مدل های کسب و کار مجازی ریسک‌ها و پاداش‌های کارآفرینانه مدل های کسب و کار مجازی ریسک‌ها و پاداش‌های کارآفرینانه

{"id":"42","title":"مدل های کسب و کار مجازی ریسک‌ها و پاداش‌های کارآفرینانه","price":"۱۹‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۴‌,‌۸۷۵","rent_6_price":"۶‌,‌۸۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eb4b4da83c8c0337/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/eb4b4da83c8c0337/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eb4b4da83c8c0337/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eb4b4da83c8c0337/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eb4b4da83c8c0337/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eb4b4da83c8c0337/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/eb4b4da83c8c0337/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eb4b4da83c8c0337/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eb4b4da83c8c0337/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eb4b4da83c8c0337/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009679614","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["ایده عالی برای تاسیس شرکت جدید دارید! آیا با مسایل و مشکلات اساسی در استارت‌آپ و توسعه کسب‌وکارتان مواجه هستید؟ این کتاب متمرکز بر شرکت‌های توسعه فناوری می‌باشد و راهنمایی‌ها، پیشنهادات و مشوق‌هایی در راستای استفاده از پتانسیل‌ها در قالب شرکت مجازی ارایه می‌دهد. این کتاب شامل نقطه‌نظرات کلیدی در مورد نحوه فعالیت اینگونه شرکت‌هاست که به صورت یک ساختار جامع و کامل بیان‌شده است. در ادامه مزیت‌های استفاده از قالب شرکت مجازی و همچنین ریسک‌های مربوط به آن نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در اینجا قالب شرکت مجازی برای شرکت‌های کوچک با هسته مرکزی محدود در نظرگرفته شده است. توسعه شرکت از طریق اتحاد راهبردی با تامین‌کنندگان منابع خارجی صورت می‌گیرد. در این‌حالت، استفاده از منابع مالی از طریق ایجاد محصولات مقرون به صرفه به عنوان خروجی فعالیت‌های شرکت، امکان‌پذیر می‌شود. جذابیت قالب شرکت مجازی در مرحله استارت‌آپ شرکت است، که ادامه فعالیت به صورت مجازی ادامه داشته و یا شرکت توسعه‌یافته و به شرکت سنتی تبدیل می‌شود."],"pages_count":"156","keywords":"null","token":"eb4b4da83c8c0337","created_at":"2017-10-07 18:14:39","updated_at":"2022-08-08 13:22:22","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"141","title":"کارین برایدر","firstname":"کارین","lastname":"برایدر","token":"d0d469d9ac5aea21","created_at":"2017-10-07 18:08:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"142","title":"آنکی مالمبورگ","firstname":"آنکی","lastname":"مالمبورگ","token":"99e42b671ccee002","created_at":"2017-10-07 18:09:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"144","title":"اسکیل سودرلیند","firstname":"اسکیل","lastname":"سودرلیند","token":"f282a25c5cfb886e","created_at":"2017-10-07 18:09:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"145","title":"دکتر مرتضی اکبری","firstname":"دکتر مرتضی","lastname":"اکبری","token":"9daf26d3c1057647","created_at":"2017-10-07 18:09:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"147","title":"مهندس هومان تامپی","firstname":"مهندس هومان","lastname":"تامپی","token":"d0bf9f6fd99cec0a","created_at":"2017-10-07 18:09:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"141","title":"کارین برایدر","firstname":"کارین","lastname":"برایدر","token":"d0d469d9ac5aea21","created_at":"2017-10-07 18:08:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"142","title":"آنکی مالمبورگ","firstname":"آنکی","lastname":"مالمبورگ","token":"99e42b671ccee002","created_at":"2017-10-07 18:09:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"144","title":"اسکیل سودرلیند","firstname":"اسکیل","lastname":"سودرلیند","token":"f282a25c5cfb886e","created_at":"2017-10-07 18:09:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"145","title":"دکتر مرتضی اکبری","firstname":"دکتر مرتضی","lastname":"اکبری","token":"9daf26d3c1057647","created_at":"2017-10-07 18:09:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"147","title":"مهندس هومان تامپی","firstname":"مهندس هومان","lastname":"تامپی","token":"d0bf9f6fd99cec0a","created_at":"2017-10-07 18:09:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"42","file":"59d8e8580a23a5.98390276.pdf","book_id":"42","toc":[{"title":"فصل 1 مقدمه","page":"8"},{"title":"فصل 2 استارت آپ","page":"22"},{"title":"فصل 3 ارتباطات و نظارت","page":"32"},{"title":"فصل 4 توسعة کسب وکار","page":"46"},{"title":"فصل 5 قراردادها","page":"66"},{"title":"فصل 6 اهمیت هوش و زیرکی","page":"80"},{"title":"فصل 7 مالکیت معنوی - پتنت","page":"88"},{"title":"فصل 8 ارزش گذاری و مالی","page":"104"},{"title":"فصل 9 خروج","page":"114"},{"title":"فصل 10 مخاطره و پاداش","page":"126"},{"title":"فصل 11 موارد مطالعاتی","page":"132"},{"title":"واژه نامه","page":"158"}],"created_at":"2017-10-07 18:14:40","updated_at":"2018-01-30 09:48:53","process_started_at":"2017-11-09 16:04:41","process_done_at":"2017-11-09 16:07:24","process_failed_at":null,"pages_count":"163","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"e0bcb37b1a2f93b2806d2f8cea403e29a95df77f2308cb1b27636bb1df03901980497d321e3ef57d7573473271750314923607d11a3adb159d41e73e574db5e2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۳"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[{"id":"2962","title":"اصول کارآفرینی","token":"90d7f2abf8adb817","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2021-12-04 11:15:41","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"346","title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","degree_id":"10","token":"2e078bcc186e0952","books_count":"73","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"349","title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","degree_id":"10","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":"76","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"352","title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"a960dd618f873e7e","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"355","title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","degree_id":"10","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"358","title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","degree_id":"10","token":"693b8b52e398f59b","books_count":"76","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87","ebook_price_en":"9750","urlify":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87","pages_count_fa":"۱۵۶","authorTitle":"کارین برایدر, آنکی مالمبورگ, اسکیل سودرلیند, دکتر مرتضی اکبری, مهندس هومان تامپی","tocStr":"فصل 1 مقدمه, فصل 2 استارت آپ, فصل 3 ارتباطات و نظارت, فصل 4 توسعة کسب وکار, فصل 5 قراردادها, فصل 6 اهمیت هوش و زیرکی, فصل 7 مالکیت معنوی - پتنت, فصل 8 ارزش گذاری و مالی, فصل 9 خروج, فصل 10 مخاطره و پاداش, فصل 11 موارد مطالعاتی, واژه نامه","url":"/preview/eb4b4da83c8c0337/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19