مقدمه ای بر پدیدارشناسی با تمرکز بر روش شناسی مقدمه ای بر پدیدارشناسی با تمرکز بر روش شناسی

توضیحات

فهم و به‌کارگیری پدیدارشناسی برای بسیاری از دانشجویان چالش برانگیز است. کتاب حاضر برآن است تا با تبیین تاریخ، روش‌شناسی و ماربردهای پدیدارشناختی پژوهش، پدیدارشناسی و نگارش آن را برای دانشجویان تسهیل کند. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3799115","title":"مقدمه ای بر پدیدارشناسی با تمرکز بر روش شناسی","price":"۱۱۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1619-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">فهم و به&zwnj;کارگیری پدیدارشناسی برای بسیاری از دانشجویان چالش برانگیز است. کتاب حاضر برآن است تا با تبیین تاریخ، روش&zwnj;شناسی و ماربردهای پدیدارشناختی پژوهش، پدیدارشناسی و نگارش آن را برای دانشجویان تسهیل کند. ",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"ed39fa3a31acb6f1","created_at":"2022-10-25 15:40:38","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 12:15:57","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922885","title":"چریل تاتانوبک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"چریل","lastname":"تاتانوبک","token":"aede44cd9848decb","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922886","title":"الهام ابراهیمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"الهام","lastname":"ابراهیمی","token":"5fd310ff8594eb23","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922887","title":"سیدمحسن علوی پور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سیدمحسن","lastname":"علوی پور","token":"67107e4e760c7bf3","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922885","title":"چریل تاتانوبک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"چریل","lastname":"تاتانوبک","token":"aede44cd9848decb","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922886","title":"الهام ابراهیمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"الهام","lastname":"ابراهیمی","token":"5fd310ff8594eb23","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922887","title":"سیدمحسن علوی پور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سیدمحسن","lastname":"علوی پور","token":"67107e4e760c7bf3","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787689","file":"6357d23e8a91e5.48009808.pdf","book_id":"3799115","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:40:38","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","process_started_at":"2022-10-25 15:40:43","process_done_at":"2022-10-25 15:41:29","process_failed_at":null,"pages_count":"254","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"091aabb68f5dc2c7c7c33ed0cddf49115a0592f97383f76ad0c0066b1a3312c1a10d43396f7ec7838cfe85ac6676df7c62bc5dd71868a66421bd02d7965f99bb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"22612","title":"زیبایی شناسی و هنر از منظر پدیدار شناسی و فلسفه های اگزیستانس","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"df011ffab04db2fd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:36:04","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","study_fields":[{"id":"952","title":"فلسفه هنر","degree_id":"10","token":"c9ca2f1a27210c9c","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2017-10-07 11:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"22615","title":"زیبائی شناسی و هنر از منظر پدیدار شناسی و فلسفه های اگزیستانس","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cce1ed0c5addc33a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:36:04","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","study_fields":[{"id":"955","title":"هنراسلامی","degree_id":"10","token":"39dbcf983018884e","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2018-09-11 13:51:32","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","ebook_price_en":"58000","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"چریل تاتانوبک, الهام ابراهیمی, سیدمحسن علوی پور","tocStr":"","url":"/preview/ed39fa3a31acb6f1/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":254,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"ed39fa3a31acb6f1","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/xYPOSQFwwwoHfpve-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/cGFWZXhrDyxojWws.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/NxDvOHkQTpRbrCgd.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005198079417733585,0.00041159455813068836,0.9988363109636708,0.9990005570762082]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9882842898368835,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5949580073356628,0.35315102338790894,0.6789916157722473,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9405633211135864,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5647059082984924,0.35315102338790894,0.5848739743232727,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9825038909912109,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5176470875740051,0.35315102338790894,0.5428571701049805,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9776580929756165,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.3210084140300751,0.35315102338790894,0.5126050710678101,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9770897626876831,"dir":"ltr","boundary":[0.31600841403007507,0.34615102338790893,0.6839916157722473,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9822735786437988,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6000000238418579,0.4078477919101715,0.6151260733604431,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5932773351669312,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9846984148025513,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.5394958257675171,0.4078477919101715,0.5932773351669312,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5361344814300537,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9910911321640015,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5159664154052734,0.4078477919101715,0.5361344814300537,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42925089597702026},{"x":0.462184876203537,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9882628321647644,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.462184876203537,0.4078477919101715,0.5126050710678101,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9743451476097107,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3798319399356842,0.4078477919101715,0.4588235318660736,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9827491641044617,"dir":"ltr","boundary":[0.3748319399356842,0.4008477919101715,0.6201260733604431,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7122473120689392},{"x":0.561344563961029,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9867684841156006,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5596638917922974,0.6896551847457886,0.5983193516731262,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9343276619911194,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.6908442378044128,0.5546218752861023,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9679274559020996,"dir":"rtl","str":"چریل","boundary":[0.48571428656578064,0.6920332908630371,0.5361344814300537,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6932223439216614},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7146254181861877},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9830449223518372,"dir":"rtl","str":"تاتانو","boundary":[0.43697479367256165,0.6932223439216614,0.48403361439704895,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7158145308494568},{"x":0.40336135029792786,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.8719629049301147,"dir":"rtl","str":"بک","boundary":[0.40168067812919617,0.6944113969802856,0.4319327771663666,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5310924649238586,"y":0.740784764289856},{"x":0.4773109257221222,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9864383935928345,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4773109257221222,0.7241379022598267,0.5310924649238586,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7419738173484802},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.925357460975647,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47058823704719543,0.7253270149230957,0.4756302535533905,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7395957112312317},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9683176875114441,"dir":"ltr","boundary":[0.39668067812919616,0.6850332908630371,0.6050000238418579,0.7465957112312317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9866159558296204,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.5193277597427368,0.7502972483634949,0.5630252361297607,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7681331634521484},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9741474390029907,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.43865546584129333,0.7502972483634949,0.5109243988990784,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7681331634521484},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9789430499076843,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.7432972483634949,0.5680252361297607,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.951057493686676,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6857143044471741,0.7740784883499146,0.6873949766159058,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9940363764762878,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6571428775787354,0.7740784883499146,0.6823529601097107,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9907845258712769,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.6168067455291748,0.7740784883499146,0.6521008610725403,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9920774102210999,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5798319578170776,0.7740784883499146,0.6117647290229797,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9924068450927734,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.7740784883499146,0.5731092691421509,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7871581315994263},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9971344470977783,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.48403361439704895,0.7740784883499146,0.5109243988990784,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7871581315994263},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9928479194641113,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.43697479367256165,0.7740784883499146,0.4773109257221222,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9844710230827332,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.7740784883499146,0.4319327771663666,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7740784883499146},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7740784883499146},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7871581315994263},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9957998991012573,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.36974790692329407,0.7740784883499146,0.42352941632270813,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7871581315994263},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9934547543525696,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.32268908619880676,0.7740784883499146,0.3630252182483673,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9720941781997681,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3142857253551483,0.7740784883499146,0.3193277418613434,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9919419288635254,"dir":"ltr","boundary":[0.3092857253551483,0.7670784883499145,0.6923949766159058,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5915966629981995,"y":0.815695583820343},{"x":0.4924369752407074,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9784119129180908,"dir":"rtl","str":"سیدمحسن","boundary":[0.4924369752407074,0.7966706156730652,0.5915966629981995,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7966706156730652},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7966706156730652},{"x":0.48571428656578064,"y":0.815695583820343},{"x":0.40672269463539124,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.97505784034729,"dir":"rtl","str":"علویپور","boundary":[0.40672269463539124,0.7966706156730652,0.48571428656578064,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5915966629981995,"y":0.815695583820343},{"x":0.40672269463539124,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9767348766326904,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.7896706156730652,0.5965966629981995,0.822695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9583457112312317,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6857143044471741,0.8204518556594849,0.6873949766159058,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9893012046813965,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6571428775787354,0.8204518556594849,0.6823529601097107,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9836133122444153,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.6168067455291748,0.8204518556594849,0.6521008610725403,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9898080825805664,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5798319578170776,0.8204518556594849,0.6117647290229797,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9939957857131958,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.8204518556594849,0.5731092691421509,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8335314989089966},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9974552392959595,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.48403361439704895,0.8204518556594849,0.5109243988990784,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8335314989089966},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9940826892852783,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.43697479367256165,0.8204518556594849,0.4773109257221222,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9895957708358765,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.8204518556594849,0.4319327771663666,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.8204518556594849},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8204518556594849},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8335314989089966},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9962508082389832,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.36974790692329407,0.8204518556594849,0.42352941632270813,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.8204518556594849},{"x":0.364705890417099,"y":0.8204518556594849},{"x":0.364705890417099,"y":0.8335314989089966},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9944444298744202,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.32436975836753845,0.8204518556594849,0.364705890417099,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8335314989089966},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9779207110404968,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3142857253551483,0.8204518556594849,0.3193277418613434,0.8335314989089966]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8335314989089966},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9918701648712158,"dir":"ltr","boundary":[0.3092857253551483,0.8134518556594849,0.6923949766159058,0.8405314989089966],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/jgRFZhYsYBNrFDvB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/qCsOdNTPjWFcTqPH.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/zHZKoOzAlnFSjsgy.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00029948450637464765,0.00015427108312758765,0.9985623190302809,0.9989722797397201]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9752267599105835,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.7630252242088318,0.1367419809103012,0.7848739624023438,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9783565998077393,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7495798468589783,0.1367419809103012,0.7613445520401001,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.8490862846374512,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7243697643280029,0.1367419809103012,0.7462185025215149,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9657796025276184,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.1367419809103012,0.7243697643280029,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1533888280391693},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.5833966732025146,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6890756487846375,0.1367419809103012,0.7176470756530762,0.1533888280391693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1533888280391693},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.8347532153129578,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.1297419809103012,0.7898739624023438,0.16038882803916932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9686055183410645,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7647058963775635,0.19857312738895416,0.7848739624023438,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.5844451189041138,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7445378303527832,0.19857312738895416,0.7613445520401001,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.6495170593261719,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.707563042640686,0.19976218044757843,0.7378151416778564,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.7478023767471313,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.19276218044757842,0.7898739624023438,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9883143305778503,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7361344695091248,0.2711058259010315,0.7831932902336121,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9129531383514404,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7159664034843445,0.2711058259010315,0.7344537973403931,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9837605357170105,"dir":"rtl","str":"برپدیدارشناسی","boundary":[0.5915966629981995,0.2711058259010315,0.7092437148094177,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7798319458961487,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9763681292533875,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7731092572212219,0.28894174098968506,0.7798319458961487,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.991091787815094,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.7361344695091248,0.28894174098968506,0.7663865685462952,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9888676404953003,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7210084199905396,0.28894174098968506,0.7327731251716614,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9852989315986633,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7008403539657593,0.28894174098968506,0.7193277478218079,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9777268767356873,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6470588445663452,0.28894174098968506,0.6857143044471741,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.986889123916626,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7596638798713684,0.3103448152542114,0.7848739624023438,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7546218633651733,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9278407096862793,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.3115338981151581,0.7546218633651733,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9632501006126404,"dir":"rtl","str":"چریل","boundary":[0.7092437148094177,0.3115338981151581,0.7411764860153198,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9797011017799377,"dir":"rtl","str":"تاتانو","boundary":[0.6789916157722473,0.31272295117378235,0.7058823704719543,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6571428775787354,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9505130648612976,"dir":"rtl","str":"بک","boundary":[0.6571428775787354,0.3139120042324066,0.6756302714347839,0.3269916772842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5915966629981995,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9778426885604858,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.2641058259010315,0.7898739624023438,0.33399167728424073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9926483631134033,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7495798468589783,0.33531510829925537,0.7848739624023438,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9901301264762878,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.33531510829925537,0.7478991746902466,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.992649257183075,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.7126050591468811,0.33531510829925537,0.7361344695091248,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.986952543258667,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.6621848940849304,0.33531510829925537,0.7058823704719543,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33531510829925537},{"x":0.658823549747467,"y":0.33531510829925537},{"x":0.658823549747467,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9771143794059753,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6554622054100037,0.33531510829925537,0.658823549747467,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9893723726272583,"dir":"rtl","str":"سیدمحسن","boundary":[0.5815126299858093,0.33531510829925537,0.6453781723976135,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9896569848060608,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.5529412031173706,0.33531510829925537,0.5747899413108826,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5428571701049805,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9800284504890442,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.5277311205863953,0.33531510829925537,0.5428571701049805,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9886374473571777,"dir":"ltr","boundary":[0.5227311205863953,0.32831510829925536,0.7898739624023438,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9816997051239014,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7411764860153198,0.3579072654247284,0.7815126180648804,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9683781862258911,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.3579072654247284,0.7378151416778564,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9867374897003174,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7008403539657593,0.3579072654247284,0.7277311086654663,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9900096654891968,"dir":"rtl","str":"خوان","boundary":[0.6739495992660522,0.3579072654247284,0.6974790096282959,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9125320911407471,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.3579072654247284,0.6705882549285889,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9833463430404663,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.6403361558914185,0.3579072654247284,0.6621848940849304,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9871833324432373,"dir":"rtl","str":"نوربخش","boundary":[0.5949580073356628,0.3579072654247284,0.6369748115539551,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.989340603351593,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7327731251716614,0.3709869086742401,0.7815126180648804,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9843235015869141,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.3709869086742401,0.7277311086654663,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9940599203109741,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6907563209533691,0.37217599153518677,0.7193277478218079,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.985104501247406,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6789916157722473,0.37217599153518677,0.6873949766159058,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9592791199684143,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.37217599153518677,0.6773109436035156,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9890425205230713,"dir":"rtl","str":"داود","boundary":[0.6487395167350769,0.37217599153518677,0.6705882549285889,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9863031506538391,"dir":"rtl","str":"ربیعی","boundary":[0.6168067455291748,0.37217599153518677,0.6453781723976135,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.98468416929245,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.3509072654247284,0.7865126180648804,0.39344471764564515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7815126180648804,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.99115389585495,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7579832077026367,0.39001187682151794,0.7815126180648804,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9925037622451782,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7344537973403931,0.39001187682151794,0.7529411911964417,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4019024968147278},{"x":0.729411780834198,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9625754356384277,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.39001187682151794,0.7327731251716614,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9712573289871216,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.6957983374595642,0.39001187682151794,0.7243697643280029,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9833210706710815,"dir":"rtl","str":"عابدینی","boundary":[0.6521008610725403,0.39001187682151794,0.6924369931221008,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.405469685792923},{"x":0.7815126180648804,"y":0.405469685792923},{"x":0.7815126180648804,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9859156608581543,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.7613445520401001,0.405469685792923,0.7815126180648804,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.405469685792923},{"x":0.7529411911964417,"y":0.405469685792923},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9910866618156433,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7378151416778564,0.405469685792923,0.7529411911964417,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.405469685792923},{"x":0.7327731251716614,"y":0.405469685792923},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9712281823158264,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.405469685792923,0.7327731251716614,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.405469685792923},{"x":0.7243697643280029,"y":0.405469685792923},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9876795411109924,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6773109436035156,0.405469685792923,0.7243697643280029,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6722689270973206,"y":0.405469685792923},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4209274649620056},{"x":0.63193279504776,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9778672456741333,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.63193279504776,0.40665873885154724,0.6722689270973206,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.7630252242088318,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9812860488891602,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.42330560088157654,0.7831932902336121,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7596638798713684,"y":0.435196191072464},{"x":0.7411764860153198,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9857079386711121,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.42330560088157654,0.7596638798713684,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7378151416778564,"y":0.435196191072464},{"x":0.6873949766159058,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9874829649925232,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.42330560088157654,0.7378151416778564,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7815126180648804,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9899764657020569,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7647058963775635,0.4387633800506592,0.7798319458961487,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9837924242019653,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7428571581840515,0.4375743269920349,0.7529411911964417,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9676019549369812,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7126050591468811,0.43638524413108826,0.7310924530029297,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7815126180648804,"y":0.464922696352005},{"x":0.7579832077026367,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.985120952129364,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7579832077026367,0.4554102122783661,0.7815126180648804,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4554102122783661},{"x":0.75126051902771,"y":0.4554102122783661},{"x":0.75126051902771,"y":0.464922696352005},{"x":0.7378151416778564,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.8828550577163696,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7378151416778564,0.4554102122783661,0.75126051902771,0.464922696352005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7815126180648804,"y":0.464922696352005},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9793165326118469,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.38182282376289367,0.7865126180648804,0.471922696352005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9869625568389893,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7579832077026367,0.4720570743083954,0.7815126180648804,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7529411911964417,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9880858659744263,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7495798468589783,0.4720570743083954,0.7529411911964417,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9881943464279175,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7126050591468811,0.4720570743083954,0.7445378303527832,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4720570743083954},{"x":0.707563042640686,"y":0.4720570743083954},{"x":0.707563042640686,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.948793351650238,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.4720570743083954,0.707563042640686,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9802117347717285,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6756302714347839,0.4720570743083954,0.6991596817970276,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4982164204120636},{"x":0.756302535533905,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9742005467414856,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.7546218633651733,0.48632580041885376,0.7831932902336121,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.48632580041885376},{"x":0.75126051902771,"y":0.48632580041885376},{"x":0.75126051902771,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9850041270256042,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7277311086654663,0.48632580041885376,0.75126051902771,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9815390110015869,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.4650570743083954,0.7881932902336121,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9864356517791748,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7546218633651733,0.5089179277420044,0.7865546345710754,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5231866836547852},{"x":0.707563042640686,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9941068291664124,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.707563042640686,0.5089179277420044,0.7495798468589783,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5089179277420044},{"x":0.702521026134491,"y":0.5089179277420044},{"x":0.702521026134491,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9945416450500488,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6739495992660522,0.5089179277420044,0.702521026134491,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9743331670761108,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5089179277420044,0.6705882549285889,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.995699405670166,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6252101063728333,0.5089179277420044,0.6605042219161987,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9953426122665405,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5915966629981995,0.5089179277420044,0.6184874176979065,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9762871265411377,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.5089179277420044,0.5865546464920044,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.976148784160614,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5579832196235657,0.5089179277420044,0.5764706134796143,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9802637100219727,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5361344814300537,0.5089179277420044,0.5512605309486389,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5231866836547852},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9902824759483337,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4941176474094391,0.5089179277420044,0.5260504484176636,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5089179277420044},{"x":0.489075630903244,"y":0.5089179277420044},{"x":0.489075630903244,"y":0.5231866836547852},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9929267168045044,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.45546218752861023,0.5089179277420044,0.489075630903244,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5089179277420044},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5089179277420044},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5231866836547852},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9592573642730713,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44873949885368347,0.5089179277420044,0.45210084319114685,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5231866836547852},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9876969456672668,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.41680672764778137,0.5089179277420044,0.4436974823474884,0.5231866836547852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5231866836547852},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9892533421516418,"dir":"ltr","boundary":[0.41180672764778137,0.5019179277420044,0.7915546345710754,0.5301866836547852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5386444926261902},{"x":0.756302535533905,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9864286780357361,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.756302535533905,0.5255647897720337,0.7815126180648804,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.957244873046875,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7428571581840515,0.5255647897720337,0.7462185025215149,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9929053783416748,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7176470756530762,0.5255647897720337,0.7378151416778564,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9835742712020874,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.5255647897720337,0.7126050591468811,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9714462757110596,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.6470588445663452,0.5243757367134094,0.7176470756530762,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9608659148216248,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.5243757367134094,0.6621848940849304,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9822937250137329,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.578151285648346,0.5231866836547852,0.6369748115539551,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9798346161842346,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.5161866836547852,0.7865126180648804,0.5456444926261902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9935791492462158,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7647058963775635,0.5481569766998291,0.7865546345710754,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5481569766998291},{"x":0.75126051902771,"y":0.5481569766998291},{"x":0.75126051902771,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9832870364189148,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7126050591468811,0.5481569766998291,0.75126051902771,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5481569766998291},{"x":0.707563042640686,"y":0.5481569766998291},{"x":0.707563042640686,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9492126703262329,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.5481569766998291,0.707563042640686,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9797590970993042,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.6184874176979065,0.5469679236412048,0.7008403539657593,0.5612366199493408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9817959070205688,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.5399679236412048,0.7915546345710754,0.5682366199493408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9934937953948975,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7680672407150269,0.5731272101402283,0.7848739624023438,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9955832362174988,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7428571581840515,0.5731272101402283,0.7630252242088318,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.571938157081604},{"x":0.7378151416778564,"y":0.571938157081604},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9887847900390625,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7210084199905396,0.571938157081604,0.7378151416778564,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.571938157081604},{"x":0.7159664034843445,"y":0.571938157081604},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9938681721687317,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6991596817970276,0.571938157081604,0.7159664034843445,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.571938157081604},{"x":0.6974790096282959,"y":0.571938157081604},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5826396942138672},{"x":0.680672287940979,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9899228811264038,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.680672287940979,0.571938157081604,0.6974790096282959,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.571938157081604},{"x":0.6773109436035156,"y":0.571938157081604},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9899874925613403,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6336134672164917,0.571938157081604,0.6773109436035156,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.571938157081604},{"x":0.6302521228790283,"y":0.571938157081604},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9955841898918152,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5966386795043945,0.571938157081604,0.6302521228790283,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.571938157081604},{"x":0.5915966629981995,"y":0.571938157081604},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.993516206741333,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5714285969734192,0.571938157081604,0.5915966629981995,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.571938157081604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9922652244567871,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.564938157081604,0.7898739624023438,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5945303440093994},{"x":0.75126051902771,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9870045185089111,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.75126051902771,0.5838287472724915,0.7831932902336121,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.98140549659729,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7210084199905396,0.5838287472724915,0.7495798468589783,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9899089932441711,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6957983374595642,0.5838287472724915,0.7176470756530762,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9983005523681641,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.5838287472724915,0.6924369931221008,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9935525059700012,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6571428775787354,0.5838287472724915,0.6840336322784424,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9334228038787842,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6184874176979065,0.5838287472724915,0.6554622054100037,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9682166576385498,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5966386795043945,0.5838287472724915,0.6134454011917114,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9909165501594543,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5546218752861023,0.5838287472724915,0.5932773351669312,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.992080569267273,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5193277597427368,0.5838287472724915,0.5512605309486389,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9904778003692627,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4957983195781708,0.5838287472724915,0.5159664154052734,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9794305562973022,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.5768287472724914,0.7881932902336121,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9837536811828613,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.6385255455970764,0.7848739624023438,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.8833181262016296,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.6385255455970764,0.7462185025215149,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9061934947967529,"dir":"rtl","str":"بک","boundary":[0.7310924530029297,0.6385255455970764,0.7428571581840515,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9773451685905457,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.6385255455970764,0.7260504364967346,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6504161953926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9434689879417419,"dir":"rtl","str":"چریل","boundary":[0.702521026134491,0.6385255455970764,0.7176470756530762,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9568960666656494,"dir":"rtl","str":"تاتانو","boundary":[0.6773109436035156,0.6385255455970764,0.6957983374595642,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6385255455970764},{"x":0.605042040348053,"y":0.6385255455970764},{"x":0.605042040348053,"y":0.6504161953926086},{"x":0.583193302154541,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9652802348136902,"dir":"rtl","str":"Beck","boundary":[0.583193302154541,0.6385255455970764,0.605042040348053,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6385255455970764},{"x":0.610084056854248,"y":0.6385255455970764},{"x":0.610084056854248,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.8966570496559143,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6067227125167847,0.6385255455970764,0.610084056854248,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.989284873008728,"dir":"rtl","str":"Cheryl","boundary":[0.6134454011917114,0.6385255455970764,0.6403361558914185,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9841799736022949,"dir":"rtl","str":"Tatano","boundary":[0.6453781723976135,0.6385255455970764,0.6705882549285889,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9916056394577026,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7647058963775635,0.6492270827293396,0.7865546345710754,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6634958386421204},{"x":0.756302535533905,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9947077035903931,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.6492270827293396,0.7596638798713684,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9952524304389954,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7428571581840515,0.6492270827293396,0.7529411911964417,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9831588864326477,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7109243869781494,0.6492270827293396,0.7411764860153198,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.950494647026062,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.6492270827293396,0.7092437148094177,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9910141229629517,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6789916157722473,0.6492270827293396,0.7058823704719543,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9241410493850708,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6689075827598572,0.6492270827293396,0.6773109436035156,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9896515607833862,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6571428775787354,0.6492270827293396,0.6621848940849304,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6492270827293396},{"x":0.653781533241272,"y":0.6492270827293396},{"x":0.653781533241272,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9873693585395813,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.6000000238418579,0.6492270827293396,0.653781533241272,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9909529089927673,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5915966629981995,0.6492270827293396,0.5949580073356628,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9787193536758423,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.5680672526359558,0.6492270827293396,0.5882353186607361,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9916396737098694,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5596638917922974,0.6492270827293396,0.5647059082984924,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9899176359176636,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5428571701049805,0.6492270827293396,0.5546218752861023,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9802931547164917,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5092437267303467,0.6492270827293396,0.5327731370925903,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6634958386421204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8927304148674011,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.49915966391563416,0.6492270827293396,0.5025210380554199,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9848517775535583,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4773109257221222,0.6492270827293396,0.4941176474094391,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6634958386421204},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9431127905845642,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47058823704719543,0.6492270827293396,0.4739495813846588,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9215604066848755,"dir":"rtl","str":"چریل","boundary":[0.4420168101787567,0.6492270827293396,0.4638655483722687,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6492270827293396},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6492270827293396},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6634958386421204},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9720586538314819,"dir":"rtl","str":"تاتانو","boundary":[0.42016807198524475,0.6492270827293396,0.43865546584129333,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6492270827293396},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6492270827293396},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6634958386421204},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.7930668592453003,"dir":"rtl","str":"بک","boundary":[0.40672269463539124,0.6492270827293396,0.41680672764778137,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6492270827293396},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6492270827293396},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6634958386421204},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9404792189598083,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3983193337917328,0.6492270827293396,0.40336135029792786,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6634958386421204},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9913841485977173,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.36974790692329407,0.6492270827293396,0.3949579894542694,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6492270827293396},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6492270827293396},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6634958386421204},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599969983100891,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3680672347545624,0.6492270827293396,0.36974790692329407,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6634958386421204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9871687293052673,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.34285715222358704,0.6492270827293396,0.3613445460796356,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6492270827293396},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6492270827293396},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6634958386421204},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.987014651298523,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.30756303668022156,0.6492270827293396,0.33949580788612366,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6634958386421204},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9588541984558105,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.6492270827293396,0.3042016923427582,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6492270827293396},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6492270827293396},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9920012950897217,"dir":"rtl","str":"سیدمحسن","boundary":[0.24873949587345123,0.6492270827293396,0.29579833149909973,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6634958386421204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9890155792236328,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.22689075767993927,0.6492270827293396,0.24369747936725616,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6634958386421204},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9777663946151733,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.20840336382389069,0.6492270827293396,0.2201680690050125,0.6634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6646848917007446},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.973728597164154,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6291474394798279,0.7915546345710754,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9914950132369995,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7495798468589783,0.6623067855834961,0.7865546345710754,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9903858304023743,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.6623067855834961,0.7428571581840515,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9304478764533997,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6623067855834961,0.7260504364967346,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6730083227157593},{"x":0.702521026134491,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9905654191970825,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.702521026134491,0.6623067855834961,0.7226890921592712,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9873591661453247,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6823529601097107,0.6623067855834961,0.6941176652908325,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.98883455991745,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6655462384223938,0.6623067855834961,0.6789916157722473,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9897443652153015,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6218487620353699,0.6623067855834961,0.6605042219161987,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.976762592792511,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.6623067855834961,0.6184874176979065,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9749970436096191,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.5966386795043945,0.6623067855834961,0.6184874176979065,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.7709846496582031,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.6623067855834961,0.5983193516731262,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9801397919654846,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.6553067855834961,0.7915546345710754,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9890811443328857,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7495798468589783,0.6730083227157593,0.7848739624023438,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9885162711143494,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7159664034843445,0.6730083227157593,0.7394958138465881,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6837098598480225},{"x":0.707563042640686,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9667724370956421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.6730083227157593,0.7126050591468811,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6730083227157593},{"x":0.707563042640686,"y":0.6730083227157593},{"x":0.707563042640686,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9884663820266724,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.6840336322784424,0.6730083227157593,0.707563042640686,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.965732216835022,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.6730083227157593,0.6823529601097107,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6848989129066467},{"x":0.658823549747467,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9292930960655212,"dir":"rtl","str":"۲۴۲","boundary":[0.658823549747467,0.6741973757743835,0.6756302714347839,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9497778415679932,"dir":"rtl","str":"ص.جدول","boundary":[0.6168067455291748,0.6741973757743835,0.6554622054100037,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6848989129066467},{"x":0.610084056854248,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8700284957885742,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.6741973757743835,0.6117647290229797,0.6848989129066467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.671819269657135},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6837098598480225},{"x":0.610084056854248,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9688602089881897,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.6660083227157593,0.7898739624023438,0.6907098598480225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7865546345710754,"y":0.696789562702179},{"x":0.7596638798713684,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9922778010368347,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7596638798713684,0.6848989129066467,0.7865546345710754,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6848989129066467},{"x":0.756302535533905,"y":0.6848989129066467},{"x":0.756302535533905,"y":0.696789562702179},{"x":0.7546218633651733,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9405389428138733,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6848989129066467,0.756302535533905,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7495798468589783,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9919789433479309,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7361344695091248,0.6848989129066467,0.7495798468589783,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7327731251716614,"y":0.696789562702179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9925575852394104,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7193277478218079,0.6848989129066467,0.7327731251716614,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7142857313156128,"y":0.696789562702179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9940025806427002,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.6848989129066467,0.7142857313156128,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6739495992660522,"y":0.696789562702179},{"x":0.6705882549285889,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9742081165313721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6705882549285889,0.6848989129066467,0.6739495992660522,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6705882549285889,"y":0.696789562702179},{"x":0.6504201889038086,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9815528988838196,"dir":"rtl","str":"۱۶۱۹","boundary":[0.6504201889038086,0.6848989129066467,0.6705882549285889,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6521008610725403,"y":0.696789562702179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9765650629997253,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.6848989129066467,0.6521008610725403,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6420168280601501,"y":0.696789562702179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.996263861656189,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6268907785415649,0.6848989129066467,0.6420168280601501,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6218487620353699,"y":0.696789562702179},{"x":0.5899159908294678,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9915955066680908,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5899159908294678,0.6848989129066467,0.6218487620353699,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6848989129066467},{"x":0.583193302154541,"y":0.6848989129066467},{"x":0.583193302154541,"y":0.696789562702179},{"x":0.578151285648346,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9915798902511597,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.6848989129066467,0.583193302154541,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5731092691421509,"y":0.696789562702179},{"x":0.5495798587799072,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9926913976669312,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5495798587799072,0.6848989129066467,0.5731092691421509,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5445378422737122,"y":0.696789562702179},{"x":0.5411764979362488,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9132331013679504,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5411764979362488,0.6848989129066467,0.5445378422737122,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5361344814300537,"y":0.696789562702179},{"x":0.5243697762489319,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9362694025039673,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.5243697762489319,0.6848989129066467,0.5361344814300537,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5260504484176636,"y":0.696789562702179},{"x":0.5210084319114685,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.7744290828704834,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.6848989129066467,0.5260504484176636,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7865546345710754,"y":0.696789562702179},{"x":0.5210084319114685,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9816246628761292,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.6778989129066467,0.7915546345710754,0.703789562702179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9820253252983093,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7663865685462952,0.696789562702179,0.7848739624023438,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.696789562702179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.696789562702179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9536986351013184,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.696789562702179,0.7613445520401001,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.696789562702179},{"x":0.7579832077026367,"y":0.696789562702179},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9752264022827148,"dir":"rtl","str":"۷-۱۶۱۹-۰۱-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.6605042219161987,0.696789562702179,0.7579832077026367,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9754840731620789,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.689789562702179,0.7898739624023438,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7193816900253296},{"x":0.756302535533905,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.981242299079895,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.756302535533905,0.7086801528930664,0.7865546345710754,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7086801528930664},{"x":0.75126051902771,"y":0.7086801528930664},{"x":0.75126051902771,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9902477264404297,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7243697643280029,0.7086801528930664,0.75126051902771,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.973622739315033,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6974790096282959,0.7086801528930664,0.7193277478218079,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.8333415389060974,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7086801528930664,0.6941176652908325,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9532793760299683,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6739495992660522,0.7086801528930664,0.6873949766159058,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9759166836738586,"dir":"ltr","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.7193816900253296,0.7848739624023438,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.8991372585296631,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7193816900253296,0.7495798468589783,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.8783302903175354,"dir":"ltr","str":"[","boundary":[0.7394958138465881,0.7193816900253296,0.7478991746902466,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9377655386924744,"dir":"ltr","str":"2021","boundary":[0.7176470756530762,0.7193816900253296,0.7411764860153198,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.8327124714851379,"dir":"ltr","str":"]","boundary":[0.7159664034843445,0.7193816900253296,0.7193277478218079,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.7484433650970459,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7109243869781494,0.7193816900253296,0.7142857313156128,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7288941740989685},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9948922395706177,"dir":"ltr","str":"Introduction","boundary":[0.47058823704719543,0.7193816900253296,0.5243697762489319,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.997128427028656,"dir":"ltr","str":"to","boundary":[0.5260504484176636,0.7193816900253296,0.5327731370925903,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9957157373428345,"dir":"ltr","str":"Phenomenology","boundary":[0.5394958257675171,0.7193816900253296,0.6067227125167847,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7193816900253296},{"x":0.610084056854248,"y":0.7193816900253296},{"x":0.610084056854248,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9269899725914001,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.7193816900253296,0.610084056854248,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9872580766677856,"dir":"ltr","str":"Focus","boundary":[0.6151260733604431,0.7193816900253296,0.6369748115539551,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9930222034454346,"dir":"ltr","str":"on","boundary":[0.6386554837226868,0.7193816900253296,0.6504201889038086,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7288941740989685},{"x":0.658823549747467,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9936234951019287,"dir":"ltr","str":"Methodology","boundary":[0.658823549747467,0.7193816900253296,0.7092437148094177,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.992963433265686,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7324613332748413,0.7865546345710754,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7419738173484802},{"x":0.756302535533905,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9398906230926514,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.7324613332748413,0.7579832077026367,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.731272280216217},{"x":0.75126051902771,"y":0.731272280216217},{"x":0.75126051902771,"y":0.7419738173484802},{"x":0.729411780834198,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700117111206055,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.729411780834198,0.731272280216217,0.75126051902771,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.731272280216217},{"x":0.7260504364967346,"y":0.731272280216217},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9808225631713867,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6974790096282959,0.731272280216217,0.7260504364967346,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.731272280216217},{"x":0.6941176652908325,"y":0.731272280216217},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.8240959644317627,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6840336322784424,0.731272280216217,0.6941176652908325,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.731272280216217},{"x":0.680672287940979,"y":0.731272280216217},{"x":0.680672287940979,"y":0.7419738173484802},{"x":0.653781533241272,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9785687327384949,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.653781533241272,0.731272280216217,0.680672287940979,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.731272280216217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.731272280216217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.740784764289856},{"x":0.6403361558914185,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.6943912506103516,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6403361558914185,0.731272280216217,0.6487395167350769,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.731272280216217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.731272280216217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.740784764289856},{"x":0.6235294342041016,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9864984750747681,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6235294342041016,0.731272280216217,0.6352941393852234,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.731272280216217},{"x":0.6117647290229797,"y":0.731272280216217},{"x":0.6117647290229797,"y":0.740784764289856},{"x":0.5899159908294678,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9767661094665527,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5899159908294678,0.731272280216217,0.6117647290229797,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7074910998344421},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7086801528930664},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7431629300117493},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9684351086616516,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.7004910998344421,0.8335714387893677,0.7501629300117493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9824957251548767,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7419738173484802,0.7865546345710754,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7419738173484802},{"x":0.756302535533905,"y":0.7419738173484802},{"x":0.756302535533905,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.8809975385665894,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7419738173484802,0.756302535533905,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.740784764289856},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9925313591957092,"dir":"ltr","str":"Phenomenology","boundary":[0.5546218752861023,0.740784764289856,0.6218487620353699,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.6672112941741943,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.6285714507102966,0.7419738173484802,0.6352941393852234,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9724022746086121,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.6403361558914185,0.7419738173484802,0.6789916157722473,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.6573396325111389,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6823529601097107,0.7419738173484802,0.6857143044471741,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.4055623710155487,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6890756487846375,0.7419738173484802,0.6924369931221008,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7419738173484802},{"x":0.75126051902771,"y":0.7419738173484802},{"x":0.75126051902771,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9873964786529541,"dir":"ltr","str":"Methodology","boundary":[0.6991596817970276,0.7419738173484802,0.75126051902771,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.740784764289856},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7431629300117493},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9460544586181641,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.733784764289856,0.8554201769828796,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.14268727600574493},{"x":0.32605043053627014,"y":0.1438763439655304},{"x":0.32436975836753845,"y":0.1605231910943985},{"x":0.21848739683628082,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9866055250167847,"dir":"rtl","str":"مرکزنشردانشگاهی","boundary":[0.21848739683628082,0.14268727600574493,0.32436975836753845,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.14149822294712067},{"x":0.20840336382389069,"y":0.14268727600574493},{"x":0.20840336382389069,"y":0.15814507007598877},{"x":0.18319328129291534,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9789092540740967,"dir":"rtl","str":"۱۶۱۹","boundary":[0.18319328129291534,0.14149822294712067,0.20840336382389069,0.15814507007598877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.14149822294712067},{"x":0.32605043053627014,"y":0.1438763439655304},{"x":0.32436975836753845,"y":0.1605231910943985},{"x":0.18319328129291534,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9849852323532104,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.13449822294712066,0.32936975836753846,0.1675231910943985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4420168101787567,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4420168101787567,"y":0.17954815924167633},{"x":0.42016807198524475,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9882335066795349,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.42016807198524475,0.16527943313121796,0.4420168101787567,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.16527943313121796},{"x":0.413445383310318,"y":0.16527943313121796},{"x":0.413445383310318,"y":0.17954815924167633},{"x":0.364705890417099,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9913692474365234,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.364705890417099,0.16527943313121796,0.413445383310318,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.16527943313121796},{"x":0.35630252957344055,"y":0.16527943313121796},{"x":0.35630252957344055,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3512605130672455,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9733718633651733,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3512605130672455,0.16527943313121796,0.35630252957344055,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.16527943313121796},{"x":0.3478991687297821,"y":0.16527943313121796},{"x":0.3478991687297821,"y":0.17954815924167633},{"x":0.32436975836753845,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9937106966972351,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.32436975836753845,0.16527943313121796,0.3478991687297821,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.16527943313121796},{"x":0.3176470696926117,"y":0.16527943313121796},{"x":0.3176470696926117,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2689075767993927,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9893848896026611,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.2689075767993927,0.16527943313121796,0.3176470696926117,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.16527943313121796},{"x":0.25882354378700256,"y":0.16527943313121796},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9882630109786987,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2537815272808075,0.16527943313121796,0.25882354378700256,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.16527943313121796},{"x":0.24705882370471954,"y":0.16527943313121796},{"x":0.24705882370471954,"y":0.17954815924167633},{"x":0.21008403599262238,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9870584011077881,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.21008403599262238,0.16527943313121796,0.24705882370471954,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.16527943313121796},{"x":0.2050420194864273,"y":0.16527943313121796},{"x":0.2050420194864273,"y":0.17954815924167633},{"x":0.20168067514896393,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9276749491691589,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.20168067514896393,0.16527943313121796,0.2050420194864273,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.16527943313121796},{"x":0.19495798647403717,"y":0.16527943313121796},{"x":0.19495798647403717,"y":0.17954815924167633},{"x":0.18319328129291534,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9637225866317749,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.18319328129291534,0.16527943313121796,0.19495798647403717,0.17954815924167633]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4420168101787567,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4420168101787567,"y":0.17954815924167633},{"x":0.18319328129291534,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9857844710350037,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.15827943313121795,0.4470168101787567,0.18654815924167634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.996022641658783,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7538644671440125,0.7865546345710754,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7645660042762756},{"x":0.756302535533905,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9700649380683899,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.7538644671440125,0.7579832077026367,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9927471876144409,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.7243697643280029,0.7538644671440125,0.75126051902771,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9749855399131775,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.7008403539657593,0.7538644671440125,0.7210084199905396,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.7052263021469116,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6873949766159058,0.7538644671440125,0.6974790096282959,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9881812334060669,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6705882549285889,0.7538644671440125,0.6840336322784424,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.979162335395813,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6369748115539551,0.7538644671440125,0.6605042219161987,0.7633769512176514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9633865356445312,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.7468644671440124,0.7915546345710754,0.7727550573348999],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9205040335655212,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7657550573348999,0.7865546345710754,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7657550573348999},{"x":0.756302535533905,"y":0.7657550573348999},{"x":0.756302535533905,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.5619133114814758,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7657550573348999,0.756302535533905,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9925054311752319,"dir":"ltr","str":"Qualitative","boundary":[0.5915966629981995,0.7645660042762756,0.6369748115539551,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9787402153015137,"dir":"ltr","str":"research","boundary":[0.6403361558914185,0.7645660042762756,0.6756302714347839,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.7892789840698242,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.6773109436035156,0.7645660042762756,0.6857143044471741,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9804967045783997,"dir":"ltr","str":"Methodology","boundary":[0.6941176652908325,0.7645660042762756,0.7478991746902466,0.7764565944671631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7645660042762756},{"x":0.831932783126831,"y":0.7657550573348999},{"x":0.831932783126831,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9546298980712891,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.7575660042762756,0.8369327831268311,0.7834565944671631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7613445520401001,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9898284077644348,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7613445520401001,0.7740784883499146,0.7848739624023438,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7752675414085388},{"x":0.756302535533905,"y":0.7740784883499146},{"x":0.756302535533905,"y":0.785969078540802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.993837296962738,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7327731251716614,0.7752675414085388,0.756302535533905,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7752675414085388},{"x":0.729411780834198,"y":0.7752675414085388},{"x":0.729411780834198,"y":0.785969078540802},{"x":0.7277311086654663,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9845831990242004,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.7752675414085388,0.729411780834198,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7243697643280029,"y":0.785969078540802},{"x":0.6941176652908325,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9893782138824463,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.6941176652908325,0.7752675414085388,0.7243697643280029,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9855998754501343,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.7752675414085388,0.6890756487846375,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9928291440010071,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.6655462384223938,0.7752675414085388,0.6840336322784424,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7871581315994263},{"x":0.658823549747467,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9468187093734741,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.7752675414085388,0.6621848940849304,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.951245903968811,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.6352941393852234,0.7752675414085388,0.6571428775787354,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7764565944671631},{"x":0.63193279504776,"y":0.7764565944671631},{"x":0.63193279504776,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.5739779472351074,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6285714507102966,0.7764565944671631,0.63193279504776,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9000664949417114,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.7764565944671631,0.6285714507102966,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9909980893135071,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5966386795043945,0.7764565944671631,0.6201680898666382,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.785969078540802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9721673130989075,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.7682675414085388,0.7898739624023438,0.792969078540802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9888747930526733,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7596638798713684,0.7871581315994263,0.7848739624023438,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9899908304214478,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7327731251716614,0.7871581315994263,0.7546218633651733,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7978596687316895},{"x":0.729411780834198,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9791275262832642,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.7871581315994263,0.7310924530029297,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7978596687316895},{"x":0.707563042640686,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9824700951576233,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.707563042640686,0.7871581315994263,0.7226890921592712,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9893941879272461,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.6907563209533691,0.7871581315994263,0.7008403539657593,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9519948363304138,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873949766159058,0.7871581315994263,0.6890756487846375,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7871581315994263},{"x":0.680672287940979,"y":0.7871581315994263},{"x":0.680672287940979,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9801890254020691,"dir":"rtl","str":"سیدمحسن","boundary":[0.6369748115539551,0.7871581315994263,0.680672287940979,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7871581315994263},{"x":0.63193279504776,"y":0.7871581315994263},{"x":0.63193279504776,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9800881147384644,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.7871581315994263,0.63193279504776,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9621739387512207,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰","boundary":[0.6084033846855164,0.7871581315994263,0.6268907785415649,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.5055520534515381,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6000000238418579,0.7871581315994263,0.6033613681793213,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8488398194313049,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.7871581315994263,0.6000000238418579,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7990487217903137},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9883837699890137,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5697479248046875,0.7871581315994263,0.5915966629981995,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9921479225158691,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7596638798713684,0.7990487217903137,0.7865546345710754,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7990487217903137},{"x":0.756302535533905,"y":0.7990487217903137},{"x":0.756302535533905,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9931650757789612,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7327731251716614,0.7990487217903137,0.756302535533905,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8085612654685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9340383410453796,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.7990487217903137,0.7327731251716614,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9907518625259399,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7092437148094177,0.7990487217903137,0.7243697643280029,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7990487217903137},{"x":0.707563042640686,"y":0.7990487217903137},{"x":0.707563042640686,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9895302057266235,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6924369931221008,0.7990487217903137,0.707563042640686,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9874207973480225,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6487395167350769,0.8002378344535828,0.6890756487846375,0.8085612654685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7865546345710754,"y":0.785969078540802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9755250811576843,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.7801581315994263,0.7915546345710754,0.8155612654685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.810939371585846},{"x":0.7848739624023438,"y":0.810939371585846},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9786977171897888,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7613445520401001,0.810939371585846,0.7848739624023438,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.810939371585846},{"x":0.756302535533905,"y":0.810939371585846},{"x":0.756302535533905,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9857959747314453,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7327731251716614,0.810939371585846,0.756302535533905,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.810939371585846},{"x":0.7310924530029297,"y":0.810939371585846},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8216409087181091},{"x":0.729411780834198,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9644185900688171,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.810939371585846,0.7310924530029297,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.810939371585846},{"x":0.653781533241272,"y":0.810939371585846},{"x":0.653781533241272,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9591730833053589,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.6369748115539551,0.810939371585846,0.653781533241272,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.810939371585846},{"x":0.7008403539657593,"y":0.810939371585846},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8216409087181091},{"x":0.658823549747467,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9896911978721619,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.658823549747467,0.810939371585846,0.7008403539657593,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.810939371585846},{"x":0.7260504364967346,"y":0.810939371585846},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9936316013336182,"dir":"rtl","str":"Press","boundary":[0.7042016983032227,0.810939371585846,0.7260504364967346,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.810939371585846},{"x":0.7848739624023438,"y":0.810939371585846},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9830466508865356,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.8039393715858459,0.7898739624023438,0.8286409087181091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.953403115272522,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7764706015586853,0.8228299617767334,0.7865546345710754,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9727884531021118,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.756302535533905,0.8216409087181091,0.7714285850524902,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9829126000404358,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7260504364967346,0.8216409087181091,0.7445378303527832,0.8323424458503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9603039026260376,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.8216409087181091,0.7226890921592712,0.8323424458503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8323424458503723},{"x":0.6873949766159058,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9227740168571472,"dir":"rtl","str":"۸۲۹/۵","boundary":[0.6873949766159058,0.8204518556594849,0.7142857313156128,0.8323424458503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6823529601097107,"y":0.831153392791748},{"x":0.6789916157722473,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.7241252064704895,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.6789916157722473,0.8204518556594849,0.6823529601097107,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.9580806493759155,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7747899293899536,0.8359096050262451,0.7865546345710754,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.976375162601471,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7546218633651733,0.8359096050262451,0.7714285850524902,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7462185025215149,"y":0.845422089099884},{"x":0.7243697643280029,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9859369397163391,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7243697643280029,0.8347205519676208,0.7462185025215149,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.845422089099884},{"x":0.7176470756530762,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.941864013671875,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.8347205519676208,0.7193277478218079,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.845422089099884},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9649271965026855,"dir":"rtl","str":"۱۴۲/۷۸","boundary":[0.6773109436035156,0.8335314989089966,0.7126050591468811,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6705882549285889,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9580284357070923,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.8122628026008606,0.7915546345710754,0.8548002548217773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7865546345710754,"y":0.856123685836792},{"x":0.7630252242088318,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9857997298240662,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7630252242088318,0.8442330360412598,0.7865546345710754,0.856123685836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7579832077026367,"y":0.856123685836792},{"x":0.7176470756530762,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9810312390327454,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7176470756530762,0.8442330360412598,0.7579832077026367,0.856123685836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7109243869781494,"y":0.856123685836792},{"x":0.6974790096282959,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9873896241188049,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6974790096282959,0.8442330360412598,0.7109243869781494,0.856123685836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6957983374595642,"y":0.856123685836792},{"x":0.6924369931221008,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9254063367843628,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.8442330360412598,0.6957983374595642,0.856123685836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6873949766159058,"y":0.856123685836792},{"x":0.6453781723976135,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9754424095153809,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۵۸۷۵","boundary":[0.6453781723976135,0.8442330360412598,0.6873949766159058,0.856123685836792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7865546345710754,"y":0.845422089099884},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8573127388954163},{"x":0.6453781723976135,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9789580702781677,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.8372330360412598,0.7915546345710754,0.8643127388954163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.845422089099884},{"x":0.38991597294807434,"y":0.845422089099884},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8525564670562744},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9938260316848755,"str":"1720391651029450111111","boundary":[0.19663865864276886,0.845422089099884,0.38991597294807434,0.8525564670562744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.845422089099884},{"x":0.38991597294807434,"y":0.845422089099884},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8525564670562744},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9938260316848755,"dir":"ltr","boundary":[0.19163865864276886,0.838422089099884,0.39491597294807435,0.8595564670562744],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/NImRyaXVNhrerAIQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/tJlsNoMDgULtHKQM.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/osIvJOQmVMidyKHK.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.0004200777307276777,0.9986724807354582,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4078477919101715},{"x":0.75126051902771,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9935088753700256,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.3947681188583374,0.7831932902336121,0.4078477919101715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4078477919101715},{"x":0.75126051902771,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9935088753700256,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.3877681188583374,0.7881932902336121,0.4148477919101715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7596638798713684,"y":0.428061842918396},{"x":0.7260504364967346,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9063251614570618,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.4149821698665619,0.7596638798713684,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7193277478218079,"y":0.428061842918396},{"x":0.6739495992660522,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9808919429779053,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6739495992660522,0.4149821698665619,0.7193277478218079,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6672269105911255,"y":0.428061842918396},{"x":0.6571428775787354,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9943428039550781,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6571428775787354,0.41617122292518616,0.6672269105911255,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6504201889038086,"y":0.428061842918396},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9470942616462708,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6117647290229797,0.41617122292518616,0.6504201889038086,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.41617122292518616},{"x":0.605042040348053,"y":0.41617122292518616},{"x":0.605042040348053,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9898143410682678,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5680672526359558,0.41617122292518616,0.605042040348053,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.428061842918396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9612957835197449,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.40917122292518615,0.7646638798713684,0.435061842918396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.43638524413108826},{"x":0.756302535533905,"y":0.43638524413108826},{"x":0.756302535533905,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.8595507144927979,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7478991746902466,0.43638524413108826,0.756302535533905,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9802629351615906,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.43638524413108826,0.7428571581840515,0.4458977282047272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.43638524413108826},{"x":0.756302535533905,"y":0.43638524413108826},{"x":0.756302535533905,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.945773720741272,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.42938524413108825,0.761302535533905,0.4528977282047272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9937236309051514,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.46254459023475647,0.7848739624023438,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9933484792709351,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7243697643280029,0.46254459023475647,0.7445378303527832,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9644153118133545,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.46254459023475647,0.7226890921592712,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9887613654136658,"dir":"rtl","str":"زیرساختهای","boundary":[0.6252101063728333,0.46254459023475647,0.7126050591468811,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4780023694038391},{"x":0.578151285648346,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9874138832092285,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.578151285648346,0.46254459023475647,0.6168067455291748,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9915925860404968,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5495798587799072,0.46254459023475647,0.5697479248046875,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46254459023475647},{"x":0.534453809261322,"y":0.46254459023475647},{"x":0.534453809261322,"y":0.4780023694038391},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9810890555381775,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.49747899174690247,0.46254459023475647,0.534453809261322,0.4780023694038391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4780023694038391},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9876846075057983,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.45554459023475646,0.7898739624023438,0.4850023694038391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.8941024541854858,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7478991746902466,0.4815695583820343,0.7596638798713684,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8880914449691772,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.7092437148094177,0.48275861144065857,0.7411764860153198,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.48275861144065857},{"x":0.702521026134491,"y":0.48038050532341003},{"x":0.702521026134491,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9866733551025391,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.6302521228790283,0.48275861144065857,0.702521026134491,0.4982164204120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9490038156509399,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.47575861144065856,0.7646638798713684,0.504027337551117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9618348479270935,"dir":"rtl","str":"ادموند","boundary":[0.7142857313156128,0.5053507685661316,0.7462185025215149,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5053507685661316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9879363179206848,"dir":"rtl","str":"هوسرل","boundary":[0.6655462384223938,0.5053507685661316,0.702521026134491,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.973699152469635,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.4971617155075073,0.7512185025215149,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7462185025215149,"y":0.526753842830658},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9896925687789917,"dir":"rtl","str":"مارتین","boundary":[0.7092437148094177,0.5255647897720337,0.7462185025215149,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5243757367134094},{"x":0.702521026134491,"y":0.5255647897720337},{"x":0.702521026134491,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9850929379463196,"dir":"rtl","str":"هایدگر","boundary":[0.6605042219161987,0.5243757367134094,0.702521026134491,0.5398335456848145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7462185025215149,"y":0.526753842830658},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.987392783164978,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.5173757367134094,0.7512185025215149,0.5480225987434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9774625301361084,"dir":"ltr","str":"مرلو","boundary":[0.6739495992660522,0.5469679236412048,0.6957983374595642,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.4389261305332184,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6655462384223938,0.5469679236412048,0.6705882549285889,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9669625759124756,"dir":"ltr","str":"پونتی","boundary":[0.63193279504776,0.5469679236412048,0.6638655662536621,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9579906463623047,"dir":"rtl","str":"موریس","boundary":[0.7042016983032227,0.5517241358757019,0.7445378303527832,0.5588585138320923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.931569516658783,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.5399679236412048,0.7495378303527832,0.5658585138320923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9834372997283936,"dir":"rtl","str":"هانس","boundary":[0.7142857313156128,0.5659928917884827,0.7462185025215149,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9857888221740723,"dir":"rtl","str":"گئورک","boundary":[0.6655462384223938,0.5659928917884827,0.7058823704719543,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9853811264038086,"dir":"rtl","str":"گادامر","boundary":[0.6235294342041016,0.5648037791252136,0.6571428775787354,0.5790725350379944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9849987030029297,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.5578037791252136,0.7512185025215149,0.5872615880966187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.587395966053009},{"x":0.7462185025215149,"y":0.587395966053009},{"x":0.7462185025215149,"y":0.601664662361145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9915720224380493,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.587395966053009,0.7462185025215149,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.587395966053009},{"x":0.7462185025215149,"y":0.587395966053009},{"x":0.7462185025215149,"y":0.601664662361145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9915720224380493,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.580395966053009,0.7512185025215149,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.36028537154197693},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36028537154197693},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.7396818399429321,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.36028537154197693,0.49915966391563416,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3614744246006012},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36266350746154785},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8846945762634277,"str":"}","boundary":[0.4756302535533905,0.3614744246006012,0.49915966391563416,0.3650416135787964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.36028537154197693},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36028537154197693},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8121882081031799,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.3532853715419769,0.5041596639156342,0.3720416135787964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.992690920829773,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.6159334182739258,0.7831932902336121,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9929957389831543,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7226890921592712,0.6159334182739258,0.7445378303527832,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9597370624542236,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.6159334182739258,0.7210084199905396,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9904532432556152,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.6285714507102966,0.6147443652153015,0.7109243869781494,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9801374673843384,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5731092691421509,0.6147443652153015,0.6201680898666382,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9871919751167297,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.6077443652153015,0.7881932902336121,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.8575908541679382,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7478991746902466,0.6361474394798279,0.7630252242088318,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9878599643707275,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7226890921592712,0.6361474394798279,0.7445378303527832,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9893123507499695,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6756302714347839,0.6361474394798279,0.7092437148094177,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9910248517990112,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.5899159908294678,0.6361474394798279,0.6638655662536621,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9885925054550171,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5361344814300537,0.6361474394798279,0.5764706134796143,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.991008460521698,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.5142857432365417,0.6361474394798279,0.5226891040802002,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6504161953926086},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.982099711894989,"dir":"rtl","str":"کلایزی","boundary":[0.46554622054100037,0.6361474394798279,0.5008403658866882,0.6504161953926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6504161953926086},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9809362292289734,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.6291474394798279,0.7680252242088318,0.6574161953926086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.983238697052002,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.6575505137443542,0.7462185025215149,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.65636146068573},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.987422525882721,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6554622054100037,0.65636146068573,0.6991596817970276,0.6694411635398865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.65636146068573},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9855630397796631,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.64936146068573,0.7512185025215149,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9844826459884644,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7176470756530762,0.6765754818916321,0.7445378303527832,0.6908442378044128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9844826459884644,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.6695754818916321,0.7495378303527832,0.6978442378044128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9848616719245911,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7176470756530762,0.6932223439216614,0.7445378303527832,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.98023921251297,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6857143044471741,0.6920332908630371,0.7159664034843445,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9839440584182739,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.658823549747467,0.6920332908630371,0.6773109436035156,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6920332908630371},{"x":0.653781533241272,"y":0.6920332908630371},{"x":0.653781533241272,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9679595232009888,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6420168280601501,0.6920332908630371,0.653781533241272,0.7098692059516907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9805567264556885,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.6838442378044128,0.7495378303527832,0.7192473120689392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.717003583908081},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7445378303527832,"y":0.731272280216217},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9900676608085632,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.717003583908081,0.7445378303527832,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9822876453399658,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.7146254181861877,0.7042016983032227,0.7300832271575928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7445378303527832,"y":0.731272280216217},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9858240485191345,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.7076254181861877,0.7495378303527832,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9052671790122986,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.7142857313156128,0.7372176051139832,0.7462185025215149,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9285663962364197,"dir":"rtl","str":"زیسته","boundary":[0.6739495992660522,0.7372176051139832,0.7058823704719543,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9895685315132141,"dir":"rtl","str":"افسردگی","boundary":[0.6134454011917114,0.7372176051139832,0.6655462384223938,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7372176051139832},{"x":0.605042040348053,"y":0.7372176051139832},{"x":0.605042040348053,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9984452724456787,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5848739743232727,0.7372176051139832,0.605042040348053,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7372176051139832},{"x":0.578151285648346,"y":0.7372176051139832},{"x":0.578151285648346,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9978681206703186,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.7372176051139832,0.578151285648346,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7372176051139832},{"x":0.561344563961029,"y":0.7372176051139832},{"x":0.561344563961029,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9905825853347778,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.5260504484176636,0.7372176051139832,0.561344563961029,0.7502972483634949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9641581773757935,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.7302176051139831,0.7512185025215149,0.7572972483634949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7462185025215149,"y":0.771700382232666},{"x":0.7159664034843445,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.989911675453186,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.7586206793785095,0.7462185025215149,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7142857313156128,"y":0.771700382232666},{"x":0.6873949766159058,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9785988330841064,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6873949766159058,0.7586206793785095,0.7142857313156128,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6789916157722473,"y":0.771700382232666},{"x":0.6705882549285889,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9974063634872437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.7586206793785095,0.6789916157722473,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.771700382232666},{"x":0.6117647290229797,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9938018918037415,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6117647290229797,0.7574316263198853,0.6638655662536621,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7574316263198853},{"x":0.605042040348053,"y":0.7574316263198853},{"x":0.605042040348053,"y":0.770511269569397},{"x":0.5915966629981995,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9945777654647827,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.7574316263198853,0.605042040348053,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5848739743232727,"y":0.770511269569397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9922364354133606,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5579832196235657,0.7574316263198853,0.5848739743232727,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5546218752861023,"y":0.770511269569397},{"x":0.5327731370925903,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9803171157836914,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5327731370925903,0.7574316263198853,0.5546218752861023,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5243697762489319,"y":0.770511269569397},{"x":0.4756302535533905,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9928831458091736,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.4756302535533905,0.7574316263198853,0.5243697762489319,0.770511269569397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.756242573261261},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9901357293128967,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.749242573261261,0.7512185025215149,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9824600219726562,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.7764565944671631,0.7462185025215149,0.7919144034385681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9824600219726562,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.7694565944671631,0.7512185025215149,0.7989144034385681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9248737692832947,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.7954815626144409,0.7613445520401001,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9906951189041138,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7226890921592712,0.7954815626144409,0.7428571581840515,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9834156632423401,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6739495992660522,0.7954815626144409,0.7092437148094177,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9874075651168823,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.5848739743232727,0.7954815626144409,0.6621848940849304,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9909178614616394,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5310924649238586,0.7954815626144409,0.5731092691421509,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9863084554672241,"dir":"rtl","str":"آمادئو","boundary":[0.48739495873451233,0.7954815626144409,0.5193277597427368,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8121284246444702},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9793121814727783,"dir":"rtl","str":"گئورگی","boundary":[0.43529412150382996,0.7954815626144409,0.4756302535533905,0.8121284246444702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8121284246444702},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9831758141517639,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.7884815626144409,0.7663445520401001,0.8191284246444702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5058823823928833,"y":0.845422089099884},{"x":0.4941176474094391,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9434576034545898,"str":"سه","boundary":[0.4941176474094391,0.8394768238067627,0.5058823823928833,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5058823823928833,"y":0.845422089099884},{"x":0.4941176474094391,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9434576034545898,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8324768238067627,0.5108823823928833,0.852422089099884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2504201829433441,"y":0.405469685792923},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9757413864135742,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.39357906579971313,0.2504201829433441,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2504201829433441,"y":0.405469685792923},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9757413864135742,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38657906579971313,0.2554201829433441,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9510809779167175,"str":"نه","boundary":[0.23193277418613434,0.4185493588447571,0.24033613502979279,0.4244946539402008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9510809779167175,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4115493588447571,0.2453361350297928,0.4314946539402008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44351962208747864},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.7173928022384644,"str":"1","boundary":[0.2386554628610611,0.4375743269920349,0.24537815153598785,0.44351962208747864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44351962208747864},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.7173928022384644,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4305743269920349,0.25037815153598786,0.45051962208747864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.457788348197937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.457788348197937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.464922696352005},{"x":0.23025210201740265,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.7152968645095825,"str":"۱۱","boundary":[0.23025210201740265,0.457788348197937,0.2386554628610611,0.464922696352005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.457788348197937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.457788348197937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.464922696352005},{"x":0.23025210201740265,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.7152968645095825,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.450788348197937,0.2436554628610611,0.471922696352005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4839476943016052},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49346017837524414},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.8279442191123962,"str":"۱۳","boundary":[0.22857142984867096,0.4851367473602295,0.24369747936725616,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4839476943016052},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49346017837524414},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.8279442191123962,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4781367473602295,0.24869747936725617,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4946492314338684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4946492314338684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.32133448123931885,"dir":"ltr","str":"르","boundary":[0.24537815153598785,0.4851367473602295,0.23025210201740265,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5136741995811462},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5136741995811462},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.522172212600708,"dir":"ltr","str":"르","boundary":[0.24537815153598785,0.5053507685661316,0.22857142984867096,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.526753842830658},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5338882207870483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5338882207870483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.3455484211444855,"dir":"ltr","str":"르","boundary":[0.24537815153598785,0.526753842830658,0.22857142984867096,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5469679236412048},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.7207944989204407,"dir":"ltr","str":"드","boundary":[0.24537815153598785,0.5469679236412048,0.22857142984867096,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5957193970680237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5957193970680237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.47554516792297363,"dir":"ltr","str":"ㅍㅍ","boundary":[0.24369747936725616,0.5659928917884827,0.22857142984867096,0.5957193970680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5957193970680237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5957193970680237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.4768233299255371,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.4781367473602295,0.23357142984867096,0.6027193970680237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.7011774778366089,"str":"۱۳","boundary":[0.23025210201740265,0.5053507685661316,0.24369747936725616,0.5136741995811462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.7011774778366089,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.4983507685661316,0.24869747936725617,0.5206741995811462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9031838774681091,"str":"۱۷","boundary":[0.23025210201740265,0.526753842830658,0.24369747936725616,0.5338882207870483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9031838774681091,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.519753842830658,0.24869747936725617,0.5408882207870483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5469679236412048},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5469679236412048},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5541022419929504},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.903011679649353,"str":"۱۸","boundary":[0.23025210201740265,0.5469679236412048,0.24369747936725616,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5469679236412048},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5469679236412048},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5541022419929504},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.903011679649353,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5399679236412048,0.24869747936725617,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5755053758621216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.7193872332572937,"str":"۱۹","boundary":[0.22857142984867096,0.5659928917884827,0.24201680719852448,0.5755053758621216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5755053758621216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.7193872332572937,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5589928917884827,0.24701680719852448,0.5825053758621216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.13698318600654602,"str":"*","boundary":[0.23025210201740265,0.6183115243911743,0.24537815153598785,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.13698318600654602,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6113115243911743,0.25037815153598786,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9565738439559937,"str":"۲۵","boundary":[0.23193277418613434,0.6325802803039551,0.24201680719852448,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9565738439559937,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6255802803039551,0.24701680719852448,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.65636146068573},{"x":0.24201680719852448,"y":0.65636146068573},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6623067855834961},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.5604099035263062,"dir":"rtl","str":"لى","boundary":[0.22689075767993927,0.65636146068573,0.24201680719852448,0.6623067855834961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.65636146068573},{"x":0.24201680719852448,"y":0.65636146068573},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6623067855834961},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.5604099035263062,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.64936146068573,0.24701680719852448,0.6693067855834961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6848989129066467},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.7273938655853271,"str":"۲۷","boundary":[0.22857142984867096,0.6777645945549011,0.24369747936725616,0.6848989129066467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6848989129066467},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.7273938655853271,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6707645945549011,0.24869747936725617,0.6918989129066467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7051129341125488},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.7273938655853271,"str":"۲۷","boundary":[0.22857142984867096,0.6979786157608032,0.24369747936725616,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7051129341125488},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.7273938655853271,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6909786157608032,0.24869747936725617,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.717003583908081},{"x":0.24201680719852448,"y":0.717003583908081},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8926788568496704,"str":"۲۸","boundary":[0.23025210201740265,0.717003583908081,0.24201680719852448,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.717003583908081},{"x":0.24201680719852448,"y":0.717003583908081},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8926788568496704,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.710003583908081,0.24701680719852448,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7669441103935242},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.8325423002243042,"str":"۳۳","boundary":[0.23025210201740265,0.7586206793785095,0.24369747936725616,0.7669441103935242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7669441103935242},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.8325423002243042,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7516206793785095,0.24869747936725617,0.7739441103935242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7871581315994263},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9517151117324829,"str":"۳۶","boundary":[0.23025210201740265,0.7776456475257874,0.24201680719852448,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7871581315994263},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9517151117324829,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7706456475257873,0.24701680719852448,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7978596687316895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7978596687316895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8073721528053284},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.808091402053833,"str":"۳۸","boundary":[0.22857142984867096,0.7978596687316895,0.24201680719852448,0.8073721528053284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7978596687316895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7978596687316895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8073721528053284},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.808091402053833,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7908596687316894,0.24701680719852448,0.8143721528053284],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/QYQSIcrQElsCHiax-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/PPhbYjruVzJlelYs.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/lMzHabzDFOximxuK.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00020517022501982915,0.9986753053945654,0.9989821768039473]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9929875731468201,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1807372123003006,0.7831932902336121,0.1938168853521347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9929875731468201,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.1737372123003006,0.7881932902336121,0.2008168853521347],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9836204051971436,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.20451843738555908,0.7445378303527832,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9879258871078491,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6554622054100037,0.20332936942577362,0.6991596817970276,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.98601233959198,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.19632936942577361,0.7495378303527832,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9854517579078674,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7176470756530762,0.22235433757305145,0.7462185025215149,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9854517579078674,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.21535433757305145,0.7512185025215149,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9882763624191284,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7193277478218079,0.24137930572032928,0.7445378303527832,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9732595086097717,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6857143044471741,0.24019025266170502,0.7159664034843445,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9928620457649231,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6571428775787354,0.23900118470191956,0.6773109436035156,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23900118470191956},{"x":0.653781533241272,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9819960594177246,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6453781723976135,0.23900118470191956,0.653781533241272,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9871809482574463,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.26278239488601685,0.7445378303527832,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9853710532188416,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.2604042887687683,0.7042016983032227,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.985059916973114,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.23081213164329528,0.7495378303527832,0.2852402038574219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9902926087379456,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.28299644589424133,0.7462185025215149,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7142857313156128,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9794415235519409,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6873949766159058,0.28299644589424133,0.7142857313156128,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9956320524215698,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.28299644589424133,0.6789916157722473,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9951374530792236,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6117647290229797,0.28299644589424133,0.6621848940849304,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.28299644589424133},{"x":0.605042040348053,"y":0.28299644589424133},{"x":0.605042040348053,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9903143048286438,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.5747899413108826,0.28299644589424133,0.605042040348053,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9869326949119568,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5462185144424438,0.28299644589424133,0.5714285969734192,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5394958257675171,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9941703081130981,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5327731370925903,0.28299644589424133,0.5394958257675171,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2972651720046997},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9961965680122375,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.48571428656578064,0.28299644589424133,0.5243697762489319,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4773109257221222,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2972651720046997},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9977288246154785,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46890756487846375,0.28299644589424133,0.4773109257221222,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2972651720046997},{"x":0.440336138010025,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9952011108398438,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.440336138010025,0.28299644589424133,0.4588235318660736,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4285714328289032,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2972651720046997},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.987258791923523,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.39159664511680603,0.28299644589424133,0.4285714328289032,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2972651720046997},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9867365956306458,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.29579833149909973,0.28299644589424133,0.3798319399356842,0.2972651720046997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2972651720046997},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9905041456222534,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.2759964458942413,0.7512185025215149,0.3042651720046997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.99005126953125,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.6991596817970276,0.30202141404151917,0.7462185025215149,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9805803298950195,"dir":"rtl","str":"گئورگی","boundary":[0.6470588445663452,0.30202141404151917,0.6924369931221008,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9919650554656982,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.3246135413646698,0.7462185025215149,0.33888229727745056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9872714877128601,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.29502141404151916,0.7512185025215149,0.34707135033607484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.7303065061569214,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7529411911964417,0.34244945645332336,0.7596638798713684,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.34244945645332336},{"x":0.75126051902771,"y":0.34244945645332336},{"x":0.75126051902771,"y":0.35909631848335266},{"x":0.75126051902771,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9167623519897461,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.34244945645332336,0.75126051902771,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9794488549232483,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7092437148094177,0.34244945645332336,0.7394958138465881,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9788143634796143,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6672269105911255,0.34244945645332336,0.7058823704719543,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9832224249839783,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.5731092691421509,0.34244945645332336,0.6554622054100037,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.34244945645332336},{"x":0.561344563961029,"y":0.34244945645332336},{"x":0.561344563961029,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9793874025344849,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5159664154052734,0.34244945645332336,0.561344563961029,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35909631848335266},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9560945630073547,"dir":"rtl","str":"آدریان","boundary":[0.46890756487846375,0.34244945645332336,0.5058823823928833,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4571428596973419,"y":0.35909631848335266},{"x":0.42352941632270813,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9271899461746216,"dir":"rtl","str":"ونکام","boundary":[0.42352941632270813,0.34244945645332336,0.4571428596973419,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4117647111415863,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35909631848335266},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9790058732032776,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.34244945645332336,0.4117647111415863,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3966386616230011,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3966386616230011,"y":0.35909631848335266},{"x":0.3462184965610504,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9205189943313599,"dir":"rtl","str":"اصلاحیه","boundary":[0.3462184965610504,0.34244945645332336,0.3966386616230011,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3361344635486603,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3361344635486603,"y":0.35909631848335266},{"x":0.29579833149909973,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9723840951919556,"dir":"rtl","str":"کلارک","boundary":[0.29579833149909973,0.34244945645332336,0.3361344635486603,0.35909631848335266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35909631848335266},{"x":0.29579833149909973,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9579145908355713,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.33544945645332336,0.7646638798713684,0.36609631848335267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9668840169906616,"dir":"rtl","str":"موستاکاس","boundary":[0.6991596817970276,0.36623066663742065,0.7596638798713684,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9668840169906616,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.35923066663742065,0.7646638798713684,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39952436089515686},{"x":0.707563042640686,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9861542582511902,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.38644471764564514,0.7462185025215149,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9898883700370789,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6554622054100037,0.38644471764564514,0.6991596817970276,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9882287979125977,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.37944471764564514,0.7512185025215149,0.40652436089515687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.405469685792923},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9842709898948669,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7176470756530762,0.405469685792923,0.7462185025215149,0.4185493588447571]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.405469685792923},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9842709898948669,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.39846968579292297,0.7512185025215149,0.4255493588447571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9878459572792053,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7193277478218079,0.4221165180206299,0.7445378303527832,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9804441332817078,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6873949766159058,0.4209274649620056,0.7159664034843445,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9869431257247925,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6571428775787354,0.41973841190338135,0.6773109436035156,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.41973841190338135},{"x":0.653781533241272,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9661343693733215,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6420168280601501,0.41973841190338135,0.6521008610725403,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9863976836204529,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.4458977282047272,0.7445378303527832,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9847605228424072,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.44351962208747864,0.7042016983032227,0.4589774012565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9835794568061829,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.41273841190338134,0.7495378303527832,0.4683555371761322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9908248782157898,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.4673008322715759,0.7462185025215149,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9681339263916016,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6873949766159058,0.4673008322715759,0.7142857313156128,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9958493113517761,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.4673008322715759,0.6789916157722473,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9925102591514587,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6403361558914185,0.4673008322715759,0.6638655662536621,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4673008322715759},{"x":0.63193279504776,"y":0.4673008322715759},{"x":0.63193279504776,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9947879314422607,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6235294342041016,0.4673008322715759,0.63193279504776,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9939813017845154,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5680672526359558,0.4673008322715759,0.6168067455291748,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47919145226478577},{"x":0.529411792755127,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9479352235794067,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.529411792755127,0.4673008322715759,0.5596638917922974,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47919145226478577},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9743729829788208,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.46890756487846375,0.4673008322715759,0.5210084319114685,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4673008322715759},{"x":0.462184876203537,"y":0.4673008322715759},{"x":0.462184876203537,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9890190362930298,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.4453781545162201,0.4673008322715759,0.462184876203537,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9795889258384705,"dir":"ltr","boundary":[0.4403781545162201,0.4603008322715759,0.7512185025215149,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9828813672065735,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.6941176652908325,0.4851367473602295,0.7445378303527832,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49940547347068787},{"x":0.658823549747467,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9958643913269043,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.658823549747467,0.4851367473602295,0.6857143044471741,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9969343543052673,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6420168280601501,0.4851367473602295,0.6504201889038086,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9949716329574585,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5865546464920044,0.4851367473602295,0.6352941393852234,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5495798587799072,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9884307384490967,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5495798587799072,0.4851367473602295,0.5798319578170776,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9911489486694336,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5327731370925903,0.48632580041885376,0.5428571701049805,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49940547347068787},{"x":0.48403361439704895,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9929031729698181,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.48403361439704895,0.48632580041885376,0.5260504484176636,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4756302535533905,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49940547347068787},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9895531535148621,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.3932773172855377,0.48632580041885376,0.4756302535533905,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3848739564418793,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5005945563316345},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.966231107711792,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.33949580788612366,0.48632580041885376,0.3848739564418793,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3310924470424652,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9271475076675415,"dir":"rtl","str":"ونکام","boundary":[0.2974790036678314,0.48632580041885376,0.3310924470424652,0.5005945563316345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9823651313781738,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.47932580041885375,0.7495378303527832,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9414271712303162,"dir":"rtl","str":"اصلاحیه","boundary":[0.6974790096282959,0.5077288746833801,0.7462185025215149,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9862818717956543,"dir":"rtl","str":"موستاکاس","boundary":[0.6285714507102966,0.5077288746833801,0.6890756487846375,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5196195244789124},{"x":0.610084056854248,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9933667182922363,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.610084056854248,0.5077288746833801,0.6201680898666382,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5196195244789124},{"x":0.561344563961029,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9869677424430847,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.561344563961029,0.5077288746833801,0.6033613681793213,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9366766810417175,"dir":"rtl","str":"ونکان","boundary":[0.5176470875740051,0.5077288746833801,0.5529412031173706,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9668631553649902,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.5007288746833801,0.7512185025215149,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9898398518562317,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.5255647897720337,0.7445378303527832,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9767743349075317,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6857143044471741,0.5255647897720337,0.7126050591468811,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9945861101150513,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.5255647897720337,0.6789916157722473,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.8945990800857544,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6302521228790283,0.5255647897720337,0.6638655662536621,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.526753842830658},{"x":0.6235294342041016,"y":0.526753842830658},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.954125702381134,"dir":"rtl","str":"اصلاحیه","boundary":[0.5747899413108826,0.526753842830658,0.6235294342041016,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.526753842830658},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9820379018783569,"dir":"rtl","str":"موستاکاس","boundary":[0.5058823823928833,0.526753842830658,0.5680672526359558,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.526753842830658},{"x":0.49747899174690247,"y":0.526753842830658},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5410225987434387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9936502575874329,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.48739495873451233,0.526753842830658,0.49747899174690247,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.526753842830658},{"x":0.48235294222831726,"y":0.526753842830658},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5410225987434387},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9813627004623413,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.43865546584129333,0.526753842830658,0.48235294222831726,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.526753842830658},{"x":0.4319327771663666,"y":0.526753842830658},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9313729405403137,"dir":"rtl","str":"ونکام","boundary":[0.3966386616230011,0.526753842830658,0.4319327771663666,0.5410225987434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9649160504341125,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.5185647897720337,0.7495378303527832,0.5468335456848145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5636147260665894},{"x":0.707563042640686,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9496216773986816,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.707563042640686,0.5457788109779358,0.7462185025215149,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9935408234596252,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6689075827598572,0.5457788109779358,0.6991596817970276,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9493043422698975,"dir":"rtl","str":"ونکام","boundary":[0.6268907785415649,0.5457788109779358,0.6621848940849304,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.992217481136322,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.5469679236412048,0.6201680898666382,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9028818607330322,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.5747899413108826,0.5469679236412048,0.6067227125167847,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.990282416343689,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5310924649238586,0.5469679236412048,0.5680672526359558,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.796229898929596,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5025210380554199,0.5469679236412048,0.5260504484176636,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5636147260665894},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.982587993144989,"dir":"rtl","str":"موستاکاس","boundary":[0.43529412150382996,0.5469679236412048,0.4957983195781708,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9919987916946411,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.5683709979057312,0.7462185025215149,0.5826396942138672]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5826396942138672},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9547354578971863,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.5399679236412048,0.7512185025215149,0.5896396942138672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.7448909282684326,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7478991746902466,0.5838287472724915,0.7613445520401001,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9898284673690796,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.7126050591468811,0.5838287472724915,0.7445378303527832,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9905514717102051,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.6201680898666382,0.5838287472724915,0.6991596817970276,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9816632270812988,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5680672526359558,0.5838287472724915,0.6067227125167847,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5838287472724915},{"x":0.556302547454834,"y":0.5838287472724915},{"x":0.556302547454834,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9868901968002319,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5226891040802002,0.5838287472724915,0.556302547454834,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6028537750244141},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9865769743919373,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.48739495873451233,0.5838287472724915,0.5109243988990784,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6028537750244141},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9777557849884033,"dir":"rtl","str":"تأملی","boundary":[0.45210084319114685,0.5838287472724915,0.4773109257221222,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5838287472724915},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5838287472724915},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9852519631385803,"dir":"rtl","str":"کارین","boundary":[0.4084033668041229,0.5838287472724915,0.43697479367256165,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6028537750244141},{"x":0.364705890417099,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9798588752746582,"dir":"rtl","str":"دالبرگ","boundary":[0.364705890417099,0.5838287472724915,0.4000000059604645,0.6028537750244141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6028537750244141},{"x":0.364705890417099,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9755833148956299,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.5768287472724914,0.7663445520401001,0.6098537750244141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9892562627792358,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7142857313156128,0.6064209342002869,0.7462185025215149,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.96235191822052,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6974790096282959,0.6064209342002869,0.7109243869781494,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9916470050811768,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6789916157722473,0.6064209342002869,0.6890756487846375,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9930117130279541,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6420168280601501,0.6064209342002869,0.6739495992660522,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9863209128379822,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6000000238418579,0.6064209342002869,0.6403361558914185,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6218787431716919},{"x":0.556302547454834,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9803242087364197,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.556302547454834,0.6064209342002869,0.5932773351669312,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9818353652954102,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5226891040802002,0.6064209342002869,0.5529412031173706,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6218787431716919},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9597269892692566,"dir":"rtl","str":"تأملی","boundary":[0.48403361439704895,0.6064209342002869,0.5142857432365417,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6218787431716919},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9804064035415649,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.5994209342002869,0.7512185025215149,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6432818174362183},{"x":0.707563042640686,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9838948249816895,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.6302021145820618,0.7445378303527832,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6554622054100037,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9884356260299683,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6554622054100037,0.6290130615234375,0.6991596817970276,0.6432818174362183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6554622054100037,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9864175319671631,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.6220130615234375,0.7495378303527832,0.6502818174362183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9842432737350464,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7176470756530762,0.6492270827293396,0.7462185025215149,0.6623067855834961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9842432737350464,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.6422270827293396,0.7512185025215149,0.6693067855834961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9862314462661743,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7193277478218079,0.6670629978179932,0.7445378303527832,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9795112609863281,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6857143044471741,0.6658739447593689,0.7159664034843445,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9910122156143188,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.658823549747467,0.6646848917007446,0.6773109436035156,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6646848917007446},{"x":0.653781533241272,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.978600263595581,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6453781723976135,0.6646848917007446,0.653781533241272,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9844606518745422,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.6576848917007446,0.7495378303527832,0.6918989129066467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.68727707862854},{"x":0.7462185025215149,"y":0.68727707862854},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9903124570846558,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7042016983032227,0.68727707862854,0.7462185025215149,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.68727707862854},{"x":0.6957983374595642,"y":0.68727707862854},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9929255843162537,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.6134454011917114,0.68727707862854,0.6957983374595642,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.68727707862854},{"x":0.605042040348053,"y":0.68727707862854},{"x":0.605042040348053,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9771136045455933,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5596638917922974,0.68727707862854,0.605042040348053,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.68727707862854},{"x":0.5529412031173706,"y":0.68727707862854},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9860645532608032,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5210084319114685,0.68727707862854,0.5529412031173706,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.68727707862854},{"x":0.5092437267303467,"y":0.68727707862854},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7039238810539246},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9888715744018555,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.48403361439704895,0.68727707862854,0.5092437267303467,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.68727707862854},{"x":0.4739495813846588,"y":0.68727707862854},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.963255763053894,"dir":"rtl","str":"تأملی","boundary":[0.4436974823474884,0.68727707862854,0.4739495813846588,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9882453083992004,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.7098692059516907,0.7445378303527832,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9829592108726501,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.7074910998344421,0.7042016983032227,0.7229488492012024]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7478991746902466,"y":0.68727707862854},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9848889112472534,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.6743317537307739,0.7512185025215149,0.7311379022598267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.731272280216217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.731272280216217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9880951642990112,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.731272280216217,0.7462185025215149,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.731272280216217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.731272280216217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.980653703212738,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6907563209533691,0.731272280216217,0.7142857313156128,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.731272280216217},{"x":0.6773109436035156,"y":0.731272280216217},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9845090508460999,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6554622054100037,0.731272280216217,0.6773109436035156,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.731272280216217},{"x":0.6521008610725403,"y":0.731272280216217},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9810321927070618,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6252101063728333,0.731272280216217,0.6521008610725403,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.731272280216217},{"x":0.6235294342041016,"y":0.731272280216217},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9425338506698608,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6084033846855164,0.731272280216217,0.6235294342041016,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.731272280216217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.731272280216217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9822455644607544,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.731272280216217,0.5966386795043945,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.731272280216217},{"x":0.5747899413108826,"y":0.731272280216217},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9875803589820862,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5260504484176636,0.731272280216217,0.5747899413108826,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.731272280216217},{"x":0.5126050710678101,"y":0.731272280216217},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7431629300117493},{"x":0.507563054561615,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9704377055168152,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.507563054561615,0.731272280216217,0.5126050710678101,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.731272280216217},{"x":0.4941176474094391,"y":0.731272280216217},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7431629300117493},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9867972135543823,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.45210084319114685,0.731272280216217,0.4941176474094391,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.731272280216217},{"x":0.43865546584129333,"y":0.731272280216217},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7431629300117493},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9839573502540588,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.35630252957344055,0.731272280216217,0.43865546584129333,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.731272280216217},{"x":0.34285715222358704,"y":0.731272280216217},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7431629300117493},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9734550714492798,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.29579833149909973,0.731272280216217,0.34285715222358704,0.7431629300117493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.731272280216217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.731272280216217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7431629300117493},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9814547300338745,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.724272280216217,0.7512185025215149,0.7501629300117493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9891651272773743,"dir":"rtl","str":"دالبرگ","boundary":[0.7058823704719543,0.7502972483634949,0.7462185025215149,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9948980212211609,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.7502972483634949,0.6991596817970276,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9953835010528564,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.6369748115539551,0.7502972483634949,0.6873949766159058,0.7633769512176514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9926838278770447,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.7432972483634949,0.7512185025215149,0.7703769512176514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7871581315994263},{"x":0.707563042640686,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9269984364509583,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.707563042640686,0.7693222165107727,0.7462185025215149,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9949211478233337,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.6823529601097107,0.7693222165107727,0.7008403539657593,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7871581315994263},{"x":0.653781533241272,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.992472767829895,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.653781533241272,0.7693222165107727,0.6739495992660522,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9914913773536682,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6067227125167847,0.7693222165107727,0.6403361558914185,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9907800555229187,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.5109243988990784,0.7693222165107727,0.5949580073356628,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9863302707672119,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.4571428596973419,0.7693222165107727,0.5042017102241516,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9951846599578857,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7042016983032227,0.7907253503799438,0.7462185025215149,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9875771403312683,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6739495992660522,0.7907253503799438,0.6974790096282959,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9957120418548584,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6571428775787354,0.7907253503799438,0.6655462384223938,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9918898344039917,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5932773351669312,0.7907253503799438,0.6504201889038086,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9914906024932861,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.5025210380554199,0.7907253503799438,0.5848739743232727,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8038049936294556},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9873042106628418,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.44873949885368347,0.7919144034385681,0.4941176474094391,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8038049936294556},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9855326414108276,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.7623222165107727,0.7512185025215149,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8489893078804016},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.986827552318573,"str":"چهار","boundary":[0.48571428656578064,0.8370987176895142,0.5126050710678101,0.8489893078804016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8489893078804016},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.986827552318573,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8300987176895142,0.5176050710678101,0.8559893078804016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.19024969637393951},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9747215509414673,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.17954815924167633,0.2504201829433441,0.19024969637393951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.19024969637393951},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9747215509414673,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17254815924167632,0.2554201829433441,0.19724969637393952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9666085243225098,"str":"۴۰","boundary":[0.22857142984867096,0.20332936942577362,0.24033613502979279,0.2104637324810028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9666085243225098,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.19632936942577361,0.2453361350297928,0.2174637324810028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.24494649469852448},{"x":0.24033613502979279,"y":0.243757426738739},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2508918046951294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9688439965248108,"str":"۴۰","boundary":[0.22857142984867096,0.24494649469852448,0.24033613502979279,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.24494649469852448},{"x":0.24033613502979279,"y":0.243757426738739},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2508918046951294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9688439965248108,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.23794649469852447,0.2453361350297928,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27229487895965576},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9618793725967407,"str":"۴۱","boundary":[0.23025210201740265,0.26278239488601685,0.24201680719852448,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27229487895965576},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9618793725967407,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.25578239488601684,0.24701680719852448,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3139120042324066},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9618670344352722,"str":"۴۵","boundary":[0.23025210201740265,0.30321046710014343,0.24201680719852448,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3139120042324066},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9618670344352722,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.2962104671001434,0.24701680719852448,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33293697237968445},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9100432991981506,"str":"۵۱","boundary":[0.22857142984867096,0.3246135413646698,0.24201680719852448,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33293697237968445},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9100432991981506,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.3176135413646698,0.24701680719852448,0.33993697237968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3745540976524353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.937463641166687,"str":"۵۳","boundary":[0.22689075767993927,0.3638525605201721,0.24369747936725616,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3745540976524353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.937463641166687,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3568525605201721,0.24869747936725617,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3947681188583374},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9094107151031494,"str":"۵۴","boundary":[0.22689075767993927,0.3852556347846985,0.24201680719852448,0.3947681188583374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.405469685792923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.405469685792923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4149821698665619},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.902277410030365,"str":"۵۴","boundary":[0.22689075767993927,0.405469685792923,0.24201680719852448,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4149821698665619},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9058440327644348,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3782556347846985,0.24869747936725617,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.435196191072464},{"x":0.22857142984867096,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.900436520576477,"str":"۵۵","boundary":[0.22857142984867096,0.42687276005744934,0.24369747936725616,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.435196191072464},{"x":0.22857142984867096,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.900436520576477,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.41987276005744933,0.24869747936725617,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4554102122783661},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9393409490585327,"str":"۵۵","boundary":[0.22857142984867096,0.44708681106567383,0.24369747936725616,0.4554102122783661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4673008322715759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4673008322715759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4756242632865906},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8475368022918701,"str":"۵۸","boundary":[0.22857142984867096,0.4673008322715759,0.24369747936725616,0.4756242632865906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4756242632865906},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8934388160705566,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4400868110656738,0.24869747936725617,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4839476943016052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.5089390277862549,"dir":"rtl","str":"gad","boundary":[0.24537815153598785,0.4839476943016052,0.22521008551120758,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5493460297584534},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5529131889343262},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5529131889343262},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.7640771269798279,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.24537815153598785,0.5493460297584534,0.22521008551120758,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5743162631988525},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5743162631988525},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.7096746563911438,"dir":"rtl","str":"at","boundary":[0.24537815153598785,0.5695600509643555,0.22521008551120758,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4708680212497711},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4744352102279663},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4744352102279663},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.24537815153598785,0.4708680212497711,0.22521008551120758,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45303210616111755},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45303210616111755},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.3250594437122345,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.24537815153598785,0.44946491718292236,0.22521008551120758,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4340071380138397},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4340071380138397},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.37881502509117126,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.24537815153598785,0.43043994903564453,0.22521008551120758,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.40903687477111816},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4137931168079376},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4137931168079376},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.4465327262878418,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.24537815153598785,0.40903687477111816,0.22521008551120758,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3888228237628937},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39357906579971313},{"x":0.22521008551120758,"y":0.39357906579971313},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.4644468128681183,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.24537815153598785,0.3888228237628937,0.22521008551120758,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37217599153518677},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37217599153518677},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.30167078971862793,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.24705882370471954,0.3686088025569916,0.22689075767993927,0.37217599153518677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5743162631988525},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5743162631988525},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.49156293272972107,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.36160880255699157,0.23021008551120759,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.487514853477478},{"x":0.24369747936725616,"y":0.487514853477478},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9047814607620239,"str":"۵۹","boundary":[0.22857142984867096,0.487514853477478,0.24369747936725616,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.487514853477478},{"x":0.24369747936725616,"y":0.487514853477478},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9047814607620239,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.480514853477478,0.24869747936725617,0.5028382844924927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.8511457443237305,"str":"۶۱","boundary":[0.22857142984867096,0.5065398216247559,0.24201680719852448,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.8511457443237305,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.49953982162475585,0.24701680719852448,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9265447854995728,"str":"۶۳","boundary":[0.22689075767993927,0.526753842830658,0.24369747936725616,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9265447854995728,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.519753842830658,0.24869747936725617,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9302245378494263,"str":"۶۷","boundary":[0.22857142984867096,0.5481569766998291,0.24369747936725616,0.5564804077148438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9302245378494263,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5411569766998291,0.24869747936725617,0.5634804077148438],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5766944289207458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9530806541442871,"str":"۶۸","boundary":[0.22857142984867096,0.5683709979057312,0.24369747936725616,0.5766944289207458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5766944289207458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9530806541442871,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5613709979057312,0.24869747936725617,0.5836944289207459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5957193970680237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8745484352111816,"str":"۷۰","boundary":[0.22857142984867096,0.5885850191116333,0.24033613502979279,0.5957193970680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5957193970680237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8745484352111816,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5815850191116333,0.2453361350297928,0.6027193970680237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6159334182739258},{"x":0.22857142984867096,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9053326845169067,"str":"۷۰","boundary":[0.22857142984867096,0.6099880933761597,0.24033613502979279,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6159334182739258},{"x":0.22857142984867096,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9053326845169067,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6029880933761597,0.2453361350297928,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6290130615234375},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6373364925384521},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.7412480711936951,"str":"۷۲","boundary":[0.22857142984867096,0.6290130615234375,0.24201680719852448,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6290130615234375},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6373364925384521},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.7412480711936951,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6220130615234375,0.24701680719852448,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7158145308494568},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.31860461831092834,"dir":"ltr","str":"x","boundary":[0.22521008551120758,0.7158145308494568,0.24537815153598785,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6944113969802856},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.5396770238876343,"dir":"ltr","str":"x","boundary":[0.22521008551120758,0.6944113969802856,0.24537815153598785,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6741973757743835},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6706302165985107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6706302165985107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.4851192831993103,"dir":"ltr","str":"x","boundary":[0.22521008551120758,0.6741973757743835,0.24537815153598785,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6551724076271057},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.6279329657554626,"dir":"ltr","str":"x","boundary":[0.22521008551120758,0.6551724076271057,0.24537815153598785,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6337693333625793},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.4785115122795105,"dir":"ltr","str":"x","boundary":[0.22521008551120758,0.6337693333625793,0.24537815153598785,0.6302021145820618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7158145308494568},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.48996907472610474,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7088145308494568,0.25037815153598786,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6504161953926086},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6575505137443542},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.7568334937095642,"str":"۷۲","boundary":[0.22857142984867096,0.6492270827293396,0.24201680719852448,0.6575505137443542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6504161953926086},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6575505137443542},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.7568334937095642,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6422270827293396,0.24701680719852448,0.6645505137443543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6908442378044128},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6896551847457886},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9379574060440063,"str":"۷۴","boundary":[0.22689075767993927,0.6908442378044128,0.24369747936725616,0.6979786157608032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6908442378044128},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6896551847457886},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9379574060440063,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6838442378044128,0.24869747936725617,0.7049786157608032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7110582590103149},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7098692059516907},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7181926369667053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9278237819671631,"str":"۷۴","boundary":[0.22857142984867096,0.7110582590103149,0.24369747936725616,0.7181926369667053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7110582590103149},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7098692059516907},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7181926369667053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9278237819671631,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7040582590103149,0.24869747936725617,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7586206793785095},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8623373508453369,"dir":"rtl","str":"کا","boundary":[0.22521008551120758,0.7586206793785095,0.24537815153598785,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7990487217903137},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.23923832178115845,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.22521008551120758,0.7990487217903137,0.24537815153598785,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7990487217903137},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.5507878661155701,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7920487217903137,0.25037815153598786,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24201680719852448,"y":0.771700382232666},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7788347005844116},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8799060583114624,"str":"۸۱","boundary":[0.22689075767993927,0.7728894352912903,0.24201680719852448,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24201680719852448,"y":0.771700382232666},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7788347005844116},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8799060583114624,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7658894352912903,0.24701680719852448,0.7858347005844116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.8616601228713989,"str":"۸۵","boundary":[0.22857142984867096,0.7919144034385681,0.24201680719852448,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.8616601228713989,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7849144034385681,0.24701680719852448,0.8072378344535828],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/tkQbhhxbHAmZALXk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/eliYQXmPAEwoHYSS.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/FriDGcAQasOPzUOd.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00020517022501982915,0.9986724807354582,0.9990260066294359]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9928827881813049,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18192628026008606,0.7848739624023438,0.1938168853521347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9928827881813049,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.17492628026008605,0.7898739624023438,0.2008168853521347],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7462185025215149,"y":0.217598095536232},{"x":0.7193277478218079,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9864749908447266,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.20332936942577362,0.7462185025215149,0.217598095536232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7462185025215149,"y":0.217598095536232},{"x":0.7193277478218079,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9864749908447266,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.19632936942577361,0.7512185025215149,0.224598095536232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9922177791595459,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.2306777685880661,0.7831932902336121,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9923548102378845,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7210084199905396,0.2306777685880661,0.7445378303527832,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9480842351913452,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.2306777685880661,0.7193277478218079,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2306777685880661},{"x":0.707563042640686,"y":0.2306777685880661},{"x":0.707563042640686,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9880397915840149,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.6252101063728333,0.2306777685880661,0.707563042640686,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9802285432815552,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.5714285969734192,0.2306777685880661,0.6168067455291748,0.24494649469852448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9854838252067566,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.2236777685880661,0.7881932902336121,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8245662450790405,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7478991746902466,0.24970273673534393,0.7596638798713684,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7428571581840515,"y":0.26516053080558777},{"x":0.702521026134491,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9914940595626831,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.702521026134491,0.24970273673534393,0.7428571581840515,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9925096035003662,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.6151260733604431,0.24970273673534393,0.6924369931221008,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9782179594039917,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیک","boundary":[0.5512605309486389,0.24970273673534393,0.6033613681793213,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24970273673534393},{"x":0.534453809261322,"y":0.24970273673534393},{"x":0.534453809261322,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.956589937210083,"dir":"rtl","str":"مکس","boundary":[0.5159664154052734,0.24970273673534393,0.534453809261322,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.24970273673534393},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24970273673534393},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26516053080558777},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9689571857452393,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.48403361439704895,0.24970273673534393,0.49747899174690247,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9709481000900269,"dir":"rtl","str":"منن","boundary":[0.4638655483722687,0.24970273673534393,0.4789915978908539,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9737356901168823,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.24270273673534393,0.7646638798713684,0.2721605308055878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9836379289627075,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.27229487895965576,0.7462185025215149,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.988543689250946,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6554622054100037,0.27229487895965576,0.6991596817970276,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9863633513450623,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.26529487895965576,0.7512185025215149,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9835144877433777,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7193277478218079,0.2913198471069336,0.7445378303527832,0.3067776560783386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9835144877433777,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.2843198471069336,0.7495378303527832,0.31377765607833863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.328180730342865},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9842833876609802,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7176470756530762,0.3103448152542114,0.7445378303527832,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9719640016555786,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6857143044471741,0.3103448152542114,0.7159664034843445,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9877687096595764,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6571428775787354,0.30915576219558716,0.6773109436035156,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9747488498687744,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6436975002288818,0.30915576219558716,0.6554622054100037,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9869909882545471,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.33293697237968445,0.7445378303527832,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9848982095718384,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.3305588662624359,0.7042016983032227,0.34601664543151855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9827342629432678,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.3009667091369629,0.7495378303527832,0.35420569849014283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9907389879226685,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.35315102338790894,0.7462185025215149,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9766270518302917,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6873949766159058,0.35315102338790894,0.7142857313156128,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9931401014328003,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.35315102338790894,0.6773109436035156,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.35315102338790894},{"x":0.658823549747467,"y":0.35315102338790894},{"x":0.658823549747467,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9840375185012817,"dir":"rtl","str":"پژوهشهای","boundary":[0.5882353186607361,0.35315102338790894,0.658823549747467,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9916325211524963,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5529412031173706,0.3519619405269623,0.5798319578170776,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9731608629226685,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5260504484176636,0.3519619405269623,0.5495798587799072,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5159664154052734,"y":0.36623066663742065},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9949644804000854,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.46722689270973206,0.3519619405269623,0.5159664154052734,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3650416135787964},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9773545861244202,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45378151535987854,0.3519619405269623,0.4571428596973419,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3650416135787964},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9852408170700073,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.3519619405269623,0.45210084319114685,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9946861267089844,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.3848739564418793,0.3519619405269623,0.4302521049976349,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9473402500152588,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3781512677669525,0.3519619405269623,0.3815126121044159,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3519619405269623},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3519619405269623},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9923300743103027,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3630252182483673,0.3519619405269623,0.36974790692329407,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3519619405269623},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3519619405269623},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9965686202049255,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3142857253551483,0.3519619405269623,0.35462185740470886,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3650416135787964},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9922166466712952,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29579833149909973,0.3519619405269623,0.3042016923427582,0.3650416135787964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3674197494983673},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9884799122810364,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.3449619405269623,0.7512185025215149,0.3744197494983673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9785463213920593,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7260504364967346,0.3709869086742401,0.7462185025215149,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9761113524436951,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6789916157722473,0.3709869086742401,0.7126050591468811,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.971748948097229,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6504201889038086,0.37217599153518677,0.6655462384223938,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9683460593223572,"dir":"rtl","str":"منن","boundary":[0.6285714507102966,0.37217599153518677,0.6487395167350769,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9917823076248169,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.39357906579971313,0.7462185025215149,0.4078477919101715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6302521228790283,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9790912866592407,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.3639869086742401,0.7528991746902466,0.4148477919101715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.7598493099212646,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7495798468589783,0.4137931168079376,0.7596638798713684,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9826512336730957,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7226890921592712,0.4137931168079376,0.7428571581840515,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4137931168079376},{"x":0.707563042640686,"y":0.4137931168079376},{"x":0.707563042640686,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9893140196800232,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6756302714347839,0.4137931168079376,0.707563042640686,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9859108328819275,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.5865546464920044,0.4137931168079376,0.6621848940849304,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9867274761199951,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.5327731370925903,0.4137931168079376,0.5731092691421509,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.98048335313797,"dir":"rtl","str":"پاتریشیا","boundary":[0.4756302535533905,0.4137931168079376,0.5176470875740051,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4137931168079376},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4137931168079376},{"x":0.46890756487846375,"y":0.42925089597702026},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.7992403507232666,"dir":"rtl","str":"بنر","boundary":[0.45546218752861023,0.4137931168079376,0.46890756487846375,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42925089597702026},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9591565132141113,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.4067931168079376,0.7646638798713684,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.435196191072464},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9853431582450867,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7176470756530762,0.4340071380138397,0.7462185025215149,0.4482758641242981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.435196191072464},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9853431582450867,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.4270071380138397,0.7512185025215149,0.4552758641242981],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9863225221633911,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7193277478218079,0.45065397024154663,0.7445378303527832,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9793992042541504,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6857143044471741,0.44946491718292236,0.7159664034843445,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46967896819114685},{"x":0.658823549747467,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9920355081558228,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6605042219161987,0.44946491718292236,0.6773109436035156,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9802735447883606,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6436975002288818,0.4482758641242981,0.6554622054100037,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9850195050239563,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.4412758641242981,0.7495378303527832,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7126050591468811,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9888782501220703,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.4744352102279663,0.7445378303527832,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7042016983032227,"y":0.487514853477478},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9855906963348389,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.4720570743083954,0.7042016983032227,0.487514853477478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9870850443840027,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.4650570743083954,0.7495378303527832,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9884265065193176,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.4958382844924927,0.7462185025215149,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9746097326278687,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6873949766159058,0.4958382844924927,0.7142857313156128,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9932020902633667,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.4958382844924927,0.6773109436035156,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4958382844924927},{"x":0.658823549747467,"y":0.4958382844924927},{"x":0.658823549747467,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9899032115936279,"dir":"rtl","str":"پژوهشهای","boundary":[0.5882353186607361,0.4958382844924927,0.658823549747467,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4958382844924927},{"x":0.578151285648346,"y":0.4958382844924927},{"x":0.578151285648346,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9943684935569763,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.5327731370925903,0.4958382844924927,0.578151285648346,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9937281608581543,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5176470875740051,0.4958382844924927,0.5226891040802002,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4958382844924927},{"x":0.507563054561615,"y":0.4958382844924927},{"x":0.507563054561615,"y":0.5077288746833801},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9951454401016235,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.46722689270973206,0.4958382844924927,0.507563054561615,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9925644397735596,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4268907606601715,0.4958382844924927,0.4571428596973419,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4958382844924927},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4958382844924927},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9854404926300049,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3848739564418793,0.4958382844924927,0.42352941632270813,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4958382844924927},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4958382844924927},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5077288746833801},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9826199412345886,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.29579833149909973,0.4958382844924927,0.37478992342948914,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5077288746833801},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9882943630218506,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.48883828449249267,0.7512185025215149,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.526753842830658},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9874532222747803,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.6991596817970276,0.517241358757019,0.7462185025215149,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.517241358757019},{"x":0.6941176652908325,"y":0.517241358757019},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9833905696868896,"dir":"rtl","str":"بنر","boundary":[0.6789916157722473,0.517241358757019,0.6941176652908325,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9827760457992554,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.5362663269042969,0.7445378303527832,0.5493460297584534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9849122762680054,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.510241358757019,0.7512185025215149,0.5563460297584534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.7611576318740845,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7478991746902466,0.5552912950515747,0.7596638798713684,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9849745035171509,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7142857313156128,0.5552912950515747,0.7428571581840515,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5552912950515747},{"x":0.702521026134491,"y":0.5552912950515747},{"x":0.702521026134491,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9945235252380371,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.6235294342041016,0.5552912950515747,0.702521026134491,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5552912950515747},{"x":0.610084056854248,"y":0.5552912950515747},{"x":0.610084056854248,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9858794212341309,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.5714285969734192,0.5552912950515747,0.610084056854248,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9834573864936829,"dir":"rtl","str":"جاناتان","boundary":[0.5193277597427368,0.5552912950515747,0.5546218752861023,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9818659424781799,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.4756302535533905,0.5552912950515747,0.5109243988990784,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.571938157081604},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.975412905216217,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.5482912950515747,0.7646638798713684,0.578938157081604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5897740721702576},{"x":0.680672287940979,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9675692915916443,"dir":"rtl","str":"پرسشهای","boundary":[0.680672287940979,0.5766944289207458,0.7462185025215149,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9829580187797546,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6302521228790283,0.5766944289207458,0.6739495992660522,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9739812612533569,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.5696944289207458,0.7512185025215149,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.984639048576355,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7176470756530762,0.596908450126648,0.7445378303527832,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.984639048576355,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.5899084501266479,0.7495378303527832,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.612366259098053},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.981742262840271,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7193277478218079,0.612366259098053,0.7445378303527832,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7176470756530762,"y":0.612366259098053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9773584604263306,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6857143044471741,0.6111771464347839,0.7159664034843445,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9870108962059021,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.658823549747467,0.6111771464347839,0.6773109436035156,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6099880933761597},{"x":0.653781533241272,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9673334956169128,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6436975002288818,0.6099880933761597,0.6521008610725403,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9797977805137634,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.6029880933761597,0.7495378303527832,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9879828095436096,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.6361474394798279,0.7445378303527832,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9852497577667236,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.6349583864212036,0.7042016983032227,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9864920377731323,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.6279583864212036,0.7495378303527832,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6706302165985107},{"x":0.702521026134491,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8354612588882446,"dir":"rtl","str":"رحله","boundary":[0.702521026134491,0.6551724076271057,0.7327731251716614,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8148837685585022,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6840336322784424,0.6551724076271057,0.6907563209533691,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.65636146068573},{"x":0.6739495992660522,"y":0.65636146068573},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9934055209159851,"dir":"rtl","str":"خواندن","boundary":[0.6369748115539551,0.65636146068573,0.6739495992660522,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.65636146068573},{"x":0.6252101063728333,"y":0.65636146068573},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9917933344841003,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.65636146068573,0.6252101063728333,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.65636146068573},{"x":0.6134454011917114,"y":0.65636146068573},{"x":0.6134454011917114,"y":0.671819269657135},{"x":0.5663865804672241,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9876267910003662,"dir":"rtl","str":"بازخوانی","boundary":[0.5663865804672241,0.65636146068573,0.6134454011917114,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5663865804672241,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9440405964851379,"dir":"ltr","boundary":[0.5613865804672241,0.6481724076271057,0.7377731251716614,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6920332908630371},{"x":0.702521026134491,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.871317446231842,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.702521026134491,0.6765754818916321,0.7361344695091248,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8963454365730286,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6840336322784424,0.6765754818916321,0.6941176652908325,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6920332908630371},{"x":0.63193279504776,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9893818497657776,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.6765754818916321,0.6773109436035156,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9890509247779846,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5899159908294678,0.6765754818916321,0.6235294342041016,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9886071085929871,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5512605309486389,0.6765754818916321,0.5764706134796143,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.958091676235199,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.6695754818916321,0.7411344695091248,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7134363651275635},{"x":0.702521026134491,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9044302105903625,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.702521026134491,0.6956004500389099,0.7361344695091248,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7134363651275635},{"x":0.680672287940979,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.7232964038848877,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.680672287940979,0.6956004500389099,0.6941176652908325,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9758288264274597,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.6453781723976135,0.6956004500389099,0.6773109436035156,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6956004500389099},{"x":0.63193279504776,"y":0.6956004500389099},{"x":0.63193279504776,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9721893072128296,"dir":"rtl","str":"تمهای","boundary":[0.6000000238418579,0.6956004500389099,0.63193279504776,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9878105521202087,"dir":"rtl","str":"برآمده","boundary":[0.5529412031173706,0.6956004500389099,0.5882353186607361,0.7134363651275635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9406825304031372,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.6886004500389099,0.7411344695091248,0.7204363651275635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7324613332748413},{"x":0.702521026134491,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.8669813275337219,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.702521026134491,0.7158145308494568,0.7344537973403931,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7324613332748413},{"x":0.680672287940979,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9483151435852051,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.680672287940979,0.7158145308494568,0.6957983374595642,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9865859746932983,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.6453781723976135,0.7158145308494568,0.6722689270973206,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7324613332748413},{"x":0.63193279504776,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.985187828540802,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.7158145308494568,0.6386554837226868,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7324613332748413},{"x":0.605042040348053,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9856200814247131,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.605042040348053,0.7158145308494568,0.6268907785415649,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9923188090324402,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5663865804672241,0.7158145308494568,0.5932773351669312,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.717003583908081},{"x":0.556302547454834,"y":0.717003583908081},{"x":0.556302547454834,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9897064566612244,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5361344814300537,0.717003583908081,0.556302547454834,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.717003583908081},{"x":0.5260504484176636,"y":0.717003583908081},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9680183529853821,"dir":"rtl","str":"تمهای","boundary":[0.4941176474094391,0.717003583908081,0.5260504484176636,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.717003583908081},{"x":0.48067227005958557,"y":0.717003583908081},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7336504459381104},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9892185926437378,"dir":"rtl","str":"برا","boundary":[0.46722689270973206,0.717003583908081,0.48067227005958557,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7324613332748413},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9632745385169983,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.7088145308494568,0.7394537973403931,0.7394613332748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7146254181861877},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7158145308494568},{"x":0.48067227005958557,"y":0.731272280216217},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9886618852615356,"dir":"rtl","str":"برآمده","boundary":[0.4470588266849518,0.7146254181861877,0.48067227005958557,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7146254181861877},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7158145308494568},{"x":0.48067227005958557,"y":0.731272280216217},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9886618852615356,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.7076254181861877,0.4856722700595856,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7502972483634949},{"x":0.702521026134491,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.8623051047325134,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.702521026134491,0.7360285520553589,0.7361344695091248,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9010318517684937,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6823529601097107,0.7372176051139832,0.6924369931221008,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9943486452102661,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6420168280601501,0.7372176051139832,0.6722689270973206,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9959065914154053,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6201680898666382,0.7372176051139832,0.6285714507102966,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9877395629882812,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.5882353186607361,0.7384066581726074,0.6117647290229797,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9949662685394287,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5495798587799072,0.7384066581726074,0.5764706134796143,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9875105619430542,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5159664154052734,0.7384066581726074,0.5428571701049805,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9573301076889038,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.7314066581726074,0.7411344695091248,0.7584863014221191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7728894352912903},{"x":0.702521026134491,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.8866512775421143,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.702521026134491,0.7574316263198853,0.7378151416778564,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7728894352912903},{"x":0.680672287940979,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.8558021187782288,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.680672287940979,0.7574316263198853,0.6941176652908325,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9897333383560181,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.6453781723976135,0.7574316263198853,0.6756302714347839,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9769352078437805,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.7574316263198853,0.6386554837226868,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7728894352912903},{"x":0.605042040348053,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9736107587814331,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.605042040348053,0.7574316263198853,0.6268907785415649,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9901805520057678,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5495798587799072,0.7574316263198853,0.5915966629981995,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7728894352912903},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9964697360992432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.49915966391563416,0.7574316263198853,0.5361344814300537,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7574316263198853},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7574316263198853},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7728894352912903},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9905246496200562,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.47058823704719543,0.7574316263198853,0.48739495873451233,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7728894352912903},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9941960573196411,"dir":"rtl","str":"موردها","boundary":[0.41680672764778137,0.7574316263198853,0.4588235318660736,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7728894352912903},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9681310057640076,"dir":"ltr","boundary":[0.41180672764778137,0.7504316263198852,0.7428151416778564,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7669441103935242},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.7653389573097229,"str":"د","boundary":[0.49747899174690247,0.7621878981590271,0.5025210380554199,0.7669441103935242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7669441103935242},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.7653389573097229,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.7551878981590271,0.5075210380554199,0.7739441103935242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9805386066436768,"dir":"rtl","str":"مثالهای","boundary":[0.7008403539657593,0.7776456475257874,0.7462185025215149,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9759158492088318,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6789916157722473,0.7776456475257874,0.6924369931221008,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9747583270072937,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6436975002288818,0.7776456475257874,0.6739495992660522,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.987069308757782,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.7776456475257874,0.6285714507102966,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7942925095558167},{"x":0.578151285648346,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9831313490867615,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.578151285648346,0.7776456475257874,0.6084033846855164,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9807215332984924,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5478991866111755,0.7776456475257874,0.5630252361297607,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7942925095558167},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9855126738548279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.49915966391563416,0.7776456475257874,0.5327731370925903,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7776456475257874},{"x":0.489075630903244,"y":0.7776456475257874},{"x":0.489075630903244,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9827821850776672,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.4100840389728546,0.7776456475257874,0.489075630903244,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7942925095558167},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9754673838615417,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.35798320174217224,0.7776456475257874,0.4000000059604645,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7942925095558167},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9763017296791077,"dir":"rtl","str":"رشتههای","boundary":[0.29579833149909973,0.7776456475257874,0.3462184965610504,0.7942925095558167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7942925095558167},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9799981117248535,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.7706456475257873,0.7512185025215149,0.8012925095558167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9862328767776489,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.7008403539657593,0.7990487217903137,0.7462185025215149,0.8121284246444702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9862328767776489,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.7920487217903137,0.7512185025215149,0.8191284246444702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9766607284545898,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.17954815924167633,0.2504201829433441,0.19143876433372498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2504201829433441,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9766607284545898,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17254815924167632,0.2554201829433441,0.19843876433372498],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8335808515548706,"str":"۸۷","boundary":[0.22857142984867096,0.20332936942577362,0.24369747936725616,0.2104637324810028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8335808515548706,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.19632936942577361,0.24869747936725617,0.2174637324810028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2580261528491974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.4076254963874817,"dir":"ltr","str":"ده","boundary":[0.2235294133424759,0.2580261528491974,0.24537815153598785,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.4250696003437042,"dir":"ltr","str":"****","boundary":[0.2235294133424759,0.34007135033607483,0.24537815153598785,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2235294133424759,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.4192548990249634,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3330713503360748,0.25037815153598786,0.23886682164669037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24019025266170502},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.813167929649353,"str":"۸۹","boundary":[0.22689075767993927,0.23186682164669037,0.24201680719852448,0.24019025266170502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24019025266170502},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.813167929649353,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.22486682164669036,0.24701680719852448,0.24719025266170502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2806183099746704},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.8294800519943237,"str":"۹۳","boundary":[0.22857142984867096,0.2711058259010315,0.24369747936725616,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2806183099746704},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.8294800519943237,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.2641058259010315,0.24869747936725617,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3412604033946991},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.890299379825592,"str":"۹۵","boundary":[0.22857142984867096,0.33293697237968445,0.24369747936725616,0.3412604033946991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3412604033946991},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.890299379825592,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.32593697237968444,0.24869747936725617,0.3482604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3816884756088257},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.7793959379196167,"str":"۹۷","boundary":[0.22857142984867096,0.37336504459381104,0.24369747936725616,0.3816884756088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3816884756088257},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.7793959379196167,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.36636504459381103,0.24869747936725617,0.3886884756088257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.8609558939933777,"str":"۱۰۱","boundary":[0.2218487411737442,0.39357906579971313,0.24033613502979279,0.4019024968147278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.8609558939933777,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.38657906579971313,0.2453361350297928,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.7509003281593323,"str":"۱۰۳","boundary":[0.2218487411737442,0.4149821698665619,0.24369747936725616,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.7509003281593323,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4079821698665619,0.24869747936725617,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.435196191072464},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4340071380138397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9616638422012329,"str":"۱۰۴","boundary":[0.2218487411737442,0.435196191072464,0.24201680719852448,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.435196191072464},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4340071380138397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9616638422012329,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.428196191072464,0.24701680719852448,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4554102122783661},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4542211592197418},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9616638422012329,"str":"۱۰۴","boundary":[0.2218487411737442,0.4554102122783661,0.24201680719852448,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4554102122783661},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4542211592197418},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9616638422012329,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4484102122783661,0.24701680719852448,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8840814828872681,"str":"۱۰۹","boundary":[0.2218487411737442,0.5160523056983948,0.24201680719852448,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8840814828872681,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5090523056983948,0.24701680719852448,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9477434158325195,"str":"۱۱۴","boundary":[0.2201680690050125,0.5350772738456726,0.24201680719852448,0.5434007048606873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9477434158325195,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5280772738456726,0.24701680719852448,0.5504007048606873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9380415081977844,"str":"۱۱۶","boundary":[0.2201680690050125,0.5552912950515747,0.24201680719852448,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9380415081977844,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5482912950515747,0.24701680719852448,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.8845557570457458,"str":"۱۱۷","boundary":[0.2201680690050125,0.5755053758621216,0.24369747936725616,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.8845557570457458,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5685053758621216,0.24869747936725617,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.8845557570457458,"str":"۱۱۷","boundary":[0.2201680690050125,0.5957193970680237,0.24369747936725616,0.6052318811416626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.8845557570457458,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5887193970680237,0.24869747936725617,0.6122318811416626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.61712247133255},{"x":0.24201680719852448,"y":0.61712247133255},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.8372632265090942,"str":"۱۱۸","boundary":[0.2201680690050125,0.61712247133255,0.24201680719852448,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.61712247133255},{"x":0.24201680719852448,"y":0.61712247133255},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.8372632265090942,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.61012247133255,0.24701680719852448,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6385255455970764},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6385255455970764},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6456599235534668},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.7578480243682861,"str":"۱۱۹","boundary":[0.2218487411737442,0.6385255455970764,0.24201680719852448,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6385255455970764},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6385255455970764},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6456599235534668},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.7578480243682861,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6315255455970764,0.24701680719852448,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6658739447593689},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.7578480243682861,"str":"۱۱۹","boundary":[0.2218487411737442,0.6587395668029785,0.24201680719852448,0.6658739447593689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6658739447593689},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.7578480243682861,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6517395668029785,0.24701680719852448,0.6728739447593689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.68727707862854},{"x":0.2201680690050125,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.6750086545944214,"str":"۱۱۹","boundary":[0.2201680690050125,0.6765754818916321,0.24033613502979279,0.68727707862854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.68727707862854},{"x":0.2201680690050125,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.6750086545944214,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.6695754818916321,0.2453361350297928,0.69427707862854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9065496325492859,"str":"۱۲۰","boundary":[0.2201680690050125,0.6979786157608032,0.24201680719852448,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9065496325492859,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.6909786157608032,0.24701680719852448,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.72651606798172},{"x":0.2218487411737442,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8857371211051941,"str":"۱۲۰","boundary":[0.2218487411737442,0.7193816900253296,0.24033613502979279,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.72651606798172},{"x":0.2218487411737442,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8857371211051941,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7123816900253296,0.2453361350297928,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.839824378490448,"str":"۱۲۱","boundary":[0.2201680690050125,0.7384066581726074,0.24033613502979279,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.839824378490448,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7314066581726074,0.2453361350297928,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8569467663764954,"str":"۱۲۱","boundary":[0.2201680690050125,0.7586206793785095,0.24033613502979279,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8569467663764954,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7516206793785095,0.2453361350297928,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.7272056937217712,"str":"۱۲۳","boundary":[0.2201680690050125,0.8002378344535828,0.24201680719852448,0.8085612654685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.7272056937217712,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7932378344535828,0.24701680719852448,0.8155612654685974],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/GVPmzLTRlGCkUJNY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/OlWlHZqOWqezddJc.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/SUieqWZoJomLektL.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.00020658408121319928,0.9986724807354582,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9928827881813049,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18192628026008606,0.7848739624023438,0.1938168853521347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9928827881813049,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.17492628026008605,0.7898739624023438,0.2008168853521347],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9813752770423889,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.20214031636714935,0.7445378303527832,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9813752770423889,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.19514031636714935,0.7495378303527832,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9442926049232483,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7361344695091248,0.21878716349601746,0.7613445520401001,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9930380582809448,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7126050591468811,0.21878716349601746,0.7344537973403931,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9898945093154907,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6655462384223938,0.21878716349601746,0.7008403539657593,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21878716349601746},{"x":0.653781533241272,"y":0.21878716349601746},{"x":0.653781533241272,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9890976548194885,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6218487620353699,0.21878716349601746,0.653781533241272,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.21878716349601746},{"x":0.610084056854248,"y":0.21878716349601746},{"x":0.610084056854248,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9815651774406433,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیک","boundary":[0.5596638917922974,0.21878716349601746,0.610084056854248,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9778913259506226,"dir":"rtl","str":"تأملی","boundary":[0.5176470875740051,0.21878716349601746,0.5445378422737122,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.21878716349601746},{"x":0.507563054561615,"y":0.21878716349601746},{"x":0.507563054561615,"y":0.2378121316432953},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9824288487434387,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4739495813846588,0.21878716349601746,0.507563054561615,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4638655483722687,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2378121316432953},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.984663724899292,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.43361344933509827,0.21878716349601746,0.4638655483722687,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42016807198524475,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2378121316432953},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9883254766464233,"dir":"rtl","str":"کارین","boundary":[0.39159664511680603,0.21878716349601746,0.42016807198524475,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3815126121044159,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2378121316432953},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9791034460067749,"dir":"rtl","str":"دالبرگ","boundary":[0.3478991687297821,0.21878716349601746,0.3815126121044159,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7462185025215149,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9845117330551147,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7159664034843445,0.24137930572032928,0.7462185025215149,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.983163058757782,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6739495992660522,0.24137930572032928,0.7126050591468811,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6168067455291748,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9867743253707886,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6168067455291748,0.24137930572032928,0.6655462384223938,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9799638390541077,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیک","boundary":[0.5495798587799072,0.24137930572032928,0.6084033846855164,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9786618947982788,"dir":"rtl","str":"تأملی","boundary":[0.5126050710678101,0.24137930572032928,0.5411764979362488,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5042017102241516,"y":0.25564804673194885},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9776709079742432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.46722689270973206,0.24137930572032928,0.5042017102241516,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.24137930572032928},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24137930572032928},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25564804673194885},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9766991138458252,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.4285714328289032,0.24137930572032928,0.4638655483722687,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9878548979759216,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.26278239488601685,0.7445378303527832,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26278239488601685},{"x":0.702521026134491,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9842833876609802,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.2604042887687683,0.702521026134491,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.214030921459198},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3462184965610504,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9820873141288757,"dir":"ltr","boundary":[0.3428991687297821,0.207030921459198,0.7646638798713684,0.2852402038574219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9838873744010925,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.6941176652908325,0.2841854989528656,0.7462185025215149,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9954476356506348,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.2841854989528656,0.6873949766159058,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9885168075561523,"dir":"rtl","str":"پژوهشهای","boundary":[0.6000000238418579,0.2841854989528656,0.6705882549285889,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2972651720046997},{"x":0.529411792755127,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9823746085166931,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیکی","boundary":[0.529411792755127,0.28299644589424133,0.5932773351669312,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5210084319114685,"y":0.29607608914375305},{"x":0.48235294222831726,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900262355804443,"dir":"rtl","str":"دالبرگ","boundary":[0.48235294222831726,0.28299644589424133,0.5210084319114685,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4756302535533905,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4756302535533905,"y":0.29607608914375305},{"x":0.46890756487846375,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9961451888084412,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.28299644589424133,0.4756302535533905,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.28299644589424133},{"x":0.462184876203537,"y":0.28299644589424133},{"x":0.462184876203537,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4117647111415863,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.996039092540741,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.4117647111415863,0.28299644589424133,0.462184876203537,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31985729932785034},{"x":0.702521026134491,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9877544045448303,"dir":"rtl","str":"مثالهای","boundary":[0.702521026134491,0.3008323311805725,0.7462185025215149,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9903663992881775,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6689075827598572,0.3008323311805725,0.6957983374595642,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9965264797210693,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.3008323311805725,0.6638655662536621,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9861100316047668,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6201680898666382,0.3008323311805725,0.6487395167350769,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9829469919204712,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5815126299858093,0.3008323311805725,0.6184874176979065,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5747899413108826,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9821721315383911,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیک","boundary":[0.5210084319114685,0.3008323311805725,0.5747899413108826,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31985729932785034},{"x":0.48403361439704895,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9820752739906311,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.48403361439704895,0.3008323311805725,0.5159664154052734,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31985729932785034},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9738421440124512,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.44873949885368347,0.3008323311805725,0.4739495813846588,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3008323311805725},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3008323311805725},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4100840389728546,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9885775446891785,"dir":"rtl","str":"تأملی","boundary":[0.4100840389728546,0.3008323311805725,0.43697479367256165,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3008323311805725},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3008323311805725},{"x":0.40336135029792786,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3680672347545624,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9906649589538574,"dir":"rtl","str":"دالبرگ","boundary":[0.3680672347545624,0.3008323311805725,0.40336135029792786,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3613445460796356,"y":0.31985729932785034},{"x":0.35630252957344055,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9921035170555115,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35630252957344055,0.3008323311805725,0.3613445460796356,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3495798408985138,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3042016923427582,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.995225727558136,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.3042016923427582,0.3008323311805725,0.3495798408985138,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3042016923427582,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9874016046524048,"dir":"ltr","boundary":[0.2992016923427582,0.2759964458942413,0.7512185025215149,0.32685729932785035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33888229727745056},{"x":0.707563042640686,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9476699829101562,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.707563042640686,0.32342448830604553,0.7462185025215149,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7008403539657593,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9904804825782776,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.6722689270973206,0.32342448830604553,0.7008403539657593,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9913455843925476,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6453781723976135,0.32342448830604553,0.6638655662536621,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6302521228790283,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9884511232376099,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5983193516731262,0.32342448830604553,0.6302521228790283,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5848739743232727,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33888229727745056},{"x":0.507563054561615,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9889606237411499,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.507563054561615,0.32342448830604553,0.5848739743232727,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.32342448830604553},{"x":0.49915966391563416,"y":0.32342448830604553},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33888229727745056},{"x":0.45378151535987854,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9896399974822998,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.45378151535987854,0.32342448830604553,0.49915966391563416,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9944431781768799,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7058823704719543,0.3448275923728943,0.7462185025215149,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9912720322608948,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6739495992660522,0.3448275923728943,0.6974790096282959,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9961888790130615,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6571428775787354,0.3448275923728943,0.6655462384223938,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9948444366455078,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6201680898666382,0.3448275923728943,0.6504201889038086,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35671818256378174},{"x":0.578151285648346,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.985500156879425,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.578151285648346,0.3448275923728943,0.6168067455291748,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.982849657535553,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5512605309486389,0.3448275923728943,0.5747899413108826,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35671818256378174},{"x":0.46722689270973206,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.99225252866745,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.46722689270973206,0.3448275923728943,0.5445378422737122,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35671818256378174},{"x":0.413445383310318,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9879906177520752,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.413445383310318,0.3448275923728943,0.4588235318660736,0.35671818256378174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35671818256378174},{"x":0.413445383310318,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9867134690284729,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.3164244883060455,0.7512185025215149,0.36371818256378174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9835322499275208,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.3650416135787964,0.7445378303527832,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9835322499275208,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.3580416135787964,0.7495378303527832,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9911315441131592,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.3912009596824646,0.7848739624023438,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4078477919101715},{"x":0.707563042640686,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9901890754699707,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.707563042640686,0.3912009596824646,0.7445378303527832,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4078477919101715},{"x":0.702521026134491,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9727953672409058,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.3912009596824646,0.7058823704719543,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9894757270812988,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6554622054100037,0.3912009596824646,0.6957983374595642,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9871547222137451,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.3912009596824646,0.6521008610725403,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9920573830604553,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5949580073356628,0.3912009596824646,0.6386554837226868,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9918941855430603,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.3912009596824646,0.5882353186607361,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.99029541015625,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.5310924649238586,0.3912009596824646,0.5731092691421509,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4078477919101715},{"x":0.440336138010025,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9867896437644958,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.440336138010025,0.3912009596824646,0.5226891040802002,0.4078477919101715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.440336138010025,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9889478087425232,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.3842009596824646,0.7898739624023438,0.4148477919101715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9467272162437439,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7378151416778564,0.4114149808883667,0.7596638798713684,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42687276005744934},{"x":0.702521026134491,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9941740036010742,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.702521026134491,0.4114149808883667,0.7327731251716614,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42687276005744934},{"x":0.658823549747467,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9913122057914734,"dir":"rtl","str":"اعتماد","boundary":[0.658823549747467,0.4114149808883667,0.6907563209533691,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9952150583267212,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.41260403394699097,0.6487395167350769,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42687276005744934},{"x":0.583193302154541,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9952636957168579,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.583193302154541,0.41260403394699097,0.6285714507102966,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5680672526359558,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5680672526359558,"y":0.428061842918396},{"x":0.5478991866111755,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9839355945587158,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5478991866111755,0.41260403394699097,0.5680672526359558,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5478991866111755,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9873613119125366,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.4044149808883667,0.7646638798713684,0.43387276005744935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9918135404586792,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.7092437148094177,0.43281808495521545,0.7445378303527832,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9909287691116333,"dir":"rtl","str":"اعتماد","boundary":[0.6672269105911255,0.4340071380138397,0.7008403539657593,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4340071380138397},{"x":0.658823549747467,"y":0.4340071380138397},{"x":0.658823549747467,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9959697723388672,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.4340071380138397,0.658823549747467,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9958800673484802,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6151260733604431,0.4340071380138397,0.6403361558914185,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.99005526304245,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.5764706134796143,0.4340071380138397,0.6084033846855164,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.435196191072464},{"x":0.5697479248046875,"y":0.435196191072464},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9969963431358337,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.435196191072464,0.5697479248046875,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.435196191072464},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9905728101730347,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.5226891040802002,0.435196191072464,0.5546218752861023,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.435196191072464},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9921931028366089,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.428196191072464,0.7495378303527832,0.4528977282047272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9923425316810608,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6840336322784424,0.4554102122783661,0.7462185025215149,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9943519830703735,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6487395167350769,0.4554102122783661,0.6773109436035156,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4673008322715759},{"x":0.605042040348053,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9896693229675293,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.605042040348053,0.4554102122783661,0.6403361558914185,0.4673008322715759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4684898853302002},{"x":0.605042040348053,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9921678304672241,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.4484102122783661,0.7512185025215149,0.4754898853302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7462185025215149,"y":0.487514853477478},{"x":0.6924369931221008,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9917001128196716,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6924369931221008,0.4744352102279663,0.7462185025215149,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6840336322784424,"y":0.487514853477478},{"x":0.6436975002288818,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9918512105941772,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6436975002288818,0.4744352102279663,0.6840336322784424,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6369748115539551,"y":0.487514853477478},{"x":0.5848739743232727,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9933225512504578,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5848739743232727,0.4744352102279663,0.6369748115539551,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4744352102279663},{"x":0.578151285648346,"y":0.4744352102279663},{"x":0.578151285648346,"y":0.487514853477478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9859533905982971,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.4941176474094391,0.4744352102279663,0.578151285648346,0.487514853477478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7462185025215149,"y":0.487514853477478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900369644165039,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.4674352102279663,0.7512185025215149,0.49451485347747803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9917121529579163,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6924369931221008,0.4958382844924927,0.7462185025215149,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9929022192955017,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6453781723976135,0.4958382844924927,0.6857143044471741,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9964602589607239,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5865546464920044,0.4958382844924927,0.6369748115539551,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9865241050720215,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5512605309486389,0.4958382844924927,0.5798319578170776,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9924683570861816,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.4958382844924927,0.5428571701049805,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.995105504989624,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.4907563030719757,0.4958382844924927,0.5243697762489319,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4958382844924927},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4958382844924927},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5077288746833801},{"x":0.462184876203537,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9824656248092651,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.462184876203537,0.4958382844924927,0.48403361439704895,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5077288746833801},{"x":0.462184876203537,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9919453263282776,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.48883828449249267,0.7512185025215149,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9901868104934692,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7109243869781494,0.5160523056983948,0.7462185025215149,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9908339977264404,"dir":"rtl","str":"دانشجویی","boundary":[0.6436975002288818,0.5148632526397705,0.7042016983032227,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5291320085525513},{"x":0.610084056854248,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9956141710281372,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.610084056854248,0.5148632526397705,0.6369748115539551,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9895694255828857,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5630252361297607,0.5148632526397705,0.6033613681793213,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5291320085525513},{"x":0.534453809261322,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9887495040893555,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.534453809261322,0.5148632526397705,0.5546218752861023,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.8996246457099915,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4924369752407074,0.5148632526397705,0.5277311205863953,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5291320085525513},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9899932742118835,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.40168067812919617,0.5148632526397705,0.48403361439704895,0.5291320085525513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5303210616111755},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9782321453094482,"dir":"ltr","boundary":[0.39668067812919616,0.5078632526397705,0.7512185025215149,0.5373210616111755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9834015369415283,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.5350772738456726,0.7445378303527832,0.5493460297584534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9834015369415283,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.5280772738456726,0.7495378303527832,0.5563460297584534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9513680338859558,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.7378151416778564,0.5529131889343262,0.7613445520401001,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9901251196861267,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7042016983032227,0.5529131889343262,0.7361344695091248,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.989265501499176,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.6067227125167847,0.5541022419929504,0.6873949766159058,0.5695600509643555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9837957620620728,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.5471022419929504,0.7663445520401001,0.5753709979057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9923940896987915,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.6974790096282959,0.5766944289207458,0.7462185025215149,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9923940896987915,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.5696944289207458,0.7512185025215149,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.963152289390564,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7159664034843445,0.5957193970680237,0.7445378303527832,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9748014211654663,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7042016983032227,0.5957193970680237,0.7142857313156128,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9678119421005249,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.5887193970680237,0.7495378303527832,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.981336236000061,"dir":"rtl","str":"چک","boundary":[0.7193277478218079,0.6159334182739258,0.7462185025215149,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6290130615234375},{"x":0.658823549747467,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9570380449295044,"dir":"rtl","str":"لیستهای","boundary":[0.658823549747467,0.6159334182739258,0.7176470756530762,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6290130615234375},{"x":0.610084056854248,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9947569966316223,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.610084056854248,0.6159334182739258,0.6521008610725403,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9697871804237366,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.5815126299858093,0.6159334182739258,0.6067227125167847,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9634990692138672,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5462185144424438,0.6159334182739258,0.5747899413108826,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9713848233222961,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.6089334182739258,0.7512185025215149,0.6360130615234375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6504161953926086},{"x":0.680672287940979,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9878418445587158,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.680672287940979,0.6373364925384521,0.7462185025215149,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9936305284500122,"dir":"rtl","str":"مطالعاتی","boundary":[0.6252101063728333,0.6373364925384521,0.6739495992660522,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9935057759284973,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.5915966629981995,0.6373364925384521,0.6168067455291748,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6373364925384521},{"x":0.583193302154541,"y":0.6373364925384521},{"x":0.583193302154541,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9915911555290222,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5546218752861023,0.6373364925384521,0.583193302154541,0.6504161953926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9912769198417664,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.6303364925384521,0.7512185025215149,0.6574161953926086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9925409555435181,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.6587395668029785,0.7462185025215149,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9925409555435181,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.6517395668029785,0.7512185025215149,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9509368538856506,"dir":"rtl","str":"۱۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.6765754818916321,0.7630252242088318,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9848882555961609,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.7008403539657593,0.6765754818916321,0.7327731251716614,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9949722290039062,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.6765754818916321,0.6924369931221008,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9114391803741455,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6420168280601501,0.6765754818916321,0.6773109436035156,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9838617444038391,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6033613681793213,0.6765754818916321,0.6336134672164917,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9932538866996765,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.5478991866111755,0.6765754818916321,0.5966386795043945,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9901771545410156,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.4571428596973419,0.6765754818916321,0.5378151535987854,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9765186905860901,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.6695754818916321,0.7680252242088318,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9745972752571106,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.7378151416778564,0.6956004500389099,0.7613445520401001,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7122473120689392},{"x":0.702521026134491,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9922879338264465,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.702521026134491,0.6956004500389099,0.7344537973403931,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7122473120689392},{"x":0.610084056854248,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9921146631240845,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.610084056854248,0.6956004500389099,0.6857143044471741,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6956004500389099},{"x":0.605042040348053,"y":0.6956004500389099},{"x":0.605042040348053,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9659028053283691,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.6956004500389099,0.605042040348053,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9938649535179138,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.5697479248046875,0.6956004500389099,0.5983193516731262,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9973680973052979,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5361344814300537,0.6956004500389099,0.5596638917922974,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9959438443183899,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.5058823823928833,0.6956004500389099,0.5243697762489319,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7122473120689392},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9889761209487915,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.46890756487846375,0.6956004500389099,0.4957983195781708,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6956004500389099},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6956004500389099},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7122473120689392},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.990702748298645,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.38991597294807434,0.6956004500389099,0.45546218752861023,0.7122473120689392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7122473120689392},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9907389879226685,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.6886004500389099,0.7663445520401001,0.7192473120689392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9905828833580017,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6840336322784424,0.7158145308494568,0.7445378303527832,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9929197430610657,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6302521228790283,0.7158145308494568,0.6773109436035156,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6218487620353699,"y":0.731272280216217},{"x":0.5932773351669312,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9954683780670166,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5932773351669312,0.7158145308494568,0.6218487620353699,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5882353186607361,"y":0.731272280216217},{"x":0.5462185144424438,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9927754998207092,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.5462185144424438,0.7158145308494568,0.5882353186607361,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5394958257675171,"y":0.731272280216217},{"x":0.507563054561615,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9923795461654663,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.507563054561615,0.7158145308494568,0.5394958257675171,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5008403658866882,"y":0.731272280216217},{"x":0.47058823704719543,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9864176511764526,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.47058823704719543,0.7158145308494568,0.5008403658866882,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7300832271575928},{"x":0.47058823704719543,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9916782379150391,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.7088145308494568,0.7495378303527832,0.7370832271575928],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9908848404884338,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6840336322784424,0.7372176051139832,0.7445378303527832,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9917758703231812,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.6336134672164917,0.7395957112312317,0.6773109436035156,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9899226427078247,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6117647290229797,0.7395957112312317,0.6268907785415649,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9910430312156677,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.7314066581726074,0.7495378303527832,0.7572972483634949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7445378303527832,"y":0.771700382232666},{"x":0.7126050591468811,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9851784706115723,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.7126050591468811,0.7574316263198853,0.7445378303527832,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7058823704719543,"y":0.771700382232666},{"x":0.6941176652908325,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9920707941055298,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.7574316263198853,0.7058823704719543,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6924369931221008,"y":0.771700382232666},{"x":0.6638655662536621,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.8892213106155396,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6638655662536621,0.7574316263198853,0.6924369931221008,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6554622054100037,"y":0.771700382232666},{"x":0.578151285648346,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9852045774459839,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناسی","boundary":[0.578151285648346,0.7586206793785095,0.6554622054100037,0.771700382232666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7445378303527832,"y":0.756242573261261},{"x":0.7445378303527832,"y":0.771700382232666},{"x":0.578151285648346,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9649300575256348,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.7504316263198852,0.7495378303527832,0.778700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9922444224357605,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.7800237536430359,0.7462185025215149,0.7942925095558167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9922444224357605,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.7730237536430359,0.7512185025215149,0.8012925095558167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8121284246444702},{"x":0.702521026134491,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9868800640106201,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.702521026134491,0.8002378344535828,0.7462185025215149,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8121284246444702},{"x":0.680672287940979,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.968646228313446,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.680672287940979,0.8002378344535828,0.6957983374595642,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9780111908912659,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.8002378344535828,0.6756302714347839,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9917638897895813,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.6151260733604431,0.8002378344535828,0.6605042219161987,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9945136308670044,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5680672526359558,0.8002378344535828,0.6084033846855164,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8002378344535828},{"x":0.561344563961029,"y":0.8002378344535828},{"x":0.561344563961029,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9903410077095032,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5126050710678101,0.8002378344535828,0.561344563961029,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.991159975528717,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4789915978908539,0.8002378344535828,0.5042017102241516,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9917740225791931,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4100840389728546,0.8002378344535828,0.4722689092159271,0.8121284246444702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.989216685295105,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.7932378344535828,0.7512185025215149,0.8191284246444702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8478002548217773},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9785996675491333,"str":"شش","boundary":[0.49747899174690247,0.8359096050262451,0.5109243988990784,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8478002548217773},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9785996675491333,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8289096050262451,0.5159243988990784,0.8548002548217773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9779579639434814,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.1807372123003006,0.2521008551120758,0.19143876433372498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9779579639434814,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1737372123003006,0.2571008551120758,0.19843876433372498],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2201680690050125,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9469711780548096,"str":"۱۲۹","boundary":[0.2201680690050125,0.20214031636714935,0.24033613502979279,0.21165280044078827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2201680690050125,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9469711780548096,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.19514031636714935,0.2453361350297928,0.21865280044078828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.22235433757305145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22235433757305145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2306777685880661},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.8352059125900269,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2201680690050125,0.22235433757305145,0.24033613502979279,0.2306777685880661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.22235433757305145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22235433757305145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2306777685880661},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.8352059125900269,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.21535433757305145,0.2453361350297928,0.2376777685880661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2201680690050125,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.8466437458992004,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2201680690050125,0.24256837368011475,0.24033613502979279,0.25208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2201680690050125,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.8466437458992004,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.23556837368011474,0.2453361350297928,0.25908085775375367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2201680690050125,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8512799143791199,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2201680690050125,0.26278239488601685,0.24033613502979279,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2201680690050125,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8512799143791199,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.25578239488601684,0.2453361350297928,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9149075746536255,"str":"۱۳۵","boundary":[0.2218487411737442,0.2841854989528656,0.24201680719852448,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9149075746536255,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.2771854989528656,0.24701680719852448,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2201680690050125,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.8095515966415405,"str":"۱۳۷","boundary":[0.2201680690050125,0.30321046710014343,0.24369747936725616,0.31272295117378235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2201680690050125,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.8095515966415405,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.2962104671001434,0.24869747936725617,0.31972295117378235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33293697237968445},{"x":0.2201680690050125,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.91047602891922,"str":"۱۴۲","boundary":[0.2201680690050125,0.3246135413646698,0.24201680719852448,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33293697237968445},{"x":0.2201680690050125,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.91047602891922,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.3176135413646698,0.24701680719852448,0.33993697237968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3448275923728943},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3448275923728943},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9586286544799805,"str":"۱۴۳","boundary":[0.2201680690050125,0.3448275923728943,0.24201680719852448,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3448275923728943},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3448275923728943},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9586286544799805,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.3378275923728943,0.24701680719852448,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37336504459381104},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9565092921257019,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2201680690050125,0.3638525605201721,0.24201680719852448,0.37336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37336504459381104},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9565092921257019,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.3568525605201721,0.24701680719852448,0.38036504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9733936786651611,"str":"۱۴۵","boundary":[0.2218487411737442,0.3947681188583374,0.24369747936725616,0.4019024968147278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9733936786651611,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.3877681188583374,0.24869747936725617,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9642699956893921,"str":"۱۴۷","boundary":[0.2218487411737442,0.4149821698665619,0.24369747936725616,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9642699956893921,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4079821698665619,0.24869747936725617,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.435196191072464},{"x":0.24369747936725616,"y":0.435196191072464},{"x":0.24369747936725616,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9701438546180725,"str":"۱۴۸","boundary":[0.2218487411737442,0.435196191072464,0.24369747936725616,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.435196191072464},{"x":0.24369747936725616,"y":0.435196191072464},{"x":0.24369747936725616,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9701438546180725,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.428196191072464,0.24869747936725617,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.464922696352005},{"x":0.21848739683628082,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9548979997634888,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21848739683628082,0.45303210616111755,0.24201680719852448,0.464922696352005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.464922696352005},{"x":0.21848739683628082,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9548979997634888,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.44603210616111755,0.24701680719852448,0.471922696352005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4851367473602295},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9681063890457153,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21848739683628082,0.47324612736701965,0.24201680719852448,0.4851367473602295]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4851367473602295},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9681063890457153,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.46624612736701965,0.24701680719852448,0.4921367473602295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9568748474121094,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21848739683628082,0.49346017837524414,0.24537815153598785,0.5053507685661316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9568748474121094,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.48646017837524413,0.25037815153598786,0.5123507685661316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9582099914550781,"str":"۱۵۹","boundary":[0.2218487411737442,0.5160523056983948,0.24201680719852448,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9582099914550781,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5090523056983948,0.24701680719852448,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9557715058326721,"str":"۱۵۹","boundary":[0.2218487411737442,0.5362663269042969,0.24201680719852448,0.5445897579193115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9557715058326721,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5292663269042969,0.24701680719852448,0.5515897579193115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9550118446350098,"str":"۱۶۱","boundary":[0.2201680690050125,0.5552912950515747,0.24201680719852448,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9550118446350098,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5482912950515747,0.24701680719852448,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9570618271827698,"str":"۱۶۳","boundary":[0.2201680690050125,0.5755053758621216,0.24369747936725616,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9570618271827698,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5685053758621216,0.24869747936725617,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9557279348373413,"str":"۱۶۷","boundary":[0.2201680690050125,0.5957193970680237,0.24369747936725616,0.6052318811416626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9557279348373413,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5887193970680237,0.24869747936725617,0.6122318811416626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.61712247133255},{"x":0.24033613502979279,"y":0.61712247133255},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9260779619216919,"str":"۱۷۱","boundary":[0.2218487411737442,0.61712247133255,0.24033613502979279,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.61712247133255},{"x":0.24033613502979279,"y":0.61712247133255},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9260779619216919,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.61012247133255,0.2453361350297928,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6456599235534668},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9518333673477173,"str":"۱۷۲","boundary":[0.2218487411737442,0.6373364925384521,0.24201680719852448,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6456599235534668},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9518333673477173,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6303364925384521,0.24701680719852448,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6575505137443542},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9125009775161743,"str":"۱۷۳","boundary":[0.2218487411737442,0.6587395668029785,0.24369747936725616,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6575505137443542},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9125009775161743,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6517395668029785,0.24869747936725617,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.686087965965271},{"x":0.2218487411737442,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9631307125091553,"str":"۱۷۶","boundary":[0.2218487411737442,0.6777645945549011,0.24369747936725616,0.686087965965271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.686087965965271},{"x":0.2218487411737442,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9631307125091553,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6707645945549011,0.24869747936725617,0.693087965965271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.696789562702179},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9255847930908203,"str":"۱۸۲","boundary":[0.2201680690050125,0.6979786157608032,0.24201680719852448,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.696789562702179},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9255847930908203,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.6909786157608032,0.24701680719852448,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24201680719852448,"y":0.72651606798172},{"x":0.2218487411737442,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9296429753303528,"str":"۱۸۲","boundary":[0.2218487411737442,0.7193816900253296,0.24201680719852448,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24201680719852448,"y":0.72651606798172},{"x":0.2218487411737442,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9296429753303528,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7123816900253296,0.24701680719852448,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9593114256858826,"str":"۱۸۶","boundary":[0.2201680690050125,0.7360285520553589,0.24201680719852448,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9593114256858826,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7290285520553589,0.24701680719852448,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8939083218574524,"str":"۱۹۸","boundary":[0.2218487411737442,0.7598097324371338,0.24369747936725616,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8939083218574524,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7528097324371338,0.24869747936725617,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7883471846580505},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9458714723587036,"str":"۲۰۴","boundary":[0.2201680690050125,0.7800237536430359,0.24369747936725616,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7883471846580505},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9458714723587036,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7730237536430359,0.24869747936725617,0.7953471846580505],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/rtCUAZCJMwaYWeiq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/GYejsQwUFiHXVYYe.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/DhqphUMemSzllJfb.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.00020658408121319928,0.9986753053945654,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9925141930580139,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18192628026008606,0.7831932902336121,0.1938168853521347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1938168853521347},{"x":0.75126051902771,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9925141930580139,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.17492628026008605,0.7881932902336121,0.2008168853521347],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7462185025215149,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9873473048210144,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7109243869781494,0.20451843738555908,0.7462185025215149,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7462185025215149,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9873473048210144,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.19751843738555908,0.7512185025215149,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9893394112586975,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.6352941393852234,0.20332936942577362,0.6705882549285889,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9930258989334106,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5882353186607361,0.20332936942577362,0.6268907785415649,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9901984930038452,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5310924649238586,0.20332936942577362,0.5815126299858093,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21521997451782227},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9863657355308533,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.49915966391563416,0.20332936942577362,0.5243697762489319,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21521997451782227},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9924306273460388,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4285714328289032,0.20332936942577362,0.4924369752407074,0.21521997451782227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9907793998718262,"dir":"ltr","boundary":[0.4235714328289032,0.19514031636714935,0.6755882549285889,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9797584414482117,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7058823704719543,0.22354340553283691,0.7462185025215149,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9729059934616089,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6873949766159058,0.22354340553283691,0.6991596817970276,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9594376087188721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.22354340553283691,0.6857143044471741,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9395540356636047,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.6453781723976135,0.22354340553283691,0.6756302714347839,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9932198524475098,"dir":"rtl","str":"مادران","boundary":[0.6033613681793213,0.22235433757305145,0.6369748115539551,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9955191016197205,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.22235433757305145,0.5966386795043945,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24019025266170502},{"x":0.556302547454834,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9878274202346802,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.556302547454834,0.22235433757305145,0.5798319578170776,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.993169903755188,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5394958257675171,0.22235433757305145,0.5495798587799072,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24019025266170502},{"x":0.49915966391563416,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9745786190032959,"dir":"rtl","str":"آسیبی","boundary":[0.49915966391563416,0.22235433757305145,0.5277311205863953,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.22235433757305145},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22235433757305145},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9877077341079712,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.4605042040348053,0.22235433757305145,0.48739495873451233,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.22235433757305145},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22235433757305145},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9958600997924805,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4436974823474884,0.22235433757305145,0.45210084319114685,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.22235433757305145},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22235433757305145},{"x":0.43697479367256165,"y":0.24019025266170502},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9863345623016357,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.40336135029792786,0.22235433757305145,0.43697479367256165,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3966386616230011,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3630252182483673,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9744088649749756,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.3630252182483673,0.22235433757305145,0.3966386616230011,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3613445460796356,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3529411852359772,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9802385568618774,"dir":"rtl","str":"زا","boundary":[0.3529411852359772,0.22235433757305145,0.3613445460796356,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.8805707097053528,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3512605130672455,0.22235433757305145,0.3512605130672455,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.22235433757305145},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22235433757305145},{"x":0.34285715222358704,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2974790036678314,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9216944575309753,"dir":"rtl","str":"طرحنامه","boundary":[0.2974790036678314,0.22235433757305145,0.34285715222358704,0.23900118470191956]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2974790036678314,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9705907702445984,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.21535433757305145,0.7512185025215149,0.24956837368011475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7462185025215149,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9831384420394897,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6991596817970276,0.24613554775714874,0.7462185025215149,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9908453822135925,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.6151260733604431,0.24613554775714874,0.6924369931221008,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24613554775714874},{"x":0.610084056854248,"y":0.24613554775714874},{"x":0.610084056854248,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9869467616081238,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5647059082984924,0.24613554775714874,0.610084056854248,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7462185025215149,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9879440069198608,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.23913554775714874,0.7512185025215149,0.26621520590782166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9835546016693115,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7210084199905396,0.2639714479446411,0.7462185025215149,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9891386032104492,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7058823704719543,0.2639714479446411,0.7142857313156128,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9796239733695984,"dir":"rtl","str":"آسیبی","boundary":[0.6638655662536621,0.2639714479446411,0.6924369931221008,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9820769429206848,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.6134454011917114,0.2639714479446411,0.6504201889038086,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9824701547622681,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.2569714479446411,0.7512185025215149,0.28642925691604615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9721941947937012,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7176470756530762,0.28537455201148987,0.7462185025215149,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9492518305778503,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.28537455201148987,0.7042016983032227,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9815661907196045,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6302521228790283,0.28537455201148987,0.6739495992660522,0.3008323311805725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9703636169433594,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.27837455201148986,0.7512185025215149,0.3078323311805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9923564195632935,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7058823704719543,0.3067776560783386,0.7445378303527832,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3186682462692261},{"x":0.653781533241272,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9896530508995056,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.653781533241272,0.3067776560783386,0.6974790096282959,0.3186682462692261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3186682462692261},{"x":0.653781533241272,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9910047650337219,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.2997776560783386,0.7495378303527832,0.3256682462692261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7478991746902466,"y":0.328180730342865},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9850821495056152,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7176470756530762,0.3269916772842407,0.7478991746902466,0.34007135033607483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7478991746902466,"y":0.328180730342865},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9850821495056152,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.3199916772842407,0.7528991746902466,0.34707135033607484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9914239048957825,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7142857313156128,0.3472056984901428,0.7462185025215149,0.36028537154197693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9914239048957825,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.3402056984901428,0.7512185025215149,0.36728537154197693],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9885143637657166,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.3674197494983673,0.7445378303527832,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9826937913894653,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.3650416135787964,0.7042016983032227,0.38049939274787903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9853394627571106,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.3580416135787964,0.7495378303527832,0.3886884756088257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9808745384216309,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.7193277478218079,0.38644471764564514,0.7462185025215149,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39952436089515686},{"x":0.680672287940979,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.989771842956543,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.680672287940979,0.3876337707042694,0.7126050591468811,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9797521233558655,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6352941393852234,0.3876337707042694,0.6789916157722473,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9825376868247986,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.3806337707042694,0.7512185025215149,0.40652436089515687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.990121066570282,"dir":"rtl","str":"مخاطرات","boundary":[0.6907563209533691,0.4078477919101715,0.7462185025215149,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9873943328857422,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.4078477919101715,0.6840336322784424,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9859277009963989,"dir":"rtl","str":"ناسازگاریها","boundary":[0.5949580073356628,0.40665873885154724,0.6689075827598572,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9875498414039612,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.39965873885154723,0.7512185025215149,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9571619629859924,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7226890921592712,0.42925089597702026,0.7462185025215149,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9571619629859924,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.42225089597702026,0.7512185025215149,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9952915906906128,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.44946491718292236,0.7462185025215149,0.46373364329338074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9952915906906128,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.44246491718292236,0.7512185025215149,0.47073364329338074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48275861144065857},{"x":0.702521026134491,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9756813049316406,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.702521026134491,0.4673008322715759,0.7462185025215149,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9635837078094482,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6857143044471741,0.4673008322715759,0.6907563209533691,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9285115599632263,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.4673008322715759,0.6840336322784424,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9696760773658752,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6453781723976135,0.4673008322715759,0.6705882549285889,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9441308975219727,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.6000000238418579,0.4673008322715759,0.6352941393852234,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5546218752861023,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9771310687065125,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5546218752861023,0.4673008322715759,0.5882353186607361,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5428571701049805,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9663840532302856,"dir":"rtl","str":"زا","boundary":[0.5428571701049805,0.4673008322715759,0.5512605309486389,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5210084319114685,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.970291793346405,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5210084319114685,0.4673008322715759,0.5310924649238586,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48275861144065857},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9885098338127136,"dir":"rtl","str":"مادرانی","boundary":[0.46890756487846375,0.4673008322715759,0.5109243988990784,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4571428596973419,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4453781545162201,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.989849328994751,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4453781545162201,0.4673008322715759,0.4571428596973419,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4673008322715759},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4673008322715759},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4252100884914398,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9907850027084351,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4252100884914398,0.4673008322715759,0.43361344933509827,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4673008322715759},{"x":0.413445383310318,"y":0.4673008322715759},{"x":0.413445383310318,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3495798408985138,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9877427816390991,"dir":"rtl","str":"فرزندانشان","boundary":[0.3495798408985138,0.4673008322715759,0.413445383310318,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4673008322715759},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4673008322715759},{"x":0.33781513571739197,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2974790036678314,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9843077063560486,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.2974790036678314,0.4673008322715759,0.33781513571739197,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2974790036678314,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9760312438011169,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.4603008322715759,0.7512185025215149,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9649875164031982,"str":"می","boundary":[0.7361344695091248,0.4946492314338684,0.7462185025215149,0.5029726624488831]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9649875164031982,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.4876492314338684,0.7512185025215149,0.5099726624488831],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5029726624488831},{"x":0.707563042640686,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9842392802238464,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.707563042640686,0.48989298939704895,0.7277311086654663,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9674748182296753,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.48989298939704895,0.7058823704719543,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9676064252853394,"dir":"rtl","str":"طرحنامه","boundary":[0.6453781723976135,0.48989298939704895,0.6941176652908325,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9892683029174805,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5882353186607361,0.48989298939704895,0.6369748115539551,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5029726624488831},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9937722682952881,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.49747899174690247,0.4910820424556732,0.5798319578170776,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9881018400192261,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.4453781545162201,0.4910820424556732,0.4907563030719757,0.5041617155075073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5029726624488831},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9851990342140198,"dir":"ltr","boundary":[0.4403781545162201,0.48289298939704894,0.7327311086654663,0.5099726624488831],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7462185025215149,"y":0.512485146522522},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9836657047271729,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.7193277478218079,0.5112960934638977,0.7462185025215149,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9872217178344727,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.6756302714347839,0.5112960934638977,0.7109243869781494,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.989848792552948,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6235294342041016,0.5101070404052734,0.6672269105911255,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7462185025215149,"y":0.512485146522522},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9871491193771362,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.5031070404052734,0.7512185025215149,0.5325647897720337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9812097549438477,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7176470756530762,0.5303210616111755,0.7445378303527832,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9887709021568298,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6672269105911255,0.5303210616111755,0.6991596817970276,0.5457788109779358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9854103922843933,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.5221320085525513,0.7495378303527832,0.5539679236412048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9923024773597717,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7058823704719543,0.5517241358757019,0.7445378303527832,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5636147260665894},{"x":0.653781533241272,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9895056486129761,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.653781533241272,0.5517241358757019,0.6974790096282959,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5636147260665894},{"x":0.653781533241272,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9909040927886963,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.5447241358757019,0.7495378303527832,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.981451153755188,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7159664034843445,0.5731272101402283,0.7462185025215149,0.5838287472724915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.981451153755188,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.5661272101402283,0.7512185025215149,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9797423481941223,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.7159664034843445,0.5909631252288818,0.7462185025215149,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9847846031188965,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6890756487846375,0.5909631252288818,0.7142857313156128,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5909631252288818},{"x":0.680672287940979,"y":0.5909631252288818},{"x":0.680672287940979,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9761024713516235,"dir":"rtl","str":"پژوهشگر","boundary":[0.6268907785415649,0.5909631252288818,0.680672287940979,0.6052318811416626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9797244668006897,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.5839631252288818,0.7512185025215149,0.6134209342002869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.612366259098053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9928267598152161,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7142857313156128,0.612366259098053,0.7462185025215149,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.612366259098053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9928267598152161,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.605366259098053,0.7512185025215149,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9892182350158691,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.6325802803039551,0.7462185025215149,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.984333872795105,"dir":"rtl","str":"دادهها","boundary":[0.6705882549285889,0.6302021145820618,0.7042016983032227,0.6444708704948425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9865540266036987,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.6232021145820618,0.7512185025215149,0.6538489766120911],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9946386814117432,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.6941176652908325,0.6504161953926086,0.7462185025215149,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9966093301773071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6789916157722473,0.6504161953926086,0.6873949766159058,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9917303323745728,"dir":"rtl","str":"سوژه","boundary":[0.6420168280601501,0.6516052484512329,0.6705882549285889,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9840633869171143,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6218487620353699,0.6516052484512329,0.6369748115539551,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6516052484512329},{"x":0.610084056854248,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.990573525428772,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5731092691421509,0.6516052484512329,0.610084056854248,0.6658739447593689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9916001558303833,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.6434161953926086,0.7512185025215149,0.6704958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.671819269657135},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7462185025215149,"y":0.686087965965271},{"x":0.6907563209533691,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9909757375717163,"dir":"rtl","str":"مخاطرات","boundary":[0.6907563209533691,0.671819269657135,0.7462185025215149,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.671819269657135},{"x":0.6840336322784424,"y":0.671819269657135},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9923208355903625,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.671819269657135,0.6840336322784424,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.671819269657135},{"x":0.6689075827598572,"y":0.671819269657135},{"x":0.6689075827598572,"y":0.686087965965271},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9841834902763367,"dir":"rtl","str":"ناسازگاریها","boundary":[0.5949580073356628,0.671819269657135,0.6689075827598572,0.686087965965271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.671819269657135},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7462185025215149,"y":0.686087965965271},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9871141910552979,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.664819269657135,0.7512185025215149,0.693087965965271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9594659805297852,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7226890921592712,0.6944113969802856,0.7462185025215149,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9594659805297852,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.6874113969802856,0.7512185025215149,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9915618896484375,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6890756487846375,0.7134363651275635,0.7462185025215149,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7134363651275635},{"x":0.680672287940979,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7241379022598267},{"x":0.63193279504776,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9928009510040283,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.63193279504776,0.7134363651275635,0.6823529601097107,0.7241379022598267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7241379022598267},{"x":0.63193279504776,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9921814203262329,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.7064363651275635,0.7512185025215149,0.7311379022598267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7467300891876221},{"x":0.707563042640686,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9874676465988159,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.7092437148094177,0.7336504459381104,0.7462185025215149,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7336504459381104},{"x":0.702521026134491,"y":0.7336504459381104},{"x":0.702521026134491,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9880895018577576,"dir":"rtl","str":"اعتماد","boundary":[0.6689075827598572,0.7336504459381104,0.702521026134491,0.7455410361289978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9877786040306091,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.7254613332748413,0.7512185025215149,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9926252365112305,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.7550535202026367,0.7462185025215149,0.7693222165107727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9926252365112305,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.7480535202026367,0.7512185025215149,0.7763222165107727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9872411489486694,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7008403539657593,0.7740784883499146,0.7462185025215149,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7871581315994263},{"x":0.63193279504776,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9904974699020386,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.63193279504776,0.7728894352912903,0.6924369931221008,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7883471846580505},{"x":0.63193279504776,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9891406893730164,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.7658894352912903,0.7512185025215149,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.845422089099884},{"x":0.48739495873451233,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9733421802520752,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.8370987176895142,0.5126050710678101,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.845422089099884},{"x":0.48739495873451233,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9733421802520752,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8300987176895142,0.5176050710678101,0.852422089099884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9782719612121582,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.1807372123003006,0.2521008551120758,0.19143876433372498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1807372123003006},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9782719612121582,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1737372123003006,0.2571008551120758,0.19843876433372498],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8501555323600769,"str":"۲۰۸","boundary":[0.2201680690050125,0.20332936942577362,0.24369747936725616,0.2104637324810028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8501555323600769,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.19632936942577361,0.24869747936725617,0.2174637324810028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.24494649469852448},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24494649469852448},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25564804673194885},{"x":0.2201680690050125,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8868233561515808,"str":"۲۰۹","boundary":[0.2201680690050125,0.24494649469852448,0.24369747936725616,0.25564804673194885]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.24494649469852448},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24494649469852448},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25564804673194885},{"x":0.2201680690050125,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8868233561515808,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.23794649469852447,0.24869747936725617,0.26264804673194886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.26516053080558777},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26516053080558777},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2746730148792267},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9015132188796997,"str":"۲۱۱","boundary":[0.2218487411737442,0.26516053080558777,0.24201680719852448,0.2746730148792267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.26516053080558777},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26516053080558777},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2746730148792267},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9015132188796997,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.25816053080558776,0.24701680719852448,0.2816730148792267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.28537455201148987},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28537455201148987},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.7997909188270569,"str":"۲۱۳","boundary":[0.2218487411737442,0.28537455201148987,0.24369747936725616,0.2948870360851288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.28537455201148987},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28537455201148987},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.7997909188270569,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.27837455201148986,0.24869747936725617,0.3018870360851288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3151010572910309},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.880936324596405,"str":"۲۱۳","boundary":[0.2218487411737442,0.3067776560783386,0.24369747936725616,0.3151010572910309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3151010572910309},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.880936324596405,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.2997776560783386,0.24869747936725617,0.3221010572910309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2218487411737442,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9495416283607483,"str":"۲۱۴","boundary":[0.2218487411737442,0.3269916772842407,0.24369747936725616,0.33650416135787964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2218487411737442,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9495416283607483,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.3199916772842407,0.24869747936725617,0.34350416135787964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9554336667060852,"str":"۲۱۵","boundary":[0.2201680690050125,0.3472056984901428,0.24369747936725616,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9554336667060852,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.3402056984901428,0.24869747936725617,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3650416135787964},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3650416135787964},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9559597969055176,"str":"۲۱۶","boundary":[0.2201680690050125,0.3650416135787964,0.24369747936725616,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3650416135787964},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3650416135787964},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9559597969055176,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.3580416135787964,0.24869747936725617,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9553382992744446,"str":"۲۱۶","boundary":[0.2201680690050125,0.3852556347846985,0.24201680719852448,0.3971462547779083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3852556347846985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9553382992744446,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.3782556347846985,0.24701680719852448,0.40414625477790833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4173602759838104},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8548464179039001,"str":"۲۱۷","boundary":[0.2218487411737442,0.4078477919101715,0.24369747936725616,0.4173602759838104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4173602759838104},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8548464179039001,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4008477919101715,0.24869747936725617,0.42436027598381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.428061842918396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42925089597702026},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.8978976607322693,"str":"۲۱۸","boundary":[0.2201680690050125,0.428061842918396,0.24369747936725616,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.428061842918396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42925089597702026},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.8978976607322693,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.421061842918396,0.24869747936725617,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24369747936725616,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45659929513931274},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.91042560338974,"str":"۲۱۸","boundary":[0.2201680690050125,0.4482758641242981,0.24369747936725616,0.45659929513931274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24369747936725616,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45659929513931274},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.91042560338974,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.4412758641242981,0.24869747936725617,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.512485146522522},{"x":0.24201680719852448,"y":0.512485146522522},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.5811905860900879,"str":"۲۲۲","boundary":[0.2201680690050125,0.512485146522522,0.24201680719852448,0.5184304118156433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.512485146522522},{"x":0.24201680719852448,"y":0.512485146522522},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.5811905860900879,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.505485146522522,0.24701680719852448,0.5254304118156433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5398335456848145},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.6802600026130676,"str":"۲۲۴","boundary":[0.21848739683628082,0.5303210616111755,0.24201680719852448,0.5398335456848145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5398335456848145},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.6802600026130676,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5233210616111755,0.24701680719852448,0.5468335456848145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5505350828170776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5505350828170776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5600475668907166},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.846557080745697,"str":"۲۲۴","boundary":[0.2201680690050125,0.5505350828170776,0.24369747936725616,0.5600475668907166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5505350828170776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5505350828170776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5600475668907166},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.846557080745697,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5435350828170776,0.24869747936725617,0.5670475668907166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5731272101402283},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5731272101402283},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5802615880966187},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9584962129592896,"str":"۲۲۵","boundary":[0.2201680690050125,0.5731272101402283,0.24369747936725616,0.5802615880966187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5731272101402283},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5731272101402283},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5802615880966187},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9584962129592896,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5661272101402283,0.24869747936725617,0.5872615880966187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6004756093025208},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9237983822822571,"str":"۲۲۵","boundary":[0.2201680690050125,0.5933412313461304,0.24201680719852448,0.6004756093025208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6004756093025208},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9237983822822571,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5863412313461304,0.24701680719852448,0.6074756093025208],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.612366259098053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.612366259098053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.8780497908592224,"str":"۲۲۶","boundary":[0.2201680690050125,0.612366259098053,0.24201680719852448,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.612366259098053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.612366259098053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.8780497908592224,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.605366259098053,0.24701680719852448,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.8657839298248291,"str":"۲۲۶","boundary":[0.2201680690050125,0.6325802803039551,0.24201680719852448,0.6397145986557007]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.8657839298248291,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.6255802803039551,0.24701680719852448,0.6467145986557007],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6611177325248718},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.8741940855979919,"str":"۲۲۸","boundary":[0.2201680690050125,0.6539833545684814,0.24369747936725616,0.6611177325248718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6611177325248718},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.8741940855979919,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.6469833545684814,0.24869747936725617,0.6681177325248718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.7978522181510925,"str":"۲۲۹","boundary":[0.2218487411737442,0.6730083227157593,0.24033613502979279,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.7978522181510925,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6660083227157593,0.2453361350297928,0.6883317537307739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.701545774936676},{"x":0.2218487411737442,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8009853959083557,"str":"۲۲۹","boundary":[0.2218487411737442,0.6932223439216614,0.24033613502979279,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.701545774936676},{"x":0.2218487411737442,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8009853959083557,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6862223439216614,0.2453361350297928,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.8289372324943542,"str":"۲۲۹","boundary":[0.2201680690050125,0.7146254181861877,0.24201680719852448,0.7217597961425781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.8289372324943542,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7076254181861877,0.24701680719852448,0.7287597961425781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.895907998085022,"str":"۲۲۹","boundary":[0.2201680690050125,0.7348394989967346,0.24201680719852448,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.895907998085022,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7278394989967346,0.24701680719852448,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7621878981590271},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9540622234344482,"str":"۲۳۰","boundary":[0.2201680690050125,0.7550535202026367,0.24033613502979279,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7621878981590271},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9540622234344482,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7480535202026367,0.2453361350297928,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9468792676925659,"str":"۲۳۴","boundary":[0.2201680690050125,0.7740784883499146,0.24369747936725616,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9468792676925659,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7670784883499145,0.24869747936725617,0.7894019193649292],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/ryWBUqjYfXgTTkho-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/dRhjPklwYebGFwRW.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/GRJYVHOSrVuuWSGN.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/aqfOKSANldViLyuc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/keGiUJwrXJIJBdZu.jpg","blurred":"/storage/books/ed39fa3a31acb6f1/pages/ZSKiRBROaRbrBwZj.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0005063235255115523,0.9986724807354582,0.9989878322995943]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8983168005943298,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7378151416778564,0.4316290020942688,0.7831932902336121,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4316290020942688},{"x":0.729411780834198,"y":0.4316290020942688},{"x":0.729411780834198,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.98555588722229,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6672269105911255,0.4316290020942688,0.729411780834198,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43281808495521545},{"x":0.658823549747467,"y":0.43281808495521545},{"x":0.658823549747467,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9911034107208252,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6453781723976135,0.43281808495521545,0.658823549747467,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9305430054664612,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5882353186607361,0.43281808495521545,0.6386554837226868,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5798319578170776,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9883280992507935,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5310924649238586,0.43281808495521545,0.5798319578170776,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9569599032402039,"