سیستم‌های نوین در حمل و نقل دریایی سیستم‌های نوین در حمل و نقل دریایی

{"id":"251","title":"سیستم‌های نوین در حمل و نقل دریایی","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"-۱","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f5960c6900484619/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f5960c6900484619/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f5960c6900484619/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f5960c6900484619/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f5960c6900484619/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f5960c6900484619/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f5960c6900484619/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f5960c6900484619/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f5960c6900484619/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f5960c6900484619/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786008422082","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["حمل و نقل دریایی از امور زیربنایی یکی از اجزای مهم چرخه تولید و مصرف به شمار می آید که در سیستم ملی کشورها در بخش خدمات قرار می گیرد.ارزان ترین و ایمن ترین روش حمل و نقل کالا از طریق دریا و بصورت کانتینر می باشد.با رعایت حداقل هزینه و قابلیت جابجایی حجم بالای کالا توجه به حمل و نقل دریایی دوچندان شده است.در دو دهه گذشته، مدیران ارشد سازمان های برتر جهان بر لزوم و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک پی برده و مزیت های آن را در پیشبرد اهداف و برنامه ها و تعیین آینده سازمانی کاملا درک کرده اند."],"pages_count":"412","keywords":null,"token":"f5960c6900484619","created_at":"2017-10-15 11:19:42","updated_at":"2022-02-06 16:09:57","publisher_id":"65","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"اسرار دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"554","title":"دکتر همایون یوسفی","firstname":"دکتر همایون","lastname":"یوسفی","token":"083a0e0729779465","created_at":"2017-10-15 09:41:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"554","title":"دکتر همایون یوسفی","firstname":"دکتر همایون","lastname":"یوسفی","token":"083a0e0729779465","created_at":"2017-10-15 09:41:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"230","file":"59e31316b9ab45.04566768.pdf","book_id":"251","toc":[{"title":"بخش اول کانتینر و ترمینالهای کانتینری","page":"12"},{"title":"بخش دوم سیستمهای نوین در بنادر موفق کانتینری","page":"50"},{"title":"بخش سوم سیستمهای نوین در شناورها","page":"84"},{"title":"بخش چهارم سیستمهای حمل و نقل دریایی","page":"106"},{"title":"بخش پنجم اپراتورهای ترمینالهای کانتینری","page":"158"},{"title":"بخش ششم سیستمهای نوین در ترمینالهای کانتینری","page":"194"},{"title":"بخش هفتم سیستمهای نوین در ترمینالهای کانتینری خودکار","page":"234"},{"title":"بخش هشتم حمل و نقل و کشتیرانی کانتینری","page":"278"},{"title":"بخش نهم سیستمهای توسعه حمل و نقل دریایی","page":"322"},{"title":"بخش دهم حمل و نقل پسکرانهای و محیط زیست دریایی","page":"350"},{"title":"منابع و مراجع","page":"390"}],"created_at":"2017-10-15 11:19:42","updated_at":"2022-02-06 16:10:01","process_started_at":"2017-11-09 23:06:00","process_done_at":"2017-11-09 23:15:16","process_failed_at":null,"pages_count":"412","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"0d6f868669a111ad15510b58711a81eeb5bd9ee5f668db9f88022904491380515e15d8d2c83e4cd6d4708975b9d742a86b998939cfcb5ee49bd9bd214d4205a3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۲"},"publisher":{"id":65,"title":"اسرار دانش","description":null,"token":"b51a92ab9838c8ad","slug":"اسرار-دانش"},"study_subjects":[{"id":"3670","title":"اقتصاد حمل و نقل دریایی پیشرفته (کشتیرانی و بندر )","token":"30fea343854694cd","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:32","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":"1393","title":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای","degree_id":"10","token":"1744b156f51b7d80","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 06:18:39","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3673","title":"اقتصاد حمل ونقل و بازرگانی دریایی","token":"1395d87ee2bb51f8","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:32","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1396","title":"مدیریت بازرگانی دریایی","degree_id":"10","token":"8b207bad6c4f33af","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9100","title":"برنامه ریزی حمل و نقل دریایی","token":"01e0b4eb50791dbd","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:05","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":"1393","title":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای","degree_id":"10","token":"1744b156f51b7d80","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 06:18:39","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"17947","title":"حمل و نقل ترکیبی 1 دریایی","token":"62973c9d550d0e7d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:31:34","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":"1393","title":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای","degree_id":"10","token":"1744b156f51b7d80","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 06:18:39","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"سیستم-های-نوین-در-حمل-و-نقل-دریایی","urlify":"سیستم-های-نوین-در-حمل-و-نقل-دریایی","pages_count_fa":"۴۱۲","authorTitle":"دکتر همایون یوسفی","tocStr":"بخش اول کانتینر و ترمینالهای کانتینری, بخش دوم سیستمهای نوین در بنادر موفق کانتینری, بخش سوم سیستمهای نوین در شناورها, بخش چهارم سیستمهای حمل و نقل دریایی, بخش پنجم اپراتورهای ترمینالهای کانتینری, بخش ششم سیستمهای نوین در ترمینالهای کانتینری, بخش هفتم سیستمهای نوین در ترمینالهای کانتینری خودکار, بخش هشتم حمل و نقل و کشتیرانی کانتینری, بخش نهم سیستمهای توسعه حمل و نقل دریایی, بخش دهم حمل و نقل پسکرانهای و محیط زیست دریایی, منابع و مراجع","url":"/preview/f5960c6900484619/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19