اصول بیوشیمی راون - جلد اول اصول بیوشیمی راون - جلد اول

توضیحات

"بیوشیمی علم و زبان حیات در سطح ملکولی است. این دانش کمک می‌کند که طبیعت زندگی در سطح سلولی و مولکولی را بشناسیم و رابطۀ تکاملی بین گونه‌های مختلف را که دنیایی مشترک دارند درک کنیم. کتاب اصول بیوشیمی راون بر مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم بیوشیمی که در مورد بیشتر گونه‌ها صادق است تاکید دارد و در پی آن است که مفاهیم اساسی زیستی را با شیوه‌ای متفاوت بیان کند. مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکنندۀ این کتاب به شرح زیر است: ,1. بیان مفاهیم و مطالب تخصصی حوزۀ بیوشیمی به صورت ساده و گویا که این کتاب را جزو قابل درک‌ترین منابع بیوشیمی قرار می‌دهد. ,2. ارایۀ کاربردی مطالب و ارتباط آن‌ها با رویدادهای روزمرۀ زندگی که سبب درک عمیق دانشجویان و ارتباط آنان با موضوع می‌شود. ,3. منبعی کامل و مفید، به ویژه برای بهره‌برداری دانشجویان یا علاقه‌مندانی که برای نخستین بار با علم بیوشیمی سروکار دارند. ,این کتاب به ویژه برای افراد، پژوهشگران و دانشجویانی مناسب است که بیوشیمی را به صورت پایه‌ای و دانشگاهی در حوزه‌های گوناگون علوم پایه، ازجمله زیست‌شناسی با همۀ گرایش‌ها، پیگیری می‌کنند. البته علاقه‌مندان حوزۀ بالینی شامل علوم پزشکی، بهداشت و درمان، علوم تغذیه و علوم آزمایشگاهی نیز به منزلۀ جامعۀ هدف بعدی می‌توانند از مفاهیم گستردۀ این کتاب بهره‌مند شوند. ,کتاب اصول بیوشیمی راون حاصل تلاش چندساله و مستمر برای ارایۀ ترجمه‌ای روان از منبعی کاربردی و متناسب با اصطلاحات رایج علم بیوشیمی است. لازم به ذکر است که نام اصلی این کتاب "" اصول بیوشیمی"" است که با توجه به شهرت کتاب به نام نویسندۀ اولیۀ آن، دیوید راون (J. David Rawn)، در ترجمه به نام ""اصول بیوشیمی راون"" نامگذاری شد. ,"

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":575,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"eda6ab15dcd006f5","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/RXvnYfgqawWdsKhp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/EzqfBWjGjWDwwASZ.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/kaZTqktyInaqrSTM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005932490785582726,0.00018492617035138634,0.9989097521004556,0.9994994188847282]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1603325456380844},{"x":0.578151285648346,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"بپا","boundary":[0.5176470875740051,0.1603325456380844,0.5798319578170776,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.48739495873451233,0.1603325456380844,0.5176470875740051,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1627078354358673},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2125890702009201},{"x":0.413445383310318,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.4100840389728546,0.1627078354358673,0.48571428656578064,0.2125890702009201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1627078354358673},{"x":0.578151285648346,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2102137804031372},{"x":0.413445383310318,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.6100000143051147,"boundary":[0.4050840389728546,0.1557078354358673,0.5848319578170776,0.2172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5697479248046875,0.29334917664527893,0.6436975002288818,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.4319327771663666,0.29334917664527893,0.556302547454834,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3230403661727905},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.35798320174217224,0.29334917664527893,0.41848739981651306,0.3230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3230403661727905},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35298320174217224,0.2863491766452789,0.6486975002288818,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.38598576188087463},{"x":0.556302547454834,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5008403658866882,0.38598576188087463,0.5579832196235657,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3871733844280243},{"x":0.489075630903244,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4436974823474884,0.3871733844280243,0.4907563030719757,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3871733844280243},{"x":0.556302547454834,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4386974823474884,0.3801733844280243,0.5629832196235657,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/uSVQGMTlNPvkbiYU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/yEwmfPyPHThZGjIG.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/gWJgqIGLKqWOGAZQ.jpg"},"info":{"width":335,"height":560,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/ugfooJALCXLToprY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/mVxzUtbicRpUUHMc.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/NrhhsklaMIwWZShS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000502859987130686,0.0001708210886515801,0.9988221876681352,0.9989930461738569]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5697479248046875,0.15083135664463043,0.6436975002288818,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4319327771663666,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.4319327771663666,0.15083135664463043,0.5579832196235657,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.15083135664463043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.15083135664463043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18408551812171936},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.35798320174217224,0.15083135664463043,0.42016807198524475,0.18408551812171936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18408551812171936},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35298320174217224,0.14383135664463043,0.6486975002288818,0.19108551812171937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.5882353186607361,0.4251781404018402,0.63193279504776,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5714285969734192,0.4251781404018402,0.5815126299858093,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.4251781404018402,0.5647059082984924,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"موران-","boundary":[0.5008403658866882,0.4251781404018402,0.5529412031173706,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.4789915978908539,0.4251781404018402,0.4957983195781708,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4251781404018402,0.4773109257221222,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4251781404018402},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4251781404018402},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.4285714328289032,0.4251781404018402,0.46890756487846375,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4251781404018402},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4251781404018402},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هورتون","boundary":[0.3663865625858307,0.4251781404018402,0.42016807198524475,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.63193279504776,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3613865625858307,0.4181781404018402,0.63693279504776,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.6117647290229797,0.46080759167671204,0.6369748115539551,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5731092691421509,0.46080759167671204,0.605042040348053,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اسکریمگور-","boundary":[0.4739495813846588,0.46080759167671204,0.5663865804672241,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مارک","boundary":[0.4302521049976349,0.46080759167671204,0.46722689270973206,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4619952440261841},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4619952440261841},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.4000000059604645,0.4619952440261841,0.42352941632270813,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.4619952440261841,0.3983193337917328,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4619952440261841},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پری","boundary":[0.3613445460796356,0.4619952440261841,0.38991597294807434,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45961993932724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3563445460796356,0.45380759167671203,0.6419748115539551,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4773109257221222,0.5843230485916138,0.5226891040802002,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4723109257221222,0.5773230485916138,0.5276891040802002,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5630252361297607,0.6128265857696533,0.6000000238418579,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6116389632225037},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.48403361439704895,0.6116389632225037,0.556302547454834,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.4000000059604645,0.6116389632225037,0.4773109257221222,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6605042219161987,0.6377671957015991,0.6957983374595642,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.653781533241272,"y":0.6377671957015991},{"x":0.653781533241272,"y":0.6555819511413574},{"x":0.610084056854248,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.610084056854248,0.6377671957015991,0.653781533241272,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5596638917922974,0.6377671957015991,0.6016806960105896,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.48571428656578064,0.6377671957015991,0.5529412031173706,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6555819511413574},{"x":0.440336138010025,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.440336138010025,0.6377671957015991,0.4773109257221222,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.6377671957015991,0.43361344933509827,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6377671957015991},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6377671957015991},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3663865625858307,0.6377671957015991,0.42016807198524475,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.3042016923427582,0.6377671957015991,0.35798320174217224,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2992016923427582,0.6046389632225037,0.7007983374595642,0.6649572558403015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7672209143638611},{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اشارة","boundary":[0.45378151535987854,0.7672209143638611,0.5378151535987854,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7672209143638611},{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.44878151535987854,0.7602209143638611,0.5428151535987854,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"نی","boundary":[0.46890756487846375,0.8028503656387329,0.5277311205863953,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.7958503656387329,0.5327311205863953,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48067227005958557,0.8135392069816589,0.5210084319114685,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8065392069816589,0.5260084319114685,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4773109257221222,0.8289785981178284,0.5210084319114685,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8219785981178284,0.5260084319114685,0.8478551216125488],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/PkABlhFzZpACETVc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/hXQdAKAOHsgonopK.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/nVLAVlANMgBXNYpR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00022886802869684556,0.00011440073530634338,0.9985255984618884,0.9989775305609806]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.10332541912794113},{"x":0.534453809261322,"y":0.10095012187957764},{"x":0.5361344814300537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.462184876203537,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4605042040348053,0.10332541912794113,0.5361344814300537,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.10332541912794113},{"x":0.534453809261322,"y":0.10095012187957764},{"x":0.5361344814300537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.462184876203537,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.4555042040348053,0.09632541912794113,0.5411344814300537,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15201900899410248},{"x":0.48235294222831726,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.1472684144973755,0.5193277597427368,0.15201900899410248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15201900899410248},{"x":0.48235294222831726,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.14026841449737548,0.5243277597427368,0.15901900899410248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16864608228206635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱۸","boundary":[0.48739495873451233,0.1603325456380844,0.5109243988990784,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16864608228206635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.1533325456380844,0.5159243988990784,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5949580073356628,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.17695961892604828,0.6201680898666382,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5899159908294678,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.17695961892604828,0.5899159908294678,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5579832196235657,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.17695961892604828,0.5579832196235657,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.17695961892604828,0.5478991866111755,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.17695961892604828,0.4957983195781708,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.17695961892604828},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17695961892604828},{"x":0.45042017102241516,"y":0.1900237500667572},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.17695961892604828,0.45042017102241516,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4151260554790497,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.17695961892604828,0.4151260554790497,0.1900237500667572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.16995961892604827,0.6251680898666382,0.1970237500667572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5310924649238586,0.20427553355693817,0.5697479248046875,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.46554622054100037,0.20546318590641022,0.5260504484176636,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4605042040348053,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.4319327771663666,0.20546318590641022,0.4605042040348053,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6941176652908325,0.22565320134162903,0.7260504364967346,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6554622054100037,0.22565320134162903,0.6873949766159058,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6352941393852234,0.22565320134162903,0.6487395167350769,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24109263718128204},{"x":0.63193279504776,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.22565320134162903,0.6336134672164917,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.6000000238418579,0.22565320134162903,0.6268907785415649,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5932773351669312,0.22565320134162903,0.5966386795043945,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.5747899413108826,0.22565320134162903,0.5865546464920044,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.22565320134162903,0.5731092691421509,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.5378151535987854,0.22565320134162903,0.5663865804672241,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هورتون","boundary":[0.4941176474094391,0.22565320134162903,0.5310924649238586,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48739495873451233,0.22565320134162903,0.4907563030719757,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22565320134162903},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22565320134162903},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.46890756487846375,0.22565320134162903,0.48235294222831726,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22565320134162903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22565320134162903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24109263718128204},{"x":0.462184876203537,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.22565320134162903,0.46554622054100037,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.22565320134162903},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22565320134162903},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.4319327771663666,0.22565320134162903,0.45546218752861023,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24109263718128204},{"x":0.36974790692329407,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسکریمگور","boundary":[0.36974790692329407,0.22565320134162903,0.4252100884914398,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3630252182483673,0.22565320134162903,0.3680672347545624,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35798320174217224,"y":0.24109263718128204},{"x":0.32773110270500183,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مارک","boundary":[0.32773110270500183,0.22565320134162903,0.35798320174217224,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.22565320134162903},{"x":0.32268908619880676,"y":0.22565320134162903},{"x":0.32268908619880676,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3042016923427582,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.3042016923427582,0.22565320134162903,0.32268908619880676,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.22565320134162903,0.3025210201740265,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.24109263718128204},{"x":0.27394959330558777,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پری","boundary":[0.27394959330558777,0.22565320134162903,0.29579833149909973,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23990498483181},{"x":0.27394959330558777,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26894959330558776,0.19727553355693817,0.7310504364967346,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5579832196235657,0.24584323167800903,0.5915966629981995,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5260504484176636,0.24584323167800903,0.5512605309486389,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2600950002670288},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.46890756487846375,0.24584323167800903,0.5193277597427368,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903},{"x":0.462184876203537,"y":0.24584323167800903},{"x":0.462184876203537,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.4084033668041229,0.24584323167800903,0.462184876203537,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.23884323167800903,0.5965966629981995,0.2670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2624703049659729},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2624703049659729},{"x":0.19663865864276886,"y":0.275534451007843},{"x":0.1411764770746231,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Laurence","boundary":[0.1411764770746231,0.2624703049659729,0.19663865864276886,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843},{"x":0.20168067514896393,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.20168067514896393,0.2624703049659729,0.21344538033008575,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.2624703049659729},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2624703049659729},{"x":0.25882354378700256,"y":0.275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Moran","boundary":[0.2201680690050125,0.2624703049659729,0.25882354378700256,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2624703049659729},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2624703049659729},{"x":0.26218488812446594,"y":0.275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.26050421595573425,0.2624703049659729,0.26218488812446594,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2806722819805145,"y":0.275534451007843},{"x":0.2689075767993927,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.2689075767993927,0.2624703049659729,0.2806722819805145,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.2624703049659729},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2624703049659729},{"x":0.32773110270500183,"y":0.275534451007843},{"x":0.2873949706554413,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Robert","boundary":[0.2873949706554413,0.2624703049659729,0.32773110270500183,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2624703049659729},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2624703049659729},{"x":0.37142857909202576,"y":0.275534451007843},{"x":0.3310924470424652,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Horton","boundary":[0.3310924470424652,0.2624703049659729,0.37142857909202576,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3764705955982208,"y":0.275534451007843},{"x":0.37310925126075745,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.37310925126075745,0.2624703049659729,0.3764705955982208,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3949579894542694,"y":0.275534451007843},{"x":0.3831932842731476,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.3831932842731476,0.2624703049659729,0.3949579894542694,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4302521049976349,"y":0.275534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gray","boundary":[0.40168067812919617,0.2624703049659729,0.4302521049976349,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5042017102241516,"y":0.275534451007843},{"x":0.43529412150382996,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scrimgeour","boundary":[0.43529412150382996,0.2624703049659729,0.5042017102241516,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2624703049659729},{"x":0.507563054561615,"y":0.2624703049659729},{"x":0.507563054561615,"y":0.275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5058823823928833,0.2624703049659729,0.507563054561615,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.275534451007843},{"x":0.5126050710678101,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Marc","boundary":[0.5126050710678101,0.2624703049659729,0.5428571701049805,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2624703049659729},{"x":0.561344563961029,"y":0.2624703049659729},{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"D.","boundary":[0.5495798587799072,0.2624703049659729,0.561344563961029,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Perry","boundary":[0.5680672526359558,0.2624703049659729,0.5983193516731262,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6016806960105896,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5983193516731262,0.2624703049659729,0.6016806960105896,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.275534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Principles","boundary":[0.6084033846855164,0.2624703049659729,0.6689075827598572,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6756302714347839,0.2624703049659729,0.6890756487846375,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.275534451007843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biochemistry","boundary":[0.6924369931221008,0.2624703049659729,0.7663865685462952,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7731092572212219,"y":0.275534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7697479128837585,0.2624703049659729,0.7731092572212219,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2624703049659729},{"x":0.805042028427124,"y":0.2624703049659729},{"x":0.805042028427124,"y":0.275534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fifth","boundary":[0.7764706015586853,0.2624703049659729,0.805042028427124,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.2624703049659729},{"x":0.853781521320343,"y":0.2624703049659729},{"x":0.853781521320343,"y":0.275534451007843},{"x":0.8100840449333191,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Edition","boundary":[0.8100840449333191,0.2624703049659729,0.853781521320343,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.8554621934890747,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8554621934890747,0.2624703049659729,0.8571428656578064,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.1411764770746231,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1361764770746231,0.2554703049659729,0.8621428656578064,0.282534451007843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.275534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.275534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"London","boundary":[0.3815126121044159,0.275534451007843,0.4268907606601715,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.275534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.275534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4319327771663666,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4319327771663666,0.275534451007843,0.45378151535987854,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.275534451007843},{"x":0.48571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"New","boundary":[0.4571428596973419,0.275534451007843,0.48571428656578064,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.275534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.275534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"York","boundary":[0.4907563030719757,0.275534451007843,0.5159664154052734,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.275534451007843},{"x":0.5226891040802002,"y":0.275534451007843},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5210084319114685,0.275534451007843,0.5226891040802002,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28622329235076904},{"x":0.529411792755127,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pearson","boundary":[0.529411792755127,0.275534451007843,0.5747899413108826,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.275534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.275534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5764706134796143,0.275534451007843,0.5798319578170776,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.28622329235076904},{"x":0.583193302154541,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.583193302154541,0.275534451007843,0.6134454011917114,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.275534451007843,0.6168067455291748,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3765126121044159,0.268534451007843,0.6218067455291748,0.29322329235076905],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.3052256405353546,0.5630252361297607,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5176470875740051,0.3052256405353546,0.5210084319114685,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.48235294222831726,0.3052256405353546,0.5109243988990784,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.43697479367256165,0.3052256405353546,0.4756302535533905,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5680672526359558,0.32185274362564087,0.6000000238418579,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5462185144424438,0.32185274362564087,0.5647059082984924,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.32185274362564087,0.5394958257675171,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.49747899174690247,0.3206650912761688,0.529411792755127,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.3206650912761688,0.4941176474094391,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.3206650912761688,0.48235294222831726,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33610451221466064},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.43865546584129333,0.3206650912761688,0.4739495813846588,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4319327771663666,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفیعی","boundary":[0.4000000059604645,0.3206650912761688,0.4319327771663666,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3396674692630768,0.5865546464920044,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3527315855026245},{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3396674692630768,0.5529412031173706,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3527315855026245},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3396674692630768,0.5327731370925903,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3527315855026245},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.3396674692630768,0.5226891040802002,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3396674692630768,0.4605042040348053,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.35629454255104065,0.5647059082984924,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.35629454255104065,0.5361344814300537,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.35629454255104065,0.5058823823928833,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.35629454255104065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35629454255104065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.35629454255104065,0.49747899174690247,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.35629454255104065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3693586587905884},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.35629454255104065,0.47058823704719543,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3950000059604645,0.2982256405353546,0.6050000238418579,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3729216158390045,0.5445378422737122,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3729216158390045,0.5142857432365417,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3729216158390045,0.4941176474094391,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.37173396348953247,0.48739495873451233,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3871733844280243},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.36473396348953246,0.5495378422737122,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5008403658866882,0.3895486891269684,0.5445378422737122,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.38836103677749634,0.49747899174690247,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4026128351688385},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.38836103677749634,0.48403361439704895,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5798319578170776,0.4073634147644043,0.6084033846855164,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5462185144424438,0.4073634147644043,0.5731092691421509,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوجلدی","boundary":[0.5008403658866882,0.40617576241493225,0.5428571701049805,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4924369752407074,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.40617576241493225,0.49747899174690247,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.41923990845680237},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.42016807198524475,0.40617576241493225,0.4252100884914398,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4319327771663666,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4319327771663666,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4268907606601715,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.4268907606601715,0.40617576241493225,0.4319327771663666,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4302521049976349,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.4302521049976349,0.40617576241493225,0.45546218752861023,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.40617576241493225},{"x":0.462184876203537,"y":0.40617576241493225},{"x":0.462184876203537,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4571428596973419,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.4571428596973419,0.40617576241493225,0.462184876203537,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.40617576241493225,0.48571428656578064,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3966386616230011,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3966386616230011,0.40617576241493225,0.4151260554790497,0.41923990845680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3966386616230011,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3916386616230011,0.38136103677749633,0.6134033846855164,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6117647290229797,0.43586698174476624,0.63193279504776,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4477434754371643},{"x":0.578151285648346,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.43586698174476624,0.6067227125167847,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.43586698174476624,0.5714285969734192,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5092437267303467,0.43586698174476624,0.5445378422737122,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.43586698174476624,0.5042017102241516,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43865546584129333,0.43586698174476624,0.4722689092159271,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.43586698174476624},{"x":0.43361344933509827,"y":0.43586698174476624},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.43586698174476624,0.43361344933509827,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.43586698174476624},{"x":0.39159664511680603,"y":0.43586698174476624},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37142857909202576,0.43586698174476624,0.39159664511680603,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43586698174476624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.43586698174476624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.43586698174476624,0.36974790692329407,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3630672347545624,0.42886698174476623,0.63693279504776,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.6201680898666382,0.5356294512748718,0.6672269105911255,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۷","boundary":[0.6739495992660522,0.5356294512748718,0.6957983374595642,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.702521026134491,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۳۶۸","boundary":[0.702521026134491,0.5356294512748718,0.7344537973403931,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.5286294512748718,0.7394537973403931,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8588235378265381,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8588235378265381,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8302521109580994,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8302521109580994,0.46318289637565613,0.8588235378265381,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8201680779457092,0.46318289637565613,0.8235294222831726,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8151260614395142,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8033613562583923,0.46318289637565613,0.8151260614395142,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7983193397521973,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7596638798713684,0.4619952440261841,0.7983193397521973,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4750593900680542},{"x":0.756302535533905,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.4619952440261841,0.7596638798713684,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7126050591468811,0.4619952440261841,0.7361344695091248,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.6655462384223938,0.4619952440261841,0.7058823704719543,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.6420168280601501,0.4619952440261841,0.658823549747467,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6369748115539551,0.4619952440261841,0.6403361558914185,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6016806960105896,0.4619952440261841,0.6302521228790283,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5865546464920044,0.4619952440261841,0.5966386795043945,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47624704241752625},{"x":0.583193302154541,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.4619952440261841,0.5848739743232727,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4619952440261841},{"x":0.578151285648346,"y":0.4619952440261841},{"x":0.578151285648346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.5478991866111755,0.4619952440261841,0.578151285648346,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.4619952440261841,0.5462185144424438,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5378151535987854,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5310924649238586,0.4619952440261841,0.5378151535987854,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5260504484176636,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.48739495873451233,0.4619952440261841,0.5260504484176636,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4619952440261841},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4619952440261841},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47624704241752625},{"x":0.45042017102241516,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.45042017102241516,0.4619952440261841,0.48067227005958557,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47624704241752625},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.40168067812919617,0.4619952440261841,0.4453781545162201,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.3529411852359772,0.4619952440261841,0.3966386616230011,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3512605130672455,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3478991687297821,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3478991687297821,0.4619952440261841,0.3512605130672455,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4619952440261841},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4619952440261841},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.3042016923427582,0.4619952440261841,0.34117648005485535,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2991596758365631,"y":0.47624704241752625},{"x":0.27394959330558777,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.27394959330558777,0.4619952440261841,0.2991596758365631,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2689075767993927,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.2386554628610611,0.4619952440261841,0.2689075767993927,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4619952440261841,0.23529411852359772,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8302521109580994,"y":0.47980996966362},{"x":0.831932783126831,"y":0.490498811006546},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7815126180648804,0.4821852743625641,0.831932783126831,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.756302535533905,0.4821852743625641,0.7764706015586853,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.4821852743625641,0.7579832077026367,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8588235378265381,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.22693277418613433,0.4549952440261841,0.8638235378265381,0.4986864633560181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7109243869781494,0.48099762201309204,0.7344537973403931,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.48099762201309204,0.7092437148094177,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6655462384223938,0.48099762201309204,0.7008403539657593,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48099762201309204},{"x":0.658823549747467,"y":0.48099762201309204},{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.63193279504776,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.63193279504776,0.48099762201309204,0.658823549747467,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5966386795043945,0.48099762201309204,0.6268907785415649,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.48099762201309204,0.5932773351669312,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.561344563961029,0.48099762201309204,0.5848739743232727,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.48099762201309204},{"x":0.556302547454834,"y":0.48099762201309204},{"x":0.556302547454834,"y":0.49406176805496216},{"x":0.534453809261322,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.534453809261322,0.48099762201309204,0.556302547454834,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48099762201309204},{"x":0.529411792755127,"y":0.48099762201309204},{"x":0.529411792755127,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.48099762201309204,0.529411792755127,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49406176805496216},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.48067227005958557,0.48099762201309204,0.5193277597427368,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739495813846588,0.48099762201309204,0.4773109257221222,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.48099762201309204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48099762201309204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.49406176805496216},{"x":0.440336138010025,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.440336138010025,0.48099762201309204,0.46722689270973206,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43697479367256165,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.48099762201309204,0.43697479367256165,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7966386675834656,0.49881234765052795,0.8470588326454163,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7630252242088318,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7630252242088318,0.49881234765052795,0.7932773232460022,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.756302535533905,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.5,0.7596638798713684,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.510688841342926},{"x":0.43529412150382996,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43029412150382995,0.47399762201309203,0.8520588326454163,0.517688841342926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰۶۷","boundary":[0.707563042640686,0.4976246953010559,0.7344537973403931,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6907563209533691,0.49881234765052795,0.7042016983032227,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6857143044471741,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6857143044471741,0.49881234765052795,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926},{"x":0.653781533241272,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.653781533241272,0.49881234765052795,0.6789916157722473,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49881234765052795},{"x":0.653781533241272,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.49881234765052795,0.653781533241272,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6218487620353699,0.49881234765052795,0.6453781723976135,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5,0.6168067455291748,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7966386675834656,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7613445520401001,0.5166270732879639,0.7966386675834656,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.529691219329834},{"x":0.756302535533905,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.5166270732879639,0.7596638798713684,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7126050591468811,0.5166270732879639,0.7361344695091248,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.529691219329834},{"x":0.6857143044471741,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.5166270732879639,0.707563042640686,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6789916157722473,"y":0.529691219329834},{"x":0.6756302714347839,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.5166270732879639,0.6789916157722473,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6705882549285889,"y":0.529691219329834},{"x":0.6285714507102966,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6285714507102966,0.5166270732879639,0.6705882549285889,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.5166270732879639,0.6218487620353699,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.5166270732879639,0.5815126299858093,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5226891040802002,0.5166270732879639,0.5495798587799072,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5126050710678101,0.5166270732879639,0.5159664154052734,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۱۸","boundary":[0.48403361439704895,0.5166270732879639,0.5058823823928833,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.5166270732879639,0.48235294222831726,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7966386675834656,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7966386675834656,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.4906246953010559,0.8016386675834656,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7647058963775635,0.5356294512748718,0.7882353067398071,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.5356294512748718,0.7596638798713684,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5653206706047058},{"x":0.831932783126831,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.831932783126831,0.5522565245628357,0.8672268986701965,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7915966510772705,0.5522565245628357,0.8285714387893677,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7579832077026367,0.5522565245628357,0.7899159789085388,0.5653206706047058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.7193277478218079,0.5522565245628357,0.7361344695091248,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7143277478218079,0.5286294512748718,0.8722268986701965,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.570071280002594},{"x":0.8016806840896606,"y":0.570071280002594},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7596638798713684,0.570071280002594,0.8016806840896606,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.570071280002594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.570071280002594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.570071280002594,0.7596638798713684,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7142857313156128,0.570071280002594,0.7361344695091248,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.570071280002594},{"x":0.7092437148094177,"y":0.570071280002594},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6890756487846375,0.570071280002594,0.7092437148094177,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.570071280002594,0.6857143044471741,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".2012","boundary":[0.6453781723976135,0.570071280002594,0.6857143044471741,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6420168280601501,0.570071280002594,0.6470588445663452,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.570071280002594},{"x":0.5260504484176636,"y":0.570071280002594},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Principles","boundary":[0.4789915978908539,0.570071280002594,0.5260504484176636,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.5310924649238586,0.570071280002594,0.5411764979362488,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.570071280002594},{"x":0.605042040348053,"y":0.570071280002594},{"x":0.605042040348053,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"biochemistry","boundary":[0.5428571701049805,0.570071280002594,0.605042040348053,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.570071280002594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.570071280002594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6067227125167847,0.570071280002594,0.6117647290229797,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"5th","boundary":[0.6151260733604431,0.570071280002594,0.6252101063728333,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ed","boundary":[0.6336134672164917,0.570071280002594,0.6420168280601501,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7613445520401001,0.5878859758377075,0.8033613562583923,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6009501218795776},{"x":0.756302535533905,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.5878859758377075,0.7596638798713684,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.6907563209533691,0.5878859758377075,0.7361344695091248,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.5878859758377075,0.6907563209533691,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6521008610725403,0.5878859758377075,0.680672287940979,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"آی","boundary":[0.6352941393852234,0.5878859758377075,0.6470588445663452,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.6067227125167847,0.5878859758377075,0.6302521228790283,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.5878859758377075,0.605042040348053,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.5865546464920044,0.5878859758377075,0.5966386795043945,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.5878859758377075,0.5865546464920044,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.5546218752861023,0.5878859758377075,0.5798319578170776,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هورتون","boundary":[0.5176470875740051,0.5878859758377075,0.5495798587799072,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.5878859758377075,0.5159664154052734,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.4924369752407074,0.5878859758377075,0.507563054561615,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5878859758377075},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5878859758377075},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6009501218795776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.47058823704719543,0.5878859758377075,0.48739495873451233,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5878859758377075},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5878859758377075},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6009501218795776},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسکریمگور","boundary":[0.41680672764778137,0.5878859758377075,0.46554622054100037,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.5878859758377075,0.41680672764778137,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مارک","boundary":[0.3815126121044159,0.5878859758377075,0.40672269463539124,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.3613445460796356,0.5878859758377075,0.3764705955982208,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پری","boundary":[0.3462184965610504,0.5878859758377075,0.35966387391090393,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5878859758377075},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5878859758377075},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6009501218795776},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.5878859758377075,0.34117648005485535,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7596638798713684,0.6068883538246155,0.8033613562583923,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918},{"x":0.756302535533905,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6068883538246155,0.7596638798713684,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6974790096282959,0.6057007312774658,0.7361344695091248,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6941176652908325,0.6057007312774658,0.6974790096282959,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6672269105911255,0.6057007312774658,0.6890756487846375,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.6057007312774658,0.6655462384223938,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.6235154271125793,0.7932773232460022,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6365795731544495},{"x":0.756302535533905,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6235154271125793,0.7596638798713684,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7058823704719543,0.6235154271125793,0.7361344695091248,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.6756302714347839,0.6235154271125793,0.7042016983032227,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.570071280002594},{"x":0.8033613562583923,"y":0.570071280002594},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6365795731544495},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33449580788612365,0.563071280002594,0.8083613562583923,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.6425178050994873,0.7932773232460022,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6425178050994873,0.7579832077026367,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6591448783874512},{"x":0.826890766620636,"y":0.6579572558403015},{"x":0.826890766620636,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.6591448783874512,0.826890766620636,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7579832077026367,0.6591448783874512,0.7899159789085388,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6603325605392456,0.7579832077026367,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6413301825523376},{"x":0.826890766620636,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7496218633651733,0.6355178050994873,0.831890766620636,0.6756460971832275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.7109243869781494,0.6591448783874512,0.7361344695091248,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.6591448783874512,0.7092437148094177,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6689075827598572,0.6591448783874512,0.6991596817970276,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6554622054100037,0.6591448783874512,0.6638655662536621,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.6591448783874512,0.6487395167350769,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۶-","boundary":[0.6033613681793213,0.6591448783874512,0.6386554837226868,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5932773351669312,0.6591448783874512,0.5983193516731262,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.6591448783874512,0.5915966629981995,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6769596338272095},{"x":0.826890766620636,"y":0.675771951675415},{"x":0.826890766620636,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.6769596338272095,0.826890766620636,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.6769596338272095,0.7899159789085388,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6781472563743591,0.7579832077026367,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6935867071151733},{"x":0.826890766620636,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8285714387893677,"y":0.705463171005249},{"x":0.7949579954147339,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.6935867071151733,0.8285714387893677,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7899159789085388,"y":0.705463171005249},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.6935867071151733,0.7899159789085388,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.694774329662323},{"x":0.7579832077026367,"y":0.694774329662323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7066508531570435},{"x":0.756302535533905,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.694774329662323,0.7596638798713684,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.694774329662323},{"x":0.7361344695091248,"y":0.694774329662323},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.6890756487846375,0.694774329662323,0.7361344695091248,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.694774329662323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.694774329662323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.694774329662323,0.6873949766159058,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6773109436035156,"y":0.694774329662323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6285714507102966,0.6935867071151733,0.6773109436035156,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6935867071151733},{"x":0.63193279504776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.6935867071151733,0.63193279504776,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.5949580073356628,0.6935867071151733,0.6218487620353699,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5848739743232727,0.6935867071151733,0.5899159908294678,0.7066508531570435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6591448783874512},{"x":0.826890766620636,"y":0.6579572558403015},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.578193302154541,0.6521448783874512,0.8335714387893677,0.7136508531570435],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5630252361297607,"y":0.705463171005249},{"x":0.561344563961029,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.6971496343612671,0.5630252361297607,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6971496343612671},{"x":0.556302547454834,"y":0.6971496343612671},{"x":0.556302547454834,"y":0.705463171005249},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5243697762489319,0.6971496343612671,0.556302547454834,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7114014029502869},{"x":0.826890766620636,"y":0.7114014029502869},{"x":0.826890766620636,"y":0.724465548992157},{"x":0.7932773232460022,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.7114014029502869,0.826890766620636,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7899159789085388,"y":0.724465548992157},{"x":0.756302535533905,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.7114014029502869,0.7899159789085388,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7579832077026367,"y":0.724465548992157},{"x":0.7546218633651733,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7114014029502869,0.7579832077026367,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6991596817970276,0.7114014029502869,0.7344537973403931,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6672269105911255,0.7125890851020813,0.6941176652908325,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.63193279504776,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.63193279504776,0.7125890851020813,0.6605042219161987,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.7125890851020813,0.6285714507102966,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.7125890851020813,0.6184874176979065,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5680672526359558,0.7125890851020813,0.5899159908294678,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.7125890851020813,0.5630252361297607,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5126050710678101,0.7125890851020813,0.5529412031173706,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6971496343612671},{"x":0.826890766620636,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8285714387893677,"y":0.724465548992157},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.6901496343612671,0.8335714387893677,0.731465548992157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7304037809371948},{"x":0.826890766620636,"y":0.7304037809371948},{"x":0.826890766620636,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.7304037809371948,0.826890766620636,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7579832077026367,0.7315914630889893,0.7899159789085388,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7422803044319153},{"x":0.756302535533905,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7315914630889893,0.7596638798713684,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8201680779457092,0.7494061589241028,0.8369747996330261,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7966386675834656,0.7494061589241028,0.8184874057769775,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.756302535533905,0.7482185363769531,0.7882353067398071,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7496218633651733,0.7234037809371948,0.8419747996330261,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.7058823704719543,0.7482185363769531,0.7327731251716614,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6957983374595642,0.7482185363769531,0.6991596817970276,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6789916157722473,0.7482185363769531,0.6890756487846375,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6689075827598572,0.7482185363769531,0.6722689270973206,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"QP۵۱۴","boundary":[0.6168067455291748,0.7482185363769531,0.6554622054100037,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6571428775787354,0.7482185363769531,0.6605042219161987,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6621848940849304,0.7482185363769531,0.6655462384223938,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7779097557067871},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8201680779457092,0.7684085369110107,0.8369747996330261,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7932773232460022,0.7684085369110107,0.8184874057769775,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7630252242088318,0.7684085369110107,0.7882353067398071,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7684085369110107,0.7579832077026367,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.783847987651825},{"x":0.8722689151763916,"y":0.783847987651825},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8436974883079529,0.783847987651825,0.8722689151763916,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.8386554718017578,"y":0.783847987651825},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7831932902336121,0.783847987651825,0.8386554718017578,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7647058963775635,0.783847987651825,0.778151273727417,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7969121336936951},{"x":0.756302535533905,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.783847987651825,0.7596638798713684,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6118067455291748,0.7412185363769531,0.8772689151763916,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biochemistry","boundary":[0.6638655662536621,0.6413301825523376,0.7361344695091248,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6588655662536621,0.6343301825523376,0.7411344695091248,0.6602066464424133],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-Moran","boundary":[0.5882353186607361,0.6781472563743591,0.6285714507102966,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6302521228790283,0.6781472563743591,0.63193279504776,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Laurence","boundary":[0.6369748115539551,0.6781472563743591,0.6840336322784424,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6890756487846375,0.6781472563743591,0.7008403539657593,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.702521026134491,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.702521026134491,0.6781472563743591,0.7042016983032227,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1956","boundary":[0.7109243869781494,0.6781472563743591,0.7344537973403931,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.6711472563743591,0.7394537973403931,0.6946484751701355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7410926222801208},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.42352941632270813,0.7304037809371948,0.4588235318660736,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.4638655483722687,0.7304037809371948,0.5092437267303467,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.5159664154052734,0.7304037809371948,0.5714285969734192,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.7304037809371948,0.5731092691421509,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7422803044319153},{"x":0.578151285648346,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.578151285648346,0.7304037809371948,0.6201680898666382,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.6252101063728333,0.7304037809371948,0.6352941393852234,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.6403361558914185,0.7304037809371948,0.6957983374595642,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.7008403539657593,0.7304037809371948,0.7361344695091248,0.7422803044319153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4185294163227081,0.7234037809371948,0.7411344695091248,0.7492803044319153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۱۲/۰۵۱۲","boundary":[0.6773109436035156,0.7660332322120667,0.7361344695091248,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.7590332322120666,0.7411344695091248,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۶۲۹۵۶۶","boundary":[0.6840336322784424,0.783847987651825,0.7344537973403931,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.776847987651825,0.7394537973403931,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.8171021342277527,0.5495798587799072,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.815914511680603},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.815914511680603,0.5310924649238586,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.815914511680603},{"x":0.5042017102241516,"y":0.815914511680603},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8277909755706787},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.815914511680603,0.5042017102241516,0.8277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.815914511680603},{"x":0.5495798587799072,"y":0.815914511680603},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8289785981178284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.808914511680603,0.5545798587799072,0.8359785981178284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8301662802696228,0.5546218752861023,0.8408551216125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5714285969734192,"y":0.853919267654419},{"x":0.4268907606601715,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8408551216125488,0.5714285969734192,0.853919267654419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5731092691421509,"y":0.853919267654419},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8231662802696228,0.5781092691421509,0.860919267654419],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/PSYCZNRgCcwKWxoK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/uImjjZirYNckNSJm.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/amjHlUmKbHcIvvcQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00031360780191020803,0.0002850723088212364,0.9991922180612548,0.9996700904493944]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.24703088402748108},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24703088402748108},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27078384160995483},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"رم","boundary":[0.32268908619880676,0.24703088402748108,0.34285715222358704,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.24703088402748108},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24703088402748108},{"x":0.40336135029792786,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ح","boundary":[0.38823530077934265,0.24703088402748108,0.40336135029792786,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.24703088402748108},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24703088402748108},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.4151260554790497,0.24703088402748108,0.42352941632270813,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4605042040348053,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.4605042040348053,0.24703088402748108,0.4756302535533905,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24703088402748108},{"x":0.20336134731769562,"y":0.24703088402748108},{"x":0.20336134731769562,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.1915966421365738,0.24703088402748108,0.20336134731769562,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.24703088402748108},{"x":0.26386556029319763,"y":0.24703088402748108},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.2554621994495392,0.24703088402748108,0.26386556029319763,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.24003088402748107,0.4806302535533905,0.27778384160995484],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/dLWddlxAApnKpYtL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/ETfUWqUaBHaLsdTc.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/dgPFKraSSpGKivru.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/eXfPMizHPxcGQlkh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/HBouqoNNiOFHCxhg.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/qEYXvKviaJLHlzQj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006836381699858593,0.00016658956591137232,0.9984719299388533,0.998939446874016]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5428571701049805,0.14845605194568634,0.5882353186607361,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5361344814300537,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5361344814300537,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5008403658866882,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.5361344814300537,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.1472684144973755,0.4924369752407074,0.1627078354358673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.1472684144973755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1472684144973755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4453781545162201,0.1472684144973755,0.47058823704719543,0.1627078354358673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.1472684144973755},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.4117647111415863,0.1472684144973755,0.43865546584129333,0.1627078354358673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.16389548778533936},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4067647111415863,0.14026841449737548,0.5932353186607361,0.17089548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.19358669221401215},{"x":0.9042016863822937,"y":0.1947743445634842},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8689075708389282,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8705882430076599,0.19358669221401215,0.9042016863822937,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8638655543327332,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8621848821640015,"y":0.20783847570419312},{"x":0.848739504814148,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.848739504814148,0.19358669221401215,0.8621848821640015,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8403361439704895,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8403361439704895,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8352941274642944,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8369747996330261,0.19358669221401215,0.8403361439704895,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8302521109580994,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7899159789085388,0.1923990547657013,0.8302521109580994,0.20783847570419312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.1923990547657013},{"x":0.9042016863822937,"y":0.1947743445634842},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7849159789085388,0.1853990547657013,0.9092016863822937,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8151260614395142,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.2149643748998642,0.8436974883079529,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.2149643748998642},{"x":0.805042028427124,"y":0.2149643748998642},{"x":0.805042028427124,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7983193397521973,0.2149643748998642,0.805042028427124,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7546218633651733,0.2149643748998642,0.7932773232460022,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642},{"x":0.756302535533905,"y":0.2149643748998642},{"x":0.756302535533905,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7445378303527832,0.2149643748998642,0.756302535533905,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7226890921592712,0.2149643748998642,0.7327731251716614,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.6689075827598572,0.2149643748998642,0.7159664034843445,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23040379583835602},{"x":0.658823549747467,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.658823549747467,0.2149643748998642,0.6621848940849304,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6470588445663452,0.2149643748998642,0.6487395167350769,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8436974883079529,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8151260614395142,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.23634204268455505,0.8436974883079529,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8084033727645874,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7983193397521973,0.23634204268455505,0.8084033727645874,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7915966510772705,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7915966510772705,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7747899293899536,0.23634204268455505,0.7915966510772705,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7647058963775635,0.23634204268455505,0.7663865685462952,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۳","boundary":[0.7411764860153198,0.23634204268455505,0.7579832077026367,0.24940617382526398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6420588445663452,0.2079643748998642,0.8486974883079529,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8689075708389282,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8689075708389282,0.27909737825393677,0.9042016863822937,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8621848821640015,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8621848821640015,"y":0.29572445154190063},{"x":0.848739504814148,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.848739504814148,0.27909737825393677,0.8621848821640015,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8436974883079529,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8436974883079529,0.27909737825393677,0.8470588326454163,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8386554718017578,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8386554718017578,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7915966510772705,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7915966510772705,0.27909737825393677,0.8386554718017578,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.27909737825393677,0.7848739624023438,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7226890921592712,0.27909737825393677,0.7731092572212219,0.29572445154190063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7176890921592712,0.27209737825393676,0.9092016863822937,0.30272445154190064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.30166271328926086,0.8436974883079529,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7983193397521973,0.30166271328926086,0.8084033727645874,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدها","boundary":[0.7193277478218079,0.30166271328926086,0.7915966510772705,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527},{"x":0.707563042640686,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.30166271328926086,0.7126050591468811,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6470588445663452,0.30166271328926086,0.702521026134491,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6218487620353699,0.30166271328926086,0.6403361558914185,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5731092691421509,0.30166271328926086,0.6151260733604431,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5546218752861023,0.30166271328926086,0.5680672526359558,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.556302547454834,"y":0.30166271328926086},{"x":0.556302547454834,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5495798587799072,0.30166271328926086,0.556302547454834,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3171021342277527},{"x":0.529411792755127,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۱","boundary":[0.529411792755127,0.30166271328926086,0.5428571701049805,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8436974883079529,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8151260614395142,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.3230403661727905,0.8436974883079529,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7983193397521973,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7983193397521973,0.3230403661727905,0.8084033727645874,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7899159789085388,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.7478991746902466,0.3230403661727905,0.7899159789085388,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7310924530029297,0.3230403661727905,0.7428571581840515,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.729411780834198,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.3230403661727905,0.7344537973403931,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33847981691360474},{"x":0.680672287940979,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.680672287940979,0.3230403661727905,0.7226890921592712,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6571428775787354,0.3230403661727905,0.6756302714347839,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6285714507102966,0.32185274362564087,0.6554622054100037,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.32185274362564087,0.6184874176979065,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5647059082984924,0.32185274362564087,0.6067227125167847,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5546218752861023,0.32185274362564087,0.5579832196235657,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۳","boundary":[0.5243697762489319,0.32185274362564087,0.5478991866111755,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.3444180488586426,0.8436974883079529,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7983193397521973,0.3444180488586426,0.8084033727645874,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.7277311086654663,0.34323039650917053,0.7915966510772705,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6773109436035156,0.34323039650917053,0.7210084199905396,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6739495992660522,0.34323039650917053,0.6789916157722473,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۵","boundary":[0.6436975002288818,0.34323039650917053,0.6672269105911255,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8436974883079529,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.36579573154449463,0.8436974883079529,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3800475001335144},{"x":0.800000011920929,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.800000011920929,0.36579573154449463,0.8084033727645874,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7915966510772705,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.7428571581840515,0.3646080791950226,0.7915966510772705,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6941176652908325,0.3646080791950226,0.7361344695091248,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6890756487846375,0.3646080791950226,0.6941176652908325,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳۵","boundary":[0.6571428775787354,0.3646080791950226,0.6823529601097107,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8436974883079529,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4026128351688385},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.38361045718193054,0.8436974883079529,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8084033727645874,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7983193397521973,0.38361045718193054,0.8084033727645874,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7915966510772705,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوآنزیمها","boundary":[0.7361344695091248,0.38361045718193054,0.7915966510772705,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.38361045718193054,0.7277311086654663,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویتامین","boundary":[0.6739495992660522,0.38361045718193054,0.7193277478218079,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4026128351688385},{"x":0.658823549747467,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.38361045718193054,0.6689075827598572,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6521008610725403,0.38361045718193054,0.658823549747467,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۸۱","boundary":[0.6218487620353699,0.38361045718193054,0.6453781723976135,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.40855106711387634},{"x":0.8436974883079529,"y":0.40855106711387634},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.40855106711387634,0.8436974883079529,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7983193397521973,0.4073634147644043,0.8084033727645874,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4228028357028961},{"x":0.707563042640686,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.707563042640686,0.4073634147644043,0.7915966510772705,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646},{"x":0.702521026134491,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.702521026134491,0.4073634147644043,0.707563042640686,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۱۹","boundary":[0.6689075827598572,0.4073634147644043,0.6957983374595642,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8436974883079529,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.42874109745025635,0.8436974883079529,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7983193397521973,0.42874109745025635,0.8084033727645874,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7915966510772705,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیپیدها","boundary":[0.7495798468589783,0.42874109745025635,0.7915966510772705,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.42874109745025635,0.7428571581840515,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غشاها","boundary":[0.6974790096282959,0.42874109745025635,0.7310924530029297,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6924369931221008,0.42874109745025635,0.6957983374595642,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4418052136898041},{"x":0.658823549747467,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵۷","boundary":[0.658823549747467,0.42874109745025635,0.6857143044471741,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5193697762489319,0.29466271328926086,0.8486974883079529,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8689075708389282,0.47149643301963806,0.9042016863822937,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8621848821640015,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.8436974883079529,0.47149643301963806,0.8621848821640015,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8420168161392212,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8403361439704895,0.47149643301963806,0.8420168161392212,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7663865685462952,0.47149643301963806,0.8336134552955627,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546218633651733,0.47149643301963806,0.7596638798713684,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیوانرژتیک","boundary":[0.6739495992660522,0.47149643301963806,0.7478991746902466,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6689495992660522,0.46449643301963806,0.9092016863822937,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.49406176805496216,0.8436974883079529,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.49406176805496216},{"x":0.805042028427124,"y":0.49406176805496216},{"x":0.805042028427124,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7899159789085388,0.49406176805496216,0.805042028427124,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.49406176805496216,0.7831932902336121,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7344537973403931,0.49406176805496216,0.7462185025215149,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7142857313156128,0.49406176805496216,0.7226890921592712,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.6487395167350769,0.49406176805496216,0.707563042640686,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6453781723976135,0.49406176805496216,0.6487395167350769,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴۱۱","boundary":[0.6117647290229797,0.49406176805496216,0.6352941393852234,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8436974883079529,"y":0.529691219329834},{"x":0.8151260614395142,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5142517685890198,0.8436974883079529,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5142517685890198},{"x":0.805042028427124,"y":0.5142517685890198},{"x":0.805042028427124,"y":0.529691219329834},{"x":0.7899159789085388,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7899159789085388,0.5142517685890198,0.805042028427124,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.529691219329834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلیکولیز","boundary":[0.7327731251716614,0.5142517685890198,0.7815126180648804,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7277311086654663,0.5142517685890198,0.7310924530029297,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۵","boundary":[0.6941176652908325,0.5142517685890198,0.7193277478218079,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8436974883079529,"y":0.551068902015686},{"x":0.8151260614395142,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5356294512748718,0.8436974883079529,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8084033727645874,"y":0.551068902015686},{"x":0.7882353067398071,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.7882353067398071,0.5356294512748718,0.8084033727645874,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلوکونئوژنز","boundary":[0.7159664034843445,0.5356294512748718,0.7815126180648804,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.5356294512748718,0.7142857313156128,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6739495992660522,0.5356294512748718,0.7042016983032227,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنتوز","boundary":[0.6369748115539551,0.5356294512748718,0.6672269105911255,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فسفات","boundary":[0.5915966629981995,0.5356294512748718,0.6302521228790283,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.583193302154541,"y":0.5356294512748718},{"x":0.583193302154541,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5356294512748718,0.583193302154541,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.5159664154052734,0.5356294512748718,0.5731092691421509,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5356294512748718},{"x":0.507563054561615,"y":0.5356294512748718},{"x":0.507563054561615,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلیکوژن","boundary":[0.4588235318660736,0.5356294512748718,0.507563054561615,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5498812198638916},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.45210084319114685,0.5356294512748718,0.4571428596973419,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5498812198638916},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۹۵","boundary":[0.42016807198524475,0.5356294512748718,0.4470588266849518,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5570071339607239,0.8436974883079529,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳.","boundary":[0.7882353067398071,0.5570071339607239,0.8084033727645874,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"چرخۀ","boundary":[0.7462185025215149,0.5570071339607239,0.7815126180648804,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیتریک","boundary":[0.6907563209533691,0.5570071339607239,0.7411764860153198,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.570071280002594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.6605042219161987,0.5558194518089294,0.6840336322784424,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6554622054100037,"y":0.570071280002594},{"x":0.6521008610725403,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6521008610725403,0.5558194518089294,0.6554622054100037,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۳۵","boundary":[0.6184874176979065,0.5558194518089294,0.6453781723976135,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5783848166465759,0.8436974883079529,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.7882353067398071,0.5783848166465759,0.8084033727645874,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7478991746902466,0.5783848166465759,0.7815126180648804,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.6974790096282959,0.5783848166465759,0.7428571581840515,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.5783848166465759,0.6907563209533691,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.6504201889038086,0.5771971344947815,0.6789916157722473,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ATP","boundary":[0.6134454011917114,0.5771971344947815,0.6436975002288818,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.605042040348053,0.5771971344947815,0.6067227125167847,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۷۹","boundary":[0.5714285969734192,0.5771971344947815,0.5983193516731262,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.599762499332428},{"x":0.8436974883079529,"y":0.599762499332428},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.599762499332428,0.8436974883079529,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.599762499332428},{"x":0.8084033727645874,"y":0.599762499332428},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵.","boundary":[0.7882353067398071,0.599762499332428,0.8084033727645874,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7815126180648804,"y":0.599762499332428},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.7344537973403931,0.5985748171806335,0.7815126180648804,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6128265857696533},{"x":0.729411780834198,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.729411780834198,0.5985748171806335,0.7344537973403931,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۱۷","boundary":[0.6974790096282959,0.5985748171806335,0.7226890921592712,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6342042684555054},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.6199524998664856,0.8436974883079529,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۶.","boundary":[0.7899159789085388,0.6199524998664856,0.8084033727645874,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7243697643280029,0.6199524998664856,0.7831932902336121,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لیپید","boundary":[0.6907563209533691,0.6199524998664856,0.7176470756530762,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6840336322784424,0.6199524998664856,0.6873949766159058,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۶۳","boundary":[0.6521008610725403,0.6199524998664856,0.6773109436035156,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.6413301825523376,0.8436974883079529,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷.","boundary":[0.7882353067398071,0.6413301825523376,0.8084033727645874,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7243697643280029,0.6413301825523376,0.7815126180648804,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آمینواسید","boundary":[0.6621848940849304,0.6413301825523376,0.7176470756530762,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6413301825523376},{"x":0.658823549747467,"y":0.6413301825523376},{"x":0.658823549747467,"y":0.6555819511413574},{"x":0.653781533241272,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.653781533241272,0.6413301825523376,0.658823549747467,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۱۷","boundary":[0.6201680898666382,0.6413301825523376,0.6470588445663452,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.6638954877853394,0.8436974883079529,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸.","boundary":[0.7882353067398071,0.6638954877853394,0.8084033727645874,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7243697643280029,0.6627078652381897,0.7815126180648804,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوکلئوتیدها","boundary":[0.6487395167350769,0.6627078652381897,0.7176470756530762,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6453781723976135,0.6627078652381897,0.6487395167350769,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۶۵","boundary":[0.6117647290229797,0.6627078652381897,0.6386554837226868,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6769596338272095},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.48706176805496215,0.8486974883079529,0.6839596338272095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8689075708389282,0.705463171005249,0.9042016863822937,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.705463171005249},{"x":0.8621848821640015,"y":0.705463171005249},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.8336134552955627,0.705463171005249,0.8621848821640015,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.705463171005249},{"x":0.831932783126831,"y":0.705463171005249},{"x":0.831932783126831,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8285714387893677,0.705463171005249,0.831932783126831,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.705463171005249},{"x":0.8201680779457092,"y":0.705463171005249},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7798319458961487,0.705463171005249,0.8201680779457092,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.705463171005249},{"x":0.7731092572212219,"y":0.705463171005249},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7193277478218079,0.705463171005249,0.7731092572212219,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6672269105911255,0.705463171005249,0.7126050591468811,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6622269105911255,0.698463171005249,0.9092016863822937,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7280284762382507,0.8436974883079529,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۹.","boundary":[0.7899159789085388,0.7280284762382507,0.8084033727645874,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوکلئیک","boundary":[0.7378151416778564,0.7280284762382507,0.7815126180648804,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسیدها","boundary":[0.6890756487846375,0.7268408536911011,0.7310924530029297,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6840336322784424,0.7268408536911011,0.6890756487846375,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۹۵","boundary":[0.6521008610725403,0.7268408536911011,0.6773109436035156,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7482185363769531,0.8436974883079529,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7482185363769531},{"x":0.805042028427124,"y":0.7482185363769531},{"x":0.805042028427124,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰.","boundary":[0.7882353067398071,0.7482185363769531,0.805042028427124,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همانندسازی","boundary":[0.7126050591468811,0.7482185363769531,0.7815126180648804,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.7482185363769531,0.7092437148094177,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمیم","boundary":[0.6655462384223938,0.7482185363769531,0.6974790096282959,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7482185363769531},{"x":0.658823549747467,"y":0.7482185363769531},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.653781533241272,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7482185363769531,0.658823549747467,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترکیبی","boundary":[0.5932773351669312,0.7482185363769531,0.6470588445663452,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5512605309486389,0.7482185363769531,0.5865546464920044,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5327731370925903,0.7482185363769531,0.5361344814300537,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7624703049659729},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۳۵","boundary":[0.49915966391563416,0.7482185363769531,0.5260504484176636,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7850356101989746},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7695962190628052,0.8436974883079529,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7695962190628052},{"x":0.805042028427124,"y":0.7695962190628052},{"x":0.805042028427124,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۱.","boundary":[0.7882353067398071,0.7695962190628052,0.805042028427124,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونویسی","boundary":[0.7310924530029297,0.7695962190628052,0.7815126180648804,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.7695962190628052,0.7243697643280029,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6689075827598572,0.7684085369110107,0.7126050591468811,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.783847987651825},{"x":0.6285714507102966,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.6285714507102966,0.7684085369110107,0.6605042219161987,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6184874176979065,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6184874176979065,0.7684085369110107,0.6201680898666382,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.783847987651825},{"x":0.5848739743232727,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۷۹","boundary":[0.5848739743232727,0.7684085369110107,0.610084056854248,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7850356101989746},{"x":0.49915966391563416,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49415966391563415,0.7186532311439514,0.8486974883079529,0.7920356101989746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8436974883079529,"y":0.805225670337677},{"x":0.8151260614395142,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7909738421440125,0.8436974883079529,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.805225670337677},{"x":0.7882353067398071,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۲.","boundary":[0.7882353067398071,0.7909738421440125,0.8084033727645874,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7815126180648804,"y":0.805225670337677},{"x":0.7529411911964417,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7529411911964417,0.7909738421440125,0.7815126180648804,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.805225670337677},{"x":0.702521026134491,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.702521026134491,0.7909738421440125,0.7462185025215149,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6957983374595642,0.7909738421440125,0.6991596817970276,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۲۵","boundary":[0.6621848940849304,0.7909738421440125,0.6890756487846375,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.8123515248298645},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8123515248298645},{"x":0.9042016863822937,"y":0.826603353023529},{"x":0.8722689151763916,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.8722689151763916,0.8123515248298645,0.9042016863822937,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8689075708389282,"y":0.826603353023529},{"x":0.8655462265014648,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.8655462265014648,0.8123515248298645,0.8689075708389282,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8588235378265381,"y":0.826603353023529},{"x":0.8285714387893677,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۳۵","boundary":[0.8285714387893677,0.8123515248298645,0.8588235378265381,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8218487501144409,"y":0.826603353023529},{"x":0.8168067336082458,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8168067336082458,0.8123515248298645,0.8218487501144409,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8100840449333191,"y":0.826603353023529},{"x":0.7831932902336121,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۶۹","boundary":[0.7831932902336121,0.8123515248298645,0.8100840449333191,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7909738421440125},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7921615242958069},{"x":0.9042016863822937,"y":0.826603353023529},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6571848940849304,0.7839738421440124,0.9092016863822937,0.8336033530235291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8859857320785522},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.8776721954345703,0.507563054561615,0.8859857320785522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8859857320785522},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8706721954345703,0.512563054561615,0.8929857320785523],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/iPRsPjNBdhploRiq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/EYFZuOvjFOwpTzoX.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/VxCsnujYGtGGITeW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/lqbtikKdmZgsdJGW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/JjoGPcEdOVwROQni.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/cjHoxSQsKPSxhDZf.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014412824296149886,0.0002060838017497663,0.9988730315320632,0.9989380363251422]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19833728671073914},{"x":0.3781512677669525,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.3781512677669525,0.18289786577224731,0.43361344933509827,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.18052256107330322},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18171021342277527},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19714964926242828},{"x":0.32605043053627014,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.32605043053627014,0.18052256107330322,0.37142857909202576,0.19714964926242828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.18052256107330322},{"x":0.43361344933509827,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19833728671073914},{"x":0.32605043053627014,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32105043053627014,0.17352256107330322,0.43861344933509827,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6016806960105896,0.2375296950340271,0.6655462384223938,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5529412031173706,0.23871733248233795,0.5983193516731262,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5479412031173706,0.23171733248233795,0.6705462384223938,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2517814636230469},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزده","boundary":[0.0941176488995552,0.23871733248233795,0.1277310997247696,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2517814636230469},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0891176488995552,0.23171733248233795,0.1327310997247696,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6016806960105896,0.26603326201438904,0.6655462384223938,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.5243697762489319,0.26603326201438904,0.5966386795043945,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.26603326201438904,0.5210084319114685,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5109664154052734,0.25903326201438903,0.6705462384223938,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.264845609664917},{"x":0.16638655960559845,"y":0.26603326201438904},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2802850306034088},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.1277310997247696,0.264845609664917,0.16638655960559845,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.264845609664917},{"x":0.1260504275560379,"y":0.264845609664917},{"x":0.12436974793672562,"y":0.2802850306034088},{"x":0.09243697673082352,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویک","boundary":[0.0941176488995552,0.264845609664917,0.12436974793672562,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.264845609664917},{"x":0.16638655960559845,"y":0.26603326201438904},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2802850306034088},{"x":0.09243697673082352,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.0891176488995552,0.257845609664917,0.17138655960559845,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخنی","boundary":[0.6218487620353699,0.29334917664527893,0.6655462384223938,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6084033846855164,0.29334917664527893,0.6168067455291748,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6016806960105896,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5310924649238586,0.29334917664527893,0.6016806960105896,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5277311205863953,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5159664154052734,0.29334917664527893,0.5277311205863953,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5109664154052734,0.2863491766452789,0.6705462384223938,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.30878859758377075},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.13445378839969635,0.294536828994751,0.1747899204492569,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.294536828994751},{"x":0.13277311623096466,"y":0.294536828994751},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3076009452342987},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وهفت","boundary":[0.0941176488995552,0.294536828994751,0.13277311623096466,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.30878859758377075},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.0891176488995552,0.28753682899475097,0.1797899204492569,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3372921645641327},{"x":0.11428571492433548,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.11428571492433548,0.3242280185222626,0.15462185442447662,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3242280185222626},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3242280185222626},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3372921645641327},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ونه","boundary":[0.09243697673082352,0.3242280185222626,0.11260504275560379,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3372921645641327},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08743697673082351,0.31722801852226257,0.15962185442447663,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6235294342041016,0.3230403661727905,0.6655462384223938,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33847981691360474},{"x":0.605042040348053,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.605042040348053,0.3230403661727905,0.6168067455291748,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5579832196235657,0.32185274362564087,0.6000000238418579,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.529411792755127,0.32185274362564087,0.5546218752861023,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33847981691360474},{"x":0.489075630903244,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.489075630903244,0.32185274362564087,0.5226891040802002,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.32185274362564087},{"x":0.48235294222831726,"y":0.32185274362564087},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4756302535533905,0.32185274362564087,0.48235294222831726,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46890756487846375,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46890756487846375,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.43865546584129333,0.32185274362564087,0.46890756487846375,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.32185274362564087},{"x":0.440336138010025,"y":0.32185274362564087},{"x":0.440336138010025,"y":0.33847981691360474},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.40672269463539124,0.32185274362564087,0.440336138010025,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3372921645641327},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38655462861061096,0.3206650912761688,0.3966386616230011,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.3361344635486603,0.3206650912761688,0.3815126121044159,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.3206650912761688,0.3327731192111969,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36579573154449463},{"x":0.63193279504776,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.63193279504776,0.34916865825653076,0.6655462384223938,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.5882353186607361,0.34916865825653076,0.6268907785415649,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5529412031173706,0.34916865825653076,0.5815126299858093,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4773109257221222,0.34916865825653076,0.5462185144424438,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.34916865825653076,0.4722689092159271,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3260924470424652,0.3136650912761688,0.6705462384223938,0.3739833838939667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.36579573154449463},{"x":0.11764705926179886,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.11764705926179886,0.35391923785209656,0.1411764770746231,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.35391923785209656},{"x":0.11596638709306717,"y":0.35391923785209656},{"x":0.11596638709306717,"y":0.36579573154449463},{"x":0.1109243705868721,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1109243705868721,0.35391923785209656,0.11596638709306717,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.36579573154449463},{"x":0.09243697673082352,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.09243697673082352,0.35391923785209656,0.1109243705868721,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.36579573154449463},{"x":0.09243697673082352,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08743697673082351,0.34691923785209655,0.1461764770746231,0.37279573154449464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6268907785415649,0.37885984778404236,0.6655462384223938,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.5512605309486389,0.37885984778404236,0.6201680898666382,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.37885984778404236,0.5445378422737122,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5361764979362488,0.37185984778404235,0.6705462384223938,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.3824228048324585},{"x":0.14957983791828156,"y":0.38361045718193054},{"x":0.14957983791828156,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1277310997247696,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.1277310997247696,0.3824228048324585,0.14957983791828156,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.39429929852485657},{"x":0.09075630456209183,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسه","boundary":[0.09075630456209183,0.3824228048324585,0.12100840359926224,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.38123515248298645},{"x":0.14957983791828156,"y":0.38361045718193054},{"x":0.14957983791828156,"y":0.39429929852485657},{"x":0.09075630456209183,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.08575630456209182,0.37423515248298644,0.15457983791828156,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42161521315574646},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.40336135029792786,0.4073634147644043,0.43697479367256165,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3815126121044159,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3815126121044159,0.4073634147644043,0.3966386616230011,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4073634147644043},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4073634147644043},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36974790692329407,0.4073634147644043,0.37310925126075745,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3630252182483673,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.32268908619880676,0.40617576241493225,0.3630252182483673,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.40617576241493225},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31768908619880676,0.39917576241493224,0.44197479367256165,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.45961993932724},{"x":0.0957983210682869,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4679335057735443},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.09243697673082352,0.45961993932724,0.09747899323701859,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.45961993932724},{"x":0.0957983210682869,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4679335057735443},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.45261993932724,0.10247899323701859,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.49168646335601807},{"x":0.09243697673082352,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.09243697673082352,0.4821852743625641,0.09915966540575027,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.49168646335601807},{"x":0.09243697673082352,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.4751852743625641,0.10415966540575028,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.09243697673082352,0.5047506093978882,0.09915966540575027,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.4977506093978882,0.10415966540575028,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5546318292617798},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.09243697673082352,0.5475059151649475,0.09915966540575027,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5546318292617798},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.5405059151649475,0.10415966540575028,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5783848166465759},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.09075630456209183,0.5676959753036499,0.1109243705868721,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5783848166465759},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08575630456209182,0.5606959753036499,0.1159243705868721,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.5902612805366516,0.5495798587799072,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غشاها","boundary":[0.5042017102241516,0.5866983532905579,0.5378151535987854,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5985748171806335},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.5855106711387634,0.5025210380554199,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6033254265785217},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.49584036588668823,0.5785106711387634,0.5545798587799072,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5985748171806335},{"x":0.09243697673082352,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.09243697673082352,0.589073657989502,0.10924369841814041,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5985748171806335},{"x":0.09243697673082352,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.582073657989502,0.11424369841814042,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6211401224136353},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.0941176488995552,0.6116389632225037,0.10924369841814041,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6211401224136353},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6046389632225037,0.11424369841814042,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6330166459083557},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6318289637565613},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6425178050994873},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶","boundary":[0.0941176488995552,0.6330166459083557,0.10924369841814041,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6330166459083557},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6318289637565613},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6425178050994873},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6260166459083557,0.11424369841814042,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.6336134672164917,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6336134672164917,0.4346793293952942,0.6655462384223938,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.450118750333786},{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6184874176979065,0.4346793293952942,0.6268907785415649,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6117647290229797,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5714285969734192,0.4346793293952942,0.6117647290229797,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.5546218752861023,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5546218752861023,0.4346793293952942,0.5697479248046875,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5478991866111755,"y":0.450118750333786},{"x":0.5361344814300537,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5361344814300537,0.4346793293952942,0.5478991866111755,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5310924649238586,"y":0.450118750333786},{"x":0.47058823704719543,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.47058823704719543,0.43586698174476624,0.5310924649238586,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.43586698174476624},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43586698174476624},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.43586698174476624,0.46554622054100037,0.45130640268325806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4588655483722687,0.4276793293952942,0.6705462384223938,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45961993932724},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45961993932724},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6184874176979065,0.45961993932724,0.6386554837226868,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.45961993932724},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45961993932724},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.45961993932724,0.6151260733604431,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.45961993932724},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45961993932724},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.5529412031173706,0.45961993932724,0.6067227125167847,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45961993932724},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45961993932724},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5142857432365417,0.45961993932724,0.5462185144424438,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.45961993932724},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45961993932724},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.48403361439704895,0.45961993932724,0.5109243988990784,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.45961993932724},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45961993932724},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45210084319114685,0.45961993932724,0.4773109257221222,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45961993932724},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45961993932724},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.45961993932724,0.44873949885368347,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.4821852743625641,0.6386554837226868,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.610084056854248,0.4821852743625641,0.6218487620353699,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4821852743625641},{"x":0.605042040348053,"y":0.4821852743625641},{"x":0.605042040348053,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.5697479248046875,0.4821852743625641,0.605042040348053,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5193277597427368,0.4821852743625641,0.5630252361297607,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.4756302535533905,0.4821852743625641,0.5042017102241516,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4952494204044342},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.4821852743625641,0.4722689092159271,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6184874176979065,0.5023753046989441,0.6386554837226868,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5023753046989441,0.6151260733604431,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5178147554397583},{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.561344563961029,0.5023753046989441,0.6067227125167847,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.556302547454834,"y":0.5023753046989441},{"x":0.556302547454834,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5462185144424438,0.5023753046989441,0.556302547454834,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماکرومولکول","boundary":[0.4722689092159271,0.5035629272460938,0.5411764979362488,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4605042040348053,"y":0.519002377986908},{"x":0.4453781545162201,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4453781545162201,0.5035629272460938,0.4605042040348053,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43361344933509827,"y":0.519002377986908},{"x":0.4100840389728546,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4100840389728546,0.5035629272460938,0.43361344933509827,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40336135029792786,"y":0.519002377986908},{"x":0.35966387391090393,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلیمرند","boundary":[0.35966387391090393,0.5035629272460938,0.40336135029792786,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35630252957344055,"y":0.519002377986908},{"x":0.35462185740470886,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.5035629272460938,0.35630252957344055,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5380047559738159},{"x":0.605042040348053,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6033613681793213,0.5237529873847961,0.6184874176979065,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.5249406099319458,0.5966386795043945,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5260504484176636,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.5243697762489319,0.5249406099319458,0.5865546464920044,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.54038006067276},{"x":0.5176470875740051,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.5261282920837402,0.5260504484176636,0.54038006067276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.45961993932724},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6403361558914185,"y":0.54038006067276},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34962185740470886,0.45261993932724,0.6453361558914185,0.54738006067276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6067227125167847,0.5463182926177979,0.6184874176979065,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5463182926177979},{"x":0.605042040348053,"y":0.5463182926177979},{"x":0.605042040348053,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.5463182926177979,0.605042040348053,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.5731092691421509,0.5463182926177979,0.5932773351669312,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکاریدها","boundary":[0.5109243988990784,0.5451306700706482,0.5714285969734192,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5058823823928833,0.5451306700706482,0.5126050710678101,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6184874176979065,"y":0.58076012134552},{"x":0.610084056854248,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.610084056854248,0.5676959753036499,0.6184874176979065,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.58076012134552},{"x":0.6033613681793213,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.5676959753036499,0.6084033846855164,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5462185144424438,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوکلئیک","boundary":[0.5462185144424438,0.5676959753036499,0.5983193516731262,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5394958257675171,"y":0.58076012134552},{"x":0.49915966391563416,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسیدها","boundary":[0.49915966391563416,0.5676959753036499,0.5394958257675171,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5676959753036499},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5676959753036499},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.5676959753036499,0.49747899174690247,0.5795724391937256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4941176474094391,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4891176474094391,0.5381306700706482,0.6234874176979065,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.589073657989502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.589073657989502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.6117647290229797,0.589073657989502,0.6184874176979065,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6067227125167847,0.589073657989502,0.610084056854248,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"لیپیدها","boundary":[0.5579832196235657,0.589073657989502,0.6000000238418579,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.6104512810707092,0.6403361558914185,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6117647290229797,0.6104512810707092,0.6235294342041016,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انرژتیک","boundary":[0.5680672526359558,0.6104512810707092,0.6084033846855164,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.5226891040802002,0.6104512810707092,0.5512605309486389,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5058823823928833,0.6104512810707092,0.5193277597427368,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"ps","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.589073657989502},{"x":0.6403361558914185,"y":0.589073657989502},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5008823823928833,0.582073657989502,0.6453361558914185,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6067227125167847,0.6318289637565613,0.6184874176979065,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5932773351669312,0.6318289637565613,0.5983193516731262,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.5478991866111755,0.6318289637565613,0.5865546464920044,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.5008403658866882,0.6318289637565613,0.5411764979362488,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6472684144973755},{"x":0.489075630903244,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.6318289637565613,0.4941176474094391,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.45378151535987854,0.6318289637565613,0.48235294222831726,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6318289637565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6318289637565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.6318289637565613,0.44873949885368347,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6067227125167847,0.6532066464424133,0.6184874176979065,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.6532066464424133,0.6033613681793213,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.5226891040802002,0.6532066464424133,0.5932773351669312,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5109243988990784,0.6532066464424133,0.5176470875740051,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6900237798690796},{"x":0.610084056854248,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.610084056854248,0.6745843291282654,0.6184874176979065,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.6745843291282654,0.6067227125167847,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.5714285969734192,0.6745843291282654,0.5966386795043945,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.5310924649238586,0.6745843291282654,0.5647059082984924,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.6745843291282654,0.5243697762489319,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6900237798690796},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.46722689270973206,0.6745843291282654,0.5142857432365417,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.4285714328289032,0.6745843291282654,0.4605042040348053,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6745843291282654},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6745843291282654},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6900237798690796},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.40168067812919617,0.6745843291282654,0.42184874415397644,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیبس","boundary":[0.35798320174217224,0.6745843291282654,0.3949579894542694,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.2991596758365631,0.6745843291282654,0.3512605130672455,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6745843291282654},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6745843291282654},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6900237798690796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6745843291282654,0.29411765933036804,0.6900237798690796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6900237798690796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28743698716163635,0.6248289637565613,0.6234874176979065,0.6970237798690796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6117647290229797,0.6959620118141174,0.6184874176979065,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6067227125167847,0.6959620118141174,0.610084056854248,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5680672526359558,0.6959620118141174,0.6000000238418579,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6959620118141174},{"x":0.561344563961029,"y":0.6959620118141174},{"x":0.561344563961029,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5411764979362488,0.6959620118141174,0.561344563961029,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6959620118141174},{"x":0.534453809261322,"y":0.6959620118141174},{"x":0.534453809261322,"y":0.7114014029502869},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیبس","boundary":[0.49747899174690247,0.6959620118141174,0.534453809261322,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7114014029502869},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.6959620118141174,0.4907563030719757,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7114014029502869},{"x":0.440336138010025,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.440336138010025,0.6959620118141174,0.4789915978908539,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6959620118141174},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6959620118141174},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واکنشها","boundary":[0.3798319399356842,0.6959620118141174,0.43361344933509827,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7114014029502869},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.6959620118141174,0.3781512677669525,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7173396944999695,0.6403361558914185,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7327790856361389},{"x":0.610084056854248,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.610084056854248,0.7173396944999695,0.6218487620353699,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7185273170471191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7185273170471191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.5579832196235657,0.7185273170471191,0.610084056854248,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.7185273170471191,0.5478991866111755,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.5042017102241516,0.7185273170471191,0.534453809261322,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.7185273170471191,0.5008403658866882,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7410926222801208,0.6386554837226868,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.6134454011917114,0.7410926222801208,0.6201680898666382,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5815126299858093,0.7410926222801208,0.6067227125167847,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5428571701049805,0.7410926222801208,0.5680672526359558,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.754156768321991},{"x":0.4957983195781708,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.4957983195781708,0.7410926222801208,0.5361344814300537,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7410926222801208},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7410926222801208},{"x":0.48403361439704895,"y":0.754156768321991},{"x":0.45546218752861023,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.45546218752861023,0.7410926222801208,0.48403361439704895,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4470588266849518,"y":0.754156768321991},{"x":0.42016807198524475,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42016807198524475,0.7410926222801208,0.4470588266849518,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4151260554790497,"y":0.754156768321991},{"x":0.4117647111415863,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.7410926222801208,0.4151260554790497,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7624703049659729,0.6403361558914185,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7779097557067871},{"x":0.610084056854248,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.610084056854248,0.7624703049659729,0.6218487620353699,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5798319578170776,0.7624703049659729,0.6067227125167847,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.7624703049659729,0.5697479248046875,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروکاریوتی","boundary":[0.48403361439704895,0.7624703049659729,0.5428571701049805,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.7624703049659729,0.4789915978908539,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7624703049659729},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.4117647111415863,0.7624703049659729,0.46890756487846375,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.3495798408985138,0.7624703049659729,0.3983193337917328,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7624703049659729},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7624703049659729},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.7624703049659729,0.34117648005485535,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7850356101989746,0.6403361558914185,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.6117647290229797,0.7850356101989746,0.6201680898666382,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5798319578170776,0.7850356101989746,0.6067227125167847,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8016626834869385},{"x":0.556302547454834,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.556302547454834,0.7850356101989746,0.5731092691421509,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یوکاریوتی","boundary":[0.4907563030719757,0.7850356101989746,0.5428571701049805,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.7850356101989746,0.48571428656578064,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.4436974823474884,0.7850356101989746,0.4756302535533905,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7850356101989746},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7850356101989746},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8016626834869385},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41680672764778137,0.7850356101989746,0.43361344933509827,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7850356101989746},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7850356101989746},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.3529411852359772,0.7850356101989746,0.40504202246665955,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3311344635486603,0.6889620118141174,0.6453361558914185,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.605042040348053,0.8076009750366211,0.6184874176979065,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.8076009750366211,0.5966386795043945,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5529412031173706,0.8076009750366211,0.5865546464920044,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.8087885975837708,0.5512605309486389,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6067227125167847,0.8277909755706787,0.6184874176979065,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.8277909755706787,0.6033613681793213,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8420427441596985},{"x":0.561344563961029,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.561344563961029,0.8277909755706787,0.5932773351669312,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.826603353023529},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8432304263114929},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آندوپلاسمی","boundary":[0.48403361439704895,0.826603353023529,0.5546218752861023,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.826603353023529},{"x":0.4773109257221222,"y":0.826603353023529},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.826603353023529,0.4773109257221222,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.826603353023529},{"x":0.46554622054100037,"y":0.826603353023529},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.4252100884914398,0.826603353023529,0.46554622054100037,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.826603353023529},{"x":0.41680672764778137,"y":0.826603353023529},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8420427441596985},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلژی","boundary":[0.38655462861061096,0.826603353023529,0.41680672764778137,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.826603353023529},{"x":0.3815126121044159,"y":0.826603353023529},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.826603353023529,0.3815126121044159,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8646080493927002},{"x":0.610084056854248,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.610084056854248,0.8503562808036804,0.6184874176979065,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8646080493927002},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.8503562808036804,0.6084033846855164,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8646080493927002},{"x":0.529411792755127,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میتوکندری","boundary":[0.529411792755127,0.8491686582565308,0.5966386795043945,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.8491686582565308,0.5226891040802002,0.8634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8634204268455505},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلروپلاست","boundary":[0.4420168101787567,0.8491686582565308,0.5109243988990784,0.8634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8646080493927002},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3748319399356842,0.8006009750366211,0.6234874176979065,0.8716080493927002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6543943285942078},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6532066464424133},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6627078652381897},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.0941176488995552,0.6543943285942078,0.10924369841814041,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6543943285942078},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6532066464424133},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6627078652381897},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6473943285942078,0.11424369841814042,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7197149395942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7185273170471191},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7280284762382507},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.09243697673082352,0.7197149395942688,0.10924369841814041,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7197149395942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7185273170471191},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7280284762382507},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7127149395942688,0.11424369841814042,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7505938410758972},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵","boundary":[0.09243697673082352,0.7410926222801208,0.10924369841814041,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7505938410758972},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7340926222801208,0.11424369841814042,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7719715237617493},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.09243697673082352,0.7636579275131226,0.10924369841814041,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7719715237617493},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7566579275131226,0.11424369841814042,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.794536828994751},{"x":0.09243697673082352,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸","boundary":[0.09243697673082352,0.786223292350769,0.10924369841814041,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.794536828994751},{"x":0.09243697673082352,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.779223292350769,0.11424369841814042,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8076009750366211},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8064132928848267},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8171021342277527},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.09243697673082352,0.8076009750366211,0.10756302624940872,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8076009750366211},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8064132928848267},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8171021342277527},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8006009750366211,0.11256302624940873,0.8241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8420427441596985},{"x":0.09075630456209183,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.09075630456209183,0.8254156708717346,0.10756302624940872,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8420427441596985},{"x":0.09075630456209183,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08575630456209182,0.8184156708717346,0.11256302624940873,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8503562808036804},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8491686582565308},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8586698174476624},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.09243697673082352,0.8503562808036804,0.10924369841814041,0.8586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8503562808036804},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8491686582565308},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8586698174476624},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8433562808036804,0.11424369841814042,0.8656698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8871734142303467},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.4907563030719757,0.8800475001335144,0.5008403658866882,0.8871734142303467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8871734142303467},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8730475001335144,0.5058403658866882,0.8941734142303467],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/FeyZKlviukhmVEGW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/OjpJpZJBkbmlrZtc.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/bpqWayiGMISUUZxe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005480545328444793,0.00011863225804655115,0.9984747545979604,0.9989464994060173]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.10807600617408752},{"x":0.3495798408985138,"y":0.10688836127519608},{"x":0.3495798408985138,"y":0.11638955026865005},{"x":0.3327731192111969,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.3327731192111969,0.10807600617408752,0.3495798408985138,0.11638955026865005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.10807600617408752},{"x":0.3495798408985138,"y":0.10688836127519608},{"x":0.3495798408985138,"y":0.11638955026865005},{"x":0.3327731192111969,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.10107600617408752,0.3545798408985138,0.12338955026865006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3512605130672455,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3512605130672455,"y":0.13657957315444946},{"x":0.3327731192111969,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.3310924470424652,0.12826603651046753,0.3512605130672455,0.13657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3512605130672455,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3512605130672455,"y":0.13657957315444946},{"x":0.3327731192111969,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.12126603651046752,0.3562605130672455,0.14357957315444947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.12114014476537704},{"x":0.848739504814148,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.848739504814148,0.10688836127519608,0.8554621934890747,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8470588326454163,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8470588326454163,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8436974883079529,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8436974883079529,0.10688836127519608,0.8470588326454163,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8369747996330261,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8369747996330261,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8016806840896606,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزیکول","boundary":[0.8016806840896606,0.10688836127519608,0.8369747996330261,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7932773232460022,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7932773232460022,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7747899293899536,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7747899293899536,0.10688836127519608,0.7932773232460022,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7630252242088318,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7630252242088318,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7176470756530762,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصص","boundary":[0.7176470756530762,0.10688836127519608,0.7630252242088318,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.12114014476537704},{"x":0.6890756487846375,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6890756487846375,0.10688836127519608,0.7142857313156128,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.10688836127519608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.10688836127519608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.12114014476537704},{"x":0.6823529601097107,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.10688836127519608,0.6857143044471741,0.12114014476537704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.12114014476537704},{"x":0.6823529601097107,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6773529601097107,0.09988836127519607,0.8604621934890747,0.12814014476537705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.12707838416099548},{"x":0.853781521320343,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8554621934890747,"y":0.1401425153017044},{"x":0.8504201769828796,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8504201769828796,0.12707838416099548,0.8554621934890747,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8403361439704895,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1401425153017044},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.12707838416099548,0.8403361439704895,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8302521109580994,"y":0.12589073181152344},{"x":0.831932783126831,"y":0.14133016765117645},{"x":0.7915966510772705,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسکلت","boundary":[0.7899159789085388,0.12707838416099548,0.831932783126831,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7831932902336121,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.14133016765117645},{"x":0.75126051902771,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.75126051902771,0.12707838416099548,0.7848739624023438,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7462185025215149,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.12826603651046753,0.7462185025215149,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8773109316825867,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8773109316825867,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8655462265014648,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8655462265014648,0.1496437042951584,0.8773109316825867,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8571428656578064,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8504201769828796,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.8504201769828796,0.1496437042951584,0.8571428656578064,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8436974883079529,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8436974883079529,"y":0.16389548778533936},{"x":0.800000011920929,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.800000011920929,0.1496437042951584,0.8436974883079529,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7831932902336121,0.15083135664463043,0.7915966510772705,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7764706015586853,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7495798468589783,0.15083135664463043,0.7764706015586853,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.7126050591468811,0.15083135664463043,0.7378151416778564,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1650831401348114},{"x":0.707563042640686,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.15083135664463043,0.7126050591468811,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8773109316825867,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8773109316825867,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8672268986701965,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8672268986701965,0.1722090244293213,0.8773109316825867,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8621848821640015,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8621848821640015,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8352941274642944,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.8352941274642944,0.1722090244293213,0.8621848821640015,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8336134552955627,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.7848739624023438,0.1722090244293213,0.8336134552955627,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7462185025215149,0.1722090244293213,0.7747899293899536,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.7126050591468811,0.1722090244293213,0.7378151416778564,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7109243869781494,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6773109436035156,0.1722090244293213,0.7109243869781494,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6689075827598572,0.1722090244293213,0.6789916157722473,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6302521228790283,0.1722090244293213,0.658823549747467,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.1722090244293213,0.6285714507102966,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8789916038513184,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8403361439704895,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8403361439704895,0.1947743445634842,0.8789916038513184,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8369747996330261,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8336134552955627,0.1947743445634842,0.8369747996330261,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8285714387893677,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.7647058963775635,0.1947743445634842,0.8285714387893677,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7344537973403931,0.1947743445634842,0.7579832077026367,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.6705882549285889,0.1947743445634842,0.7277311086654663,0.20902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8789916038513184,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8789916038513184,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6185294342041016,0.11889073181152343,0.8839916038513184,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3327731192111969,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.3327731192111969,0.15083135664463043,0.3495798408985138,0.15914489328861237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3327731192111969,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.14383135664463043,0.3545798408985138,0.16614489328861237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.3327731192111969,0.1722090244293213,0.3478991687297821,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.16520902442932128,0.3528991687297821,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۹","boundary":[0.3327731192111969,0.19596199691295624,0.3478991687297821,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.18896199691295623,0.3528991687297821,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.3327731192111969,0.22327791154384613,0.3495798408985138,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.21627791154384612,0.3545798408985138,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.3512605130672455,"y":0.255344420671463},{"x":0.3327731192111969,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.3327731192111969,0.24584323167800903,0.3512605130672455,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.3512605130672455,"y":0.255344420671463},{"x":0.3327731192111969,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.23884323167800903,0.3562605130672455,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.3327731192111969,0.2672209143638611,0.3495798408985138,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.2602209143638611,0.3545798408985138,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.3327731192111969,0.29097387194633484,0.3495798408985138,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.28397387194633483,0.3545798408985138,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۹","boundary":[0.3327731192111969,0.3123515546321869,0.3478991687297821,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.3053515546321869,0.3528991687297821,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۱","boundary":[0.3327731192111969,0.3325415551662445,0.3478991687297821,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.3255415551662445,0.3528991687297821,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.3327731192111969,0.35391923785209656,0.3495798408985138,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.34691923785209655,0.3545798408985138,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.3327731192111969,0.37648457288742065,0.3495798408985138,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.36948457288742065,0.3545798408985138,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.3327731192111969,0.39904987812042236,0.3495798408985138,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.39204987812042236,0.3545798408985138,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.22090260684490204},{"x":0.9042016863822937,"y":0.22209025919437408},{"x":0.902521014213562,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8722689151763916,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8722689151763916,0.22090260684490204,0.902521014213562,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8655462265014648,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8638655543327332,"y":0.23634204268455505},{"x":0.853781521320343,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.853781521320343,0.22090260684490204,0.8638655543327332,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8470588326454163,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.23634204268455505},{"x":0.831932783126831,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.831932783126831,0.2197149693965912,0.8470588326454163,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8285714387893677,"y":0.235154390335083},{"x":0.8218487501144409,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8235294222831726,0.2197149693965912,0.8285714387893677,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2197149693965912},{"x":0.9042016863822937,"y":0.22209025919437408},{"x":0.902521014213562,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8218487501144409,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8185294222831726,0.21271496939659118,0.907521014213562,0.2445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.244655579328537},{"x":0.875630259513855,"y":0.244655579328537},{"x":0.875630259513855,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8689075708389282,0.244655579328537,0.875630259513855,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.244655579328537},{"x":0.8588235378265381,"y":0.244655579328537},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8504201769828796,0.244655579328537,0.8588235378265381,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.244655579328537},{"x":0.8436974883079529,"y":0.244655579328537},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2600950002670288},{"x":0.805042028427124,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مولکول","boundary":[0.805042028427124,0.244655579328537,0.8436974883079529,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.244655579328537},{"x":0.7966386675834656,"y":0.244655579328537},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7815126180648804,0.244655579328537,0.7966386675834656,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.244655579328537},{"x":0.7731092572212219,"y":0.244655579328537},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.7445378303527832,0.244655579328537,0.7731092572212219,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.244655579328537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7058823704719543,0.244655579328537,0.7327731251716614,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.244655579328537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.244655579328537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.244655579328537,0.7042016983032227,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.264845609664917},{"x":0.875630259513855,"y":0.264845609664917},{"x":0.875630259513855,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.264845609664917,0.875630259513855,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.264845609664917},{"x":0.8605042099952698,"y":0.264845609664917},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2802850306034088},{"x":0.848739504814148,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.848739504814148,0.264845609664917,0.8605042099952698,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.264845609664917},{"x":0.8436974883079529,"y":0.264845609664917},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7949579954147339,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.7949579954147339,0.264845609664917,0.8436974883079529,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.264845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدروژنی","boundary":[0.7310924530029297,0.26603326201438904,0.7831932902336121,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28147268295288086},{"x":0.707563042640686,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.707563042640686,0.26603326201438904,0.7193277478218079,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6873949766159058,0.26603326201438904,0.6991596817970276,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6823529601097107,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.26603326201438904,0.6823529601097107,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.28859856724739075},{"x":0.875630259513855,"y":0.28859856724739075},{"x":0.875630259513855,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.28859856724739075,0.875630259513855,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8588235378265381,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3028503656387329},{"x":0.848739504814148,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.848739504814148,0.28859856724739075,0.8588235378265381,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8453781604766846,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.8302521109580994,0.28859856724739075,0.8453781604766846,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8218487501144409,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8100840449333191,0.28859856724739075,0.8218487501144409,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7915966510772705,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7915966510772705,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حلال","boundary":[0.7697479128837585,0.28859856724739075,0.7915966510772705,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.7378151416778564,0.28859856724739075,0.7529411911964417,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7008403539657593,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7008403539657593,0.28859856724739075,0.7260504364967346,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6890756487846375,0.28859856724739075,0.6957983374595642,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8554621934890747,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8554621934890747,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8420168161392212,0.30878859758377075,0.8554621934890747,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8336134552955627,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.30878859758377075,0.8336134552955627,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8235294222831726,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7747899293899536,0.30878859758377075,0.8235294222831726,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یونی","boundary":[0.7428571581840515,0.30878859758377075,0.7680672407150269,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.30878859758377075,0.7361344695091248,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.6924369931221008,0.30878859758377075,0.7243697643280029,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.3099762499332428,0.6857143044471741,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6487395167350769,0.3099762499332428,0.6655462384223938,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6218487620353699,0.3099762499332428,0.6420168280601501,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5983193516731262,0.3099762499332428,0.6151260733604431,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5680672526359558,0.3099762499332428,0.5966386795043945,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3254156708717346},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.3099762499332428,0.5680672526359558,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.244655579328537},{"x":0.875630259513855,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3254156708717346},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.556344563961029,0.23765557932853698,0.8823109316825867,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8420168161392212,0.33135393261909485,0.853781521320343,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8403361439704895,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.33135393261909485,0.8403361439704895,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8302521109580994,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غلظتهای","boundary":[0.7697479128837585,0.3325415551662445,0.8302521109580994,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7630252242088318,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.7260504364967346,0.3325415551662445,0.7630252242088318,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.3325415551662445,0.7193277478218079,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6773109436035156,0.3325415551662445,0.7092437148094177,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.3325415551662445,0.6739495992660522,0.34679335355758667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6655882549285889,0.32435393261909484,0.858781521320343,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3527315855026245},{"x":0.853781521320343,"y":0.3527315855026245},{"x":0.853781521320343,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8453781604766846,0.3527315855026245,0.853781521320343,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8436974883079529,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8403361439704895,0.35391923785209656,0.8436974883079529,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.8067227005958557,0.35391923785209656,0.8336134552955627,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8016806840896606,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسمزی","boundary":[0.7596638798713684,0.35391923785209656,0.8016806840896606,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.35391923785209656,0.7546218633651733,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.3752969205379486},{"x":0.875630259513855,"y":0.3752969205379486},{"x":0.875630259513855,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8672268986701965,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.3752969205379486,0.875630259513855,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8605042099952698,"y":0.39073634147644043},{"x":0.848739504814148,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.848739504814148,0.3752969205379486,0.8605042099952698,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8436974883079529,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7983193397521973,0.3752969205379486,0.8436974883079529,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناقطبی","boundary":[0.7546218633651733,0.3752969205379486,0.7899159789085388,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7277311086654663,0.3752969205379486,0.7428571581840515,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7092437148094177,0.3752969205379486,0.7260504364967346,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39073634147644043},{"x":0.658823549747467,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامحلول","boundary":[0.658823549747467,0.3752969205379486,0.6974790096282959,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6386554837226868,0.3752969205379486,0.6504201889038086,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.3752969205379486,0.6369748115539551,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8773109316825867,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8773109316825867,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8655462265014648,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8655462265014648,0.39667457342147827,0.8773109316825867,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8571428656578064,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8571428656578064,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8504201769828796,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8504201769828796,0.39667457342147827,0.8571428656578064,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8436974883079529,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8436974883079529,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8201680779457092,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.8201680779457092,0.39667457342147827,0.8436974883079529,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8151260614395142,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8151260614395142,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنشهای","boundary":[0.7630252242088318,0.3978622257709503,0.8151260614395142,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3978622257709503},{"x":0.75126051902771,"y":0.3978622257709503},{"x":0.75126051902771,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7327731251716614,0.3978622257709503,0.75126051902771,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3978622257709503},{"x":0.729411780834198,"y":0.3978622257709503},{"x":0.729411780834198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کووالانسی","boundary":[0.6756302714347839,0.3978622257709503,0.729411780834198,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.39904987812042236,0.6705882549285889,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3527315855026245},{"x":0.8773109316825867,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6252521228790283,0.34691923785209655,0.8823109316825867,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4180522561073303},{"x":0.853781521320343,"y":0.4180522561073303},{"x":0.853781521320343,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8436974883079529,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8436974883079529,0.4180522561073303,0.853781521320343,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8336134552955627,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8302521109580994,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.4180522561073303,0.8336134552955627,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8218487501144409,"y":0.43349167704582214},{"x":0.800000011920929,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.800000011920929,0.4180522561073303,0.8218487501144409,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7949579954147339,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7949579954147339,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7731092572212219,0.41923990845680237,0.7949579954147339,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7445378303527832,0.41923990845680237,0.7613445520401001,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بار-","boundary":[0.7109243869781494,0.41923990845680237,0.7310924530029297,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6957983374595642,0.41923990845680237,0.7058823704719543,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.41923990845680237,0.6941176652908325,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4394299387931824},{"x":0.853781521320343,"y":0.4394299387931824},{"x":0.853781521320343,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8420168161392212,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8420168161392212,0.4394299387931824,0.853781521320343,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8403361439704895,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8369747996330261,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.4394299387931824,0.8403361439704895,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8302521109580994,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.7747899293899536,0.4406175911426544,0.8302521109580994,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیدروژنی","boundary":[0.7109243869781494,0.4406175911426544,0.7697479128837585,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.4406175911426544,0.707563042640686,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8554621934890747,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8554621934890747,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8470588326454163,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8470588326454163,0.46080759167671204,0.8554621934890747,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8453781604766846,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8453781604766846,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8403361439704895,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8403361439704895,0.46080759167671204,0.8453781604766846,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.7865546345710754,0.46080759167671204,0.8336134552955627,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واندروالسی","boundary":[0.7210084199905396,0.46080759167671204,0.7798319458961487,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7092437148094177,0.46080759167671204,0.7159664034843445,0.47624704241752625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8571428656578064,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6840756487846374,0.41223990845680236,0.8621428656578064,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5},{"x":0.848739504814148,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.848739504814148,0.4821852743625641,0.8554621934890747,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8436974883079529,0.4821852743625641,0.8470588326454163,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.8117647171020508,0.4821852743625641,0.8369747996330261,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7865546345710754,0.4821852743625641,0.8084033727645874,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7529411911964417,0.4821852743625641,0.7764706015586853,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7277311086654663,0.4821852743625641,0.7462185025215149,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گریز","boundary":[0.7008403539657593,0.4821852743625641,0.7260504364967346,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.4821852743625641,0.6974790096282959,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8773109316825867,"y":0.519002377986908},{"x":0.8655462265014648,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8655462265014648,0.5035629272460938,0.8773109316825867,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8588235378265381,"y":0.519002377986908},{"x":0.8504201769828796,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.8504201769828796,0.5035629272460938,0.8588235378265381,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8470588326454163,"y":0.519002377986908},{"x":0.8302521109580994,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.8302521109580994,0.5035629272460938,0.8470588326454163,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8235294222831726,"y":0.519002377986908},{"x":0.7697479128837585,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوکلئوفیل","boundary":[0.7697479128837585,0.5035629272460938,0.8235294222831726,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7579832077026367,"y":0.519002377986908},{"x":0.729411780834198,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.729411780834198,0.5035629272460938,0.7579832077026367,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.519002377986908},{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.5035629272460938,0.729411780834198,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5237529873847961},{"x":0.875630259513855,"y":0.5237529873847961},{"x":0.875630259513855,"y":0.54038006067276},{"x":0.8672268986701965,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.5237529873847961,0.875630259513855,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.8504201769828796,0.5237529873847961,0.8588235378265381,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یونیزاسیون","boundary":[0.7798319458961487,0.5249406099319458,0.8453781604766846,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5415676832199097},{"x":0.756302535533905,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.756302535533905,0.5249406099319458,0.7747899293899536,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7462185025215149,0.5249406099319458,0.7529411911964417,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5486935973167419},{"x":0.875630259513855,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8655462265014648,0.5486935973167419,0.8773109316825867,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5617577433586121},{"x":0.848739504814148,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.848739504814148,0.5486935973167419,0.8588235378265381,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.8117647171020508,0.5498812198638916,0.8453781604766846,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"pH","boundary":[0.7815126180648804,0.5498812198638916,0.7949579954147339,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.551068902015686},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.7630252242088318,0.551068902015686,0.7815126180648804,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۹.۲","boundary":[0.8554621934890747,0.5712589025497437,0.8773109316825867,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8504201769828796,0.5712589025497437,0.8521008491516113,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.8184874057769775,0.5712589025497437,0.8436974883079529,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5843230485916138},{"x":0.778151273727417,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.778151273727417,0.5712589025497437,0.8117647171020508,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسیدی","boundary":[0.7260504364967346,0.5712589025497437,0.7663865685462952,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسیدهای","boundary":[0.6638655662536621,0.5712589025497437,0.7159664034843445,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضعیف","boundary":[0.6268907785415649,0.5712589025497437,0.6571428775787354,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5724465847015381,0.6184874176979065,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.5938242077827454,0.8789916038513184,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.8369747996330261,0.5938242077827454,0.8605042099952698,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6092636585235596},{"x":0.800000011920929,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محلول","boundary":[0.800000011920929,0.5938242077827454,0.8352941274642944,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7747899293899536,0.5938242077827454,0.7915966510772705,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافری","boundary":[0.7361344695091248,0.5938242077827454,0.7647058963775635,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7109243869781494,0.5938242077827454,0.7260504364967346,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6857143044471741,0.5938242077827454,0.7058823704719543,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6092636585235596},{"x":0.63193279504776,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.63193279504776,0.5938242077827454,0.6773109436035156,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"pH","boundary":[0.6084033846855164,0.5938242077827454,0.6201680898666382,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596},{"x":0.561344563961029,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.561344563961029,0.5938242077827454,0.6033613681793213,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5394958257675171,0.5938242077827454,0.5495798587799072,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6092636585235596},{"x":0.507563054561615,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.507563054561615,0.5938242077827454,0.5310924649238586,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.5938242077827454,0.5042017102241516,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6270784139633179},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8369747996330261,0.6175771951675415,0.8789916038513184,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8352941274642944,0.6175771951675415,0.8386554718017578,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8789916038513184,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49584036588668823,0.4751852743625641,0.8839916038513184,0.6352660365104675],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3495798408985138,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3344537913799286,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.3327731192111969,0.41923990845680237,0.3495798408985138,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3495798408985138,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3344537913799286,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.41223990845680236,0.3545798408985138,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3478991687297821,"y":0.450118750333786},{"x":0.3344537913799286,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.3327731192111969,0.4418052136898041,0.3478991687297821,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3478991687297821,"y":0.450118750333786},{"x":0.3344537913799286,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.43480521368980407,0.3528991687297821,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3495798408985138,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3327731192111969,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۷","boundary":[0.3327731192111969,0.46080759167671204,0.3495798408985138,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3495798408985138,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3327731192111969,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.45380759167671203,0.3545798408985138,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3478991687297821,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3327731192111969,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.3327731192111969,0.48337292671203613,0.3495798408985138,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3478991687297821,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3327731192111969,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.4763729267120361,0.3545798408985138,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.3310924470424652,0.5035629272460938,0.3478991687297821,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.49656292724609374,0.3528991687297821,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.3327731192111969,0.5273159146308899,0.3478991687297821,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5273159146308899,0.3529411852359772,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.5203159146308899,0.3579411852359772,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3478991687297821,"y":0.559382438659668},{"x":0.3327731192111969,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵","boundary":[0.3327731192111969,0.5498812198638916,0.3478991687297821,0.559382438659668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.3512605130672455,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5498812198638916,0.3529411852359772,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3327731192111969,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.5428812198638916,0.3579411852359772,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3327731192111969,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.3310924470424652,0.5712589025497437,0.3495798408985138,0.5795724391937256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.5712589025497437,0.3529411852359772,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3327731192111969,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.5642589025497436,0.3579411852359772,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.3327731192111969,0.5938242077827454,0.3495798408985138,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.5868242077827454,0.3545798408985138,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.3327731192111969,0.6163895726203918,0.3495798408985138,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.6093895726203918,0.3545798408985138,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.3344537913799286,0.6722090244293213,0.3495798408985138,0.6828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6828978657722473},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.6722090244293213,0.35630252957344055,0.6828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.6652090244293213,0.36130252957344056,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.3327731192111969,0.6959620118141174,0.3478991687297821,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.6889620118141174,0.3528991687297821,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.3327731192111969,0.7185273170471191,0.3495798408985138,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.7115273170471191,0.3545798408985138,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.3327731192111969,0.7387173175811768,0.3495798408985138,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.7317173175811768,0.3545798408985138,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6756302714347839,0.6448931097984314,0.7092437148094177,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6591448783874512},{"x":0.653781533241272,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.653781533241272,0.6448931097984314,0.6689075827598572,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.6448931097984314,0.6521008610725403,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.5966386795043945,0.6448931097984314,0.6436975002288818,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.6448931097984314,0.5899159908294678,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6448931097984314},{"x":0.578151285648346,"y":0.6448931097984314},{"x":0.578151285648346,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5277311205863953,0.6448931097984314,0.578151285648346,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.6698337197303772},{"x":0.902521014213562,"y":0.6698337197303772},{"x":0.902521014213562,"y":0.6864607930183411},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8705882430076599,0.6698337197303772,0.902521014213562,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8638655543327332,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8638655543327332,"y":0.6864607930183411},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.8521008491516113,0.6698337197303772,0.8638655543327332,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6710214018821716},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدها","boundary":[0.7613445520401001,0.6710214018821716,0.8453781604766846,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7495798468589783,0.6710214018821716,0.7546218633651733,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6823529601097107,0.6710214018821716,0.7428571581840515,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6554622054100037,0.6710214018821716,0.6773109436035156,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.5815126299858093,0.6710214018821716,0.6487395167350769,0.6864607930183411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6448931097984314},{"x":0.902521014213562,"y":0.6448931097984314},{"x":0.902521014213562,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5227311205863953,0.6378931097984314,0.907521014213562,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.8554621934890747,0.6935867071151733,0.8789916038513184,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8504201769828796,0.6935867071151733,0.8521008491516113,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.8033613562583923,0.6935867071151733,0.8436974883079529,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7613445520401001,0.6935867071151733,0.7966386675834656,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدها","boundary":[0.6655462384223938,0.6935867071151733,0.7478991746902466,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.716152012348175},{"x":0.875630259513855,"y":0.716152012348175},{"x":0.875630259513855,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.716152012348175,0.875630259513855,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.716152012348175},{"x":0.8605042099952698,"y":0.716152012348175},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.8470588326454163,0.716152012348175,0.8605042099952698,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.716152012348175},{"x":0.8436974883079529,"y":0.716152012348175},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.7831932902336121,0.716152012348175,0.8436974883079529,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.716152012348175},{"x":0.7697479128837585,"y":0.716152012348175},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.7394958138465881,0.716152012348175,0.7697479128837585,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.716152012348175},{"x":0.7327731251716614,"y":0.716152012348175},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمینواسید","boundary":[0.6739495992660522,0.716152012348175,0.7327731251716614,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.716152012348175},{"x":0.6655462384223938,"y":0.716152012348175},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7315914630889893},{"x":0.63193279504776,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.63193279504776,0.716152012348175,0.6655462384223938,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.716152012348175},{"x":0.6235294342041016,"y":0.716152012348175},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.716152012348175,0.6235294342041016,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6151680898666382,0.6865867071151733,0.8839916038513184,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8420168161392212,0.7375296950340271,0.8554621934890747,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.7375296950340271,0.8336134552955627,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.7731092572212219,0.7375296950340271,0.8235294222831726,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.756302535533905,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.756302535533905,0.7375296950340271,0.7647058963775635,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7517814636230469},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آلیفاتیک","boundary":[0.707563042640686,0.7375296950340271,0.75126051902771,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7375296950340271,0.6991596817970276,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8436974883079529,0.7589073777198792,0.8554621934890747,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.7589073777198792,0.8420168161392212,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8033613562583923,0.7589073777198792,0.8285714387893677,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7848739624023438,0.7589073777198792,0.8033613562583923,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.7647058963775635,0.7589073777198792,0.7731092572212219,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آروماتیک","boundary":[0.7126050591468811,0.7589073777198792,0.7596638798713684,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7589073777198792,0.702521026134491,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7957244515419006},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8470588326454163,0.7802850604057312,0.8554621934890747,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7957244515419006},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8403361439704895,0.7802850604057312,0.8453781604766846,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7802850604057312},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.7831932902336121,0.7802850604057312,0.8352941274642944,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.7680672407150269,0.7802850604057312,0.7764706015586853,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7957244515419006},{"x":0.729411780834198,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.729411780834198,0.7802850604057312,0.7613445520401001,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوگرد","boundary":[0.6873949766159058,0.7802850604057312,0.7226890921592712,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7957244515419006},{"x":0.680672287940979,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7802850604057312,0.6823529601097107,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8554621934890747,"y":0.815914511680603},{"x":0.848739504814148,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.848739504814148,0.8004750609397888,0.8554621934890747,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8470588326454163,"y":0.815914511680603},{"x":0.8436974883079529,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8436974883079529,0.8004750609397888,0.8470588326454163,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8386554718017578,"y":0.815914511680603},{"x":0.7983193397521973,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7983193397521973,0.8004750609397888,0.8386554718017578,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7949579954147339,"y":0.815914511680603},{"x":0.7764706015586853,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7764706015586853,0.8004750609397888,0.7949579954147339,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7663865685462952,"y":0.815914511680603},{"x":0.7310924530029297,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.7310924530029297,0.8004750609397888,0.7663865685462952,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7243697643280029,"y":0.815914511680603},{"x":0.7176470756530762,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7176470756530762,0.8004750609397888,0.7243697643280029,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7109243869781494,"y":0.815914511680603},{"x":0.6857143044471741,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6857143044471741,0.8004750609397888,0.7109243869781494,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.815914511680603},{"x":0.658823549747467,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.8004750609397888,0.6840336322784424,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.815914511680603},{"x":0.6218487620353699,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الکلی","boundary":[0.6218487620353699,0.8004750609397888,0.6521008610725403,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6168067455291748,"y":0.815914511680603},{"x":0.6168067455291748,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.8004750609397888,0.6168067455291748,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.8230403661727905},{"x":0.853781521320343,"y":0.8230403661727905},{"x":0.853781521320343,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8504201769828796,0.8230403661727905,0.853781521320343,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.8230403661727905,0.8403361439704895,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8372921347618103},{"x":0.778151273727417,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.778151273727417,0.8230403661727905,0.8302521109580994,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.7630252242088318,0.8230403661727905,0.7714285850524902,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8372921347618103},{"x":0.75126051902771,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.75126051902771,0.8230403661727905,0.7579832077026367,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.7327731251716614,0.8230403661727905,0.7445378303527832,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.6974790096282959,0.8230403661727905,0.7260504364967346,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.8230403661727905,0.6924369931221008,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8598574995994568},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8453781604766846,0.8432304263114929,0.8554621934890747,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8586698174476624},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8117647171020508,0.8432304263114929,0.8386554718017578,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7865546345710754,0.8432304263114929,0.8100840449333191,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.7714285850524902,0.8432304263114929,0.7798319458961487,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7596638798713684,0.8432304263114929,0.7663865685462952,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.7428571581840515,0.8432304263114929,0.7546218633651733,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.7142857313156128,0.8432304263114929,0.7394958138465881,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8432304263114929},{"x":0.702521026134491,"y":0.8432304263114929},{"x":0.702521026134491,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.8432304263114929,0.702521026134491,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتقات","boundary":[0.6420168280601501,0.8420427441596985,0.6907563209533691,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمیدی","boundary":[0.5983193516731262,0.8420427441596985,0.6369748115539551,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8586698174476624},{"x":0.561344563961029,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.561344563961029,0.8420427441596985,0.5899159908294678,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.8420427441596985,0.5630252361297607,0.8586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5529832196235657,0.7305296950340271,0.8604621934890747,0.8668574995994568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.3327731192111969,0.7600950002670288,0.3495798408985138,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.7530950002670288,0.3545798408985138,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.3327731192111969,0.7814726829528809,0.3495798408985138,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.7744726829528809,0.3545798408985138,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.3327731192111969,0.8016626834869385,0.3495798408985138,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.7946626834869385,0.3545798408985138,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8527315855026245},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.3327731192111969,0.8444180488586426,0.3478991687297821,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8527315855026245},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.8374180488586426,0.3528991687297821,0.8597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8741092681884766},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8741092681884766},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8800475001335144},{"x":0.489075630903244,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ده","boundary":[0.48739495873451233,0.8741092681884766,0.5008403658866882,0.8800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8741092681884766},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8741092681884766},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8800475001335144},{"x":0.489075630903244,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8671092681884766,0.5058403658866882,0.8870475001335144],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/VswtRVvxjCpfPTyp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/UbEnKtwjKLuhqjMV.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/PTfQXgKUFYlCDxkF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014412824296149886,0.0001172217445673682,0.9988758561911704,0.9989380363251422]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.10688836127519608},{"x":0.1109243705868721,"y":0.10688836127519608},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1175771951675415},{"x":0.09243697673082352,"y":0.1175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.09243697673082352,0.10688836127519608,0.1109243705868721,0.1175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.10688836127519608},{"x":0.1109243705868721,"y":0.10688836127519608},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1175771951675415},{"x":0.09243697673082352,"y":0.1175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.09988836127519607,0.1159243705868721,0.12457719516754151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13895486295223236},{"x":0.0941176488995552,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۲","boundary":[0.0941176488995552,0.13064132630825043,0.10924369841814041,0.13895486295223236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13895486295223236},{"x":0.0941176488995552,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.12364132630825042,0.11424369841814042,0.14595486295223237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.15320664644241333},{"x":0.10924369841814041,"y":0.15083135664463043},{"x":0.1109243705868721,"y":0.16152018308639526},{"x":0.09243697673082352,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.09075630456209183,0.15320664644241333,0.1109243705868721,0.16152018308639526]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.15320664644241333},{"x":0.10924369841814041,"y":0.15083135664463043},{"x":0.1109243705868721,"y":0.16152018308639526},{"x":0.09243697673082352,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08575630456209182,0.14620664644241332,0.1159243705868721,0.16852018308639527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17458432912826538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17339667677879333},{"x":0.1109243705868721,"y":0.18408551812171936},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.0941176488995552,0.17458432912826538,0.1109243705868721,0.18408551812171936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17458432912826538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17339667677879333},{"x":0.1109243705868721,"y":0.18408551812171936},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.16758432912826537,0.1159243705868721,0.19108551812171937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19714964926242828},{"x":0.11764705926179886,"y":0.19714964926242828},{"x":0.11764705926179886,"y":0.20546318590641022},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.0957983210682869,0.19714964926242828,0.11764705926179886,0.20546318590641022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19714964926242828},{"x":0.11764705926179886,"y":0.19714964926242828},{"x":0.11764705926179886,"y":0.20546318590641022},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.19014964926242828,0.12264705926179886,0.21246318590641022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.10570070892572403},{"x":0.6168067455291748,"y":0.10570070892572403},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1223277896642685},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"ز","boundary":[0.6117647290229797,0.10570070892572403,0.6168067455291748,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.10570070892572403},{"x":0.610084056854248,"y":0.10570070892572403},{"x":0.610084056854248,"y":0.1223277896642685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6067227125167847,0.10570070892572403,0.610084056854248,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.10570070892572403},{"x":0.6000000238418579,"y":0.10570070892572403},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1223277896642685},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5882353186607361,0.10570070892572403,0.6000000238418579,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.10570070892572403},{"x":0.578151285648346,"y":0.10570070892572403},{"x":0.578151285648346,"y":0.1223277896642685},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریزی","boundary":[0.5462185144424438,0.10570070892572403,0.578151285648346,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.10570070892572403},{"x":0.534453809261322,"y":0.10570070892572403},{"x":0.534453809261322,"y":0.1223277896642685},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.4957983195781708,0.10570070892572403,0.534453809261322,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.10570070892572403},{"x":0.4941176474094391,"y":0.10570070892572403},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1223277896642685},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4722689092159271,0.10570070892572403,0.4941176474094391,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.10570070892572403},{"x":0.4638655483722687,"y":0.10570070892572403},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1223277896642685},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.4285714328289032,0.10570070892572403,0.4638655483722687,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.10570070892572403},{"x":0.42184874415397644,"y":0.10570070892572403},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1223277896642685},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدها","boundary":[0.3495798408985138,0.10570070892572403,0.42184874415397644,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.10570070892572403},{"x":0.3512605130672455,"y":0.10570070892572403},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1223277896642685},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.34117648005485535,0.10570070892572403,0.3512605130672455,0.1223277896642685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6386554837226868,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6268907785415649,0.12826603651046753,0.6386554837226868,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6218487620353699,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6084033846855164,0.12826603651046753,0.6218487620353699,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6067227125167847,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدهای","boundary":[0.5260504484176636,0.12826603651046753,0.6067227125167847,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5142857432365417,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1448931097984314},{"x":0.489075630903244,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.489075630903244,0.12826603651046753,0.5142857432365417,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.12826603651046753},{"x":0.48235294222831726,"y":0.12826603651046753},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4756302535533905,0.12826603651046753,0.48235294222831726,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.12826603651046753},{"x":0.47058823704719543,"y":0.12826603651046753},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتقات","boundary":[0.4268907606601715,0.12826603651046753,0.47058823704719543,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.12826603651046753},{"x":0.41680672764778137,"y":0.12826603651046753},{"x":0.41680672764778137,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدی","boundary":[0.3478991687297821,0.12826603651046753,0.41680672764778137,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.12826603651046753},{"x":0.34285715222358704,"y":0.12826603651046753},{"x":0.34285715222358704,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3361344635486603,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.12826603651046753,0.34285715222358704,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6268907785415649,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6268907785415649,0.15083135664463043,0.6386554837226868,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6218487620353699,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6218487620353699,"y":0.16627077758312225},{"x":0.610084056854248,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.610084056854248,0.15083135664463043,0.6218487620353699,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.15083135664463043},{"x":0.605042040348053,"y":0.15083135664463043},{"x":0.605042040348053,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یونیزاسیون","boundary":[0.5428571701049805,0.15083135664463043,0.605042040348053,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.15083135664463043},{"x":0.534453809261322,"y":0.15083135664463043},{"x":0.534453809261322,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4605042040348053,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدها","boundary":[0.4605042040348053,0.15083135664463043,0.534453809261322,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.16627077758312225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.15083135664463043,0.4588235318660736,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6403361558914185,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6151260733604431,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.6151260733604431,0.1722090244293213,0.6403361558914185,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6117647290229797,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.1722090244293213,0.6134454011917114,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.1722090244293213},{"x":0.605042040348053,"y":0.1722090244293213},{"x":0.605042040348053,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.5495798587799072,0.1722090244293213,0.605042040348053,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18883609771728516},{"x":0.49915966391563416,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پپتیدی","boundary":[0.49915966391563416,0.1722090244293213,0.5428571701049805,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18883609771728516},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدها","boundary":[0.42184874415397644,0.1722090244293213,0.4924369752407074,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18883609771728516},{"x":0.40672269463539124,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40672269463539124,0.1722090244293213,0.4151260554790497,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4000000059604645,"y":0.18883609771728516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38823530077934265,0.1722090244293213,0.4000000059604645,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3815126121044159,"y":0.18883609771728516},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.32268908619880676,0.1722090244293213,0.3815126121044159,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3176470696926117,"y":0.18883609771728516},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30588236451148987,0.1722090244293213,0.3176470696926117,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3008403480052948,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3008403480052948,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2840336263179779,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.2840336263179779,0.1722090244293213,0.3008403480052948,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.1722090244293213},{"x":0.27731093764305115,"y":0.1722090244293213},{"x":0.27731093764305115,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.24201680719852448,0.1722090244293213,0.27731093764305115,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.1722090244293213},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1722090244293213},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2218487411737442,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2218487411737442,0.1722090244293213,0.23529411852359772,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.1722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.1915966421365738,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.1915966421365738,0.1722090244293213,0.21512605249881744,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.1722090244293213},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1722090244293213},{"x":0.1882352977991104,"y":0.18883609771728516},{"x":0.18319328129291534,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18319328129291534,0.1722090244293213,0.1882352977991104,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.6151260733604431,0.19596199691295624,0.6386554837226868,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.19596199691295624,0.6134454011917114,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.19596199691295624},{"x":0.605042040348053,"y":0.19596199691295624},{"x":0.605042040348053,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5512605309486389,0.19596199691295624,0.605042040348053,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخلیص","boundary":[0.5008403658866882,0.19596199691295624,0.5445378422737122,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4941176474094391,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21140141785144806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.43361344933509827,0.19714964926242828,0.4941176474094391,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.19714964926242828,0.43361344933509827,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.6285714507102966,0.2173396646976471,0.6369748115539551,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.610084056854248,0.2173396646976471,0.6184874176979065,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5848739743232727,0.2173396646976471,0.6067227125167847,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2327791005373001},{"x":0.556302547454834,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.21852731704711914,0.5747899413108826,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.5092437267303467,0.21852731704711914,0.5462185144424438,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.23990498483181},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23990498483181},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6285714507102966,0.23990498483181,0.6369748115539551,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.23990498483181},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23990498483181},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.610084056854248,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.610084056854248,0.23990498483181,0.6184874176979065,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23990498483181},{"x":0.605042040348053,"y":0.23990498483181},{"x":0.605042040348053,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.5731092691421509,0.23990498483181,0.605042040348053,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23990498483181},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23990498483181},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدی","boundary":[0.4924369752407074,0.23990498483181,0.5596638917922974,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.23990498483181},{"x":0.48067227005958557,"y":0.23990498483181},{"x":0.48067227005958557,"y":0.25415676832199097},{"x":0.42016807198524475,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.42016807198524475,0.23990498483181,0.48067227005958557,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.23990498483181},{"x":0.42184874415397644,"y":0.23990498483181},{"x":0.42184874415397644,"y":0.255344420671463},{"x":0.41680672764778137,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.23990498483181,0.42184874415397644,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6285714507102966,0.2624703049659729,0.6369748115539551,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27909737825393677},{"x":0.610084056854248,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.610084056854248,0.2624703049659729,0.6201680898666382,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5731092691421509,0.2624703049659729,0.6067227125167847,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.5411764979362488,0.2624703049659729,0.5630252361297607,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رزیدوهای","boundary":[0.4756302535533905,0.2624703049659729,0.5310924649238586,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2624703049659729},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2624703049659729},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3949579894542694,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدی","boundary":[0.3949579894542694,0.2624703049659729,0.46722689270973206,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3949579894542694,"y":0.27909737825393677},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.38655462861061096,0.2624703049659729,0.3949579894542694,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6285714507102966,0.28384798765182495,0.6352941393852234,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.285035640001297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.5966386795043945,0.285035640001297,0.6218487620353699,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.285035640001297},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5462185144424438,0.285035640001297,0.5983193516731262,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.285035640001297},{"x":0.534453809261322,"y":0.285035640001297},{"x":0.534453809261322,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.5109243988990784,0.285035640001297,0.534453809261322,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3004750609397888},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.48739495873451233,0.28622329235076904,0.5025210380554199,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4722689092159271,"y":0.285035640001297},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.4302521049976349,0.28622329235076904,0.4722689092159271,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱.۳","boundary":[0.6067227125167847,0.30641329288482666,0.6403361558914185,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.30641329288482666,0.6033613681793213,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5546218752861023,0.30641329288482666,0.5966386795043945,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5478991866111755,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4941176474094391,0.30641329288482666,0.5478991866111755,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48739495873451233,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46890756487846375,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.46890756487846375,0.30641329288482666,0.48739495873451233,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.30641329288482666},{"x":0.462184876203537,"y":0.30641329288482666},{"x":0.462184876203537,"y":0.32185274362564087},{"x":0.40336135029792786,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.40336135029792786,0.30641329288482666,0.462184876203537,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3966386616230011,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3966386616230011,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.3663865625858307,0.30641329288482666,0.3966386616230011,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.30641329288482666},{"x":0.35966387391090393,"y":0.30641329288482666},{"x":0.35966387391090393,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3193277418613434,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.3193277418613434,0.30641329288482666,0.35966387391090393,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3126050531864166,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3126050531864166,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3042016923427582,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3042016923427582,0.30641329288482666,0.3126050531864166,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3025210201740265,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2655462324619293,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشکار","boundary":[0.2655462324619293,0.30641329288482666,0.3025210201740265,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.30641329288482666},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30641329288482666},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24537815153598785,0.30641329288482666,0.25882354378700256,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2201680690050125,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2201680690050125,0.30641329288482666,0.23529411852359772,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21176470816135406,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.30641329288482666,0.21680672466754913,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.5983193516731262,0.3301662802696228,0.6403361558914185,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.33135393261909485,0.6000000238418579,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.10570070892572403},{"x":0.6403361558914185,"y":0.10570070892572403},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3420427441596985},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.17819328129291534,0.09870070892572402,0.6453361558914185,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2197149693965912},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2197149693965912},{"x":0.11932773143053055,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.0957983210682869,0.2197149693965912,0.11932773143053055,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2197149693965912},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2197149693965912},{"x":0.11932773143053055,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.21271496939659118,0.12432773143053055,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.24109263718128204},{"x":0.11932773143053055,"y":0.24109263718128204},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2517814636230469},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.0957983210682869,0.24109263718128204,0.11932773143053055,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.24109263718128204},{"x":0.11932773143053055,"y":0.24109263718128204},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2517814636230469},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.23409263718128204,0.12432773143053055,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.264845609664917},{"x":0.11764705926179886,"y":0.264845609664917},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2731591463088989},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.0957983210682869,0.264845609664917,0.11764705926179886,0.2731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.264845609664917},{"x":0.11764705926179886,"y":0.264845609664917},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2731591463088989},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.257845609664917,0.12264705926179886,0.28015914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28622329235076904},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28622329235076904},{"x":0.11932773143053055,"y":0.294536828994751},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.0941176488995552,0.28622329235076904,0.11932773143053055,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28622329235076904},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28622329235076904},{"x":0.11932773143053055,"y":0.294536828994751},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.27922329235076904,0.12432773143053055,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.30878859758377075},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3076009452342987},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3171021342277527},{"x":0.0957983210682869,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۷","boundary":[0.0957983210682869,0.30878859758377075,0.12100840359926224,0.3171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.30878859758377075},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3076009452342987},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3171021342277527},{"x":0.0957983210682869,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.30178859758377075,0.12600840359926224,0.3241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.33135393261909485},{"x":0.11764705926179886,"y":0.33135393261909485},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3396674692630768},{"x":0.0957983210682869,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۰","boundary":[0.0957983210682869,0.33135393261909485,0.11764705926179886,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.33135393261909485},{"x":0.11764705926179886,"y":0.33135393261909485},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3396674692630768},{"x":0.0957983210682869,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.32435393261909484,0.12264705926179886,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.35866984724998474},{"x":0.11932773143053055,"y":0.35866984724998474},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3705463111400604},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.0941176488995552,0.35866984724998474,0.11932773143053055,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.35866984724998474},{"x":0.12436974793672562,"y":0.35866984724998474},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.12436974793672562,0.35866984724998474,0.1260504275560379,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.35866984724998474},{"x":0.12436974793672562,"y":0.35866984724998474},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3705463111400604},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.35166984724998473,0.1310504275560379,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.38123515248298645},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.0957983210682869,0.38123515248298645,0.12100840359926224,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.38123515248298645},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.37423515248298644,0.12600840359926224,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.40380048751831055},{"x":0.12100840359926224,"y":0.40380048751831055},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4133016765117645},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.0957983210682869,0.40380048751831055,0.12100840359926224,0.4133016765117645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.40380048751831055},{"x":0.12100840359926224,"y":0.40380048751831055},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4133016765117645},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.39680048751831054,0.12600840359926224,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.42636579275131226},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4251781404018402},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4346793293952942},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.0941176488995552,0.42636579275131226,0.12100840359926224,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.42636579275131226},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4251781404018402},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4346793293952942},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.41936579275131225,0.12600840359926224,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.44893112778663635},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4477434754371643},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4572446644306183},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۶","boundary":[0.0941176488995552,0.44893112778663635,0.11932773143053055,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.44893112778663635},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4477434754371643},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4572446644306183},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.44193112778663635,0.12432773143053055,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.470308780670166},{"