x":0.778151273727417,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9856271147727966,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7445378303527832,0.40617576241493225,0.778151273727417,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7126050591468811,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.963790237903595,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7126050591468811,0.40617576241493225,0.7411764860153198,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4168646037578583},{"x":0.680672287940979,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9190377593040466,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.680672287940979,0.4073634147644043,0.7092437148094177,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7798319458961487,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7798319458961487,"y":0.41567695140838623},{"x":0.680672287940979,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9590386152267456,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.3884869210720062,0.7848319458961487,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45961993932724},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9817337393760681,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.7546218633651733,0.44655582308769226,0.7798319458961487,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.44655582308769226},{"x":0.75126051902771,"y":0.44655582308769226},{"x":0.75126051902771,"y":0.45961993932724},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.954822301864624,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.44655582308769226,0.75126051902771,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9893324971199036,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6789916157722473,0.4453681707382202,0.7378151416778564,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45961993932724},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9897763133049011,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.6134454011917114,0.4453681707382202,0.6756302714347839,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7798319458961487,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9863460659980774,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.4383681707382202,0.7848319458961487,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4679335057735443},{"x":0.778151273727417,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9429638385772705,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7495798468589783,0.4679335057735443,0.7798319458961487,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7394958138465881,"y":0.47980996966362},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8573916554450989,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.7159664034843445,0.4679335057735443,0.7394958138465881,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9616249203681946,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.6756302714347839,0.470308780670166,0.7092437148094177,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.46912112832069397},{"x":0.778151273727417,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47980996966362},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9303937554359436,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.46212112832069396,0.7848319458961487,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8948224782943726,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7260504364967346,0.48812350630760193,0.7680672407150269,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9947816729545593,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6705882549285889,0.48812350630760193,0.7193277478218079,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9848554134368896,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6336134672164917,0.48812350630760193,0.6638655662536621,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.489311158657074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5023753046989441},{"x":0.583193302154541,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9941484332084656,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.583193302154541,0.489311158657074,0.6268907785415649,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.489311158657074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.489311158657074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9940162897109985,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5378151535987854,0.489311158657074,0.5764706134796143,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.489311158657074},{"x":0.5310924649238586,"y":0.489311158657074},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9899328947067261,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4957983195781708,0.489311158657074,0.5310924649238586,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.489311158657074},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9775951504707336,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.48231115865707397,0.7730672407150269,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9910100102424622,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7495798468589783,0.5095011591911316,0.7663865685462952,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9928559064865112,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7226890921592712,0.5083135366439819,0.7361344695091248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9768410921096802,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.5083135366439819,0.7176470756530762,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8459611535072327,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6739495992660522,0.5083135366439819,0.707563042640686,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9374803304672241,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.5013135366439819,0.7713865685462952,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9845790266990662,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7243697643280029,0.5308788418769836,0.7663865685462952,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9403920769691467,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5308788418769836,0.7176470756530762,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9282727241516113,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6705882549285889,0.5308788418769836,0.6991596817970276,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9621279835700989,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.5238788418769836,0.7713865685462952,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.960456907749176,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7529411911964417,0.5534442067146301,0.7714285850524902,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5534442067146301},{"x":0.75126051902771,"y":0.5534442067146301},{"x":0.75126051902771,"y":0.5676959753036499},{"x":0.75126051902771,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9597241282463074,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.5534442067146301,0.75126051902771,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8461863994598389,"dir":"rtl","str":"۴۰۰۰۰۰","boundary":[0.6941176652908325,0.5534442067146301,0.7428571581840515,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9820262789726257,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6672269105911255,0.5534442067146301,0.6857143044471741,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9175941348075867,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.5464442067146301,0.7764285850524902,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9874022006988525,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7495798468589783,0.5760095119476318,0.7697479128837585,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9893642663955688,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7159664034843445,0.5760095119476318,0.7428571581840515,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9899311065673828,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6840336322784424,0.5760095119476318,0.7092437148094177,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8988861441612244,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6352941393852234,0.5760095119476318,0.6773109436035156,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9950567483901978,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5798319578170776,0.5760095119476318,0.6285714507102966,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9916597008705139,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5428571701049805,0.5760095119476318,0.5731092691421509,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5760095119476318},{"x":0.534453809261322,"y":0.5760095119476318},{"x":0.534453809261322,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9949874877929688,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4924369752407074,0.5760095119476318,0.534453809261322,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5760095119476318},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5760095119476318},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.993098795413971,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4453781545162201,0.5760095119476318,0.48571428656578064,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9872812628746033,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.40336135029792786,0.5760095119476318,0.43865546584129333,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9958668351173401,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.35630252957344055,0.5760095119476318,0.3966386616230011,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9969033002853394,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32605043053627014,0.5760095119476318,0.3478991687297821,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5760095119476318},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.978359043598175,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.5760095119476318,0.32268908619880676,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9833741188049316,"dir":"ltr","boundary":[0.3143277418613434,0.5690095119476318,0.7747479128837585,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9721948504447937,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7411764860153198,0.5961995124816895,0.7663865685462952,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8708242774009705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.5961995124816895,0.7344537973403931,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6104512810707092},{"x":0.561344563961029,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9720486402511597,"dir":"rtl","str":"۵-۱۱۶-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.561344563961029,0.5950118899345398,0.7092437148094177,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6104512810707092},{"x":0.561344563961029,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.967474102973938,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.5880118899345398,0.7713865685462952,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6223278045654297},{"x":0.778151273727417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.778151273727417,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9921709895133972,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7378151416778564,0.6223278045654297,0.778151273727417,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.994075357913971,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.6223278045654297,0.7327731251716614,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9882408976554871,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6974790096282959,0.6223278045654297,0.7210084199905396,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9884616732597351,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6705882549285889,0.6223278045654297,0.6941176652908325,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6223278045654297},{"x":0.658823549747467,"y":0.6223278045654297},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9930967688560486,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6352941393852234,0.6223278045654297,0.658823549747467,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9955366849899292,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.6223278045654297,0.6285714507102966,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9953051805496216,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5915966629981995,0.6223278045654297,0.6151260733604431,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9922232031822205,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5697479248046875,0.6223278045654297,0.5848739743232727,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6389548778533936},{"x":0.534453809261322,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9925994873046875,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.534453809261322,0.6223278045654297,0.5630252361297607,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6223278045654297},{"x":0.529411792755127,"y":0.6223278045654297},{"x":0.529411792755127,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9863073825836182,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5226891040802002,0.6223278045654297,0.529411792755127,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9885709285736084,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.48739495873451233,0.6223278045654297,0.5159664154052734,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6389548778533936},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9953845739364624,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.45546218752861023,0.6223278045654297,0.48235294222831726,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6223278045654297},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6223278045654297},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9953948855400085,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4285714328289032,0.6223278045654297,0.44873949885368347,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6223278045654297},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6223278045654297},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9971504807472229,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4000000059604645,0.6223278045654297,0.42352941632270813,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.966230571269989,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.6223278045654297,0.3983193337917328,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6223278045654297},{"x":0.778151273727417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.778151273727417,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9917716383934021,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.6153278045654297,0.783151273727417,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9929916858673096,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7478991746902466,0.6520190238952637,0.7697479128837585,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6627078652381897},{"x":0.707563042640686,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9913014769554138,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.707563042640686,0.6520190238952637,0.7428571581840515,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9136970639228821,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.6520190238952637,0.7058823704719543,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9925476908683777,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6672269105911255,0.6520190238952637,0.6957983374595642,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.98614501953125,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6369748115539551,0.6520190238952637,0.6621848940849304,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6520190238952637},{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637},{"x":0.63193279504776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.5402054786682129,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6285714507102966,0.6520190238952637,0.63193279504776,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9919999241828918,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5899159908294678,0.6520190238952637,0.6235294342041016,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9907331466674805,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5546218752861023,0.6520190238952637,0.5848739743232727,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9855990409851074,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5226891040802002,0.6520190238952637,0.5495798587799072,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6508313417434692},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6508313417434692},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6627078652381897},{"x":0.462184876203537,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9935578107833862,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.462184876203537,0.6508313417434692,0.48403361439704895,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9664561152458191,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.6508313417434692,0.4571428596973419,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6638954877853394},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9713681936264038,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.27394959330558777,0.6496437191963196,0.4571428596973419,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9908226132392883,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7529411911964417,0.6686460971832275,0.7714285850524902,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9945889711380005,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7176470756530762,0.6686460971832275,0.7428571581840515,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9568570852279663,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6686460971832275,0.707563042640686,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9927510619163513,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6789916157722473,0.6686460971832275,0.6991596817970276,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9451849460601807,"dir":"rtl","str":"انقلاب-","boundary":[0.6336134672164917,0.6686460971832275,0.6689075827598572,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9909155368804932,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6016806960105896,0.6686460971832275,0.6252101063728333,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9844273328781128,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5731092691421509,0.6686460971832275,0.5932773351669312,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9851595759391785,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5428571701049805,0.6686460971832275,0.5663865804672241,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.990767240524292,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5109243988990784,0.6686460971832275,0.5310924649238586,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.990491509437561,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5008403658866882,0.6686460971832275,0.5025210380554199,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6686460971832275},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6686460971832275},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.987639307975769,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.4571428596973419,0.6686460971832275,0.49915966391563416,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6817102432250977},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.7999848127365112,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45042017102241516,0.6686460971832275,0.45378151535987854,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.6047219038009644,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4453781545162201,0.6686460971832275,0.4470588266849518,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6686460971832275},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6686460971832275},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6817102432250977},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9902252554893494,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.40336135029792786,0.6686460971832275,0.43697479367256165,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9720150828361511,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.3764705955982208,0.6686460971832275,0.3966386616230011,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6686460971832275},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6686460971832275},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6817102432250977},{"x":0.364705890417099,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.5661759972572327,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.364705890417099,0.6686460971832275,0.36974790692329407,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6686460971832275},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6686460971832275},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6817102432250977},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8762258887290955,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.33949580788612366,0.6686460971832275,0.35630252957344055,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6817102432250977},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9754611849784851,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.30756303668022156,0.6686460971832275,0.3294117748737335,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.6507453322410583,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2991596758365631,0.6686460971832275,0.3042016923427582,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6686460971832275},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6686460971832275},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6817102432250977},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9885701537132263,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.27563026547431946,0.6686460971832275,0.29411765933036804,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6686460971832275},{"x":0.267226904630661,"y":0.6686460971832275},{"x":0.267226904630661,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9661411046981812,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.2504201829433441,0.6686460971832275,0.267226904630661,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.987224817276001,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7529411911964417,0.6876484751701355,0.7714285850524902,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9694405794143677,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.6876484751701355,0.7478991746902466,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6864607930183411},{"x":0.75126051902771,"y":0.6876484751701355},{"x":0.75126051902771,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9839633703231812,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6252101063728333,0.6864607930183411,0.75126051902771,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9937687516212463,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5193277597427368,0.6876484751701355,0.5411764979362488,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7019002437591553},{"x":0.462184876203537,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9837956428527832,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.462184876203537,0.6864607930183411,0.5109243988990784,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7007125616073608},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9569740295410156,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.6864607930183411,0.4571428596973419,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9933738112449646,"dir":"rtl","str":"publication@mehr.sharif.edu","boundary":[0.2537815272808075,0.6852731704711914,0.4470588266849518,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9735137820243835,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.6414560370445251,0.7764285850524902,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6068883538246155},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9832186698913574,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.31092438101768494,0.5973871946334839,0.3512605130672455,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5961995124816895},{"x":0.507563054561615,"y":0.5973871946334839},{"x":0.507563054561615,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9887153506278992,"dir":"ltr","str":"978-964-208-116-5","boundary":[0.3663865625858307,0.5961995124816895,0.507563054561615,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5961995124816895},{"x":0.507563054561615,"y":0.5973871946334839},{"x":0.507563054561615,"y":0.6068883538246155},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9876683950424194,"dir":"ltr","boundary":[0.30592438101768493,0.5891995124816894,0.512563054561615,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7292161583900452},{"x":0.778151273727417,"y":0.7292161583900452},{"x":0.778151273727417,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9830211997032166,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7411764860153198,0.7292161583900452,0.778151273727417,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9524679780006409,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7292161583900452,0.7378151416778564,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9738810062408447,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.7126050591468811,0.7292161583900452,0.7310924530029297,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7292161583900452},{"x":0.707563042640686,"y":0.7292161583900452},{"x":0.707563042640686,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9451703429222107,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.7292161583900452,0.707563042640686,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9685320854187012,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6924369931221008,0.7292161583900452,0.6991596817970276,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9649074077606201,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.7292161583900452,0.6873949766159058,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9006911516189575,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.6621848940849304,0.7292161583900452,0.6840336322784424,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7375296950340271},{"x":0.658823549747467,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8356770277023315,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.7292161583900452,0.6672269105911255,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7292161583900452},{"x":0.778151273727417,"y":0.7292161583900452},{"x":0.778151273727417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9546581506729126,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.7222161583900452,0.783151273727417,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.988898754119873,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4319327771663666,0.7304037809371948,0.4571428596973419,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9678256511688232,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.7304037809371948,0.4302521049976349,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7292161583900452},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7304037809371948},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7387173175811768},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9801390171051025,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.38823530077934265,0.7292161583900452,0.41848739981651306,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7375296950340271},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9872666597366333,"dir":"rtl","str":"سرامیک","boundary":[0.35966387391090393,0.7292161583900452,0.3848739564418793,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7292161583900452},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7292161583900452},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9022504091262817,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.7292161583900452,0.35630252957344055,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9890283346176147,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.43361344933509827,0.7410926222801208,0.4571428596973419,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9239346981048584,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.7410926222801208,0.4302521049976349,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7410926222801208},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7410926222801208},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7505938410758972},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9541763067245483,"dir":"rtl","str":"سرامیک","boundary":[0.39159664511680603,0.7410926222801208,0.42184874415397644,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7410926222801208},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.5745331048965454,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.3848739564418793,0.7410926222801208,0.38823530077934265,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7505938410758972},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9762371182441711,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.35966387391090393,0.7410926222801208,0.3798319399356842,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7410926222801208},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7410926222801208},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7494061589241028},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.6949502229690552,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.7410926222801208,0.35798320174217224,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9569423198699951,"dir":"ltr","boundary":[0.34794118523597717,0.7222161583900452,0.4621428596973419,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7399049997329712},{"x":0.778151273727417,"y":0.7399049997329712},{"x":0.778151273727417,"y":0.7494061589241028},{"x":0.756302535533905,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9943364858627319,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.756302535533905,0.7399049997329712,0.778151273727417,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9770708084106445,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7495798468589783,0.7399049997329712,0.7529411911964417,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9959497451782227,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7361344695091248,0.7399049997329712,0.7462185025215149,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9859751462936401,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7058823704719543,0.7399049997329712,0.7344537973403931,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7494061589241028},{"x":0.702521026134491,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9359946846961975,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.7399049997329712,0.7042016983032227,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.988138735294342,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6857143044471741,0.7399049997329712,0.6991596817970276,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7399049997329712},{"x":0.680672287940979,"y":0.7399049997329712},{"x":0.680672287940979,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9760339260101318,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.7399049997329712,0.680672287940979,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9882723689079285,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6453781723976135,0.7399049997329712,0.6756302714347839,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9551273584365845,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.6084033846855164,0.7399049997329712,0.6403361558914185,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7494061589241028},{"x":0.605042040348053,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9656199812889099,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.605042040348053,0.7399049997329712,0.6067227125167847,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9644610285758972,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5815126299858093,0.7399049997329712,0.6000000238418579,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7399049997329712},{"x":0.578151285648346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.578151285648346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9150038957595825,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5630252361297607,0.7399049997329712,0.578151285648346,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9628815054893494,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.5411764979362488,0.7399049997329712,0.5596638917922974,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8920053243637085,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.7399049997329712,0.5394958257675171,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9917263388633728,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7445378303527832,0.7517814636230469,0.7798319458961487,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9907045960426331,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7193277478218079,0.7517814636230469,0.7361344695091248,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9581199288368225,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.7517814636230469,0.7193277478218079,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9951955676078796,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6924369931221008,0.7517814636230469,0.7126050591468811,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9763602018356323,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.7517814636230469,0.6890756487846375,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7612826824188232},{"x":0.658823549747467,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9944005012512207,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.658823549747467,0.7517814636230469,0.6840336322784424,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9850669503211975,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6336134672164917,0.7517814636230469,0.6521008610725403,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9819708466529846,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6084033846855164,0.7517814636230469,0.6252101063728333,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9732920527458191,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.7517814636230469,0.6016806960105896,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8866907954216003,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5697479248046875,0.7517814636230469,0.5932773351669312,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9940978288650513,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5378151535987854,0.7517814636230469,0.5647059082984924,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7517814636230469},{"x":0.529411792755127,"y":0.7517814636230469},{"x":0.529411792755127,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9892503619194031,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5142857432365417,0.7517814636230469,0.529411792755127,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9613630771636963,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5092437267303467,0.7517814636230469,0.5109243988990784,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.7517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.7612826824188232},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9288001656532288,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳.","boundary":[0.48067227005958557,0.7517814636230469,0.507563054561615,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.961663007736206,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4302521049976349,0.7517814636230469,0.4571428596973419,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7517814636230469},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7517814636230469},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.981698751449585,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4000000059604645,0.7517814636230469,0.42352941632270813,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9440308213233948,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3966386616230011,0.7517814636230469,0.3983193337917328,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7600950002670288},{"x":0.364705890417099,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9878693222999573,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.364705890417099,0.7517814636230469,0.38991597294807434,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9845176935195923,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3344537913799286,0.7517814636230469,0.35798320174217224,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7517814636230469},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7517814636230469},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9395807981491089,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3126050531864166,0.7517814636230469,0.32773110270500183,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7529691457748413},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9576520919799805,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3042016923427582,0.7529691457748413,0.30756303668022156,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7529691457748413},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7529691457748413},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9241271018981934,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.2705882489681244,0.7529691457748413,0.29579833149909973,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7529691457748413},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7529691457748413},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9831458330154419,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2369747906923294,0.7529691457748413,0.26386556029319763,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7624703049659729},{"x":0.778151273727417,"y":0.7612826824188232},{"x":0.778151273727417,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9920047521591187,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7428571581840515,0.7624703049659729,0.778151273727417,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9904475212097168,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7109243869781494,0.7624703049659729,0.7344537973403931,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7624703049659729},{"x":0.707563042640686,"y":0.7624703049659729},{"x":0.707563042640686,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9601455926895142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.7624703049659729,0.707563042640686,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9708138108253479,"dir":"rtl","str":"۷۶۴","boundary":[0.6840336322784424,0.7624703049659729,0.6991596817970276,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9120001196861267,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6739495992660522,0.7636579275131226,0.6789916157722473,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.7926893830299377,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.7636579275131226,0.6672269105911255,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9859267473220825,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6420168280601501,0.7636579275131226,0.6605042219161987,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9664130210876465,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.7636579275131226,0.6403361558914185,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9849040508270264,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6184874176979065,0.7636579275131226,0.6336134672164917,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.5002335906028748,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7636579275131226,0.6151260733604431,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.969184160232544,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7340926222801208,0.7848319458961487,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7798319458961487,"y":0.775534451007843},{"x":0.7798319458961487,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9777570962905884,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.775534451007843,0.7798319458961487,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.775534451007843},{"x":0.7546218633651733,"y":0.775534451007843},{"x":0.7546218633651733,"y":0.783847987651825},{"x":0.7529411911964417,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9730395078659058,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.775534451007843,0.7546218633651733,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.775534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.775534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7850356101989746},{"x":0.653781533241272,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9863871932029724,"dir":"rtl","str":"5-116-208-964-978","boundary":[0.653781533241272,0.775534451007843,0.7445378303527832,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9845845103263855,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7495798468589783,0.7885985970497131,0.7798319458961487,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9917303919792175,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7142857313156128,0.7885985970497131,0.7462185025215149,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9805258512496948,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6890756487846375,0.7885985970497131,0.7126050591468811,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8777951002120972,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.7885985970497131,0.6857143044471741,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9336960315704346,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6672269105911255,0.7885985970497131,0.6789916157722473,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.6241958737373352,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.7885985970497131,0.6672269105911255,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.775534451007843},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7969121336936951},{"x":0.653781533241272,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9691541790962219,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.768534451007843,0.7848319458961487,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.764845609664917},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9783505201339722,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4420168101787567,0.764845609664917,0.45546218752861023,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.764845609664917},{"x":0.43865546584129333,"y":0.764845609664917},{"x":0.440336138010025,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.878512978553772,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.764845609664917,0.440336138010025,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.764845609664917},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9583830237388611,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.757845609664917,0.46046218752861023,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9762179255485535,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4470588266849518,0.7767220735549927,0.4571428596973419,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.775534451007843},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9793916344642639,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4285714328289032,0.775534451007843,0.4436974823474884,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.775534451007843},{"x":0.42184874415397644,"y":0.775534451007843},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4000000059604645,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9891068339347839,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.40168067812919617,0.775534451007843,0.42016807198524475,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.775534451007843},{"x":0.3983193337917328,"y":0.775534451007843},{"x":0.3983193337917328,"y":0.786223292350769},{"x":0.3966386616230011,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9697361588478088,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3966386616230011,0.775534451007843,0.3983193337917328,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.775534451007843},{"x":0.3932773172855377,"y":0.775534451007843},{"x":0.3932773172855377,"y":0.786223292350769},{"x":0.37310925126075745,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8067184686660767,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.37310925126075745,0.775534451007843,0.3932773172855377,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7743467688560486},{"x":0.36974790692329407,"y":0.775534451007843},{"x":0.3680672347545624,"y":0.786223292350769},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.5918338894844055,"dir":"rtl","str":"۷۸","boundary":[0.3495798408985138,0.7743467688560486,0.3680672347545624,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.5403153300285339,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3344537913799286,0.7743467688560486,0.3478991687297821,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.7444043159484863,"dir":"rtl","str":"TP۸۰۷","boundary":[0.3042016923427582,0.7731591463088989,0.3344537913799286,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7874109148979187},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8573747873306274,"dir":"ltr","boundary":[0.2992016923427582,0.7661591463088989,0.4621428596973419,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7897862195968628},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9716315269470215,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4470588266849518,0.7897862195968628,0.45546218752861023,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9806482791900635,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4285714328289032,0.7885985970497131,0.4436974823474884,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7885985970497131},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7885985970497131},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7980997562408447},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9798675179481506,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.40168067812919617,0.7885985970497131,0.42016807198524475,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7874109148979187},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7874109148979187},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7969121336936951},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9072640538215637,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3949579894542694,0.7874109148979187,0.3966386616230011,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7874109148979187},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7874109148979187},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7969121336936951},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900786876678467,"dir":"rtl","str":"۶۶۶","boundary":[0.3781512677669525,0.7874109148979187,0.38991597294807434,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7897862195968628},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.975895345211029,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.7804109148979187,0.46046218752861023,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8099762201309204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9877890944480896,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.43361344933509827,0.7992874383926392,0.4571428596973419,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8099762201309204},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900391697883606,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.39159664511680603,0.7992874383926392,0.4268907606601715,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8099762201309204},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9865519404411316,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.37310925126075745,0.7992874383926392,0.3831932842731476,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7992874383926392},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7992874383926392},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8087885975837708},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9519093036651611,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3680672347545624,0.7992874383926392,0.36974790692329407,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8099762201309204},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9781265258789062,"dir":"rtl","str":"۳۶۸۵۲۵۴","boundary":[0.32773110270500183,0.7980997562408447,0.3630252182483673,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8111639022827148},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.98430997133255,"dir":"ltr","boundary":[0.3227311027050018,0.7910997562408447,0.4621428596973419,0.8181639022827148],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/vtAeauJpDkAjUtHy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/mErpmAgGhLknGMhC.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/rrQooRyNtncxwaux.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003767553664159888,0.9986724807354582,0.9990339509585692]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.32897862792015076},{"x":0.561344563961029,"y":0.32897862792015076},{"x":0.561344563961029,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9667734503746033,"str":"بسم","boundary":[0.5411764979362488,0.32897862792015076,0.561344563961029,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.32897862792015076},{"x":0.561344563961029,"y":0.32897862792015076},{"x":0.561344563961029,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9667734503746033,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.32197862792015075,0.5663445639610291,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9830616116523743,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7243697643280029,0.4121140241622925,0.7831932902336121,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9830616116523743,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.4051140241622925,0.7881932902336121,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9807860255241394,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7428571581840515,0.4370546340942383,0.7831932902336121,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7344537973403931,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9937479496002197,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7243697643280029,0.43586698174476624,0.7344537973403931,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7159664034843445,"y":0.450118750333786},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9899389147758484,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.6504201889038086,0.4346793293952942,0.7159664034843445,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9966940879821777,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6000000238418579,0.43349167704582214,0.6436975002288818,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4477434754371643},{"x":0.561344563961029,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.987242579460144,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.561344563961029,0.43349167704582214,0.5932773351669312,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.561344563961029,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9892500042915344,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.42649167704582214,0.7881932902336121,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9896130561828613,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.3681710362434387,0.5512605309486389,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38123515248298645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9873974323272705,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.44873949885368347,0.3681710362434387,0.4924369752407074,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3824228048324585},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9885052442550659,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.35998338389396667,0.5562605309486389,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.7095456719398499,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7764706015586853,0.4750593900680542,0.7831932902336121,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.985497772693634,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7260504364967346,0.4750593900680542,0.7647058963775635,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.988746702671051,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.4750593900680542,0.7159664034843445,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9886554479598999,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.4750593900680542,0.6823529601097107,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.99490886926651,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6285714507102966,0.4750593900680542,0.6705882549285889,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9892885684967041,"dir":"rtl","str":"کریستالی","boundary":[0.5647059082984924,0.4750593900680542,0.6184874176979065,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.994430661201477,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.4750593900680542,0.5529412031173706,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9923136830329895,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.5109243988990784,0.4750593900680542,0.5361344814300537,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48403361439704895,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9934464693069458,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48403361439704895,0.4750593900680542,0.4941176474094391,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49168646335601807},{"x":0.413445383310318,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9911344051361084,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.413445383310318,0.4750593900680542,0.4739495813846588,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49168646335601807},{"x":0.413445383310318,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9836022853851318,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.4680593900680542,0.7881932902336121,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8810317516326904,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.4952494204044342,0.7848739624023438,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9847742915153503,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7260504364967346,0.4952494204044342,0.7546218633651733,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9950326681137085,"dir":"rtl","str":"روزافزون","boundary":[0.6722689270973206,0.4952494204044342,0.7159664034843445,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9964390993118286,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6403361558914185,0.4952494204044342,0.6605042219161987,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4952494204044342},{"x":0.63193279504776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.63193279504776,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9940175414085388,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6084033846855164,0.4952494204044342,0.63193279504776,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9936927556991577,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.4952494204044342,0.6000000238418579,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9930742383003235,"dir":"rtl","str":"تکنولوژیهای","boundary":[0.5226891040802002,0.4952494204044342,0.5848739743232727,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9927768707275391,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.4924369752407074,0.4952494204044342,0.5126050710678101,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9941940307617188,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.4952494204044342,0.48067227005958557,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5118764638900757},{"x":0.440336138010025,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9920002818107605,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.440336138010025,0.4952494204044342,0.4638655483722687,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8873891830444336,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.5142517685890198,0.7831932902336121,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9924263954162598,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7243697643280029,0.5142517685890198,0.7546218633651733,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7159664034843445,"y":0.529691219329834},{"x":0.6957983374595642,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.992875337600708,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6957983374595642,0.5142517685890198,0.7159664034843445,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6840336322784424,"y":0.529691219329834},{"x":0.6789916157722473,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9951748847961426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5154394507408142,0.6840336322784424,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.529691219329834},{"x":0.653781533241272,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9932810664176941,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.653781533241272,0.5154394507408142,0.6722689270973206,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.529691219329834},{"x":0.5949580073356628,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9874987006187439,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5949580073356628,0.5154394507408142,0.6420168280601501,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8589506149291992,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.5344418287277222,0.7848739624023438,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5344418287277222},{"x":0.756302535533905,"y":0.5344418287277222},{"x":0.756302535533905,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9954359531402588,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7344537973403931,0.5344418287277222,0.756302535533905,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9866161942481995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.5344418287277222,0.7243697643280029,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9905282258987427,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6823529601097107,0.5344418287277222,0.7126050591468811,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9938420653343201,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6453781723976135,0.5344418287277222,0.6689075827598572,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9883190393447876,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.6134454011917114,0.5344418287277222,0.6302521228790283,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.988539457321167,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.5344418287277222,0.6033613681793213,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9941831231117249,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5663865804672241,0.5344418287277222,0.5899159908294678,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9875330924987793,"dir":"rtl","str":"غیرذاتی","boundary":[0.5159664154052734,0.5344418287277222,0.5529412031173706,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9921581149101257,"dir":"rtl","str":"موثر","boundary":[0.48571428656578064,0.5344418287277222,0.5042017102241516,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5486935973167419},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9886143207550049,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46890756487846375,0.5344418287277222,0.4773109257221222,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9966515898704529,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.43697479367256165,0.5344418287277222,0.4588235318660736,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5344418287277222},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5344418287277222},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9943748712539673,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4000000059604645,0.5344418287277222,0.41848739981651306,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.551068902015686},{"x":0.7815126180648804,"y":0.551068902015686},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9145758152008057,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.551068902015686,0.7815126180648804,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9911819696426392,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7260504364967346,0.551068902015686,0.7546218633651733,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9918922185897827,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6957983374595642,0.551068902015686,0.7159664034843445,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9953259825706482,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6638655662536621,0.5522565245628357,0.6840336322784424,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9912662506103516,"dir":"rtl","str":"جامدات","boundary":[0.6201680898666382,0.5522565245628357,0.6521008610725403,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9945794343948364,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6000000238418579,0.5522565245628357,0.6084033846855164,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9960609674453735,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5731092691421509,0.5522565245628357,0.5966386795043945,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357},{"x":0.556302547454834,"y":0.5522565245628357},{"x":0.556302547454834,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9964115023612976,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5411764979362488,0.5522565245628357,0.556302547454834,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9896501302719116,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5126050710678101,0.5522565245628357,0.5327731370925903,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9841424226760864,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.4882494204044342,0.7898739624023438,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.919577419757843,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7630252242088318,0.6888360977172852,0.7831932902336121,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9840449690818787,"dir":"rtl","str":"کینتیک","boundary":[0.7260504364967346,0.6900237798690796,0.7546218633651733,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7042755484580994},{"x":0.707563042640686,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9945615530014038,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.6900237798690796,0.7126050591468811,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6672269105911255,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9949983954429626,"dir":"rtl","str":"استحاله","boundary":[0.6672269105911255,0.6900237798690796,0.7042016983032227,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6912114024162292},{"x":0.658823549747467,"y":0.705463171005249},{"x":0.6453781723976135,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9775623083114624,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.6912114024162292,0.658823549747467,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6352941393852234,"y":0.705463171005249},{"x":0.6151260733604431,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9926614761352539,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.6134454011917114,0.6912114024162292,0.6352941393852234,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6033613681793213,"y":0.705463171005249},{"x":0.5949580073356628,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9931148886680603,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5949580073356628,0.6912114024162292,0.6033613681793213,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9856804013252258,"dir":"rtl","str":"سرا","boundary":[0.5731092691421509,0.6912114024162292,0.5882353186607361,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9816950559616089,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.6842114024162292,0.7881932902336121,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3230403661727905},{"x":0.534453809261322,"y":0.32185274362564087},{"x":0.534453809261322,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9760485291481018,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5193277597427368,0.3230403661727905,0.534453809261322,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5142857432365417,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.993345320224762,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.3242280185222626,0.5142857432365417,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3242280185222626},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3242280185222626},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3372921645641327},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9741056561470032,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.43697479367256165,0.3242280185222626,0.47058823704719543,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3242280185222626},{"x":0.534453809261322,"y":0.32185274362564087},{"x":0.534453809261322,"y":0.3349168598651886},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9818062782287598,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.31722801852226257,0.539453809261322,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.570071280002594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.862628698348999,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7613445520401001,0.570071280002594,0.7831932902336121,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.570071280002594},{"x":0.7529411911964417,"y":0.570071280002594},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9953373074531555,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7210084199905396,0.570071280002594,0.7529411911964417,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.570071280002594},{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9893151521682739,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.6957983374595642,0.570071280002594,0.7142857313156128,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9939076900482178,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.5712589025497437,0.6840336322784424,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9915294051170349,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.6487395167350769,0.5712589025497437,0.6689075827598572,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.993796706199646,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5932773351669312,0.5712589025497437,0.6352941393852234,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5724465847015381},{"x":0.583193302154541,"y":0.5724465847015381},{"x":0.583193302154541,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.991520345211029,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.5724465847015381,0.583193302154541,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9731703400611877,"dir":"rtl","str":"سرا","boundary":[0.5495798587799072,0.5724465847015381,0.5647059082984924,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9778774976730347,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.5642589025497436,0.7881932902336121,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.589073657989502},{"x":0.7815126180648804,"y":0.589073657989502},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9486567378044128,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.7613445520401001,0.589073657989502,0.7815126180648804,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.589073657989502},{"x":0.7529411911964417,"y":0.589073657989502},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9953321218490601,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7226890921592712,0.589073657989502,0.7529411911964417,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.589073657989502},{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.992131233215332,"dir":"rtl","str":"کریستالی","boundary":[0.6689075827598572,0.589073657989502,0.7092437148094177,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.589073657989502},{"x":0.6554622054100037,"y":0.589073657989502},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9931607842445374,"dir":"rtl","str":"جامدات","boundary":[0.6218487620353699,0.589073657989502,0.6554622054100037,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.589073657989502},{"x":0.6117647290229797,"y":0.589073657989502},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9810513257980347,"dir":"rtl","str":"یونی","boundary":[0.5932773351669312,0.589073657989502,0.6117647290229797,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.589073657989502},{"x":0.583193302154541,"y":0.589073657989502},{"x":0.583193302154541,"y":0.6045130491256714},{"x":0.578151285648346,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9864499568939209,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.589073657989502,0.583193302154541,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.589073657989502},{"x":0.5663865804672241,"y":0.589073657989502},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9877458214759827,"dir":"rtl","str":"کوالانسی","boundary":[0.5243697762489319,0.589073657989502,0.5663865804672241,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9885632395744324,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.5902612805366516,0.5142857432365417,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9933720231056213,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.4773109257221222,0.5902612805366516,0.5025210380554199,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9826408624649048,"dir":"rtl","str":"پائولینگ","boundary":[0.4268907606601715,0.5902612805366516,0.4638655483722687,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.589073657989502},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9869906306266785,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.582073657989502,0.7865126180648804,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.825944721698761,"dir":"rtl","str":"۷-۱","boundary":[0.7647058963775635,0.6092636585235596,0.7831932902336121,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6092636585235596},{"x":0.756302535533905,"y":0.6092636585235596},{"x":0.756302535533905,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9906673431396484,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7260504364967346,0.6092636585235596,0.756302535533905,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9977718591690063,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6991596817970276,0.6092636585235596,0.7126050591468811,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9932884573936462,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6638655662536621,0.6092636585235596,0.6890756487846375,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6235154271125793},{"x":0.610084056854248,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9945122003555298,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.610084056854248,0.6092636585235596,0.6504201889038086,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.992883563041687,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.6092636585235596,0.5966386795043945,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9933786392211914,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5327731370925903,0.6092636585235596,0.5798319578170776,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9955973625183105,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5193277597427368,0.6092636585235596,0.5260504484176636,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9981739521026611,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4924369752407074,0.6092636585235596,0.5126050710678101,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9979315996170044,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4773109257221222,0.6092636585235596,0.48403361439704895,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6092636585235596},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6092636585235596},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6235154271125793},{"x":0.440336138010025,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9939112663269043,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.440336138010025,0.6092636585235596,0.46554622054100037,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6235154271125793},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9873834252357483,"dir":"rtl","str":"پائولینگ","boundary":[0.39159664511680603,0.6092636585235596,0.4268907606601715,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6235154271125793},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9841381907463074,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.6022636585235596,0.7881932902336121,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9876046776771545,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5176470875740051,0.5724465847015381,0.5647059082984924,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9876046776771545,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.5654465847015381,0.5697059082984924,0.5936983532905579],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7831932902336121,"y":0.665083110332489},{"x":0.778151273727417,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.803817629814148,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.778151273727417,0.6508313417434692,0.7831932902336121,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9907136559486389,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.7344537973403931,0.6508313417434692,0.7613445520401001,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.729411780834198,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9765684008598328,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.729411780834198,0.6508313417434692,0.7327731251716614,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9708084464073181,"dir":"rtl","str":"کینتیک","boundary":[0.6840336322784424,0.6508313417434692,0.7193277478218079,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9893703460693359,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.6508313417434692,0.6705882549285889,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6662707924842834},{"x":0.583193302154541,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.992609441280365,"dir":"rtl","str":"استحالههای","boundary":[0.583193302154541,0.6508313417434692,0.6605042219161987,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9840060472488403,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.5445378422737122,0.6508313417434692,0.5697479248046875,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9887440204620361,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.6508313417434692,0.5310924649238586,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6674584150314331},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9915204644203186,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.45210084319114685,0.6508313417434692,0.5109243988990784,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6662707924842834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9818711280822754,"dir":"ltr","boundary":[0.44710084319114685,0.6438313417434692,0.7881932902336121,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7815126180648804,"y":0.684085488319397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9125697612762451,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.6698337197303772,0.7815126180648804,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9886362552642822,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.7344537973403931,0.6698337197303772,0.7529411911964417,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9840559959411621,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.6698337197303772,0.7277311086654663,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9909852743148804,"dir":"rtl","str":"مکانیزمهای","boundary":[0.6672269105911255,0.6698337197303772,0.7176470756530762,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6698337197303772},{"x":0.653781533241272,"y":0.6698337197303772},{"x":0.653781533241272,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9901436567306519,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6453781723976135,0.6698337197303772,0.653781533241272,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.995917558670044,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.6698337197303772,0.6369748115539551,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9951342940330505,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5899159908294678,0.6698337197303772,0.6201680898666382,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9917113184928894,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5680672526359558,0.6710214018821716,0.5798319578170776,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9879220128059387,"dir":"rtl","str":"سرامیکی","boundary":[0.5176470875740051,0.6710214018821716,0.5546218752861023,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.984447181224823,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.6628337197303772,0.7865126180648804,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.705463171005249},{"x":0.5445378422737122,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9857454299926758,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5445378422737122,0.6923990249633789,0.5865546464920044,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.705463171005249},{"x":0.5445378422737122,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9857454299926758,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.6853990249633789,0.5915546464920044,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.778151273727417,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.7680680155754089,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.778151273727417,0.7327790856361389,0.7831932902336121,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9856588840484619,"dir":"rtl","str":"فرآیندهای","boundary":[0.6974790096282959,0.7327790856361389,0.7596638798713684,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.994156002998352,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6470588445663452,0.7339667677879333,0.6840336322784424,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7339667677879333},{"x":0.63193279504776,"y":0.7339667677879333},{"x":0.63193279504776,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9884724020957947,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5747899413108826,0.7339667677879333,0.63193279504776,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9783363938331604,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.7269667677879333,0.7881932902336121,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.764845609664917},{"x":0.7630252242088318,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.853458046913147,"dir":"ltr","str":"۱-۳","boundary":[0.7630252242088318,0.7553443908691406,0.7831932902336121,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7553443908691406},{"x":0.756302535533905,"y":0.7553443908691406},{"x":0.756302535533905,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.985988199710846,"dir":"ltr","str":"مقدمات","boundary":[0.7260504364967346,0.7553443908691406,0.756302535533905,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9594062566757202,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.7565320730209351,0.7142857313156128,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.754156768321991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9807540774345398,"dir":"ltr","str":"کلیات","boundary":[0.6773109436035156,0.754156768321991,0.7042016983032227,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9559653401374817,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.7459691457748413,0.7881932902336121,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7831932902336121,"y":0.786223292350769},{"x":0.7630252242088318,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9545741081237793,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7630252242088318,0.7719715237617493,0.7831932902336121,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7579832077026367,"y":0.786223292350769},{"x":0.729411780834198,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9947563409805298,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.729411780834198,0.7719715237617493,0.7579832077026367,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.786223292350769},{"x":0.7126050591468811,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9816868901252747,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.7731591463088989,0.7176470756530762,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9930452704429626,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6857143044471741,0.7731591463088989,0.7092437148094177,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9915393590927124,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6571428775787354,0.7731591463088989,0.6789916157722473,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9921467304229736,"dir":"rtl","str":"مواداولیه","boundary":[0.6067227125167847,0.7731591463088989,0.6470588445663452,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7831932902336121,"y":0.786223292350769},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9883804321289062,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.7661591463088989,0.7881932902336121,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8611451983451843,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7647058963775635,0.7921615242958069,0.7848739624023438,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.989948034286499,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7378151416778564,0.7921615242958069,0.7579832077026367,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.995976448059082,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.7092437148094177,0.7933491468429565,0.7260504364967346,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9844752550125122,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.6470588445663452,0.7933491468429565,0.6957983374595642,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900409579277039,"dir":"rtl","str":"معمولی","boundary":[0.6067227125167847,0.7933491468429565,0.6369748115539551,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.794536828994751},{"x":0.5966386795043945,"y":0.794536828994751},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9927341341972351,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.794536828994751,0.5966386795043945,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.794536828994751},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9888914823532104,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5495798587799072,0.794536828994751,0.5865546464920044,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9769935011863708,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.7863491468429565,0.7898739624023438,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23529411852359772,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9861264228820801,"str":"پنج","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.23529411852359772,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23529411852359772,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9861264228820801,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4074892990589142,0.24029411852359772,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9782947301864624,"str":"هفت","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.24201680719852448,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9782947301864624,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.24701680719852448,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.5495712161064148,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.23025210201740265,0.6116389632225037,0.21176470816135406,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.2981329560279846,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.23025210201740265,0.5950118899345398,0.21176470816135406,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.3143550753593445,"dir":"rtl","str":"الى","boundary":[0.23025210201740265,0.5724465847015381,0.21176470816135406,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.5471775531768799,"dir":"rtl","str":"مے","boundary":[0.22857142984867096,0.5522565245628357,0.21008403599262238,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5356294512748718},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.6903030276298523,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.22857142984867096,0.5356294512748718,0.21008403599262238,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5142517685890198},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8358193635940552,"dir":"rtl","str":"<","boundary":[0.22857142984867096,0.5142517685890198,0.21008403599262238,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5071259140968323},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.6709607839584351,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.22689075767993927,0.4821852743625641,0.20840336382389069,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6187648177146912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.5252283215522766,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4751852743625641,0.21676470816135407,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9550302028656006,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5558194518089294,0.22857142984867096,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9550302028656006,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5488194518089294,0.23357142984867096,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9602269530296326,"str":"۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5736342072486877,0.22689075767993927,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9602269530296326,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5666342072486877,0.23189075767993927,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5914489030838013},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9431767463684082,"str":"۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5914489030838013,0.22689075767993927,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5914489030838013},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9431767463684082,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5844489030838013,0.23189075767993927,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.847299337387085,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6116389632225037,0.22689075767993927,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.847299337387085,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6046389632225037,0.23189075767993927,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949662446975708,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6520190238952637,0.23529411852359772,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949662446975708,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6450190238952637,0.24029411852359772,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9471806287765503,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6745843291282654,0.23529411852359772,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9471806287765503,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6675843291282654,0.24029411852359772,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.694774329662323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9147623777389526,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.694774329662323,0.23361344635486603,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.694774329662323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9147623777389526,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.687774329662323,0.23861344635486603,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.966843843460083,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7363420724868774,0.2369747906923294,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.966843843460083,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7293420724868774,0.2419747906923294,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23529411852359772,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9582609534263611,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7577196955680847,0.23529411852359772,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23529411852359772,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9582609534263611,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7507196955680847,0.24029411852359772,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9617276787757874,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7767220735549927,0.23529411852359772,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9617276787757874,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7697220735549927,0.24029411852359772,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2369747906923294,"y":0.805225670337677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9512696862220764,"str":"۲۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7969121336936951,0.2369747906923294,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7969121336936951},{"x":0.2369747906923294,"y":0.805225670337677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9512696862220764,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7899121336936951,0.2419747906923294,0.812225670337677],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/UsUzmlLOKJOkQVBs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/UoyqkLqayKvnkxUr.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/tBZOMLqRNtyfLFJu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000378574961373786,0.00017928413413199562,0.9986979026674223,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7663865685462952,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.828774631023407,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7613445520401001,0.15795724093914032,0.7663865685462952,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7394958138465881,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9849467277526855,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7142857313156128,0.15795724093914032,0.7394958138465881,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9892775416374207,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.15795724093914032,0.7092437148094177,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9954451322555542,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6739495992660522,0.15795724093914032,0.6974790096282959,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6554622054100037,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9944347143173218,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.15795724093914032,0.6554622054100037,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6403361558914185,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9941484928131104,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6067227125167847,0.15795724093914032,0.6403361558914185,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1722090244293213},{"x":0.534453809261322,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.990820586681366,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.534453809261322,0.15795724093914032,0.5966386795043945,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5210084319114685,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1722090244293213},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9838826656341553,"dir":"rtl","str":"معمولی","boundary":[0.48403361439704895,0.15795724093914032,0.5210084319114685,0.1722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7663865685462952,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1722090244293213},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9849870800971985,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.1509572409391403,0.7713865685462952,0.1792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.8951888084411621,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7478991746902466,0.17577196657657623,0.7663865685462952,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9946300983428955,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7260504364967346,0.17577196657657623,0.7428571581840515,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7176470756530762,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9938198924064636,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.17577196657657623,0.7176470756530762,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.17577196657657623},{"x":0.707563042640686,"y":0.17577196657657623},{"x":0.707563042640686,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9820663928985596,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6840336322784424,0.17577196657657623,0.707563042640686,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9788106679916382,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.17577196657657623,0.6773109436035156,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9918912649154663,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.6016806960105896,0.17577196657657623,0.6487395167350769,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9892060160636902,"dir":"rtl","str":"معمولی","boundary":[0.5647059082984924,0.17577196657657623,0.5915966629981995,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800111651420593,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.16877196657657623,0.7713865685462952,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9664746522903442,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7462185025215149,0.19358669221401215,0.7680672407150269,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9879642724990845,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7176470756530762,0.19358669221401215,0.7411764860153198,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9966607093811035,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6857143044471741,0.19358669221401215,0.7092437148094177,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9951163530349731,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.1947743445634842,0.6773109436035156,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9974875450134277,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6470588445663452,0.1947743445634842,0.6655462384223938,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20665083825588226},{"x":0.583193302154541,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9915884733200073,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.583193302154541,0.1947743445634842,0.6302521228790283,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9857062697410583,"dir":"rtl","str":"معمولی","boundary":[0.5445378422737122,0.1947743445634842,0.5731092691421509,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9890137314796448,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.18658669221401214,0.7730672407150269,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.235154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.235154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.613131582736969,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7596638798713684,0.235154390335083,0.7663865685462952,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.235154390335083},{"x":0.7445378303527832,"y":0.235154390335083},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.985754668712616,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7193277478218079,0.235154390335083,0.7445378303527832,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.235154390335083},{"x":0.7159664034843445,"y":0.235154390335083},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9807440638542175,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.235154390335083,0.7159664034843445,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.235154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9957346320152283,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6655462384223938,0.235154390335083,0.7058823704719543,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.235154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.235154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.24940617382526398},{"x":0.653781533241272,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9924083352088928,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.235154390335083,0.658823549747467,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.235154390335083},{"x":0.6470588445663452,"y":0.235154390335083},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24940617382526398},{"x":0.610084056854248,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9925881028175354,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.610084056854248,0.235154390335083,0.6470588445663452,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.235154390335083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.235154390335083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9925333261489868,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.5327731370925903,0.235154390335083,0.6033613681793213,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.235154390335083},{"x":0.5260504484176636,"y":0.235154390335083},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9846852421760559,"dir":"rtl","str":"تابعی","boundary":[0.4924369752407074,0.235154390335083,0.5260504484176636,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.235154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.235154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9273542165756226,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4789915978908539,0.235154390335083,0.48739495873451233,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7630252242088318,"y":0.264845609664917},{"x":0.7428571581840515,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.8578256368637085,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.2517814636230469,0.7630252242088318,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.264845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9933089017868042,"dir":"rtl","str":"مقدمات","boundary":[0.702521026134491,0.2517814636230469,0.7344537973403931,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9873331785202026,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.2529691159725189,0.6941176652908325,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2529691159725189},{"x":0.680672287940979,"y":0.2529691159725189},{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9855745434761047,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6621848940849304,0.2529691159725189,0.680672287940979,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.235154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7663865685462952,"y":0.264845609664917},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9716938138008118,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.228154390335083,0.7713865685462952,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.285035640001297},{"x":0.7478991746902466,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9007821083068848,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7478991746902466,0.27078384160995483,0.7663865685462952,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.285035640001297},{"x":0.7109243869781494,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9937035441398621,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7109243869781494,0.27078384160995483,0.7361344695091248,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7042016983032227,"y":0.285035640001297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9897456765174866,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.6672269105911255,0.27078384160995483,0.7042016983032227,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.27078384160995483},{"x":0.658823549747467,"y":0.27078384160995483},{"x":0.658823549747467,"y":0.285035640001297},{"x":0.6554622054100037,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9821316003799438,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.27078384160995483,0.658823549747467,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.285035640001297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9904714822769165,"dir":"rtl","str":"نواری","boundary":[0.6285714507102966,0.27078384160995483,0.6470588445663452,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6168067455291748,"y":0.285035640001297},{"x":0.6000000238418579,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9937697052955627,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6000000238418579,0.27078384160995483,0.6168067455291748,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5949580073356628,"y":0.285035640001297},{"x":0.5899159908294678,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.99245285987854,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.27078384160995483,0.5949580073356628,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.285035640001297},{"x":0.561344563961029,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9958840608596802,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.561344563961029,0.27078384160995483,0.5865546464920044,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.285035640001297},{"x":0.5378151535987854,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9842588901519775,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5378151535987854,0.27078384160995483,0.5495798587799072,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.285035640001297},{"x":0.5058823823928833,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.994685709476471,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.5058823823928833,0.27078384160995483,0.5260504484176636,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27078384160995483},{"x":0.49915966391563416,"y":0.27078384160995483},{"x":0.49915966391563416,"y":0.285035640001297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9911543130874634,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4924369752407074,0.27078384160995483,0.49915966391563416,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.285035640001297},{"x":0.46722689270973206,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9968312382698059,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.46722689270973206,0.27078384160995483,0.48739495873451233,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483},{"x":0.462184876203537,"y":0.27078384160995483},{"x":0.462184876203537,"y":0.285035640001297},{"x":0.42352941632270813,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9907675385475159,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.42352941632270813,0.27078384160995483,0.462184876203537,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4117647111415863,"y":0.285035640001297},{"x":0.3983193337917328,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9848242998123169,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3983193337917328,0.27078384160995483,0.4117647111415863,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.285035640001297},{"x":0.3983193337917328,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9867501854896545,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.26378384160995483,0.7713865685462952,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9071565866470337,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7462185025215149,0.28859856724739075,0.7663865685462952,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.993158221244812,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.7159664034843445,0.28859856724739075,0.7378151416778564,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3028503656387329},{"x":0.702521026134491,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9816390872001648,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.702521026134491,0.28859856724739075,0.7109243869781494,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9885744452476501,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6857143044471741,0.28859856724739075,0.6924369931221008,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3028503656387329},{"x":0.653781533241272,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9914506077766418,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.653781533241272,0.28859856724739075,0.6773109436035156,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.987057626247406,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.6067227125167847,0.2897862195968628,0.6453781723976135,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9884302616119385,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.2897862195968628,0.5966386795043945,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.994452953338623,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5647059082984924,0.2897862195968628,0.5815126299858093,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9818088412284851,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.28159856724739074,0.7713865685462952,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9198727011680603,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7495798468589783,0.30878859758377075,0.7663865685462952,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9937018156051636,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7226890921592712,0.30878859758377075,0.7428571581840515,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.966826319694519,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.30878859758377075,0.7193277478218079,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9954551458358765,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6941176652908325,0.30878859758377075,0.7126050591468811,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9898932576179504,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.30878859758377075,0.6773109436035156,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9923503398895264,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6420168280601501,0.30878859758377075,0.6655462384223938,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9546903967857361,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6252101063728333,0.30878859758377075,0.6336134672164917,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5663865804672241,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.988696277141571,"dir":"rtl","str":"الکتریکهای","boundary":[0.5663865804672241,0.30878859758377075,0.6134454011917114,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5176470875740051,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9864352345466614,"dir":"rtl","str":"سرامیکی","boundary":[0.5176470875740051,0.30878859758377075,0.5529412031173706,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5176470875740051,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9826194643974304,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.30178859758377075,0.7713865685462952,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8994712829589844,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7478991746902466,0.32660332322120667,0.7680672407150269,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7394958138465881,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9951070547103882,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7142857313156128,0.32660332322120667,0.7394958138465881,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34085512161254883},{"x":0.707563042640686,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.987777054309845,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.32660332322120667,0.7109243869781494,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32660332322120667},{"x":0.702521026134491,"y":0.32660332322120667},{"x":0.702521026134491,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9962345361709595,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6840336322784424,0.32660332322120667,0.702521026134491,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.990612804889679,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.32660332322120667,0.6689075827598572,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34085512161254883},{"x":0.63193279504776,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9963580965995789,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.63193279504776,0.32660332322120667,0.6571428775787354,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9931145906448364,"dir":"rtl","str":"فروالکتریکها","boundary":[0.5647059082984924,0.32660332322120667,0.6235294342041016,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.32660332322120667},{"x":0.561344563961029,"y":0.32660332322120667},{"x":0.561344563961029,"y":0.34085512161254883},{"x":0.556302547454834,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9877556562423706,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.32660332322120667,0.561344563961029,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34085512161254883},{"x":0.489075630903244,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9917227625846863,"dir":"rtl","str":"پیزوالکتریکها","boundary":[0.489075630903244,0.32660332322120667,0.5512605309486389,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34085512161254883},{"x":0.489075630903244,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.98740553855896,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.31960332322120666,0.7730672407150269,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9392449855804443,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.7478991746902466,0.34679335355758667,0.7647058963775635,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9962269067764282,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7226890921592712,0.34679335355758667,0.7411764860153198,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.34679335355758667},{"x":0.707563042640686,"y":0.34679335355758667},{"x":0.707563042640686,"y":0.3598574697971344},{"x":0.702521026134491,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9895058274269104,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.34679335355758667,0.707563042640686,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9920356273651123,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6689075827598572,0.34679335355758667,0.6941176652908325,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9851741194725037,"dir":"rtl","str":"الکترواپتیکی","boundary":[0.6117647290229797,0.34679335355758667,0.6638655662536621,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9882518649101257,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5596638917922974,0.34679335355758667,0.5983193516731262,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9379948973655701,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.7478991746902466,0.3646080791950226,0.7663865685462952,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.991169273853302,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.6941176652908325,0.3646080791950226,0.7394958138465881,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9895414113998413,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.6403361558914185,0.36579573154449463,0.6840336322784424,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9837649464607239,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.33979335355758666,0.7713865685462952,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.7463197708129883,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7613445520401001,0.40617576241493225,0.7663865685462952,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9831404089927673,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.6840336322784424,0.40617576241493225,0.7462185025215149,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9931154847145081,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6201680898666382,0.40617576241493225,0.6672269105911255,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9827824831008911,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.40617576241493225,0.6084033846855164,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5949580073356628,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.987612247467041,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.5579832196235657,0.40617576241493225,0.5949580073356628,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9772853255271912,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.39917576241493224,0.7713865685462952,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9012810587882996,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7462185025215149,0.42399048805236816,0.7663865685462952,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9926260113716125,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7176470756530762,0.42399048805236816,0.7411764860153198,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42399048805236816},{"x":0.707563042640686,"y":0.42399048805236816},{"x":0.707563042640686,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9940281510353088,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6991596817970276,0.42399048805236816,0.707563042640686,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9967907667160034,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6739495992660522,0.42399048805236816,0.6924369931221008,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.42399048805236816},{"x":0.658823549747467,"y":0.42399048805236816},{"x":0.658823549747467,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9846354126930237,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6218487620353699,0.42399048805236816,0.658823549747467,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9886788129806519,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5697479248046875,0.42399048805236816,0.6117647290229797,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9808300137519836,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.41699048805236816,0.7713865685462952,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9307298064231873,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7478991746902466,0.4429928660392761,0.7663865685462952,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9929657578468323,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7092437148094177,0.4429928660392761,0.7411764860153198,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9922679662704468,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6773109436035156,0.4429928660392761,0.7008403539657593,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9958628416061401,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6504201889038086,0.4429928660392761,0.6689075827598572,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6336134672164917,"y":0.45605701208114624},{"x":0.605042040348053,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.991278886795044,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.605042040348053,0.4429928660392761,0.6336134672164917,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9878858923912048,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5512605309486389,0.4429928660392761,0.5899159908294678,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9857980012893677,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.4359928660392761,0.7713865685462952,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9925866723060608,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7226890921592712,0.48337292671203613,0.7478991746902466,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9776902198791504,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.48337292671203613,0.7193277478218079,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9959803819656372,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6689075827598572,0.48337292671203613,0.7092437148094177,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9903521537780762,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.48337292671203613,0.6638655662536621,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9918201565742493,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6151260733604431,0.48337292671203613,0.6470588445663452,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9888085126876831,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.5361344814300537,0.48337292671203613,0.6084033846855164,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49881234765052795},{"x":0.489075630903244,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9818302989006042,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.489075630903244,0.48337292671203613,0.5310924649238586,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49881234765052795},{"x":0.489075630903244,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9894918203353882,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.4763729267120361,0.7528991746902466,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8360297679901123,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.7478991746902466,0.5011876225471497,0.7663865685462952,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9754218459129333,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7126050591468811,0.5023753046989441,0.7361344695091248,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.707563042640686,"y":0.5023753046989441},{"x":0.707563042640686,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.979499340057373,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.5023753046989441,0.707563042640686,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9738326072692871,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6655462384223938,0.5023753046989441,0.6773109436035156,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.989600419998169,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6336134672164917,0.5023753046989441,0.6571428775787354,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9940692782402039,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6067227125167847,0.5023753046989441,0.6218487620353699,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9634509682655334,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.49418762254714965,0.7713865685462952,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8963493704795837,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7478991746902466,0.5225653052330017,0.7697479128837585,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9881225824356079,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.6873949766159058,0.5225653052330017,0.7378151416778564,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9891222715377808,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6470588445663452,0.5225653052330017,0.6756302714347839,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9951474666595459,"dir":"rtl","str":"مصرفی","boundary":[0.6016806960105896,0.5225653052330017,0.6352941393852234,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9964045286178589,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5815126299858093,0.5225653052330017,0.5899159908294678,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9921387434005737,"dir":"rtl","str":"ترمیم","boundary":[0.5495798587799072,0.5225653052330017,0.5731092691421509,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9906549453735352,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.5225653052330017,0.5411764979362488,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5356294512748718},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9912387728691101,"dir":"rtl","str":"جایگزینی","boundary":[0.48739495873451233,0.5225653052330017,0.5277311205863953,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5356294512748718},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9922922849655151,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.45378151535987854,0.5225653052330017,0.4773109257221222,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9899674654006958,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.4319327771663666,0.5225653052330017,0.4470588266849518,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9849767684936523,"dir":"ltr","boundary":[0.4269327771663666,0.5155653052330017,0.7747479128837585,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5771971344947815},{"x":0.729411780834198,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9867151975631714,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.729411780834198,0.5653206706047058,0.7663865685462952,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5771971344947815},{"x":0.729411780834198,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9867151975631714,"dir":"ltr","boundary":[0.724411780834198,0.5583206706047058,0.7713865685462952,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9787696003913879,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.7092437148094177,0.5855106711387634,0.7663865685462952,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9787696003913879,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.5785106711387634,0.7713865685462952,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9935634732246399,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7428571581840515,0.6045130491256714,0.7663865685462952,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9963855147361755,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7142857313156128,0.6045130491256714,0.7378151416778564,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714},{"x":0.707563042640686,"y":0.6045130491256714},{"x":0.707563042640686,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9851266145706177,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6571428775787354,0.6045130491256714,0.707563042640686,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.571033239364624,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6436975002288818,0.6045130491256714,0.6504201889038086,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9766606688499451,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5983193516731262,0.6045130491256714,0.6386554837226868,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9671437740325928,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.5975130491256714,0.7713865685462952,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9942718148231506,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7445378303527832,0.6247031092643738,0.7663865685462952,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9956271052360535,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7142857313156128,0.6247031092643738,0.7378151416778564,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6247031092643738},{"x":0.707563042640686,"y":0.6247031092643738},{"x":0.707563042640686,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.987332820892334,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6672269105911255,0.6247031092643738,0.707563042640686,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6377671957015991},{"x":0.653781533241272,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.37135961651802063,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.653781533241272,0.6247031092643738,0.6605042219161987,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9861615896224976,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5983193516731262,0.6247031092643738,0.6487395167350769,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9605119228363037,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.6177031092643738,0.7713865685462952,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9898146390914917,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7176470756530762,0.646080732345581,0.7663865685462952,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.646080732345581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.646080732345581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9846286177635193,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6756302714347839,0.646080732345581,0.7109243869781494,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9869859218597412,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.639080732345581,0.7713865685462952,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.815914511680603},{"x":0.5445378422737122,"y":0.815914511680603},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9817600250244141,"str":"چهار","boundary":[0.5210084319114685,0.815914511680603,0.5445378422737122,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.815914511680603},{"x":0.5445378422737122,"y":0.815914511680603},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9817600250244141,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.808914511680603,0.5495378422737122,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2521008551120758,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2521008551120758,"y":0.16627077758312225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8132860064506531,"str":"۲۹۳","boundary":[0.23025210201740265,0.15914489328861237,0.2521008551120758,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2521008551120758,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2521008551120758,"y":0.16627077758312225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8132860064506531,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.15214489328861236,0.2571008551120758,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2521008551120758,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1852731555700302},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.8396496772766113,"str":"۲۹۳","boundary":[0.23025210201740265,0.17814727127552032,0.2521008551120758,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2521008551120758,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1852731555700302},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.8396496772766113,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.17114727127552032,0.2571008551120758,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20427553355693817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9746367931365967,"str":"۲۹۵","boundary":[0.23025210201740265,0.19833728671073914,0.2521008551120758,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20427553355693817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9746367931365967,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.19133728671073913,0.2571008551120758,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2521008551120758,"y":0.244655579328537},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9626010060310364,"str":"۳۷۵","boundary":[0.23025210201740265,0.2375296950340271,0.2521008551120758,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2521008551120758,"y":0.244655579328537},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9626010060310364,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.2305296950340271,0.2571008551120758,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2521008551120758,"y":0.264845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9638668894767761,"str":"۳۷۵","boundary":[0.23025210201740265,0.255344420671463,0.2521008551120758,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2521008551120758,"y":0.264845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9638668894767761,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.248344420671463,0.2571008551120758,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9362419247627258,"str":"۳۷۷","boundary":[0.23025210201740265,0.275534451007843,0.2521008551120758,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9362419247627258,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.268534451007843,0.2571008551120758,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.294536828994751},{"x":0.2521008551120758,"y":0.294536828994751},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9417065978050232,"str":"۳۸۷","boundary":[0.23025210201740265,0.294536828994751,0.2521008551120758,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.294536828994751},{"x":0.2521008551120758,"y":0.294536828994751},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9417065978050232,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.28753682899475097,0.2571008551120758,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3194774389266968},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.966636598110199,"str":"۴۰۵","boundary":[0.23025210201740265,0.3123515546321869,0.2521008551120758,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3194774389266968},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.966636598110199,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.3053515546321869,0.2571008551120758,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9688951373100281,"str":"۴۳۹","boundary":[0.23025210201740265,0.33135393261909485,0.2521008551120758,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9688951373100281,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.32435393261909484,0.2571008551120758,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2521008551120758,"y":0.35629454255104065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9752910733222961,"str":"۴۶۳","boundary":[0.23025210201740265,0.34916865825653076,0.2521008551120758,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2521008551120758,"y":0.35629454255104065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9752910733222961,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.34216865825653076,0.2571008551120758,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.959089457988739,"str":"۴۷۳","boundary":[0.23025210201740265,0.3681710362434387,0.2521008551120758,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.959089457988739,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.3611710362434387,0.2571008551120758,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9668734073638916,"str":"۴۹۹","boundary":[0.23025210201740265,0.40855106711387634,0.2521008551120758,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9668734073638916,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.40155106711387634,0.2571008551120758,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9608616232872009,"str":"۵۰۴","boundary":[0.23025210201740265,0.4275534451007843,0.2521008551120758,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9608616232872009,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.4205534451007843,0.2571008551120758,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2521008551120758,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9537830352783203,"str":"۵۱۷","boundary":[0.23025210201740265,0.44655582308769226,0.2521008551120758,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2521008551120758,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9537830352783203,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.43955582308769225,0.2571008551120758,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9708417057991028,"str":"۶۴۱","boundary":[0.23025210201740265,0.4845605790615082,0.2504201829433441,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9708417057991028,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.4775605790615082,0.2554201829433441,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5130641460418701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9811057448387146,"str":"۶۴۴","boundary":[0.23025210201740265,0.5059382319450378,0.2504201829433441,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5130641460418701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9811057448387146,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.49893823194503784,0.2554201829433441,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9456257820129395,"str":"۶۷۷","boundary":[0.23025210201740265,0.5249406099319458,0.2521008551120758,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9456257820129395,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5179406099319458,0.2571008551120758,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9621701240539551,"str":"۷۱۷","boundary":[0.23025210201740265,0.5653206706047058,0.2521008551120758,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9621701240539551,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5583206706047058,0.2571008551120758,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9302854537963867,"str":"۷۱۹","boundary":[0.23025210201740265,0.5855106711387634,0.2521008551120758,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9302854537963867,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5785106711387634,0.2571008551120758,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9509475827217102,"str":"۷۲۹","boundary":[0.23025210201740265,0.6057007312774658,0.2521008551120758,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9509475827217102,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5987007312774658,0.2571008551120758,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6330166459083557},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9033623933792114,"str":"۷۳۹","boundary":[0.23025210201740265,0.6258907318115234,0.2504201829433441,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6330166459083557},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9033623933792114,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6188907318115234,0.2554201829433441,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.646080732345581},{"x":0.2504201829433441,"y":0.646080732345581},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9537895917892456,"str":"۷۴۹","boundary":[0.23025210201740265,0.646080732345581,0.2504201829433441,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.646080732345581},{"x":0.2504201829433441,"y":0.646080732345581},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9537895917892456,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.639080732345581,0.2554201829433441,0.6602066464424133],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/bMdHXPORkzJZWFtn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/rJyDlhjHaCYOacCo.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/DJbPVgdkJbtCIdbp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00037393437485230504,0.9986724807354582,0.9990776766994504]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9884583950042725,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.32185274362564087,0.7831932902336121,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9884583950042725,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.31485274362564086,0.7881932902336121,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9939480423927307,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7798319458961487,0.3444180488586426,0.7848739624023438,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.996364176273346,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7428571581840515,0.3444180488586426,0.7714285850524902,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9967211484909058,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7243697643280029,0.3444180488586426,0.7344537973403931,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9926726818084717,"dir":"rtl","str":"گستردگی","boundary":[0.6605042219161987,0.3444180488586426,0.7159664034843445,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9938559532165527,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.3444180488586426,0.6504201889038086,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8911116123199463,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6033613681793213,0.3444180488586426,0.6386554837226868,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9910250902175903,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5327731370925903,0.3444180488586426,0.5949580073356628,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9892123937606812,"dir":"rtl","str":"سرامیکی","boundary":[0.4756302535533905,0.3444180488586426,0.5226891040802002,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3574821949005127},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9715831279754639,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.3444180488586426,0.4739495813846588,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3574821949005127},{"x":0.440336138010025,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9893783330917358,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.440336138010025,0.3444180488586426,0.4588235318660736,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3574821949005127},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9911812543869019,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.40168067812919617,0.3444180488586426,0.4319327771663666,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3574821949005127},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.997218132019043,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38655462861061096,0.3444180488586426,0.3932773172855377,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3574821949005127},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9920298457145691,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.35630252957344055,0.3444180488586426,0.3781512677669525,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3574821949005127},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9880538582801819,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.3444180488586426,0.3478991687297821,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3574821949005127},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9907369613647461,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.29411765933036804,0.3444180488586426,0.3344537913799286,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3574821949005127},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9946651458740234,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.26386556029319763,0.3444180488586426,0.2857142984867096,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9925875663757324,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24369747936725616,0.3444180488586426,0.2554621994495392,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3574821949005127},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9916436076164246,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.21512605249881744,0.3444180488586426,0.23529411852359772,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9839498400688171,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33741804885864257,0.7898739624023438,0.3644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9873479604721069,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7613445520401001,0.36579573154449463,0.7848739624023438,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9953538179397583,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.7193277478218079,0.36579573154449463,0.7546218633651733,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9751523733139038,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.36579573154449463,0.7159664034843445,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9906538128852844,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6823529601097107,0.36579573154449463,0.7042016983032227,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9887237548828125,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.6420168280601501,0.36579573154449463,0.6756302714347839,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9923906922340393,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.5949580073356628,0.36579573154449463,0.6352941393852234,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.556302547454834,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9954832196235657,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.556302547454834,0.36579573154449463,0.5865546464920044,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9970541596412659,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5243697762489319,0.36579573154449463,0.5478991866111755,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9885399341583252,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.36579573154449463,0.5226891040802002,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4739495813846588,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8943374156951904,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4739495813846588,0.36579573154449463,0.5109243988990784,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46554622054100037,"y":0.37885984778404236},{"x":0.43865546584129333,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9932090640068054,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.43865546584129333,0.36579573154449463,0.46554622054100037,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4000000059604645,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9836444854736328,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4000000059604645,0.36579573154449463,0.4302521049976349,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.39159664511680603,"y":0.36579573154449463},{"x":0.39159664511680603,"y":0.37885984778404236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.989616870880127,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.36579573154449463,0.39159664511680603,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37885984778404236},{"x":0.33949580788612366,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900137186050415,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.33949580788612366,0.36579573154449463,0.3798319399356842,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3042016923427582,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9937844276428223,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.3042016923427582,0.36579573154449463,0.3327731192111969,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.36579573154449463},{"x":0.29579833149909973,"y":0.36579573154449463},{"x":0.29579833149909973,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2554621994495392,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9845680594444275,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.2554621994495392,0.36579573154449463,0.29579833149909973,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9885261654853821,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.7277311086654663,0.3871733844280243,0.7848739624023438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9931232929229736,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6789916157722473,0.3871733844280243,0.7193277478218079,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9958603382110596,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.6268907785415649,0.3871733844280243,0.6705882549285889,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9869192838668823,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.3871733844280243,0.6184874176979065,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3871733844280243},{"x":0.605042040348053,"y":0.3871733844280243},{"x":0.605042040348053,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9897969961166382,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.3871733844280243,0.605042040348053,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.995644748210907,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5630252361297607,0.3871733844280243,0.5848739743232727,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9933140873908997,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5210084319114685,0.3871733844280243,0.5546218752861023,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9822613596916199,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.3871733844280243,0.5193277597427368,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9880942106246948,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.46890756487846375,0.3871733844280243,0.5058823823928833,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4026128351688385},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9868285655975342,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.43529412150382996,0.3871733844280243,0.4638655483722687,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3871733844280243},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3871733844280243},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4026128351688385},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9915657639503479,"dir":"rtl","str":"کلانی","boundary":[0.38655462861061096,0.3871733844280243,0.42016807198524475,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9917968511581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3663865625858307,0.3871733844280243,0.3781512677669525,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3871733844280243},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3871733844280243},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4026128351688385},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9936202168464661,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.33949580788612366,0.3871733844280243,0.35798320174217224,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9961971640586853,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.2840336263179779,0.3871733844280243,0.3310924470424652,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3871733844280243},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3871733844280243},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9931612610816956,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.24537815153598785,0.3871733844280243,0.27563026547431946,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9811093211174011,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21512605249881744,0.3871733844280243,0.2369747906923294,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9908959269523621,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7596638798713684,0.4073634147644043,0.7848739624023438,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9949393272399902,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7378151416778564,0.4073634147644043,0.7529411911964417,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9921326637268066,"dir":"rtl","str":"حاکی","boundary":[0.6991596817970276,0.4073634147644043,0.7310924530029297,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9970099329948425,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.4073634147644043,0.6924369931221008,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9895618557929993,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6403361558914185,0.4073634147644043,0.6773109436035156,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9943467378616333,"dir":"rtl","str":"روزافزون","boundary":[0.5815126299858093,0.4073634147644043,0.6336134672164917,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9911771416664124,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5226891040802002,0.4073634147644043,0.5747899413108826,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9948464632034302,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5042017102241516,0.4073634147644043,0.5159664154052734,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4073634147644043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4073634147644043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42399048805236816},{"x":0.440336138010025,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9934604167938232,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.440336138010025,0.4073634147644043,0.49747899174690247,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42399048805236816},{"x":0.40672269463539124,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9938668012619019,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.40672269463539124,0.4073634147644043,0.43361344933509827,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3983193337917328,"y":0.42399048805236816},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9884653091430664,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.37142857909202576,0.4073634147644043,0.3983193337917328,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4073634147644043},{"x":0.364705890417099,"y":0.4073634147644043},{"x":0.364705890417099,"y":0.42399048805236816},{"x":0.33949580788612366,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9856462478637695,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33949580788612366,0.4073634147644043,0.364705890417099,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3361344635486603,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9840744733810425,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.4073634147644043,0.3361344635486603,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4073634147644043},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4073634147644043},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42399048805236816},{"x":0.289075642824173,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9930969476699829,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.289075642824173,0.4073634147644043,0.32605043053627014,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2806722819805145,"y":0.42399048805236816},{"x":0.26386556029319763,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9912990927696228,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26386556029319763,0.4073634147644043,0.2806722819805145,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2554621994495392,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9943318367004395,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.2554621994495392,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4453681707382202},{"x":0.778151273727417,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9828120470046997,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.778151273727417,0.42874109745025635,0.7831932902336121,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4453681707382202},{"x":0.756302535533905,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9841616153717041,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.756302535533905,0.42874109745025635,0.7663865685462952,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9871827363967896,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7310924530029297,0.42874109745025635,0.7495798468589783,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9863393306732178,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.42874109745025635,0.7159664034843445,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9895193576812744,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6352941393852234,0.42874109745025635,0.6974790096282959,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9887209534645081,"dir":"rtl","str":"وسیع","boundary":[0.5983193516731262,0.42874109745025635,0.6268907785415649,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9910847544670105,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.5361344814300537,0.42874109745025635,0.5899159908294678,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9964176416397095,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5159664154052734,0.42874109745025635,0.5277311205863953,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.507563054561615,"y":0.42874109745025635},{"x":0.507563054561615,"y":0.4453681707382202},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9902329444885254,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.45210084319114685,0.42874109745025635,0.507563054561615,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4420168101787567,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9954419136047363,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.4117647111415863,0.42874109745025635,0.4420168101787567,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.42874109745025635},{"x":0.40336135029792786,"y":0.42874109745025635},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9902256727218628,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3983193337917328,0.42874109745025635,0.40336135029792786,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.42874109745025635},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42874109745025635},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9933541417121887,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.3630252182483673,0.42874109745025635,0.38991597294807434,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.42874109745025635},{"x":0.35462185740470886,"y":0.42874109745025635},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4453681707382202},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9875617623329163,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.32268908619880676,0.42874109745025635,0.35462185740470886,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3142857253551483,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9931813478469849,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.2705882489681244,0.42874109745025635,0.3142857253551483,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.42874109745025635},{"x":0.26218488812446594,"y":0.42874109745025635},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9930472373962402,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.2369747906923294,0.42874109745025635,0.26218488812446594,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9830977916717529,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.22857142984867096,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9909752607345581,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.7462185025215149,0.45130640268325806,0.7848739624023438,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9924946427345276,"dir":"rtl","str":"گستردگی","boundary":[0.6840336322784424,0.45130640268325806,0.7411764860153198,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9886565208435059,"dir":"rtl","str":"وسیع","boundary":[0.6487395167350769,0.45130640268325806,0.6773109436035156,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9909372925758362,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.45130640268325806,0.6403361558914185,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9928982257843018,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6016806960105896,0.45130640268325806,0.6302521228790283,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9873996376991272,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.5630252361297607,0.45130640268325806,0.5949580073356628,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9923946857452393,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.5142857432365417,0.45130640268325806,0.5546218752861023,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4655582010746002},{"x":0.507563054561615,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9626310467720032,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.45130640268325806,0.5126050710678101,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9889914989471436,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.7898739624023438,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48812350630760193},{"x":0.75126051902771,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9470410346984863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.75126051902771,0.47149643301963806,0.7613445520401001,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9938197135925293,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7142857313156128,0.47149643301963806,0.7495798468589783,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9797942638397217,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6689075827598572,0.47149643301963806,0.7058823704719543,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9923447370529175,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6453781723976135,0.47149643301963806,0.658823549747467,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9963248372077942,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6218487620353699,0.47149643301963806,0.6369748115539551,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.994601845741272,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5815126299858093,0.47149643301963806,0.6134454011917114,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9956445693969727,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5680672526359558,0.47149643301963806,0.5747899413108826,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48812350630760193},{"x":0.507563054561615,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9839752912521362,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.507563054561615,0.47149643301963806,0.5596638917922974,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.47149643301963806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47149643301963806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9747628569602966,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.47149643301963806,0.49747899174690247,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4436974823474884,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9921432137489319,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.4436974823474884,0.47149643301963806,0.48571428656578064,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4100840389728546,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9824440479278564,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4100840389728546,0.47149643301963806,0.43361344933509827,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.48812350630760193},{"x":0.39159664511680603,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9641320705413818,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.39159664511680603,0.47149643301963806,0.3983193337917328,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3815126121044159,"y":0.48812350630760193},{"x":0.364705890417099,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9876950979232788,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.364705890417099,0.47149643301963806,0.3815126121044159,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.47149643301963806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47149643301963806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3310924470424652,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9919530153274536,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.3310924470424652,0.47149643301963806,0.35630252957344055,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.47149643301963806},{"x":0.32268908619880676,"y":0.47149643301963806},{"x":0.32268908619880676,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3142857253551483,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9962980151176453,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3142857253551483,0.47149643301963806,0.32268908619880676,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.47149643301963806},{"x":0.30588236451148987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.30588236451148987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9750531911849976,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2571428716182709,0.47149643301963806,0.30588236451148987,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.47149643301963806},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47149643301963806},{"x":0.24873949587345123,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9784044027328491,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.47149643301963806,0.24873949587345123,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.982697606086731,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.21512605249881744,0.47149643301963806,0.23529411852359772,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9922070503234863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7630252242088318,0.49406176805496216,0.7848739624023438,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9704404473304749,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7596638798713684,0.49406176805496216,0.7613445520401001,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9831126928329468,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7193277478218079,0.49406176805496216,0.7495798468589783,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9919757843017578,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6773109436035156,0.49406176805496216,0.7092437148094177,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5083135366439819},{"x":0.658823549747467,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9954307079315186,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.49406176805496216,0.6689075827598572,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9649964570999146,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6218487620353699,0.49406176805496216,0.6487395167350769,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9810317754745483,"dir":"rtl","str":"تحریر","boundary":[0.578151285648346,0.49406176805496216,0.6117647290229797,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9888477325439453,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.5378151535987854,0.49406176805496216,0.5680672526359558,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.49406176805496216},{"x":0.529411792755127,"y":0.49406176805496216},{"x":0.529411792755127,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9876546859741211,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5210084319114685,0.49406176805496216,0.529411792755127,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5083135366439819},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.976783275604248,"dir":"rtl","str":"گامی","boundary":[0.48235294222831726,0.49406176805496216,0.5109243988990784,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5083135366439819},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9958325624465942,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.43697479367256165,0.49406176805496216,0.4722689092159271,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4268907606601715,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5083135366439819},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9946733117103577,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.38655462861061096,0.49406176805496216,0.4268907606601715,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5083135366439819},{"x":0.364705890417099,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9901279211044312,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.364705890417099,0.49406176805496216,0.3764705955982208,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.49406176805496216},{"x":0.35462185740470886,"y":0.49406176805496216},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9908941984176636,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.3142857253551483,0.49406176805496216,0.35462185740470886,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.49406176805496216},{"x":0.30588236451148987,"y":0.49406176805496216},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9277384877204895,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.2705882489681244,0.49406176805496216,0.30588236451148987,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.49406176805496216},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49406176805496216},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5083135366439819},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9756397604942322,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.23025210201740265,0.49406176805496216,0.26050421595573425,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9720828533172607,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.49406176805496216,0.2201680690050125,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9853665232658386,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.7428571581840515,0.5178147554397583,0.7848739624023438,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9941508173942566,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.5178147554397583,0.7378151416778564,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9939955472946167,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6672269105911255,0.5166270732879639,0.7042016983032227,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9946907162666321,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6369748115539551,0.5166270732879639,0.6605042219161987,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5308788418769836},{"x":0.63193279504776,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9794825911521912,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5166270732879639,0.6352941393852234,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9841062426567078,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.463308780670166,0.7898739624023438,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7596638798713684,"y":0.551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9942901730537415,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7546218633651733,0.5391923785209656,0.7596638798713684,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9970238208770752,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7193277478218079,0.5391923785209656,0.7462185025215149,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686},{"x":0.7008403539657593,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9965163469314575,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7008403539657593,0.5391923785209656,0.7109243869781494,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9954187870025635,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6689075827598572,0.5391923785209656,0.6924369931221008,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6605042219161987,"y":0.551068902015686},{"x":0.6302521228790283,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9862208366394043,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6302521228790283,0.5391923785209656,0.6605042219161987,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.551068902015686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9822354912757874,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.5391923785209656,0.6201680898666382,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686},{"x":0.5680672526359558,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9923896789550781,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5680672526359558,0.5391923785209656,0.6084033846855164,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.551068902015686},{"x":0.529411792755127,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9969463348388672,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.529411792755127,0.5391923785209656,0.5596638917922974,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.551068902015686},{"x":0.5092437267303467,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9947874546051025,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5092437267303467,0.5391923785209656,0.5210084319114685,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5008403658866882,"y":0.551068902015686},{"x":0.4453781545162201,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9894207715988159,"dir":"rtl","str":"زمینههای","boundary":[0.4453781545162201,0.5391923785209656,0.5008403658866882,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5391923785209656},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5391923785209656},{"x":0.43697479367256165,"y":0.551068902015686},{"x":0.3966386616230011,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9955838322639465,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3966386616230011,0.5391923785209656,0.43697479367256165,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5391923785209656},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.38655462861061096,"y":0.551068902015686},{"x":0.3663865625858307,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9890053868293762,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.3663865625858307,0.5391923785209656,0.38655462861061096,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5391923785209656},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5391923785209656},{"x":0.35798320174217224,"y":0.551068902015686},{"x":0.3529411852359772,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.98348468542099,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.5391923785209656,0.35798320174217224,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3445378243923187,"y":0.551068902015686},{"x":0.29579833149909973,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9882698655128479,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.29579833149909973,0.5391923785209656,0.3445378243923187,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2873949706554413,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9895650148391724,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.23529411852359772,0.5391923785209656,0.2873949706554413,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9906556010246277,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.5391923785209656,0.22689075767993927,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9958339929580688,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7647058963775635,0.5581947565078735,0.7848739624023438,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.756302535533905,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9943414926528931,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7327731251716614,0.5581947565078735,0.756302535533905,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9933105111122131,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.7042016983032227,0.5581947565078735,0.7243697643280029,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5581947565078735},{"x":0.702521026134491,"y":0.5581947565078735},{"x":0.702521026134491,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9918943047523499,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6974790096282959,0.5581947565078735,0.702521026134491,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9953219890594482,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6453781723976135,0.5581947565078735,0.6907563209533691,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9965810775756836,"dir":"rtl","str":"پرداختن","boundary":[0.5915966629981995,0.5581947565078735,0.6369748115539551,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.583193302154541,"y":0.5581947565078735},{"x":0.583193302154541,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9944970607757568,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5731092691421509,0.5581947565078735,0.583193302154541,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9926549196243286,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5361344814300537,0.5581947565078735,0.5663865804672241,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5724465847015381},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9930509924888611,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49747899174690247,0.5581947565078735,0.5277311205863953,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5581947565078735},{"x":0.489075630903244,"y":0.5581947565078735},{"x":0.489075630903244,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9932133555412292,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.5581947565078735,0.489075630903244,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9467204213142395,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.43529412150382996,0.5581947565078735,0.4756302535533905,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5724465847015381},{"x":0.413445383310318,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9782514572143555,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.413445383310318,0.5581947565078735,0.4268907606601715,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5581947565078735},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5581947565078735},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9911181926727295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.3798319399356842,0.5581947565078735,0.40672269463539124,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5581947565078735},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5581947565078735},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5724465847015381},{"x":0.364705890417099,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9951794147491455,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.364705890417099,0.5581947565078735,0.37142857909202576,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5581947565078735},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9951205849647522,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.3193277418613434,0.5581947565078735,0.35798320174217224,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5581947565078735},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5581947565078735},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5724465847015381},{"x":0.267226904630661,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9934013485908508,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.267226904630661,0.5581947565078735,0.31092438101768494,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5581947565078735},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5581947565078735},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5724465847015381},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.983777642250061,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24369747936725616,0.5581947565078735,0.26050421595573425,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.993831992149353,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.21848739683628082,0.5581947565078735,0.24033613502979279,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9620115756988525,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5581947565078735,0.21680672466754913,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9843236804008484,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7647058963775635,0.5819477438926697,0.7848739624023438,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5938242077827454},{"x":0.729411780834198,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9947513937950134,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.729411780834198,0.5819477438926697,0.7546218633651733,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9946674704551697,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.6857143044471741,0.5819477438926697,0.7210084199905396,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9962961673736572,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6453781723976135,0.5819477438926697,0.6773109436035156,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9885221719741821,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.5819477438926697,0.6369748115539551,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9803094863891602,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5764706134796143,0.5819477438926697,0.6168067455291748,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9941043853759766,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5210084319114685,0.5819477438926697,0.5680672526359558,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5938242077827454},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9961384534835815,"dir":"rtl","str":"هرچه","boundary":[0.48067227005958557,0.5819477438926697,0.5109243988990784,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5938242077827454},{"x":0.440336138010025,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.992755651473999,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.440336138010025,0.5819477438926697,0.4722689092159271,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9934929609298706,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.3966386616230011,0.5819477438926697,0.4319327771663666,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.991875171661377,"dir":"rtl","str":"سرامیک","boundary":[0.33949580788612366,0.5819477438926697,0.38655462861061096,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9871847629547119,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3193277418613434,0.5819477438926697,0.3294117748737335,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5819477438926697},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5819477438926697},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5938242077827454},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9955938458442688,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.27899160981178284,0.5819477438926697,0.31092438101768494,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9938442707061768,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.24705882370471954,0.5819477438926697,0.2705882489681244,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9915066957473755,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.21512605249881744,0.5819477438926697,0.2369747906923294,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900696873664856,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5321923785209656,0.7898739624023438,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9675737619400024,"str":"که","boundary":[0.23361344635486603,0.36579573154449463,0.24705882370471954,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9675737619400024,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.3587957315444946,0.25205882370471955,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2235294133424759,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9864145517349243,"str":"در","boundary":[0.21680672466754913,0.3681710362434387,0.2235294133424759,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2235294133424759,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9864145517349243,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3611710362434387,0.2285294133424759,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.989108681678772,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7579832077026367,0.6033254265785217,0.7848739624023438,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6033254265785217},{"x":0.756302535533905,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.972632646560669,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.6033254265785217,0.7579832077026367,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9858134984970093,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.5963254265785217,0.7898739624023438,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9909049272537231,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7495798468589783,0.6223278045654297,0.7613445520401001,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9962738156318665,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.7058823704719543,0.6223278045654297,0.7428571581840515,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6389548778533936},{"x":0.680672287940979,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9902806878089905,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.680672287940979,0.6223278045654297,0.6991596817970276,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9940176010131836,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6268907785415649,0.6223278045654297,0.6739495992660522,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9949011206626892,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.6223278045654297,0.6184874176979065,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6223278045654297},{"x":0.605042040348053,"y":0.6223278045654297},{"x":0.605042040348053,"y":0.6389548778533936},{"x":0.578151285648346,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9946574568748474,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.578151285648346,0.6223278045654297,0.605042040348053,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9953104853630066,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.5394958257675171,0.6223278045654297,0.5697479248046875,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9860212206840515,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5008403658866882,0.6211401224136353,0.5310924649238586,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6377671957015991},{"x":0.489075630903244,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.988344669342041,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.6211401224136353,0.4941176474094391,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6211401224136353},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6211401224136353},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9315949082374573,"dir":"rtl","str":"مخصوصاً","boundary":[0.4268907606601715,0.6211401224136353,0.48235294222831726,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6211401224136353},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6211401224136353},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6377671957015991},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9917538166046143,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.36974790692329407,0.6211401224136353,0.42016807198524475,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.993580162525177,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.3210084140300751,0.6211401224136353,0.3630252182483673,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9915597438812256,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3042016923427582,0.6211401224136353,0.3142857253551483,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6211401224136353},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6211401224136353},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6377671957015991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.970169186592102,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.26386556029319763,0.6211401224136353,0.29579833149909973,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9951004981994629,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2504201829433441,0.6211401224136353,0.2571428716182709,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.646080732345581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.646080732345581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8800748586654663,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7546218633651733,0.646080732345581,0.7848739624023438,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.646080732345581},{"x":0.7478991746902466,"y":0.646080732345581},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9927778244018555,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.6907563209533691,0.646080732345581,0.7478991746902466,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.646080732345581},{"x":0.6840336322784424,"y":0.646080732345581},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.996094822883606,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.6571428775787354,0.646080732345581,0.6840336322784424,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.646080732345581},{"x":0.6504201889038086,"y":0.646080732345581},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9928696155548096,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.646080732345581,0.6504201889038086,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.646080732345581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.646080732345581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9917558431625366,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.6000000238418579,0.646080732345581,0.6386554837226868,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.646080732345581},{"x":0.5932773351669312,"y":0.646080732345581},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6591448783874512},{"x":0.578151285648346,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9964022636413574,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.578151285648346,0.646080732345581,0.5932773351669312,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.646080732345581},{"x":0.5714285969734192,"y":0.646080732345581},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9968783855438232,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.5394958257675171,0.646080732345581,0.5714285969734192,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.646080732345581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.646080732345581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9943655729293823,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.48571428656578064,0.646080732345581,0.5327731370925903,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.646080732345581},{"x":0.4789915978908539,"y":0.646080732345581},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9068121910095215,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.4302521049976349,0.646080732345581,0.4789915978908539,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.646080732345581},{"x":0.42352941632270813,"y":0.646080732345581},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.986431360244751,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4000000059604645,0.646080732345581,0.42352941632270813,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.646080732345581},{"x":0.3932773172855377,"y":0.646080732345581},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9919665455818176,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3613445460796356,0.646080732345581,0.3932773172855377,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.646080732345581},{"x":0.3529411852359772,"y":0.646080732345581},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9707992672920227,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.646080732345581,0.3529411852359772,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.646080732345581},{"x":0.34117648005485535,"y":0.646080732345581},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6591448783874512},{"x":0.289075642824173,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9810094833374023,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.289075642824173,0.646080732345581,0.34117648005485535,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.646080732345581},{"x":0.2857142984867096,"y":0.646080732345581},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9754241704940796,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2823529541492462,0.646080732345581,0.2857142984867096,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.646080732345581},{"x":0.27563026547431946,"y":0.646080732345581},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9815822839736938,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.21848739683628082,0.646080732345581,0.27563026547431946,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9961358308792114,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.7495798468589783,0.6662707924842834,0.7848739624023438,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9960613250732422,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7327731251716614,0.6662707924842834,0.7428571581840515,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9951727390289307,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.7092437148094177,0.6662707924842834,0.7243697643280029,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9940413236618042,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.6662707924842834,0.6924369931221008,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9939478039741516,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.6521008610725403,0.6662707924842834,0.6773109436035156,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9167229533195496,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.6218487620353699,0.6662707924842834,0.6453781723976135,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9673072099685669,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5882353186607361,0.6662707924842834,0.6117647290229797,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8256086707115173,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5647059082984924,0.6662707924842834,0.5848739743232727,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8188759684562683,"dir":"rtl","str":"ISI","boundary":[0.5445378422737122,0.6662707924842834,0.5714285969734192,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.7754425406455994,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.6662707924842834,0.5428571701049805,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6662707924842834},{"x":0.529411792755127,"y":0.6662707924842834},{"x":0.529411792755127,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9698989391326904,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5058823823928833,0.6662707924842834,0.529411792755127,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6817102432250977},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.5038527846336365,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.48571428656578064,0.6662707924842834,0.4924369752407074,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6662707924842834},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6662707924842834},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6817102432250977},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9867560863494873,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.43697479367256165,0.6662707924842834,0.48067227005958557,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9831336140632629,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.6662707924842834,0.4302521049976349,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6662707924842834},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6662707924842834},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9805158376693726,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3966386616230011,0.6662707924842834,0.41848739981651306,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.4195018708705902,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3781512677669525,0.6662707924842834,0.3831932842731476,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6662707924842834},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6662707924842834},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6817102432250977},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9618974924087524,"dir":"rtl","str":"ترویجی","boundary":[0.32773110270500183,0.6662707924842834,0.36974790692329407,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6817102432250977},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9530576467514038,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30756303668022156,0.6662707924842834,0.3126050531864166,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6817102432250977},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9808109998703003,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.26050421595573425,0.6662707924842834,0.3008403480052948,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8495568633079529,"dir":"rtl","str":"ارائـه","boundary":[0.2218487411737442,0.6662707924842834,0.24873949587345123,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9939611554145813,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7630252242088318,0.6888360977172852,0.7848739624023438,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9947233200073242,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7445378303527832,0.6888360977172852,0.7546218633651733,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.99332195520401,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.7058823704719543,0.6888360977172852,0.7344537973403931,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9863498210906982,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.6888360977172852,0.6890756487846375,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9946408867835999,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6268907785415649,0.6876484751701355,0.6605042219161987,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.989608108997345,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.6876484751701355,0.6201680898666382,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9928596615791321,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5747899413108826,0.6876484751701355,0.6084033846855164,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8794788718223572,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5647059082984924,0.6876484751701355,0.5697479248046875,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.989961564540863,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.5277311205863953,0.6876484751701355,0.5579832196235657,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7030878663063049},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9954697489738464,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.48067227005958557,0.6876484751701355,0.5210084319114685,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7030878663063049},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9945581555366516,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.45042017102241516,0.6876484751701355,0.4739495813846588,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7030878663063049},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9973425269126892,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42016807198524475,0.6876484751701355,0.4436974823474884,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6876484751701355},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6876484751701355},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.984122633934021,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.6876484751701355,0.41848739981651306,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.705463171005249},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9681037068367004,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6141401224136352,0.7898739624023438,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9311254620552063,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21848739683628082,0.6258907318115234,0.24033613502979279,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9311254620552063,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6188907318115234,0.2453361350297928,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7315914630889893},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7304037809371948},{"x":0.31092438101768494,"y":0.745843231678009},{"x":0.29579833149909973,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9632811546325684,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.29579833149909973,0.7315914630889893,0.31092438101768494,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2823529541492462,"y":0.745843231678009},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9660190939903259,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.2521008551120758,0.7315914630889893,0.2823529541492462,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3294117748737335,"y":0.754156768321991},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9915964007377625,"dir":"rtl","str":"زمستان","boundary":[0.2857142984867096,0.7529691457748413,0.3294117748737335,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.808739960193634,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.23025210201740265,0.7505938410758972,0.2705882489681244,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9391376376152039,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7234037809371948,0.3344117748737335,0.7765962190628052],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/xmEYMjvOFyyIOjsQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/upDotmVXcLSwjqDv.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/phaGxdVoogaAilul.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/SfnVaWURLUmfLyFb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/glMnCnKAwesjrURn.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/qeAYKRibnKTNmPKR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003697028344147562,0.9986724807354582,0.999282200481433]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9841200709342957,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7378151416778564,0.32185274362564087,0.7831932902336121,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9936397075653076,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7176470756530762,0.32185274362564087,0.7310924530029297,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9906498789787292,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.6403361558914185,0.3206650912761688,0.7109243869781494,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3194774389266968},{"x":0.63193279504776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9965272545814514,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5865546464920044,0.3194774389266968,0.63193279504776,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473},{"x":0.578151285648346,"y":0.3194774389266968},{"x":0.578151285648346,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9869284629821777,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5428571701049805,0.31828978657722473,0.578151285648346,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900968074798584,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.3112897865772247,0.7881932902336121,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9956145882606506,"dir":"rtl","str":"مطابق","boundary":[0.7478991746902466,0.34323039650917053,0.7848739624023438,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.991961658000946,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7344537973403931,0.34323039650917053,0.7411764860153198,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9963164925575256,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6840336322784424,0.34323039650917053,0.7277311086654663,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9961838126182556,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6420168280601501,0.34323039650917053,0.6756302714347839,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9840163588523865,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6336134672164917,0.34323039650917053,0.6386554837226868,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3574821949005127},{"x":0.605042040348053,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9975874423980713,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.605042040348053,0.34323039650917053,0.6268907785415649,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9966281652450562,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5899159908294678,0.34323039650917053,0.5966386795043945,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9958773851394653,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.5546218752861023,0.34323039650917053,0.583193302154541,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9892920851707458,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.34323039650917053,0.5462185144424438,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.34323039650917053},{"x":0.534453809261322,"y":0.34323039650917053},{"x":0.534453809261322,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9932510852813721,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4957983195781708,0.34323039650917053,0.534453809261322,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.34323039650917053},{"x":0.489075630903244,"y":0.34323039650917053},{"x":0.489075630903244,"y":0.3574821949005127},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9895083904266357,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.46554622054100037,0.34323039650917053,0.489075630903244,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3574821949005127},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9937559366226196,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.42184874415397644,0.34323039650917053,0.4571428596973419,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3574821949005127},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.981712818145752,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.38991597294807434,0.34323039650917053,0.4151260554790497,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3815126121044159,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9925910830497742,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.34323039650917053,0.3815126121044159,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.34323039650917053},{"x":0.36974790692329407,"y":0.34323039650917053},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3574821949005127},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9840096235275269,"dir":"rtl","str":"غیرذاتی","boundary":[0.32436975836753845,0.34323039650917053,0.36974790692329407,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3176470696926117,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3574821949005127},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.991920530796051,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30588236451148987,0.34323039650917053,0.3176470696926117,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2974790036678314,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3574821949005127},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9975243210792542,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.26050421595573425,0.34323039650917053,0.2974790036678314,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9905752539634705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24705882370471954,0.34323039650917053,0.2521008551120758,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3574821949005127},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9949972033500671,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.24033613502979279,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9923608899116516,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.7898739624023438,0.3644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9352564811706543,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.37173396348953247,0.2201680690050125,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9352564811706543,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36473396348953246,0.22516806900501252,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9903392791748047,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7630252242088318,0.3646080791950226,0.7848739624023438,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3646080791950226},{"x":0.75126051902771,"y":0.3646080791950226},{"x":0.75126051902771,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9846223592758179,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7394958138465881,0.3646080791950226,0.75126051902771,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9932887554168701,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6957983374595642,0.3646080791950226,0.7277311086654663,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9917318820953369,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6655462384223938,0.3646080791950226,0.6840336322784424,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9767271280288696,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.3646080791950226,0.6638655662536621,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3800475001335144},{"x":0.610084056854248,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9870105981826782,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.610084056854248,0.3646080791950226,0.6504201889038086,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9778839349746704,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5899159908294678,0.3646080791950226,0.6000000238418579,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3646080791950226},{"x":0.578151285648346,"y":0.3646080791950226},{"x":0.578151285648346,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9911355376243591,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.5411764979362488,0.3646080791950226,0.578151285648346,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3646080791950226},{"x":0.529411792755127,"y":0.3646080791950226},{"x":0.529411792755127,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9849660992622375,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.4773109257221222,0.3646080791950226,0.529411792755127,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3646080791950226},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3646080791950226},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9912967681884766,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4268907606601715,0.3646080791950226,0.46554622054100037,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3800475001335144},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9812828302383423,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40672269463539124,0.3646080791950226,0.4151260554790497,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3800475001335144},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9798983931541443,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.37142857909202576,0.3646080791950226,0.3932773172855377,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3646080791950226},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3646080791950226},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9843653440475464,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.3646080791950226,0.37142857909202576,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3646080791950226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3646080791950226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9858310222625732,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3445378243923187,0.3646080791950226,0.35630252957344055,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9895268082618713,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3008403480052948,0.3646080791950226,0.3344537913799286,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3646080791950226},{"x":0.289075642824173,"y":0.3646080791950226},{"x":0.289075642824173,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9908595085144043,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.2705882489681244,0.3646080791950226,0.289075642824173,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3646080791950226},{"x":0.267226904630661,"y":0.3646080791950226},{"x":0.267226904630661,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9378061890602112,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.3646080791950226,0.267226904630661,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9764140248298645,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.23193277418613434,0.3646080791950226,0.2537815272808075,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.989609956741333,"dir":"rtl","str":"استحالههای","boundary":[0.7142857313156128,0.3847981095314026,0.7848739624023438,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9901412725448608,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.6789916157722473,0.3847981095314026,0.7058823704719543,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6705882549285889,"y":0.40142518281936646},{"x":0.658823549747467,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.990187406539917,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.3847981095314026,0.6705882549285889,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9879879951477051,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.6000000238418579,0.3847981095314026,0.6521008610725403,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9879841804504395,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.3847981095314026,0.5932773351669312,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9945269823074341,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5529412031173706,0.3847981095314026,0.5798319578170776,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9938732385635376,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.5126050710678101,0.3847981095314026,0.5462185144424438,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9940765500068665,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.45546218752861023,0.3847981095314026,0.5058823823928833,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4026128351688385},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.991363525390625,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43529412150382996,0.38598576188087463,0.4470588266849518,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9930105805397034,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4100840389728546,0.38598576188087463,0.4285714328289032,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.38598576188087463},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38598576188087463},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4026128351688385},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900141954421997,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.37310925126075745,0.38598576188087463,0.40168067812919617,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.38598576188087463},{"x":0.36974790692329407,"y":0.38598576188087463},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.980577826499939,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3613445460796356,0.38598576188087463,0.36974790692329407,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9851414561271667,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3310924470424652,0.38598576188087463,0.3529411852359772,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32268908619880676,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4026128351688385},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9856013059616089,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.31092438101768494,0.38598576188087463,0.32268908619880676,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3042016923427582,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9935280680656433,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2823529541492462,0.38598576188087463,0.3042016923427582,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2806722819805145,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4026128351688385},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9866728782653809,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27731093764305115,0.38598576188087463,0.2806722819805145,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2705882489681244,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4026128351688385},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.991256833076477,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26050421595573425,0.38598576188087463,0.2705882489681244,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2521008551120758,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4026128351688385},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9921928644180298,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.22689075767993927,0.38598576188087463,0.2521008551120758,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2201680690050125,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9694859981536865,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.2201680690050125,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.988003134727478,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3576080791950226,0.7898739624023438,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9918187856674194,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.40617576241493225,0.7848739624023438,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9964307546615601,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7327731251716614,0.40617576241493225,0.7647058963775635,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9935782551765442,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7008403539657593,0.40617576241493225,0.7243697643280029,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9791499376296997,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.40617576241493225,0.6924369931221008,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9927472472190857,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6453781723976135,0.40617576241493225,0.6789916157722473,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9880090951919556,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.40617576241493225,0.6453781723976135,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.40617576241493225},{"x":0.63193279504776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.63193279504776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9930541515350342,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5949580073356628,0.40617576241493225,0.63193279504776,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9919546246528625,"dir":"rtl","str":"فرآیندهای","boundary":[0.5260504484176636,0.40617576241493225,0.5865546464920044,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9950428009033203,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.48067227005958557,0.40617576241493225,0.5176470875740051,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4722689092159271,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42399048805236816},{"x":0.42016807198524475,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9831529855728149,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.42016807198524475,0.40617576241493225,0.4722689092159271,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42399048805236816},{"x":0.40336135029792786,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9734036922454834,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40336135029792786,0.40617576241493225,0.4117647111415863,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3966386616230011,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.987109363079071,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.3781512677669525,0.40617576241493225,0.3966386616230011,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.40617576241493225},{"x":0.36974790692329407,"y":0.40617576241493225},{"x":0.36974790692329407,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3478991687297821,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.971135675907135,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.3478991687297821,0.40617576241493225,0.36974790692329407,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.40617576241493225},{"x":0.33781513571739197,"y":0.40617576241493225},{"x":0.33781513571739197,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3008403480052948,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9941093921661377,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3008403480052948,0.40617576241493225,0.33781513571739197,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.40617576241493225},{"x":0.29243698716163635,"y":0.40617576241493225},{"x":0.29243698716163635,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2806722819805145,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9840145111083984,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2806722819805145,0.40617576241493225,0.29243698716163635,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2689075767993927,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2689075767993927,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9873872995376587,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.24705882370471954,0.40617576241493225,0.2689075767993927,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.984351396560669,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23529411852359772,0.40617576241493225,0.2386554628610611,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.990250825881958,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.40617576241493225,0.22521008551120758,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9887617230415344,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39917576241493224,0.7898739624023438,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9665746688842773,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4370546340942383,0.2201680690050125,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9665746688842773,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4300546340942383,0.22516806900501252,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9818863272666931,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.7596638798713684,0.4275534451007843,0.7848739624023438,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4275534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.4275534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9894891977310181,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7327731251716614,0.4275534451007843,0.75126051902771,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9951155185699463,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6924369931221008,0.4275534451007843,0.7260504364967346,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9941598773002625,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6621848940849304,0.4275534451007843,0.6840336322784424,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.4275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9816043972969055,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6554622054100037,0.4275534451007843,0.658823549747467,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4453681707382202},{"x":0.610084056854248,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9966131448745728,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.610084056854248,0.4275534451007843,0.6487395167350769,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9879729151725769,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.4275534451007843,0.6016806960105896,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9915411472320557,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5546218752861023,0.4275534451007843,0.5899159908294678,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9855406880378723,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.48067227005958557,0.4275534451007843,0.5462185144424438,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4453681707382202},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9899596571922302,"dir":"rtl","str":"معمولی","boundary":[0.43529412150382996,0.4275534451007843,0.4739495813846588,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9705740213394165,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.4275534451007843,0.4302521049976349,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4275534451007843},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4275534451007843},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9838569164276123,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.3848739564418793,0.4275534451007843,0.41848739981651306,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4453681707382202},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9854108095169067,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.35798320174217224,0.4275534451007843,0.3815126121044159,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4453681707382202},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9926645755767822,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.31092438101768494,0.4275534451007843,0.3462184965610504,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4453681707382202},{"x":0.267226904630661,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9963976144790649,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.267226904630661,0.4275534451007843,0.3025210201740265,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9934225082397461,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2504201829433441,0.4275534451007843,0.26050421595573425,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9829737544059753,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.22857142984867096,0.4275534451007843,0.24201680719852448,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.756302535533905,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9910094738006592,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.756302535533905,0.45130640268325806,0.7848739624023438,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9797194600105286,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.45130640268325806,0.7495798468589783,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9908007979393005,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6991596817970276,0.45130640268325806,0.7378151416778564,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.996000349521637,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6689075827598572,0.45130640268325806,0.6941176652908325,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9846647381782532,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6638655662536621,0.45130640268325806,0.6672269105911255,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9962535500526428,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6201680898666382,0.45130640268325806,0.6571428775787354,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9906849265098572,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.45130640268325806,0.6117647290229797,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9927217960357666,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5663865804672241,0.45130640268325806,0.6000000238418579,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9884428977966309,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5411764979362488,0.45130640268325806,0.5596638917922974,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.45130640268325806},{"x":0.534453809261322,"y":0.45130640268325806},{"x":0.534453809261322,"y":0.46674585342407227},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.989684522151947,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.48067227005958557,0.45130640268325806,0.534453809261322,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46674585342407227},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9849684238433838,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46722689270973206,0.45130640268325806,0.4739495813846588,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9940414428710938,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.4420168101787567,0.45130640268325806,0.4588235318660736,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3949579894542694,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9901517629623413,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.3949579894542694,0.45130640268325806,0.43361344933509827,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9920332431793213,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.3630252182483673,0.45130640268325806,0.38823530077934265,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46674585342407227},{"x":0.33949580788612366,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9696094989776611,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.33949580788612366,0.45130640268325806,0.35630252957344055,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46674585342407227},{"x":0.31092438101768494,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9958807229995728,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.31092438101768494,0.45130640268325806,0.3310924470424652,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45130640268325806},{"x":0.30924370884895325,"y":0.46674585342407227},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9882655143737793,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.45130640268325806,0.30924370884895325,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2991596758365631,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2991596758365631,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2873949706554413,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9942266941070557,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2873949706554413,0.45130640268325806,0.2991596758365631,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2806722819805145,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2806722819805145,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.965082049369812,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.2537815272808075,0.45130640268325806,0.2806722819805145,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9880980253219604,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.24705882370471954,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.993442177772522,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7613445520401001,0.47149643301963806,0.7848739624023438,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.47149643301963806},{"x":0.756302535533905,"y":0.47149643301963806},{"x":0.756302535533905,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9834277033805847,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.47149643301963806,0.756302535533905,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9948337078094482,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7042016983032227,0.47149643301963806,0.7394958138465881,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.47149643301963806},{"x":0.702521026134491,"y":0.47149643301963806},{"x":0.702521026134491,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.990135133266449,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.47149643301963806,0.702521026134491,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9919987916946411,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.6571428775787354,0.47149643301963806,0.6890756487846375,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9923582673072815,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6117647290229797,0.47149643301963806,0.6470588445663452,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9891021251678467,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.47149643301963806,0.6016806960105896,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9960891604423523,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5512605309486389,0.47149643301963806,0.5882353186607361,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9815810918807983,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.5092437267303467,0.47149643301963806,0.5428571701049805,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9877218008041382,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.47149643301963806,0.5008403658866882,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4869358539581299},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9785566329956055,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.45378151535987854,0.47149643301963806,0.48739495873451233,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4869358539581299},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.3942825496196747,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43865546584129333,0.47149643301963806,0.4453781545162201,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4319327771663666,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9711076617240906,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.3798319399356842,0.47149643301963806,0.4319327771663666,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.47149643301963806},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47149643301963806},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9733903408050537,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3613445460796356,0.47149643301963806,0.37310925126075745,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.47149643301963806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47149643301963806},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4869358539581299},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9918794631958008,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.32773110270500183,0.47149643301963806,0.35630252957344055,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3193277418613434,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9923364520072937,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.2537815272808075,0.47149643301963806,0.3193277418613434,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47149643301963806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9719986319541931,"dir":"rtl","str":"آمرف","boundary":[0.21512605249881744,0.47149643301963806,0.24537815153598785,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7815126180648804,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.970714807510376,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7815126180648804,0.4928741157054901,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7798319458961487,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.97278892993927,"dir":"rtl","str":"شیشهها","boundary":[0.7344537973403931,0.4928741157054901,0.7798319458961487,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7327731251716614,"y":0.510688841342926},{"x":0.729411780834198,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9003861546516418,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.729411780834198,0.4928741157054901,0.7327731251716614,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7193277478218079,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9836561679840088,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.4928741157054901,0.7193277478218079,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7058823704719543,"y":0.510688841342926},{"x":0.6722689270973206,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.989473819732666,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.6722689270973206,0.4928741157054901,0.7058823704719543,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6621848940849304,"y":0.510688841342926},{"x":0.6268907785415649,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9935796856880188,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6268907785415649,0.4928741157054901,0.6621848940849304,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.510688841342926},{"x":0.5983193516731262,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.987217128276825,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5983193516731262,0.4928741157054901,0.6168067455291748,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5882353186607361,"y":0.510688841342926},{"x":0.578151285648346,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9919413328170776,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.4928741157054901,0.5882353186607361,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5680672526359558,"y":0.510688841342926},{"x":0.5394958257675171,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9947434663772583,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.5394958257675171,0.4928741157054901,0.5680672526359558,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5310924649238586,"y":0.510688841342926},{"x":0.4907563030719757,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9926615357398987,"dir":"rtl","str":"گذاشته","boundary":[0.4907563030719757,0.4928741157054901,0.5310924649238586,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4928741157054901},{"x":0.48067227005958557,"y":0.510688841342926},{"x":0.46890756487846375,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9821493029594421,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.46890756487846375,0.4928741157054901,0.48067227005958557,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4605042040348053,"y":0.510688841342926},{"x":0.43865546584129333,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9893811345100403,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.43865546584129333,0.4928741157054901,0.4605042040348053,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4928741157054901},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4928741157054901},{"x":0.43697479367256165,"y":0.510688841342926},{"x":0.43529412150382996,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.977216899394989,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.4928741157054901,0.43697479367256165,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4252100884914398,"y":0.510688841342926},{"x":0.40168067812919617,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9919970631599426,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.40168067812919617,0.4928741157054901,0.4252100884914398,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40168067812919617,"y":0.510688841342926},{"x":0.3966386616230011,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9581243395805359,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.4928741157054901,0.40168067812919617,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4928741157054901},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4928741157054901},{"x":0.38823530077934265,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9933558702468872,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.3495798408985138,0.4928741157054901,0.38823530077934265,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4928741157054901},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4928741157054901},{"x":0.33949580788612366,"y":0.510688841342926},{"x":0.3344537913799286,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.969811201095581,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3344537913799286,0.4928741157054901,0.33949580788612366,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4928741157054901},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4928741157054901},{"x":0.32605043053627014,"y":0.510688841342926},{"x":0.29075631499290466,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9872745275497437,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.29075631499290466,0.4928741157054901,0.32605043053627014,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2806722819805145,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9825637340545654,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.21512605249881744,0.4928741157054901,0.2806722819805145,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.985460102558136,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.7361344695091248,0.5154394507408142,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.964235782623291,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.5154394507408142,0.7327731251716614,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9844799637794495,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.6605042219161987,0.5154394507408142,0.7193277478218079,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.994181215763092,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.5154394507408142,0.6504201889038086,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9864940643310547,"dir":"rtl","str":"اپتیکی","boundary":[0.6000000238418579,0.5154394507408142,0.6369748115539551,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.994217574596405,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.5154394507408142,0.5915966629981995,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9968059659004211,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5378151535987854,0.5154394507408142,0.5714285969734192,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9960035085678101,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5008403658866882,0.5154394507408142,0.529411792755127,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9894291758537292,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.45378151535987854,0.5154394507408142,0.4907563030719757,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5332541465759277},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9889304637908936,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43361344933509827,0.5154394507408142,0.4436974823474884,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9918504953384399,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.3983193337917328,0.5154394507408142,0.42352941632270813,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9738820195198059,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.5154394507408142,0.3966386616230011,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9950606226921082,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.3529411852359772,0.5154394507408142,0.3848739564418793,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5154394507408142},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5154394507408142},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9889354705810547,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3327731192111969,0.5154394507408142,0.34285715222358704,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5332541465759277},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9952332973480225,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.29075631499290466,0.5154394507408142,0.32436975836753845,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900187253952026,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.2521008551120758,0.5154394507408142,0.2823529541492462,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9920526742935181,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.2218487411737442,0.5154394507408142,0.24369747936725616,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9610607028007507,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.21848739683628082,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9933416843414307,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7462185025215149,0.5356294512748718,0.7848739624023438,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.983931303024292,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.5356294512748718,0.7394958138465881,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9938308596611023,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6941176652908325,0.5356294512748718,0.7277311086654663,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9863807559013367,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.6201680898666382,0.5356294512748718,0.6857143044471741,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5534442067146301},{"x":0.561344563961029,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9947879910469055,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.561344563961029,0.5356294512748718,0.6134454011917114,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9948409795761108,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.5356294512748718,0.5546218752861023,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9863897562026978,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.5008403658866882,0.5356294512748718,0.5428571701049805,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9901204109191895,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.4588235318660736,0.5356294512748718,0.4941176474094391,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5356294512748718},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5356294512748718},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9923842549324036,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.5356294512748718,0.45210084319114685,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5356294512748718},{"x":0.440336138010025,"y":0.5356294512748718},{"x":0.440336138010025,"y":0.5534442067146301},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9944743514060974,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.40504202246665955,0.5356294512748718,0.440336138010025,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9914216995239258,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3848739564418793,0.5356294512748718,0.3966386616230011,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9923132658004761,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.3529411852359772,0.5356294512748718,0.3764705955982208,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9791074991226196,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.5356294512748718,0.3512605130672455,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5356294512748718},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5356294512748718},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9921987056732178,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3294117748737335,0.5356294512748718,0.34117648005485535,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5356294512748718},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5356294512748718},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5534442067146301},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.996191680431366,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.29411765933036804,0.5356294512748718,0.32268908619880676,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5534442067146301},{"x":0.267226904630661,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9952083826065063,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.267226904630661,0.5356294512748718,0.2857142984867096,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5356294512748718},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5356294512748718},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9959770441055298,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2504201829433441,0.5356294512748718,0.26050421595573425,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9961197376251221,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.2218487411737442,0.5356294512748718,0.24369747936725616,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.970966637134552,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5356294512748718,0.21848739683628082,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9895961880683899,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7462185025215149,0.5581947565078735,0.7848739624023438,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9744446873664856,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.5581947565078735,0.7361344695091248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9886877536773682,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6857143044471741,0.5581947565078735,0.7210084199905396,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5748218297958374},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9850397706031799,"dir":"rtl","str":"سرامیکهای","boundary":[0.610084056854248,0.5581947565078735,0.6756302714347839,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5748218297958374},{"x":0.561344563961029,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9806959629058838,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.561344563961029,0.5581947565078735,0.5983193516731262,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9828951954841614,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5478991866111755,0.5581947565078735,0.5512605309486389,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9740237593650818,"dir":"rtl","str":"بیوسرامیکها","boundary":[0.4773109257221222,0.5581947565078735,0.5462185144424438,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8725518584251404,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4722689092159271,0.5581947565078735,0.4756302535533905,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5748218297958374},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9253495931625366,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45210084319114685,0.5581947565078735,0.4638655483722687,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5748218297958374},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9890177845954895,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.42184874415397644,0.5581947565078735,0.4453781545162201,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5581947565078735},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5581947565078735},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9848085641860962,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.3680672347545624,0.5581947565078735,0.40672269463539124,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5581947565078735},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5581947565078735},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9951205253601074,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3512605130672455,0.5581947565078735,0.35798320174217224,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5581947565078735},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5581947565078735},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.991439700126648,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3008403480052948,0.5581947565078735,0.33949580788612366,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5581947565078735},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5581947565078735},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5748218297958374},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9796605110168457,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.26218488812446594,0.5581947565078735,0.29075631499290466,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9818172454833984,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.23025210201740265,0.5581947565078735,0.2504201829433441,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9262328147888184,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5581947565078735,0.2201680690050125,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9868849515914917,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7361344695091248,0.58076012134552,0.7848739624023438,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.58076012134552},{"x":0.729411780834198,"y":0.58076012134552},{"x":0.729411780834198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.995514452457428,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.707563042640686,0.58076012134552,0.729411780834198,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.58076012134552},{"x":0.7008403539657593,"y":0.58076012134552},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.987568736076355,"dir":"rtl","str":"سرامیکی","boundary":[0.6487395167350769,0.58076012134552,0.7008403539657593,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.58076012134552},{"x":0.6420168280601501,"y":0.58076012134552},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9954475164413452,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6000000238418579,0.58076012134552,0.6420168280601501,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.58076012134552},{"x":0.5915966629981995,"y":0.58076012134552},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9838816523551941,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5815126299858093,0.58076012134552,0.5915966629981995,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.58076012134552},{"x":0.5714285969734192,"y":0.58076012134552},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9939167499542236,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5512605309486389,0.58076012134552,0.5714285969734192,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.58076012134552},{"x":0.5512605309486389,"y":0.58076012134552},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9716168642044067,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.58076012134552,0.5512605309486389,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9860644340515137,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4205534451007843,0.7898739624023438,0.6043871946334839],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/xrFKXWzqTYeVROzF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/smOrjXuCYUOGVZxK.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/CvxjdSqzodfNnreO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/jwQnVeMIuUgxtUrt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/fBBPBaQFFHTulvxB.jpg","blurred":"/storage/books/ea4362b79b60ea56/pages/INWapwJHdalXTOuX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0005488374445613943,0.9986724807354582,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7831932902336121,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9867997765541077,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7176470756530762,0.46912112832069397,0.7831932902336121,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7058823704719543,"y":0.490498811006546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9888813495635986,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6621848940849304,0.46912112832069397,0.7058823704719543,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.490498811006546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9753502011299133,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.46912112832069397,0.6571428775787354,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.490498811006546},{"x":0.5663865804672241,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9942948818206787,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.5663865804672241,0.46912112832069397,0.6369748115539551,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.46912112832069397},{"x":0.556302547454834,"y":0.46912112832069397},{"x":0.556302547454834,"y":0.490498811006546},{"x":0.45546218752861023,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9885615110397339,"dir":"rtl","str":"کریستالی","boundary":[0.45546218752861023,0.46912112832069397,0.556302547454834,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4453781545162201,"y":0.490498811006546},{"x":0.43697479367256165,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.989545464515686,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.46912112832069397,0.4453781545162201,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4268907606601715,"y":0.490498811006546},{"x":0.36974790692329407,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.991195559501648,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.36974790692329407,0.46912112832069397,0.4268907606601715,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.46912112832069397},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46912112832069397},{"x":0.35966387391090393,"y":0.490498811006546},{"x":0.33781513571739197,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9901423454284668,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33781513571739197,0.46912112832069397,0.35966387391090393,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.32773110270500183,"y":0.46912112832069397},{"x":0.32773110270500183,"y":0.490498811006546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9915537238121033,"dir":"rtl","str":"سرامیکها","boundary":[0.23025210201740265,0.46912112832069397,0.32773110270500183,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7831932902336121,"y":0.490498811006546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9899020195007324,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.46212112832069396,0.7881932902336121,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8909479975700378,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7495798468589783,0.5237529873847961,0.7831932902336121,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5427553653717041},{"x":0.702521026134491,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9890517592430115,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.702521026134491,0.5237529873847961,0.7428571581840515,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9948502779006958,"dir":"rtl","str":"روزافزون","boundary":[0.6218487620353699,0.5237529873847961,0.6873949766159058,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9948344826698303,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5798319578170776,0.5237529873847961,0.6084033846855164,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5439429879188538},{"x":0.534453809261322,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9938110709190369,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.534453809261322,0.5249406099319458,0.5680672526359558,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9927051067352295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.5249406099319458,0.5210084319114685,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5249406099319458},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5237529873847961},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9913298487663269,"dir":"rtl","str":"تکنولوژیهای","boundary":[0.4117647111415863,0.5249406099319458,0.49747899174690247,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9932937622070312,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.3663865625858307,0.5249406099319458,0.3966386616230011,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9852365851402283,"dir":"ltr","boundary":[0.3613865625858307,0.5167529873847961,0.7881932902336121,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9927208423614502,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7361344695091248,0.5498812198638916,0.7798319458961487,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9921615123748779,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6974790096282959,0.5498812198638916,0.7277311086654663,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9921017289161682,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.5498812198638916,0.6890756487846375,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9910967350006104,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6336134672164917,0.5498812198638916,0.6773109436035156,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.994884729385376,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6000000238418579,0.5498812198638916,0.6268907785415649,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9948825240135193,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5714285969734192,0.5498812198638916,0.5915966629981995,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9958299994468689,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5411764979362488,0.5498812198638916,0.5647059082984924,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5498812198638916},{"x":0.534453809261322,"y":0.5498812198638916},{"x":0.534453809261322,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9968166351318359,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5210084319114685,0.5498812198638916,0.534453809261322,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.551068902015686},{"x":0.5126050710678101,"y":0.551068902015686},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9915392994880676,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.4605042040348053,0.551068902015686,0.5126050710678101,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.551068902015686},{"x":0.45210084319114685,"y":0.551068902015686},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9922159910202026,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.4285714328289032,0.551068902015686,0.45210084319114685,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.551068902015686},{"x":0.42016807198524475,"y":0.551068902015686},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.994654655456543,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.3966386616230011,0.551068902015686,0.42016807198524475,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.551068902015686},{"x":0.3932773172855377,"y":0.551068902015686},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5629453659057617},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9897280335426331,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38823530077934265,0.551068902015686,0.3932773172855377,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.551068902015686},{"x":0.3815126121044159,"y":0.551068902015686},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5629453659057617},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9941027760505676,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37142857909202576,0.551068902015686,0.3815126121044159,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.551068902015686},{"x":0.364705890417099,"y":0.551068902015686},{"x":0.364705890417099,"y":0.5629453659057617},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9963582754135132,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.34117648005485535,0.551068902015686,0.364705890417099,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.551068902015686},{"x":0.3327731192111969,"y":0.551068902015686},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5629453659057617},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9811903238296509,"dir":"rtl","str":"متعددی","boundary":[0.29243698716163635,0.551068902015686,0.3327731192111969,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.551068902015686},{"x":0.2840336263179779,"y":0.551068902015686},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9828041791915894,"dir":"rtl","str":"متکی","boundary":[0.2554621994495392,0.551068902015686,0.2840336263179779,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9912504553794861,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.21512605249881744,0.551068902015686,0.24705882370471954,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9823192358016968,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7714285850524902,0.570071280002594,0.7848739624023438,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.570071280002594},{"x":0.7647058963775635,"y":0.570071280002594},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9867653846740723,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7445378303527832,0.570071280002594,0.7647058963775635,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9938546419143677,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.7142857313156128,0.570071280002594,0.7361344695091248,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.570071280002594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.570071280002594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9918162822723389,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6789916157722473,0.570071280002594,0.7058823704719543,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9870719909667969,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6504201889038086,0.570071280002594,0.6722689270973206,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9768195152282715,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6302521228790283,0.570071280002594,0.6420168280601501,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9879876375198364,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.570071280002594,0.6285714507102966,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9657199382781982,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5731092691421509,0.570071280002594,0.6184874176979065,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.570071280002594},{"x":0.5663865804672241,"y":0.570071280002594},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5831353664398193},{"x":0.561344563961029,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.957062840461731,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.570071280002594,0.5663865804672241,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.570071280002594},{"x":0.5529412031173706,"y":0.570071280002594},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5831353664398193},{"x":0.534453809261322,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9925203323364258,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.534453809261322,0.570071280002594,0.5529412031173706,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.570071280002594},{"x":0.5277311205863953,"y":0.570071280002594},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9939103722572327,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5058823823928833,0.570071280002594,0.5277311205863953,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.570071280002594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.570071280002594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9901618361473083,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.570071280002594,0.49915966391563416,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.570071280002594},{"x":0.48739495873451233,"y":0.570071280002594},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9933775663375854,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.4285714328289032,0.570071280002594,0.48739495873451233,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.570071280002594},{"x":0.42184874415397644,"y":0.570071280002594},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9910955429077148,"dir":"rtl","str":"خروجی","boundary":[0.3831932842731476,0.570071280002594,0.42184874415397644,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.570071280002594},{"x":0.37478992342948914,"y":0.570071280002594},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9826928377151489,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3613445460796356,0.570071280002594,0.37478992342948914,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.570071280002594},{"x":0.35462185740470886,"y":0.570071280002594},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9919332265853882,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.3310924470424652,0.570071280002594,0.35462185740470886,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.570071280002594},{"x":0.32268908619880676,"y":0.570071280002594},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9955733418464661,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.3025210201740265,0.570071280002594,0.32268908619880676,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.570071280002594},{"x":0.29411765933036804,"y":0.570071280002594},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9915979504585266,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2504201829433441,0.570071280002594,0.29411765933036804,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.570071280002594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.570071280002594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9968207478523254,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21848739683628082,0.570071280002594,0.24201680719852448,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.570071280002594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9767821431159973,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.21680672466754913,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9906575083732605,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.7663865685462952,0.5914489030838013,0.7848739624023438,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9816455245018005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7529411911964417,0.5914489030838013,0.7579832077026367,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6033254265785217},{"x":0.702521026134491,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9873591661453247,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.702521026134491,0.5914489030838013,0.7462185025215149,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.99349045753479,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6739495992660522,0.5914489030838013,0.6941176652908325,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9954859614372253,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6403361558914185,0.5914489030838013,0.6655462384223938,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9927369952201843,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5983193516731262,0.5914489030838013,0.6336134672164917,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9970821738243103,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.5914489030838013,0.5915966629981995,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9929212927818298,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5445378422737122,0.5914489030838013,0.5798319578170776,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9964025020599365,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.5914489030838013,0.5378151535987854,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6033254265785217},{"x":0.489075630903244,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9947369694709778,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.489075630903244,0.5914489030838013,0.5210084319114685,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5914489030838013},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5914489030838013},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9936798214912415,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.5914489030838013,0.48235294222831726,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5914489030838013},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5914489030838013},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9917565584182739,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.43697479367256165,0.5914489030838013,0.46890756487846375,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9896917939186096,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3932773172855377,0.5914489030838013,0.4302521049976349,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9944759607315063,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.5914489030838013,0.3848739564418793,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5914489030838013},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5914489030838013},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9948141574859619,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.3478991687297821,0.5914489030838013,0.37310925126075745,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5914489030838013},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5914489030838013},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9908454418182373,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.3142857253551483,0.5914489030838013,0.34117648005485535,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5914489030838013},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5914489030838013},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6033254265785217},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9939838647842407,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29579833149909973,0.5914489030838013,0.30756303668022156,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5914489030838013},{"x":0.289075642824173,"y":0.5914489030838013},{"x":0.289075642824173,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9920451641082764,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.2689075767993927,0.5914489030838013,0.289075642824173,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5914489030838013},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9895595908164978,"dir":"rtl","str":"بیستم","boundary":[0.23025210201740265,0.5914489030838013,0.26218488812446594,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.988103985786438,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21512605249881744,0.5914489030838013,0.2235294133424759,0.6033254265785217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9770521521568298,"str":"عهده","boundary":[0.7596638798713684,0.6128265857696533,0.7815126180648804,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6104512810707092},{"x":0.75126051902771,"y":0.6116389632225037},{"x":0.75126051902771,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9779857397079468,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.7226890921592712,0.6104512810707092,0.75126051902771,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9561333060264587,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.6092636585235596,0.7159664034843445,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9916231036186218,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6907563209533691,0.6092636585235596,0.7058823704719543,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9869129061698914,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.6621848940849304,0.6092636585235596,0.6773109436035156,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9964222311973572,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6285714507102966,0.6092636585235596,0.6504201889038086,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9966715574264526,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5983193516731262,0.6092636585235596,0.6218487620353699,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9956496357917786,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5798319578170776,0.6092636585235596,0.5915966629981995,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6235154271125793},{"x":0.561344563961029,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9954785108566284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.561344563961029,0.6092636585235596,0.5731092691421509,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6092636585235596},{"x":0.556302547454834,"y":0.6092636585235596},{"x":0.556302547454834,"y":0.6235154271125793},{"x":0.534453809261322,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9945785403251648,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.534453809261322,0.6092636585235596,0.556302547454834,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6092636585235596},{"x":0.529411792755127,"y":0.6092636585235596},{"x":0.529411792755127,"y":0.6235154271125793},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9961065053939819,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.49915966391563416,0.6092636585235596,0.529411792755127,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9942671060562134,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4789915978908539,0.6092636585235596,0.4924369752407074,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6235154271125793},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9924458861351013,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.45042017102241516,0.6092636585235596,0.4739495813846588,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6235154271125793},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.996396005153656,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43697479367256165,0.6092636585235596,0.4436974823474884,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9942150712013245,"dir":"rtl","str":"محورهای","boundary":[0.3781512677669525,0.6092636585235596,0.4302521049976349,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6092636585235596},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6092636585235596},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6235154271125793},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9928604364395142,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.33781513571739197,0.6092636585235596,0.37142857909202576,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6235154271125793},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9945871829986572,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32605043053627014,0.6092636585235596,0.3310924470424652,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6235154271125793},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9875308275222778,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.29243698716163635,0.6092636585235596,0.3193277418613434,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9952750205993652,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.26386556029319763,0.6092636585235596,0.2857142984867096,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6092636585235596},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6092636585235596},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9878163933753967,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.6092636585235596,0.26218488812446594,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.993254542350769,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.22521008551120758,0.6092636585235596,0.2521008551120758,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9777318835258484,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.6092636585235596,0.21848739683628082,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9892349243164062,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.7344537973403931,0.6282660365104675,0.7848739624023438,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9898757338523865,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7042016983032227,0.6282660365104675,0.7243697643280029,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6282660365104675},{"x":0.702521026134491,"y":0.6282660365104675},{"x":0.702521026134491,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9512348771095276,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.6282660365104675,0.702521026134491,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9864745140075684,"dir":"rtl","str":"پتانسیلهای","boundary":[0.6252101063728333,0.6282660365104675,0.6907563209533691,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9915734529495239,"dir":"rtl","str":"بالقوه","boundary":[0.5899159908294678,0.6282660365104675,0.6168067455291748,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6448931097984314},{"x":0.578151285648346,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9732170701026917,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.6282660365104675,0.5815126299858093,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9952999353408813,"dir":"rtl","str":"بالفعل","boundary":[0.5378151535987854,0.6282660365104675,0.5697479248046875,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6282660365104675},{"x":0.529411792755127,"y":0.6282660365104675},{"x":0.529411792755127,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9779568910598755,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5226891040802002,0.6282660365104675,0.529411792755127,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9832015037536621,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.4773109257221222,0.6282660365104675,0.5159664154052734,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.987493634223938,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4470588266849518,0.6282660365104675,0.4638655483722687,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6282660365104675},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6282660365104675},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9916003942489624,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.4117647111415863,0.6282660365104675,0.43865546584129333,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6282660365104675},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6282660365104675},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9984655380249023,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3966386616230011,0.6282660365104675,0.40168067812919617,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6282660365104675},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6282660365104675},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9901493787765503,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.3680672347545624,0.6282660365104675,0.38655462861061096,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6282660365104675},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6282660365104675},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9906923770904541,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3495798408985138,0.6282660365104675,0.35966387391090393,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6282660365104675},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6282660365104675},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6448931097984314},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9890603423118591,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.31092438101768494,0.6282660365104675,0.34117648005485535,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6448931097984314},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9955419898033142,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.26386556029319763,0.6282660365104675,0.3008403480052948,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9913463592529297,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24873949587345123,0.6282660365104675,0.2554621994495392,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6282660365104675},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9860135316848755,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.21512605249881744,0.6282660365104675,0.24033613502979279,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9913637638092041,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7529411911964417,0.6508313417434692,0.7848739624023438,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9911634922027588,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.7126050591468811,0.6508313417434692,0.7445378303527832,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9952679872512817,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.6508313417434692,0.7042016983032227,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9902302026748657,"dir":"rtl","str":"غیرنظامی","boundary":[0.6403361558914185,0.6508313417434692,0.6924369931221008,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9937072396278381,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.6508313417434692,0.6336134672164917,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9939025640487671,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5899159908294678,0.6508313417434692,0.6151260733604431,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6508313417434692},{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692},{"x":0.583193302154541,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9964472651481628,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5445378422737122,0.6508313417434692,0.583193302154541,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9910640716552734,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.5109243988990784,0.6508313417434692,0.5378151535987854,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6627078652381897},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.991043746471405,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.6508313417434692,0.5042017102241516,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9853634238243103,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4571428596973419,0.6508313417434692,0.4907563030719757,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6508313417434692},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6508313417434692},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9969305396080017,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4285714328289032,0.6508313417434692,0.44873949885368347,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6508313417434692},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6508313417434692},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9950128793716431,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3983193337917328,0.6508313417434692,0.42016807198524475,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9809727668762207,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.6508313417434692,0.3966386616230011,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9952576160430908,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3781512677669525,0.6508313417434692,0.3848739564418793,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6508313417434692},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6508313417434692},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9943288564682007,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.3462184965610504,0.6508313417434692,0.37142857909202576,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6508313417434692},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6508313417434692},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6627078652381897},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9926881194114685,"dir":"rtl","str":"کاربردهایی","boundary":[0.27899160981178284,0.6508313417434692,0.33781513571739197,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9972860217094421,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2571428716182709,0.6508313417434692,0.2705882489681244,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9928311705589294,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.21512605249881744,0.6508313417434692,0.2504201829433441,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9883225560188293,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7478991746902466,0.6662707924842834,0.7848739624023438,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9921244382858276,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7260504364967346,0.6662707924842834,0.7428571581840515,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9926440119743347,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6890756487846375,0.6662707924842834,0.7193277478218079,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6805225610733032},{"x":0.658823549747467,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9965757131576538,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.658823549747467,0.6662707924842834,0.6823529601097107,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9958522319793701,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.6662707924842834,0.6521008610725403,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9920013546943665,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.6000000238418579,0.6662707924842834,0.6386554837226868,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9962561726570129,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5680672526359558,0.6674584150314331,0.5882353186607361,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6674584150314331},{"x":0.561344563961029,"y":0.6674584150314331},{"x":0.561344563961029,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9925895929336548,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5159664154052734,0.6674584150314331,0.561344563961029,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6817102432250977},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9946702718734741,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49915966391563416,0.6674584150314331,0.5109243988990784,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6817102432250977},{"x":0.462184876203537,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9926856756210327,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.462184876203537,0.6674584150314331,0.4924369752407074,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6674584150314331},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6817102432250977},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9937411546707153,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.43865546584129333,0.6674584150314331,0.45546218752861023,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9964227676391602,"dir":"rtl","str":"فضا","boundary":[0.4117647111415863,0.6674584150314331,0.43361344933509827,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9896297454833984,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4100840389728546,0.6674584150314331,0.4117647111415863,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6674584150314331},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6674584150314331},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.997151255607605,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.3848739564418793,0.6674584150314331,0.40336135029792786,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6817102432250977},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.995569109916687,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.6674584150314331,0.3781512677669525,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9925440549850464,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.3193277418613434,0.6674584150314331,0.3663865625858307,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6828978657722473},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9887799620628357,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.6674584150314331,0.3142857253551483,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9957038760185242,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.2705882489681244,0.6674584150314331,0.3008403480052948,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9871840476989746,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.6674584150314331,0.2689075767993927,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6674584150314331},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9883356690406799,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.25882354378700256,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9943922162055969,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.7462185025215149,0.6876484751701355,0.7848739624023438,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9923944473266602,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.6876484751701355,0.7394958138465881,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9931939244270325,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.6974790096282959,0.6876484751701355,0.7277311086654663,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7030878663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9933841228485107,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.658823549747467,0.6876484751701355,0.6907563209533691,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7030878663063049},{"x":0.63193279504776,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9967540502548218,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.63193279504776,0.6876484751701355,0.6521008610725403,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9927154779434204,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.6876484751701355,0.6285714507102966,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7030878663063049},{"x":0.583193302154541,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9931860566139221,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.583193302154541,0.6876484751701355,0.6184874176979065,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9918424487113953,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5596638917922974,0.6876484751701355,0.5764706134796143,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9953320026397705,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5226891040802002,0.6876484751701355,0.5529412031173706,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9937248229980469,"dir":"rtl","str":"هنگامی","boundary":[0.4756302535533905,0.6876484751701355,0.5159664154052734,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6876484751701355},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6876484751701355},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7030878663063049},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9924895763397217,"dir":"rtl","str":"آشکار","boundary":[0.43865546584129333,0.6876484751701355,0.46890756487846375,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7030878663063049},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9915586709976196,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42352941632270813,0.6876484751701355,0.43361344933509827,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6876484751701355},{"x":0.413445383310318,"y":0.6876484751701355},{"x":0.413445383310318,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9910798668861389,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3949579894542694,0.6876484751701355,0.413445383310318,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6876484751701355},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6876484751701355},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7030878663063049},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9979548454284668,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.37478992342948914,0.6876484751701355,0.38823530077934265,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6876484751701355},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6876484751701355},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7030878663063049},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9957437515258789,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35798320174217224,0.6876484751701355,0.36974790692329407,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7030878663063049},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9929308295249939,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.32268908619880676,0.6876484751701355,0.3529411852359772,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7030878663063049},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9816538095474243,"dir":"rtl","str":"ریزیهای","boundary":[0.27731093764305115,0.6876484751701355,0.3210084140300751,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7030878663063049},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9881061315536499,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.22521008551120758,0.6876484751701355,0.2705882489681244,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9662649035453796,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.6876484751701355,0.21848739683628082,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9919912219047546,"dir":"rtl","str":"طرحهای","boundary":[0.7378151416778564,0.7090261578559875,0.7848739624023438,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9925377368927002,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6991596817970276,0.7090261578559875,0.7310924530029297,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.958480715751648,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.6773109436035156,0.7090261578559875,0.6924369931221008,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9947118759155273,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6621848940849304,0.7090261578559875,0.6705882549285889,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.994732677936554,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6302521228790283,0.7090261578559875,0.6554622054100037,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9904443025588989,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5983193516731262,0.7090261578559875,0.6218487620353699,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9886958003044128,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5647059082984924,0.7090261578559875,0.5882353186607361,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7090261578559875},{"x":0.556302547454834,"y":0.7090261578559875},{"x":0.556302547454834,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.988288938999176,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5109243988990784,0.7090261578559875,0.556302547454834,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7232779264450073},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9902856349945068,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.7090261578559875,0.5042017102241516,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9933467507362366,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4739495813846588,0.7090261578559875,0.4924369752407074,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7090261578559875},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7090261578559875},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9923225045204163,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4470588266849518,0.7090261578559875,0.46722689270973206,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7090261578559875},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7090261578559875},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9935126304626465,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4285714328289032,0.7090261578559875,0.43865546584129333,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7090261578559875},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7090261578559875},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7232779264450073},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9929654002189636,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.39159664511680603,0.7090261578559875,0.42184874415397644,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7232779264450073},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9973889589309692,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.35966387391090393,0.7090261578559875,0.3848739564418793,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7232779264450073},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9892029762268066,"dir":"rtl","str":"ببریم","boundary":[0.32773110270500183,0.7090261578559875,0.3529411852359772,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7090261578559875},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7090261578559875},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7232779264450073},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9475641846656799,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.7090261578559875,0.32605043053627014,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7232779264450073},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.988379716873169,"dir":"rtl","str":"بررسیها","boundary":[0.27563026547431946,0.7090261578559875,0.3142857253551483,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7090261578559875},{"x":0.267226904630661,"y":0.7090261578559875},{"x":0.267226904630661,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9951465725898743,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.24201680719852448,0.7090261578559875,0.267226904630661,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9895768165588379,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.21512605249881744,0.7090261578559875,0.23361344635486603,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9924492835998535,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7613445520401001,0.7280284762382507,0.7848739624023438,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9958288073539734,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7411764860153198,0.7280284762382507,0.7546218633651733,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9911205172538757,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6991596817970276,0.7280284762382507,0.7344537973403931,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9889305830001831,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.6638655662536621,0.7280284762382507,0.6941176652908325,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9940069913864136,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.7280284762382507,0.6554622054100037,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9921395778656006,"dir":"rtl","str":"استراتژیک","boundary":[0.5882353186607361,0.7280284762382507,0.6453781723976135,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9920449256896973,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5647059082984924,0.7280284762382507,0.5815126299858093,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.992642343044281,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5428571701049805,0.7280284762382507,0.5596638917922974,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9733824133872986,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.7280284762382507,0.5394958257675171,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7280284762382507},{"x":0.529411792755127,"y":0.7280284762382507},{"x":0.529411792755127,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9953396320343018,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5226891040802002,0.7280284762382507,0.529411792755127,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7422803044319153},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9885270595550537,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.49747899174690247,0.7280284762382507,0.5159664154052734,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7422803044319153},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9950886368751526,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.46890756487846375,0.7280284762382507,0.4907563030719757,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7280284762382507},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9910690188407898,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.7280284762382507,0.46554622054100037,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7280284762382507},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7280284762382507},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7422803044319153},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.988618016242981,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.7280284762382507,0.45378151535987854,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7422803044319153},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9950483441352844,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.3983193337917328,0.7280284762382507,0.4436974823474884,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7280284762382507},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7280284762382507},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7422803044319153},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9929864406585693,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.3630252182483673,0.7280284762382507,0.39159664511680603,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7422803044319153},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9781737327575684,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.33781513571739197,0.7280284762382507,0.35798320174217224,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7422803044319153},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9838268160820007,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32773110270500183,0.7280284762382507,0.3310924470424652,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7422803044319153},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9926324486732483,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.29243698716163635,0.7280284762382507,0.3210084140300751,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9908002614974976,"dir":"rtl","str":"آموختگان","boundary":[0.23361344635486603,0.7280284762382507,0.2857142984867096,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7280284762382507},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7422803044319153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9763057231903076,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.21512605249881744,0.7280284762382507,0.22689075767993927,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9869155883789062,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7747899293899536,0.7482185363769531,0.7848739624023438,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9918440580368042,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7394958138465881,0.7482185363769531,0.7663865685462952,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7636579275131226},{"x":0.702521026134491,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9867440462112427,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.702521026134491,0.7482185363769531,0.7310924530029297,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9912154674530029,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.7482185363769531,0.6941176652908325,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7636579275131226},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9942940473556519,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.658823549747467,0.7482185363769531,0.6823529601097107,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9836872220039368,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.7482185363769531,0.6571428775787354,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9953863024711609,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6386554837226868,0.7482185363769531,0.6453781723976135,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9957074522972107,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.6033613681793213,0.7482185363769531,0.6302521228790283,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.992816150188446,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5731092691421509,0.7482185363769531,0.5966386795043945,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9899362325668335,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.7482185363769531,0.5714285969734192,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9230261445045471,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5327731370925903,0.7482185363769531,0.5596638917922974,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9911956787109375,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary&qu