1000 سوال و 120 سوال آزمون های کارگزاری حق العمل کاری گمرک 1000 سوال و 120 سوال آزمون های کارگزاری حق العمل کاری گمرک

توضیحات

شغل کارگزاری (حق العمل کاری) در گمرک از مشاغلی است که به دلیل تنوع عملیات در آن، نیاز به اطلاعات گوناگون در زمینه های مختلف بازرگانی، بانکی، صادراتی، وارداتی و گمرکی دارد. به همین خاطر داوطلبین بسیاری را که علاقمند به موارد فوق هستند به خود جلب کرده است. براساس قانون امور گمرکی اشخاصی می توانند داوطلب شغل کارگزاری در گمرک شوند که دارای شرایط زیر باشند ا- تابعیت ایران 2- حداقل 25 سال سن 3- داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی با حداقل کارشناسی در سایر رشته ها 4- نداشتن سوی پیشینه کیفری و سابقه قاچاق گمرکی که کارمند دولت نباشد و دارا بودن گواهی پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان) 7- پذیرفته شدن در آزمون کارگزاری گمرک که از طرف گمرک حسب نیاز برگزار می گردد. سوالات آزمون حق العمل کاری معمولا به صورت سوالات تستی چهار گزینه ای است که از مواد امتحانی زیر می باشد - قانون امور گمرکی 165 ماده - آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 221 ماده - قانون صادرات و واردات 24 ماده - آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات 47 ماده در بین سوال های سال های اخیر مواردی تیتر از اینکوترمز و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و قانون و مقررات دیگری که مرتبط با مسایل بازرگانی و گمرکی می باشد نیز دیده شده است. در آخرین آزمون کارگزاری گمرک که در ششم خرداد 1395 توسط گمرک ایران و از طریق سازمان سنجش کشور برگزار شد، تعداد 30 سوال (25%) از سامانه پنجره تجارت فرامرزی که از سال 1392 معمول گردیده ، مطرح شده است. گرچه آزمون تستی برای داوطلبین کارگزاری گمرک به منظور مسنجش اطلاعات و توانایی های آنان در امر خطیر گمرک بسیار نارسا و غیرواقعی است، اما در تولید و طرح این سوالات نیز متاسفانه دفت لازم و کافی به عمل نمی آید، به طوری که وجود سوالات تکراری در سال های مختلف و همچنین تولید سوالاتی مبهم و اغلب ناصحیح یا با گزینه های غیر مرتبط، سطح این آزمون را به شدت تنزل داده است به صورتیکه آگاهی از پاسخ های سال های قبل، قبولی متقاضیان را تضمین می کند امید است تدوین این مجموعه مسیولین و دست اندرکاران گمرک ایران را به اهمیت این آزمون واقف الموده و برگزاری و طرح سوالات را با تعمق و تفکر بیشتری انجام داده تا وضعیت فعلی از بین رفته و کارت و پروانه کارگزاری گمرک به جایگاه و منزلت قانونی و واقعی خود برگردد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3795562,"title":"1000 سوال و 120 سوال آزمون های کارگزاری حق العمل کاری گمرک","price":"۳۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۰۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eb2df001a50b422b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/eb2df001a50b422b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eb2df001a50b422b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eb2df001a50b422b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eb2df001a50b422b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eb2df001a50b422b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/eb2df001a50b422b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eb2df001a50b422b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eb2df001a50b422b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eb2df001a50b422b/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789644685736","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۱","nobat_chap":2,"description":["شغل کارگزاری (حق العمل کاری) در گمرک از مشاغلی است که به دلیل تنوع عملیات در آن، نیاز به اطلاعات گوناگون در زمینه های مختلف بازرگانی، بانکی، صادراتی، وارداتی و گمرکی دارد. به همین خاطر داوطلبین بسیاری را که علاقمند به موارد فوق هستند به خود جلب کرده است. براساس قانون امور گمرکی اشخاصی می توانند داوطلب شغل کارگزاری در گمرک شوند که دارای شرایط زیر باشند ا- تابعیت ایران 2- حداقل 25 سال سن 3- داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی با حداقل کارشناسی در سایر رشته ها 4- نداشتن سوی پیشینه کیفری و سابقه قاچاق گمرکی که کارمند دولت نباشد و دارا بودن گواهی پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان) 7- پذیرفته شدن در آزمون کارگزاری گمرک که از طرف گمرک حسب نیاز برگزار می گردد. سوالات آزمون حق العمل کاری معمولا به صورت سوالات تستی چهار گزینه ای است که از مواد امتحانی زیر می باشد - قانون امور گمرکی 165 ماده - آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 221 ماده - قانون صادرات و واردات 24 ماده - آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات 47 ماده در بین سوال های سال های اخیر مواردی تیتر از اینکوترمز و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و قانون و مقررات دیگری که مرتبط با مسایل بازرگانی و گمرکی می باشد نیز دیده شده است. در آخرین آزمون کارگزاری گمرک که در ششم خرداد 1395 توسط گمرک ایران و از طریق سازمان سنجش کشور برگزار شد، تعداد 30 سوال (25%) از سامانه پنجره تجارت فرامرزی که از سال 1392 معمول گردیده ، مطرح شده است. گرچه آزمون تستی برای داوطلبین کارگزاری گمرک به منظور مسنجش اطلاعات و توانایی های آنان در امر خطیر گمرک بسیار نارسا و غیرواقعی است، اما در تولید و طرح این سوالات نیز متاسفانه دفت لازم و کافی به عمل نمی آید، به طوری که وجود سوالات تکراری در سال های مختلف و همچنین تولید سوالاتی مبهم و اغلب ناصحیح یا با گزینه های غیر مرتبط، سطح این آزمون را به شدت تنزل داده است به صورتیکه آگاهی از پاسخ های سال های قبل، قبولی متقاضیان را تضمین می کند امید است تدوین این مجموعه مسیولین و دست اندرکاران گمرک ایران را به اهمیت این آزمون واقف الموده و برگزاری و طرح سوالات را با تعمق و تفکر بیشتری انجام داده تا وضعیت فعلی از بین رفته و کارت و پروانه کارگزاری گمرک به جایگاه و منزلت قانونی و واقعی خود برگردد.",""],"pages_count":426,"keywords":"null","token":"eb2df001a50b422b","created_at":"2019-09-16 13:22:44","updated_at":"2023-11-20 09:14:20","publisher_id":167,"deleted_at":null,"published_at":"2019-09-16 15:21:02","available_for_web":1,"publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1917925,"title":"علیرضا راشدی اشرفی","meta_title":"علیرضا راشدی اشرفی","meta_description":"علیرضا راشدی اشرفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"راشدی اشرفی","token":"4d447cecdfe62b18","created_at":"2019-09-16 13:18:34","updated_at":"2019-09-16 13:18:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1917925,"title":"علیرضا راشدی اشرفی","meta_title":"علیرضا راشدی اشرفی","meta_description":"علیرضا راشدی اشرفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"راشدی اشرفی","token":"4d447cecdfe62b18","created_at":"2019-09-16 13:18:34","updated_at":"2019-09-16 13:18:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784246,"file":"5d7f4d5d656cb7.23460568.pdf","book_id":3795562,"toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار"},{"page":10,"title":"مقدمه"},{"page":12,"title":"بخش اول: حقوق ورودی"},{"page":28,"title":"بخش دوم: حقوق ورودی کالای ضایع شده - ظرف و مظروف"},{"page":34,"title":"بخش سوم: هزینه های انجام خدمات"},{"page":38,"title":"بخش چهارم: خدمات فوق العاده"},{"page":44,"title":"بخش پنجم: انبارداری"},{"page":50,"title":"بخش ششم: وزن در گمرک"},{"page":56,"title":"بخش هفتم: صادرات و صادرات موقت"},{"page":68,"title":"بخش هشتم: صاحب کالا در گمرک"},{"page":74,"title":"بخش نهم: اضافه تخلیه-کسر تخلیه"},{"page":80,"title":"بخش دهم: ارزش گمرکی"},{"page":106,"title":"بخش یازدهم: عبور(ترانزیت)داخلی و خارجی، ورود موقت-ورود موقت برای پردازش - حمل یکسره"},{"page":138,"title":"بخش دوازدهم: کالای مرجوعی"},{"page":144,"title":"بخش سیزدهم: ارزیابی"},{"page":176,"title":"بخش چهاردهم: اعتراض و مرور زمان"},{"page":192,"title":"بخش پانزدهم: کالای متروکه"},{"page":210,"title":"بخش شانزدهم: اسناد- اسناد خلاف واقع"},{"page":226,"title":"بخش هفدهم: تخلفات و قاچاق گمرکی"},{"page":262,"title":"بخش هجدهم: معافیت های گمرکی"},{"page":272,"title":"بخش نوزدهم: ممنوعیت های قانونی"},{"page":284,"title":"بخش بیستم: مسئولیت گمرک انبار اختصاصی - گمرک اختصاصی - بیمه محلی"},{"page":294,"title":"بخش بیست و یکم: کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی"},{"page":310,"title":"بخش بیست و دوم: تعرفه گمرکی و قواعد طبقه بندی کالا"},{"page":340,"title":"بخش بیست و سوم: مقررات صادرات و واردات"},{"page":378,"title":"بخش بیست و چهارم: قواعد مبدا"},{"page":386,"title":"بخش بیست و پنجم: سامانه جامع گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی"},{"page":398,"title":"سوالات نمونه (۱۲۰ سوال جهت خودآزمایی) آزمون کارگزاری گمرک"}],"created_at":"2019-09-16 13:22:45","updated_at":"2023-11-20 09:14:20","process_started_at":"2019-09-16 13:22:47","process_done_at":"2019-09-16 13:34:00","process_failed_at":null,"pages_count":426,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1e2ca571d971a4329ebbfc809e64c29ab336318d3a119f8f5cf402bfe88bf5a778c0f3a8c8f8d104a92c4532ae523a15205d1ac0fc652d959063062670ae149c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۲۶"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":2992,"title":"اصول مالی و حقوق بازرگانی بین المللی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":"تستتتتتتتتتتتتتتتتتتت","token":"0eed91a7c5aa509f","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2022-12-31 09:54:10","study_fields":[{"id":1225,"title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ef1345070c87cce9","books_count":41,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2023-03-15 21:21:36","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":3037,"title":"اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c6eb7eaf7c12055e","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_fields":[{"id":379,"title":"علوم انتظامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"7ed4aebce0d19ec3","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":16804,"title":"حقوق بازرگاني","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"aae28a49387d512a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:30:19","updated_at":"2019-09-16 15:21:02","study_fields":[{"id":1135,"title":"مدیریت کسب و کارهای کوچک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2532efdcce295055","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-28 10:33:54","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]}],"titleLink":"1000-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-120-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9","ebook_price_en":180000,"urlify":"1000-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-120-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9","pages_count_fa":"۴۲۶","authorTitle":"علیرضا راشدی اشرفی","tocStr":"پیشگفتار, مقدمه, بخش اول: حقوق ورودی, بخش دوم: حقوق ورودی کالای ضایع شده - ظرف و مظروف, بخش سوم: هزینه های انجام خدمات, بخش چهارم: خدمات فوق العاده, بخش پنجم: انبارداری, بخش ششم: وزن در گمرک, بخش هفتم: صادرات و صادرات موقت, بخش هشتم: صاحب کالا در گمرک, بخش نهم: اضافه تخلیه-کسر تخلیه, بخش دهم: ارزش گمرکی, بخش یازدهم: عبور(ترانزیت)داخلی و خارجی، ورود موقت-ورود موقت برای پردازش - حمل یکسره, بخش دوازدهم: کالای مرجوعی, بخش سیزدهم: ارزیابی, بخش چهاردهم: اعتراض و مرور زمان, بخش پانزدهم: کالای متروکه, بخش شانزدهم: اسناد- اسناد خلاف واقع, بخش هفدهم: تخلفات و قاچاق گمرکی, بخش هجدهم: معافیت های گمرکی, بخش نوزدهم: ممنوعیت های قانونی, بخش بیستم: مسئولیت گمرک انبار اختصاصی - گمرک اختصاصی - بیمه محلی, بخش بیست و یکم: کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی, بخش بیست و دوم: تعرفه گمرکی و قواعد طبقه بندی کالا, بخش بیست و سوم: مقررات صادرات و واردات, بخش بیست و چهارم: قواعد مبدا, بخش بیست و پنجم: سامانه جامع گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی, سوالات نمونه (۱۲۰ سوال جهت خودآزمایی) آزمون کارگزاری گمرک","url":"/preview/eb2df001a50b422b/1000-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-120-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9"}
{"toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار"},{"page":10,"title":"مقدمه"},{"page":12,"title":"بخش اول: حقوق ورودی"},{"page":28,"title":"بخش دوم: حقوق ورودی کالای ضایع شده - ظرف و مظروف"},{"page":34,"title":"بخش سوم: هزینه های انجام خدمات"},{"page":38,"title":"بخش چهارم: خدمات فوق العاده"},{"page":44,"title":"بخش پنجم: انبارداری"},{"page":50,"title":"بخش ششم: وزن در گمرک"},{"page":56,"title":"بخش هفتم: صادرات و صادرات موقت"},{"page":68,"title":"بخش هشتم: صاحب کالا در گمرک"},{"page":74,"title":"بخش نهم: اضافه تخلیه-کسر تخلیه"},{"page":80,"title":"بخش دهم: ارزش گمرکی"},{"page":106,"title":"بخش یازدهم: عبور(ترانزیت)داخلی و خارجی، ورود موقت-ورود موقت برای پردازش - حمل یکسره"},{"page":138,"title":"بخش دوازدهم: کالای مرجوعی"},{"page":144,"title":"بخش سیزدهم: ارزیابی"},{"page":176,"title":"بخش چهاردهم: اعتراض و مرور زمان"},{"page":192,"title":"بخش پانزدهم: کالای متروکه"},{"page":210,"title":"بخش شانزدهم: اسناد- اسناد خلاف واقع"},{"page":226,"title":"بخش هفدهم: تخلفات و قاچاق گمرکی"},{"page":262,"title":"بخش هجدهم: معافیت های گمرکی"},{"page":272,"title":"بخش نوزدهم: ممنوعیت های قانونی"},{"page":284,"title":"بخش بیستم: مسئولیت گمرک انبار اختصاصی - گمرک اختصاصی - بیمه محلی"},{"page":294,"title":"بخش بیست و یکم: کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی"},{"page":310,"title":"بخش بیست و دوم: تعرفه گمرکی و قواعد طبقه بندی کالا"},{"page":340,"title":"بخش بیست و سوم: مقررات صادرات و واردات"},{"page":378,"title":"بخش بیست و چهارم: قواعد مبدا"},{"page":386,"title":"بخش بیست و پنجم: سامانه جامع گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی"},{"page":398,"title":"سوالات نمونه (۱۲۰ سوال جهت خودآزمایی) آزمون کارگزاری گمرک"}],"pages_count":426,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"eb2df001a50b422b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/1d718cb2ed26681c2ccd0b6016e147d0.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/338782b85c9232401eaa92bb7e776f0e.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.37005,0.30217,0.35533,0.67586]},"elements":[{"words":[{"str":"ͼô̸ĀįĨ","boundary":[0.37004918134844056,0.30216523233952297,0.4334615783685074,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþ̴̸͖͈","boundary":[0.43799103529851213,0.30216523233952297,0.5155812529830459,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"þ̼īȉҪŁĥô̼","boundary":[0.5201572454294549,0.30216523233952297,0.6185209176368052,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"Į̸","boundary":[0.6230751935088922,0.30216523233952297,0.6446676731204217,0.3241403468085557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37005,0.30217,0.64467,0.32414],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/a5b7e823ce6deb1e15431ab0be772dce.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/f96738ca5dc61179cf9450961d923639.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.25605,0.71625,0.13234,0.0892]},"elements":[{"words":[{"str":"ÿôɒȱȸó","boundary":[0.7039614849862003,0.7162490904948444,0.73640175143705,0.7297722378604029],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.7406171532922453,0.7162490904948444,0.7487119467098302,0.7297722378604029],"dir":"ltr"},{"str":"ɑʖʞ","boundary":[0.7515947622901494,0.7162490904948444,0.7796019838552368,0.7297722378604029],"dir":"ltr"},{"str":"IJăȵ","boundary":[0.782484799435556,0.7162490904948444,0.8096710867625394,0.7297722378604029],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȸ","boundary":[0.8102438315798214,0.7162490904948444,0.8205532382908965,0.7297722378604029],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.8234360538712158,0.7162490904948444,0.8676614995123372,0.7297722378604029],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5551308389881509,0.7535230003748263,0.5638299196912159,0.7652822589535729],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۲۵","boundary":[0.5663184544190584,0.7535230003748263,0.5954869368528087,0.7652822589535729],"dir":"ltr"},{"str":"،ôȯĀȅģĐ","boundary":[0.5979771317105563,0.7535230003748263,0.6407420780676087,0.7652822589535729],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɃĀȫó","boundary":[0.6432322729253563,0.7535230003748263,0.6794563074560583,0.7652822589535729],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȫóÿ","boundary":[0.6819465023138059,0.7535230003748263,0.7182369420407145,0.7652822589535729],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8155222146132934,0.7535230003748263,0.8192575068999148,0.7652822589535729],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄôȈȫĀĄ","boundary":[0.8192575068999148,0.7535230003748263,0.867650293635477,0.7652822589535729],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.256815455809417,0.769691980920603,0.26853597293988246,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.2692000249019485,0.769691980920603,0.2993811865778497,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.30319782522982414,0.769691980920603,0.3296270933200522,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.3321172881777998,0.769691980920603,0.35859636016518276,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.36108655502293036,0.769691980920603,0.3776380501774262,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3776380501774262,0.769691980920603,0.38338209964929737,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.38587229450704497,0.769691980920603,0.41514038473510534,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4189570233870798,0.769691980920603,0.424701072858951,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.424701072858951,0.769691980920603,0.43642158998941644,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.4370856419514825,0.769691980920603,0.45079831496814604,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɇü","boundary":[0.4546166137500257,0.769691980920603,0.5044354520741245,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5044354520741245,0.769691980920603,0.5101795015459958,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5126696964037434,0.769691980920603,0.5243902135342088,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.5250542654962749,0.769691980920603,0.5552354271721759,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɐŅĨȢǴ","boundary":[0.5590537259540557,0.769691980920603,0.6087397538857413,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.6112299487434889,0.769691980920603,0.6377090207308719,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.6401992155886195,0.769691980920603,0.6567507107431153,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6592409056008629,0.769691980920603,0.6679399863039279,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.6704301811616755,0.769691980920603,0.6969092531490586,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6993977878769011,0.769691980920603,0.7182402623005246,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.771714706675797,0.769691980920603,0.7729598041046709,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7754499989624185,0.769691980920603,0.7795173172300729,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴþȍþȏ","boundary":[0.7808454211542051,0.769691980920603,0.8110431841291579,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȐ","boundary":[0.8135333789869054,0.769691980920603,0.8275448753864987,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8311971611778618,0.769691980920603,0.8358621262113757,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.8383523210691233,0.769691980920603,0.867653613895287,0.7814512394993496],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5276805910062459,0.7858609614663795,0.5413766627238578,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.5413766627238578,0.7858609614663795,0.5670090684596065,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄó","boundary":[0.5694992633173541,0.7858609614663795,0.6013737574965237,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6038639523542713,0.7858609614663795,0.6111685239369975,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6136587187947451,0.7858609614663795,0.6194027682666162,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.6194027682666163,0.7858609614663795,0.6421797505654813,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6446699454232289,0.7858609614663795,0.6739380356512892,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"۹۵","boundary":[0.6777546743032636,0.7858609614663795,0.6930444707298341,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.6955330054576766,0.7858609614663795,0.7182435825603348,0.7976202200451261],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5115291871588947,0.8020299420121562,0.5136043495403511,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.5160945443980987,0.8020299420121562,0.5449476021498678,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.5474377970076154,0.8020299420121562,0.579544709373508,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5805407873166071,0.8020299420121562,0.5918960758679361,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5943846105957786,0.8020299420121562,0.6113511382265657,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6150034240179288,0.8020299420121562,0.6196683890514427,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6221585839091903,0.8020299420121562,0.6499657598207054,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.652455954678453,0.8020299420121562,0.6863226047438206,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6888127996015682,0.8020299420121562,0.6925480918881897,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀįȑ","boundary":[0.6925480918881897,0.8020299420121562,0.718246902820145,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7877083981821572,0.8020299420121562,0.788953495611031,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.7914436904687786,0.8020299420121562,0.8084102180995657,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.8109004129573133,0.8020299420121562,0.8676602544149074,0.8137892005909028],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6279873000062248,0.8181989225579327,0.6325526572454288,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":"ġńþȝ","boundary":[0.6325526572454288,0.8181989225579327,0.6639789163502038,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":":.","boundary":[0.6664691112079514,0.8181989225579327,0.6747697607337768,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":"ą","boundary":[0.6747697607337768,0.8181989225579327,0.6931640000830058,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":"۴۲۶","boundary":[0.6956525348108483,0.8181989225579327,0.7182469028201449,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7687829172632752,0.8181989225579327,0.770028014692149,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃİôȳ","boundary":[0.7725182095498966,0.8181989225579327,0.8084102180995656,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.8108873394343108,0.8181989225579327,0.8676471808919048,0.8299581811366793],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.5764620556558552,0.8343679031037093,0.601812239307726,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.601812239307726,0.8343679031037093,0.610511320010791,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.610511320010791,0.8343679031037093,0.6332550997115525,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6332550997115525,0.8343679031037093,0.6419541804146175,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.6419541804146175,0.8343679031037093,0.6667399198987322,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6667399198987322,0.8343679031037093,0.6754390006017973,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"۵۷۳","boundary":[0.6754390006017973,0.8343679031037093,0.7018018634958187,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7018018634958187,0.8343679031037093,0.7105009441988838,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7105009441988838,0.8343679031037093,0.7182371495569531,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8314414077901598,0.8343679031037093,0.8351767000767812,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȌôȫ","boundary":[0.8351767000767812,0.8343679031037093,0.8676488410218103,0.8461271616824559],"dir":"ltr"},{"str":"ĀćȉȜĨ","boundary":[0.6470524393533797,0.8505368836494859,0.6851192180788149,0.8622961422282325],"dir":"ltr"},{"str":"ıôɰȅɃ","boundary":[0.6876094129365625,0.8505368836494859,0.7182388096868583,0.8622961422282325],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7436221959368323,0.8505368836494859,0.7448672933657062,0.8622961422282325],"dir":"ltr"},{"str":"IJăȍ","boundary":[0.7473574882234538,0.8505368836494859,0.7702838822137835,0.8622961422282325],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȐ","boundary":[0.7716119861379156,0.8505368836494859,0.7798462304675344,0.8622961422282325],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄĀįɃ","boundary":[0.7823347651953768,0.8505368836494859,0.8218956608354607,0.8622961422282325],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅďȯī","boundary":[0.8243858556932083,0.8505368836494859,0.8676488410218103,0.8622961422282325],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.2560486833094692,0.8667058641952625,0.2677692004399347,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.2684332524020007,0.8667058641952625,0.29861441407790185,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.3024310527298763,0.8667058641952625,0.32886032082010436,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.33135051567785195,0.8667058641952625,0.357829587665235,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.3603197825229826,0.8667058641952625,0.3768712776774784,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3768712776774784,0.8667058641952625,0.3826153271493496,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.3851055220070972,0.8667058641952625,0.41437361223515756,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.418190250887132,0.8667058641952625,0.4239343003590032,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4239343003590032,0.8667058641952625,0.43565481748946866,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.43631886945153464,0.8667058641952625,0.4500315424681982,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɇü","boundary":[0.4538498412500779,0.8667058641952625,0.5036703397040819,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5036703397040819,0.8667058641952625,0.5094143891759532,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5119045840337008,0.8667058641952625,0.5236251011641662,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.524287492996327,0.8667058641952625,0.5544686546722282,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɐŅĨȢǴ","boundary":[0.5582869534541078,0.8667058641952625,0.6079746415156987,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.6104648363734463,0.8667058641952625,0.6369439083608294,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.6394324430886719,0.8667058641952625,0.6559839382431677,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6584741331009153,0.8667058641952625,0.6671732138039803,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.6696634086617279,0.8667058641952625,0.6961424806491109,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȥİ","boundary":[0.6997931063105689,0.8667058641952625,0.718237149556953,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7892077030027601,0.8667058641952625,0.7985724957977964,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĀȉăĠ","boundary":[0.7985724957977964,0.8667058641952625,0.8345309095436719,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.8383475481956465,0.8667058641952625,0.8676488410218102,0.8784651227740091],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5276758181327691,0.882874844741039,0.541371889850381,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.541371889850381,0.882874844741039,0.5670042955861297,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄó","boundary":[0.5694944904438773,0.882874844741039,0.6013689846230469,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6038591794807945,0.882874844741039,0.6111637510635208,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6136539459212684,0.882874844741039,0.6193979953931396,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.6193979953931397,0.882874844741039,0.6421749776920045,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6446651725497521,0.882874844741039,0.6739332627778124,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"۹۵","boundary":[0.677749901429787,0.882874844741039,0.6930396978563573,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.6955282325841998,0.882874844741039,0.7182388096868582,0.8946341033197857],"dir":"ltr"},{"str":"۴۸۵۵۶۹۲","boundary":[0.6630245491709728,0.8990438252868157,0.7182404698167634,0.9108030838655623],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7497679968457533,0.8990438252868157,0.7510130942746271,0.9108030838655623],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.7535032891323747,0.8990438252868157,0.7740390960592668,0.9108030838655623],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôȈȪȌôɱĜ","boundary":[0.7765292909170144,0.8990438252868157,0.8330384527589285,0.9108030838655623],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.8368567515408082,0.8990438252868157,0.8676521612816204,0.9108030838655623],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25605,0.71625,0.86766,0.9108],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/2241eccc8608e71fd5aa7e9b87ee1cb9.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/60f9dcf327c18dad8cc1853923d51dcc.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.16156,0.19676,0.14736,0.07613]},"elements":[{"words":[{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.28065326111768246,0.19676473398352234,0.40165805474278365,0.24527167562085211],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.4114712901284525,0.19676473398352234,0.4820745398327419,0.24527167562085211],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.49051816804664966,0.19676473398352234,0.5193004627612111,0.24527167562085211],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ۱۰۰۰","boundary":[0.5288877129635394,0.19676473398352234,0.7333700637074851,0.24527167562085211],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.16155927701342632,0.2640864893468467,0.25338521239286976,0.30083417240542987],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.26389072194899255,0.2640864893468467,0.27779430990475007,0.30083417240542987],"dir":"ltr"},{"str":"ıÿôĜ","boundary":[0.27779430990475007,0.2640864893468467,0.35441968084002573,0.30083417240542987],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.3654439809915126,0.2640864893468467,0.5262690655543797,0.30083417240542987],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5257502749590156,0.2640864893468467,0.5381753097179854,0.30083417240542987],"dir":"ltr"},{"str":"ıÿóɍĠÿôĜ","boundary":[0.5454383780530826,0.2640864893468467,0.6728014692149661,0.30083417240542987],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸĬĨɊȜ","boundary":[0.6838205814604993,0.2640864893468467,0.8526350411919732,0.30083417240542987],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2068542613459503,0.3118584773230048,0.21839216418684762,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóĀʜó","boundary":[0.21797713171055635,0.3118584773230048,0.28413330843138473,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.2894706260764905,0.3118584773230048,0.36293137438004525,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"۹۵","boundary":[0.37241486646330074,0.3118584773230048,0.4106393575297267,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.4155574923737783,0.3118584773230048,0.47748033783643573,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"ıÿóɍĠÿôĜ","boundary":[0.48281350515677857,0.3118584773230048,0.5847039780862853,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"ɸĬĨɊȜ","boundary":[0.5941874701695409,0.3118584773230048,0.6695573678640355,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.6748905351843782,0.3118584773230048,0.7482267737450455,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.7539749735416797,0.3118584773230048,0.7967648218473097,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7963497893710184,0.3118584773230048,0.8078461889642866,0.3412566237698713],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.28345058000788564,0.37888625122186054,0.32673846728506506,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3264479445516612,0.37888625122186054,0.33934715391479386,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.33934715391479386,0.37888625122186054,0.3539023428583287,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35332129739152096,0.37888625122186054,0.3662205067546536,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲","boundary":[0.3662176015273196,0.37888625122186054,0.39155118388013865,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬćĨ","boundary":[0.3946307248542199,0.37888625122186054,0.4566282761626098,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.45967876486335063,0.37888625122186054,0.5137043723671378,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬĨóþȍþȝ","boundary":[0.5208308950175352,0.37888625122186054,0.6049372263379611,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.608307290045446,0.37888625122186054,0.6581609910975534,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄóĀɳ","boundary":[0.6615310548050385,0.37888625122186054,0.7309659880885678,0.39946495373466706],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۱","boundary":[0.30377555043682164,0.408284985631656,0.34671481043391644,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.34642428770051253,0.408284985631656,0.3593234970636452,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.3593234970636452,0.408284985631656,0.3801830293220444,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.37989250658864054,0.408284985631656,0.3927917159517732,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.39278881072443916,0.408284985631656,0.4065305360144431,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬćĨ","boundary":[0.4095345410778393,0.408284985631656,0.47153209238622923,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.47479466268235493,0.408284985631656,0.4970777563344332,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȝ","boundary":[0.5006599016373031,0.408284985631656,0.5522857913631742,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"ńɴóĀȝó","boundary":[0.5555483616592998,0.408284985631656,0.6163547697607338,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐɒɮɴǴ","boundary":[0.6199369150636036,0.408284985631656,0.6978696382991969,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7011467347319927,0.408284985631656,0.7109373508477038,0.4288636881444626],"dir":"ltr"},{"str":"ıȢĀĨóĀɃ","boundary":[0.35228122600593487,0.43768372004145145,0.4206702774492103,0.45826242255425803],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.4240955404760422,0.43768372004145145,0.4830716553570316,0.45826242255425803],"dir":"ltr"},{"str":"þüóī","boundary":[0.48649982361119753,0.43768372004145145,0.531211272282056,0.45826242255425803],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȚȈȏ","boundary":[0.5346394405362219,0.43768372004145145,0.5858063043433147,0.45826242255425803],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôĨôĄ","boundary":[0.5889381394094088,0.43768372004145145,0.6495353711427919,0.45826242255425803],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6526468696175475,0.43768372004145145,0.6624374857332586,0.45826242255425803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16156,0.19676,0.85264,0.45826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɦȭĤȡȹ","boundary":[0.4846417232148416,0.5593026759662804,0.5300628774201582,0.5769415638344003],"dir":"ltr"},{"str":"IJɫĀɓó","boundary":[0.4004565357239204,0.582527211659305,0.46042042789848303,0.6031059141721116],"dir":"ltr"},{"str":"ıþɓóÿ","boundary":[0.46477826889954144,0.582527211659305,0.531830915769159,0.6031059141721116],"dir":"ltr"},{"str":"ôɗÿIJģĐ","boundary":[0.5361887567702173,0.582527211659305,0.6142522152358423,0.6031059141721116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40046,0.5593,0.61425,0.60311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.46442134096993093,0.9091670770157942,0.501732760588516,0.9238661502392275],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóĀįȹ","boundary":[0.5040361908319326,0.9091670770157942,0.5353711427919235,0.9238661502392275],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46442,0.90917,0.53537,0.92387],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/26aa9f70102e6ad248ce2f3b243f8520.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/2a7af09b50e5bc88846de1af06e71b8c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.38735,0.50546,0.13915,0.14616]},"elements":[{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.4173815601070784,0.5054599707488443,0.4566436323642325,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46191661997551314,0.5054599707488443,0.46892444333769123,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.46892444333769123,0.5054599707488443,0.5054883894664758,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.5093940525846148,0.5054599707488443,0.5755004254082884,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5754775986220924,0.5054599707488443,0.5824854219842704,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5859322666998695,0.5054599707488443,0.6011851252360498,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.6025501670505718,0.5054599707488443,0.6435562057731019,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅĨɊȜ","boundary":[0.6488177799912845,0.5054599707488443,0.7147643653115858,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.7182112100271848,0.5054599707488443,0.7537753429205837,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.7572221876361827,0.5054599707488443,0.7812587935005916,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7847056382161905,0.5054599707488443,0.7947722509286352,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ۱۰۰۰","boundary":[0.7982190956442343,0.5054599707488443,0.8608101433937208,0.5216289512946208],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5432735686567475,0.5245684719578431,0.5502813920189256,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóĀʜó","boundary":[0.5502813920189256,0.5245684719578431,0.5815540891074727,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5850009338230717,0.5245684719578431,0.6242630060802259,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"۹۵","boundary":[0.6295337110128869,0.5245684719578431,0.6517898275540063,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.6552343895909857,0.5245684719578431,0.6852858536180457,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6887212849405467,0.5245684719578431,0.7039741434767272,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.7053391852912492,0.5245684719578431,0.7463452240137792,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.7516067982319617,0.5245684719578431,0.7873078918425368,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.7907547365581359,0.5245684719578431,0.8263188694515347,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.8297657141671337,0.5245684719578431,0.8538023200315425,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8538023200315425,0.5245684719578431,0.8608101433937206,0.5407374525036196],"dir":"ltr"},{"str":"IJɃĀȫó","boundary":[0.6638755732636079,0.5638373400557095,0.7045762518417067,0.579050880841963],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȫóÿ","boundary":[0.7077979414389176,0.5638373400557095,0.7547057419743095,0.579050880841963],"dir":"ltr"},{"str":"ôȯÿIJģĐ","boundary":[0.7579274315715205,0.5638373400557095,0.8139418747016954,0.579050880841963],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8171820332441014,0.5638373400557095,0.8218857000560295,0.579050880841963],"dir":"ltr"},{"str":"ɦȭĤȡȹ","boundary":[0.8218857000560293,0.5638373400557095,0.860814449355662,0.579050880841963],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóþȈĨý","boundary":[0.6722312145925419,0.6020549304366359,0.7270643715370728,0.6172684712228894],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôħĤĬĄ","boundary":[0.7317873684865841,0.6020549304366359,0.7759245159683745,0.6172684712228894],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7791671335782027,0.6020549304366359,0.7838708003901307,0.6172684712228894],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜóÿȜĮûɨĈ","boundary":[0.7838708003901306,0.6020549304366359,0.860804747971529,0.6172684712228894],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5122019548029634,0.6211637256270993,0.5478767976094129,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5485211355288551,0.6211637256270993,0.5637704662889871,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5669921558861981,0.6211637256270993,0.5893721596214904,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5940951565710016,0.6211637256270993,0.6003237564589429,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6035454460561539,0.6211637256270993,0.6401223619498226,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6433440515470337,0.6211637256270993,0.6872019859303992,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.690423125609579,0.6211637256270993,0.6951267924215071,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"IJɫôûĈ","boundary":[0.6951267924215071,0.6211637256270993,0.7478980680238231,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7522151320840857,0.6211637256270993,0.7583792981800829,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.7616224657079418,0.6211637256270993,0.796599275768329,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɫóĀĠĬȱȭĤ","boundary":[0.7998295565377993,0.6211637256270993,0.8608054016476792,0.6363772664133528],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.7557367864035361,0.6402725208175626,0.7934520326215527,0.6554860616038161],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7966714395401441,0.6402725208175626,0.8013751063520722,0.6554860616038161],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.8013751063520722,0.6402725208175626,0.8225953018323685,0.6554860616038161],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.8258384693602275,0.6402725208175626,0.8608152794206149,0.6554860616038161],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȜăȐ","boundary":[0.7636825831621326,0.6593813160080257,0.8029442403868103,0.6745948567942792],"dir":"ltr"},{"str":"۵۰۰","boundary":[0.8061659299840214,0.6593813160080257,0.8291687937081078,0.6745948567942792],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8323891344497707,0.6593813160080257,0.8370928012616988,0.6745948567942792],"dir":"ltr"},{"str":"ɋóĀȭȹ","boundary":[0.8370928012616988,0.6593813160080257,0.8608044366971717,0.6745948567942792],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.6363402436240636,0.678490111198489,0.6693733009608002,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.669375448753865,0.678490111198489,0.679040517545498,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.679040517545498,0.678490111198489,0.7087874514930794,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7087853037000146,0.678490111198489,0.7184503724916476,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.7184503724916476,0.678490111198489,0.7506672684637573,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506672684637573,0.678490111198489,0.7603323372553904,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"۵۷۳","boundary":[0.7603323372553904,0.678490111198489,0.7946970262923075,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7946970262923075,0.678490111198489,0.8043620950839405,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8043620950839405,0.678490111198489,0.8143278549046464,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8143248459191933,0.678490111198489,0.8190285127311213,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȴôɓ","boundary":[0.8190285127311213,0.678490111198489,0.8608288613584014,0.6937036519847425],"dir":"ltr"},{"str":"«.","boundary":[0.41581066218431595,0.7167077015794155,0.4282034281682542,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.4282034281682542,0.7167077015794155,0.46336280063915003,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.466584490236361,0.7167077015794155,0.5022593330428106,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5029036709622527,0.7167077015794155,0.5181530017223848,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5213746913195958,0.7167077015794155,0.543754695054888,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5484776920043993,0.7167077015794155,0.5547062918923406,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.5579279814895516,0.7167077015794155,0.5945048973832203,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.5977265869804314,0.7167077015794155,0.6415845213637968,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȜĨ","boundary":[0.6448062109610078,0.7167077015794155,0.7121180456120693,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7168388947685157,0.7167077015794155,0.7230674946564569,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ȰĬɀûĨ","boundary":[0.726289184253668,0.7167077015794155,0.7763112847330305,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7795329743302414,0.7167077015794155,0.8199544398099152,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅģĜ","boundary":[0.8231761294071263,0.7167077015794155,0.8516558654464713,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8543363111913509,0.7167077015794155,0.8602599244640895,0.731921242365669],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞĬĜ","boundary":[0.3873524040756191,0.7549256373885627,0.421931872419017,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȄȐ","boundary":[0.4303576646122561,0.7549256373885627,0.4616080537052026,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"،Ȣ","boundary":[0.4680986843470504,0.7549256373885627,0.4798256344808984,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.48046997240034056,0.7549256373885627,0.48588241092365503,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĜ","boundary":[0.48674152814957794,0.7549256373885627,0.5180133951731726,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĬģȌ","boundary":[0.5279426425117767,0.7549256373885627,0.55410276204113,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5620989956214075,0.7549256373885627,0.571355983730727,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"Āȑ","boundary":[0.5805335034966488,0.7549256373885627,0.5903918736641144,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"ijôȌ","boundary":[0.5916805495029988,0.7549256373885627,0.6116550250057068,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĤôħȫ","boundary":[0.6181478034406194,0.7549256373885627,0.6702532631928451,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĠÿôĜ","boundary":[0.6767460416277575,0.7549256373885627,0.7072232252173735,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȌôȅȟ","boundary":[0.7156490174106126,0.7549256373885627,0.7619769138185065,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóĀįȑ","boundary":[0.7684696922534191,0.7549256373885627,0.8088696798024447,0.7701391781748161],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.815356201622777,0.754925291960342,0.820059868434705,0.7701388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôɒȸ","boundary":[0.820059868434705,0.754925291960342,0.8608035028741,0.7701388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"۰۲۱","boundary":[0.5569632073709767,0.7740340871508052,0.5788277407707153,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5820494303679262,0.7740340871508052,0.5917144991595592,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.5949361887567701,0.7740340871508052,0.6756287742015812,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6788457946834341,0.7740340871508052,0.6835494614953621,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":"ɺɨģȹ","boundary":[0.6835494614953621,0.7740340871508052,0.713146049928407,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰۶","boundary":[0.7303048724812717,0.7740340871508052,0.7621351657017162,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.7653568552989273,0.7740340871508052,0.8055420635414723,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóþħİ","boundary":[0.8087637531386832,0.7740340871508052,0.8608047790989647,0.7892476279370587],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.7195895328809481,0.7845998912268582,0.7238636410799145,0.7998134320131117],"dir":"ltr"},{"str":"info@cppc.ir","boundary":[0.7233559526032912,0.797827120984397,0.8241781319388242,0.8113502683499557],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8269024051132001,0.7956531165710004,0.830900521903339,0.8085846262393158],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȭħȵó","boundary":[0.830900521903339,0.7956531165710004,0.8608042447446512,0.8085846262393158],"dir":"ltr"},{"str":"WWW.CPPC.ir","boundary":[0.7564444167756128,0.8423480299567113,0.8608473967087925,0.8538427052174362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38735,0.50546,0.86085,0.85384],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/51e668c8de4b5d9d7d6c9ae4c14457c5.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/8f9ce366522436bef178fa14558d4bb9.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.29077,0.11763,0.10187]},"elements":[{"words":[{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.46827906783705825,0.2907667771547005,0.5464238726680363,0.31134547966750703],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.13235302662433335,0.3498570515129022,0.1468459606964245,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȅȐ","boundary":[0.1539380356512897,0.3498570515129022,0.1787154744858785,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐǴ","boundary":[0.1840644130403204,0.3498570515129022,0.2093398908464587,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.21643196580132396,0.3498570515129022,0.23179646807362675,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅģħĐ","boundary":[0.23714540662806863,0.3498570515129022,0.3023138060553238,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȈȑ","boundary":[0.3076627446097657,0.3498570515129022,0.33888978812592085,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅĤý","boundary":[0.3442387266803628,0.3498570515129022,0.3806702774492105,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.38601921600365235,0.3498570515129022,0.40051215007574353,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.4058610886301854,0.3498570515129022,0.4238900994002781,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.4312311938409181,0.3498570515129022,0.4717715661250494,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȺôȪĨ","boundary":[0.4771205046794913,0.3498570515129022,0.5397489053518439,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5468409803067091,0.3498570515129022,0.5571752889663618,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5625242275208037,0.3498570515129022,0.6064263628628942,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6155081035090998,0.3498570515129022,0.6308726057814026,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6362215443358445,0.3498570515129022,0.6448376185436513,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6448376185436513,0.3498570515129022,0.6624183942393495,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜĢħďĤóɇü","boundary":[0.6634144721824485,0.3498570515129022,0.7587142293884498,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7587142293884498,0.3498570515129022,0.768943949864077,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7726792421506985,0.3498570515129022,0.7902600178463967,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.7912560957894957,0.3498570515129022,0.8365278383033473,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȸȫ","boundary":[0.8438664425491296,0.3498570515129022,0.8823648550499078,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅħİ","boundary":[0.13236547759862216,0.37778470267449643,0.17736329867812162,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.1826375313868311,0.37778470267449643,0.1971304654589222,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20240469816763168,0.37778470267449643,0.20925273402643763,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóý","boundary":[0.20925273402643763,0.37778470267449643,0.23811409242773254,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.24338832513644199,0.37778470267449643,0.29279379111415477,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3018033161094856,0.37778470267449643,0.30880076365975645,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑóýÿóī","boundary":[0.31407499636846586,0.37778470267449643,0.3648002656207849,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȑóÿýôĈ","boundary":[0.37007449832949435,0.37778470267449643,0.44144348295254104,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"،IJěȐôȌ","boundary":[0.44671771566125057,0.37778470267449643,0.4984888667538236,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.5037630994625331,0.37778470267449643,0.551923468011372,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5534175849260206,0.37778470267449643,0.5704505177530144,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ȾģȉȜĨ","boundary":[0.5757247504617239,0.37778470267449643,0.6386270725684288,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȈȅĨȢ","boundary":[0.6439013052771382,0.37778470267449643,0.7186071510095667,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7256245201186995,0.37778470267449643,0.7409890223910024,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĠ","boundary":[0.7462632550997118,0.37778470267449643,0.7752491232438942,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ôȐĬĠ","boundary":[0.7774902986158669,0.37778470267449643,0.8041851874909214,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĐĴČó","boundary":[0.8114515760858291,0.37778470267449643,0.8823723256344812,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2633223349727119,0.4057123538360907,0.27017037083151785,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.27017037083151785,0.4057123538360907,0.3107107431156491,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĀĜ","boundary":[0.31444603540227056,0.4057123538360907,0.34627072568428513,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁģȝ","boundary":[0.3519956836622469,0.4057123538360907,0.3954495839299429,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.39918487621656434,0.4057123538360907,0.4302625080412546,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.43399780032787605,0.4057123538360907,0.44849073439996723,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȉăİ","boundary":[0.4522260266865887,0.4057123538360907,0.5056158044366976,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ɆŅɃ","boundary":[0.5093510967233191,0.4057123538360907,0.5395820622963752,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóĬĨ","boundary":[0.5433173545829967,0.4057123538360907,0.5790018468945201,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5827371391811416,0.4057123538360907,0.5972300732532326,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"þȈħɄĴĐ","boundary":[0.6009653655398541,0.4057123538360907,0.6657353337898696,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6694706260764911,0.4057123538360907,0.6874996368465838,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6932221046296879,0.4057123538360907,0.7035564132893406,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.707291705575962,0.4057123538360907,0.7248724812716602,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"łôȅăȌ","boundary":[0.7258660690199016,0.4057123538360907,0.7651364419265815,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȄģČīóý","boundary":[0.7688717342132029,0.4057123538360907,0.8392944447903055,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĀČôȟ","boundary":[0.843029737076927,0.4057123538360907,0.8823748158293393,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ıóÿóý","boundary":[0.132372948183196,0.43364000499768496,0.1737848886675389,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.17992819938160226,0.43364000499768496,0.19795721015169504,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĬȫ","boundary":[0.20609018655709874,0.43364000499768496,0.24496212828653907,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.2510842723443109,0.4336417688864718,0.29498640768640144,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.30486252049222845,0.4336417688864718,0.3202270227645313,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.3263703334785947,0.4336417688864718,0.3439511091742929,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.3449471871173919,0.4336417688864718,0.39021892963124366,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȸȫ","boundary":[0.3983519060366474,0.4336417688864718,0.43685031853742556,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ȀģČīóý","boundary":[0.442993629251489,0.4336417688864718,0.5054726182323768,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȐóĬȑIJĨ","boundary":[0.5116134387515824,0.4336417688864718,0.5766075245387952,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"IJĈôȜȫó","boundary":[0.5827508352528586,0.4336417688864718,0.6564855049907656,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6626263255099712,0.4336417688864718,0.712031791487684,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7219079042935111,0.4336417688864718,0.7280088816949928,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨó","boundary":[0.7290049596380919,0.4336417688864718,0.7493249496773123,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.7554682603913757,0.4336417688864718,0.793916868994999,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄóĀɳ","boundary":[0.8000601797090624,0.4336417688864718,0.8588287783519062,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7563074560584367,0.46156942004806606,0.7619103944883688,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȫôȌ","boundary":[0.7619103944883688,0.46156942004806606,0.8071074311564881,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"Āɴ","boundary":[0.8108427234431095,0.46156942004806606,0.8233185996804251,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.8255572848575402,0.46156942004806606,0.8316582622590218,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.8353935545456432,0.46156942004806606,0.8823586295627633,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.7644752951918489,0.4894970712096603,0.7986407686401462,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅďȌôȑ","boundary":[0.8023760609267676,0.4894970712096603,0.8580817198945818,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8618170121812033,0.4894970712096603,0.8748656332358008,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.874863143040943,0.4894970712096603,0.8823586295627633,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ɒĄ","boundary":[0.7069517939778788,0.5174247223712545,0.7357135445848638,0.5350636102393744],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.7394488368714852,0.5174247223712545,0.7735147025254727,0.5350636102393744],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵","boundary":[0.7772499948120941,0.5174247223712545,0.7999605719147524,0.5350636102393744],"dir":"ltr"},{"str":"ĢɄóþü","boundary":[0.803695864201374,0.5174247223712545,0.8551681919110171,0.5350636102393744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8589034841976387,0.5174247223712545,0.8719521052522362,0.5350636102393744],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8719496150573784,0.5174247223712545,0.8823586295627636,0.5350636102393744],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĮȉȫÿ","boundary":[0.1832264624706885,0.5453523735328487,0.23835937662122078,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɴôĄ","boundary":[0.24209466890784218,0.5453523735328487,0.27499014297868823,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.28046608147087526,0.5453523735328487,0.29583058374317805,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôȈȫÿôĜ","boundary":[0.2995658760297995,0.5453523735328487,0.3776832887173423,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ĢɄóþü","boundary":[0.3834082466953041,0.5453523735328487,0.43488057440494743,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.4386158666915689,0.5453523735328487,0.4495478221170809,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.45328311440370234,0.5453523735328487,0.5026885803814151,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.5101566747598002,0.5453523735328487,0.5162576521612818,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨó","boundary":[0.5172537301043808,0.5453523735328487,0.5375737201436014,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȉȫÿ","boundary":[0.5413090124302229,0.5453523735328487,0.6140227022764535,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6195011309634982,0.5453523735328487,0.634865633235801,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóýÿôĜ","boundary":[0.6386009255224224,0.5453523735328487,0.6925634480898134,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ęÿþĨ","boundary":[0.6982884060677752,0.5453523735328487,0.7430870115586549,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ĢɄóþü","boundary":[0.7468223038452764,0.5453523735328487,0.7982946315549195,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉȫóý","boundary":[0.8020299238415411,0.5453523735328487,0.8520330365851133,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8557683288717348,0.5453523735328487,0.8688169499263323,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8688169499263323,0.5453523735328487,0.8823636099524794,0.5629912614009687],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.48493598124053267,0.5732800246944431,0.5343414472182455,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"ɆôȞôɄ","boundary":[0.540068895391065,0.5732800246944431,0.5892751457801579,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɁȌôĄ","boundary":[0.5930104380667793,0.5732800246944431,0.6366137500259401,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6420896885181272,0.5732800246944431,0.6490871360683981,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃɀȅĜ","boundary":[0.6528224283550195,0.5732800246944431,0.701331424183943,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȅȪɮɶòĬĄ","boundary":[0.7070563821619048,0.5732800246944431,0.7921936541534382,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉȫóþȐ","boundary":[0.7959289464400597,0.5732800246944431,0.8537014671398044,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8574367594264258,0.5732800246944431,0.8704853804810234,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8704853804810234,0.5732800246944431,0.8823636099524795,0.5909189125625629],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȄȐ","boundary":[0.7058386768764664,0.6012076758560373,0.7510357135445856,0.6188465637241571],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.754771005831207,0.6012076758560373,0.7984739255846778,0.6188465637241571],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĨÿôĜ","boundary":[0.8022092178712993,0.6012076758560373,0.8512909585175048,0.6188465637241571],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8570134263006088,0.6012076758560373,0.8700620473552064,0.6188465637241571],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8700620473552064,0.6012076758560373,0.8823636099524796,0.6188465637241571],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4276864014609152,0.6291353270176315,0.4363024756687219,0.6467742148857514],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍôɄǴ","boundary":[0.4363024756687219,0.6291353270176315,0.4775650044616,0.6467742148857514],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.48130029674822145,0.6291353270176315,0.5140712610761801,0.6467742148857514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5140613002967482,0.6291394427581342,0.522677374504555,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȍóý","boundary":[0.5264126667911764,0.6291394427581342,0.5564444167756126,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅɃôďĨ","boundary":[0.5601797090622341,0.6291394427581342,0.6215630123057129,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.6252983045923344,0.6291394427581342,0.6362302600178463,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĨþȟ","boundary":[0.6399655523044678,0.6291394427581342,0.6970159164954658,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍôȏ","boundary":[0.7007512087820872,0.6291394427581342,0.7358380543277512,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"IJİóĬĠ","boundary":[0.7395733466143727,0.6291394427581342,0.7858411670713233,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬɳ","boundary":[0.7915611446595697,0.6291394427581342,0.826398970719459,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"óÿóý","boundary":[0.8301342630060804,0.6291394427581342,0.8539654277947251,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8577007200813466,0.6291394427581342,0.870749341135944,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8707468509410863,0.6291394427581342,0.8823511589781902,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24510282429600125,0.6570670939197284,0.2519508601548072,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ýýĀĠIJĨ","boundary":[0.2519508601548072,0.6570670939197284,0.3084782834256781,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȥĠĀɳ","boundary":[0.31395671211272286,0.6570670939197284,0.34961630247566877,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȅȐ","boundary":[0.3550922409678558,0.6570670939197284,0.37986967980244457,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁăü","boundary":[0.383604972089066,0.6570670939197284,0.43438004523854,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.43811533752516146,0.6570670939197284,0.482017472867252,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĀČ","boundary":[0.4877424308452138,0.6570670939197284,0.5279839797464153,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5334599182386024,0.6570670939197284,0.543794226898255,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5475295191848765,0.6570670939197284,0.5655585299549691,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5712859781277888,0.6570670939197284,0.6151881134698793,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6209130714478411,0.6570670939197284,0.6384938471435393,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.6394899250866384,0.6570670939197284,0.6847616676004902,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.690486625578452,0.6570670939197284,0.7301305277137939,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7356089564008387,0.6570670939197284,0.7509734586731415,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȫ","boundary":[0.754708750959763,0.6570670939197284,0.7944522608894149,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉɃĀɴȡȏ","boundary":[0.7981875531760364,0.6570670939197284,0.851876154309075,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8556089564008387,0.6570670939197284,0.8686575774554363,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8686575774554363,0.6570670939197284,0.8823536491730481,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ýóĬĨ","boundary":[0.1323542717217625,0.6849947450813226,0.16193778663180422,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.17030982174355172,0.6849947450813226,0.18064413040320434,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.1872730291145285,0.6849947450813226,0.20530203988462126,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.2139230944821435,0.6849947450813226,0.25446346676627474,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĮȈȍ","boundary":[0.2610923654775989,0.6849947450813226,0.30514391251115436,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĠ","boundary":[0.3068870489115777,0.6849947450813226,0.32125547324078146,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȞ","boundary":[0.33161717404386926,0.6849947450813226,0.36824794040133674,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉăȑ","boundary":[0.3748768391126609,0.6849947450813226,0.41701093610575063,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóɗĄ","boundary":[0.4236398348170748,0.6849947450813226,0.4804411795222979,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿÿ","boundary":[0.48707007823362214,0.6849947450813226,0.5144871236174234,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĈ","boundary":[0.5154832015605225,0.6849947450813226,0.5409578949552807,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5475867936666048,0.6849947450813226,0.5620797277386959,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ijĬħďĨ","boundary":[0.5726904480275585,0.6849947450813226,0.6200041503247633,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6266330490360875,0.6849947450813226,0.6442138247317857,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.6452099026748848,0.6849947450813226,0.6657789121998801,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɇü","boundary":[0.6743999667974023,0.6849947450813226,0.7491307144784083,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.7557596131897324,0.6849947450813226,0.7954035153250745,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóɗĄ","boundary":[0.8020324140363987,0.6849947450813226,0.8588337587416219,0.7026336329494426],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7247890597439253,0.7129223962429169,0.7303919981738575,0.7305612841110368],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.7303919981738575,0.7129223962429169,0.7914764780344065,0.7305612841110368],"dir":"ltr"},{"str":"Āɴ","boundary":[0.795211770321028,0.7129223962429169,0.8076876465583435,0.7305612841110368],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.8099288219303163,0.7129223962429169,0.816029799331798,0.7305612841110368],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôûȉĨó","boundary":[0.8197650916184195,0.7129223962429169,0.8823685903421946,0.7305612841110368],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĨ","boundary":[0.6447118637033351,0.7408500474045111,0.676710867625392,0.7584889352726312],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۵","boundary":[0.6804461599120134,0.7408500474045111,0.7118475170682109,0.7584889352726312],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7155803191599747,0.7408500474045111,0.7649857851376874,0.7584889352726312],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7724538795160725,0.7408500474045111,0.7785548569175541,0.7584889352726312],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨó","boundary":[0.7795509348606532,0.7408500474045111,0.7998709248998739,0.7584889352726312],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.8036062171864952,0.7408500474045111,0.8420548257901185,0.7584889352726312],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.84579011807674,0.7408500474045111,0.8588387391313375,0.7584889352726312],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĨ","boundary":[0.526953039075308,0.7687776985661053,0.558952042997365,0.7864165864342252],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۱","boundary":[0.5626719790823632,0.7687806383807501,0.5909854946149536,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5947207869015751,0.7687806383807501,0.6441262528792878,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.651594347257673,0.7687806383807501,0.6576953246591546,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨó","boundary":[0.6586914026022537,0.7687806383807501,0.6790113926414743,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.6827466849280956,0.7687806383807501,0.721195293531719,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴóĀȝó","boundary":[0.7249305858183404,0.7687806383807501,0.7763780115794061,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐɒɮɴǴ","boundary":[0.7801108136711699,0.7687806383807501,0.8420469401730687,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8457772520699746,0.7687806383807501,0.8588258731245721,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĨ","boundary":[0.6047811741268755,0.7967082895423443,0.6367801780489325,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴","boundary":[0.6405129801406962,0.7967082895423443,0.6628002241175375,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.6665355164041589,0.7967082895423443,0.718680196725394,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.724156135217581,0.7967082895423443,0.7311535827678518,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.7348888750544733,0.7967082895423443,0.7998580588931087,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.8035933511797301,0.7967082895423443,0.8420419597833534,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8457772520699748,0.7967082895423443,0.8588258731245724,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĨ","boundary":[0.4806449604681569,0.8246359407039385,0.5126439643902138,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"۴۷","boundary":[0.5163792566768353,0.8246359407039385,0.5419535578659034,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.5456888501525248,0.8246359407039385,0.5978335304737599,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.603309468965947,0.8246359407039385,0.6103069165162177,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.6140422088028392,0.8246359407039385,0.6790113926414746,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.682746684928096,0.8246359407039385,0.7211952935317193,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴóĀȝó","boundary":[0.7249305858183407,0.8246359407039385,0.7763780115794064,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐɒɮɴǴ","boundary":[0.780113303866028,0.8246359407039385,0.8420444499782113,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8457747618751172,0.8246359407039385,0.8588233829297148,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȈĄó","boundary":[0.1323513664944286,0.8525635918655328,0.19159310216024444,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿôȄȉĐó","boundary":[0.19710639357529772,0.8525635918655328,0.2658108697005545,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȪĤóþûȉĨ","boundary":[0.2713241611156078,0.8525635918655328,0.3671717611903136,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.3726850526053669,0.8525635918655328,0.4277183589615893,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.43497229658220804,0.8525635918655328,0.44196974413247886,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ȥĨĀȑĬěȈȍó","boundary":[0.4474830355475321,0.8525635918655328,0.5105845732428568,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5178410010583333,0.8525635918655328,0.5281753097179859,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.5336886011330392,0.8525635918655328,0.5523899645147239,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ıýÿóĬĨ","boundary":[0.5579032559297772,0.8525635918655328,0.6111685239369987,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"Āȅȟó","boundary":[0.616681815352052,0.8525635918655328,0.6490792504513486,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİġôĄ","boundary":[0.6545925418664018,0.8525635918655328,0.7235460374774333,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİġóɗĄ","boundary":[0.7290593288924866,0.8525635918655328,0.8036655668306053,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮɳ","boundary":[0.8091788582456586,0.8525635918655328,0.836209923426509,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8434539002676968,0.8525635918655328,0.8588184025399996,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.13234887629957126,0.880491243027127,0.15314200336176387,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȟǴ","boundary":[0.15463612027641244,0.880491243027127,0.17928904936811385,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.1857685363879732,0.880491243027127,0.201133038660276,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20586938927971193,0.880491243027127,0.21271742513851788,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.21271742513851788,0.880491243027127,0.25325779742264914,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.2579941480420851,0.880491243027127,0.29258295461619954,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍý","boundary":[0.2973193052356355,0.880491243027127,0.33168399427255263,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.3364203448919886,0.880491243027127,0.35512170827367323,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.35985805889310923,0.880491243027127,0.42094253875365834,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.4256788893730943,0.880491243027127,0.47508435535080706,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4835535080620067,0.880491243027127,0.4905509556122775,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.49528730623171346,0.880491243027127,0.535628462927225,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5371225798418735,0.880491243027127,0.5541555126688672,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȍôăĨ","boundary":[0.5588918632883032,0.880491243027127,0.6068530162485223,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6115893668679584,0.880491243027127,0.6225213222934705,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.6272576729129065,0.880491243027127,0.6719815725580537,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6767158480151072,0.8804935948788428,0.6947448587852,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃğȍý","boundary":[0.701473365290834,0.8804935948788428,0.7524476540289279,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.7571840046483638,0.8804935948788428,0.8122173110045862,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8186967980244455,0.8804935948788428,0.8256942455747164,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.8304305961941523,0.8804935948788428,0.8688792047977756,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8753586918176348,0.8804935948788428,0.8823561393679057,0.8981324827469628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.29077,0.88237,0.89813],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/e63570cecef0c35ee79153de873da9fe.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/9e968c48417fe13ca1b62a821f0301c9.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13235,0.54872]},"elements":[{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.29192139284899044,0.06716653315008501,0.32761418581003965,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3324078109112038,0.06716653315008501,0.3387785594222748,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜĢħďĤóɯü","boundary":[0.33877855942227486,0.06716653315008501,0.43087219074892613,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4308514391251116,0.06716653315008501,0.4372221876361826,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4403556828321817,0.06716653315008501,0.454221917865073,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.4554628649691839,0.06716653315008501,0.49274108198966576,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅĨɊȜ","boundary":[0.4975243312789226,0.06716653315008501,0.5574757724791966,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.5606092676751956,0.06716653315008501,0.5929402975782855,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.5960737927742845,0.06716653315008501,0.6179252526510198,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6210587478470189,0.06716653315008501,0.6302102139492415,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.6333437091452405,0.06716653315008501,0.6656747390483304,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6688061590819481,0.06716653315008501,0.6933760816783912,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29192,0.06717,0.69338,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۶","boundary":[0.8575857560854133,0.06716653315008501,0.8676502936354767,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85759,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÿóȥĠĀɳ","boundary":[0.11764718089190479,0.12643055055378766,0.15330677125485068,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.15825976882691073,0.12643055055378766,0.1643607462283924,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȪĜ","boundary":[0.16535682417149145,0.12643055055378766,0.1957372014360124,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȚȈĄ","boundary":[0.20093921849384716,0.12643055055378766,0.26212330614870616,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.26533565751520055,0.12643055055378766,0.3197464151569861,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɴ","boundary":[0.3229587665234805,0.12643055055378766,0.3442748345058001,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ŃČ","boundary":[0.34576895142044867,0.12643055055378766,0.36471933428790804,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.36967233185996806,0.12643055055378766,0.3800066405196207,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3849621282865384,0.12643055055378766,0.3919595758368093,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.3951719272033037,0.12643055055378766,0.42933740065160103,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.4325497520180955,0.12643055055378766,0.476451887360186,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.48165390441802075,0.12643055055378766,0.5257801572973085,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.528992508663803,0.12643055055378766,0.572969349851626,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀȟ","boundary":[0.5761817012181205,0.12643055055378766,0.6193616800514642,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȪȫ","boundary":[0.6225715412231009,0.12643055055378766,0.6630870115586547,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6680400091307147,0.12643055055378766,0.6834045114030175,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6866168627695118,0.12643055055378766,0.7046458735396046,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7098503807922972,0.12643055055378766,0.7537525161343878,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7589545331922225,0.12643055055378766,0.7765353088879207,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.7775313868310197,0.12643055055378766,0.8228031293448714,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.8280051464027063,0.12643055055378766,0.8676490485380484,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.1176496710867628,0.1543599656041688,0.1522384776608772,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ùĀċĨ","boundary":[0.15535122123306175,0.1543599656041688,0.1973359065346866,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"،ĭþȍýĀĠ","boundary":[0.2004461599120134,0.1543599656041688,0.2569984851314618,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅħďĨ","boundary":[0.2621008943949867,0.1543599656041688,0.31364792795036234,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۲","boundary":[0.3167581813276892,0.1543599656041688,0.35884247442362394,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.3619527278009507,0.1543599656041688,0.3960185934549382,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.400874473427546,0.1543599656041688,0.41120878208719863,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.4143215256593832,0.1543599656041688,0.43235053642947596,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4374554358878586,0.1543599656041688,0.45503621158355684,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ɷŃĨóĀɃ","boundary":[0.45603228952665587,0.1543599656041688,0.4939579572101521,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.4970682105874789,0.1543599656041688,0.5514789682292645,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȚȈȏ","boundary":[0.554591711801449,0.1543599656041688,0.597423063354708,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôĨôĄ","boundary":[0.6005333167320348,0.1543599656041688,0.6501130963497899,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6549689763223977,0.1543599656041688,0.6653032849820504,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6684160285542349,0.1543599656041688,0.6770321027620416,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"٪۲۵","boundary":[0.6770321027620416,0.1543599656041688,0.711314615368653,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7113195957583686,0.1543599656041688,0.7193131212517384,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.7230484135383599,0.1543599656041688,0.7627670215194343,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰","boundary":[0.7658797650916189,0.1543599656041688,0.7863491668223043,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȑ","boundary":[0.7894619103944889,0.1543599656041688,0.83020149826724,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"،þȫ","boundary":[0.8333142418394245,0.1543599656041688,0.8676540289277641,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİňɴôȐóĬȑ","boundary":[0.11765216128162087,0.18228761676576302,0.2026176098279696,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.21004337089377303,0.18228761676576302,0.21704081844404383,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĐĴČó","boundary":[0.22272593330428164,0.18228761676576302,0.2936466828529339,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȚȈĄ","boundary":[0.29932930751831394,0.18228761676576302,0.360513395173173,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.36793915623897633,0.18228761676576302,0.374040133640458,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȲȈĨ","boundary":[0.37503621158355704,0.18228761676576302,0.41191599742679924,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4175986220921794,0.18228761676576302,0.43209155616427053,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.43777667102450835,0.18228761676576302,0.4816788063665989,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.48935358691817704,0.18228761676576302,0.5069343626138753,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.5079304405569742,0.18228761676576302,0.5532021830708259,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȄģČīóý","boundary":[0.5608769636224041,0.18228761676576302,0.6312996741995068,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.6369822988648869,0.18228761676576302,0.6697532631928456,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉăȑ","boundary":[0.6754358878582256,0.18228761676576302,0.7175699848513154,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.7232526095166953,0.18228761676576302,0.7628965116520374,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞĀĠ","boundary":[0.7685791363174175,0.18228761676576302,0.8069032351781534,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8202631305899694,0.18228761676576302,0.8271111664487754,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.8271111664487754,0.18228761676576302,0.8676515387329066,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɄý","boundary":[0.11764718089190479,0.21021585589028624,0.15567245636971092,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôɀĄǹȉĨ","boundary":[0.1595820622963747,0.21021585589028624,0.22559712797526404,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.22950424370707007,0.21021585589028624,0.2482056070887547,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóɗĄ","boundary":[0.2521127228205607,0.21021585589028624,0.3089140675257839,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.31282367345244766,0.21021585589028624,0.33785013177281126,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ùĀČ","boundary":[0.3417572475046173,0.21021585589028624,0.37495154495839306,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3806042872854801,0.21021585589028624,0.38760173483575094,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĤĬȑ","boundary":[0.3915113407624147,0.21021585589028624,0.4292626948058686,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.43491543713295566,0.21021585589028624,0.45027993940525846,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨó","boundary":[0.45418954533192224,0.21021585589028624,0.4730901243022267,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂĄó","boundary":[0.4769997302288905,0.21021585589028624,0.5253593143663493,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"IJďɄóīŃȅȺ","boundary":[0.5292689202930131,0.21021585589028624,0.5976496710867627,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6032999232189921,0.21021585589028624,0.6102973707692628,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ôĄÿôȐ","boundary":[0.6142069766959266,0.21021585589028624,0.6516595073564508,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȅăȌ","boundary":[0.6573122496835379,0.21021585589028624,0.6965826225902179,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7004922285168816,0.21021585589028624,0.7443943638589722,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"Āȅċȟ","boundary":[0.7502936354769763,0.21021585589028624,0.7915063603726994,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĨó","boundary":[0.7954134761045053,0.21021585589028624,0.8143389570233872,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8199916993504743,0.21021585589028624,0.8353562016227771,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȐǴ","boundary":[0.8392658075494409,0.21021585589028624,0.8676540289277638,0.22785474375840614],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĤĬȑ","boundary":[0.1176521612816204,0.23814350705188048,0.15540351532507427,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȈțħİ","boundary":[0.1597439249621284,0.23814350705188048,0.2285480088816951,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2346315549191725,0.23814350705188048,0.24162900246944333,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ȾģȉȜĨ","boundary":[0.24596941210649742,0.23814350705188048,0.3088717342132023,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİġôĄ","boundary":[0.31321214385025636,0.23814350705188048,0.38216563946128795,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.38824918549876536,0.23814350705188048,0.40361368777106815,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.40795409740812233,0.23814350705188048,0.42553487310382054,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"łóĀěȑ","boundary":[0.42653095104691957,0.23814350705188048,0.46094544398099163,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóɗĄ","boundary":[0.46528585361804575,0.23814350705188048,0.5220871983232689,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȝī","boundary":[0.5264276079603231,0.23814350705188048,0.5645026873352842,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5688430969723383,0.23814350705188048,0.5868721077424309,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ıłŅČ","boundary":[0.5932046732656832,0.23814350705188048,0.6402195521799582,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6435638838739133,0.23814350705188048,0.6580568179460043,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6623972275830585,0.23814350705188048,0.6692452634418645,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"þȍǴIJħȐ","boundary":[0.6692452634418645,0.23814350705188048,0.7220124924775365,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.7263529021145907,0.23814350705188048,0.7631579821121005,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7674983917491547,0.23814350705188048,0.7819913258212458,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"IJɃôĜ","boundary":[0.7863317354582999,0.23814350705188048,0.8226387764842602,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8307144784079357,0.23814350705188048,0.8377119259582065,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":"ĥȢij","boundary":[0.8420523355952605,0.23814350705188048,0.8676515387329061,0.2557823949200004],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.11764967108676268,0.2660711582134747,0.12449770694556862,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.12449770694556864,0.2660711582134747,0.16503807922969987,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.16891780281807067,0.2660711582134747,0.19974641515698618,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"ġɺȈȑ","boundary":[0.20362613874535698,0.2660711582134747,0.23597376994749852,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿþȫ","boundary":[0.23985349353586932,0.2660711582134747,0.2876901367532011,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.29156986034157195,0.2660711582134747,0.3060627944136631,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.3099425180020339,0.2660711582134747,0.32027682666168644,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.32415406005519953,0.2660711582134747,0.36379796219054156,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.3676776857789124,0.2660711582134747,0.392704144099276,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"úċĄ","boundary":[0.3965838676876468,0.2660711582134747,0.44018717964680765,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"،ĊȄȑĀĨĀȅȺ","boundary":[0.44406690323517845,0.2660711582134747,0.5217111788997492,0.2837100460815946],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȈȍ","boundary":[0.52559090248812,0.2660711582134747,0.5827097470377057,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĠ","boundary":[0.5844503932432713,0.2660723341393326,0.598818817572475,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.604690697047044,0.2660723341393326,0.6156226524725561,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.6195023760609268,0.2660723341393326,0.630434331486439,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"úȅûĈôȐ","boundary":[0.6343140550748098,0.2660723341393326,0.7032426487372638,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ȀģȺó","boundary":[0.7071223723256346,0.2660723341393326,0.751746664176472,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.757369524165266,0.2660723341393326,0.7643669717155369,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ĦįȄĨ","boundary":[0.7682466953039077,0.2660723341393326,0.8063964805246012,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑ","boundary":[0.810276204112972,0.2660723341393326,0.8301728610263756,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ijóɗĄ","boundary":[0.8321650169125735,0.2660723341393326,0.8676502936354772,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2560683973520929,0.29399998530092686,0.26291643321089886,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.26291643321089886,0.29399998530092686,0.31486189794351416,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅħȮȑ","boundary":[0.3185971902301356,0.29399998530092686,0.3758218680611759,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.37955716034779735,0.29399998530092686,0.3898914690074499,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȅȯôɁȉĨ","boundary":[0.39362676129407137,0.29399998530092686,0.46975201809541606,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤĬȄɄ","boundary":[0.47348731038203756,0.29399998530092686,0.5160447405009444,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"،ĢȄɄ","boundary":[0.5197800327875658,0.29399998530092686,0.5560870738135261,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİġôĄ","boundary":[0.5598223661001475,0.29399998530092686,0.6287708813214635,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİșĄôȏ","boundary":[0.632506173608085,0.29399998530092686,0.7088804498952045,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7143588785822492,0.29399998530092686,0.7246931872419019,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"IJİôĠ","boundary":[0.7284284795285234,0.29399998530092686,0.7690435576583871,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"Ǵ","boundary":[0.7735234182074749,0.29399998530092686,0.777756749465646,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"Įěȅȑÿ","boundary":[0.7814920417522674,0.29399998530092686,0.8229537861337654,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĈ","boundary":[0.8239498640768643,0.29399998530092686,0.8494245574716225,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8531598497582439,0.29399998530092686,0.867652783830335,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ȾɄóī","boundary":[0.11765091618419171,0.3219276364625211,0.15901305277137967,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.16321899188611538,0.3219276364625211,0.20286289402145746,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.20706883313619318,0.3219276364625211,0.23209529145655677,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅħİó","boundary":[0.2363012305712925,0.3219276364625211,0.29307767332793816,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.297283612442674,0.3219276364625211,0.3117765465147651,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.3159824856295009,0.3219276364625211,0.32631679428915344,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.3305202432090315,0.3219276364625211,0.36468571665732885,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.36889165577206456,0.3219276364625211,0.4127937911141551,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿôĜÿþȐóȂĄý","boundary":[0.4189893959202312,0.3219276364625211,0.5299524787814651,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5359015542966241,0.3219276364625211,0.542899001846895,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĤĬȋăĨ","boundary":[0.5471049409616306,0.3219276364625211,0.6130702027433651,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĐĬħȚĨ","boundary":[0.6172761418581008,0.3219276364625211,0.681921600365229,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6861275394799647,0.3219276364625211,0.7111539978003283,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7153599369150642,0.3219276364625211,0.7361530639772567,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7383942393492297,0.3219276364625211,0.7624246197264941,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7666305588412299,0.3219276364625211,0.8071709311253611,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĨó","boundary":[0.8113768702400967,0.3219276364625211,0.8441229326194779,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôĜ","boundary":[0.11765091618419184,0.34985528762411533,0.15953599369150678,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.1668372450144228,0.34985528762411533,0.1738346925646936,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉɃÿ","boundary":[0.17740314179584593,0.34985528762411533,0.20768391126605698,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮɳ","boundary":[0.21125236049720933,0.34985528762411533,0.2382834256780597,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.24358256033534664,0.34985528762411533,0.25391686899499927,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"IJģďɃ","boundary":[0.25748531822615156,0.34985528762411533,0.2967058872356766,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅďȯī","boundary":[0.30027184627197123,0.34985528762411533,0.36516632426487416,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.3687322833011688,0.34985528762411533,0.37966423872668087,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.3832326879578332,0.34985528762411533,0.4140613002967487,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.4176297495279011,0.34985528762411533,0.4589420822179341,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȉȪɮɳ","boundary":[0.46251053144908644,0.34985528762411533,0.521035090995871,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"Āěɀȑ","boundary":[0.5245960696424501,0.34985528762411533,0.5573670339704088,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5626678287576004,0.3498570515129022,0.5696652763078711,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ɇħďȑ","boundary":[0.5732337255390235,0.3498570515129022,0.6148448816119862,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6184108406482808,0.3498570515129022,0.6293427960737928,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6329112453049451,0.3498570515129022,0.6432455539645978,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóɗĄ","boundary":[0.6468140031957502,0.3498570515129022,0.7036153479009734,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ùĀČ","boundary":[0.7071813069372679,0.3498570515129022,0.7403756043910437,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7456871900226193,0.3498570515129022,0.7526846375728902,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7562530868040425,0.3498570515129022,0.7738338624997406,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠĀɳ","boundary":[0.7748299404428397,0.3498570515129022,0.8104895308057857,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8157986262425035,0.3498570515129022,0.8227960737927743,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬħȐ","boundary":[0.8263645230239267,0.3498570515129022,0.8676519537653823,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35956504596484684,0.37778470267449643,0.3664130818236528,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ýýĀĠĀɳ","boundary":[0.3664130818236528,0.37778470267449643,0.4102654132685884,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.41400070555520985,0.37778470267449643,0.4450783373799001,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"IJďɄóī","boundary":[0.44881362966652155,0.37778470267449643,0.4920932162941752,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.49756666459150445,0.37778470267449643,0.5045641121417752,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐĬȐôɄ","boundary":[0.5082994044283967,0.37778470267449643,0.5534217352507836,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤȥȈĨ","boundary":[0.557157027537405,0.37778470267449643,0.6070356305380898,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6125115690302769,0.37778470267449643,0.6195090165805478,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôğȍôȝ","boundary":[0.6232443088671692,0.37778470267449643,0.6758173027039369,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6795451244059851,0.37778470267449643,0.6940380584780763,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6977733507646977,0.37778470267449643,0.7416754861067882,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.74740044408475,0.37778470267449643,0.7649812197804482,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.7659772977235473,0.37778470267449643,0.811249040237399,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐóīŃɶ","boundary":[0.8169739982153608,0.37778470267449643,0.8551735873332093,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.860652016020254,0.37778470267449643,0.8676494635705247,0.3954235905426164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.12643,0.86765,0.39542],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IJɫĀɓó","boundary":[0.1470617775840964,0.4336417688864718,0.19310548050384987,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ıþɓóÿ","boundary":[0.19686567473904876,0.4336417688864718,0.24983211936334063,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ôɗÿIJģĐ","boundary":[0.2535923135985395,0.4336417688864718,0.31671626304758393,0.4512806567545917],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14706,0.43364,0.31672,0.45128],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/2651af806766524bf360fd5b51193183.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/6b67032fe4de2fc5f144f16c11ce4478.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.26284,0.11762,0.08849]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۱","boundary":[0.1323528191080952,0.3308952470546733,0.14668804083919568,0.3470642276004499],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.1323528191080953,0.3661727288094486,0.15262300525016093,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":"۲۹","boundary":[0.13235510178671492,0.401450210564224,0.15321878436987704,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"۳۵","boundary":[0.13236194982257377,0.4367276923189993,0.1571061860590593,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":"۳۹","boundary":[0.1323665151798129,0.4720051740737747,0.1560835460374775,0.4881741546195512],"dir":"ltr"},{"str":"۴۵","boundary":[0.13236651517981277,0.50728265582855,0.15512482101724456,0.5234516363743266],"dir":"ltr"},{"str":"۵۱","boundary":[0.13236651517981277,0.5425601375833253,0.1511757870053331,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":"۵۷","boundary":[0.13236879785843228,0.5778376193381007,0.15706738052252575,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":"۶۹","boundary":[0.1323733632156715,0.613115101092876,0.15405881010189038,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":"۷۵","boundary":[0.13237564589429113,0.6483925828476514,0.1570742285583846,0.664561563393428],"dir":"ltr"},{"str":"۸۱","boundary":[0.1323530266243334,0.683672710435607,0.15257755919400698,0.6998416909813836],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۷","boundary":[0.1323530266243334,0.7189501921903824,0.15919732719085275,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹","boundary":[0.13235759198157263,0.7542276739451577,0.1632422337047875,0.7703966544909343],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۵","boundary":[0.13235759198157263,0.7895051556999331,0.16228350868455463,0.8056741362457097],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۷","boundary":[0.13235759198157263,0.8247826374547084,0.16563904625536957,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۳","boundary":[0.13235987466019225,0.8600601192094838,0.16324451638340712,0.8762290997552604],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۱","boundary":[0.13235987466019225,0.8953376009642591,0.1569443233933056,0.9115065815100356],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.3309,0.16564,0.91151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.44065035589034846,0.26283853803017726,0.5023864367386748,0.28341724054298384],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.5067733300130736,0.26283853803017726,0.5740583950694141,0.28341724054298384],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44065,0.26284,0.57406,0.28342],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ĮĨþɩĨ","boundary":[0.8398256863599577,0.3308952470546733,0.8823519890431426,0.3470642276004499],"dir":"ltr"},{"str":"ıýī","boundary":[0.7183917491543715,0.3661727288094486,0.7485687605055098,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7497078171366911,0.3661727288094486,0.755414513685696,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7563275851335368,0.3661727288094486,0.7629016995579906,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.7663485442735896,0.3661727288094486,0.8077335076469735,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8111803523625725,0.3661727288094486,0.8161794185395008,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.8161794185395008,0.3661727288094486,0.8387322833011684,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421791280167674,0.3661727288094486,0.8823542717217624,0.38234170935522527],"dir":"ltr"},{"str":"ɤīŃɚĨ","boundary":[0.4865948660482684,0.401450210564224,0.5364713938865717,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5410572952333521,0.401450210564224,0.5476085828716097,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ɤĀɛ","boundary":[0.5510554275872088,0.401450210564224,0.5863912926186475,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5898381373342465,0.401450210564224,0.5991742928884187,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþɓĎȵôɗ","boundary":[0.6026211376040177,0.401450210564224,0.670603872253004,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ıijôĜ","boundary":[0.6740461516113637,0.401450210564224,0.7116692606196436,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ıýī","boundary":[0.7169354001950655,0.401450210564224,0.7471124115462037,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7482537508560047,0.401450210564224,0.7539604474050097,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7548735188528504,0.401450210564224,0.7614476332773041,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.7648944779929031,0.401450210564224,0.806279441366287,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8097262860818861,0.401450210564224,0.8147253522588144,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.8147253522588144,0.401450210564224,0.8387391313370273,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421859760526262,0.401450210564224,0.8823611197576212,0.41761919111000056],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôĨþɇ","boundary":[0.6364070638527466,0.4367276923189993,0.692081595384839,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôɂȸó","boundary":[0.695528440100438,0.4367276923189993,0.7331698105376747,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȰȵ","boundary":[0.7366166552532738,0.4367276923189993,0.7861051277262447,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":"ʢİ","boundary":[0.7867899313121254,0.4367276923189993,0.8016273423395383,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8050741870551372,0.4367276923189993,0.8100732532320656,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.8100732532320656,0.4367276923189993,0.8387436966942665,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421905414098654,0.4367276923189993,0.8823656851148604,0.4528966728647759],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôďĤóɮŅɫ","boundary":[0.663233102990309,0.4720051740737747,0.7292481686691984,0.4881741546195512],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôĨþɇ","boundary":[0.7326950133847974,0.4720051740737747,0.7883695449168897,0.4881741546195512],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7918141069538691,0.4720051740737747,0.7968131731307975,0.4881741546195512],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.7968131731307975,0.4720051740737747,0.838768806159082,0.4881741546195512],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421905414098653,0.4720051740737747,0.8823656851148602,0.4881741546195512],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7347699682500155,0.50728265582855,0.7500205441075763,0.5234516363743266],"dir":"ltr"},{"str":"łóýÿôȬȸó","boundary":[0.7513878686007179,0.50728265582855,0.7948226773745044,0.5234516363743266],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7982718047687232,0.50728265582855,0.8032708709456514,0.5234516363743266],"dir":"ltr"},{"str":"ĦɂȰȷ","boundary":[0.8032708709456514,0.50728265582855,0.8387436966942663,0.5234516363743266],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421905414098653,0.50728265582855,0.8823656851148602,0.5234516363743266],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7044126252879287,0.5425601375833253,0.7436746975450829,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7505455601900848,0.5425601375833253,0.764606860486833,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":"ɸʟ","boundary":[0.7680537052024321,0.5425601375833253,0.785310755566623,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7862238270144638,0.5425601375833253,0.7927979414389176,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7962447861545165,0.5425601375833253,0.8012438523314448,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":"Ħɒɓ","boundary":[0.8012438523314448,0.5425601375833253,0.8387482620515054,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421951067671044,0.5425601375833253,0.8823702504720994,0.558729118129102],"dir":"ltr"},{"str":"ȪɬĬĨ","boundary":[0.6203233102990308,0.5778376193381007,0.6607952022245739,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":"ȦóÿýôĈ","boundary":[0.6642420469401729,0.5778376193381007,0.7232766814003194,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7278580173898607,0.5778376193381007,0.7344093050281183,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":"ȦóÿýôĈ","boundary":[0.7378561497437173,0.5778376193381007,0.7968907842038638,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8003330635622237,0.5778376193381007,0.805332129739152,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɨİ","boundary":[0.805332129739152,0.5778376193381007,0.838750544730125,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.842197389445724,0.5778376193381007,0.882372533150719,0.5940065998838773],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6427894332731535,0.613115101092876,0.6820515055303077,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6889223681753096,0.613115101092876,0.7029836684720578,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7091697275311792,0.613115101092876,0.7315513913963767,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":"ȨüôĈ","boundary":[0.7368106829359397,0.613115101092876,0.7909832119363339,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7944254912946938,0.613115101092876,0.7994245574716221,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɒİ","boundary":[0.7994245574716221,0.613115101092876,0.8387551100873643,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8422019548029632,0.613115101092876,0.8823770985079582,0.6292840816386527],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȭģɄȹ","boundary":[0.6366284836788478,0.6483925828476514,0.67595903629459,0.664561563393428],"dir":"ltr"},{"str":"ĀăĜ","boundary":[0.6793832617402311,0.6483952286808317,0.7055199319346739,0.6645642092266083],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7107906368673349,0.6483952286808317,0.720126792421507,0.6645642092266083],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȭģɄȹ","boundary":[0.720126792421507,0.6483952286808317,0.7594573450372492,0.6645642092266083],"dir":"ltr"},{"str":"Įɫôɗó","boundary":[0.7629041897528481,0.6483952286808317,0.8044945942019962,0.6645642092266083],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8079391562389757,0.6483952286808317,0.8129382224159041,0.6645642092266083],"dir":"ltr"},{"str":"Ħįȸ","boundary":[0.8129382224159041,0.6483952286808317,0.8387439042105045,0.6645642092266083],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421770528543859,0.6483952286808317,0.8823521965593808,0.6645642092266083],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7137581190728175,0.683672710435607,0.7581790450102721,0.6998416909813836],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊ","boundary":[0.763449749942933,0.683672710435607,0.789814687999336,0.6998416909813836],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.7911842951710971,0.683672710435607,0.8008856793044056,0.6998416909813836],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8043325240200047,0.683672710435607,0.8093315901969329,0.6998416909813836],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİý","boundary":[0.8093315901969329,0.683672710435607,0.8387324908174065,0.6998416909813836],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421793355330055,0.683672710435607,0.8823544792380005,0.6998416909813836],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.29517649256054296,0.7189501921903824,0.313597709020731,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊóýĀʞ","boundary":[0.3170422710577104,0.7189501921903824,0.3675122953371102,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀʛ","boundary":[0.37095914005270925,0.7189501921903824,0.4008394031832992,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ȪɬĬĨ","boundary":[0.40428624789889817,0.7189501921903824,0.4447581398244414,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ýī","boundary":[0.4482049845400404,0.7189501921903824,0.46313370271223736,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.4642704766647992,0.7189501921903824,0.46997717321380417,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.4708902446616449,0.7189501921903824,0.47746435908609863,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4774643590860986,0.7189501921903824,0.4868005146402707,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ȪɬĬĨ","boundary":[0.4902473593558697,0.7189501921903824,0.5307192512814128,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ýī","boundary":[0.5341660959970118,0.7189501921903824,0.5490948141692088,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.5502361534790099,0.7189501921903824,0.5559428500280148,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.5568559214758556,0.7189501921903824,0.5634300359003094,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɅÿôɇ","boundary":[0.5668768806159082,0.7189501921903824,0.6237657971736289,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6283471331631701,0.7189501921903824,0.6348984208014278,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"IJģɇóý","boundary":[0.6383452655170267,0.7189501921903824,0.6835194753989501,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6869640374359295,0.7189501921903824,0.6939718607981076,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6939718607981076,0.7189501921903824,0.7187389238207891,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ʢȸóĀȹ","boundary":[0.7194237274066696,0.7189501921903824,0.7446929797256636,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7446929797256636,0.7189501921903824,0.7517008030878417,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȬĐ","boundary":[0.7567455228371621,0.7189501921903824,0.7844115877067381,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7878584324223371,0.7189501921903824,0.7928574985992655,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊôȵ","boundary":[0.7928574985992655,0.7189501921903824,0.8387439042105046,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421839008902448,0.7189501921903824,0.8823590445952397,0.735119172736159],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬɅĀĨ","boundary":[0.6770366681192805,0.7542276739451577,0.7333960032372535,0.7703966544909343],"dir":"ltr"},{"str":"ıijôĜ","boundary":[0.7368428479528525,0.7542276739451577,0.7744659569611324,0.7703966544909343],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7797320965365541,0.7542276739451577,0.7847311627134824,0.7703966544909343],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊóīý","boundary":[0.7847311627134824,0.7542276739451577,0.8387393388532653,0.7703966544909343],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421839008902448,0.7542276739451577,0.8823590445952397,0.7703966544909343],"dir":"ltr"},{"str":"ňʛôȵ","boundary":[0.7287827097470377,0.7895051556999331,0.7597312664716014,0.8056741362457097],"dir":"ltr"},{"str":"ʟ","boundary":[0.7613245761480837,0.7895051556999331,0.7670358380543278,0.8056741362457097],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.7684008798688499,0.7895051556999331,0.7781113947166367,0.8056741362457097],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.781555956753616,0.7895051556999331,0.7865550229305444,0.8056741362457097],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɍȭĄ","boundary":[0.7865550229305444,0.7895051556999331,0.8387370561746458,0.8056741362457097],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421816182116252,0.7895051556999331,0.88235676191662,0.8056741362457097],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊ","boundary":[0.6395550851854158,0.8247826374547084,0.6697366618937932,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.6747768162858744,0.8247826374547084,0.6804606860486833,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"ńŃĨ","boundary":[0.6813737574965241,0.8247826374547084,0.7007308721907488,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.705319056216149,0.8247826374547084,0.7118703438544066,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"ɔóĀȱĐó","boundary":[0.7153171885700057,0.8247826374547084,0.7680470646828116,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7714939093984106,0.8247826374547084,0.7764929755753388,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýÿôįɆ","boundary":[0.7764929755753388,0.8247826374547084,0.8387598829608418,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421861835688643,0.8247826374547084,0.8823613272738593,0.8409516180004849],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜīŃȱĨ","boundary":[0.6959167029820084,0.8600601192094838,0.7365712091971197,0.8762290997552604],"dir":"ltr"},{"str":"ıijôĜ","boundary":[0.7400180539127187,0.8600601192094838,0.7776411629209986,0.8762290997552604],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7829050198178008,0.8600601192094838,0.7879040859947292,0.8762290997552604],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİýɍȸôȷ","boundary":[0.7879040859947292,0.8600601192094838,0.8387484695677437,0.8762290997552604],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421839008902448,0.8600601192094838,0.8823590445952397,0.8762290997552604],"dir":"ltr"},{"str":"Ďɬóī","boundary":[0.6101130963497894,0.8953376009642591,0.6371400112058769,0.9115065815100356],"dir":"ltr"},{"str":"ɤĴɇ","boundary":[0.6405868559214759,0.8953376009642591,0.6862586897424724,0.9115065815100356],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȰĄó","boundary":[0.6887947456888502,0.8953376009642591,0.7241077839340929,0.9115065815100356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7275523459710723,0.8953376009642591,0.7368885015252444,0.9115065815100356],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȰĄó","boundary":[0.7368885015252444,0.8953376009642591,0.7722015397704871,0.9115065815100356],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7756483844860862,0.8953376009642591,0.7806474506630144,0.9115065815100356],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİýɍȸôɓ","boundary":[0.7806474506630144,0.8953376009642591,0.8387347734960261,0.9115065815100356],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8421839008902448,0.8953376009642591,0.8823590445952397,0.9115065815100356],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29518,0.3309,0.88238,0.91151],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/bc2e009a173904fb249387d9be816723.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/c6fdd353e26037f3fdbb569c39f6b15c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13233,0.53786]},"elements":[{"words":[{"str":"۲۲۷","boundary":[0.11764697337566665,0.12847210483379035,0.1512023490838158,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۳","boundary":[0.1176515387329059,0.16374958658856578,0.1520743323165038,0.17991856713434237],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۳","boundary":[0.11765382141152553,0.19902706834334122,0.15406254539417716,0.2151960488891178],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸۵","boundary":[0.11765838676876464,0.23430455009811654,0.15260619643487103,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"۲۹۵","boundary":[0.11766295212600388,0.2695820318528919,0.15016829566913614,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"۳۱۱","boundary":[0.1176652348046235,0.3048595136076673,0.14510303181223935,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"۳۴۱","boundary":[0.11767436551910174,0.34013699536244263,0.149061196538629,0.35630597590821916],"dir":"ltr"},{"str":"۳۷۹","boundary":[0.11764635082695227,0.3754155060523434,0.15442030338874024,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":"۳۸۷","boundary":[0.11764863350557177,0.4106929878071187,0.15686505219033384,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"۳۹۹","boundary":[0.11765776422005024,0.44597046956189407,0.1519892506588641,0.46213945010767066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.12847,0.15687,0.46214],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.29192139284899044,0.06716653315008501,0.32761418581003965,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3324078109112038,0.06716653315008501,0.3387785594222748,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜĢħďĤóɯü","boundary":[0.33877855942227486,0.06716653315008501,0.43087219074892613,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4308514391251116,0.06716653315008501,0.4372221876361826,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4403556828321817,0.06716653315008501,0.454221917865073,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.4554628649691839,0.06716653315008501,0.49274108198966576,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅĨɊȜ","boundary":[0.4975243312789226,0.06716653315008501,0.5574757724791966,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.5606092676751956,0.06716653315008501,0.5929402975782855,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.5960737927742845,0.06716653315008501,0.6179252526510198,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6210587478470189,0.06716653315008501,0.6302102139492415,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.6333437091452405,0.06716653315008501,0.6656747390483304,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6688061590819481,0.06716653315008501,0.6933760816783912,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29192,0.06717,0.69338,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۸","boundary":[0.8557803648135464,0.06716653315008501,0.8676502936354767,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85578,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6004654589221606,0.12847210483379035,0.6448863848596152,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":"ɮôɆôɬ","boundary":[0.6501593724708958,0.12847210483379035,0.6945460582290565,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6991228288613585,0.12847210483379035,0.7056741164996161,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɨģɄȹ","boundary":[0.7091209612152151,0.12847210483379035,0.7664892402830521,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.769931519641412,0.12847210483379035,0.7749305858183404,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİþɨİ","boundary":[0.7749305858183404,0.12847210483379035,0.8240310029259791,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274778476415781,0.12847210483379035,0.8676529913465729,0.14464108537956694],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6275654194940755,0.16374958658856578,0.6719863454315301,0.17991856713434237],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȪȭɫôďĨ","boundary":[0.677257050364191,0.16374958658856578,0.7602369835439623,0.17991856713434237],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7636792629023221,0.16374958658856578,0.7686783290792505,0.17991856713434237],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİþɂİ","boundary":[0.7686783290792505,0.16374958658856578,0.8240332856045987,0.17991856713434237],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274801303201976,0.16374958658856578,0.8676552740251926,0.17991856713434237],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸĬȸôɬ","boundary":[0.6267459378696384,0.19902706834334122,0.6701898773579034,0.2151960488891178],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȪȭĐĬȰħĨ","boundary":[0.6736298740376434,0.19902706834334122,0.7681784224615577,0.2151960488891178],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7716252671771566,0.19902706834334122,0.776624333354085,0.2151960488891178],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊŅȸ","boundary":[0.776624333354085,0.19902706834334122,0.8240355682832181,0.2151960488891178],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274824129988172,0.19902706834334122,0.8676575567038121,0.2151960488891178],"dir":"ltr"},{"str":"IJģûĨ","boundary":[0.3360376849488473,0.23430455009811654,0.3773541679636432,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"Įħʖʛ","boundary":[0.38080101267924216,0.23430455009811654,0.411662827616261,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41510967233186,0.23430455009811654,0.42444582788603213,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"IJĈôćȱɇó","boundary":[0.4278926726016311,0.23430455009811654,0.5025522422129532,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5060013696071718,0.23430455009811654,0.545263441864326,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5505341467969869,0.23430455009811654,0.559870302351159,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"IJĈôćȱɇó","boundary":[0.559870302351159,0.23430455009811654,0.6345298719624812,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȬȸó","boundary":[0.6395791570690407,0.23430455009811654,0.6649397165328187,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6683865612484177,0.23430455009811654,0.7076486335055718,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȭĤĬȳăĨ","boundary":[0.7129216211168524,0.23430455009811654,0.774485463487518,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7779300255244974,0.23430455009811654,0.7829290917014257,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱăʖʛ","boundary":[0.7829290917014257,0.23430455009811654,0.8240401336404574,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274869783560563,0.23430455009811654,0.8676621220610513,0.25047353064389316],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.44140841270829445,0.2695820318528919,0.4858293386457491,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɫĴȱɇó","boundary":[0.49110004357841003,0.2695820318528919,0.5561837763805019,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.559623773060242,0.2695820318528919,0.5739818215775384,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȭĄÿ","boundary":[0.5774286662931374,0.2695820318528919,0.6328064496046815,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅȭăȭħĜ","boundary":[0.636251011641661,0.2695820318528919,0.7261657224677831,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7314364274004441,0.2695820318528919,0.7364354935773725,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"Ħěȵ","boundary":[0.7364354935773725,0.2695820318528919,0.7652885513291415,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7698767353545415,0.2695820318528919,0.7764280229927992,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫăʖʛ","boundary":[0.7798748677083982,0.2695820318528919,0.8240446989976966,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274915437132956,0.2695820318528919,0.8676666874182906,0.2857510123986685],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.4945719977588246,0.3048595136076673,0.5169536616240221,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȰȴĮɩȬČ","boundary":[0.5222152358422046,0.3048595136076673,0.5912890908713606,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"þĐóĬɬ","boundary":[0.5947359355869596,0.3048595136076673,0.6334273381892132,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6380155222146132,0.3048595136076673,0.6445668098528708,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6480136545684698,0.3048595136076673,0.6924345805059245,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.6977052854385855,0.3048595136076673,0.7328357093942599,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7362825541098589,0.3048595136076673,0.7412816202867872,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7412816202867872,0.3048595136076673,0.7652953993650001,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7698835833904002,0.3048595136076673,0.7764348710286578,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫăʖʛ","boundary":[0.7798817157442568,0.3048595136076673,0.8240515470335552,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274983917491543,0.3048595136076673,0.8676735354541492,0.32102849415344387],"dir":"ltr"},{"str":"Ȧóýÿóī","boundary":[0.5546132934902155,0.34013699536244263,0.6021843159227207,0.35630597590821916],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6067702172695011,0.34013699536244263,0.6133215049077588,0.35630597590821916],"dir":"ltr"},{"str":"ȦóÿýôĈ","boundary":[0.6167403349312084,0.34013802429756806,0.675774969391355,0.35630700484334465],"dir":"ltr"},{"str":"ȦóÿŃɩĨ","boundary":[0.6792172487497148,0.34013802429756806,0.7281578783539814,0.35630700484334465],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7316047230695804,0.34013802429756806,0.7366037892465086,0.35630700484334465],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.7366037892465086,0.34013802429756806,0.7652742327087095,0.35630700484334465],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7698578513768704,0.34013802429756806,0.776409139015128,0.35630700484334465],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫăʖʛ","boundary":[0.779855983730727,0.34013802429756806,0.8240258150200254,0.35630700484334465],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274726597356243,0.34013802429756806,0.8676478034406193,0.35630700484334465],"dir":"ltr"},{"str":"ȝþȬĨ","boundary":[0.6453651248210173,0.3754155060523434,0.672757268256241,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":"þĐóĬɬ","boundary":[0.67620411297184,0.3754155060523434,0.7148955155740937,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7183423602896927,0.3754155060523434,0.7233414264666209,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.7233414264666209,0.3754155060523434,0.7652970594949055,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7698601340554898,0.3754155060523434,0.7764114216937474,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫăʖʛ","boundary":[0.7798582664093464,0.3754155060523434,0.8240280976986449,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274749424142439,0.3754155060523434,0.8676500861192389,0.39158448659811995],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4026113843408246,0.4106929878071187,0.4178596775197659,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ʟŃĨóĀɫ","boundary":[0.4192292846915271,0.4106929878071187,0.45358359791653696,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"Ȧÿôɂȹ","boundary":[0.4570304426321359,0.4106929878071187,0.5062449936707547,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"þüóī","boundary":[0.5096918383863537,0.4106929878071187,0.5440004980389715,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀɂȰȷ","boundary":[0.5474473427545705,0.4106929878071187,0.5838332399510261,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5872800846666252,0.4106929878071187,0.6317010106040798,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ĎĨôɅ","boundary":[0.6369717155367407,0.4106929878071187,0.6725632405735749,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȸôĨôĄ","boundary":[0.6760055199319346,0.4106929878071187,0.7213714748179044,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7248069061404055,0.4106929878071187,0.7298059723173338,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ĦɂȰȷ","boundary":[0.7298059723173338,0.4106929878071187,0.7652787980659487,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7698669820913486,0.4106929878071187,0.7764182697296063,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫăʖʛ","boundary":[0.7798651144452053,0.4106929878071187,0.8240349457345038,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8274817904501027,0.4106929878071187,0.8676569341550977,0.4268619683528953],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.42099607794309907,0.44597046956189407,0.4602581502002532,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4655311378115338,0.44597046956189407,0.4807839963477143,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.4821490381622363,0.44597046956189407,0.5231550768847664,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.5284166511029489,0.44597046956189407,0.5641177447135239,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5675645894291229,0.44597046956189407,0.574572412791301,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜôĨɊȜ","boundary":[0.5780192575069001,0.44597046956189407,0.6218969059328894,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɇ","boundary":[0.6253391852912491,0.44597046956189407,0.6534389590985495,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ȪįɅ","boundary":[0.6568858038141485,0.44597046956189407,0.6980310859324743,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.7014665172549753,0.44597046956189407,0.7370306501483742,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.7404774948639732,0.44597046956189407,0.764514100728382,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7645118180497625,0.44597046956189407,0.7715196414119406,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȸĬħȸ","boundary":[0.7749664861275396,0.44597046956189407,0.812174147627052,0.46213945010767066],"dir":"ltr"},{"str":"ȦijóĬĄ","boundary":[0.815620992342651,0.44597046956189407,0.8676660648695762,0.46213945010767066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33604,0.12847,0.86767,0.46214],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/82587f4ea8d46babf07862881586a843.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/2480c783f93146442ddc1d60e5a08288.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.30893,0.37293,0.21176,0.47273]},"elements":[{"words":[{"str":":","boundary":[0.7004897383220238,0.3729345964736924,0.7074311564879953,0.3949832063088423],"dir":"ltr"},{"str":"Įʬ","boundary":[0.7121002718462721,0.3729345964736924,0.7318973209653657,0.3949832063088423],"dir":"ltr"},{"str":"Ħʭþˡʱ","boundary":[0.7365664363236425,0.3729345964736924,0.7882379796219056,0.3949832063088423],"dir":"ltr"},{"str":"ĥþʥˡˣ","boundary":[0.35116209093361567,0.4170318161439922,0.40541721139679193,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.41008632675506873,0.4170318161439922,0.4678588474548135,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôěħİ","boundary":[0.4790616115711056,0.4170318161439922,0.5358691817634732,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5424059432650606,0.4170318161439922,0.5514640270601175,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôʭ","boundary":[0.5595571603477973,0.4170318161439922,0.5811907281744798,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5877274896760672,0.4170318161439922,0.5967855734711242,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"ʢĄīý","boundary":[0.601454688829401,0.4170318161439922,0.6615306397725623,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"˰óī","boundary":[0.666196642387267,0.4170318161439922,0.6961412355516821,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.6989427047666482,0.4170318161439922,0.7058841229326197,0.4390804259791421],"dir":"ltr"},{"str":"IJˤôʬ","boundary":[0.518219925709187,0.461129035814292,0.5612691693124989,0.4831776456494419],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.5625111539978005,0.461129035814292,0.5694525721637721,0.4831776456494419],"dir":"ltr"},{"str":"Ņ̖","boundary":[0.5703863952354274,0.461129035814292,0.5891873664114219,0.4831776456494419],"dir":"ltr"},{"str":"˲ăü","boundary":[0.5938564817696987,0.461129035814292,0.6447498391749156,0.4831776456494419],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬüĀĨ","boundary":[0.6494189545331924,0.461129035814292,0.7058841229326196,0.4831776456494419],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3089252734026439,0.5052262554845918,0.31742306335470766,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬ̓","boundary":[0.31742306335470766,0.5052262554845918,0.34397476602544164,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"ʢʥʰôăʰó","boundary":[0.34864388138371843,0.5052262554845918,0.4257776671024509,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4323113158604662,0.5052262554845918,0.44136939965552324,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4460385150138,0.5052262554845918,0.46683164207599265,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.4690105625765218,0.5052262554845918,0.4933210898752829,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"óþˣ","boundary":[0.49705326941833217,0.5052262554845918,0.5255660005395424,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"،ıŅˡʱ","boundary":[0.5302351158978191,0.5052262554845918,0.5860092552242214,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"˂","boundary":[0.5941086139990456,0.5052262554845918,0.6010500321650172,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"łôʬ","boundary":[0.6038515013799831,0.5052262554845918,0.6254850692066656,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"ĮʰĬħʰ","boundary":[0.6301541845649424,0.5052262554845918,0.6787441117267429,0.5272748653197417],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6834132270850196,0.5052262554845918,0.7058872356761918,0.5272748653197417],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30893,0.37293,0.78824,0.52727],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/6253aa3a31e0ff94d5040a96ca91b228.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/c7a19844875a4eb7d1644922a47aaf03.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/66e248e2298555aa7b2b8ec3e21f3647.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/71701856192f9274e26153d315fb11a0.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.29077,0.11762,0.21358]},"elements":[{"words":[{"str":"ĮĨþɩĨ","boundary":[0.4802901077009276,0.2907667771547005,0.5344144929340721,0.31134547966750703],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɐŅĨȢǴ","boundary":[0.13235302662433335,0.3498570515129022,0.2068845587167196,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.21413102575276513,0.3498570515129022,0.24871983232687955,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌĮɁȄČ","boundary":[0.2559638091680674,0.3498570515129022,0.33724376932494965,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóɗĄ","boundary":[0.34448774616613753,0.3498570515129022,0.40128909087136067,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4012890908713607,0.3498570515129022,0.412791300919297,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.41652659320591845,0.3498570515129022,0.46006017970906227,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįȞ","boundary":[0.46929382224159044,0.3498570515129022,0.5160098777729358,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5249994812094047,0.3498570515129022,0.5319969287596755,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.5392433957957211,0.3498570515129022,0.5711676938720457,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"،ĥīý","boundary":[0.5784141609080913,0.3498570515129022,0.6125796343563886,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"،ġńó","boundary":[0.6198261013924342,0.3498570515129022,0.6525223598746605,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6597663367158483,0.3498570515129022,0.701477100583121,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȫ","boundary":[0.7087235676191666,0.3498570515129022,0.7484670775488185,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôȍôȐ","boundary":[0.7557135445848641,0.3498570515129022,0.7988935234182079,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8061399904542534,0.3498570515129022,0.8206329245263445,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.8278793915623901,0.3498570515129022,0.8641864325883504,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.8714304094295383,0.3498570515129022,0.8823623648550504,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.13236298740376468,0.37778470267449643,0.1393604349540355,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.1449509224096789,0.37778470267449643,0.18339953101330214,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.18899001846894553,0.37778470267449643,0.19992197389445757,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ôİșĄôȏ","boundary":[0.20551246135010098,0.37778470267449643,0.2643059619415223,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.271639585797589,0.37778470267449643,0.27863703334785983,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóĬĄ","boundary":[0.2842275208035032,0.37778470267449643,0.34102886550872635,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ɆôȄċȐó","boundary":[0.3466193529643698,0.37778470267449643,0.39851501379983023,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.4041055012554736,0.37778470267449643,0.41503745668098563,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĐĬħȚĨ","boundary":[0.4206279441366291,0.37778470267449643,0.4852734026437573,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.4908638900994007,0.37778470267449643,0.5158903484197642,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȚȈȏ","boundary":[0.5214808358754077,0.37778470267449643,0.5618219925709191,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.5674124800265625,0.37778470267449643,0.6091232438938351,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6147137313494786,0.37778470267449643,0.6227072568428484,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĝĀħĠ","boundary":[0.6227072568428484,0.37778470267449643,0.6666591960820939,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6742418394239353,0.37778470267449643,0.6828579136317421,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6828579136317421,0.37778470267449643,0.7004386893274402,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.7014347672705393,0.37778470267449643,0.7220037767955346,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɇü","boundary":[0.7295864201373763,0.37778470267449643,0.8043171678183823,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8043171678183823,0.37778470267449643,0.814788437195211,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.8185237294818325,0.37778470267449643,0.8361045051775305,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.8371005831206297,0.37778470267449643,0.8823723256344814,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4299387827097475,0.4057123538360907,0.4367868185685535,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.4367868185685535,0.4057123538360907,0.4773271908526847,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.48106248313930616,0.4057123538360907,0.5156512897134207,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĀȇĄ","boundary":[0.5193865820000421,0.4057123538360907,0.5649073439996685,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȪȉȐó","boundary":[0.5703832824918555,0.4057123538360907,0.6138869866567064,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄý","boundary":[0.6176222789433279,0.4057123538360907,0.6631928448401092,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6669281371267307,0.4057123538360907,0.6814210711988218,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6851563634854433,0.4057123538360907,0.734561829463156,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7420274336466833,0.4057123538360907,0.7481284110481651,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨó","boundary":[0.7491244889912642,0.4057123538360907,0.7694444790304846,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȝ","boundary":[0.773179771317106,0.4057123538360907,0.8167083774305345,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐɒɮɴǴ","boundary":[0.8204436697171559,0.4057123538360907,0.8823797962190547,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.1323729481831959,0.43364000499768496,0.1632015605221114,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȅȄċȑ","boundary":[0.1677137936043501,0.43364000499768496,0.2160484757932314,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.22055821868061232,0.43364000499768496,0.2699636846583251,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.2782087198323274,0.43364000499768496,0.2843096972338091,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨóþȍþȝ","boundary":[0.28530577517690814,0.43364000499768496,0.34915437132955707,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐɒɮɴǴ","boundary":[0.353664114216938,0.43364000499768496,0.4156002407188368,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4218275955093486,0.4336417688864718,0.42882504305961944,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.4333372761418581,0.4336417688864718,0.47178588474548133,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.47629811782772,0.4336417688864718,0.4872300732532321,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȄɄ","boundary":[0.49174230633547084,0.4336417688864718,0.5284975824358257,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóĬĄ","boundary":[0.5330098155180644,0.4336417688864718,0.5898111602232875,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"șĄôȏ","boundary":[0.5943209031106685,0.4336417688864718,0.6358075494407438,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6403197825229825,0.4336417688864718,0.6583487932930753,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.6648531822615121,0.4336417688864718,0.6823094482143228,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ɒħȯ","boundary":[0.6868216812965616,0.4336417688864718,0.7308234244329621,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȝ","boundary":[0.7353356575152008,0.4336417688864718,0.7788642636286291,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȍóĀɴ","boundary":[0.7833764967108678,0.4336417688864718,0.8279758866131277,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8302170619851005,0.4336417688864718,0.8372145095353714,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8434673888231756,0.4336417688864718,0.8588318910954784,0.4512806567545917],"dir":"ltr"},{"str":"þȐýĬɳ","boundary":[0.13236236485505004,0.46156942004806606,0.17101018904729312,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.1760777355828095,0.46156942004806606,0.20690634792172502,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄý","boundary":[0.21197638465209917,0.46156942004806606,0.2575469505488806,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.26435763348482033,0.46156942004806606,0.27469194214447296,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.27976197887484716,0.46156942004806606,0.2900962875344998,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.29516632426487394,0.46156942004806606,0.32624395608956425,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅĐĬȯĬĨ","boundary":[0.33131150262508063,0.46156942004806606,0.41383656021083676,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȝ","boundary":[0.41890410674635314,0.46156942004806606,0.46243271285978155,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.46750025939529793,0.46156942004806606,0.5059488679989211,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀȝó","boundary":[0.5110164145344376,0.46156942004806606,0.5574834505800083,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5642941335159479,0.46156942004806606,0.5712915810662188,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.5763616177965929,0.46156942004806606,0.6031810164145347,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.6051731723007329,0.46156942004806606,0.6361262943825358,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅĤþȌ","boundary":[0.6411938409180522,0.46156942004806606,0.6853947996430725,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6904623461785888,0.46156942004806606,0.7084913569486816,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóĬĄ","boundary":[0.7155510593703962,0.46156942004806606,0.7723524040756193,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7791630870115591,0.46156942004806606,0.7894973956712118,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"IJȟĀɳ","boundary":[0.7945674324015859,0.46156942004806606,0.8348836871485198,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"،ĭþȫ","boundary":[0.8399512336840362,0.46156942004806606,0.8823592521114781,0.47920830791618596],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīĴĐ","boundary":[0.13235987466019258,0.4894970712096603,0.1738714229388454,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.17927265558529995,0.4894970712096603,0.18627010313557077,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"þȫ","boundary":[0.18992819938160202,0.4894970712096603,0.21644877461661416,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.2201068708626454,0.4894970712096603,0.2509354832015609,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɁȌôċĨ","boundary":[0.25459357944759214,0.4894970712096603,0.31781962688580423,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȝ","boundary":[0.3214752329369777,0.4894970712096603,0.36500383905040606,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐɒɮɴǴ","boundary":[0.36866193529643737,0.4894970712096603,0.43059806179833615,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4359918238602175,0.4894970712096603,0.44298927141048833,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅȐôɄ","boundary":[0.4466473676565196,0.4894970712096603,0.4850959762601428,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.4887540725061741,0.4894970712096603,0.49968602793168615,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"Āɮȅȸȑ","boundary":[0.5033441241777173,0.4894970712096603,0.5399997924837624,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜþȐó","boundary":[0.5436553985349358,0.4894970712096603,0.5883543962315056,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.5920124924775368,0.4894970712096603,0.6029444479030489,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.6066025441490801,0.4894970712096603,0.6253039075307647,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóĬĄ","boundary":[0.6289620037767961,0.4894970712096603,0.6857633484820193,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"IJȟĀɳ","boundary":[0.6894189545331928,0.4894970712096603,0.7297352092801267,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉĨ","boundary":[0.7333908153313001,0.4894970712096603,0.7641447218244832,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7695459544709379,0.4894970712096603,0.7765434020212086,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍýĀĠ","boundary":[0.7802014982672398,0.4894970712096603,0.8289346116333607,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"ȼȡü","boundary":[0.8345823735707324,0.4894970712096603,0.8823692128909092,0.5071359590777802],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃăȑ","boundary":[0.13235302662433338,0.5174264862600414,0.17366535931436636,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.17676814210711989,0.5174264862600414,0.20159538483886363,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȑ","boundary":[0.20470065782647492,0.5174264862600414,0.24544024569922596,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȈțħİ","boundary":[0.24854302849197948,0.5174264862600414,0.31734711241154623,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3204498952042998,0.5174264862600414,0.32729793106310573,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.3272979310631057,0.5174264862600414,0.36783830334723694,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.37094357633484826,0.5174264862600414,0.4055323829089627,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɃôȯó","boundary":[0.40863516570171626,0.5174264862600414,0.4533590653468635,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĐĬħȚĨ","boundary":[0.45646184813961704,0.5174264862600414,0.5211073066467452,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5242125796343565,0.5174264862600414,0.5387055137064476,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5418082964992011,0.5174264862600414,0.5598373072692939,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"þȍýĀĠ","boundary":[0.5649347361431033,0.5174264862600414,0.605599618170122,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"IJüóĀČ","boundary":[0.6106945568490736,0.5174264862600414,0.6632376683475483,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.6663404511403018,0.5174264862600414,0.6850418145219865,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȝ","boundary":[0.6881470875095977,0.5174264862600414,0.7316756936230261,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.7347784764157796,0.5174264862600414,0.7744970843968542,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۰","boundary":[0.7775998671896077,0.5174264862600414,0.8038963248874227,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȑ","boundary":[0.8070015978750339,0.5174264862600414,0.847741185747785,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.8508439685405386,0.5174264862600414,0.8683002344933493,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.8714055074809607,0.5174264862600414,0.8823623648550502,0.5350653741281614],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýóý","boundary":[0.13236298740376468,0.5453541374216356,0.16834630309821774,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"șĄôȏ","boundary":[0.17206416402083496,0.5453541374216356,0.21355081035091028,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.2172711614683852,0.5453541374216356,0.22820311689389725,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"،ǼôɱĜ","boundary":[0.23192097781651444,0.5453541374216356,0.28326879578327036,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ĮďĤôċĨ","boundary":[0.2889788125920857,0.5453541374216356,0.34201996306210997,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍôȏ","boundary":[0.3457378239847272,0.5453541374216356,0.3808246695303911,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.38628566685343163,0.5453541374216356,0.39661997551308426,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"Ăȏ","boundary":[0.40034032663055924,0.5453541374216356,0.42823050903733256,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.4319508601548075,0.5453541374216356,0.475852995496898,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4815630123057133,0.5453541374216356,0.4991437880014115,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥĠÿôĜ","boundary":[0.5001398659445105,0.5453541374216356,0.5454116084583623,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɃĀü","boundary":[0.5511216252671776,0.5453541374216356,0.5879765091618423,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȄģČīóý","boundary":[0.5916943700844596,0.5453541374216356,0.6621170806615622,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.6658349415841794,0.5453541374216356,0.6767668970096915,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.6804872481271664,0.5453541374216356,0.7150760547012809,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɃôȯó","boundary":[0.7187939156238982,0.5453541374216356,0.7635178152690454,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴôĨȢǴýĬȟ","boundary":[0.7672356761916627,0.5453541374216356,0.8458760297993325,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.8495938907219497,0.5453541374216356,0.8823648550499085,0.5629930252897556],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6234169623773068,0.5732817885832299,0.6302649982361128,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍôĨȢôɮɳ","boundary":[0.6302649982361128,0.5732817885832299,0.6944846334225661,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6982199257091876,0.5732817885832299,0.7085542343688402,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.7122895266554616,0.5732817885832299,0.7433671584801519,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôįĨ","boundary":[0.7471024507667734,0.5732817885832299,0.7993218369337409,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóȥȅĨ","boundary":[0.8030571292203624,0.5732817885832299,0.8429500508414792,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.8466853431281006,0.5732817885832299,0.8641416090809114,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8678769013675329,0.5732817885832299,0.882369835439624,0.5909206764513498],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀȟ","boundary":[0.132365477598623,0.6012094397448241,0.1755454564319667,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"ɐŅĨȢǴ","boundary":[0.18023449334910546,0.6012094397448241,0.21987839548444754,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿó","boundary":[0.2245674324015863,0.6012094397448241,0.2501168316420769,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"ijĬĄ","boundary":[0.25310257527651625,0.6012094397448241,0.28435452074124884,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.2890435576583877,0.6012094397448241,0.3064998236111985,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.3111863703334795,0.6012094397448241,0.32214322770756904,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīĴĐ","boundary":[0.3268322646247078,0.6012094397448241,0.3683438129033606,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"،ĭþȫ","boundary":[0.3730303596256417,0.6012094397448241,0.41543837805308365,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.4201249247753646,0.6012094397448241,0.45095353711428016,0.6188483276129441],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȍóȥɃó","boundary":[0.4556330282844633,0.601211203633611,0.5048890825707112,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.50957811948785,0.601211203633611,0.5492967274689244,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȥİĚȍ","boundary":[0.5557289007864866,0.601211203633611,0.6116835792400755,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6163726161572143,0.601211203633611,0.6308655502293055,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóĬĄ","boundary":[0.6355545871464442,0.601211203633611,0.6923559318516674,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȑ","boundary":[0.6970449687688062,0.601211203633611,0.7377845566415573,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"،ĦȚȈȏ","boundary":[0.7424735935586959,0.601211203633611,0.790633962107535,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.7953229990246736,0.601211203633611,0.8370337628919463,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8434659362095084,0.601211203633611,0.8588304384818112,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.15588827325738233,0.6291388547952053,0.16273630911618828,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.16273630911618828,0.6291388547952053,0.20327668140031951,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.20572703314034316,0.6291388547952053,0.24031583971445755,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýīɺɃó","boundary":[0.24276619145448122,0.6291388547952053,0.28422793583597905,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐǴ","boundary":[0.2866782875760027,0.6291388547952053,0.3214414077901595,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐĬȐôɄ","boundary":[0.32389424972504094,0.6291388547952053,0.3690165805474278,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóþȈȉăĨ","boundary":[0.3714669322874515,0.6291388547952053,0.4477665027288385,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.45195999086928546,0.6291388547952053,0.4589574384195563,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"IJûȍ","boundary":[0.46141028035443765,0.6291388547952053,0.4973686941003133,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȪȑ","boundary":[0.49911183050073665,0.6291388547952053,0.5245616219469174,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİșĄôȏ","boundary":[0.527011973686941,0.6291388547952053,0.6033862499740605,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6058366017140842,0.6291388547952053,0.6167685571395962,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.6192213990744776,0.6291388547952053,0.6379227624561622,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6403731141961859,0.6291388547952053,0.6809134864803171,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ġóĬĄ","boundary":[0.6833638382203409,0.6291388547952053,0.7230824462014154,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.7255327979414391,0.6291388547952053,0.7503600406731828,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.7528128826080642,0.6291388547952053,0.770269148560875,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȑ","boundary":[0.7727195003008988,0.6291388547952053,0.8134590881736498,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.8159094399136735,0.6291388547952053,0.8339384506837663,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.838380958309988,0.6291388547952053,0.882357799497811,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.13235842204652545,0.6570665059567995,0.14376351449500954,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóý","boundary":[0.15077590321442683,0.6570665059567995,0.18108157463321534,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄóĬȟÿý","boundary":[0.18809396335263262,0.6570665059567995,0.26695843449749973,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.273970823216917,0.6570665059567995,0.318420801427712,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĀȉûĨ","boundary":[0.3276743655191022,0.6570665059567995,0.37683081201104013,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȌôȍ","boundary":[0.38384320073045747,0.6570665059567995,0.4201502417564178,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.42213990744775814,0.6570665059567995,0.4284151984892821,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.42916225694660637,0.6570665059567995,0.4398949967834986,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.44865052190333926,0.6570665059567995,0.45587208699080733,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĄôȈȫÿôĜ","boundary":[0.4628844757102247,0.6570665059567995,0.5458577683703753,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ĭȦɴ","boundary":[0.5551113324617655,0.6570665059567995,0.5768756355184796,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.5783697524331282,0.6570665059567995,0.5855913175205962,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5926037062400136,0.6570665059567995,0.6075448753864993,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6145572641059167,0.6570665059567995,0.664410965158024,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.6754076656498375,0.6570665059567995,0.7020527506277369,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜÿþȐóȂĄý","boundary":[0.7108082757475775,0.6570665059567995,0.805908817364959,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóȥɴ","boundary":[0.8129212060843763,0.6570665059567995,0.8444221710348838,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĐ","boundary":[0.8451692294922081,0.6570665059567995,0.8628745149307936,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8716300400506343,0.6570665059567995,0.8823627798875265,0.6747053938249193],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20377472037186933,0.6849941571183937,0.21064765817925277,0.7026330449865136],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍóȥɀɮɳ","boundary":[0.21064765817925277,0.6849941571183937,0.2681960613418002,0.7026330449865136],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.27193135362842163,0.6849941571183937,0.289885658552782,0.7026330449865136],"dir":"ltr"},{"str":"ıĬȉûĨ","boundary":[0.2936209508394034,0.6849941571183937,0.35044719749320413,0.7026330449865136],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȈȺ","boundary":[0.3541824897798256,0.6849941571183937,0.3967150179501549,0.7026330449865136],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.40045031023677635,0.6849941571183937,0.41539147938326204,0.7026330449865136],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4208649276805913,0.6849941571183937,0.4280864927680594,0.7026330449865136],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬħȐ","boundary":[0.4318122393077259,0.6849959210071805,0.4738218265579282,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȍóĀɮɶ","boundary":[0.47755711884454966,0.6849959210071805,0.5317935628462928,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.5355288551329143,0.6849959210071805,0.5462615949698065,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĐĬħȚĨ","boundary":[0.5499968872564279,0.6849959210071805,0.6148166594035984,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6185519516902199,0.6849959210071805,0.6449231152337671,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJȉĄôĜ","boundary":[0.6486584075203886,0.6849959210071805,0.7350133847973604,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.740987362261097,0.6849959210071805,0.7728120525431116,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİņɴôħȈİóÿ","boundary":[0.7765473448297331,0.6849959210071805,0.8823557243354294,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"IJɫĀɓó","boundary":[0.1489983191184711,0.7408529872191559,0.19504202203822457,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ıþɓóÿ","boundary":[0.19880221627342348,0.7408529872191559,0.2517686608977153,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ôɗÿIJģĐ","boundary":[0.25552885513291423,0.7408529872191559,0.31865280458195866,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.17863163792566777,0.76878063838075,0.224401419411069,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀĨ","boundary":[0.22815912345141015,0.76878063838075,0.26474008591172266,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.2685002801469216,0.76878063838075,0.289019485774762,0.7864195262488698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.29077,0.88238,0.78642],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/38db65d995b236945415d5a3abe178ea.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/ffd7eb7b7fe4a04c34e02e6094144902.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/5ab133892aac239e731b602026b2a4bd.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/2185cd6665b4cb330817303c18cd35b4.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.29282,0.11763,0.10187]},"elements":[{"words":[{"str":"ġńó","boundary":[0.41711593932225194,0.29282464740598113,0.4786237523086182,0.3369218670762809],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.4880242378966154,0.29282464740598113,0.5975928116375107,0.3369218670762809],"dir":"ltr"},{"str":"ıýī","boundary":[0.4189098341945257,0.3654380103334485,0.48007366079395714,0.3943016984779111],"dir":"ltr"},{"str":"ÿī","boundary":[0.4821110967233186,0.3654380103334485,0.5083125227749071,0.3943016984779111],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.5144248305629916,0.3654380103334485,0.5958000215816888,0.3943016984779111],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȪĄó","boundary":[0.42604951337442154,0.46237845703828384,0.4754726182323767,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȹȨĄôȰĨ","boundary":[0.47905227334038886,0.46237845703828384,0.5493805640291353,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5529602191371475,0.46237845703828384,0.598469567743676,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.6020492228516883,0.46237845703828384,0.649706364523024,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ɦȵĀďȹ","boundary":[0.6532860196310363,0.46237845703828384,0.698962418809272,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀʛ","boundary":[0.7025420739172843,0.46237845703828384,0.736190831932599,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȰȵɍĠ","boundary":[0.7397704870406112,0.46237845703828384,0.7765454771835899,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.7801251322916021,0.46237845703828384,0.8149909730436409,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8185706281516532,0.46237845703828384,0.8289993566996621,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.828992197389446,0.46237845703828384,0.8358889995642161,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394686546722284,0.46237845703828384,0.8823529228662147,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4416734109444064,0.4894982471355182,0.44854634875178984,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.44854634875178984,0.4894982471355182,0.5009898524559547,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.5047251447425762,0.4894982471355182,0.5513166905310342,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.557041648508996,0.4894982471355182,0.5833132042582334,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.5892871817219699,0.4894982471355182,0.6428263711635438,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6483023096557308,0.4894982471355182,0.659035049492623,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6627703417792445,0.4894982471355182,0.7072203199900395,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7131967876486338,0.4894982471355182,0.731250700367304,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7372271680258983,0.4894982471355182,0.7779916578472268,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.7817269501338483,0.4894982471355182,0.8375073149473949,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412426072340164,0.4894982471355182,0.8488875054473016,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488875054473015,0.4894982471355182,0.8823557243354295,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36955736786403565,0.5174258982971124,0.3764303056714191,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.3764303056714191,0.5174258982971124,0.42887380937558395,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.4326091016622054,0.5174258982971124,0.4792006474506633,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.4849256054286251,0.5174258982971124,0.5111971611778625,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.5171736288364568,0.5174258982971124,0.5707128182780307,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5761887567702176,0.5174258982971124,0.5869214966071099,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.5906567888937314,0.5174258982971124,0.6296034364689042,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6333387287555255,0.5174258982971124,0.6482798979020112,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ôȈȌ","boundary":[0.6520151901886327,0.5174258982971124,0.6711647886447119,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6749000809313334,0.5174258982971124,0.7193500591421284,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7253215464110071,0.5174258982971124,0.7433754591296773,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7493519267882716,0.5174258982971124,0.7901164166096002,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.7938517088962216,0.5174258982971124,0.8496320737097682,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533673659963897,0.5174258982971124,0.8610122642096749,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610122642096748,0.5174258982971124,0.8823532341405719,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.25605677644275693,0.5453535494587067,0.2629297142501404,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.2629297142501404,0.5453535494587067,0.31537321795430523,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.3191085102409267,0.5453535494587067,0.3657000560293846,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.3714250140073464,0.5453535494587067,0.3976965697565838,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.4036730374151781,0.5453535494587067,0.45721222685675195,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.462688165348939,0.5453535494587067,0.4734209051858312,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.47715619747245264,0.5453535494587067,0.5218302932204449,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿǹȅİ","boundary":[0.5255655855070663,0.5453535494587067,0.5720077196040595,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.5757430118906809,0.5453535494587067,0.6029857436344398,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.6044773703542308,0.5453535494587067,0.6357044138703859,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6394397061570073,0.5453535494587067,0.654380875303493,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ôȈȌ","boundary":[0.6581161675901145,0.5453535494587067,0.6772657660461937,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6810010583328151,0.5453535494587067,0.7254510365436102,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7314225238124888,0.5453535494587067,0.7494764365311591,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7554529041897534,0.5453535494587067,0.7962173940110819,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.7999526862977033,0.5453535494587067,0.85573305111125,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594683433978715,0.5453535494587067,0.8671132416111568,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671132416111565,0.5453535494587067,0.882353234140572,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23745502085538248,0.573281200620301,0.24432795866276588,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.24432795866276588,0.573281200620301,0.29677146236693075,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.3005067546535522,0.573281200620301,0.3470983004420102,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ôİijôĜ","boundary":[0.3508335927286316,0.573281200620301,0.39446180663636987,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"IJȟĀɳ","boundary":[0.40043578410010644,0.573281200620301,0.4420967440702241,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.44583203635684554,0.573281200620301,0.5122953371101295,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5177712756023165,0.573281200620301,0.5249928406897846,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.528728132976406,0.573281200620301,0.5822673224179798,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5877432609101668,0.573281200620301,0.5984760007470591,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.6022112930336806,0.573281200620301,0.6411579406088532,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6448932328954747,0.573281200620301,0.6598344020419604,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ôȈȌ","boundary":[0.6635705243935337,0.5732829645090878,0.6827201228496129,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6864554151362344,0.5732829645090878,0.7309053933470294,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7368768806159082,0.5732829645090878,0.7549307933345784,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7609072609931726,0.5732829645090878,0.8016717508145011,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.8054070431011227,0.5732829645090878,0.8611874079146693,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649227002012908,0.5732829645090878,0.872567598414576,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725675984145759,0.5732829645090878,0.8823540642055241,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ĴČ","boundary":[0.13235302662433338,0.629947891785423,0.16053684450808278,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ɑħɓ","boundary":[0.16434559754300773,0.629947891785423,0.2155108012201955,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ɍɂȴ","boundary":[0.21931955425512048,0.629947891785423,0.24552262964576976,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.24552262964576976,0.629947891785423,0.252133059411899,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"IJȹóýÿóī","boundary":[0.252133059411899,0.629947891785423,0.30725974807528694,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.31106611467347317,0.629947891785423,0.37015428832306124,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȭģĜ","boundary":[0.3739630413579862,0.629947891785423,0.40637085226918995,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.4101772188673763,0.629947891785423,0.45568656747390474,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.4594953205088297,0.629947891785423,0.5071524621801655,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.5109588287783517,0.629947891785423,0.5487122579841871,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ȤĬćĨ","boundary":[0.5525210110191121,0.629947891785423,0.6065738031500963,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6103801697482827,0.629947891785423,0.6558895183548111,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬĨó","boundary":[0.6596958849529976,0.629947891785423,0.6888342775322168,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ɸĬȸôɬ","boundary":[0.6926406441304033,0.629947891785423,0.7370045031023679,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ȨɅĬĨĮȴ","boundary":[0.7408132561372929,0.629947891785423,0.8106403951109176,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8144491481458427,0.629947891785423,0.8248778766938516,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8248778766938515,0.629947891785423,0.8356645707526615,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394733237875867,0.629947891785423,0.8823575919815728,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5608854717881677,0.6578765718821429,0.5682118325758994,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.5682118325758994,0.6578765718821429,0.6078744111726746,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþɓ","boundary":[0.6114540662806868,0.6578765718821429,0.6483961069953728,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.651975762103385,0.6578765718821429,0.6955043682168134,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6990840233248257,0.6578765718821429,0.7445933719313541,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊÿó","boundary":[0.7481730270393664,0.6578765718821429,0.7885754010251307,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.792155056133143,0.6578765718821429,0.8287868600718011,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8323665151798133,0.6578765718821429,0.8390008093133293,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀɩȸ","boundary":[0.8390008093133293,0.6578765718821429,0.8700244869161017,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.873604142024114,0.6578765718821429,0.8823623648550505,0.6747805060890911],"dir":"ltr"},{"str":"٪۲۰","boundary":[0.15959970117661706,0.6849959210071805,0.18883458880657408,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1925698810931955,0.6849959210071805,0.2002147793064807,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.2002147793064807,0.6849959210071805,0.21000124509742882,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴","boundary":[0.38386914026022534,0.6849959210071805,0.40750108946025027,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4112363817468717,0.6849959210071805,0.4188812799601569,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.4188812799601569,0.6849959210071805,0.43412127248957233,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"٪۱۰","boundary":[0.5991987798045197,0.6849959210071805,0.6255201394509121,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6292554317375336,0.6849959210071805,0.6369003299508188,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.6369003299508187,0.6849959210071805,0.6582412998817158,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"٪۱","boundary":[0.8182886135840131,0.6849959210071805,0.8375079374961091,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412457199775883,0.6849959210071805,0.8488906181908736,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488906181908735,0.6849959210071805,0.8823588370790015,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȪĄó","boundary":[0.47517213471954184,0.7408529872191559,0.5253246591545789,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȹȨĄôȰĨ","boundary":[0.5290848533897778,0.7408529872191559,0.5950750171200897,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôĠÿ","boundary":[0.5988352113552887,0.7408529872191559,0.6399358774824131,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ʟôȴ","boundary":[0.6414225238124884,0.7408529872191559,0.659424142439146,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.6631818464794872,0.7408529872191559,0.6936867334868956,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀʛ","boundary":[0.6974469277220945,0.7408529872191559,0.7300435784100109,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȰȵ","boundary":[0.7338037726452098,0.7408529872191559,0.7547961152960222,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ʢĠ","boundary":[0.7555431737533465,0.7408529872191559,0.7694384610595782,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.7751883209861176,0.7408529872191559,0.8095779119716121,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8153302620930092,0.7408529872191559,0.8255151590611969,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8255151590611969,0.7408529872191559,0.8398088775446683,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8435665815850094,0.7408529872191559,0.8823638174687174,0.7584918750872758],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4566749673161929,0.76878063838075,0.46354790512357635,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.46354790512357635,0.76878063838075,0.5159914088277412,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"ȡȟó","boundary":[0.5197267011143627,0.76878063838075,0.55132727385918,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5570547220319995,0.76878063838075,0.5833262777812369,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.5893002552449734,0.76878063838075,0.6428394446865473,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6483153831787343,0.76878063838075,0.6590481230156267,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.662783415302248,0.76878063838075,0.7072333935130432,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7132098611716374,0.76878063838075,0.7312637738903076,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7372402415489019,0.76878063838075,0.7780047313702304,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.7817400236568518,0.76878063838075,0.8375203884703984,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.84125568075702,0.76878063838075,0.8489005789703052,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.848900578970305,0.76878063838075,0.882368797858433,0.7864195262488698],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3160810558426203,0.7967082895423443,0.32295399365000377,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.32295399365000377,0.7967082895423443,0.3637184834713323,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ǾīôɀȉĨ","boundary":[0.36745377575795374,0.7967082895423443,0.42739276598393894,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.4311280582705604,0.7967082895423443,0.44908236319492073,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóȥȅĨ","boundary":[0.4528176554815422,0.7967082895423443,0.4934825375085608,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.49895598580589007,0.7967082895423443,0.5061775508933581,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.5099128431799795,0.7967082895423443,0.5623563468841444,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ȡȟó","boundary":[0.5660916391707659,0.7967082895423443,0.5976922119155832,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.6014275042022046,0.7967082895423443,0.6549666936437785,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6604426321359654,0.7967082895423443,0.6711753719728577,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6749106642594792,0.7967082895423443,0.7193606424702742,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7253346199340108,0.7967082895423443,0.743388532652681,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7493650003112753,0.7967082895423443,0.7901294901326038,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.7938647824192253,0.7967082895423443,0.849645147232772,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533804395193934,0.7967082895423443,0.8610253377326786,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610253377326785,0.7967082895423443,0.8823663076635756,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22613770777563427,0.8246359407039385,0.2330106455830177,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.2330106455830177,0.8246359407039385,0.28545414928718255,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.289189441573804,0.8246359407039385,0.335780987362262,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.3395162796488834,0.8246359407039385,0.38419037539687567,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôȅİ","boundary":[0.3879256676834971,0.8246359407039385,0.4343678017804902,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.4381030940671117,0.8246359407039385,0.46534582581087064,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.4668349623358037,0.8246359407039385,0.4980620058519588,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȝĬĨĮȌ","boundary":[0.5017972981385803,0.8246359407039385,0.569555500217893,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5752682147378033,0.8246371166297964,0.6015397704870407,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.6075162381456349,0.8246371166297964,0.6610554275872088,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6665313660793958,0.8246371166297964,0.6772641059162882,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6809993982029096,0.8246371166297964,0.7254493764137045,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7314233538774412,0.8246371166297964,0.7494772665961114,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7554537342547056,0.8246371166297964,0.7962182240760342,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.7999535163626557,0.8246371166297964,0.8557338811762023,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594691734628237,0.8246371166297964,0.867114071676109,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671140716761089,0.8246371166297964,0.8823540642055243,0.8422760044979164],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.132352196559381,0.8525647677913907,0.15030650148374133,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóȥȅĨ","boundary":[0.15574757724791988,0.8525647677913907,0.1964124592749385,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.20359667143954036,0.8525647677913907,0.21081823652700846,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.216259312291187,0.8525647677913907,0.2687028159953518,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.27414389175953036,0.8525647677913907,0.32073543754798833,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.3261765133121669,0.8525647677913907,0.37085060906015915,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôȅİ","boundary":[0.3762916848243377,0.8525647677913907,0.42273381892133083,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.4281748946855094,0.8525647677913907,0.45541762642926836,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.45691174334391693,0.8525647677913907,0.4881387868600721,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȝĬĨĮȌ","boundary":[0.49357986262425063,0.8525647677913907,0.5613380647035633,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.56877129635394,0.8525647677913907,0.5950428521031773,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.6027251032393287,0.8525647677913907,0.6562642926809026,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6634485048455044,0.8525647677913907,0.6741812446823967,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6796223204465753,0.8525647677913907,0.7240722986573703,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7317545497935217,0.8525647677913907,0.7498084625121919,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7574907136483433,0.8525647677913907,0.7982552034696718,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.8036962792338505,0.8525647677913907,0.8594766440473971,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649177198115757,0.8525647677913907,0.8725626180248609,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725626180248608,0.8525647677913907,0.882349083815809,0.8702036556595106],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7710398638693482,0.8804924189529849,0.7779128016767316,0.8981313068211049],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7779128016767316,0.8804924189529849,0.8186772914980601,0.8981313068211049],"dir":"ltr"},{"str":"ǾīôɀȉĨ","boundary":[0.8224125837846816,0.8804924189529849,0.8823515740106668,0.8981313068211049],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.29282,0.88237,0.89813],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/3a9936d7c9eb4e126100eebd1d2c1967.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/02f4956e4c1d90c52fce58d037502f24.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13234,0.12935]},"elements":[{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.29192139284899044,0.06716653315008501,0.32761418581003965,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3324078109112038,0.06716653315008501,0.3387785594222748,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜĢħďĤóɯü","boundary":[0.33877855942227486,0.06716653315008501,0.43087219074892613,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4308514391251116,0.06716653315008501,0.4372221876361826,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4403556828321817,0.06716653315008501,0.454221917865073,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.4554628649691839,0.06716653315008501,0.49274108198966576,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅĨɊȜ","boundary":[0.4975243312789226,0.06716653315008501,0.5574757724791966,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.5606092676751956,0.06716653315008501,0.5929402975782855,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.5960737927742845,0.06716653315008501,0.6179252526510198,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6210587478470189,0.06716653315008501,0.6302102139492415,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.6333437091452405,0.06716653315008501,0.6656747390483304,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6688061590819481,0.06716653315008501,0.6933760816783912,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29192,0.06717,0.69338,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۴","boundary":[0.8510282429600113,0.06716653315008501,0.8676502936354767,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85103,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"؟ȪĄó","boundary":[0.45370312726970885,0.12723899958107648,0.5031262321276639,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.5067058872356761,0.12723899958107648,0.5415717279877149,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀʛóĀȹ","boundary":[0.5451513830957272,0.12723899958107648,0.5914959845607919,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5950756396688041,0.12723899958107648,0.6038338624997406,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĭóÿ","boundary":[0.6074135176077529,0.12723899958107648,0.6277698229886489,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ɔÿóĬĐ","boundary":[0.6313494780966612,0.12723899958107648,0.6859034219427671,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫɫôȵÿý","boundary":[0.6894830770507794,0.12723899958107648,0.7469007449832951,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȰȬĨ","boundary":[0.7504804000913072,0.12723899958107648,0.7959897486978358,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.799569403805848,0.12723899958107648,0.8099981323538569,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8099909730436408,0.12723899958107648,0.8211833613480256,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247630164560379,0.12723899958107648,0.867647284650024,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿôɀĄ","boundary":[0.6923405756500447,0.15435937764123983,0.7506111353213389,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄȒ","boundary":[0.7543464276079603,0.15435937764123983,0.7893336653593144,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ɇü","boundary":[0.7930689576459359,0.15435937764123983,0.8228018842474424,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265371765340639,0.15435937764123983,0.8341820747473491,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.834182074747349,0.15435937764123983,0.867650293635477,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȟ","boundary":[0.6082740874473428,0.18228702880283407,0.6658473925584677,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠīôȐ","boundary":[0.6695826848450891,0.18228702880283407,0.7162240345307019,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7219489925086637,0.18228702880283407,0.7482205482579012,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"Ģħü","boundary":[0.7541945257216378,0.18228702880283407,0.7950088194401213,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍóĀĜ","boundary":[0.7987441117267428,0.18228702880283407,0.8326854676378428,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386594451015793,0.18228702880283407,0.8463043433148646,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463043433148645,0.18228702880283407,0.8676453132457616,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȟ","boundary":[0.4962900246944324,0.21021467996442833,0.5538633298055573,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.5575986220921788,0.21021467996442833,0.5690037145406629,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȟóý","boundary":[0.5727390068272843,0.21021467996442833,0.6244354520741248,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠīôȐ","boundary":[0.6281707443607463,0.21021467996442833,0.6748120940463591,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6802880325385462,0.21021467996442833,0.6910207723754385,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ĦĐó","boundary":[0.69475606466206,0.21021467996442833,0.722322521737326,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7280474797152878,0.21021467996442833,0.7543190354645253,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"Ģħü","boundary":[0.7602930129282618,0.21021467996442833,0.8011073066467453,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍóĀĜ","boundary":[0.8048425989333667,0.21021467996442833,0.8387839548444668,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447579323082034,0.21021467996442833,0.8524028305214886,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524028305214885,0.21021467996442833,0.8676428230509039,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7178127788499452,0.23814233112602257,0.7440843345991827,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7500583120629192,0.23814233112602257,0.7999120131150266,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢ","boundary":[0.8058884807736209,0.23814233112602257,0.8349988586606906,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.8357459171180147,0.23814233112602257,0.846478656954907,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502139492415285,0.23814233112602257,0.8578588474548137,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578588474548136,0.23814233112602257,0.8676453132457618,0.25578121899414247],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4537,0.12724,0.86765,0.25578],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"؟ȪĄó","boundary":[0.4795086015480714,0.2939993973379979,0.5296611259831084,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"Āʜ","boundary":[0.5334213202183073,0.2939993973379979,0.5462209217871301,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ʟ","boundary":[0.5479615679926957,0.2939993973379979,0.5541870551370648,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȰȵ","boundary":[0.5579472493722637,0.2939993973379979,0.5789395920230761,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ʢĠ","boundary":[0.5796841602855427,0.2939993973379979,0.5935794475917745,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.5993317977131715,0.2939993973379979,0.6337213886986661,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ıýī","boundary":[0.6394737388200631,0.2939993973379979,0.6723941148394865,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.6736392122683604,0.2939993973379979,0.6798646994127294,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6808607773558285,0.2939993973379979,0.6880325385461417,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"IJɬĬɩü","boundary":[0.6917927327813405,0.2939993973379979,0.7436634916682233,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ɦȵ","boundary":[0.7474236859034223,0.2939993973379979,0.7763846520990272,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȹ","boundary":[0.7771317105563513,0.2939993973379979,0.7984477785386709,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.80220797277387,0.2939993973379979,0.8123928697420578,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8123928697420578,0.2939993973379979,0.8250928635165706,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8288530577517695,0.2939993973379979,0.8676502936354775,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.1557409367282995,0.32192704849959214,0.20559463778040682,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȈȍ","boundary":[0.2115711054390011,0.32192704849959214,0.26872107742430895,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.2702127041440998,0.32192704849959214,0.2875942642511782,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2930726929382229,0.32192704849959214,0.300294258025691,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.30402955031231244,0.32192704849959214,0.3453916868995004,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.34613874535682465,0.32192704849959214,0.36381912884683276,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.3675544211334542,0.32192704849959214,0.3987814646496094,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĜĀħĠ","boundary":[0.40251675693623085,0.32192704849959214,0.45969163087011616,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.465663118138995,0.32192704849959214,0.5125285853618052,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌôȌ","boundary":[0.5162638776484266,0.32192704849959214,0.5549117018406696,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5606366598186314,0.32192704849959214,0.5869082155678689,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȄüôĈ","boundary":[0.5928846832264631,0.32192704849959214,0.6597962190541418,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJȉȟóýĀɶ","boundary":[0.6635315113407632,0.32192704849959214,0.7637618543651049,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"čĬħȚĨ","boundary":[0.7674971466517263,0.32192704849959214,0.8228043744423009,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265396667289224,0.32192704849959214,0.8341845649422076,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341845649422075,0.32192704849959214,0.8676527838303355,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.11764842598933448,0.3498546996611864,0.12486999107680256,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.13232563448089893,0.3498546996611864,0.18217933553300628,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȈȍ","boundary":[0.19187615430907548,0.3498546996611864,0.2490261262943833,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.2505202432090319,0.3498546996611864,0.26790180331611024,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.2753549565253489,0.3498546996611864,0.3240382659943149,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.32478532445163916,0.3498546996611864,0.34246570794164727,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.3499188611508859,0.3498546996611864,0.381145904667041,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĜĀħĠ","boundary":[0.38860154807113745,0.3498546996611864,0.44577642200502277,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.4554692979725664,0.3498570515129022,0.5023347651953766,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌôȌ","boundary":[0.509790408599473,0.3498570515129022,0.5484382327917161,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5578860320820105,0.3498570515129022,0.5841575878312479,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȄüôĈ","boundary":[0.5938544066073171,0.3498570515129022,0.6607659424349956,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJȉȟóýĀɶ","boundary":[0.6682215858390922,0.3498570515129022,0.7684519288634338,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"čĬħȚĨ","boundary":[0.7759050820726725,0.3498570515129022,0.8312123098632471,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386654630724858,0.3498570515129022,0.8463103612857711,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463103612857709,0.3498570515129022,0.867651331216668,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜþȅĤĬȑ","boundary":[0.4361105231484367,0.37778470267449643,0.5184363651455729,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.52391230363776,0.37778470267449643,0.531133868725228,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜȼĀćĨ","boundary":[0.5348691610118494,0.37778470267449643,0.6339540144016272,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6394299528938142,0.37778470267449643,0.6501626927307065,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôħü","boundary":[0.653897985017328,0.37778470267449643,0.7138369752433131,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7175722675299346,0.37778470267449643,0.7727549855776218,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ǾīôɀȉĤóĮȌôĨ","boundary":[0.7764902778642433,0.37778470267449643,0.867651331216668,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2125209072609935,0.4057123538360907,0.21939384506837695,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.21939384506837695,0.4057123538360907,0.2814495009234476,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.28518479321006907,0.4057123538360907,0.3350384942621764,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȈȍ","boundary":[0.341012471725913,0.4057123538360907,0.39816244371122084,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.3996565606258694,0.4057123538360907,0.41703812073294777,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4225165494199925,0.4057123538360907,0.4297381145074606,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.43347340679408203,0.4057123538360907,0.4833271078461894,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.48930108530992594,0.4057123538360907,0.5361665525327362,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌôȌ","boundary":[0.5399018448193575,0.4057123538360907,0.5785496690116007,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5842746269895625,0.4057123538360907,0.6105461827387999,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.6165226503973942,0.4057123538360907,0.6780304633837603,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJȉȟóýĀɶ","boundary":[0.6817657556703818,0.4057123538360907,0.7819960986947234,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"čĬħȚĨ","boundary":[0.7857313909813449,0.4057123538360907,0.8410386187719194,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447739110585409,0.4057123538360907,0.8524188092718262,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524188092718261,0.4057123538360907,0.8676588018012414,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.11765444396024037,0.43364000499768496,0.16210442217103535,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.16859386997032566,0.43364000499768496,0.1866477826889959,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.1931372304882862,0.43364000499768496,0.24891759530183286,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīĴĐ","boundary":[0.2531658677291503,0.43364000499768496,0.29375604391043647,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.298004316337754,0.43364000499768496,0.31294548548423967,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.3171937579115572,0.43364000499768496,0.3585558944987451,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.3593029529560694,0.43364000499768496,0.3769833364460775,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.38123160887339497,0.43364000499768496,0.4124586523895501,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.41845006121729084,0.43364000499768496,0.4256716263047589,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.4299198987320764,0.43364000499768496,0.4797735997841837,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.48626304758347405,0.43364000499768496,0.5331285148062842,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌôȌ","boundary":[0.5373767872336017,0.43364000499768496,0.5760246114258448,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5822650397393603,0.43364000499768496,0.6085365954885977,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȄüôĈ","boundary":[0.6150260432878879,0.43364000499768496,0.6819375791155664,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJȉȟóýĀɶ","boundary":[0.6861858515428839,0.43364000499768496,0.7864161945672256,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"čĬħȚĨ","boundary":[0.7906644669945431,0.43364000499768496,0.8459716947851177,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502199672124352,0.43364000499768496,0.8578648654257204,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578648654257203,0.43364000499768496,0.8676513312166685,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6013050696216986,0.4615676561592792,0.6081780074290821,0.4792065440273991],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄôİɐǴ","boundary":[0.6081780074290821,0.4615676561592792,0.6797960115379036,0.4792065440273991],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.6835313038245251,0.4615676561592792,0.730122849612983,0.4792065440273991],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬȋăĨ","boundary":[0.7338581418996044,0.4615676561592792,0.7858285085807972,0.4792065440273991],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7895638008674186,0.4615676561592792,0.8285104484425914,0.4792065440273991],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȄČ","boundary":[0.8322417979206873,0.461570008010995,0.8676523687978585,0.4792088958791149],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.294,0.86766,0.47921],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6961501587499223,0.5174270742229704,0.7016036854883895,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"ıýī","boundary":[0.7016036854883895,0.5174270742229704,0.7345240615078129,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7357691589366868,0.5174270742229704,0.7419946460810558,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7429907240241549,0.5174270742229704,0.7501624852144682,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.753922679449667,0.5174270742229704,0.7990699122206313,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028301064558302,0.5174270742229704,0.813015003424018,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.813015003424018,0.5174270742229704,0.825092448484094,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8288526427192929,0.5174270742229704,0.8676498786030009,0.5350659620910903],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.11764801095685747,0.5453547253845646,0.158412500778186,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.16253875365747375,0.5453547253845646,0.1973018738716305,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬȪȜȌ","boundary":[0.2014281267509183,0.5453547253845646,0.26238809686858,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.2665143497478678,0.5453547253845646,0.27791944219635195,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ȼôďĨ","boundary":[0.28204818527049746,0.5453547253845646,0.3281914959845608,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.3323177488638487,0.5453547253845646,0.3712643964390214,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄó","boundary":[0.375393139513167,0.5453547253845646,0.4231550768847663,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.4272838199589119,0.5453547253845646,0.4387138143559735,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.442842557430119,0.5453547253845646,0.46089647014878926,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ıýÿóĬĨ","boundary":[0.46726389840004995,0.5453547253845646,0.5208030878416238,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȝ","boundary":[0.5249318309157693,0.5453547253845646,0.5460237813608916,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5501500342401795,0.5453547253845646,0.5650912033866652,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.570963082861234,0.5453547253845646,0.6072452219386167,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6136126501898775,0.5453547253845646,0.6285538193363632,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.6326825624105088,0.5453547253845646,0.6674456826246655,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóī","boundary":[0.6715719355039533,0.5453547253845646,0.6993127062192618,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.7034389590985497,0.5453547253845646,0.7641748116790141,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅģĜ","boundary":[0.7705422399302748,0.5453547253845646,0.8035622237440082,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8116752785905499,0.5453547253845646,0.8224080184274423,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265367615015877,0.5453547253845646,0.834181659714873,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341816597148729,0.5453547253845646,0.8676498786030009,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7404532154641102,0.5732823765461589,0.7473261532714937,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ýýĀĠIJĨ","boundary":[0.7473261532714937,0.5732823765461589,0.805546909045633,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.8092822013322544,0.5732823765461589,0.8495984560791884,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.8515881217705287,0.5732823765461589,0.8676498786030009,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16234451845856956,0.6012100277077531,0.169217456265953,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóý","boundary":[0.169217456265953,0.6012100277077531,0.1995231276847415,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅɃôďĨ","boundary":[0.20325841997136293,0.6012100277077531,0.2650899582892363,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"٪۷۵","boundary":[0.26882525057585777,0.6012100277077531,0.30656913403473846,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑóÿýôĈ","boundary":[0.3103069165162176,0.6012100277077531,0.37624727634937455,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.37998256863599605,0.6012100277077531,0.44071842121646043,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.446692398680197,0.6012100277077531,0.45356533648758046,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ýýĀĠIJĨ","boundary":[0.4535653364875804,0.6012100277077531,0.5117860922617197,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.5155213845483412,0.6012100277077531,0.5558376392952751,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.5578297951814731,0.6012100277077531,0.5738915520139453,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑóÿýôĈ","boundary":[0.5776268443005668,0.6012100277077531,0.6435647139388659,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6490431426259107,0.6012100277077531,0.6562647077133787,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑóýÿóī","boundary":[0.6600000000000003,0.6012100277077531,0.7130137583265893,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.7167490506132108,0.6012100277077531,0.7774849031936751,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅģĜ","boundary":[0.7834588806574116,0.6012100277077531,0.816478864471145,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8241984685301628,0.6012100277077531,0.834931208367055,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386665006536765,0.6012100277077531,0.8463113988669617,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463113988669616,0.6012100277077531,0.8676523687978587,0.618848915575873],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4944792380003738,0.6291376788693473,0.5013521758077573,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.5013521758077573,0.6291376788693473,0.5566843055469093,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.5604195978335308,0.6291376788693473,0.6007358525804647,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6027255182718051,0.6291376788693473,0.6187872751042772,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.624265703791322,0.6291376788693473,0.6605478428687047,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6665218203324412,0.6291376788693473,0.6814629894789269,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.6851982817655484,0.6291376788693473,0.7306941418165974,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.7344294341032188,0.6291376788693473,0.7879686235447927,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7934445620369797,0.6291376788693473,0.8041773018738719,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"ĊɁɃ","boundary":[0.8079125941604934,0.6291376788693473,0.8410321857685367,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447674780551582,0.6291376788693473,0.8524123762684434,0.6467765667374672],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524082259436802,0.6291394427581342,0.8676482184730955,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22760588516051378,0.6570670939197284,0.2344788229678972,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.2344788229678972,0.6570670939197284,0.2752433127892257,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢ","boundary":[0.27897860507584715,0.6570670939197284,0.3080889829629168,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.30883355122538336,0.6570670939197284,0.3195662910622756,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴","boundary":[0.323301583348897,0.6570670939197284,0.34693353254892195,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ôİijôĜ","boundary":[0.3506688248355434,0.6570670939197284,0.3942970387432817,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅģĜ","boundary":[0.4002710162070182,0.6570670939197284,0.43329100002075166,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.43926746767934594,0.6570670939197284,0.4796584282720123,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.48065201602025365,0.6570670939197284,0.4878735811077217,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.49160887339434317,0.6570670939197284,0.5384743406171534,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.5422096329037748,0.6570670939197284,0.5814800058104547,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬćĨ","boundary":[0.5852152980970762,0.6570670939197284,0.64131938824213,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6450546805287515,0.6570670939197284,0.6949083815808588,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.702623005250161,0.6570670939197284,0.7292680902280604,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7330033825146819,0.6570670939197284,0.7719500300898545,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.775685322376476,0.6570670939197284,0.7906264915229617,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.7943617838095831,0.6570670939197284,0.8313411774471353,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.8350764697337567,0.6570670939197284,0.8464815621822408,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502168544688622,0.6570670939197284,0.8578617526821475,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578617526821474,0.6570670939197284,0.8676482184730955,0.6747059817878484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.51743,0.86765,0.67471],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.11764697337566665,0.8574160499180528,0.12338064703563054,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"çéíì","boundary":[0.12338064703563054,0.8574160499180528,0.16036004067318269,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.16318018634958187,0.8574160499180528,0.18776774782626743,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.19057855527195006,0.8574160499180528,0.19821722799809086,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20103737367449007,0.8574160499180528,0.23316088733943435,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.23747514993048208,0.8574160499180528,0.26739484114631973,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.27058851605138107,0.8574160499180528,0.3246755483616594,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.32747701757662545,0.8574160499180528,0.356687003258005,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.356687003258005,0.8574160499180528,0.3624206769179689,0.8706452158191427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.85742,0.36242,0.87065],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6488646786611052,0.7129241601317038,0.6543182053995725,0.7305630479998236],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬȸ","boundary":[0.6543182053995725,0.7129241601317038,0.6937877938948722,0.7305630479998236],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6975479881300711,0.7129241601317038,0.7460071800618397,0.7305630479998236],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.7517570399883791,0.7129241601317038,0.7969042727593433,0.7305630479998236],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006644669945422,0.7129241601317038,0.81084936396273,0.7305630479998236],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8108468737678722,0.7129241601317038,0.8250907883541885,0.7305630479998236],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8288509825893875,0.7129241601317038,0.8676482184730954,0.7305630479998236],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6273220029467304,0.740851811293298,0.6341949407541139,0.7584906991614179],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6341949407541139,0.740851811293298,0.6749594305754424,0.7584906991614179],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅɁȉăĨĀȅȺ","boundary":[0.6786947228620638,0.740851811293298,0.7632119363340181,0.7584906991614179],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.7669447384257817,0.740851811293298,0.8227998090850608,0.7584906991614179],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265351013716822,0.740851811293298,0.8341799995849675,0.7584906991614179],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341799995849674,0.740851811293298,0.8676482184730953,0.7584906991614179],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6648990433501418,0.7687794624548921,0.6717719811575253,0.7864183503230121],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6717719811575253,0.7687794624548921,0.7125364709788539,0.7864183503230121],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅɁȉăĨ","boundary":[0.7162717632654753,0.7687794624548921,0.7753391852912488,0.7864183503230121],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.7790744775778703,0.7687794624548921,0.8349295482371494,0.7864183503230121],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386648405237708,0.7687794624548921,0.8463097387370561,0.7864183503230121],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.846309738737056,0.7687794624548921,0.867650708667953,0.7864183503230121],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7330531864118365,0.7967071136164864,0.7399261242192199,0.8143460014846063],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7399261242192199,0.7967071136164864,0.7806906140405484,0.8143460014846063],"dir":"ltr"},{"str":"ȬÿóĬĐ","boundary":[0.7844259063271699,0.7967071136164864,0.8410280354437732,0.8143460014846063],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447608375355369,0.7967071136164864,0.8524057357488222,0.8143460014846063],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524057357488221,0.7967071136164864,0.8676457282782375,0.8143460014846063],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6977198115752554,0.8246347647780806,0.7045927493826388,0.8422736526462006],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7045927493826388,0.8246347647780806,0.7453572392039675,0.8422736526462006],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7490925314905889,0.8246347647780806,0.7989462325426961,0.8422736526462006],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȍ","boundary":[0.8049202100064328,0.8246347647780806,0.8276058851605136,0.8422736526462006],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.8291000020751621,0.8246347647780806,0.8464815621822405,0.8422736526462006],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.850216854468862,0.8246347647780806,0.8578617526821473,0.8422736526462006],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578617526821471,0.8246347647780806,0.8676482184730953,0.8422736526462006],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62732,0.71292,0.86765,0.84227],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/541e20cf887890eae434fb9b1bf715ba.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/9c5e640b33c34404cd393ce1fb8ff0d6.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.11764,0.08232]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۵","boundary":[0.13235593185166736,0.06716653315008501,0.14945526987486765,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13236,0.06717,0.14946,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ıýī","boundary":[0.4328249185498766,0.06716653315008501,0.4602585652327295,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.4612961464234577,0.06716653315008501,0.46648405237709856,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.4673141173296811,0.06716653315008501,0.47329058498827536,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.47642408018427446,0.06716653315008501,0.514046774160078,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5171802693560771,0.06716653315008501,0.5217248749714665,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.5217248749714665,0.06716653315008501,0.5422274793002553,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.5453609744962543,0.06716653315008501,0.5818838324098861,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43282,0.06717,0.58188,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.5753449957459171,0.12643055055378766,0.5807985224843843,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5807985224843843,0.12643055055378766,0.629257714416153,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.6350075743426923,0.12643055055378766,0.6801548071136565,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬɅĀĨ","boundary":[0.6839150013488554,0.12643055055378766,0.7453979123866441,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ıijôĜ","boundary":[0.749158106621843,0.12643055055378766,0.7902014982672393,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.7959438876092054,0.12643055055378766,0.811607213264438,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8153674074996369,0.12643055055378766,0.8255523044678247,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8255547946626823,0.12643055055378766,0.8397987092489987,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.84355641328934,0.12643055055378766,0.8823536491730478,0.1440694384219076],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.733195957583681,0.1543599656041688,0.7400688953910644,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀȅĠIJĨ","boundary":[0.7400688953910644,0.1543599656041688,0.7962476913818507,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ɇģďȑ","boundary":[0.7999829836684721,0.1543599656041688,0.8375102201747288,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412455124613502,0.1543599656041688,0.8488904106746354,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488904106746353,0.1543599656041688,0.8823586295627632,0.1719988534722887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7372300732532321,0.18228761676576302,0.7441030110606155,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀȅĠIJħȐ","boundary":[0.7441030110606155,0.18228761676576302,0.8083749403390816,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ɇģďȑ","boundary":[0.8121102326257031,0.18228761676576302,0.8496374691319597,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533727614185812,0.18228761676576302,0.8610176596318664,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610176596318663,0.18228761676576302,0.8823586295627633,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46323891344497714,0.21021526792735729,0.4701118512523606,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀȅĠIJħȐ","boundary":[0.4701118512523606,0.21021526792735729,0.5343837805308266,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ɇģďȑ","boundary":[0.5381190728174481,0.21021526792735729,0.5756463093237046,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌ","boundary":[0.5793816016103261,0.21021526792735729,0.6173321712423998,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿôɀĄ","boundary":[0.6210674635290213,0.21021526792735729,0.6793380232003156,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄȒ","boundary":[0.683073315486937,0.21021526792735729,0.7180605532382911,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"þɄôɃ","boundary":[0.7217958455249125,0.21021526792735729,0.7540189669841667,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7577542592707882,0.21021526792735729,0.7758081719894584,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑÿŅĈ","boundary":[0.7817796592583373,0.21021526792735729,0.8341982610139246,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8396741995061117,0.21021526792735729,0.8557359563385838,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594712486252053,0.21021526792735729,0.8671161468384905,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671161468384904,0.21021526792735729,0.8823561393679058,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþěțȅİ","boundary":[0.7859631866193532,0.23814291908895152,0.8611919732719088,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649272655585303,0.23814291908895152,0.8725721637718155,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725721637718153,0.23814291908895152,0.8823586295627636,0.2557818069570714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46324,0.12643,0.88236,0.25578],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Įȱɫÿ","boundary":[0.13235302662433338,0.29480902229114464,0.16480856627031065,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖʛ","boundary":[0.17019475398949965,0.29480902229114464,0.19880813048621054,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.20419670464213824,0.29480902229114464,0.21515044927265556,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.22062317867444553,0.29480902229114464,0.2938026313058997,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȺó","boundary":[0.2991888190250887,0.29480902229114464,0.3162518417066135,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3216404158625412,0.29480902229114464,0.33870343854406604,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.34408962626325507,0.29480902229114464,0.3616776650272884,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜijôĜ","boundary":[0.367066239183216,0.29480902229114464,0.4154154475087675,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.42080163522795655,0.29480902229114464,0.466310983834485,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȰȵɍİ","boundary":[0.4716995579904127,0.29480902229114464,0.5487814646496088,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5541676523687978,0.29480902229114464,0.5629258751997344,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôĠÿɊôȴ","boundary":[0.5683144493556621,0.29480902229114464,0.6270446574944489,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.6324332316503767,0.29480902229114464,0.6670604287285481,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6724490028844758,0.29480902229114464,0.6812072257154124,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6865957998713401,0.29480902229114464,0.7321051484778686,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.7374937226337963,0.29480902229114464,0.7851508643051321,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7905394384610599,0.29480902229114464,0.8076024611425847,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8129910352985125,0.29480902229114464,0.8234197638465214,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8234197638465213,0.29480902229114464,0.8340871360683976,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394757102243254,0.29480902229114464,0.8823599784183116,0.3117129564980929],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7129492207765261,0.3227377023878645,0.7202755815642577,0.3396416365948127],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJħȸ","boundary":[0.7202755815642577,0.3227377023878645,0.7868094378385112,0.3396416365948127],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.7903890929465235,0.3227377023878645,0.8251117474942419,0.3396416365948127],"dir":"ltr"},{"str":"ɦȭɨɄȹ","boundary":[0.8286914026022542,0.3227377023878645,0.8823623648550504,0.3396416365948127],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.4879391562389757,0.3498570515129022,0.5142107119882131,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.5201846894519496,0.3498570515129022,0.5816925024383158,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ǾĀȫôȄĨ","boundary":[0.5854277947249372,0.3498570515129022,0.6499487434891781,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.655424681981365,0.3498570515129022,0.6626462470688332,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȮü","boundary":[0.668124675755878,0.3498570515129022,0.7152889663616179,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.7190242586482393,0.3498570515129022,0.7304293510967234,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7341646433833449,0.3498570515129022,0.7786146215941399,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳôȍ","boundary":[0.7845910892527341,0.3498570515129022,0.8177604847579324,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.8197526406441306,0.3498570515129022,0.8260279316856546,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.8267749901429788,0.3498570515129022,0.8375077299798711,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412430222664925,0.3498570515129022,0.8488879204797777,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488879204797776,0.3498570515129022,0.8823561393679056,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȉȐóĬȐó","boundary":[0.8091718026935608,0.37778470267449643,0.8496374691319596,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533727614185811,0.37778470267449643,0.8610176596318663,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610176596318662,0.37778470267449643,0.8823586295627632,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌĮȉăȌ","boundary":[0.7378775239162464,0.4057123538360907,0.8174143476727053,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȌ","boundary":[0.8211496399593268,0.4057123538360907,0.8557384465334411,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594737388200626,0.4057123538360907,0.8671186370333479,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671186370333478,0.4057123538360907,0.8823586295627631,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.7803627383842784,0.43364000499768496,0.8123368403577579,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄ","boundary":[0.8160721326443794,0.43364000499768496,0.8400776110730663,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.8438129033596878,0.43364000499768496,0.8611944634667661,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649297557533876,0.43364000499768496,0.8725746539666728,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725746539666727,0.43364000499768496,0.8823611197576209,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1323528191080952,0.466420702174728,0.13808649276805912,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"çéíì","boundary":[0.13808649276805912,0.466420702174728,0.17506588640561127,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.17788603208201043,0.466420702174728,0.20247359355869599,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2052844010043786,0.466420702174728,0.21292307373051944,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21574321940691862,0.466420702174728,0.2478667330718629,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.25217912801676734,0.466420702174728,0.282098819232605,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.28529249413766633,0.466420702174728,0.33937952644794467,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.3421809956629107,0.466420702174728,0.37139098134429027,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37139098134429027,0.466420702174728,0.3771246550042542,0.47964986807581794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.29481,0.88236,0.47965],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"؟ýĬɓIJĨ","boundary":[0.22979310631056882,0.5182349352873302,0.2982122476083754,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫɫôȵÿý","boundary":[0.30179190271638756,0.5182349352873302,0.3592095706489033,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜijôĜ","boundary":[0.36278922575691547,0.5182349352873302,0.411138434082467,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ŇĬȸ","boundary":[0.41471808919047914,0.5182349352873302,0.44197119674614543,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɆ","boundary":[0.4455508518541576,0.5182349352873302,0.4713243686318455,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.4749040237398577,0.5182349352873302,0.48585776837037503,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"Ċɩɫ","boundary":[0.48943742347838726,0.5182349352873302,0.5237066550457574,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ɔÿóĬĐ","boundary":[0.5272863101537696,0.5182349352873302,0.5818402539998756,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5854199091078879,0.5182349352873302,0.5941781319388244,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôĠÿɊôȴ","boundary":[0.5977577870468367,0.5182349352873302,0.6564879951856234,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.6600676502936357,0.5182349352873302,0.6946948473718071,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6982745024798194,0.5182349352873302,0.7070327253107559,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7106123804187682,0.5182349352873302,0.7561217290252966,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.7597013841333089,0.5182349352873302,0.8073585258046447,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8109381809126569,0.5182349352873302,0.8213669094606658,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.8213597501504497,0.5182349352873302,0.8358931498889792,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394728049969915,0.5182349352873302,0.8823570731909777,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.37333416339828596,0.5453547253845646,0.41883002344933495,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.4225653157359564,0.5453547253845646,0.47610450517753017,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4798397974641516,0.5453547253845646,0.4874846956774368,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.4874846956774368,0.5453547253845646,0.5088256656083339,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.7395422191786507,0.5453547253845646,0.779933179771317,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7809292577144162,0.5453547253845646,0.7881508228018843,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ıijôĜ","boundary":[0.7918861150885056,0.5453547253845646,0.8352653095104692,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412417771690635,0.5453547253845646,0.8488866753823486,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488866753823485,0.5453547253845646,0.8823548942704765,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.41790865135196825,0.5732823765461589,0.4714478407935421,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.4769237792857291,0.5732823765461589,0.4876565191226213,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49139181140924276,0.5732823765461589,0.49903670962252794,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.49903670962252794,0.5732823765461589,0.5088231754134761,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.7397912386644255,0.5732823765461589,0.7611322085953226,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7666106372823673,0.5732823765461589,0.7738322023698354,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.7775674946564569,0.5732823765461589,0.8110357135445848,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȍ","boundary":[0.8147710058312063,0.5732823765461589,0.8374566809852871,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĠ","boundary":[0.8389507978999357,0.5732823765461589,0.8534935358691818,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594700035277761,0.5732823765461589,0.8671149017410613,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671149017410612,0.5732823765461589,0.8823548942704766,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1323528191080952,0.606061897797344,0.13808649276805912,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":"çéíì","boundary":[0.13808649276805912,0.606061897797344,0.17506588640561127,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.17788603208201043,0.606061897797344,0.20247359355869599,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2052844010043786,0.606061897797344,0.21292307373051944,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21574321940691862,0.606061897797344,0.2478667330718629,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.25217912801676734,0.606061897797344,0.282098819232605,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.28529249413766633,0.606061897797344,0.33937952644794467,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.3421809956629107,0.606061897797344,0.37139098134429027,0.6192910636984339],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37139098134429027,0.606061897797344,0.3771246550042542,0.6192910636984339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.51823,0.88236,0.61929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"؟ȪĄó","boundary":[0.450606984996576,0.6578761309099462,0.5000300898545311,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"úȭûĈ","boundary":[0.5036097449625433,0.6578761309099462,0.5560158957438419,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôĠÿɊôȴ","boundary":[0.5595955508518542,0.6578761309099462,0.618325758990641,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.6219054140986532,0.6578761309099462,0.6565326111768246,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿĬĨ","boundary":[0.6601122662848369,0.6578761309099462,0.6953599369150637,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.698939592023076,0.6578761309099462,0.7160026147046008,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"ȦÿôȬĐ","boundary":[0.7195822698126131,0.6578761309099462,0.7696497125900105,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.7732293676980228,0.6578761309099462,0.8080952084500616,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8116748635580737,0.6578761309099462,0.8221035921060826,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.8220964327958665,0.6578761309099462,0.8358900371454069,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394696922534192,0.6578761309099462,0.8823539604474053,0.6747800651168945],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨĬħĐ","boundary":[0.13235302662433335,0.6849959210071805,0.18673888231754135,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİþĨǴÿý","boundary":[0.19261325198696794,0.6849959210071805,0.2686139990454252,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"òȥȝ","boundary":[0.2744858785199942,0.6849959210071805,0.30516507916744484,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.31278258523729474,0.6849959210071805,0.3200041503247628,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅɁȉăĨĀȅȺ","boundary":[0.3258785199941895,0.6849959210071805,0.4103957334661436,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.4162676129407126,0.6849959210071805,0.47212268359999165,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬȐ","boundary":[0.4779970532694183,0.6849959210071805,0.5172176222789433,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5248351283487933,0.6849959210071805,0.5320566934362614,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄĀɳ","boundary":[0.5396741995061113,0.6849959210071805,0.5749353586918176,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.5808097283612442,0.6849959210071805,0.6254838241092365,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6313581937786632,0.6849959210071805,0.6586009255224221,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.6600950424370707,0.6849959210071805,0.6913220859532259,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȄČ","boundary":[0.6971964556226525,0.6849959210071805,0.7326070264998238,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.7384813961692505,0.6849959210071805,0.7798435327564384,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.7805905912137626,0.6849959210071805,0.7982709747037706,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.8041453443731974,0.6849959210071805,0.8353723878893525,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412467575587792,0.6849959210071805,0.8488916557720645,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488916557720644,0.6849959210071805,0.8823598746601923,0.7026348088753005],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35185872294507065,0.7129235721687748,0.3587316607524541,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.3587316607524541,0.7129235721687748,0.41406379049160613,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.4177990827782276,0.7129235721687748,0.45811533752516154,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.4601050032165019,0.7129235721687748,0.476166760048974,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ɇģďȑ","boundary":[0.47990205233559546,0.7129235721687748,0.5174292888418521,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿŅĈ","boundary":[0.5211645811284735,0.7129235721687748,0.5743551432899627,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5798310817821497,0.7129235721687748,0.595892838614622,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.5996281309012433,0.7129235721687748,0.6451239909522924,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.6488592832389137,0.7129235721687748,0.7023984726804876,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7078744111726746,0.7129235721687748,0.7186071510095668,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ĊɁɃ","boundary":[0.7223424432961884,0.7129235721687748,0.7554620349042316,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7609379733964187,0.7129235721687748,0.7681595384838867,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.7718948307705082,0.7129235721687748,0.8339504866255789,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.8376857789122003,0.7129235721687748,0.8823598746601926,0.7305624600368947],"dir":"ltr"},{"str":"ɐ","boundary":[0.13235800701404926,0.740851223330369,0.14585486314304136,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"īþȌ","boundary":[0.1475979995434647,0.740851223330369,0.17230073253232106,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.1780331610948561,0.740851223330369,0.1852547261823242,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.18924650853929362,0.740851223330369,0.25130216439436426,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.2552939467513337,0.740851223330369,0.305147647803441,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"þȍóĬĐ","boundary":[0.3113781153375256,0.740851223330369,0.35196829151881176,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"òȥȝ","boundary":[0.35595758368092345,0.740851223330369,0.3866367843283741,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.39237170308576685,0.740851223330369,0.39959326817323493,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅɁȉăĨ","boundary":[0.4035850505302044,0.740851223330369,0.4626524725559779,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.4666417647180896,0.740851223330369,0.5224968353773687,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬȐ","boundary":[0.5264861275394804,0.740851223330369,0.5657066965490054,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5714391251115404,0.740851223330369,0.5786606901990086,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄĀɳ","boundary":[0.5843956089564012,0.740851223330369,0.6196567681421075,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6236460603042192,0.740851223330369,0.6734997613563265,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɃĀďȑ","boundary":[0.6797302288904111,0.740851223330369,0.718004523853992,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȄČ","boundary":[0.7219963062109614,0.740851223330369,0.7574068770881327,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠȢôȌ","boundary":[0.761398659445102,0.740851223330369,0.8141658884807741,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.8181576708377436,0.740851223330369,0.8493847143538987,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533764967108681,0.740851223330369,0.8610213949241534,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610213949241533,0.740851223330369,0.8823623648550504,0.7584901111984891],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5124513893212149,0.7687788744919632,0.5193243271285983,0.7864177623600831],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.5193243271285983,0.7687788744919632,0.5746564568677504,0.7864177623600831],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.5783917491543719,0.7687788744919632,0.6187080039013058,0.7864177623600831],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6206976695926462,0.7687788744919632,0.6367594264251183,0.7864177623600831],"dir":"ltr"},{"str":"ɇģďȑ","boundary":[0.6404947187117397,0.7687788744919632,0.6780219552179964,0.7864177623600831],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿŅĈ","boundary":[0.68174687169271,0.7687806383807501,0.7349374338541991,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7404133723463862,0.7687806383807501,0.7564751291788583,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.7602104214654797,0.7687806383807501,0.8137496109070536,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8192255493992405,0.7687806383807501,0.8299582892361329,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿīôɀȑ","boundary":[0.8336935815227543,0.7687806383807501,0.8823519890431427,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ĊɁɃ","boundary":[0.13235261159185718,0.7967082895423443,0.1654722031999005,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.1713764552076201,0.7967082895423443,0.1785980202950882,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.18276162609724222,0.7967082895423443,0.2448172819523129,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.24897839755960915,0.7967082895423443,0.2988320986117165,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİþĨǴ","boundary":[0.30523438959098564,0.7967082895423443,0.36517337981697084,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3710776318246904,0.7967082895423443,0.3871393886571626,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"òȥȝ","boundary":[0.3913029944593166,0.7967082895423443,0.42198219510676727,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.42788644711448687,0.7967082895423443,0.43510801220195494,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.439271618004109,0.7967082895423443,0.4951266886633881,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬȐ","boundary":[0.49928780427068437,0.7967082895423443,0.5385083732802093,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.544412625287929,0.7967082895423443,0.5516341903753971,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄĀɳ","boundary":[0.5575409325779744,0.7967082895423443,0.5928020917636807,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ĂģȚĨ","boundary":[0.596963207370977,0.7967082895423443,0.6522704351615516,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6564315507688478,0.7967082895423443,0.6836742825126068,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.6851683994272554,0.7967082895423443,0.7163954429434105,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȄČ","boundary":[0.7205565585507068,0.7967082895423443,0.755967129427878,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.7601282450351743,0.7967082895423443,0.8014903816223623,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.8022374400796864,0.7967082895423443,0.8199178235696946,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.8240789391769909,0.7967082895423443,0.8553059826931461,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594670983004423,0.7967082895423443,0.8671119965137276,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671119965137275,0.7967082895423443,0.8823519890431428,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5648322231214595,0.8246359407039385,0.5717051609288429,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.5717051609288429,0.8246359407039385,0.6270372906679951,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.6307725829546165,0.8246359407039385,0.6710888377015505,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6730785033928908,0.8246359407039385,0.6891402602253629,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ɇģďȑ","boundary":[0.6928755525119844,0.8246359407039385,0.730402789018241,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿŅĈ","boundary":[0.7341380813048625,0.8246359407039385,0.7873286434663516,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7928045819585386,0.8246359407039385,0.8088663387910108,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.8126016310776323,0.8246359407039385,0.866140820519206,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8716167590113931,0.8246359407039385,0.8823494988482854,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.1323501213969997,0.8525635918655328,0.14308286123389194,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ĊɁɃ","boundary":[0.14731121210234738,0.8525635918655328,0.1804308037103907,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.18640229097926952,0.8525635918655328,0.19362385606673763,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.19785220693519306,0.8525635918655328,0.25990786279026373,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.2641362136587192,0.8525635918655328,0.3139899147108265,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİþĨǴ","boundary":[0.32045944095125484,0.8525635918655328,0.38039843117724,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3863699184461188,0.8525635918655328,0.402431675278591,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"òȥȝ","boundary":[0.4066600261470464,0.8525635918655328,0.43733922679449705,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.44331071406337585,0.8525635918655328,0.45053227915084393,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.45476063001929945,0.8525635918655328,0.5106157006785785,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬȐ","boundary":[0.5148440515470339,0.8525635918655328,0.5540646205565589,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5600361078254378,0.8525635918655328,0.5672576729129059,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄĀɳ","boundary":[0.5732291601817846,0.8525635918655328,0.608490319367491,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.6127186702359464,0.8525635918655328,0.6573927659839387,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.6616211168523942,0.8525635918655328,0.6888638485961531,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.6903579655108018,0.8525635918655328,0.7215850090269569,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȄČ","boundary":[0.7258133598954123,0.8525635918655328,0.7612239307725835,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.765452281641039,0.8525635918655328,0.806814418228227,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.8075614766855511,0.8525635918655328,0.8252418601755592,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.8294702110440147,0.8525635918655328,0.8606972545601699,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649256054286254,0.8525635918655328,0.8725705036419106,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725705036419105,0.8525635918655328,0.8823569694328587,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3811405092448489,0.880491243027127,0.38801344705223234,0.898130130895247],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.38800971175994525,0.8804935948788428,0.44334184149909733,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.4470771337857188,0.8804935948788428,0.4873933885326527,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.4893855444188508,0.8804935948788428,0.505447301251323,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5091825935379444,0.8804935948788428,0.5536325717487394,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5613496856128992,0.8804935948788428,0.5720824254497915,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.575817717736413,0.8804935948788428,0.637474942414244,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿŅĈ","boundary":[0.6412102347008655,0.8804935948788428,0.6944007968623546,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6998792255493993,0.8804935948788428,0.7159409823818715,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"IJɃĀćĨ","boundary":[0.7196762746684929,0.8804935948788428,0.7757305609163918,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"ıijôĜ","boundary":[0.7794658532030133,0.8804935948788428,0.8228450476249768,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.8288215152835711,0.8804935948788428,0.8823607047251449,0.8981324827469628],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1323528191080952,0.9044530842330392,0.13808649276805912,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":"çéîæ","boundary":[0.13808649276805912,0.9044530842330392,0.17506588640561127,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.17788603208201043,0.9044530842330392,0.20247359355869599,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2052844010043786,0.9044530842330392,0.21292307373051944,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21574321940691862,0.9044530842330392,0.2478667330718629,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.25217912801676734,0.9044530842330392,0.282098819232605,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.28529249413766633,0.9044530842330392,0.33937952644794467,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.3421809956629107,0.9044530842330392,0.37139098134429027,0.9176822501341291],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37139098134429027,0.9044530842330392,0.3771246550042542,0.9176822501341291],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.65788,0.88236,0.91768],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/2fb343443b233bd82825149b9f35face.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/ab3ea82f050ec5e752918c2879f09174.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13234,0.12935]},"elements":[{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.29192139284899044,0.06716653315008501,0.32761418581003965,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3324078109112038,0.06716653315008501,0.3387785594222748,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜĢħďĤóɯü","boundary":[0.33877855942227486,0.06716653315008501,0.43087219074892613,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4308514391251116,0.06716653315008501,0.4372221876361826,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4403556828321817,0.06716653315008501,0.454221917865073,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.4554628649691839,0.06716653315008501,0.49274108198966576,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅĨɊȜ","boundary":[0.4975243312789226,0.06716653315008501,0.5574757724791966,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.5606092676751956,0.06716653315008501,0.5929402975782855,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.5960737927742845,0.06716653315008501,0.6179252526510198,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6210587478470189,0.06716653315008501,0.6302102139492415,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.6333437091452405,0.06716653315008501,0.6656747390483304,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6688061590819481,0.06716653315008501,0.6933760816783912,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29192,0.06717,0.69338,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۶","boundary":[0.8510697462076404,0.06716653315008501,0.8676502936354767,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85107,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"؟ȪĄó","boundary":[0.4724833468218888,0.12723899958107648,0.521906451679844,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄÿýôȸ","boundary":[0.5254861067878561,0.12723899958107648,0.5901346780385566,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʜɊ","boundary":[0.5937143331465687,0.12723899958107648,0.6154070431011227,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȦÿôȬĐ","boundary":[0.618986698209135,0.12723899958107648,0.7038460021996723,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.7074256573076846,0.12723899958107648,0.7183794019382019,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.7219590570462141,0.12723899958107648,0.75104972089066,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.7546293759986723,0.12723899958107648,0.7894952167507111,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7930748718587233,0.12723899958107648,0.8035036004067322,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.8035012139699934,0.12723899958107648,0.8211847102035738,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.824764365311586,0.12723899958107648,0.8676486335055722,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.11764718089190479,0.15435937764123983,0.15360559463778042,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.15779410238851188,0.15435937764123983,0.20224408059930687,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫ","boundary":[0.2086737637220112,0.15435937764123983,0.23990080723816637,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"þĄôɃ","boundary":[0.24408931498889785,0.15435937764123983,0.2837083151756625,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.2878993131212517,0.15435937764123983,0.2993044055697358,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȍôȯ","boundary":[0.30349291332046735,0.15435937764123983,0.34540289277635977,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.3495914005270913,0.15435937764123983,0.3609964929755754,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍý","boundary":[0.36518500072630694,0.15435937764123983,0.40067027744921047,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅĄǴ","boundary":[0.404858785199942,0.15435937764123983,0.45336778102886566,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĈôćȉȟó","boundary":[0.45755628877959714,0.15435937764123983,0.5507642823050906,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȄȐó","boundary":[0.5566959264562452,0.15435937764123983,0.5865782647492167,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5925099089003715,0.15435937764123983,0.6085716657328437,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȾɄĬȑ","boundary":[0.6127601734835751,0.15435937764123983,0.6553923094482144,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ǾþĨ","boundary":[0.6595808171989459,0.15435937764123983,0.7019390317292329,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7078706758803878,0.15435937764123983,0.7239324327128599,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7281209404635913,0.15435937764123983,0.7461748531822616,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôİijôĜ","boundary":[0.7526045363049659,0.15435937764123983,0.8201137188985039,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265434020212082,0.15435937764123983,0.8341883002344935,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341883002344934,0.15435937764123983,0.8676565191226214,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȍôȯ","boundary":[0.11765714167133581,0.18228702880283407,0.15956712112722823,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.16331237419328065,0.18228702880283407,0.17471746664176474,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍý","boundary":[0.17846271970781716,0.18228702880283407,0.2139479964307207,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅĄǴ","boundary":[0.21769324949677313,0.18228702880283407,0.26620224532569675,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄăȐ","boundary":[0.2699474983917492,0.18228702880283407,0.3194525721637718,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3231978252298243,0.18228702880283407,0.33813899437631,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.34188424744236245,0.18228702880283407,0.3917379484944698,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȈȍ","boundary":[0.3977243769324951,0.18228702880283407,0.45487434891780293,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.4563684658324515,0.18228702880283407,0.4737500259395299,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.47923841540600565,0.18228702880283407,0.4864599804934737,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.4902052335595262,0.18228702880283407,0.5305961941521926,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.5315922720952917,0.18228702880283407,0.5388138371827598,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.5425590902488122,0.18228702880283407,0.5894245574716224,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5949129469380982,0.18228702880283407,0.6109747037705703,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6167121127228208,0.18228702880283407,0.6429836684720582,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.6489700969100834,0.18228702880283407,0.7104779098964495,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄóĬȟÿý","boundary":[0.714223162962502,0.18228702880283407,0.7930876341073692,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7968328871734215,0.18228702880283407,0.8117740563199073,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.8155217995808175,0.18228702880283407,0.8525011932183696,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.856246446284422,0.18228702880283407,0.8676515387329061,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6416464338334477,0.21021467996442833,0.6485193716408311,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"þİýIJĨ","boundary":[0.6485193716408311,0.21021467996442833,0.7058436572661813,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅɀȜȑ","boundary":[0.7095789495528027,0.21021467996442833,0.7706634294133518,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.7743987216999731,0.21021467996442833,0.80916184191413,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"þĄôɃ","boundary":[0.8128971342007514,0.21021467996442833,0.852516134387516,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.8562514266741375,0.21021467996442833,0.8676565191226215,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.11765465147647822,0.23814233112602257,0.1621046296872732,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.1714851937164085,0.23814233112602257,0.1822179335533007,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.18935732221046314,0.23814233112602257,0.19657888729793124,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȳó","boundary":[0.20371827595509365,0.23814233112602257,0.24358629562763304,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.25072568428479547,0.23814233112602257,0.2870078233621782,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȟóý","boundary":[0.29464525099089023,0.23814233112602257,0.33807424931000873,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3452136379671711,0.23814233112602257,0.36127539479964327,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĀćĨ","boundary":[0.3666716470563824,0.23814233112602257,0.42145593392683,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.42683932017680387,0.23814409501480943,0.45983440204195986,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.4652306542986989,0.23814409501480943,0.48328456701736916,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.49092199464608116,0.23814409501480943,0.5316864844674096,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴijôĜ","boundary":[0.5370827367241487,0.23814409501480943,0.5872352611591858,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.5966158251883211,0.23814409501480943,0.6328979642657039,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6405353918944159,0.23814409501480943,0.6554765610409016,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.6608728132976407,0.23814409501480943,0.7063686733486897,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.7117649256054288,0.23814409501480943,0.7653041150470027,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.772443503704165,0.23814409501480943,0.7831762435410573,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȲȈĨ","boundary":[0.7903156321982197,0.23814409501480943,0.833271493494366,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386677457511051,0.23814409501480943,0.8463126439643904,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463126439643903,0.23814409501480943,0.8676536138952874,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7442669488887507,0.26607174617640367,0.7511398866961341,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.7511398866961341,0.26607174617640367,0.8064720164352861,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȟĀĨ","boundary":[0.8102073087219076,0.26607174617640367,0.8676561040901452,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.1176542364440018,0.2939993973379979,0.1290593288924859,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĬȐ","boundary":[0.13549897279462123,0.2939993973379979,0.14787524123762688,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"،ıþȌ","boundary":[0.15431488513976224,0.2939993973379979,0.19622486459565466,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.20266201830293226,0.2939993973379979,0.21406711075141635,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳ","boundary":[0.22050426445869395,0.2939993973379979,0.24226856751540812,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȟ","boundary":[0.2430156259727324,0.2939993973379979,0.26505385046379887,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.27149349436593423,0.2939993973379979,0.2864346635124199,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.2928743074145553,0.2939993973379979,0.32985370105210743,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ɐ","boundary":[0.3362908547593851,0.2939993973379979,0.3497877108883772,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"īþȌ","boundary":[0.3515308472888005,0.2939993973379979,0.37623358027765685,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.3826707339849345,0.2939993973379979,0.42816659403598356,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.4346062379381189,0.2939993973379979,0.4881454273796927,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.49458258108697034,0.2939993973379979,0.5389329515034554,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃûȑ","boundary":[0.545370105210733,0.2939993973379979,0.5886745937869641,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.5951117474942418,0.2939993973379979,0.6298748677083985,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȳó","boundary":[0.6380551578160993,0.2939993973379979,0.6779231774886387,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ıijôĜ","boundary":[0.6843603311959163,0.2939993973379979,0.7277395256178799,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.7364178546971304,0.2939993973379979,0.7768088152897967,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7778048932328958,0.2939993973379979,0.785026458320364,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7914636120276415,0.2939993973379979,0.8383290792504517,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447662329577293,0.2939993973379979,0.8524111311710146,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524111311710145,0.2939993973379979,0.8676511237004298,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5030193612650193,0.32192704849959214,0.5098922990724027,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.5098922990724027,0.32192704849959214,0.5652244288115549,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.5689597210981763,0.32192704849959214,0.6092759758451102,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6112656415364506,0.32192704849959214,0.6273273983689227,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħĜ","boundary":[0.6310626906555442,0.32192704849959214,0.6710054161738159,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6787250202328335,0.32192704849959214,0.6859465853203016,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôħȑ","boundary":[0.6896818776069231,0.32192704849959214,0.7231002925978961,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7288277407707157,0.32192704849959214,0.755099296519953,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬɳ","boundary":[0.7610757641785473,0.32192704849959214,0.7967353545414931,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďȉăĨ","boundary":[0.8004706468281146,0.32192704849959214,0.8676561040901454,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.11765423644400204,0.3498546996611864,0.1439257921932394,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.15105023968125533,0.3498546996611864,0.21255805266762154,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.21918446118408796,0.3498546996611864,0.22640602627155607,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬȄȐ","boundary":[0.2312892983875991,0.3498546996611864,0.2694141816597152,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅɀȜȑ","boundary":[0.27429745377575826,0.3498546996611864,0.33538193363630736,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬħȪĨ","boundary":[0.3402652057523505,0.3498546996611864,0.39612027641162956,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.40100354852767267,0.3498546996611864,0.4181111872003988,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóýó","boundary":[0.41985432360082214,0.3498546996611864,0.44483097802403077,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȅȺ","boundary":[0.4497142501400739,0.3498546996611864,0.4751640415862545,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȟóý","boundary":[0.48004731370229764,0.3498546996611864,0.5317437589491382,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.5366270310651813,0.3498546996611864,0.5638697628089402,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ɺȐóĀȑ","boundary":[0.5653638797235888,0.3498546996611864,0.5926813173130802,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅü","boundary":[0.5975620992342656,0.3498546996611864,0.634765610409015,0.3674935875293063],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6413772852725725,0.3498570515129022,0.6574390421050447,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6643144701072858,0.3498570515129022,0.6905860258565233,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȫ","boundary":[0.6977104733445392,0.3498570515129022,0.737752806657121,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"þĄôɃ","boundary":[0.7426360787731641,0.3498570515129022,0.7822550789599286,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7871383510759717,0.3498570515129022,0.7985434435244557,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȍôȯ","boundary":[0.8034267156404988,0.3498570515129022,0.8453366950963913,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502199672124344,0.3498570515129022,0.8578648654257197,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578648654257196,0.3498570515129022,0.8676513312166677,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4192270020129075,0.37778470267449643,0.426099939820291,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜ","boundary":[0.426099939820291,0.37778470267449643,0.4544383573014589,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.46041482496005315,0.37778470267449643,0.5251100873643363,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħĜ","boundary":[0.5288453796509577,0.37778470267449643,0.5687881051692295,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5765027288385316,0.37778470267449643,0.5837242939259998,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôħȑ","boundary":[0.5874595862126212,0.37778470267449643,0.6208780012035943,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6246132934902157,0.37778470267449643,0.6353460333271079,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6410734814999275,0.37778470267449643,0.6673450372491649,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.6733215049077592,0.37778470267449643,0.7137124655004256,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7147085434435246,0.37778470267449643,0.7219301085309928,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7256654008176141,0.37778470267449643,0.7725308680404243,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôħȑ","boundary":[0.7762661603270458,0.37778470267449643,0.8096845753180187,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉăȍôȌ","boundary":[0.8134198676046402,0.37778470267449643,0.8676563116063835,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11764697337566665,0.4105642239256816,0.12338064703563054,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":"çéîè","boundary":[0.12338064703563054,0.4105642239256816,0.16036004067318269,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.16318018634958187,0.4105642239256816,0.18776774782626743,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.19057855527195006,0.4105642239256816,0.19821722799809086,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20103737367449007,0.4105642239256816,0.23316088733943435,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.23747514993048208,0.4105642239256816,0.26739484114631973,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.27058851605138107,0.4105642239256816,0.3246755483616594,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.32747701757662545,0.4105642239256816,0.356687003258005,0.42379338982677156],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.356687003258005,0.4105642239256816,0.3624206769179689,0.42379338982677156],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.12724,0.86766,0.42379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.5679408163688809,0.46237845703828384,0.5739069082155679,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.5739069082155679,0.46237845703828384,0.5848606528460852,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.5884403079540975,0.46237845703828384,0.6281028865508727,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ȦÿôȬĐ","boundary":[0.6316825416588849,0.46237845703828384,0.6817499844362823,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīÿī","boundary":[0.6853296395442945,0.46237845703828384,0.7364948432214823,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.7400744983294946,0.46237845703828384,0.7877316400008304,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7913112951088426,0.46237845703828384,0.8017400236568516,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.8017352507833742,0.46237845703828384,0.8211847102035738,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.824764365311586,0.46237845703828384,0.8676486335055722,0.4792823912452321],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.37972773869555293,0.4894982471355182,0.4241777169063479,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.43015418456494225,0.4894982471355182,0.4743551432899624,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉɃôȍ","boundary":[0.47809043557658387,0.4894982471355182,0.5194774741123493,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.5214671398036896,0.4894982471355182,0.5375288966361619,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ȬÿóĬĐ","boundary":[0.5412641889227833,0.4894982471355182,0.5978663180393867,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6033422565315737,0.4894982471355182,0.6105638216190419,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6142991139056633,0.4894982471355182,0.6556612504928513,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6564058187553178,0.4894982471355182,0.6740862022453258,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.6778214945319473,0.4894982471355182,0.7090485380481024,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĜĀħĠ","boundary":[0.7127838303347238,0.4894982471355182,0.7699587042686092,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7759326817323458,0.4894982471355182,0.822798148955156,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265334412417774,0.4894982471355182,0.8341783394550627,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341783394550626,0.4894982471355182,0.8676465583431905,0.5071371350036381],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1501616551495157,0.5174258982971124,0.15703459295689912,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄôİɐǴ","boundary":[0.15703459295689912,0.5174258982971124,0.22865259706572064,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈī","boundary":[0.23238788935234206,0.5174258982971124,0.2789794351408,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬȋăĨ","boundary":[0.28271472742742143,0.5174258982971124,0.3346850941086143,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ôȐĬȐôɄ","boundary":[0.3384154060055202,0.5174258982971124,0.375270289900185,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.37900558218680647,0.5174258982971124,0.4234555603976014,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.42943202805619574,0.5174258982971124,0.447485940774866,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬȝī","boundary":[0.4534624084334603,0.5174258982971124,0.509242773247007,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɴôĄ","boundary":[0.5129780655336283,0.5174258982971124,0.5469941272904608,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīĴĐ","boundary":[0.5507294195770823,0.5174258982971124,0.5913195957583685,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.59505488804499,0.5174258982971124,0.6099960571914756,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6154744858785204,0.5174258982971124,0.6226960509659886,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.62643134325261,0.5174258982971124,0.667793479839798,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6685405382971222,0.5174258982971124,0.6862209217871303,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.6899562140737517,0.5174258982971124,0.7211832575899069,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĜĀħĠ","boundary":[0.7249185498765284,0.5174258982971124,0.7820934238104137,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.788069891469008,0.5174258982971124,0.8349353586918182,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386706509784396,0.5174258982971124,0.8463155491917249,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463155491917248,0.5174258982971124,0.8676565191226219,0.5350647861652323],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.11765714167133628,0.5453535494587067,0.12838988150822853,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôħü","boundary":[0.1352802506796162,0.5453535494587067,0.1952192409056014,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.20210961007698902,0.5453535494587067,0.25729232812467623,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ǾīôɀȉĤóĮȌôĨ","boundary":[0.2641826972960639,0.5453535494587067,0.35534873103820425,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.363984726804873,0.5453535494587067,0.37120629189234106,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.37809666106372875,0.5453535494587067,0.4225466392745238,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.4316781838178843,0.5453535494587067,0.47587914254290453,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉɃôȍ","boundary":[0.4827695117142922,0.5453535494587067,0.5241565502500577,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.5261487061362558,0.5453535494587067,0.5422104629687279,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ȬÿóĬĐ","boundary":[0.5491008321401156,0.5453535494587067,0.605702961256719,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.6125933304281066,0.5453535494587067,0.6612766398970725,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6620236983543969,0.5453535494587067,0.6797040818444049,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.6865944510157928,0.5453535494587067,0.7178214945319479,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĜĀħĠ","boundary":[0.7247118637033355,0.5453535494587067,0.7818867376372209,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7910182821805815,0.5453535494587067,0.8378837494033916,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447741185747792,0.5453535494587067,0.8524190167880645,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524190167880644,0.5453535494587067,0.8676590093174799,0.5629924373268266],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜȼĀćĨ","boundary":[0.669818008259147,0.573281200620301,0.7689028616489247,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7743812903359695,0.573281200620301,0.7816028554234375,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜþȅĤĬȑ","boundary":[0.785338147710059,0.573281200620301,0.8676639897071954,0.5909200884884208],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.11766212206105195,0.6012088517818952,0.1283948618979442,0.618847739650015],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôħü","boundary":[0.13285231069331244,0.6012088517818952,0.19279130091929764,0.618847739650015],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.19724625951980812,0.6012088517818952,0.2524289775674953,0.618847739650015],"dir":"ltr"},{"str":"ǾīôɀȉĤóĮȌôĨ","boundary":[0.2568839361680058,0.6012088517818952,0.3480499699101462,0.618847739650015],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3542505551059377,0.6012088517818952,0.3614721201934058,0.618847739650015],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.36592956898877405,0.6012088517818952,0.4157832700408814,0.618847739650015],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȈȍ","boundary":[0.42246301023055055,0.601211203633611,0.4796129822158584,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.48110709913050703,0.601211203633611,0.4984886592375854,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"،ęĀħĠ","boundary":[0.5029436178380958,0.601211203633611,0.5547147689306688,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.5614109029031523,0.601211203633611,0.6056118616281726,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉɃôȍ","boundary":[0.610066820228683,0.601211203633611,0.6514538587644485,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6534460146506466,0.601211203633611,0.6695077714831187,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ȬÿóĬĐ","boundary":[0.6739627300836292,0.601211203633611,0.7305648592002325,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĜĀħĠ","boundary":[0.735019817800743,0.601211203633611,0.7921946917346283,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7988908257071117,0.601211203633611,0.8457562929299218,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502112515304323,0.601211203633611,0.8578561497437175,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578561497437174,0.601211203633611,0.8676426155346656,0.6188500915017309],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜȼĀćĨ","boundary":[0.6698016144763328,0.6291388547952053,0.7688864678661105,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7743648965531552,0.6291388547952053,0.7815864616406233,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜþȅĤĬȑ","boundary":[0.7853217539272448,0.6291388547952053,0.867647595924381,0.6467777426633251],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11764697337566665,0.6619183760463904,0.12338064703563054,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":"çéîç","boundary":[0.12338064703563054,0.6619183760463904,0.16036004067318269,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.16318018634958187,0.6619183760463904,0.18776774782626743,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.19057855527195006,0.6619183760463904,0.19821722799809086,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20103737367449007,0.6619183760463904,0.23316088733943435,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.23747514993048208,0.6619183760463904,0.26739484114631973,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.27058851605138107,0.6619183760463904,0.3246755483616594,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.32747701757662545,0.6619183760463904,0.356687003258005,0.6751475419474803],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.356687003258005,0.6619183760463904,0.3624206769179689,0.6751475419474803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.46238,0.86766,0.67515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.5597293988254581,0.7137326091589926,0.5656954906721451,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5656954906721451,0.7137326091589926,0.5832835294361784,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.5868631845441907,0.7137326091589926,0.6265257631409659,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"IJİĬɅī","boundary":[0.6301054182489781,0.7137326091589926,0.6887640332856048,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.692343688393617,0.7137326091589926,0.7378530370001455,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.7414326921081577,0.7137326091589926,0.7890898337794935,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7926694888875058,0.7137326091589926,0.8030982174355147,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.8030934445620372,0.7137326091589926,0.8211826350411922,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247622901492044,0.7137326091589926,0.8676465583431907,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.47475357446720207,0.7408523992562269,0.4816265122745855,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.4816265122745855,0.7408523992562269,0.5369586420137376,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮȅďȑ","boundary":[0.5406939343003591,0.7408523992562269,0.5862146962999855,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴ","boundary":[0.589949988586607,0.7408523992562269,0.6214509535371143,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.6229425802569051,0.7408523992562269,0.6292178712984291,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6302139492415282,0.7408523992562269,0.6374355143289964,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôȅİ","boundary":[0.6411708066156176,0.7408523992562269,0.6876129407126107,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.6913482329992322,0.7408523992562269,0.7185909647429911,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.7200850816576397,0.7408523992562269,0.7513121251737949,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȝĬĨĮȌ","boundary":[0.7550449272655585,0.7408523992562269,0.8228031293448712,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265384216314926,0.7408523992562269,0.8341833198447779,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341833198447778,0.7408523992562269,0.8676515387329057,0.758491287124347],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16331486438813822,0.7687800504178212,0.17018780219552165,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.17018780219552165,0.7687800504178212,0.22551993193467373,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȯī","boundary":[0.22925522422129516,0.7687800504178212,0.2669816763161716,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȍôȈĈ","boundary":[0.27071696860279304,0.7687800504178212,0.32037145406628054,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.32584739255846756,0.7687800504178212,0.3365801323953598,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôħü","boundary":[0.3403154246819812,0.7687800504178212,0.4002544149079664,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.40398970719458793,0.7687800504178212,0.43698478905974386,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴ","boundary":[0.4407200813463653,0.7687800504178212,0.4722210462968727,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.47371018282180577,0.7687800504178212,0.4799854738633298,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.4809815518064288,0.7687800504178212,0.4882031168938969,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôȅİ","boundary":[0.49193840918051834,0.7687800504178212,0.5383805432775115,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.5421158355641329,0.7687800504178212,0.5693585673078919,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.5708526842225405,0.7687800504178212,0.6020797277386957,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6075556662308825,0.7687800504178212,0.6147772313183507,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6185125236049721,0.7687800504178212,0.6598746601921601,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6606217186494843,0.7687800504178212,0.6783021021394924,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿóȢ","boundary":[0.6820373944261139,0.7687800504178212,0.7203863952354272,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7213824731785262,0.7687800504178212,0.7286040382659944,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ýôįȈȪɮɶ","boundary":[0.7323393305526158,0.7687800504178212,0.7957894955280252,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȄČ","boundary":[0.7995222976197889,0.7687800504178212,0.83493286849696,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386681607835815,0.7687800504178212,0.8463130589968667,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463130589968666,0.7687800504178212,0.8676540289277637,0.786418938285941],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.564079354209467,0.7967077015794154,0.5709522920168504,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.5709522920168504,0.7967077015794154,0.6262844217560024,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȯī","boundary":[0.6300197140426239,0.7967077015794154,0.6677461661375004,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":"ąôȟ","boundary":[0.6714814584241218,0.7967077015794154,0.7197663367158481,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȐóĬɄ","boundary":[0.7235016290024695,0.7967077015794154,0.769545331922223,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȝĬĨĮȌ","boundary":[0.7732806242088445,0.7967077015794154,0.8410338458984415,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.844769138185063,0.7967077015794154,0.8524140363983482,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524140363983481,0.7967077015794154,0.8676540289277636,0.8143465894475352],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4499562140737512,0.8246353527410096,0.45682915188113465,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.45682915188113465,0.8246353527410096,0.5121612816202867,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮȅďȑ","boundary":[0.5158965739069081,0.8246353527410096,0.5614173359065346,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ĂģȚĨ","boundary":[0.565152628193156,0.8246353527410096,0.6204598559837307,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.624195148270352,0.8246353527410096,0.6683961069953723,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6738695552927016,0.8246353527410096,0.6810911203801698,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɃĀďȑ","boundary":[0.6848264126667912,0.8246353527410096,0.7231007076303722,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.7268359999169937,0.8246353527410096,0.7749963684658326,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȝĬĨĮȌ","boundary":[0.778731660752454,0.8246353527410096,0.8464898628317667,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502251551183883,0.8246353527410096,0.8578700533316734,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578700533316733,0.8246353527410096,0.8676565191226215,0.8422742406091295],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11764697337566665,0.8574160499180528,0.12338064703563054,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"çéíë","boundary":[0.12338064703563054,0.8574160499180528,0.16036004067318269,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.16318018634958187,0.8574160499180528,0.18776774782626743,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.19057855527195006,0.8574160499180528,0.19821722799809086,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20103737367449007,0.8574160499180528,0.23316088733943435,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.23747514993048208,0.8574160499180528,0.26739484114631973,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.27058851605138107,0.8574160499180528,0.3246755483616594,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.32747701757662545,0.8574160499180528,0.356687003258005,0.8706452158191427],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.356687003258005,0.8574160499180528,0.3624206769179689,0.8706452158191427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.71373,0.86766,0.87065],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/6e78522a215aef815acbecd3309573af.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/73f9f92df404f845dd691ad60447c9ce.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.11763,0.26944]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۷","boundary":[0.13235593185166736,0.06716653315008501,0.1507418705513706,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13236,0.06717,0.15074,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ıýī","boundary":[0.4328249185498766,0.06716653315008501,0.4602585652327295,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.4612961464234577,0.06716653315008501,0.46648405237709856,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.4673141173296811,0.06716653315008501,0.47329058498827536,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.47642408018427446,0.06716653315008501,0.514046774160078,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5171802693560771,0.06716653315008501,0.5217248749714665,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.5217248749714665,0.06716653315008501,0.5422274793002553,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.5453609744962543,0.06716653315008501,0.5818838324098861,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43282,0.06717,0.58188,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"؟ýĬɓIJĨ","boundary":[0.3725227749071365,0.12723899958107648,0.440941916204943,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.44452157131295517,0.12723899958107648,0.48805017742638357,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ôȵ","boundary":[0.49162983253439574,0.12723899958107648,0.503919981738571,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĬćȹ","boundary":[0.5074996368465832,0.12723899958107648,0.5651320840855796,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJďɅĀĨ","boundary":[0.5687117391935919,0.12723899958107648,0.6224542945485484,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɆ","boundary":[0.6260339496565606,0.12723899958107648,0.6518074664342485,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȹ","boundary":[0.6553871215422608,0.12723899958107648,0.7026862977027952,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôĠÿɊôȴ","boundary":[0.7062659528108075,0.12723899958107648,0.7649961609495943,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.7685758160576066,0.12723899958107648,0.803203013135778,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8067826682437903,0.12723899958107648,0.8172113967917992,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.8172042374815831,0.12723899958107648,0.8358900371454068,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.839469692253419,0.12723899958107648,0.8823539604474052,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5988018012409472,0.15435937764123983,0.6056747390483306,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.6056747390483306,0.15435937764123983,0.6610068687874826,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮȅďȑ","boundary":[0.6647421610741041,0.15435937764123983,0.7102629230737305,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.713998215360352,0.15435937764123983,0.7586723111083443,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.7624076033949657,0.15435937764123983,0.7896503351387246,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.7911444520533732,0.15435937764123983,0.8223714955695285,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.8261042976612922,0.15435937764123983,0.8375093901097762,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412446823963977,0.15435937764123983,0.8488895806096829,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488895806096828,0.15435937764123983,0.8823577994978108,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6002984083504536,0.18228702880283407,0.6071713461578371,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.6071713461578371,0.18228702880283407,0.6625034758969891,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮȅďȑ","boundary":[0.6662387681836106,0.18228702880283407,0.711759530183237,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĂģȚĨ","boundary":[0.7154948224698584,0.18228702880283407,0.770802050260433,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.7745373425470544,0.18228702880283407,0.8017800742908134,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.8032717010106042,0.18228702880283407,0.8344987445267593,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.8382340368133808,0.18228702880283407,0.8496391292618648,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533744215484863,0.18228702880283407,0.8610193197617715,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610193197617714,0.18228702880283407,0.8823602896926684,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6459187781443898,0.21021467996442833,0.6527917159517732,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.6527917159517732,0.21021467996442833,0.7081238456909253,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮȅďȑ","boundary":[0.7118591379775467,0.21021467996442833,0.7573798999771733,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7611151922637946,0.21021467996442833,0.8055651704745896,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.8115416381331839,0.21021467996442833,0.8557425968582042,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594778891448257,0.21021467996442833,0.8671227873581109,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671227873581108,0.21021467996442833,0.8823627798875262,0.22785356783254823],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5879769241943181,0.23814233112602257,0.5948498620017016,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.5948498620017016,0.23814233112602257,0.6501819917408537,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮȅďȑ","boundary":[0.6539172840274752,0.23814233112602257,0.6994380460271016,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.7031733383137231,0.23814233112602257,0.744535474900911,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.7452800431633775,0.23814233112602257,0.7629604266533856,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿóȢ","boundary":[0.7666957189400071,0.23814233112602257,0.8050447197493205,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8060407976924194,0.23814233112602257,0.8132623627798876,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.816997655066509,0.23814233112602257,0.8611986137915293,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649339060781508,0.23814233112602257,0.872578804291436,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725788042914359,0.23814233112602257,0.8823652700823841,0.25578121899414247],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1323528191080952,0.2709230283030656,0.13808649276805912,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":"çéíë","boundary":[0.13808649276805912,0.2709230283030656,0.17506588640561127,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.17788603208201043,0.2709230283030656,0.20247359355869599,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2052844010043786,0.2709230283030656,0.21292307373051944,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21574321940691862,0.2709230283030656,0.2478667330718629,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.25217912801676734,0.2709230283030656,0.282098819232605,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.28529249413766633,0.2709230283030656,0.33937952644794467,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.3421809956629107,0.2709230283030656,0.37139098134429027,0.2841521942041555],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37139098134429027,0.2709230283030656,0.3771246550042542,0.2841521942041555],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.12724,0.88237,0.28415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.3696113220859532,0.32273726141566783,0.37693768287368484,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJĨ","boundary":[0.37693768287368484,0.32273726141566783,0.43559629791031146,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫɫôȵÿý","boundary":[0.43917595301832363,0.32273726141566783,0.49659362095083937,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħĜ","boundary":[0.5001732760588515,0.32273726141566783,0.5386665006536762,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5422461557616883,0.32273726141566783,0.551004378592625,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôħȹ","boundary":[0.5545840337006371,0.32273726141566783,0.5900942123721182,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5936738674801305,0.32273726141566783,0.61796779347984,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.6215474485878523,0.32273726141566783,0.6581792525265103,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ɸīþȴ","boundary":[0.6617589076345226,0.32273726141566783,0.7037840586025859,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7073637137105981,0.32273726141566783,0.7528730623171266,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.7564527174251389,0.32273726141566783,0.8041098590964747,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.807689514204487,0.32273726141566783,0.8181182427524959,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.8181110834422798,0.32273726141566783,0.835890037145407,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394696922534193,0.32273726141566783,0.8823539604474054,0.3396411956226161],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȌ","boundary":[0.6801041731515491,0.3498570515129022,0.7146929797256636,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7184282720122851,0.3498570515129022,0.7298333644607691,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳ","boundary":[0.7335686567473906,0.3498570515129022,0.7553329598041048,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȟ","boundary":[0.7560800182614291,0.3498570515129022,0.7781182427524955,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7818535350391169,0.3498570515129022,0.7967947041856026,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.8005299964722241,0.3498570515129022,0.8375093901097762,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412446823963977,0.3498570515129022,0.8488895806096829,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488895806096828,0.3498570515129022,0.8823577994978108,0.36749593938102215],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬɳ","boundary":[0.6524156965282534,0.37778470267449643,0.6880752868911992,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďȉăĨ","boundary":[0.6918105791778206,0.37778470267449643,0.7589960364398514,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7627313287264729,0.37778470267449643,0.7741364211749568,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĬȐ","boundary":[0.7778717134615784,0.37778470267449643,0.790247981904584,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7939832741912054,0.37778470267449643,0.8089244433376911,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.8126597356243126,0.37778470267449643,0.8496391292618647,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533744215484862,0.37778470267449643,0.8610193197617714,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610193197617713,0.37778470267449643,0.8823602896926683,0.3954235905426164],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóþɁĨ","boundary":[0.7559057046213865,0.4057123538360907,0.7963464691112079,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8000817613978293,0.4057123538360907,0.815022930544315,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.8187582228309365,0.4057123538360907,0.8557376164684886,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.85947290875511,0.4057123538360907,0.8671178069683952,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671178069683951,0.4057123538360907,0.8823577994978106,0.4233512417042106],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.7803619083193258,0.43364000499768496,0.8123360102928052,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄ","boundary":[0.8160713025794267,0.43364000499768496,0.8400767810081138,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.8438120732947352,0.43364000499768496,0.8611936334018135,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649289256884349,0.43364000499768496,0.8725738239017202,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725738239017201,0.43364000499768496,0.8823602896926682,0.45127889286580486],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1323528191080952,0.466420702174728,0.13808649276805912,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"çéíë","boundary":[0.13808649276805912,0.466420702174728,0.17506588640561127,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.17788603208201043,0.466420702174728,0.20247359355869599,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2052844010043786,0.466420702174728,0.21292307373051944,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21574321940691862,0.466420702174728,0.2478667330718629,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.25217912801676734,0.466420702174728,0.282098819232605,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.28529249413766633,0.466420702174728,0.33937952644794467,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.3421809956629107,0.466420702174728,0.37139098134429027,0.47964986807581794],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37139098134429027,0.466420702174728,0.3771246550042542,0.47964986807581794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.32274,0.88236,0.47965],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"īý","boundary":[0.13235302662433338,0.5182349352873302,0.15158770673805227,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóɍȭĨ","boundary":[0.15492871817219697,0.5182349352873302,0.1971925128141277,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.20053352424827242,0.5182349352873302,0.21762041129718399,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.2209614227313287,0.5182349352873302,0.23191516736184603,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ɸȜ","boundary":[0.23525617879599076,0.5182349352873302,0.2547772313183506,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.258120629189234,0.5182349352873302,0.30362997779576245,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.3069709892299072,0.5182349352873302,0.3546281309012429,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3579691423353877,0.5182349352873302,0.36672736516632415,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬħȸ","boundary":[0.3700707630372076,0.5182349352873302,0.41600967025669755,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵýīþûĨ","boundary":[0.4193506816908422,0.5182349352873302,0.49953495611031556,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħĐó","boundary":[0.5028759675444603,0.5182349352873302,0.551010396563531,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóĀʜó","boundary":[0.5543514079976758,0.5182349352873302,0.5933457843076221,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"Įȱăȷ","boundary":[0.5966891821785054,0.5182349352873302,0.6379745377575795,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ýīÿī","boundary":[0.6413155491917243,0.5182349352873302,0.6758950175351222,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀʛ","boundary":[0.6792360289692668,0.5182349352873302,0.7128847869845816,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ôěȵĀĨȜ","boundary":[0.716228184855465,0.5182349352873302,0.7602102139492416,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬɒĜ","boundary":[0.7635512253833864,0.5182349352873302,0.8029751603062941,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8063161717404388,0.5182349352873302,0.8167449002884478,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.8167449002884476,0.5182349352873302,0.8361227666064871,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394661644773705,0.5182349352873302,0.8823504326713567,0.5351388694942785],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6009919276183363,0.5461636153840501,0.6069580194650234,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ȦÿĬĈ","boundary":[0.6069580194650234,0.5461636153840501,0.6577652576314098,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʜó","boundary":[0.6613449127394221,0.5461636153840501,0.6892184938471438,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.692798148955156,0.5461636153840501,0.7098611716366809,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.7134408267446932,0.5461636153840501,0.7531034053414684,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.7566830604494806,0.5461636153840501,0.791405714997199,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ɑȵóɍɫó","boundary":[0.7949853701052113,0.5461636153840501,0.8490142978688088,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʛóĀʛ","boundary":[0.8525939529768211,0.5461636153840501,0.8823528191080958,0.5630675495909984],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.13235302662433335,0.5732829645090878,0.17274398721699974,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.1737400651600988,0.5732829645090878,0.1809616302475669,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.18645749029861586,0.5732829645090878,0.23332295752142604,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɳóĀɳ","boundary":[0.23881881757247503,0.5732829645090878,0.2661362551619664,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"īý","boundary":[0.2733752516134387,0.5732829645090878,0.2903832824918549,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóȥȅĨ","boundary":[0.29587914254290393,0.5732829645090878,0.33654402456992255,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3420373944261138,0.5732829645090878,0.3569785635725995,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.3624744236236485,0.5732829645090878,0.3972375438378053,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóī","boundary":[0.40273340388885426,0.5732829645090878,0.43047417460416276,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôěȍ","boundary":[0.4359700346552118,0.5732829645090878,0.48440432463840294,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ŃĨǴ","boundary":[0.4858984415530515,0.5732829645090878,0.505321961443483,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.5108153312996743,0.5732829645090878,0.5715511838801387,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5810313557035838,0.5732829645090878,0.5917640955404762,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨĴɄó","boundary":[0.5972599555915251,0.5732829645090878,0.6458685592147585,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.6513644192658076,0.5732829645090878,0.6627695117142917,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôħȑ","boundary":[0.6682653717653407,0.5732829645090878,0.7016837867563137,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7089227832077861,0.5732829645090878,0.7196555230446784,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȑIJĨ","boundary":[0.7251513830957274,0.5732829645090878,0.7835688642636287,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7890647243146778,0.5732829645090878,0.8335147025254729,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412517379484946,0.5732829645090878,0.8488966361617799,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488966361617798,0.5732829645090878,0.8823648550499077,0.5909218523772077],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.731212517379485,0.601210615670682,0.7380854551868685,0.618849503538802],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜ","boundary":[0.7380854551868685,0.601210615670682,0.7664238726680364,0.618849503538802],"dir":"ltr"},{"str":"ȡȟó","boundary":[0.772397850131773,0.601210615670682,0.8039984228765903,0.618849503538802],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.8077337151632117,0.601210615670682,0.818466455000104,0.618849503538802],"dir":"ltr"},{"str":"ȼÿôďȉĨ","boundary":[0.8222017472867255,0.601210615670682,0.8823648550499079,0.618849503538802],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.15090995870426893,0.6291382668322762,0.15778289651165234,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜ","boundary":[0.15778289651165234,0.6291382668322762,0.18612131399282023,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ȴĴȌó","boundary":[0.19209778165141453,0.6291382668322762,0.226636784328374,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.23037207661499542,0.6291382668322762,0.2748220548257904,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.280796032289527,0.6291382668322762,0.2957372014360127,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3012156301230574,0.6291382668322762,0.3084371952105255,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȯī","boundary":[0.31217248749714693,0.6291382668322762,0.34989893959202334,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĭȦɴ","boundary":[0.35363423187864484,0.6291382668322762,0.3969636224034534,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.39845773931810197,0.6291382668322762,0.40567930440557004,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠȢôȌ","boundary":[0.4094145966921915,0.6291382668322762,0.4621818257278635,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.46591711801448493,0.6291382668322762,0.4971441615306401,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôěȍ","boundary":[0.5008794538172615,0.6291382668322762,0.5493137438004527,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ŃĨǴ","boundary":[0.5508028803253858,0.6291382668322762,0.5702264002158173,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.5739616925024388,0.6291382668322762,0.6346975450829031,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.6406715225466396,0.6291382668322762,0.6736666044117956,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȑIJĨ","boundary":[0.677401896698417,0.6291382668322762,0.7358218680611761,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.7395571603477976,0.6291382668322762,0.7809192969349855,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.7816663553923099,0.6291382668322762,0.7993467388823179,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿóȢ","boundary":[0.8030820311689394,0.6291382668322762,0.8414310319782528,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.842424619726494,0.6291382668322762,0.8496461848139621,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533814771005835,0.6291382668322762,0.8610263753138688,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610263753138687,0.6291382668322762,0.8823673452447658,0.6467771547003962],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬĄ","boundary":[0.13236796779348023,0.6570659179938705,0.16359501130963536,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.1700769885243524,0.6570659179938705,0.20635912760173522,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.21333914378800178,0.6570659179938705,0.23129344871236213,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.23603228952665584,0.6570659179938705,0.29676814210712027,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĴɄó","boundary":[0.30374815829338686,0.6570659179938705,0.33863578825043106,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.34511776546514805,0.6570659179938705,0.35585050530204027,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"IJȮďȌ","boundary":[0.36058934611633403,0.6570659179938705,0.4102438315798215,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.41498267239411524,0.6570659179938705,0.4263877648425994,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôħȑ","boundary":[0.4311266056568931,0.6570659179938705,0.4645450206478662,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4692838614621599,0.6570659179938705,0.4842250306086456,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄăȐ","boundary":[0.4889638714229394,0.6570659179938705,0.5384689451949621,0.6747048058619904],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5431945049700139,0.6570676818826574,0.5845566415572019,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5853037000145263,0.6570676818826574,0.6029840835045343,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿóȢ","boundary":[0.6077229243188279,0.6570676818826574,0.6460719251281413,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6470680030712402,0.6570676818826574,0.6542895681587084,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ýôįȈȪɮɶ","boundary":[0.6590284089730022,0.6570676818826574,0.7224785739484115,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7272174147627052,0.6570676818826574,0.7421585839091909,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȑIJĨ","boundary":[0.7468974247234847,0.6570676818826574,0.8053149058913861,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤīý","boundary":[0.8100537467056799,0.6570676818826574,0.8547278424536723,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594666832679659,0.6570676818826574,0.8671115814812511,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.867111581481251,0.6570676818826574,0.8823515740106664,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6848592002324183,0.6849953330442516,0.6917321380398017,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜ","boundary":[0.6917321380398017,0.6849953330442516,0.7200705555209697,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄĀɳ","boundary":[0.7277901595799872,0.6849953330442516,0.7630513187656935,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĭȦɴ","boundary":[0.7667866110523149,0.6849953330442516,0.8101160015771235,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.811610118491772,0.6849953330442516,0.8188316835792402,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.8225669758658616,0.6849953330442516,0.8639291124530496,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.8646761709103739,0.6849953330442516,0.8823565544003819,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.7803606632218972,0.7129229842058459,0.8123347651953767,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄ","boundary":[0.8160700574819981,0.7129229842058459,0.8400755359106852,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.8438108281973067,0.7129229842058459,0.8611923883043849,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649276805910064,0.7129229842058459,0.8725725788042916,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725725788042915,0.7129229842058459,0.8823590445952397,0.7305618720739657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.51823,0.88237,0.73056],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/5341dceead9abf14fce58df952c46756.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/617c7e80cbd73555bf1e340e3cebd92c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11764,0.06717,0.13234,0.21314]},"elements":[{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.29192139284899044,0.06716653315008501,0.32761418581003965,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3324078109112038,0.06716653315008501,0.3387785594222748,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜĢħďĤóɯü","boundary":[0.33877855942227486,0.06716653315008501,0.43087219074892613,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4308514391251116,0.06716653315008501,0.4372221876361826,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4403556828321817,0.06716653315008501,0.454221917865073,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.4554628649691839,0.06716653315008501,0.49274108198966576,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅĨɊȜ","boundary":[0.4975243312789226,0.06716653315008501,0.5574757724791966,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.5606092676751956,0.06716653315008501,0.5929402975782855,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.5960737927742845,0.06716653315008501,0.6179252526510198,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6210587478470189,0.06716653315008501,0.6302102139492415,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.6333437091452405,0.06716653315008501,0.6656747390483304,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6688061590819481,0.06716653315008501,0.6933760816783912,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29192,0.06717,0.69338,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۸","boundary":[0.8492643549357735,0.06716653315008501,0.8676502936354767,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84926,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Įȴ","boundary":[0.1176471808919048,0.12723899958107648,0.13473406794081638,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿóī","boundary":[0.1388053290169956,0.12723899958107648,0.17839631451161056,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜôȭȸôȯĄó","boundary":[0.18246757558778975,0.12723899958107648,0.25806989146900744,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJɓôĜ","boundary":[0.262138766108448,0.12723899958107648,0.3397218244827658,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.343793085558945,0.12723899958107648,0.38930243416547344,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.39337369524165267,0.12723899958107648,0.44103083691298844,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ôȭȸôȯĄó","boundary":[0.44510448442590633,0.12723899958107648,0.49665151798128204,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬɒĜ","boundary":[0.5007203926207225,0.12723899958107648,0.5401443275436303,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ôȴ","boundary":[0.5442155886198095,0.12723899958107648,0.5565057378239847,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĮĨôȸ","boundary":[0.560576998900164,0.12723899958107648,0.614367282989894,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĤīôɩĨ","boundary":[0.6184385440660732,0.12723899958107648,0.6689594098238189,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.673030670899998,0.12723899958107648,0.690093693581523,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĤīý","boundary":[0.6941649546577022,0.12723899958107648,0.739268609018656,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Ȧôȭİ","boundary":[0.7433374836580965,0.12723899958107648,0.7869615472410719,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7910328083172511,0.12723899958107648,0.8014615368652601,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.8014615368652599,0.12723899958107648,0.8206962169789789,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.824767478055158,0.12723899958107648,0.8676517462491443,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.1176519537653824,0.15516767967779646,0.134738840814294,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"٪۱۰","boundary":[0.1387719189026544,0.15516767967779646,0.1636624540870326,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.16769553217539296,0.15516767967779646,0.17864927680591028,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬɒĜ","boundary":[0.1826823548942707,0.15516767967779646,0.22210628981717845,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɸȜ","boundary":[0.22613936790553882,0.15516767967779646,0.24566042042789868,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.2496934985162591,0.15516767967779646,0.26064724314677645,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.26468032123513685,0.15516767967779646,0.27563406586565414,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóĀʜó","boundary":[0.27966475751727593,0.15516767967779646,0.31865913382722216,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĀɫ","boundary":[0.32269221191558256,0.15516767967779646,0.36044564112141797,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.3644787192097783,0.15516767967779646,0.40998806781630676,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.4140211459046672,0.15516767967779646,0.46167828757600293,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɑİôĜ","boundary":[0.4657113656643634,0.15516767967779646,0.5148242337462908,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɊôȭȱĨó","boundary":[0.5188573118346512,0.15516767967779646,0.5587346697379071,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ĢʛôɩĨ","boundary":[0.5627653613895289,0.15516767967779646,0.6080837950569634,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6121168731453239,0.15516767967779646,0.6291798958268487,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6332129739152091,0.15516767967779646,0.6419711967461457,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬħȸ","boundary":[0.6460042748345062,0.15516767967779646,0.6919431820539961,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.6959762601423566,0.15516767967779646,0.7395048662557849,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊÿó","boundary":[0.7435379443441454,0.15516767967779646,0.7839403183299097,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"٪۶","boundary":[0.7879733964182702,0.15516767967779646,0.809212683392476,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.8132457614808365,0.15516767967779646,0.8241995061113538,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬɒĜ","boundary":[0.8282325841997142,0.15516767967779646,0.867656519122622,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.11765434020212143,0.1830963597745164,0.12498070098985306,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.12498070098985306,0.1830963597745164,0.16464327958662825,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊÿó","boundary":[0.16759768826910765,0.1830963597745164,0.20800006225487203,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴","boundary":[0.21095447093735142,0.1830963597745164,0.2325039946875849,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"IJɓôĜ","boundary":[0.23546078980680296,0.1830963597745164,0.2782496005312421,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.2812040092137215,0.1830963597745164,0.32671335782024996,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.3296677665027294,0.1830963597745164,0.3773249081740651,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.3802817032932832,0.1830963597745164,0.3978697420573165,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"þȵýĀĠ","boundary":[0.4008241507397959,0.1830963597745164,0.44251520056444466,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"ĆɄɒĨ","boundary":[0.4454696092469241,0.1830963597745164,0.5096170287825027,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬɒĜ","boundary":[0.5125714374649821,0.1830963597745164,0.5519953723878899,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.5549473946336306,0.1830963597745164,0.5720342816825421,0.20000029398146466],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬĜɉĨ","boundary":[0.5749797671667808,0.18309606579305185,0.6183651870758886,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":"Ȧôȭİ","boundary":[0.6213195957583681,0.18309606579305185,0.6649436593413436,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":"ȪɒĠɊôȴ","boundary":[0.6678956815870843,0.18309606579305185,0.7306589678142317,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7336133764967111,0.18309606579305185,0.7506763991782359,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7536308078607153,0.18309606579305185,0.760957168648447,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.7609571686484469,0.18309606579305185,0.8006197472452221,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȱɫĀĠ","boundary":[0.8035741559277015,0.18309606579305185,0.8425446678702609,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":"٪۵","boundary":[0.8455014629894791,0.18309606579305185,0.8676428230509039,0.2000000000000001],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.44563728236734546,0.2110247458897718,0.45160337421403246,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬɒĜ","boundary":[0.45160337421403246,0.2110247458897718,0.49102730913694015,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.4946069642449524,0.2110247458897718,0.5116938512938639,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜôȭȸôȯĄó","boundary":[0.5152735064018761,0.2110247458897718,0.5908758222830939,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJɓôĜ","boundary":[0.5944554773911062,0.2110247458897718,0.6720385357654239,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ýīÿī","boundary":[0.6756181908734362,0.2110247458897718,0.7101976592168341,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôğȰİ","boundary":[0.7137773143248463,0.2110247458897718,0.7611719479549278,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ȦÿĬĈ","boundary":[0.7647516030629401,0.2110247458897718,0.8155588412293266,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʜó","boundary":[0.8191384963373388,0.2110247458897718,0.8470120774450606,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8505917325530729,0.2110247458897718,0.8676547552345977,0.22792868009672004],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4301790865135197,0.23814409501480943,0.4370520243209032,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħȐ","boundary":[0.4370520243209032,0.23814409501480943,0.47084396854053834,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟ","boundary":[0.4745792608271598,0.23814409501480943,0.5245076677249996,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.528242960011621,0.23814409501480943,0.568559214758555,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.5705463902550375,0.23814409501480943,0.5866081470875096,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5903434393741311,0.23814409501480943,0.6401971404262384,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.6461736080848327,0.23814409501480943,0.693039075307643,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"٪۶","boundary":[0.6967743675942644,0.23814409501480943,0.7198783954844468,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ġýôďĨ","boundary":[0.7236161779659259,0.23814409501480943,0.7723741932806243,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7761094855672457,0.23814409501480943,0.8205594637780408,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265334412417773,0.23814409501480943,0.8341783394550626,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341783394550625,0.23814409501480943,0.8676465583431904,0.25578298288292933],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45741932806242097,0.26607174617640367,0.46429226586980443,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħȐ","boundary":[0.46429226586980443,0.26607174617640367,0.4980842100894396,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟ","boundary":[0.5018195023760611,0.26607174617640367,0.5517479092739008,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.5554832015605222,0.26607174617640367,0.5957994563074562,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.5977891219987965,0.26607174617640367,0.6138508788312687,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6175861711178902,0.26607174617640367,0.6674398721699975,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.6734138496337341,0.26607174617640367,0.7202793168565442,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴","boundary":[0.7240146091431657,0.26607174617640367,0.7476415779534751,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ĊɁɃ","boundary":[0.7513793604349543,0.26607174617640367,0.7844989520429976,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7882342443296191,0.26607174617640367,0.8326842225404141,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386582000041506,0.26607174617640367,0.8463030982174359,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463030982174358,0.26607174617640367,0.8676440681483328,0.28371063404452357],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38246446284421776,0.2939993973379979,0.3893374006516012,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħȐ","boundary":[0.3893374006516012,0.2939993973379979,0.4231293448712364,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟ","boundary":[0.42686463715785783,0.2939993973379979,0.4767930440556976,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.48052833634231906,0.2939993973379979,0.520844591089253,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.5228342567805934,0.2939993973379979,0.5388960136130655,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5426313058996869,0.2939993973379979,0.5924850069517943,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.5984589844155308,0.2939993973379979,0.6453244516383411,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"٪۵","boundary":[0.6490597439249625,0.2939993973379979,0.6730851439125115,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅğȐôȅĨ","boundary":[0.6768229263939907,0.2939993973379979,0.7401983855236677,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅČ","boundary":[0.7456743240158547,0.2939993973379979,0.7719209778165146,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7756562701031361,0.2939993973379979,0.7905974392496218,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7943327315362432,0.2939993973379979,0.8387827097470383,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447566872107748,0.2939993973379979,0.8524015854240601,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.85240158542406,0.2939993973379979,0.8676415779534753,0.3116382852061178],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþěțȅİ","boundary":[0.7712486252049228,0.32192704849959214,0.8464774118574784,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502127041440998,0.32192704849959214,0.8578576023573851,0.33956593636771204],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.857857602357385,0.32192704849959214,0.8676440681483331,0.33956593636771204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.12724,0.86766,0.33957],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.11764697337566665,0.5222771804237744,0.12338064703563054,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":"çéîé","boundary":[0.12338064703563054,0.5222771804237744,0.16036004067318269,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.16318018634958187,0.5222771804237744,0.18776774782626743,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.19057855527195006,0.5222771804237744,0.19821722799809086,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20103737367449007,0.5222771804237744,0.23316088733943435,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.23747514993048208,0.5222771804237744,0.26739484114631973,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.27058851605138107,0.5222771804237744,0.3246755483616594,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.32747701757662545,0.5222771804237744,0.356687003258005,0.5355063463248644],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.356687003258005,0.5222771804237744,0.3624206769179689,0.5355063463248644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.52228,0.36242,0.53551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6812446823963976,0.37859373966471427,0.6872107742430846,0.3954976738716625],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīÿī","boundary":[0.6872107742430846,0.37859373966471427,0.7383759779202723,0.3954976738716625],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.7419556330282846,0.37859373966471427,0.7896127746996204,0.3954976738716625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931924298076327,0.37859373966471427,0.8036211583556416,0.3954976738716625],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹","boundary":[0.8036187719189029,0.37859373966471427,0.8211829463155493,0.3954976738716625],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247626014235616,0.37859373966471427,0.8676468696175478,0.3954976738716625],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5699744755027082,0.40571352976194863,0.5768474133100916,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"ýýĀĠIJĨ","boundary":[0.5768474133100916,0.40571352976194863,0.6350681690842309,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬăûĨ","boundary":[0.6388034613708523,0.40571352976194863,0.7066363692958975,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7103716615825189,0.40571352976194863,0.7602253626346263,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"ȬÿóĬĐ","boundary":[0.7661993400983628,0.40571352976194863,0.8228014692149662,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265367615015876,0.40571352976194863,0.8341816597148729,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341816597148728,0.40571352976194863,0.8676498786030007,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5971425014007347,0.43364118092354287,0.6040154392081181,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"ýýĀĠIJĨ","boundary":[0.6040154392081181,0.43364118092354287,0.6622361949822574,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬăûĨ","boundary":[0.6659714872688788,0.43364118092354287,0.7338043951939239,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7375396874805454,0.43364118092354287,0.7873933885326527,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȍ","boundary":[0.7933673659963892,0.43364118092354287,0.8160530411504702,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.8175471580651187,0.43364118092354287,0.8349287181721969,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386640104588186,0.43364118092354287,0.8463089086721037,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463089086721036,0.43364118092354287,0.8676498786030007,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6455543796302061,0.4615688320851371,0.6486920251509681,0.479207719953257],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6524273174375895,0.4615688320851371,0.6931918072589182,0.479207719953257],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅɁȉăĨĀȅȺ","boundary":[0.6969270995455396,0.4615688320851371,0.7814443130174937,0.479207719953257],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.7851771151092575,0.4615688320851371,0.8410321857685366,0.479207719953257],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447674780551581,0.4615688320851371,0.8524123762684432,0.479207719953257],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524123762684431,0.4615688320851371,0.8676523687978586,0.479207719953257],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6764576978148542,0.48949648324673134,0.6833306356222376,0.5071353711148513],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6833306356222376,0.48949648324673134,0.7240951254435661,0.5071353711148513],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅɁȉăĨ","boundary":[0.7278304177301876,0.48949648324673134,0.7868978397559612,0.5071353711148513],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅĤôĨ","boundary":[0.7906331320425826,0.48949648324673134,0.8464882027018616,0.5071353711148513],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502234949884832,0.48949648324673134,0.8578683932017683,0.5071353711148513],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578683932017682,0.48949648324673134,0.8676548589927164,0.5071353711148513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56997,0.37859,0.86765,0.50714],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɸôȵɊ","boundary":[0.11764697337566665,0.5740914135363766,0.15167756126916934,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ɺħɖȱĨ","boundary":[0.16194878499242565,0.5740914135363766,0.2214665172549752,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.23173535454149288,0.5740914135363766,0.24932339330552616,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"Ďɬóī","boundary":[0.25959223059204384,0.5740914135363766,0.29462512191578993,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ɤĴɇ","boundary":[0.30489395920230755,0.5740914135363766,0.35298065948660484,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįɛó","boundary":[0.3632518832098611,0.5740914135363766,0.40549181348440516,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ĎɬĬĨ","boundary":[0.4157606507709228,0.5740914135363766,0.4558527879806594,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4661216252671771,0.5740914135363766,0.4831846479487019,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʜɊ","boundary":[0.49345587167195826,0.5740914135363766,0.5151485816265122,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5254174189130298,0.5740914135363766,0.5709267675195584,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȵīÿ","boundary":[0.5811979912428147,0.5740914135363766,0.6484239141712838,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.6586927514578015,0.5740914135363766,0.6696464960883189,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.6799177198115753,0.5740914135363766,0.7090083836560211,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.7192772209425388,0.5740914135363766,0.7541430616945776,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.764414285417834,0.5740914135363766,0.7753680300483513,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7856392537716078,0.5740914135363766,0.7960679823196167,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰","boundary":[0.7960679823196166,0.5740914135363766,0.814491273942186,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247601112287037,0.5740914135363766,0.86764437942269,0.5909953477433249],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫɫôȵÿý","boundary":[0.11764458693892807,0.6020200936330965,0.1750622548714438,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸĬȸôɬ","boundary":[0.17961796260557397,0.6020200936330965,0.22939903297433034,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ĮħȵĀɅ","boundary":[0.23395474070846053,0.6020200936330965,0.2837596754446037,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"þɓôȴIJĨ","boundary":[0.28831538317873384,0.6020200936330965,0.35217643030567153,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.3567321380398017,0.6020200936330965,0.40224148664633014,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȰȵɍİ","boundary":[0.4067971943804603,0.6020200936330965,0.4838791010396564,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4884348087737866,0.6020200936330965,0.4971930316047231,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīÿī","boundary":[0.5017487393388533,0.6020200936330965,0.5529139430160411,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ɮĬɩü","boundary":[0.5574696507501713,0.6020200936330965,0.6051267924215071,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"Ȧīôɨȹ","boundary":[0.6096825001556374,0.6020200936330965,0.6584851314615371,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ɉɇó","boundary":[0.6630408391956673,0.6020200936330965,0.6942077030027602,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ĥɍģȱăĨ","boundary":[0.6987634107368904,0.6020200936330965,0.7592357176949099,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7637914254290402,0.6020200936330965,0.7725496482599767,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĤīý","boundary":[0.777105355994107,0.6020200936330965,0.8222090103550608,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôĨ","boundary":[0.8267647180891909,0.6020200936330965,0.8630862852518214,0.6189240278400447],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7937817759239665,0.6299487737298164,0.8011081367116981,0.6468527079367646],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJħȸ","boundary":[0.8011081367116981,0.6299487737298164,0.8676419929859517,0.6468527079367646],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.720029882338293,0.6570676818826574,0.7655257423893421,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.7692610346759634,0.6570676818826574,0.8228002241175373,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.826533026209301,0.6570676818826574,0.8341779244225863,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341779244225862,0.6570676818826574,0.8676461433107141,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐĬȝĀĨ","boundary":[0.6745838261843989,0.6849953330442516,0.738432422337048,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7439108510240927,0.6849953330442516,0.7511324161115608,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɄĬĨ","boundary":[0.7548677083981823,0.6849953330442516,0.7996912158376395,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ýīł","boundary":[0.8034265081242609,0.6849953330442516,0.8267098300442012,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8277034177924425,0.6849953330442516,0.8349249828799106,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386602751665321,0.6849953330442516,0.8463051733798173,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463051733798171,0.6849953330442516,0.8676461433107142,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȟ","boundary":[0.723663076635747,0.7129229842058459,0.781236381746872,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7849716740334934,0.7129229842058459,0.8122144057772523,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"ɺȐóĀȑ","boundary":[0.813708522691901,0.7129229842058459,0.8410259602813923,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447587623731561,0.7129229842058459,0.8524036605864413,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524036605864412,0.7129229842058459,0.8676436531158567,0.7305618720739657],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.7532988856378015,0.7408506353674401,0.7685388781672169,0.75848952323556],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7740173068542616,0.7408506353674401,0.7812388719417297,0.75848952323556],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.7849741642283512,0.7408506353674401,0.8063151341592483,0.75848952323556],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóĬĨ","boundary":[0.8100504264458697,0.7408506353674401,0.8464819772147173,0.75848952323556],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502172695013388,0.7408506353674401,0.857862167714624,0.75848952323556],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578621677146239,0.7408506353674401,0.8676486335055721,0.75848952323556],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11764697337566665,0.7736313325444831,0.12338064703563054,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":"çéîé","boundary":[0.12338064703563054,0.7736313325444831,0.16036004067318269,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.16318018634958187,0.7736313325444831,0.18776774782626743,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.19057855527195006,0.7736313325444831,0.19821722799809086,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20103737367449007,0.7736313325444831,0.23316088733943435,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.23747514993048208,0.7736313325444831,0.26739484114631973,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.27058851605138107,0.7736313325444831,0.3246755483616594,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.32747701757662545,0.7736313325444831,0.356687003258005,0.786860498445573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.356687003258005,0.7736313325444831,0.3624206769179689,0.786860498445573],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11764,0.57409,0.86765,0.78686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/46b495e868898cbeb61ccfde4509353a.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/5b1ddf82c659ef9d757a066916c4295d.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.11764,0.15772]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۹","boundary":[0.13235593185166736,0.06716653315008501,0.14852144680321233,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13236,0.06717,0.14852,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ıýī","boundary":[0.4328249185498766,0.06716653315008501,0.4602585652327295,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.4612961464234577,0.06716653315008501,0.46648405237709856,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.4673141173296811,0.06716653315008501,0.47329058498827536,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŅɩü","boundary":[0.47642408018427446,0.06716653315008501,0.514046774160078,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5171802693560771,0.06716653315008501,0.5217248749714665,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.5217248749714665,0.06716653315008501,0.5422274793002553,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.5453609744962543,0.06716653315008501,0.5818838324098861,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43282,0.06717,0.58188,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IJɨȵĀďȹ","boundary":[0.13235302662433338,0.12723899958107648,0.1828738923820789,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ɯȬČ","boundary":[0.18615285646101806,0.12723899958107648,0.22118574778476416,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.22446471186370331,0.12723899958107648,0.26997406047023176,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬĨó","boundary":[0.27325302454917094,0.12723899958107648,0.3023914171283903,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ɸĬȸôɬ","boundary":[0.3056679947705908,0.12723899958107648,0.35003185374255535,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ɦģȱɄĨ","boundary":[0.35331081782149454,0.12723899958107648,0.40975004669115356,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóĬĨ","boundary":[0.413026624333354,0.12723899958107648,0.4526414741953558,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4559204382742949,0.12723899958107648,0.4729834609558197,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþɓ","boundary":[0.4762600385980202,0.12723899958107648,0.5132020793127061,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĀʛ","boundary":[0.5164810433916454,0.12723899958107648,0.5490559048745564,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.5523348689534956,0.12723899958107648,0.5717127352715351,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.5749916993504742,0.12723899958107648,0.5920785863993858,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5953575504783251,0.12723899958107648,0.6408668990848535,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôüĴċĈó","boundary":[0.6441458631637926,0.12723899958107648,0.7340477079831499,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7373195127518729,0.12723899958107648,0.7460777355828095,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȭİôɨĨ","boundary":[0.7493566996617487,0.12723899958107648,0.8047936251011644,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8080725891801035,0.12723899958107648,0.8185013177281124,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱","boundary":[0.8185013177281123,0.12723899958107648,0.8361848139616926,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394637780406319,0.12723899958107648,0.882348046234618,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24744609765714182,0.15516767967779646,0.25477245844487345,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJĨ","boundary":[0.25477245844487345,0.15516767967779646,0.3134310734815001,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ôȵ","boundary":[0.3170107285895123,0.15516767967779646,0.32930087779368755,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþɓ","boundary":[0.3328805329016997,0.15516767967779646,0.36982257361638565,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɒȱȰĨ","boundary":[0.3734022287243978,0.15516767967779646,0.42034343937413116,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ĬɖĐ","boundary":[0.4239230944821434,0.15516767967779646,0.461461744381498,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİÿĬɒĜ","boundary":[0.46504139948951023,0.15516767967779646,0.5392595820622965,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀʛ","boundary":[0.5428392371703088,0.15516767967779646,0.5764879951856235,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĐĬħɂĨ","boundary":[0.5800676502936357,0.15516767967779646,0.645957168648447,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ȦÿĬĈ","boundary":[0.6495368237564593,0.15516767967779646,0.7003440619228458,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.703923717030858,0.15516767967779646,0.7210106040797696,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.7245902591877819,0.15516767967779646,0.7612220631264399,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ɤĀČ","boundary":[0.7648017182344522,0.15516767967779646,0.8034142646662106,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.8069939197742227,0.15516767967779646,0.8179476644047402,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.8215273195127524,0.15516767967779646,0.8391153582767857,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.8426950133847979,0.15516767967779646,0.8823575919815732,0.1720716138847447],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6269376828736849,0.18228761676576302,0.6767913839257922,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİı","boundary":[0.6827678515843865,0.18228761676576302,0.7343397870883397,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôěħİ","boundary":[0.736082923488763,0.18228761676576302,0.7844923115233767,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ıóÿŅȫ","boundary":[0.7882276038099981,0.18228761676576302,0.8375085600448235,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412438523314449,0.18228761676576302,0.8488887505447302,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488887505447301,0.18228761676576302,0.882356969432858,0.19992650463388295],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6885226919006412,0.21021526792735729,0.7329726701114362,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.7389491377700305,0.21021526792735729,0.7907202888626035,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7944555811492249,0.21021526792735729,0.8496382991969121,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8533735914835335,0.21021526792735729,0.8610184896968188,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8610184896968187,0.21021526792735729,0.8823594596277158,0.2278541557954772],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5311722592292847,0.23814291908895152,0.5482798979020108,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȡĠþĜ","boundary":[0.5500230343024342,0.23814291908895152,0.6019435970864719,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6096607109506318,0.23814291908895152,0.6168822760381,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅĈĬȑ","boundary":[0.6206175683247214,0.23814291908895152,0.6825238124883272,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.6862566145800909,0.23814291908895152,0.7210197347942476,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȈİôħİ","boundary":[0.7247550270808691,0.23814291908895152,0.7960991097553384,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȉăȅĄ","boundary":[0.7998344020419599,0.23814291908895152,0.8557392765983939,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594720786901576,0.23814291908895152,0.8671169769034429,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671169769034428,0.23814291908895152,0.8823569694328581,0.2557818069570714],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.6916852393699807,0.26607057025054576,0.7434563904625536,0.28370945811866566],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.7471916827491751,0.26607057025054576,0.8022747930025523,0.28370945811866566],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.8060100852891738,0.26607057025054576,0.861192803336861,0.28370945811866566],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8649280956234825,0.26607057025054576,0.8725729938367677,0.28370945811866566],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8725729938367676,0.26607057025054576,0.8823594596277158,0.28370945811866566],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1323528191080952,0.2988512674275888,0.13808649276805912,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":"çéîí","boundary":[0.13808649276805912,0.2988512674275888,0.17506588640561127,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.17788603208201043,0.2988512674275888,0.20247359355869599,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2052844010043786,0.2988512674275888,0.21292307373051944,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21574321940691862,0.2988512674275888,0.2478667330718629,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜ","boundary":[0.25217912801676734,0.2988512674275888,0.282098819232605,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħďĤóɯü","boundary":[0.28529249413766633,0.2988512674275888,0.33937952644794467,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅĨɊȜ","boundary":[0.3421809956629107,0.2988512674275888,0.37139098134429027,0.3120804333286787],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37139098134429027,0.2988512674275888,0.3771246550042542,0.3120804333286787],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.12724,0.88236,0.31208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.13235302662433338,0.350665500540191,0.17265994314055078,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʜó","boundary":[0.1769555292701654,0.350665500540191,0.2048291103778871,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ŇĬȸ","boundary":[0.2091246965075017,0.350665500540191,0.23637780406316794,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24067339019278255,0.350665500540191,0.24799975098051422,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.24799975098051422,0.350665500540191,0.28766232957728943,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþɓ","boundary":[0.291957915706904,0.350665500540191,0.3288999564215899,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.33319554255120454,0.350665500540191,0.37672414866463294,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ġôȵÿ","boundary":[0.3810173483575089,0.350665500540191,0.41426041212724884,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰۰۰","boundary":[0.41855599825686346,0.350665500540191,0.4591492871817218,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ĬģȭĜ","boundary":[0.4634448733113365,0.350665500540191,0.4934901118512522,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.49778569798086686,0.350665500540191,0.5163999045425303,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīĴĐ","boundary":[0.5206931042354063,0.350665500540191,0.5654626574529455,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.5697582435825602,0.350665500540191,0.5868451306314717,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5911407167610865,0.350665500540191,0.6366500653676149,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊÿó","boundary":[0.6409456514972297,0.350665500540191,0.681348025482994,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴","boundary":[0.6856436116126088,0.350665500540191,0.7071931353628422,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"IJɓôĜ","boundary":[0.7114887214924569,0.350665500540191,0.7542775322168961,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.7585731183465106,0.350665500540191,0.7988800348627281,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8031756209923429,0.350665500540191,0.8136043495403518,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲","boundary":[0.8136043495403517,0.350665500540191,0.8351777376579719,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394733237875865,0.350665500540191,0.8823575919815727,0.36756943474713927],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȪĄó","boundary":[0.7944889912635664,0.3785941806369109,0.8439120961215216,0.39549811484385916],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.8474917512295339,0.3785941806369109,0.8823575919815727,0.39549811484385916],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌôȒ","boundary":[0.4374570960177634,0.40571352976194863,0.4761049202100064,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4798402124966279,0.40571352976194863,0.48748511070991307,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.48748511070991307,0.40571352976194863,0.5088260806408101,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"IJȫȢ","boundary":[0.7901209819668389,0.40571352976194863,0.8260295918155595,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.8267766502728838,0.40571352976194863,0.8375093901097761,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412446823963976,0.40571352976194863,0.8488895806096828,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488895806096827,0.40571352976194863,0.8823577994978107,0.42335241763006853],"dir":"ltr"},{"str":"IJûȅȝĀȑ","boundary":[0.4221946917346282,0.43364118092354287,0.4876619145448131,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49139720683143456,0.43364118092354287,0.49904210504471974,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.49904210504471974,0.43364118092354287,0.5088285708356679,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĜĀĨ","boundary":[0.810416070057482,0.43364118092354287,0.8557376164684886,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.85947290875511,0.43364118092354287,0.8671178069683952,0.45128006879166277],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671178069683951,0.43364118092354287,0.8823577994978106,0.45128006879166277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.35067,0.88236,0.45128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ĭþɓ","boundary":[0.13235302662433338,0.49030669616280703,0.1692950673390193,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.17334007761107303,0.49030669616280703,0.2168686837245014,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2209136939965552,0.49030669616280703,0.22754798813007115,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"þɓôȴ","boundary":[0.22754798813007115,0.49030669616280703,0.2673776172985535,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"Āȱɒʖʛ","boundary":[0.2714202411338687,0.49030669616280703,0.31583182884060673,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜ","boundary":[0.3198744526759218,0.49030669616280703,0.35474029342796065,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.35878291726327577,0.49030669616280703,0.3773971238249392,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3773971238249392,0.49030669616280703,0.38447290875511,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ġôȵÿ","boundary":[0.3880525638631222,0.49030669616280703,0.42129562763286216,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰۰","boundary":[0.4253382514681773,0.49030669616280703,0.45913019568781244,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ĬģȭĜ","boundary":[0.4631728195231276,0.49030669616280703,0.4932180580630433,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.4972606818983584,0.49030669616280703,0.5158748884600218,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ôȵ","boundary":[0.5199198987320757,0.49030669616280703,0.5322100479362509,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.5362550582083048,0.49030669616280703,0.5817644068148332,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊÿó","boundary":[0.5858070306501483,0.49030669616280703,0.6262094046359127,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴۵","boundary":[0.6302520284712277,0.49030669616280703,0.6635905497105148,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀįĨ","boundary":[0.6676331735458298,0.49030669616280703,0.70483772230177,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.708882732573824,0.49030669616280703,0.7176409554047605,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ɀʖʞ","boundary":[0.7216859656768143,0.49030669616280703,0.7532585237294819,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.7573035340015358,0.49030669616280703,0.7976104505177531,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.801655460789807,0.49030669616280703,0.8120841893378159,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳","boundary":[0.8120841893378158,0.49030669616280703,0.8354235406420554,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394685509141092,0.49030669616280703,0.8823528191080954,0.5072106303697553],"dir":"ltr"},{"str":"؟þȭȰĜ","boundary":[0.6091344497706946,0.5182353762595269,0.650682313391023,0.5351393104664751],"dir":"ltr"},{"str":"ĆɄɒĨ","boundary":[0.6542619684990352,0.5182353762595269,0.7184093880346138,0.5351393104664751],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.7219890431426261,0.5182353762595269,0.7329427877731435,0.5351393104664751],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.7365224428811556,0.5182353762595269,0.7768293593973731,0.5351393104664751],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʜó","boundary":[0.7804090145053854,0.5182353762595269,0.808282595613107,0.5351393104664751],"dir":"ltr"},{"str":"ŇĬȸ","boundary":[0.8118622507211193,0.5182353762595269,0.8391153582767855,0.5351393104664751],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.8426950133847977,0.5182353762595269,0.8823575919815729,0.5351393104664751],"dir":"ltr"},{"str":"IJûȅȝĀȑ","boundary":[0.41063728236734526,0.5453547253845646,0.47610450517753017,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4798397974641516,0.5453547253845646,0.4874846956774368,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.4874846956774368,0.5453547253845646,0.5088256656083339,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĜĀĨ","boundary":[0.7921874286662932,0.5453547253845646,0.8375089750772998,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412442673639212,0.5453547253845646,0.8488891655772065,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488891655772064,0.5453547253845646,0.8823573844653344,0.5629936132526845],"dir":"ltr"},{"str":"IJȮȅďȄȑ","boundary":[0.4225180020336591,0.5732823765461589,0.4876614995123368,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49139679179895823,0.5732823765461589,0.4990416900122434,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.4990416900122434,0.5732823765461589,0.5088281558031916,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"ĉĬģȜĨ","boundary":[0.7992097781651414,0.5732823765461589,0.8557372014360124,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8594724937226338,0.5732823765461589,0.8671173919359191,0.5909212644142787],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.867117391935919,0.5732823765461589,0.8823573844653344,0.5909212644142787],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.49031,0.88236,0.59092],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"؟þȭȰĜ","boundary":[0.21509265600033203,0.629947891785423,0.2566405196206603,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ĆɄɒĨ","boundary":[0.26022017472867254,0.629947891785423,0.32436759426425116,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.3279472493722633,0.629947891785423,0.3389009940027807,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.3424806491107929,0.629947891785423,0.3827875656270103,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʜó","boundary":[0.38636722073502244,0.629947891785423,0.41424080184274414,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ŇĬȸ","boundary":[0.4178204569507563,0.629947891785423,0.44507356450642255,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4486532196144347,0.629947891785423,0.45597958040216635,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.4559795804021664,0.629947891785423,0.4956421589989416,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþɓ","boundary":[0.4992218141069538,0.629947891785423,0.5361638548216398,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.5397435099296519,0.629947891785423,0.5832721160430804,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ġôȵÿ","boundary":[0.5868517711510925,0.629947891785423,0.6200948349208326,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"۷۰۰۰","boundary":[0.6236673307186287,0.629947891785423,0.659058187553176,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ĬģȭĜ","boundary":[0.6626378426611883,0.629947891785423,0.692683081201104,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.6962627363091163,0.629947891785423,0.7148769428707797,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ıôɆ","boundary":[0.718456597978792,0.629947891785423,0.7560191122455334,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.7595987673535457,0.629947891785423,0.799905683869763,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034853389777753,0.629947891785423,0.8139140675257842,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴","boundary":[0.8139116810890454,0.629947891785423,0.8358907634522403,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394704185602526,0.629947891785423,0.8823546867542388,0.6468518259923712],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌôȒ","boundary":[0.4374570960177634,0.6570676818826574,0.4761049202100064,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4798402124966279,0.6570676818826574,0.48748511070991307,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.48748511070991307,0.6570676818826574,0.5088260806408101,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"IJȫȢ","boundary":[0.7901209819668389,0.6570676818826574,0.8260295918155595,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.8267766502728838,0.6570676818826574,0.8375093901097761,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412446823963976,0.6570676818826574,0.8488895806096828,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8488895806096827,0.6570676818826574,0.8823577994978107,0.6747065697507773],"dir":"ltr"},{"str":"IJûȅȝĀȑ","boundary":[0.4221946917346282,0.6849953330442516,0.4876619145448131,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49139720683143456,0.6849953330442516,0.49904210504471974,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.49904210504471974,0.6849953330442516,0.5088285708356679,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĜĀĨ","boundary":[0.810416070057482,0.6849953330442516,0.8557376164684886,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.85947290875511,0.6849953330442516,0.8671178069683952,0.7026342209123715],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671178069683951,0.6849953330442516,0.8823577994978106,0.7026342209123715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21509,0.62995,0.88236,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.13235302662433338,0.7416608482835159,0.17265994314055078,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ȪɒįȬʜýÿó","boundary":[0.17773828052045074,0.7416608482835159,0.26329203760194236,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.2683703749818423,0.7416608482835159,0.287056174645666,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ôȹ","boundary":[0.2921321255888273,0.7416608482835159,0.30442227479300255,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ɺħįʛ","boundary":[0.3095006121729025,0.7416608482835159,0.3535780987362261,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.358656436116126,0.7416608482835159,0.3773422357799497,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.3824205731598497,0.7416608482835159,0.393374317790367,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.39845265517026696,0.7416608482835159,0.40577901595799853,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.40577901595799865,0.7416608482835159,0.44544159455477383,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþɓ","boundary":[0.4505175454979351,0.7416608482835159,0.487459586212621,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.4925403100292597,0.7416608482835159,0.5360689161426881,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ɸȜ","boundary":[0.5411472535225881,0.7416608482835159,0.5606683060449479,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.565746643424848,0.7416608482835159,0.6112559920313765,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊÿó","boundary":[0.6163343294112765,0.7416608482835159,0.6567367033970408,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴۵","boundary":[0.6618126543402023,0.7416608482835159,0.6951511755794892,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ġôɩȹĀʞ","boundary":[0.7002295129593893,0.7416608482835159,0.750917429288842,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.755995766668742,0.7416608482835159,0.7963026831849593,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8013810205648594,0.7416608482835159,0.8118097491128683,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵","boundary":[0.8118097491128682,0.7416608482835159,0.8343854406607318,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8394661644773705,0.7416608482835159,0.8823504326713567,0.7585647824904641],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3786070472514475,0.7695895283802358,0.38593340803917914,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.3859334080391792,0.7695895283802358,0.4255959866359544,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.4290724828419667,0.7695895283802358,0.5429161452681832,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɫĀďȹ","boundary":[0.5499722965822077,0.7695895283802358,0.5902792130984251,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʜó","boundary":[0.5938588682064374,0.7695895283802358,0.621732449314159,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6253121044221713,0.7695895283802358,0.632638465209903,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJĨ","boundary":[0.6326384652099029,0.7695895283802358,0.6912970802465295,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.6948767353545418,0.7695895283802358,0.7295993899022601,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"ɑİôĜ","boundary":[0.7331790450102724,0.7695895283802358,0.7822919130921998,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"٪۴","boundary":[0.785871568200212,0.7695895283802358,0.8074210919504454,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.8110007470584577,0.7695895283802358,0.8280876341073693,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"ġôɩȹĀʞ","boundary":[0.8316672892153815,0.7695895283802358,0.8823552055448343,0.786493462587184],"dir":"ltr"},{"str":"IJȫȢ","boundary":[0.42871402187221147,0.7967088775052733,0.46462263172093216,0.8143477653733932],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.46536969017825647,0.7967088775052733,0.4761024300151487,0.8143477653733932],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4798377223017701,0.7967088775052733,0.48748262051505525,0.8143477653733932],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.48748262051505525,0.7967088775052733,0.5088235904459524,0.8143477653733932],"dir":"ltr"},{"str":"IJûȅȝĀȑ","boundary":[0.7720396771047335,0.7967088775052733,0.8375068999149184,0.8143477653733932],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8412421922015398,0.7967088775052733,0.8488870904148251,0.8143477653733932],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.848887090414825,0.7967088775052733,0.8823553093029529,0.8143477653733932],"dir":"ltr"},{"str":"IJģćɃ","boundary":[0.43934964410965155,0.8246365286668675,0.48765942434995535,0.8422754165349874],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4913947166365768,0.8246365286668675,0.499039614849862,0.8422754165349874],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.499039614849862,0.8246365286668675,0.5088260806408101,0.8422754165349874],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĜĀĨ","boundary":[0.810416070057482,0.8246365286668675,0.8557376164684886,0.8422754165349874],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.85947290875511,0.8246365286668675,0.8671178069683952,0.8422754165349874],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8671178069683951,0.8246365286668675,0.8823577994978106,0.8422754165349874],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.74166,0.88236,0.84228],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/750e5e9d62eb40c173b5b0d87808549a.jpg","blurred":"/storage/books/eb2df001a50b422b/pages/41653186f18b71b6fbec0ab322cf15ba.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13234,0.1298]},"elements":[{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.29192139284899044,0.06716653315008501,0.32761418581003965,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3324078109112038,0.06716653315008501,0.3387785594222748,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôĜĢħďĤóɯü","boundary":[0.33877855942227486,0.06716653315008501,0.43087219074892613,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4308514391251116,0.06716653315008501,0.4372221876361826,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4403556828321817,0.06716653315008501,0.454221917865073,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"łóɍĠÿôĜ","boundary":[0.4554628649691839,0.06716653315008501,0.49274108198966576,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅĨɊȜ","boundary":[0.4975243312789226,0.06716653315008501,0.5574757724791966,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.5606092676751956,0.06716653315008501,0.5929402975782855,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰","boundary":[0.5960737927742845,0.06716653315008501,0.6179252526510198,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6210587478470189,0.06716653315008501,0.6302102139492415,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.6333437091452405,0.06716653315008501,0.6656747390483304,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6688061590819481,0.06716653315008501,0.6933760816783912,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29192,0.06717,0.69338,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۰","boundary":[0.8523148436365143,0.06716653315008501,0.8676502936354767,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85231,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.13347382182655793,0.12723899958107648,0.1408001826142896,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.1408001826142896,0.12723899958107648,0.18046276121106478,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18404241631907697,0.12723899958107648,0.25730602419639337,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"þȰĜIJĨ","boundary":[0.2608856793044056,0.12723899958107648,0.3101130963497894,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĆɄɒĨ","boundary":[0.31369275145780157,0.12723899958107648,0.37784017099338024,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.38141982610139247,0.12723899958107648,0.3923735707319098,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɇ","boundary":[0.395953225839922,0.12723899958107648,0.4298406275291041,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.43342028263711635,0.12723899958107648,0.4789296312436448,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Įȵīÿ","boundary":[0.48250928635165696,0.12723899958107648,0.5149409616302475,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȰȰĜÿôįɛó","boundary":[0.5185206167382598,0.12723899958107648,0.6019504451223308,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.605530100230343,0.12723899958107648,0.6231181389943764,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJİôɨɓ","boundary":[0.6266977941023886,0.12723899958107648,0.6838290896262633,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ôȵ","boundary":[0.6874087447342756,0.12723899958107648,0.6996988939384509,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"IJȬʙĜ","boundary":[0.7032785490464631,0.12723899958107648,0.7384546265745298,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"Įȭȸôʖʛ","boundary":[0.7420342816825419,0.12723899958107648,0.7855151590611968,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.789094814169209,0.12723899958107648,0.799523542717218,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶","boundary":[0.7995139969702633,0.12723899958107648,0.8211828425574305,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247624976654426,0.12723899958107648,0.8676467658594289,0.14414293378802473],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȳó","boundary":[0.4215298097076096,0.15435937764123983,0.46139782938014906,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46513312166677045,0.15435937764123983,0.47277801988005563,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.47277801988005563,0.15435937764123983,0.4941189898109527,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐÿôįȳó","boundary":[0.7530494511195501,0.15435937764123983,0.822799809085061,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265326111768246,0.15435937764123983,0.8341775093901098,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341775093901097,0.15435937764123983,0.8676457282782377,0.17199826550935973],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.39211811824275244,0.18228702880283407,0.4240922202162319,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄ","boundary":[0.42782751250285334,0.18228702880283407,0.4518329909315404,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.45556828321816184,0.18228702880283407,0.47294984332524026,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4766851356118617,0.18228702880283407,0.4843300338251469,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.4843300338251469,0.18228702880283407,0.49411649961609505,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7130544315092657,0.18228702880283407,0.762908132561373,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȄĄ","boundary":[0.7688846002199673,0.18228702880283407,0.7971234099068253,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐóīŃɶ","boundary":[0.8008587021934468,0.18228702880283407,0.8410255452489158,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447583473406796,0.18228702880283407,0.8524032455539649,0.199925916670954],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524032455539647,0.18228702880283407,0.8676432380833801,0.199925916670954],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13347,0.12724,0.86765,0.19993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.43093859594513273,0.23895254404209823,0.4382649567328643,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.4382649567328643,0.23895254404209823,0.4779275353296395,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.4815071904376517,0.23895254404209823,0.598728963041358,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6023086181493701,0.23895254404209823,0.6447871920977817,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.648366847205794,0.23895254404209823,0.6654537342547054,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6690333893627177,0.23895254404209823,0.6933273153624272,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȰȰĜ","boundary":[0.6969069704704394,0.23895254404209823,0.7380968685799665,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįɛó","boundary":[0.7416765236879788,0.23895254404209823,0.7839164539625227,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787496109070535,0.23895254404209823,0.7979248376185439,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷","boundary":[0.7979176783083278,0.23895254404209823,0.8211854365104071,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247650916184193,0.23895254404209823,0.8676493598124055,0.2558564782490465],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7290443877233395,0.2660723341393326,0.7553159434725768,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.7612924111311711,0.2660723341393326,0.8228002241175373,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265355164041588,0.2660723341393326,0.834180414617444,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341804146174439,0.2660723341393326,0.8676486335055719,0.2837112220074525],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7290468779181971,0.29399998530092686,0.7789005789703045,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.7866176928344643,0.29399998530092686,0.8326862977027952,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386627653613896,0.29399998530092686,0.8463076635746749,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463076635746748,0.29399998530092686,0.8676486335055719,0.31163887316904676],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5226894104463674,0.3219276364625211,0.5489609661956047,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.554937433854199,0.3219276364625211,0.6164452468405652,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐĬȐôɄ","boundary":[0.6201805391271866,0.3219276364625211,0.6661993400983627,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȍôħȐ","boundary":[0.6699346323849841,0.3219276364625211,0.7264122517587001,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7301450538504638,0.3219276364625211,0.7415501462989479,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7472775944717674,0.3219276364625211,0.7735491502210048,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.7795256178795991,0.3219276364625211,0.8410334308659653,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447687231525867,0.3219276364625211,0.852413621365872,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524136213658718,0.3219276364625211,0.8676536138952873,0.339566524330641],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþěțȅİ","boundary":[0.7712606611467346,0.34985528762411533,0.8464894477992903,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502247400859116,0.34985528762411533,0.8578696382991969,0.3674941754922353],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578696382991968,0.34985528762411533,0.8676561040901449,0.3674941754922353],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43094,0.23895,0.86766,0.36749],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"þɓôȴ","boundary":[0.1176471808919048,0.40652197878923746,0.15747681006038725,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.1608894145966922,0.40652197878923746,0.20336798854510366,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"Ȧÿôɚȸ","boundary":[0.20678059308140861,0.40652197878923746,0.25873332088235906,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫûȹ","boundary":[0.2621220610512773,0.40652197878923746,0.3014982672394115,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.3049108717757164,0.40652197878923746,0.3224989105397497,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİȜĭóÿ","boundary":[0.3259115150760547,0.40652197878923746,0.3776494635705244,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĭôğȱăȵó","boundary":[0.3810620681068293,0.40652197878923746,0.4768297744298491,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.480242378966154,0.40652197878923746,0.4890006017970905,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĭôĠýīĀɫ","boundary":[0.49241320633339547,0.40652197878923746,0.5668461682126624,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİɊóþȸóÿôȴ","boundary":[0.5702587727489675,0.40652197878923746,0.6475315943472577,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİĮģěĄó","boundary":[0.6509418124468239,0.40652197878923746,0.7261861628172405,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİÿôȬȸó","boundary":[0.7295987673535455,0.40652197878923746,0.7843913548735189,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787803959409824,0.40652197878923746,0.7982326879578329,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸","boundary":[0.7982326879578328,0.40652197878923746,0.8213572599555916,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247698644918965,0.40652197878923746,0.8676541326858828,0.4234259129961857],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6274401834443545,0.43445065888595735,0.6347665442320862,0.4513545930929056],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJĨ","boundary":[0.6347665442320862,0.43445065888595735,0.693425159268713,0.4513545930929056],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȭĨôȸ","boundary":[0.697004814376725,0.43445065888595735,0.7468574778476417,0.4513545930929056],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.750437132955654,0.43445065888595735,0.8676589055593602,0.4513545930929056],"dir":"ltr"},{"str":"IJĈôćȉȟó","boundary":[0.6688339662578596,0.461570008010995,0.754720786901575,0.4792088958791149],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİÿôȄȐó","boundary":[0.7584535889933387,0.461570008010995,0.8228002241175372,0.4792088958791149],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265355164041586,0.461570008010995,0.8341804146174439,0.4792088958791149],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341804146174437,0.461570008010995,0.8676486335055718,0.4792088958791149],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.738183402851273,0.48949765917258925,0.7880371039033803,0.5071365470407092],"dir":"ltr"},{"str":"īŃħģɄ","boundary":[0.795756707962398,0.48949765917258925,0.8349274730747679,0.5071365470407092],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386627653613894,0.48949765917258925,0.8463076635746747,0.5071365470407092],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463076635746745,0.48949765917258925,0.8676486335055716,0.5071365470407092],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7344256988109317,0.5174253103341835,0.7842793998630391,0.5350641982023034],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóÿóýó","boundary":[0.7902558675216333,0.5174253103341835,0.8410309406711073,0.5350641982023034],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447637427628709,0.5174253103341835,0.8524086409761562,0.5350641982023034],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524086409761561,0.5174253103341835,0.8676486335055714,0.5350641982023034],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7458581834028509,0.5453529614957777,0.7957118844549583,0.5629918493638977],"dir":"ltr"},{"str":"ɒĜ","boundary":[0.8016858619186948,0.5453529614957777,0.824595654609973,0.5629918493638977],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨó","boundary":[0.8270858494677206,0.5453529614957777,0.8464844674095746,0.5629918493638977],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.850219759696196,0.5453529614957777,0.8578646579094813,0.5629918493638977],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578646579094812,0.5453529614957777,0.8676511237004293,0.5629918493638977],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.40652,0.86766,0.56299],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.26994957355413063,0.6020196526608999,0.27727593434186226,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJĨ","boundary":[0.27727593434186226,0.6020196526608999,0.3359345493784889,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ĆɄɒĨ","boundary":[0.33951420448650105,0.6020196526608999,0.4036616240220797,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.40724127913009195,0.6020196526608999,0.4438730830687501,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ĭɋóī","boundary":[0.44745273817676234,0.6020196526608999,0.4765672663885949,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ôȴ","boundary":[0.4801469214966071,0.6020196526608999,0.49243707070078235,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.4960167258087945,0.6020196526608999,0.5415260744153231,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɨȵĀɒȹ","boundary":[0.5451057295233352,0.6020196526608999,0.6154578845794684,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôɂȸó","boundary":[0.6190375396874807,0.6020196526608999,0.6610865550229306,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.6646662101309428,0.6020196526608999,0.6756199547614602,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"Ăȷ","boundary":[0.6791996098694725,0.6020196526608999,0.7096028139201894,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7131824690282017,0.6020196526608999,0.7374763950279112,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ʫīĀɇ","boundary":[0.7410560501359235,0.6020196526608999,0.7857301458839158,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.789309800991928,0.6020196526608999,0.799738529539937,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"۲۹","boundary":[0.7997289837929822,0.6020196526608999,0.8211830500736687,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247627051816809,0.6020196526608999,0.8676469733756671,0.6189235868678481],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȳó","boundary":[0.42152773454522824,0.6291394427581342,0.46139575421776763,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.465131046504389,0.6291394427581342,0.4727759447176742,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.4727759447176742,0.6291394427581342,0.49411691464857127,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.7611429994397061,0.6291394427581342,0.8228002241175372,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265355164041586,0.6291394427581342,0.8341804146174439,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341804146174437,0.6291394427581342,0.8676486335055718,0.6467783306262541],"dir":"ltr"},{"str":"ȣôȑĬɳôĜ","boundary":[0.4261370852269189,0.6570670939197284,0.47071157318060125,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4766880408391956,0.6570670939197284,0.48433293905248076,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.48433293905248076,0.6570670939197284,0.4941194048434289,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7849741642283509,0.6570670939197284,0.8122168959721098,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"ɺȐóĀȑ","boundary":[0.8137110128867584,0.6570670939197284,0.8410284504762497,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447612525680135,0.6570670939197284,0.8524061507812987,0.6747059817878484],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8524061507812986,0.6570670939197284,0.867646143310714,0.6747059817878484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26995,0.60202,0.86765,0.67471],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ýĬɓ","boundary":[0.1176471808919048,0.7137326091589926,0.15227437797007617,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȭɇĀȹ","boundary":[0.15638859490755153,0.7137326091589926,0.21392558467700099,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21803741517773764,0.7137326091589926,0.2605159891261491,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.2646302060636245,0.7137326091589926,0.27558395069414177,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜijôĜ","boundary":[0.27969816763161715,0.7137326091589926,0.3280473759571686,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ôȹ","boundary":[0.33215920645790525,0.7137326091589926,0.3444493556620805,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"þȰİý","boundary":[0.3485635725995559,0.7137326091589926,0.38965801323953597,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôɂȸó","boundary":[0.39376984374027263,0.7137326091589926,0.43581885907572265,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"þȵôȴ","boundary":[0.4399306895764593,0.7137326091589926,0.4703338936271763,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨóĬȹ","boundary":[0.47444572412791297,0.7137326091589926,0.509287700512565,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5133995310133017,0.7137326091589926,0.5558781049617131,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5599923218991886,0.7137326091589926,0.5687505447301251,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5728647616676005,0.7137326091589926,0.59715868766731,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ȨüôĈ","boundary":[0.6012729046047854,0.7137326091589926,0.6587860300068481,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6629002469443235,0.7137326091589926,0.6804882857083568,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"IJȹôȭģħĐ","boundary":[0.6846025026458321,0.7137326091589926,0.7493942601008531,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȭģĜ","boundary":[0.7535060906015898,0.7137326091589926,0.7859139015127936,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7900281184502689,0.7137326091589926,0.8004568469982779,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰","boundary":[0.8004568469982777,0.7137326091589926,0.8206461018074666,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":"ġóɿĄ","boundary":[0.8247579323082033,0.7137326091589926,0.8676422005021895,0.7306365433659409],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7188741206499412,0.7416612892557126,0.7262004814376728,0.7585652234626609],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɓIJĨ","boundary":[0.7262004814376727,0.7416612892557126,0.7848590964742993,0.7585652234626609],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȭĨôȸ","boundary":[0.7884387515823116,0.7416612892557126,0.8382914150532281,0.7585652234626609],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɆ","boundary":[0.8418710701612404,0.7416612892557126,0.8676445869389283,0.7585652234626609],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳôȍ","boundary":[0.769883168357924,0.7687806383807501,0.8030525638631223,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.8050447197493205,0.7687806383807501,0.8113200107908445,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.8120670692481687,0.7687806383807501,0.822799809085061,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8265351013716824,0.7687806383807501,0.8341799995849677,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.8341799995849676,0.7687806383807501,0.8676482184730955,0.78641952624887],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7102180995662911,0.7967082895423443,0.7600718006183984,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôɀȍ","boundary":[0.7660482682769927,0.7967082895423443,0.8074851107099131,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȪȑ","boundary":[0.8089792276245616,0.7967082895423443,0.8349270580422918,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8386623503289133,0.7967082895423443,0.8463072485421985,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.8463072485421984,0.7967082895423443,0.8676482184730955,0.8143471774104643],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.730139658428272,0.8246359407039385,0.775635518479321,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.7793708107659424,0.8246359407039385,0.8410280354437734,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8447633277303949,0.8246359407039385,0.8524082259436802,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.85240822594368,0.8246359407039385,0.8676482184730954,0.8422748285720585],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȳó","boundary":[0.8066135425097013,0.8525635918655328,0.8464815621822407,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8502168544688621,0.8525635918655328,0.8578617526821474,0.8702024797336527],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.8578617526821473,0.8525635918655328,0.8676482184730954,0.8702024797336527],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.71373,0.86765,0.8702],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19