کرشمه - مجموعه اشعار دانشگاه علامه طباطبایی کرشمه - مجموعه اشعار دانشگاه علامه طباطبایی

{"id":"3798475","title":"کرشمه - مجموعه اشعار دانشگاه علامه طباطبایی","price":"۶۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/edd37ae653b4e010/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/edd37ae653b4e010/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/edd37ae653b4e010/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/edd37ae653b4e010/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/edd37ae653b4e010/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/edd37ae653b4e010/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/edd37ae653b4e010/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/edd37ae653b4e010/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/edd37ae653b4e010/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/edd37ae653b4e010/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-217-511-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["این کتاب نه تنها یک مجموعه شعر عاشقانه، اجتماعی و دانشگاهی، بلکه پیشینه ادبی دانشگاه علامه طباطبایی از شاعرانی است که در مقام استاد و شاگرد، در این دانشگاه شعر زیسته اند. کرشمه یادآور خاطرات طلایی از روزهایی است که در کانون شعر و ادب به همراه دوستانی فراموش ناشدنی رقم خورد. ازاین‌رو عنوانی است برازنده برای این اثر و نامی است آشنا برای آنان که در این حلقه گردهم آمدند و کلامشان بر عواطف و «انسانم آرزوست» تکیه داشته است. یاد آن روزهای درخشان مانا. \r","این کتاب طی پنج سال از اشعار استادان و دانشجویان فرهیخته‌ای جمع آوری شده است که از دهه هفتاد تا امروز (پایان سده چهاردهم)، در این دانشگاه شعر و ادب فارسی را با قلم زرین خود مزین ساخته‌اند. علامه سال‌هاست میزبان شاعران زیادی بوده است. چنان که تا به حال در هیچ کتابی به عنوان «شاعران دانشگاه علامه طباطبایی» گرد هم نیامده اندو شاد آن این بیت از بیدل دهلوی بود:\r","\"اهل سخن غریب جهان حقیقتند * بایدگریست بر غم تنهایی زبان\""],"pages_count":"210","keywords":"null","token":"edd37ae653b4e010","created_at":"2022-05-25 10:15:56","updated_at":"2022-05-25 10:49:41","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-05-25 10:28:50","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921486","title":"آرزو سبزوار قهفرخی","firstname":"آرزو","lastname":"سبزوار قهفرخی","token":"39153f4f6a73747c","created_at":"2022-05-25 10:39:16","updated_at":"2022-05-25 10:39:16","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921486","title":"آرزو سبزوار قهفرخی","firstname":"آرزو","lastname":"سبزوار قهفرخی","token":"39153f4f6a73747c","created_at":"2022-05-25 10:39:16","updated_at":"2022-05-25 10:39:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787050","file":"628dc294da3463.96942847.pdf","book_id":"3798475","toc":null,"created_at":"2022-05-25 10:15:57","updated_at":"2022-05-25 10:49:42","process_started_at":"2022-05-25 10:15:57","process_done_at":"2022-05-25 10:16:00","process_failed_at":null,"pages_count":"210","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3b388445607ebd1313e3d3608b593df717ca8c74c81a6f157a1e8b0c4345e3bdefc92d4dcf84d074bc1c700a10c5101c52fd2de790af6940cbc777a2fa3a3a7e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۰"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"8206","title":"آئین‌ها و شعائر شیعی","token":"550c95c362d1e2b6","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:48","updated_at":"2017-10-07 11:25:48","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-03 17:00:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"30415","title":"کارگاه شعر","token":"acb916ebe168cc6c","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:44:37","updated_at":"2019-03-05 15:31:21","study_fields":[{"id":"613","title":"مدیریت فرهنگی و هنری","degree_id":"7","token":"1e2335d28007e9bc","books_count":"43","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"30703","title":"کارگاه نقد شعر","token":"fbc765ee89c02572","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:44:45","updated_at":"2019-03-05 15:31:21","study_fields":[{"id":"1681","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی","degree_id":"10","token":"7433e8cd1b08bd8e","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"کرشمه---مجموعه-اشعار-دانشگاه-علامه-طباطبایی","urlify":"کرشمه---مجموعه-اشعار-دانشگاه-علامه-طباطبایی","pages_count_fa":"۲۱۰","authorTitle":"آرزو سبزوار قهفرخی","tocStr":"","url":"/preview/edd37ae653b4e010/%DA%A9%D8%B1%D8%B4%D9%85%D9%87---%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19