مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم

توضیحات

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در جهان امروز بر همگان آشکار است و با گسترش ارتباطات میان جوامع گوناگون، روزبه‌روز بر اهمیت آن نیز افزوده می‌شود. با افزایش روند جهانی‌سازی ارتباطات بین‌المللی، فراگیری زبان انگلیسی به‌مثابه زبان بین‌المللی ابزار مهمی برای تبادل افکار و اطلاعات مردم سراسر جهان است. مطالعات بسیار پیشرفته در حوزۀ فراگیری زبان دوم با کمک ابزارهای جدید دریچه‌های تازه‌ای از زبان به روی ما گشوده‌اند و هر روز درکی کامل‌تر و دقیق‌تر از پدیدۀ زبان در اختیارمان می‌گذارند. این کتاب شامل هشت فصل یا مبحث کلیدی دربارۀ پژوهش‌های فراگیری زبان دوم است. هریک از فصل‌های کتاب خود شامل مباحثی مقدماتی در زمینۀ مسایل مرتبط با آموزش و یادگیری زبان دوم است و پیشنهادها و منابع گوناگونی برای مطالعۀ بیشتر در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این کتاب موضوعاتی مانند نحوۀ ارتباط دو زبان در ذهن، بهترین سن برای یادگیری زبان دوم، اهمیت دستور زبان در فراگیری و استفاده از زبان دوم، نحوۀ یادگیری واژه‌ها در زبان دوم، نحوۀ یادگیری مهارت نوشتاری در زبان دوم، نقش انگیزش و نگرش در یادگیری زبان دوم و اهمیت مطالعات پژوهشی در فراگیری زبان دوم برای آموزش زبان بررسی شده‌اند. انتخاب این کتاب برای ترجمه به چند علت مهم بوده است: نخست آنکه این کتاب نه‌فقط مباحث مطرح‌شده در مسایل کلیدی در فراگیری زبان دوم را در بستر زمان با ارایۀ مثال‌هایی مرتبط به‌گونه‌ای ساده و قابل‌فهم بیان می‌کند، بلکه مطالب مهمی را نیز با هدف ایجاد ارتباط بین یافته‌های پژوهشی، محیط‌های آموزشی و فعالیت‌های آموزشی بررسی می‌کند. علت بارز دیگر این است که، باوجود کتاب‌های فراوانی که به بررسی موضوعات نظری در حوزۀ فراگیری زبان دوم پرداخته‌اند، کتاب مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم از کتاب‌های بِروز جهان است که توانسته است، با ارایۀ اطلاعاتی بسیار جذاب، چشم‌اندازی نوین برای خوانندگان ترسیم کند. همچنین نویسندگان کتاب، ویویان کوک و دیوید سینگلتون، از زبان‌شناسان برجسته و بنیان‌گذاران مباحث اصلی و پایه‌ای در حوزۀ فراگیری و آموزش زبان دوم هستند که بی‌شک با نوشتن چنین کتاب جامعی تجربه و بینش عالمانه و پژوهشی خود را در زمینه‌های گوناگون فراگیری زبان در اختیار علاقه‌مندان به این علم نوین گذاشته‌اند. افزون بر این، کتاب مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم می‌تواند منبع درسی مناسبی برای دانشجویان رشته‌های زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) و نیز دیگر دانشجویان علاقه‌مند به حوزۀ فراگیری زبان دوم باشد,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797842,"title":"مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم","price":"۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f7849b9811e1abb3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f7849b9811e1abb3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f7849b9811e1abb3/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f7849b9811e1abb3/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f7849b9811e1abb3/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f7849b9811e1abb3/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"978-964-457-455-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":1,"description":["اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در جهان امروز بر همگان آشکار است و با گسترش ارتباطات میان جوامع گوناگون، روزبه‌روز بر اهمیت آن نیز افزوده می‌شود. با افزایش روند جهانی‌سازی ارتباطات بین‌المللی، فراگیری زبان انگلیسی به‌مثابه زبان بین‌المللی ابزار مهمی برای تبادل افکار و اطلاعات مردم سراسر جهان است. مطالعات بسیار پیشرفته در حوزۀ فراگیری زبان دوم با کمک ابزارهای جدید دریچه‌های تازه‌ای از زبان به روی ما گشوده‌اند و هر روز درکی کامل‌تر و دقیق‌تر از پدیدۀ زبان در اختیارمان می‌گذارند. این کتاب شامل هشت فصل یا مبحث کلیدی دربارۀ پژوهش‌های فراگیری زبان دوم است. هریک از فصل‌های کتاب خود شامل مباحثی مقدماتی در زمینۀ مسایل مرتبط با آموزش و یادگیری زبان دوم است و پیشنهادها و منابع گوناگونی برای مطالعۀ بیشتر در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این کتاب موضوعاتی مانند نحوۀ ارتباط دو زبان در ذهن، بهترین سن برای یادگیری زبان دوم، اهمیت دستور زبان در فراگیری و استفاده از زبان دوم، نحوۀ یادگیری واژه‌ها در زبان دوم، نحوۀ یادگیری مهارت نوشتاری در زبان دوم، نقش انگیزش و نگرش در یادگیری زبان دوم و اهمیت مطالعات پژوهشی در فراگیری زبان دوم برای آموزش زبان بررسی شده‌اند. انتخاب این کتاب برای ترجمه به چند علت مهم بوده است: نخست آنکه این کتاب نه‌فقط مباحث مطرح‌شده در مسایل کلیدی در فراگیری زبان دوم را در بستر زمان با ارایۀ مثال‌هایی مرتبط به‌گونه‌ای ساده و قابل‌فهم بیان می‌کند، بلکه مطالب مهمی را نیز با هدف ایجاد ارتباط بین یافته‌های پژوهشی، محیط‌های آموزشی و فعالیت‌های آموزشی بررسی می‌کند. علت بارز دیگر این است که، باوجود کتاب‌های فراوانی که به بررسی موضوعات نظری در حوزۀ فراگیری زبان دوم پرداخته‌اند، کتاب مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم از کتاب‌های بِروز جهان است که توانسته است، با ارایۀ اطلاعاتی بسیار جذاب، چشم‌اندازی نوین برای خوانندگان ترسیم کند. همچنین نویسندگان کتاب، ویویان کوک و دیوید سینگلتون، از زبان‌شناسان برجسته و بنیان‌گذاران مباحث اصلی و پایه‌ای در حوزۀ فراگیری و آموزش زبان دوم هستند که بی‌شک با نوشتن چنین کتاب جامعی تجربه و بینش عالمانه و پژوهشی خود را در زمینه‌های گوناگون فراگیری زبان در اختیار علاقه‌مندان به این علم نوین گذاشته‌اند. افزون بر این، کتاب مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم می‌تواند منبع درسی مناسبی برای دانشجویان رشته‌های زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) و نیز دیگر دانشجویان علاقه‌مند به حوزۀ فراگیری زبان دوم باشد",""],"pages_count":1,"keywords":"null","token":"f7849b9811e1abb3","created_at":"2021-09-10 02:59:52","updated_at":"2022-08-29 14:21:24","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 06:30:53","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920794,"title":"دیوید سینگلتون","meta_title":"دیوید سینگلتون","meta_description":"دیوید سینگلتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"سینگلتون","token":"d8f5cc781ba429e9","created_at":"2021-09-10 02:59:36","updated_at":"2021-09-10 02:59:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920795,"title":"ویویان کوک","meta_title":"ویویان کوک","meta_description":"ویویان کوک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویویان","lastname":"کوک","token":"322bf20bf53fce41","created_at":"2021-09-10 02:59:36","updated_at":"2021-09-10 02:59:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920796,"title":"دکتر ساسان بالغی‌زاده","meta_title":"دکتر ساسان بالغی‌زاده","meta_description":"دکتر ساسان بالغی‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر ساسان","lastname":"بالغی‌زاده","token":"5c8e0c761716ebfb","created_at":"2021-09-10 02:59:40","updated_at":"2021-09-10 02:59:40","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920797,"title":"سلماز آقازاده","meta_title":"سلماز آقازاده","meta_description":"سلماز آقازاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلماز","lastname":"آقازاده","token":"8eb87b0c44a53e4d","created_at":"2021-09-10 02:59:44","updated_at":"2021-09-10 02:59:44","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920794,"title":"دیوید سینگلتون","meta_title":"دیوید سینگلتون","meta_description":"دیوید سینگلتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"سینگلتون","token":"d8f5cc781ba429e9","created_at":"2021-09-10 02:59:36","updated_at":"2021-09-10 02:59:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920795,"title":"ویویان کوک","meta_title":"ویویان کوک","meta_description":"ویویان کوک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویویان","lastname":"کوک","token":"322bf20bf53fce41","created_at":"2021-09-10 02:59:36","updated_at":"2021-09-10 02:59:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920796,"title":"دکتر ساسان بالغی‌زاده","meta_title":"دکتر ساسان بالغی‌زاده","meta_description":"دکتر ساسان بالغی‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر ساسان","lastname":"بالغی‌زاده","token":"5c8e0c761716ebfb","created_at":"2021-09-10 02:59:40","updated_at":"2021-09-10 02:59:40","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920797,"title":"سلماز آقازاده","meta_title":"سلماز آقازاده","meta_description":"سلماز آقازاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلماز","lastname":"آقازاده","token":"8eb87b0c44a53e4d","created_at":"2021-09-10 02:59:44","updated_at":"2021-09-10 02:59:44","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786495,"file":"613a8ae1394657.47501258.pdf","book_id":3797842,"toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:59:53","updated_at":"2022-08-29 14:21:25","process_started_at":"2021-09-10 02:59:58","process_done_at":"2021-09-10 03:00:03","process_failed_at":null,"pages_count":268,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"83778ac51d50e69f1e645ed6e94d7f0089f22f23862e4457df9bacb9e49469c2462b2d0e5d9bbdf44b66c247bfcc5c448629126ef306f096452006a478fd2ed3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":22018,"title":"زبان دوم ۱","meta_title":"زبان دوم ۱","meta_description":"زبان دوم ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"72a017faecd17ad6","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:35:30","updated_at":"2021-09-10 06:30:53","study_fields":[{"id":601,"title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_description":"مترجمی زبان آلمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"e3b62431788396ed","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-13 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1894,"title":"زبان ایتالیایی","meta_title":"زبان ایتالیایی","meta_description":"زبان ایتالیایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"67e10b619f168fce","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2022-10-17 11:26:19","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":22021,"title":"زبان دوم ۲","meta_title":"زبان دوم ۲","meta_description":"زبان دوم ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"60c5be6cd59e72ee","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:35:31","updated_at":"2021-09-10 06:30:53","study_fields":[{"id":601,"title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_description":"مترجمی زبان آلمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"e3b62431788396ed","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-13 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1894,"title":"زبان ایتالیایی","meta_title":"زبان ایتالیایی","meta_description":"زبان ایتالیایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"67e10b619f168fce","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2022-10-17 11:26:19","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":22024,"title":"زبان دوم ۳","meta_title":"زبان دوم ۳","meta_description":"زبان دوم ۳ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6657e45d39a602e6","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:35:31","updated_at":"2021-09-10 06:30:53","study_fields":[{"id":601,"title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_description":"مترجمی زبان آلمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"e3b62431788396ed","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-13 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1894,"title":"زبان ایتالیایی","meta_title":"زبان ایتالیایی","meta_description":"زبان ایتالیایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"67e10b619f168fce","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2022-10-17 11:26:19","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85","ebook_price_en":16000,"urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دیوید سینگلتون, ویویان کوک, دکتر ساسان بالغی‌زاده, سلماز آقازاده","tocStr":"","url":"/preview/f7849b9811e1abb3/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":268,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f7849b9811e1abb3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/aILBVCqVMpPQNTcW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/xNQcCzaccCiqCUao.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/cArVLTcFJpLWqhTQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005960737376653847,0.00024980957802570914,0.998918226077777,0.9994895453257686]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25890737771987915},{"x":0.42352941632270813,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"مارماجم","boundary":[0.42184874415397644,0.2173396646976471,0.5025210380554199,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25890737771987915},{"x":0.42352941632270813,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.41684874415397644,0.2103396646976471,0.5075210380554199,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.5042017102241516,0.34916865825653076,0.5966386795043945,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40504202246665955,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.40504202246665955,0.34916865825653076,0.4941176474094391,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6084033846855164,0.39429929852485657,0.6386554837226868,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4228028357028961},{"x":0.489075630903244,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.489075630903244,0.39429929852485657,0.5983193516731262,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42399048805236816},{"x":0.42184874415397644,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.42184874415397644,0.3954869210720062,0.4756302535533905,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4100840389728546,"y":0.42399048805236816},{"x":0.35966387391090393,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.35966387391090393,0.3954869210720062,0.4100840389728546,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4228028357028961},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3546638739109039,0.34216865825653076,0.6436554837226868,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/DrhlAiFWJkLDDppg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/uhqueCAvGgTeXYes.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/HuOwtOMlAaujtxEB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/cWquCyCeOeeGnHWi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/urwexWeBpySNWIMB.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/EhvKKwlgrKmUpdXj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005960737376653847,0.00031610349917921487,0.9989154014186699,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.5042017102241516,0.2731591463088989,0.5966386795043945,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2992874085903168},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.40504202246665955,0.27434679865837097,0.4941176474094391,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6084033846855164,0.3171021342277527,0.6386554837226868,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667},{"x":0.489075630903244,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.489075630903244,0.3171021342277527,0.5983193516731262,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3479810059070587},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.42184874415397644,0.31828978657722473,0.4756302535533905,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4100840389728546,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3479810059070587},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.35966387391090393,0.31828978657722473,0.4100840389728546,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3546638739109039,0.2661591463088989,0.6453361558914185,0.3537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویویان","boundary":[0.5680672526359558,0.4073634147644043,0.6134454011917114,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4073634147644043},{"x":0.561344563961029,"y":0.4073634147644043},{"x":0.561344563961029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوک","boundary":[0.5260504484176636,0.4073634147644043,0.561344563961029,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.4073634147644043,0.5193277597427368,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4228028357028961},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.46554622054100037,0.4073634147644043,0.5058823823928833,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سینگلتون","boundary":[0.3848739564418793,0.4073634147644043,0.4588235318660736,0.4228028357028961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.37987395644187927,0.4003634147644043,0.6184454011917114,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5226891040802002,"y":0.54038006067276},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4773109257221222,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4789915978908539,0.5380047559738159,0.5210084319114685,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5226891040802002,"y":0.54038006067276},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4773109257221222,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.4739915978908539,0.5310047559738159,0.5260084319114685,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5478991866111755,0.5653206706047058,0.5815126299858093,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساسان","boundary":[0.4907563030719757,0.5653206706047058,0.5411764979362488,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5819477438926697},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالغی","boundary":[0.44873949885368347,0.5653206706047058,0.48403361439704895,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5819477438926697},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.41848739981651306,0.5653206706047058,0.4470588266849518,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5819477438926697},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41348739981651306,0.5583206706047058,0.5865126299858093,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلماز","boundary":[0.507563054561615,0.5926365852355957,0.5478991866111755,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5926365852355957},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5926365852355957},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقازاده","boundary":[0.45210084319114685,0.5926365852355957,0.49915966391563416,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44710084319114685,0.5856365852355957,0.5528991866111755,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5378151535987854,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.783847987651825},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"ژاکان","boundary":[0.45378151535987854,0.7470308542251587,0.5394958257675171,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5378151535987854,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.783847987651825},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.44878151535987854,0.7400308542251587,0.5444958257675171,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"تهنی","boundary":[0.4722689092159271,0.7850356101989746,0.5310924649238586,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.7780356101989746,0.5360924649238586,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.7957244515419006,0.5092437267303467,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7887244515419006,0.5142437267303467,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.815914511680603},{"x":0.5193277597427368,"y":0.815914511680603},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4789915978908539,0.815914511680603,0.5193277597427368,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.815914511680603},{"x":0.5193277597427368,"y":0.815914511680603},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.808914511680603,0.5243277597427368,0.8347909755706787],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/PdZchAfuNPeQYjdn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/TdmyvmRqbrgTXQTO.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/tAGAodMczvaMiBbI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.00015671598925443272,0.9987092013038507,0.9989450888571434]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17695961892604828},{"x":0.462184876203537,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.462184876203537,0.13895486295223236,0.5361344814300537,0.17695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17695961892604828},{"x":0.462184876203537,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.457184876203537,0.13195486295223235,0.5411344814300537,0.18395961892604829],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"هی","boundary":[0.4588235318660736,0.17339667677879333,0.5260504484176636,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.16639667677879333,0.5310504484176636,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.18408551812171936,0.5126050710678101,0.1900237500667572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.1852731555700302,0.4924369752407074,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.17708551812171935,0.5176050710678101,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳۷","boundary":[0.48739495873451233,0.20071259140968323,0.5109243988990784,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.19371259140968322,0.5159243988990784,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.2197149693965912,0.6201680898666382,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.2197149693965912,0.5899159908294678,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.2197149693965912,0.5579832196235657,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2197149693965912,0.5478991866111755,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.2197149693965912,0.4957983195781708,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2197149693965912},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2197149693965912},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.2197149693965912,0.45042017102241516,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.2197149693965912,0.4151260554790497,0.23396675288677216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.21271496939659118,0.6251680898666382,0.24096675288677216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6504201889038086,0.2529691159725189,0.6890756487846375,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6084033846855164,0.2529691159725189,0.6487395167350769,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.2529691159725189,0.6033613681793213,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.5411764979362488,0.2529691159725189,0.5865546464920044,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2529691159725189},{"x":0.534453809261322,"y":0.2529691159725189},{"x":0.534453809261322,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5126050710678101,0.2529691159725189,0.534453809261322,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2529691159725189},{"x":0.507563054561615,"y":0.2529691159725189},{"x":0.507563054561615,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.48739495873451233,0.2529691159725189,0.507563054561615,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.48403361439704895,0.2529691159725189,0.48739495873451233,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویویان","boundary":[0.4436974823474884,0.2529691159725189,0.4773109257221222,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2529691159725189},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2529691159725189},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2672209143638611},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوک","boundary":[0.41680672764778137,0.2529691159725189,0.43865546584129333,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2672209143638611},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40672269463539124,0.2529691159725189,0.4100840389728546,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2672209143638611},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.37142857909202576,0.2529691159725189,0.4000000059604645,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سینگلتون","boundary":[0.3126050531864166,0.2529691159725189,0.3663865625858307,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3076050531864166,0.24596911597251891,0.6940756487846375,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5865546464920044,0.2695961892604828,0.6201680898666382,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5546218752861023,0.2695961892604828,0.5798319578170776,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساسان","boundary":[0.5126050710678101,0.2695961892604828,0.5495798587799072,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48403361439704895,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بالغی","boundary":[0.48403361439704895,0.2695961892604828,0.5058823823928833,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4588235318660736,0.2695961892604828,0.4789915978908539,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28384798765182495},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.2695961892604828,0.4588235318660736,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2695961892604828},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2695961892604828},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28384798765182495},{"x":0.41848739981651306,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلماز","boundary":[0.41848739981651306,0.2695961892604828,0.44873949885368347,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4117647111415863,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقازاده","boundary":[0.3798319399356842,0.2695961892604828,0.4117647111415863,0.28384798765182495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6201680898666382,"y":0.285035640001297},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3748319399356842,0.2625961892604828,0.6251680898666382,0.292035640001297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3042016923427582,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Vivian","boundary":[0.2655462324619293,0.28622329235076904,0.3042016923427582,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.28622329235076904},{"x":0.34117648005485535,"y":0.28622329235076904},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2980997562408447},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cook","boundary":[0.31092438101768494,0.28622329235076904,0.34117648005485535,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3680672347545624,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3462184965610504,0.28622329235076904,0.3680672347545624,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3848739564418793,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2980997562408447},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"D.","boundary":[0.37310925126075745,0.28622329235076904,0.3848739564418793,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.40672269463539124,"y":0.28622329235076904},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2980997562408447},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.39159664511680603,0.28622329235076904,0.40672269463539124,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.28622329235076904},{"x":0.46890756487846375,"y":0.28622329235076904},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Singleton","boundary":[0.4117647111415863,0.28622329235076904,0.46890756487846375,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2980997562408447},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46890756487846375,0.28622329235076904,0.4722689092159271,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5008403658866882,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Key","boundary":[0.4773109257221222,0.28622329235076904,0.5008403658866882,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Topics","boundary":[0.5058823823928833,0.28622329235076904,0.5428571701049805,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5495798587799072,0.2874109148979187,0.5596638917922974,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Second","boundary":[0.5647059082984924,0.2874109148979187,0.6084033846855164,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Language","boundary":[0.6117647290229797,0.2874109148979187,0.6705882549285889,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aquision","boundary":[0.6756302714347839,0.2874109148979187,0.7277311086654663,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168},{"x":0.729411780834198,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.729411780834198,0.2874109148979187,0.7327731251716614,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2605462324619293,0.27922329235076904,0.7377731251716614,0.3062874085903168],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mm","boundary":[0.43529412150382996,0.3052256405353546,0.4571428596973419,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.30403801798820496},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30403801798820496},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3147268295288086},{"x":0.462184876203537,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"text","boundary":[0.462184876203537,0.30403801798820496,0.48403361439704895,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3147268295288086},{"x":0.489075630903244,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"books","boundary":[0.489075630903244,0.30403801798820496,0.5226891040802002,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5243697762489319,0.30403801798820496,0.5260504484176636,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3028503656387329},{"x":0.561344563961029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.561344563961029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2014","boundary":[0.5327731370925903,0.3028503656387329,0.561344563961029,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.30403801798820496},{"x":0.561344563961029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.561344563961029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43029412150382995,0.29703801798820495,0.5663445639610291,0.3217268295288086],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.3277909755706787,0.5630252361297607,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.3277909755706787,0.5210084319114685,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.48235294222831726,0.32660332322120667,0.5109243988990784,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34085512161254883},{"x":0.43697479367256165,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.43697479367256165,0.32660332322120667,0.4756302535533905,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5714285969734192,0.3420427441596985,0.5966386795043945,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3420427441596985,0.5647059082984924,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35866984724998474},{"x":0.534453809261322,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3420427441596985,0.5378151535987854,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3420427441596985,0.5277311205863953,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3420427441596985,0.4924369752407074,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3420427441596985,0.4789915978908539,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35866984724998474},{"x":0.44873949885368347,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.3420427441596985,0.4722689092159271,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35866984724998474},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.3420427441596985,0.4420168101787567,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3598574697971344,0.5865546464920044,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37410926818847656},{"x":0.534453809261322,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.36104512214660645,0.5529412031173706,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37410926818847656},{"x":0.529411792755127,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.36104512214660645,0.5327731370925903,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5058823823928833,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.5058823823928833,0.36104512214660645,0.5260504484176636,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.37410926818847656},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.36104512214660645,0.5025210380554199,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.36104512214660645,0.4605042040348053,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3776721954345703},{"x":0.561344563961029,"y":0.3776721954345703},{"x":0.561344563961029,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3776721954345703,0.561344563961029,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3776721954345703},{"x":0.534453809261322,"y":0.3776721954345703},{"x":0.534453809261322,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3776721954345703,0.534453809261322,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3776721954345703,0.5109243988990784,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5008403658866882,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3776721954345703,0.5008403658866882,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ممیزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.3776721954345703,0.4722689092159271,0.39073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39073634147644043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.31960332322120666,0.6016386795043945,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3931116461753845,0.5445378422737122,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3931116461753845,0.5142857432365417,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3931116461753845,0.4941176474094391,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3931116461753845},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3931116461753845},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4073634147644043},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.3931116461753845,0.48571428656578064,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.38492399382591247,0.5495378422737122,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4941176474094391,0.4097387194633484,0.5394958257675171,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4228028357028961},{"x":0.489075630903244,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4097387194633484,0.4941176474094391,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.40855106711387634,0.4789915978908539,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.42636579275131226,0.5630252361297607,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.42636579275131226,0.5260504484176636,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4538235318660736,0.40155106711387634,0.5680252361297607,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4251781404018402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42399048805236816},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰۰,۰","boundary":[0.4638655483722687,0.4251781404018402,0.49747899174690247,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43529412150382996,0.42636579275131226,0.4588235318660736,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.42636579275131226},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42399048805236816},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4370546340942383},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.41936579275131225,0.5024789917469025,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6235294342041016,0.45368170738220215,0.6470588445663452,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.45368170738220215,0.6168067455291748,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4679335057735443},{"x":0.556302547454834,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45368170738220215,0.5798319578170776,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.45368170738220215,0.5495798587799072,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4756302535533905,0.45368170738220215,0.5042017102241516,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.45368170738220215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45368170738220215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4679335057735443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43361344933509827,0.45368170738220215,0.46890756487846375,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4679335057735443},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38655462861061096,0.45368170738220215,0.4268907606601715,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4679335057735443},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35966387391090393,0.45368170738220215,0.3798319399356842,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.45368170738220215,0.35630252957344055,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.44668170738220214,0.6520588445663452,0.4749335057735443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6352941393852234,0.48337292671203613,0.6907563209533691,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49643704295158386},{"x":0.63193279504776,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.48337292671203613,0.6352941393852234,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوک","boundary":[0.5932773351669312,0.48337292671203613,0.6134454011917114,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.48337292671203613,0.5899159908294678,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویویان","boundary":[0.5512605309486389,0.48337292671203613,0.5798319578170776,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5462185144424438,0.48337292671203613,0.5495798587799072,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4821852743625641},{"x":0.489075630903244,"y":0.48337292671203613},{"x":0.489075630903244,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cook","boundary":[0.4588235318660736,0.4821852743625641,0.489075630903244,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4924369752407074,0.4821852743625641,0.4957983195781708,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5008403658866882,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Vivian","boundary":[0.5008403658866882,0.4821852743625641,0.5394958257675171,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7159664034843445,0.5,0.7462185025215149,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.5,0.7092437148094177,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6857143044471741,0.5,0.6991596817970276,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5},{"x":0.680672287940979,"y":0.5},{"x":0.680672287940979,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6369748115539551,0.5,0.680672287940979,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5154394507408142},{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5,0.6369748115539551,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.5798319578170776,0.5,0.6117647290229797,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5411764979362488,0.5,0.5731092691421509,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.5,0.534453809261322,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.4789915978908539,0.5,0.5193277597427368,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.45378151535987854,0.5,0.4739495813846588,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4319327771663666,0.5,0.44873949885368347,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4268907606601715,0.5,0.4285714328289032,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5154394507408142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویویان","boundary":[0.39159664511680603,0.5,0.42184874415397644,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوک","boundary":[0.3680672347545624,0.5,0.38655462861061096,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5154394507408142},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35798320174217224,0.5,0.3613445460796356,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.32605043053627014,0.5,0.3529411852359772,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5154394507408142},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سینگلتون","boundary":[0.27394959330558777,0.5,0.3210084140300751,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2689075767993927,0.5,0.2722689211368561,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5178147554397583},{"x":0.267226904630661,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2639075767993927,0.47399762201309203,0.7512185025215149,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908},{"x":0.6134454011917114,"y":0.519002377986908},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5320665240287781},{"x":0.583193302154541,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.583193302154541,0.519002377986908,0.6134454011917114,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.519002377986908},{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساسان","boundary":[0.5478991866111755,0.519002377986908,0.578151285648346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.519002377986908},{"x":0.5428571701049805,"y":0.519002377986908},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالغی","boundary":[0.5193277597427368,0.519002377986908,0.5428571701049805,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.519002377986908},{"x":0.5176470875740051,"y":0.519002377986908},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5008403658866882,0.519002377986908,0.5176470875740051,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.519002377986908},{"x":0.5008403658866882,"y":0.519002377986908},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5320665240287781},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.519002377986908,0.5008403658866882,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.519002377986908},{"x":0.4941176474094391,"y":0.519002377986908},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلماز","boundary":[0.46722689270973206,0.519002377986908,0.4941176474094391,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.519002377986908},{"x":0.462184876203537,"y":0.519002377986908},{"x":0.462184876203537,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آقازاده","boundary":[0.43529412150382996,0.519002377986908,0.462184876203537,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.519002377986908},{"x":0.43529412150382996,"y":0.519002377986908},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4302521049976349,0.519002377986908,0.43529412150382996,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.519002377986908},{"x":0.4252100884914398,"y":0.519002377986908},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5320665240287781},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.38823530077934265,0.519002377986908,0.4252100884914398,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.519002377986908},{"x":0.3831932842731476,"y":0.519002377986908},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5320665240287781},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.35798320174217224,0.519002377986908,0.3831932842731476,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.519002377986908},{"x":0.3529411852359772,"y":0.519002377986908},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5320665240287781},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.32268908619880676,0.519002377986908,0.3529411852359772,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.519002377986908},{"x":0.3210084140300751,"y":0.519002377986908},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.519002377986908,0.3210084140300751,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6621848940849304,0.5368170738220215,0.7176470756530762,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6352941393852234,0.5368170738220215,0.6571428775787354,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5498812198638916},{"x":0.63193279504776,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5368170738220215,0.6352941393852234,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5882353186607361,0.5368170738220215,0.6117647290229797,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5498812198638916},{"x":0.583193302154541,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.583193302154541,0.5368170738220215,0.5865546464920044,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5368170738220215},{"x":0.578151285648346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.578151285648346,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5428571701049805,0.5368170738220215,0.578151285648346,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5109243988990784,0.5368170738220215,0.5361344814300537,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4739495813846588,0.5368170738220215,0.5042017102241516,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5368170738220215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5498812198638916},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.5368170738220215,0.47058823704719543,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5368170738220215},{"x":0.462184876203537,"y":0.5368170738220215},{"x":0.462184876203537,"y":0.5498812198638916},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43865546584129333,0.5368170738220215,0.462184876203537,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5368170738220215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5368170738220215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4117647111415863,0.5368170738220215,0.43361344933509827,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5498812198638916},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40168067812919617,0.5368170738220215,0.40504202246665955,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5498812198638916},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.35630252957344055,0.5368170738220215,0.3966386616230011,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.5368170738220215,0.35462185740470886,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3126050531864166,0.5368170738220215,0.3445378243923187,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6789916157722473,0.5534442067146301,0.7327731251716614,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6386554837226868,0.5546318292617798,0.6739495992660522,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5676959753036499},{"x":0.63193279504776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5546318292617798,0.6352941393852234,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.578151285648346,0.5546318292617798,0.6134454011917114,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5747899413108826,0.5558194518089294,0.578151285648346,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.5462185144424438,0.5558194518089294,0.5680672526359558,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5310924649238586,0.5558194518089294,0.5445378422737122,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5558194518089294},{"x":0.529411792755127,"y":0.5558194518089294},{"x":0.529411792755127,"y":0.5688835978507996},{"x":0.529411792755127,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.5558194518089294,0.529411792755127,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.519002377986908},{"x":0.7344537973403931,"y":0.519002377986908},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3076050531864166,0.512002377986908,0.7394537973403931,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6369748115539551,0.5724465847015381,0.6773109436035156,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5866983532905579},{"x":0.63193279504776,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5724465847015381,0.6369748115539551,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5899159908294678,0.5724465847015381,0.6117647290229797,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5724465847015381},{"x":0.583193302154541,"y":0.5724465847015381},{"x":0.583193302154541,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5630252361297607,0.5724465847015381,0.583193302154541,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5724465847015381},{"x":0.556302547454834,"y":0.5724465847015381},{"x":0.556302547454834,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.5724465847015381,0.556302547454834,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5058823823928833,0.5724465847015381,0.5462185144424438,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4638655483722687,0.5724465847015381,0.5008403658866882,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4319327771663666,0.5724465847015381,0.4588235318660736,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3932773172855377,0.5724465847015381,0.4268907606601715,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5724465847015381},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5866983532905579},{"x":0.364705890417099,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۳۷","boundary":[0.364705890417099,0.5724465847015381,0.38655462861061096,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5724465847015381,0.3630252182483673,0.5866983532905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3580252182483673,0.5654465847015381,0.6823109436035156,0.5936983532905579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6436975002288818,0.5902612805366516,0.6689075827598572,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5902612805366516,0.6369748115539551,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5902612805366516},{"x":0.610084056854248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.610084056854248,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.6067227125167847,0.5902612805366516,0.610084056854248,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.589073657989502},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۴۵۵","boundary":[0.5546218752861023,0.589073657989502,0.6016806960105896,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.589073657989502},{"x":0.5495798587799072,"y":0.589073657989502},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6021377444267273},{"x":0.529411792755127,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.529411792755127,0.589073657989502,0.5495798587799072,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.589073657989502},{"x":0.5226891040802002,"y":0.589073657989502},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.5008403658866882,0.589073657989502,0.5226891040802002,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7176470756530762,0.6080760359764099,0.7579832077026367,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6722689270973206,0.6092636585235596,0.7142857313156128,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6369748115539551,0.6092636585235596,0.6705882549285889,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6211401224136353},{"x":0.63193279504776,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6092636585235596,0.6352941393852234,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5966386795043945,0.6092636585235596,0.6117647290229797,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.589073657989502},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49584036588668823,0.582073657989502,0.7629832077026367,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6369748115539551,0.6258907318115234,0.6840336322784424,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6377671957015991},{"x":0.63193279504776,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6258907318115234,0.6352941393852234,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5747899413108826,0.6258907318115234,0.6117647290229797,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5714285969734192,0.6258907318115234,0.5747899413108826,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5495798587799072,0.6258907318115234,0.5647059082984924,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.529411792755127,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.529411792755127,0.6258907318115234,0.5462185144424438,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6258907318115234},{"x":0.529411792755127,"y":0.6258907318115234},{"x":0.529411792755127,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5260504484176636,0.6258907318115234,0.529411792755127,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6377671957015991},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.49915966391563416,0.6258907318115234,0.5210084319114685,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6258907318115234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6258907318115234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.6258907318115234,0.49747899174690247,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6386554837226868,0.6437054872512817,0.6857143044471741,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6567695736885071},{"x":0.63193279504776,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6437054872512817,0.6369748115539551,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5882353186607361,0.6437054872512817,0.6117647290229797,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6567695736885071},{"x":0.561344563961029,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.561344563961029,0.6437054872512817,0.5815126299858093,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.6437054872512817,0.5546218752861023,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".Key","boundary":[0.2386554628610611,0.6437054872512817,0.6655462384223938,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6437054872512817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6437054872512817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"topics","boundary":[0.2722689211368561,0.6437054872512817,0.30924370884895325,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6437054872512817},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6437054872512817},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"in","boundary":[0.3126050531864166,0.6437054872512817,0.32268908619880676,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6437054872512817},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6437054872512817},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"second","boundary":[0.3310924470424652,0.6437054872512817,0.36974790692329407,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6555819511413574},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.37478992342948914,0.6437054872512817,0.4268907606601715,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6437054872512817},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6437054872512817},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"acquisition","boundary":[0.43361344933509827,0.6437054872512817,0.49747899174690247,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6555819511413574},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.49915966391563416,0.6437054872512817,0.5042017102241516,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"c2014","boundary":[0.5058823823928833,0.6437054872512817,0.5428571701049805,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2336554628610611,0.6188907318115234,0.6907143044471741,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.675771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.6627078652381897,0.6756302714347839,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6627078652381897,0.6369748115539551,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5983193516731262,0.6627078652381897,0.6134454011917114,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5714285969734192,0.6627078652381897,0.5915966629981995,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5529412031173706,0.6615201830863953,0.5680672526359558,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.5126050710678101,0.6615201830863953,0.5495798587799072,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5058823823928833,0.6615201830863953,0.5109243988990784,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6603325605392456},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6603325605392456},{"x":0.37478992342948914,"y":0.673396646976471},{"x":0.3344537913799286,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Second","boundary":[0.3344537913799286,0.6603325605392456,0.37478992342948914,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6603325605392456},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6603325605392456},{"x":0.43529412150382996,"y":0.673396646976471},{"x":0.3798319399356842,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.3798319399356842,0.6603325605392456,0.43529412150382996,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43865546584129333,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"acquisition","boundary":[0.43865546584129333,0.6603325605392456,0.5008403658866882,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.6793349385261536,0.6756302714347839,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6923990249633789},{"x":0.63193279504776,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6793349385261536,0.6369748115539551,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5983193516731262,0.6793349385261536,0.6134454011917114,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5764706134796143,0.6793349385261536,0.5899159908294678,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5361344814300537,0.6793349385261536,0.5714285969734192,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4924369752407074,0.6793349385261536,0.5277311205863953,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6793349385261536},{"x":0.489075630903244,"y":0.6793349385261536},{"x":0.489075630903244,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48403361439704895,0.6793349385261536,0.489075630903244,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Language","boundary":[0.2554621994495392,0.6781472563743591,0.3142857253551483,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6781472563743591},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6781472563743591},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.3193277418613434,0.6781472563743591,0.33949580788612366,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6781472563743591},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6793349385261536},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6923990249633789},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"languagesStudy","boundary":[0.34285715222358704,0.6781472563743591,0.45210084319114685,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.4571428596973419,0.6793349385261536,0.4756302535533905,0.6912114024162292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2504621994495392,0.6521448783874512,0.6806302714347839,0.7005867071151733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5630252361297607,0.6983373165130615,0.6117647290229797,0.7090261578559875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5580252361297607,0.6913373165130615,0.6167647290229797,0.7160261578559876],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.713776707649231},{"x":0.7126050591468811,"y":0.713776707649231},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6756302714347839,0.713776707649231,0.7126050591468811,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.713776707649231},{"x":0.6689075827598572,"y":0.713776707649231},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.713776707649231,0.6689075827598572,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.713776707649231},{"x":0.6352941393852234,"y":0.713776707649231},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7268408536911011},{"x":0.63193279504776,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.713776707649231,0.6352941393852234,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5764706134796143,0.7149643898010254,0.6117647290229797,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5445378422737122,0.7149643898010254,0.5714285969734192,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5109243988990784,0.7149643898010254,0.5394958257675171,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.7149643898010254,0.5058823823928833,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7149643898010254},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7149643898010254},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4739495813846588,0.7149643898010254,0.49747899174690247,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4470588266849518,0.7149643898010254,0.46890756487846375,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7149643898010254},{"x":0.440336138010025,"y":0.7149643898010254},{"x":0.440336138010025,"y":0.7280284762382507},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.7149643898010254,0.440336138010025,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3949579894542694,0.7149643898010254,0.4302521049976349,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7149643898010254},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7280284762382507},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.7149643898010254,0.38991597294807434,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6739495992660522,0.7327790856361389,0.7126050591468811,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6739495992660522,"y":0.745843231678009},{"x":0.6369748115539551,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6369748115539551,0.7327790856361389,0.6739495992660522,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6352941393852234,"y":0.745843231678009},{"x":0.6302521228790283,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7327790856361389,0.6352941393852234,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7327790856361389},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7327790856361389},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.2537815272808075,0.7327790856361389,0.29243698716163635,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.2991596758365631,0.7327790856361389,0.3512605130672455,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7327790856361389},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7327790856361389},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7446556091308594},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.35630252957344055,0.7327790856361389,0.41680672764778137,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7327790856361389},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7327790856361389},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7446556091308594},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.41848739981651306,0.7327790856361389,0.42352941632270813,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.4268907606601715,0.7327790856361389,0.4739495813846588,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7327790856361389},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7327790856361389},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.4789915978908539,0.7327790856361389,0.49915966391563416,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5680672526359558,"y":0.745843231678009},{"x":0.5058823823928833,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.5058823823928833,0.7327790856361389,0.5680672526359558,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6117647290229797,"y":0.745843231678009},{"x":0.5731092691421509,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.7327790856361389,0.6117647290229797,0.745843231678009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.713776707649231},{"x":0.7126050591468811,"y":0.713776707649231},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009},{"x":0.2537815272808075,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2487815272808075,0.706776707649231,0.7176050591468811,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6756302714347839,0.7505938410758972,0.7126050591468811,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.7505938410758972,0.6705882549285889,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226},{"x":0.63193279504776,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.7505938410758972,0.6369748115539551,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سینگلتون","boundary":[0.5680672526359558,0.7505938410758972,0.6134454011917114,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.7505938410758972,0.5647059082984924,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.529411792755127,0.7505938410758972,0.5546218752861023,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7636579275131226},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.49915966391563416,0.7505938410758972,0.5226891040802002,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.7505938410758972,0.4941176474094391,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۸","boundary":[0.45546218752861023,0.7505938410758972,0.48403361439704895,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7505938410758972},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7505938410758972},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4453781545162201,0.7505938410758972,0.45042017102241516,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7505938410758972},{"x":0.440336138010025,"y":0.7505938410758972},{"x":0.440336138010025,"y":0.7636579275131226},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.43697479367256165,0.7505938410758972,0.440336138010025,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.7505938410758972,0.43529412150382996,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4252521049976349,0.7435938410758972,0.7176050591468811,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6756302714347839,0.7672209143638611,0.7126050591468811,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.7672209143638611,0.6689075827598572,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.7672209143638611,0.6352941393852234,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالغی","boundary":[0.5932773351669312,0.7672209143638611,0.6151260733604431,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5697479248046875,0.7672209143638611,0.5865546464920044,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5647059082984924,0.7672209143638611,0.5697479248046875,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7814726829528809},{"x":0.529411792755127,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساسان","boundary":[0.529411792755127,0.7672209143638611,0.5596638917922974,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.7684085369110107,0.5260504484176636,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7814726829528809},{"x":0.489075630903244,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۹","boundary":[0.489075630903244,0.7684085369110107,0.5159664154052734,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4773109257221222,0.7684085369110107,0.48235294222831726,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.7684085369110107,0.4739495813846588,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7684085369110107},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7684085369110107},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.43361344933509827,0.7684085369110107,0.46554622054100037,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4302521049976349,0.7684085369110107,0.43361344933509827,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7684085369110107},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7684085369110107},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقازاده","boundary":[0.3949579894542694,0.7684085369110107,0.42352941632270813,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7814726829528809},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.7684085369110107,0.3949579894542694,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7814726829528809},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلماز","boundary":[0.35798320174217224,0.7684085369110107,0.3848739564418793,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7684085369110107},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7684085369110107},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7814726829528809},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35462185740470886,0.7684085369110107,0.35798320174217224,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۸","boundary":[0.3210084140300751,0.7684085369110107,0.3478991687297821,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7826603055000305},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.30924370884895325,0.7684085369110107,0.3126050531864166,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.7684085369110107,0.3042016923427582,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7826603055000305},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.26386556029319763,0.7684085369110107,0.29579833149909973,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7684085369110107},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7684085369110107},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7826603055000305},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.7684085369110107,0.26386556029319763,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7992874383926392},{"x":0.702521026134491,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.702521026134491,0.7874109148979187,0.7243697643280029,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.786223292350769},{"x":0.702521026134491,"y":0.786223292350769},{"x":0.702521026134491,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6789916157722473,0.786223292350769,0.702521026134491,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.786223292350769},{"x":0.6689075827598572,"y":0.786223292350769},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6352941393852234,0.786223292350769,0.6689075827598572,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.786223292350769},{"x":0.6369748115539551,"y":0.786223292350769},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.786223292350769,0.6369748115539551,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7992874383926392},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25718488812446594,0.7602209143638611,0.7293697643280029,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.805225670337677},{"x":0.7226890921592712,"y":0.805225670337677},{"x":0.7226890921592712,"y":0.815914511680603},{"x":0.7042016983032227,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7042016983032227,0.805225670337677,0.7226890921592712,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.805225670337677},{"x":0.702521026134491,"y":0.805225670337677},{"x":0.702521026134491,"y":0.815914511680603},{"x":0.6789916157722473,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6789916157722473,0.805225670337677,0.702521026134491,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6689075827598572,"y":0.815914511680603},{"x":0.6420168280601501,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6420168280601501,0.8064132928848267,0.6689075827598572,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6352941393852234,"y":0.815914511680603},{"x":0.63193279504776,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.8064132928848267,0.6352941393852234,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7630252242088318,"y":0.834916889667511},{"x":0.7310924530029297,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7310924530029297,0.8218527436256409,0.7630252242088318,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7226890921592712,"y":0.834916889667511},{"x":0.6655462384223938,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6655462384223938,0.8218527436256409,0.7226890921592712,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6420168280601501,0.8206650614738464,0.6571428775787354,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8337292075157166},{"x":0.63193279504776,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.8206650614738464,0.6369748115539551,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۱۱۴۳۲","boundary":[0.5596638917922974,0.8206650614738464,0.6117647290229797,0.8337292075157166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.805225670337677},{"x":0.7630252242088318,"y":0.805225670337677},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5596638917922974,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5546638917922974,0.798225670337677,0.7680252242088318,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.8444180488586426,0.5445378422737122,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.8444180488586426,0.5260504484176636,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8562945127487183},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.8432304263114929,0.5008403658866882,0.8562945127487183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8562945127487183},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4504621875286102,0.8362304263114929,0.5495378422737122,0.8632945127487183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.786223292350769},{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"P۱۱۸","boundary":[0.5697479248046875,0.786223292350769,0.6000000238418579,0.7957244515419006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.786223292350769},{"x":0.6033613681793213,"y":0.786223292350769},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"/","boundary":[0.6016806960105896,0.786223292350769,0.6033613681793213,0.7957244515419006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.786223292350769},{"x":0.6117647290229797,"y":0.786223292350769},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.6067227125167847,0.786223292350769,0.6117647290229797,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.786223292350769},{"x":0.6117647290229797,"y":0.786223292350769},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.779223292350769,0.6167647290229797,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۰۱/۹۳","boundary":[0.5714285969734192,0.805225670337677,0.6117647290229797,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.798225670337677,0.6167647290229797,0.8205392069816589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8574821949005127},{"x":0.556302547454834,"y":0.8693586587905884},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8717339634895325}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8586698174476624,0.556302547454834,0.8693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8705463409423828},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8812351822853088},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8705463409423828,0.5714285969734192,0.8812351822853088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8812351822853088},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.8516698174476623,0.5764285969734192,0.8882351822853088],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/uWvZSFkOCNqoCvNG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/WkNYVFCvLLLTBiPb.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/WAEuAiLtLEcqHocW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003217455177012645,0.9986724807354582,0.9989747096048116]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.2779097259044647,0.5495798587799072,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2921615242958069},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.2779097259044647,0.4924369752407074,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.2709097259044647,0.5545798587799072,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.32185274362564087,0.7831932902336121,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7260504364967346,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6773109436035156,0.3230403661727905,0.7260504364967346,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6723109436035156,0.3160403661727905,0.7881932902336121,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.32660332322120667},{"x":0.267226904630661,"y":0.32660332322120667},{"x":0.267226904630661,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.2537815272808075,0.32660332322120667,0.267226904630661,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21512605249881744,0.3254156708717346,0.2504201829433441,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346},{"x":0.267226904630661,"y":0.32660332322120667},{"x":0.267226904630661,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.21012605249881744,0.3184156708717346,0.272226904630661,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35154393315315247},{"x":0.75126051902771,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.75126051902771,0.34323039650917053,0.7831932902336121,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35154393315315247},{"x":0.75126051902771,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.3362303965091705,0.7881932902336121,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3966386616230011,0.36104512214660645,0.4100840389728546,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3949579894542694,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3729216158390045},{"x":0.36974790692329407,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.37142857909202576,0.3598574697971344,0.3932773172855377,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3598574697971344},{"x":0.364705890417099,"y":0.3705463111400604},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3630252182483673,0.3598574697971344,0.364705890417099,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3580252182483673,0.35166984724998473,0.4150840389728546,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3622327744960785,0.2218487411737442,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3552327744960785,0.2268487411737442,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.21512605249881744,0.38123515248298645,0.2218487411737442,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37423515248298644,0.2268487411737442,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4002375304698944},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4002375304698944,0.23025210201740265,0.4073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4002375304698944},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4002375304698944},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4002375304698944,0.23361344635486603,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4002375304698944},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3932375304698944,0.23861344635486603,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.41923990845680237,0.23025210201740265,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.41923990845680237,0.23361344635486603,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41223990845680236,0.23861344635486603,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4394299387931824,0.23193277418613434,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4394299387931824,0.2369747906923294,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.43242993879318237,0.2419747906923294,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.46080759167671204,0.23193277418613434,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45380759167671203,0.23693277418613434,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5011876225471497,0.23025210201740265,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49418762254714965,0.23525210201740265,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.22689075767993927,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.22857142984867096,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.521377682685852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":",","boundary":[0.23193277418613434,0.521377682685852,0.23361344635486603,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.521377682685852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.23861344635486603,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176},{"x":0.23193277418613434,"y":0.559382438659668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5605700612068176,0.23193277418613434,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176},{"x":0.23193277418613434,"y":0.559382438659668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5535700612068176,0.23693277418613434,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5783848166465759,0.22857142984867096,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5713848166465759,0.23357142984867096,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.36104512214660645,0.7848739624023438,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7361344695091248,0.36104512214660645,0.7529411911964417,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.36104512214660645,0.7344537973403931,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6924369931221008,0.36104512214660645,0.7260504364967346,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6655462384223938,0.36104512214660645,0.6873949766159058,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.36104512214660645,0.6621848940849304,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.5949580073356628,0.36104512214660645,0.6352941393852234,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3729216158390045},{"x":0.578151285648346,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.36104512214660645,0.5899159908294678,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.5495798587799072,0.36104512214660645,0.5747899413108826,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.529411792755127,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.529411792755127,0.36104512214660645,0.5445378422737122,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5109243988990784,0.36104512214660645,0.5193277597427368,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهم","boundary":[0.48235294222831726,0.36104512214660645,0.5058823823928833,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارتباه","boundary":[0.45210084319114685,0.36104512214660645,0.4773109257221222,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44710084319114685,0.35404512214660644,0.7898739624023438,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوزبانگی","boundary":[0.6907563209533691,0.37885984778404236,0.7361344695091248,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6756302714347839,0.37885984778404236,0.6840336322784424,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.653781533241272,0.37885984778404236,0.6672269105911255,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معناست","boundary":[0.605042040348053,0.3776721954345703,0.6470588445663452,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5983193516731262,0.3776721954345703,0.6000000238418579,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.3776721954345703,0.5915966629981995,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.707563042640686,0.3978622257709503,0.7378151416778564,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.39904987812042236,0.6991596817970276,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6352941393852234,0.39904987812042236,0.6739495992660522,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6067227125167847,0.39904987812042236,0.6285714507102966,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5815126299858093,0.39904987812042236,0.6000000238418579,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4002375304698944},{"x":0.578151285648346,"y":0.4002375304698944},{"x":0.578151285648346,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4002375304698944,0.578151285648346,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6991596817970276,0.4180522561073303,0.7378151416778564,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6705882549285889,0.4180522561073303,0.6924369931221008,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6470588445663452,0.4168646037578583,0.6655462384223938,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6067227125167847,0.4168646037578583,0.6403361558914185,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5663865804672241,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.5663865804672241,0.4168646037578583,0.6000000238418579,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5596638917922974,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5277311205863953,0.4168646037578583,0.5596638917922974,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5176470875740051,0.4168646037578583,0.5210084319114685,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5176470875740051,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5126470875740051,0.3706721954345703,0.7428151416778564,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6470588445663452,0.4370546340942383,0.6890756487846375,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6184874176979065,0.4370546340942383,0.6403361558914185,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4370546340942383},{"x":0.610084056854248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.610084056854248,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5899159908294678,0.4370546340942383,0.610084056854248,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5747899413108826,0.4370546340942383,0.5865546464920044,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5462185144424438,0.4370546340942383,0.5714285969734192,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5310924649238586,0.4370546340942383,0.5445378422737122,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4524940550327301},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.48235294222831726,0.4370546340942383,0.5243697762489319,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4571428596973419,0.4370546340942383,0.4756302535533905,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4370546340942383},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4370546340942383},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندیشند","boundary":[0.4100840389728546,0.4370546340942383,0.45546218752861023,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4370546340942383},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4370546340942383},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4524940550327301},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.4370546340942383,0.40504202246665955,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6470588445663452,0.45961993932724,0.6890756487846375,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45961993932724},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45961993932724},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6168067455291748,0.45961993932724,0.6403361558914185,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.45961993932724},{"x":0.610084056854248,"y":0.45961993932724},{"x":0.610084056854248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5899159908294678,0.45961993932724,0.610084056854248,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.45961993932724},{"x":0.583193302154541,"y":0.45961993932724},{"x":0.583193302154541,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شم","boundary":[0.5630252361297607,0.45961993932724,0.583193302154541,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.45961993932724},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45961993932724},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215},{"x":0.529411792755127,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبانی","boundary":[0.529411792755127,0.45961993932724,0.5579832196235657,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.45961993932724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45961993932724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتری","boundary":[0.48571428656578064,0.45961993932724,0.5226891040802002,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.45961993932724},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45961993932724},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.45378151535987854,0.45961993932724,0.4789915978908539,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45961993932724},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45961993932724},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47387173771858215},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.45961993932724,0.45210084319114685,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47387173771858215},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39836135029792785,0.4300546340942383,0.6940756487846375,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.47980996966362},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47980996966362},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6487395167350769,0.47980996966362,0.6890756487846375,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47980996966362},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6184874176979065,0.47980996966362,0.6403361558914185,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47980996966362},{"x":0.610084056854248,"y":0.47980996966362},{"x":0.610084056854248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5899159908294678,0.47980996966362,0.610084056854248,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47980996966362},{"x":0.583193302154541,"y":0.47980996966362},{"x":0.583193302154541,"y":0.4952494204044342},{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.561344563961029,0.47980996966362,0.583193302154541,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.47980996966362},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47980996966362},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4952494204044342},{"x":0.534453809261322,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.534453809261322,0.47980996966362,0.5529412031173706,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.47980996966362},{"x":0.5277311205863953,"y":0.47980996966362},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5042017102241516,0.47980996966362,0.5277311205863953,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.47980996966362},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47980996966362},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4907563030719757,0.47980996966362,0.49747899174690247,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.47980996966362},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47980996966362},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.4571428596973419,0.47980996966362,0.48403361439704895,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.47980996966362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47980996966362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.40672269463539124,0.47980996966362,0.44873949885368347,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.47980996966362},{"x":0.40504202246665955,"y":0.47980996966362},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.3949579894542694,0.47980996966362,0.40504202246665955,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.47980996966362},{"x":0.38823530077934265,"y":0.47980996966362},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3798319399356842,0.47980996966362,0.38823530077934265,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.47980996966362},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47980996966362},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.3512605130672455,0.47980996966362,0.37310925126075745,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.3445378243923187,"y":0.47980996966362},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحبت","boundary":[0.3025210201740265,0.47980996966362,0.3445378243923187,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.47980996966362},{"x":0.29579833149909973,"y":0.47980996966362},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2840336263179779,0.47980996966362,0.29579833149909973,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.47980996966362},{"x":0.27731093764305115,"y":0.47980996966362},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.2504201829433441,0.47980996966362,0.27731093764305115,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.47980996966362},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47980996966362},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.23361344635486603,0.47980996966362,0.2504201829433441,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.47980996966362,0.23193277418613434,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7260504364967346,0.5011876225471497,0.7378151416778564,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6974790096282959,0.5011876225471497,0.7193277478218079,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198},{"x":0.680672287940979,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.5011876225471497,0.6924369931221008,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6571428775787354,0.5011876225471497,0.6739495992660522,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.6268907785415649,0.5011876225471497,0.6504201889038086,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.521377682685852},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.521377682685852,0.7361344695091248,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.702521026134491,"y":0.521377682685852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.521377682685852,0.7042016983032227,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47980996966362},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.47280996966362,0.7428151416778564,0.5414418287277222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.5391923785209656,0.7361344695091248,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.559382438659668},{"x":0.7848739624023438,"y":0.559382438659668},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.559382438659668,0.7848739624023438,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.559382438659668},{"x":0.7529411911964417,"y":0.559382438659668},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7344537973403931,0.559382438659668,0.7529411911964417,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.559382438659668},{"x":0.7327731251716614,"y":0.559382438659668},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.559382438659668,0.7327731251716614,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.559382438659668},{"x":0.7243697643280029,"y":0.559382438659668},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهترین","boundary":[0.6873949766159058,0.559382438659668,0.7243697643280029,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.559382438659668},{"x":0.680672287940979,"y":0.559382438659668},{"x":0.680672287940979,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6621848940849304,0.559382438659668,0.680672287940979,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6336134672164917,0.5581947565078735,0.6571428775787354,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5815126299858093,0.5581947565078735,0.6268907785415649,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5529412031173706,0.5581947565078735,0.5764706134796143,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5712589025497437},{"x":0.529411792755127,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.529411792755127,0.5581947565078735,0.5478991866111755,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5712589025497437},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.49747899174690247,0.5581947565078735,0.5226891040802002,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4605042040348053,0.5581947565078735,0.4924369752407074,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5581947565078735},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5581947565078735},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5712589025497437},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.45546218752861023,0.5581947565078735,0.45546218752861023,0.5712589025497437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.5321923785209656,0.7898739624023438,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باور","boundary":[0.7193277478218079,0.5783848166465759,0.7361344695091248,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عموم","boundary":[0.6857143044471741,0.5783848166465759,0.7126050591468811,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.5783848166465759,0.6857143044471741,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقاید","boundary":[0.6487395167350769,0.5783848166465759,0.6773109436035156,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.605042040348053,0.5783848166465759,0.6420168280601501,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5697479248046875,0.5783848166465759,0.5983193516731262,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.5428571701049805,0.5783848166465759,0.5630252361297607,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.5783848166465759,0.5378151535987854,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.48235294222831726,0.5783848166465759,0.5260504484176636,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.45378151535987854,0.5783848166465759,0.4756302535533905,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4285714328289032,0.5783848166465759,0.4470588266849518,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5783848166465759},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5783848166465759},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5914489030838013},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.5783848166465759,0.42352941632270813,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.7058823704719543,0.5973871946334839,0.7361344695091248,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6104512810707092},{"x":0.658823549747467,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهاجران","boundary":[0.658823549747467,0.5973871946334839,0.7008403539657593,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.5973871946334839,0.6554622054100037,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6201680898666382,0.5973871946334839,0.6453781723976135,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5899159908294678,0.5973871946334839,0.6184874176979065,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5973871946334839},{"x":0.583193302154541,"y":0.5973871946334839},{"x":0.583193302154541,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5428571701049805,0.5973871946334839,0.583193302154541,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6294536590576172},{"x":0.707563042640686,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"نظريه","boundary":[0.707563042640686,0.6163895726203918,0.7361344695091248,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6941176652908325,0.6163895726203918,0.6991596817970276,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6705882549285889,0.6163895726203918,0.6941176652908325,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6294536590576172},{"x":0.63193279504776,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.63193279504776,0.6163895726203918,0.6655462384223938,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6201680898666382,0.6163895726203918,0.6235294342041016,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6117647290229797,0.6163895726203918,0.6168067455291748,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6974790096282959,0.6330166459083557,0.7361344695091248,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6496437191963196},{"x":0.653781533241272,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.653781533241272,0.6342042684555054,0.6924369931221008,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زودهنگام","boundary":[0.5983193516731262,0.6342042684555054,0.6470588445663452,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6508313417434692},{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.583193302154541,0.6353919506072998,0.5915966629981995,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6353919506072998},{"x":0.578151285648346,"y":0.6508313417434692},{"x":0.556302547454834,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5546218752861023,0.6353919506072998,0.578151285648346,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5310924649238586,0.6353919506072998,0.5495798587799072,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.6365795731544495,0.5260504484176636,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیحات","boundary":[0.6857143044471741,0.6555819511413574,0.7361344695091248,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6487395167350769,0.6555819511413574,0.6789916157722473,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.6555819511413574,0.6436975002288818,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.6745843291282654,0.7361344695091248,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.675771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.675771951675415,0.7042016983032227,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6876484751701355},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4185294163227081,0.5713848166465759,0.7411344695091248,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.6935867071151733,0.7361344695091248,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.694774329662323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.694774329662323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.694774329662323,0.7042016983032227,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.713776707649231,0.7848739624023438,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.713776707649231},{"x":0.7529411911964417,"y":0.713776707649231},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7310924530029297,0.713776707649231,0.7529411911964417,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.713776707649231},{"x":0.729411780834198,"y":0.713776707649231},{"x":0.729411780834198,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.713776707649231,0.729411780834198,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.713776707649231},{"x":0.7210084199905396,"y":0.713776707649231},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6957983374595642,0.713776707649231,0.7210084199905396,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.713776707649231},{"x":0.6907563209533691,"y":0.713776707649231},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6571428775787354,0.713776707649231,0.6907563209533691,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.713776707649231},{"x":0.6521008610725403,"y":0.713776707649231},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6302521228790283,0.713776707649231,0.6521008610725403,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.713776707649231},{"x":0.6268907785415649,"y":0.713776707649231},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.713776707649231,0.6268907785415649,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.713776707649231},{"x":0.6016806960105896,"y":0.713776707649231},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5798319578170776,0.713776707649231,0.6016806960105896,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.713776707649231},{"x":0.5731092691421509,"y":0.713776707649231},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5529412031173706,0.713776707649231,0.5731092691421509,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.713776707649231},{"x":0.5478991866111755,"y":0.713776707649231},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5411764979362488,0.713776707649231,0.5478991866111755,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.713776707649231},{"x":0.534453809261322,"y":0.713776707649231},{"x":0.534453809261322,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرا","boundary":[0.5210084319114685,0.713776707649231,0.534453809261322,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.713776707649231},{"x":0.5142857432365417,"y":0.713776707649231},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5042017102241516,0.713776707649231,0.5142857432365417,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.713776707649231},{"x":0.49747899174690247,"y":0.713776707649231},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.4722689092159271,0.713776707649231,0.49747899174690247,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.713776707649231},{"x":0.46554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4605042040348053,0.713776707649231,0.46554622054100037,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.713776707649231},{"x":0.45546218752861023,"y":0.713776707649231},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7268408536911011},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.713776707649231,0.45546218752861023,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44878151535987854,0.6913373165130615,0.7898739624023438,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7193277478218079,0.7315914630889893,0.7378151416778564,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7058823704719543,0.7315914630889893,0.7142857313156128,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.7327790856361389,0.6991596817970276,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.6621848940849304,0.7327790856361389,0.6890756487846375,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6218487620353699,0.7327790856361389,0.6571428775787354,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7361344695091248,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7042016983032227,0.7505938410758972,0.7361344695091248,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.764845609664917},{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژگانی","boundary":[0.658823549747467,0.7517814636230469,0.6974790096282959,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.764845609664917},{"x":0.6420168280601501,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6420168280601501,0.7517814636230469,0.6521008610725403,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6352941393852234,"y":0.764845609664917},{"x":0.6000000238418579,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوزادی","boundary":[0.6000000238418579,0.7517814636230469,0.6352941393852234,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5915966629981995,"y":0.764845609664917},{"x":0.578151285648346,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.578151285648346,0.7517814636230469,0.5915966629981995,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5697479248046875,"y":0.764845609664917},{"x":0.5663865804672241,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.7517814636230469,0.5697479248046875,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5630252361297607,"y":0.764845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5394958257675171,0.7517814636230469,0.5630252361297607,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.7517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5193277597427368,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5193277597427368,0.7517814636230469,0.534453809261322,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.7517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.764845609664917},{"x":0.4789915978908539,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.4789915978908539,0.7517814636230469,0.507563054561615,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.783847987651825},{"x":0.6924369931221008,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6924369931221008,0.7707838416099548,0.7361344695091248,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6857143044471741,"y":0.783847987651825},{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6672269105911255,0.7707838416099548,0.6857143044471741,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6638655662536621,"y":0.783847987651825},{"x":0.653781533241272,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.653781533241272,0.7707838416099548,0.6638655662536621,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825},{"x":0.6268907785415649,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6268907785415649,0.7707838416099548,0.6487395167350769,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6016806960105896,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6016806960105896,0.7707838416099548,0.6201680898666382,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5949580073356628,"y":0.783847987651825},{"x":0.5882353186607361,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.7707838416099548,0.5949580073356628,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5815126299858093,"y":0.783847987651825},{"x":0.5462185144424438,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.5462185144424438,0.7707838416099548,0.5815126299858093,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6924369931221008,0.7897862195968628,0.7361344695091248,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6672269105911255,0.7897862195968628,0.6857143044471741,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6554622054100037,0.7897862195968628,0.6655462384223938,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6420168280601501,0.7897862195968628,0.6487395167350769,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6235294342041016,0.7897862195968628,0.6352941393852234,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.5932773351669312,0.7897862195968628,0.6168067455291748,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.7897862195968628,0.5915966629981995,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنادار","boundary":[0.5260504484176636,0.7897862195968628,0.5630252361297607,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7897862195968628,0.5226891040802002,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیحات","boundary":[0.6857143044471741,0.8099762201309204,0.7361344695091248,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6487395167350769,0.8099762201309204,0.6789916157722473,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.8099762201309204,0.6436975002288818,0.8230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8230403661727905},{"x":0.48067227005958557,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4739915978908539,0.7257790856361389,0.7444958138465881,0.8300403661727905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6163895726203918,0.23025210201740265,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6163895726203918,0.23361344635486603,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6093895726203918,0.23861344635486603,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6365795731544495,0.22857142984867096,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6295795731544495,0.23357142984867096,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6555819511413574},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6555819511413574,0.22689075767993927,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6555819511413574},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6485819511413574,0.23189075767993927,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.675771951675415,0.23025210201740265,0.6828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.668771951675415,0.23525210201740265,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.23025210201740265,"y":0.694774329662323},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.694774329662323,0.23025210201740265,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.23025210201740265,"y":0.694774329662323},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.687774329662323,0.23525210201740265,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.713776707649231,0.23025210201740265,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.706776707649231,0.23525210201740265,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.22857142984867096,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.75,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.7327790856361389,0.23529411852359772,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7257790856361389,0.24029411852359772,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7517814636230469,0.22857142984867096,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7447814636230469,0.23357142984867096,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.22857142984867096,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7637838416099548,0.23357142984867096,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.8099762201309204,0.23025210201740265,0.8182897567749023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"....","boundary":[0.23193277418613434,0.8099762201309204,0.24201680719852448,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8029762201309204,0.24701680719852448,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48571428656578064,0.8467933535575867,0.5058823823928833,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8397933535575867,0.5108823823928833,0.8632945127487183],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/PNZSYTzhTIPmldZl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/WeEJtTpvZHiwyBdI.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/zUPkxCubRSjQhUhJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002286519466273292,0.9986724807354582,0.9989747096048116]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.21852731704711914,0.22689075767993927,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21152731704711913,0.23189075767993927,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2375296950340271,0.22857142984867096,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2305296950340271,0.23357142984867096,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2369747906923294,"y":0.255344420671463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.25653207302093506,0.2369747906923294,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2369747906923294,"y":0.255344420671463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24953207302093505,0.2419747906923294,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.275534451007843},{"x":0.2369747906923294,"y":0.275534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.275534451007843,0.2386554628610611,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.275534451007843},{"x":0.2369747906923294,"y":0.275534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.268534451007843,0.2436554628610611,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.29572445154190063,0.24033613502979279,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28872445154190063,0.2453361350297928,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3171021342277527,0.24201680719852448,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3101021342277527,0.24701680719852448,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.33847981691360474,0.24201680719852448,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.33147981691360473,0.24701680719852448,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.35866984724998474,0.2386554628610611,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35166984724998473,0.2436554628610611,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.37885984778404236,0.2386554628610611,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37185984778404235,0.2436554628610611,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39667457342147827},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.39667457342147827,0.23529411852359772,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39667457342147827},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4049881100654602},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.39667457342147827,0.24033613502979279,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39667457342147827},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38967457342147827,0.2453361350297928,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.2386554628610611,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.2436554628610611,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.4346793293952942,0.2386554628610611,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4276793293952942,0.2436554628610611,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.24033613502979279,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4478693597316742,0.2453361350297928,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.2386554628610611,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4680593900680542,0.2436554628610611,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.49406176805496216,0.2386554628610611,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48706176805496215,0.2436554628610611,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.19952493906021118,0.7361344695091248,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.19952493906021118},{"x":0.702521026134491,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.19952493906021118,0.7042016983032227,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6672689270973206,0.19252493906021118,0.7411344695091248,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.21852731704711914,0.7361344695091248,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.23634204268455505,0.7848739624023438,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7210084199905396,0.23634204268455505,0.7529411911964417,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.23634204268455505,0.7193277478218079,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.6756302714347839,0.23634204268455505,0.7109243869781494,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6470588445663452,0.23634204268455505,0.6705882549285889,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6352941393852234,0.23634204268455505,0.6420168280601501,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6134454011917114,0.23634204268455505,0.6285714507102966,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.5915966629981995,0.23634204268455505,0.6084033846855164,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5865546464920044,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.23634204268455505,0.5865546464920044,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5226891040802002,0.23634204268455505,0.5680672526359558,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.23634204268455505,0.5176470875740051,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25059381127357483},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49915966391563416,0.23634204268455505,0.5092437267303467,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25059381127357483},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.45378151535987854,0.23634204268455505,0.4941176474094391,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25059381127357483},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.42184874415397644,0.23634204268455505,0.4436974823474884,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.23634204268455505},{"x":0.41680672764778137,"y":0.23634204268455505},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.3966386616230011,0.23634204268455505,0.41680672764778137,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.23634204268455505},{"x":0.39159664511680603,"y":0.23634204268455505},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25059381127357483},{"x":0.35462185740470886,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.35462185740470886,0.23634204268455505,0.39159664511680603,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.23634204268455505},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23634204268455505},{"x":0.3495798408985138,"y":0.25059381127357483},{"x":0.32773110270500183,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.32773110270500183,0.23634204268455505,0.3495798408985138,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.23634204268455505},{"x":0.32436975836753845,"y":0.23634204268455505},{"x":0.32436975836753845,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3210084140300751,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3210084140300751,0.23634204268455505,0.32436975836753845,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.23634204268455505},{"x":0.3142857253551483,"y":0.23634204268455505},{"x":0.3142857253551483,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3142857253551483,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3142857253551483,0.23634204268455505,0.3142857253551483,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3142857253551483,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3092857253551483,0.21152731704711913,0.7898739624023438,0.256406173825264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.255344420671463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6907563209533691,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6907563209533691,0.255344420671463,0.7361344695091248,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.255344420671463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.255344420671463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.6504201889038086,0.255344420671463,0.6840336322784424,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.255344420671463},{"x":0.6453781723976135,"y":0.255344420671463},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6235294342041016,0.255344420671463,0.6453781723976135,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.255344420671463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.255344420671463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.255344420671463,0.6184874176979065,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.578151285648346,0.25653207302093506,0.6000000238418579,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5546218752861023,0.25653207302093506,0.5731092691421509,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.25653207302093506,0.5495798587799072,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7210084199905396,0.27434679865837097,0.7361344695091248,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6890756487846375,0.27434679865837097,0.7142857313156128,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.6487395167350769,0.27434679865837097,0.6823529601097107,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6218487620353699,0.275534451007843,0.6420168280601501,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.275534451007843,0.6168067455291748,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.255344420671463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5428991866111755,0.248344420671463,0.7411344695091248,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژک","boundary":[0.6672269105911255,0.294536828994751,0.6890756487846375,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.294536828994751},{"x":0.653781533241272,"y":0.294536828994751},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.294536828994751,0.6554622054100037,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6268907785415649,"y":0.294536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3099762499332428},{"x":0.578151285648346,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستوری","boundary":[0.5764706134796143,0.29572445154190063,0.6268907785415649,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.2969121038913727,0.5731092691421509,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3325415551662445},{"x":0.653781533241272,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.653781533241272,0.31591448187828064,0.6890756487846375,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6268907785415649,0.31591448187828064,0.6470588445663452,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.31591448187828064,0.6235294342041016,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.31591448187828064,0.6084033846855164,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.5512605309486389,0.3147268295288086,0.5966386795043945,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5159664154052734,0.3147268295288086,0.5445378422737122,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5109243988990784,0.3147268295288086,0.5159664154052734,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5042437267303467,0.2863491766452789,0.6940756487846375,0.33835393261909485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.6521008610725403,0.3372921645641327,0.6890756487846375,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6168067455291748,0.3372921645641327,0.6453781723976135,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.3372921645641327,0.6084033846855164,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.3574821949005127,0.7361344695091248,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.35866984724998474},{"x":0.702521026134491,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.35866984724998474,0.7042016983032227,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5983613681793213,0.3302921645641327,0.7411344695091248,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.3776721954345703,0.7361344695091248,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.3954869210720062,0.7848739624023438,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7260504364967346,0.3954869210720062,0.7529411911964417,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.3954869210720062,0.7243697643280029,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6924369931221008,0.3954869210720062,0.7159664034843445,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6521008610725403,0.3954869210720062,0.6857143044471741,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4097387194633484},{"x":0.610084056854248,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.610084056854248,0.3954869210720062,0.6453781723976135,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3954869210720062},{"x":0.605042040348053,"y":0.3954869210720062},{"x":0.605042040348053,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشتاری","boundary":[0.5579832196235657,0.3954869210720062,0.605042040348053,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5445378422737122,0.3954869210720062,0.5529412031173706,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.3954869210720062,0.5394958257675171,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5008403658866882,0.3954869210720062,0.5226891040802002,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4756302535533905,0.3954869210720062,0.4941176474094391,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3954869210720062},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.45378151535987854,0.3954869210720062,0.46890756487846375,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4097387194633484},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزند","boundary":[0.41680672764778137,0.3954869210720062,0.45210084319114685,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3954869210720062},{"x":0.413445383310318,"y":0.3954869210720062},{"x":0.413445383310318,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4100840389728546,0.3954869210720062,0.413445383310318,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3954869210720062},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3954869210720062},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4097387194633484},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.3954869210720062,0.40336135029792786,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40168067812919617,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.3706721954345703,0.7898739624023438,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"تلفظ","boundary":[0.7126050591468811,0.41567695140838623,0.7361344695091248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.7126050591468811,0.4346793293952942,0.7361344695091248,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4346793293952942},{"x":0.707563042640686,"y":0.4346793293952942},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتاری","boundary":[0.6621848940849304,0.4346793293952942,0.707563042640686,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4679335057735443},{"x":0.707563042640686,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تناظر","boundary":[0.7092437148094177,0.45368170738220215,0.7361344695091248,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.45368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.6655462384223938,0.45368170738220215,0.702521026134491,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4524940550327301},{"x":0.658823549747467,"y":0.45368170738220215},{"x":0.658823549747467,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صداها","boundary":[0.6285714507102966,0.4524940550327301,0.658823549747467,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.4524940550327301,0.6218487620353699,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6991596817970276,0.47387173771858215,0.7361344695091248,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هجایی","boundary":[0.6571428775787354,0.47387173771858215,0.6941176652908325,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542},{"x":0.653781533241272,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.4750593900680542,0.653781533241272,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6991596817970276,0.4928741157054901,0.7361344695091248,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشتاری","boundary":[0.6487395167350769,0.4928741157054901,0.6941176652908325,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6436975002288818,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.49406176805496216,0.6436975002288818,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.680672287940979,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.680672287940979,0.5118764638900757,0.7361344695091248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواندن","boundary":[0.6369748115539551,0.5130641460418701,0.6756302714347839,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.5130641460418701,0.6302521228790283,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.5798319578170776,0.5130641460418701,0.6201680898666382,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.707563042640686,0.5320665240287781,0.7361344695091248,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"املایی","boundary":[0.6689075827598572,0.5320665240287781,0.702521026134491,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.5320665240287781,0.6655462384223938,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7092437148094177,0.551068902015686,0.7361344695091248,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.6773109436035156,0.551068902015686,0.7058823704719543,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686},{"x":0.6756302714347839,"y":0.551068902015686},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6453781723976135,0.551068902015686,0.6756302714347839,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.551068902015686,0.6352941393852234,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.570071280002594,0.7361344695091248,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5712589025497437},{"x":0.702521026134491,"y":0.570071280002594},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.5712589025497437,0.7042016983032227,0.5831353664398193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995},{"languageCode":"ar","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5748319578170776,0.4086769514083862,0.7411344695091248,0.5913230485916138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.5902612805366516,0.7361344695091248,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.6068883538246155,0.7848739624023438,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7226890921592712,0.6068883538246155,0.7529411911964417,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6068883538246155,0.7243697643280029,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرش","boundary":[0.6823529601097107,0.6068883538246155,0.7142857313156128,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.6068883538246155,0.6773109436035156,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.6252101063728333,0.6068883538246155,0.6672269105911255,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5983193516731262,0.6068883538246155,0.6201680898666382,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6223278045654297},{"x":0.561344563961029,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزان","boundary":[0.561344563961029,0.6068883538246155,0.5932773351669312,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5361344814300537,0.6068883538246155,0.5512605309486389,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیری","boundary":[0.4941176474094391,0.6068883538246155,0.5310924649238586,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6068883538246155},{"x":0.489075630903244,"y":0.6068883538246155},{"x":0.489075630903244,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.6068883538246155,0.489075630903244,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.4268907606601715,0.6068883538246155,0.4722689092159271,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6068883538246155},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6068883538246155},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.3983193337917328,0.6068883538246155,0.42016807198524475,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6223278045654297},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.37310925126075745,0.6068883538246155,0.3932773172855377,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6223278045654297},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.34285715222358704,0.6068883538246155,0.3680672347545624,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6068883538246155},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6068883538246155},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3344537913799286,0.6068883538246155,0.33781513571739197,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6223278045654297},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32773110270500183,0.6068883538246155,0.3294117748737335,0.6223278045654297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6223278045654297},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3227311027050018,0.5832612805366516,0.7898739624023438,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376},{"x":0.702521026134491,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوست","boundary":[0.702521026134491,0.6282660365104675,0.7378151416778564,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6282660365104675},{"x":0.702521026134491,"y":0.6282660365104675},{"x":0.702521026134491,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.6705882549285889,0.6282660365104675,0.702521026134491,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.6282660365104675,0.6605042219161987,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواستن","boundary":[0.6067227125167847,0.6282660365104675,0.6487395167350769,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6282660365104675,0.6016806960105896,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نگرشها","boundary":[0.6924369931221008,0.646080732345581,0.7361344695091248,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.646080732345581,0.6924369931221008,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.6957983374595642,0.6662707924842834,0.7361344695091248,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.6662707924842834,0.6924369931221008,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6974790096282959,0.6864607930183411,0.7361344695091248,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.658823549747467,0.6852731704711914,0.6907563209533691,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.6852731704711914,0.6521008610725403,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6134454011917114,0.6852731704711914,0.6403361558914185,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6852731704711914},{"x":0.610084056854248,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.6852731704711914,0.610084056854248,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیحات","boundary":[0.6857143044471741,0.705463171005249,0.7361344695091248,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.705463171005249},{"x":0.6789916157722473,"y":0.705463171005249},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6487395167350769,0.705463171005249,0.6789916157722473,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.705463171005249},{"x":0.6436975002288818,"y":0.705463171005249},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.705463171005249,0.6436975002288818,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.724465548992157},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.7256532311439514,0.7361344695091248,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7268408536911011},{"x":0.702521026134491,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.7268408536911011,0.7042016983032227,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.6212660365104675,0.7428151416778564,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.7446556091308594,0.7361344695091248,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.7446556091308594,0.7042016983032227,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.7624703049659729,0.7848739624023438,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7260504364967346,0.7624703049659729,0.7529411911964417,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.7624703049659729,0.7260504364967346,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6773109436035156,0.7624703049659729,0.7176470756530762,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6386554837226868,0.7624703049659729,0.6705882549285889,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5882353186607361,0.7624703049659729,0.6336134672164917,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5596638917922974,0.7624703049659729,0.5815126299858093,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7767220735549927},{"x":0.534453809261322,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.534453809261322,0.7624703049659729,0.5546218752861023,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7624703049659729},{"x":0.529411792755127,"y":0.7624703049659729},{"x":0.529411792755127,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5210084319114685,0.7624703049659729,0.529411792755127,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5008403658866882,0.7624703049659729,0.5159664154052734,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7767220735549927},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.46554622054100037,0.7624703049659729,0.4941176474094391,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7767220735549927},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.43697479367256165,0.7624703049659729,0.4588235318660736,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7767220735549927},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.39159664511680603,0.7624703049659729,0.4302521049976349,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7624703049659729},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7624703049659729},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7767220735549927},{"x":0.364705890417099,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.364705890417099,0.7624703049659729,0.38655462861061096,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7624703049659729},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7624703049659729},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سودمند","boundary":[0.3142857253551483,0.7624703049659729,0.35798320174217224,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7624703049659729},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7624703049659729},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2840336263179779,0.7624703049659729,0.30924370884895325,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7767220735549927},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.27731093764305115,0.7624703049659729,0.2806722819805145,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":".......................","boundary":[0.2386554628610611,0.7624703049659729,0.2722689211368561,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7624703049659729,0.23529411852359772,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.20844538033008575,0.7400308542251587,0.7898739624023438,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.794536828994751},{"x":0.6991596817970276,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6991596817970276,0.7802850604057312,0.7361344695091248,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.7814726829528809,0.6924369931221008,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.794536828994751},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.7814726829528809,0.6823529601097107,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7957244515419006},{"x":0.63193279504776,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.7814726829528809,0.63193279504776,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7109243869781494,0.8016626834869385,0.7361344695091248,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گرامر","boundary":[0.6773109436035156,0.8016626834869385,0.7042016983032227,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6689075827598572,0.8016626834869385,0.6756302714347839,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6302521228790283,0.8016626834869385,0.6638655662536621,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.8016626834869385,0.6252101063728333,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7361344695091248,"y":0.834916889667511},{"x":0.7109243869781494,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7109243869781494,0.8206650614738464,0.7361344695091248,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7042016983032227,"y":0.834916889667511},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شنیداری-","boundary":[0.6487395167350769,0.8206650614738464,0.7042016983032227,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتاری","boundary":[0.6067227125167847,0.8206650614738464,0.6453781723976135,0.8337292075157166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.834916889667511},{"x":0.6067227125167847,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6017227125167847,0.7732850604057312,0.7411344695091248,0.841916889667511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5130641460418701},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5130641460418701,0.2369747906923294,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5130641460418701},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5060641460418701,0.2419747906923294,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2386554628610611,"y":0.54038006067276},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5320665240287781,0.2386554628610611,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2386554628610611,"y":0.54038006067276},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5250665240287781,0.2436554628610611,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21680672466754913,0.551068902015686,0.2386554628610611,0.5617577433586121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.551068902015686,0.24369747936725616,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.544068902015686,0.24869747936725617,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5712589025497437,0.2386554628610611,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5642589025497436,0.2436554628610611,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5902612805366516,0.2386554628610611,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5832612805366516,0.2436554628610611,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.2369747906923294,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6034512810707092,0.2419747906923294,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6282660365104675,0.2386554628610611,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6212660365104675,0.2436554628610611,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6484560370445251,0.2386554628610611,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6414560370445251,0.2436554628610611,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.2386554628610611,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6604584150314331,0.2436554628610611,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21680672466754913,0.6864607930183411,0.2386554628610611,0.694774329662323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.694774329662323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6852731704711914,0.24369747936725616,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.694774329662323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6794607930183411,0.24869747936725617,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249},{"x":0.2386554628610611,"y":0.705463171005249},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۶","boundary":[0.21680672466754913,0.705463171005249,0.2386554628610611,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249},{"x":0.2386554628610611,"y":0.705463171005249},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.698463171005249,0.2436554628610611,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7256532311439514,0.2386554628610611,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7327790856361389},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.7256532311439514,0.24537815153598785,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7186532311439514,0.25037815153598786,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.754156768321991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7446556091308594,0.2386554628610611,0.754156768321991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.754156768321991},{"x":0.24201680719852448,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.7446556091308594,0.24537815153598785,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.754156768321991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7376556091308594,0.25037815153598786,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7826603055000305,0.2386554628610611,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7756603055000305,0.2436554628610611,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8016626834869385},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8016626834869385},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۰","boundary":[0.21680672466754913,0.8016626834869385,0.2369747906923294,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8016626834869385},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8016626834869385},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7946626834869385,0.2419747906923294,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21680672466754913,0.8206650614738464,0.2386554628610611,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.8136650614738464,0.2436554628610611,0.8359785981178284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48235294222831726,0.8456056714057922,0.5092437267303467,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8386056714057922,0.5142437267303467,0.8632945127487183],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/DLPNEWaavMmAWMgd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/diitjaecTtzduUTs.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/rSFfsLHlxNhEQwBo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00022724143314814624,0.9986724807354582,0.9989775305609806]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.21680672466754913,0.19833728671073914,0.2386554628610611,0.20665083825588226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24705882370471954,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.19833728671073914,0.24705882370471954,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24705882370471954,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.19133728671073913,0.25205882370471955,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.21852731704711914,0.2386554628610611,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21152731704711913,0.2436554628610611,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.2386554628610611,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.2436554628610611,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.275534451007843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.27672210335731506,0.23193277418613434,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.275534451007843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26972210335731506,0.23693277418613434,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.2386554628610611,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.2436554628610611,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7008403539657593,0.19833728671073914,0.7361344695091248,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21140141785144806},{"x":0.653781533241272,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.653781533241272,0.19833728671073914,0.6941176652908325,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.19833728671073914,0.6470588445663452,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیحات","boundary":[0.6857143044471741,0.21852731704711914,0.7361344695091248,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6487395167350769,0.21852731704711914,0.6789916157722473,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6436975002288818,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.21852731704711914,0.6436975002288818,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7361344695091248,"y":0.235154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.23634204268455505,0.7361344695091248,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2375296950340271},{"x":0.702521026134491,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.2375296950340271,0.7042016983032227,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6386975002288818,0.19133728671073913,0.7411344695091248,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.255344420671463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.25653207302093506,0.7361344695091248,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.2577197253704071,0.7042016983032227,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.27434679865837097,0.7848739624023438,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7226890921592712,0.27434679865837097,0.7529411911964417,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.27434679865837097,0.7210084199905396,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6840336322784424,0.27434679865837097,0.7126050591468811,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.27434679865837097,0.6789916157722473,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6268907785415649,0.27434679865837097,0.6655462384223938,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6000000238418579,0.27434679865837097,0.6218487620353699,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5546218752861023,0.27434679865837097,0.5932773351669312,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5478991866111755,0.27434679865837097,0.5512605309486389,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.255344420671463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5412185144424438,0.25190737771987914,0.7898739624023438,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.294536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.294536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.7042016983032227,0.294536828994751,0.7378151416778564,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.294536828994751},{"x":0.6991596817970276,"y":0.294536828994751},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6739495992660522,0.294536828994751,0.6991596817970276,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.294536828994751},{"x":0.6638655662536621,"y":0.294536828994751},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبانها","boundary":[0.6285714507102966,0.294536828994751,0.6638655662536621,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.294536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.294536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.294536828994751,0.6268907785415649,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7126050591468811,0.31353920698165894,0.7378151416778564,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.31353920698165894,0.7092437148094177,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6453781723976135,0.31353920698165894,0.6823529601097107,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6168067455291748,0.31353920698165894,0.6386554837226868,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.31353920698165894},{"x":0.610084056854248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.610084056854248,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5915966629981995,0.31353920698165894,0.610084056854248,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.7159664034843445,0.33372920751571655,0.7394958138465881,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبانان","boundary":[0.6823529601097107,0.33372920751571655,0.7126050591468811,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.33372920751571655,0.6739495992660522,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6252101063728333,0.33372920751571655,0.6638655662536621,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6201680898666382,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5983193516731262,0.33372920751571655,0.6201680898666382,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5731092691421509,0.33372920751571655,0.5915966629981995,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.33372920751571655,0.5680672526359558,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.3527315855026245,0.7361344695091248,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.35391923785209656},{"x":0.702521026134491,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6722689270973206,0.35391923785209656,0.7042016983032227,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.294536828994751},{"x":0.7394958138465881,"y":0.294536828994751},{"x":0.7394958138465881,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5630672526359558,0.28753682899475097,0.7444958138465881,0.37279573154449464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.37173396348953247,0.7361344695091248,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.3729216158390045,0.7042016983032227,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7546218633651733,0.3919239938259125,0.7848739624023438,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.7176470756530762,0.3919239938259125,0.7495798468589783,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7647058963775635,0.4097387194633484,0.7848739624023438,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7428571581840515,0.4097387194633484,0.7630252242088318,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7579832077026367,0.42874109745025635,0.7831932902336121,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6992016983032227,0.36473396348953246,0.7898739624023438,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3147268295288086,0.2386554628610611,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3077268295288086,0.2436554628610611,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.2386554628610611,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.3349168598651886,0.24537815153598785,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32672920751571655,0.25037815153598786,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3527315855026245,0.2386554628610611,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.3527315855026245,0.24201680719852448,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3457315855026245,0.24701680719852448,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3729216158390045,0.2386554628610611,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24537815153598785,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.3729216158390045,0.24537815153598785,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24537815153598785,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3659216158390045,0.25037815153598786,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.23529411852359772,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38492399382591247,0.24029411852359772,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.853919267654419},{"x":0.48235294222831726,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.8456056714057922,0.5092437267303467,0.853919267654419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.853919267654419},{"x":0.48235294222831726,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8386056714057922,0.5142437267303467,0.860919267654419],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/xmdeLImJGuwLxZSG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/JkmbuiJCPrRxUZPd.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/JGQGegokCADEnomj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002864828046030783,0.9986724807354582,0.9989747096048116]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2624703049659729},{"x":0.507563054561615,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.507563054561615,0.24821852147579193,0.5579832196235657,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابندها","boundary":[0.4420168101787567,0.24821852147579193,0.5008403658866882,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4370168101787567,0.24121852147579192,0.5629832196235657,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3206650912761688,0.2201680690050125,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3136650912761688,0.22516806900501252,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3420427441596985,0.22689075767993927,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34916865825653076},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.3420427441596985,0.23025210201740265,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3350427441596985,0.23525210201740265,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3598574697971344,0.22689075767993927,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3528574697971344,0.23189075767993927,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38361045718193054},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.38361045718193054,0.22521008551120758,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3919239938259125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.38361045718193054,0.23025210201740265,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37661045718193054,0.23525210201740265,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.40617576241493225,0.22857142984867096,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39917576241493224,0.23357142984867096,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4275534451007843,0.22857142984867096,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4205534451007843,0.23357142984867096,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.22857142984867096,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44193112778663635,0.23357142984867096,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.23025210201740265,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..","boundary":[0.23361344635486603,0.46912112832069397,0.2369747906923294,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46212112832069396,0.2419747906923294,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5118764638900757,0.23025210201740265,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5118764638900757,0.23361344635486603,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5048764638900757,0.23861344635486603,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5344418287277222,0.23193277418613434,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5274418287277222,0.23693277418613434,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.7529411911964417,0.2980997562408447,0.7848739624023438,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7495798468589783,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.2980997562408447,0.7529411911964417,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوزبانگی","boundary":[0.6974790096282959,0.2980997562408447,0.7445378303527832,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6873949766159058,0.2980997562408447,0.6924369931221008,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6453781723976135,0.2969121038913727,0.6840336322784424,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6268907785415649,0.2969121038913727,0.6386554837226868,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.7445378303527832,0.3194774389266968,0.7848739624023438,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3325415551662445},{"x":0.702521026134491,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهور","boundary":[0.702521026134491,0.3194774389266968,0.7394958138465881,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6739495992660522,0.3194774389266968,0.6974790096282959,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6487395167350769,0.3194774389266968,0.6689075827598572,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اپیرابند","boundary":[0.6033613681793213,0.3194774389266968,0.6453781723976135,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33135393261909485},{"x":0.583193302154541,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.583193302154541,0.3194774389266968,0.5983193516731262,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7546218633651733,0.34085512161254883,0.7848739624023438,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.34085512161254883,0.7495798468589783,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.707563042640686,0.34085512161254883,0.7361344695091248,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.34085512161254883,0.702521026134491,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارقام","boundary":[0.6672269105911255,0.34085512161254883,0.6924369931221008,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6201680898666382,0.34085512161254883,0.6605042219161987,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.5764706134796143,0.34085512161254883,0.6134454011917114,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5697479248046875,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.5546218752861023,0.34085512161254883,0.5697479248046875,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوستی","boundary":[0.7445378303527832,0.3622327744960785,0.7848739624023438,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.7394958138465881,0.3622327744960785,0.7411764860153198,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"پیرایند","boundary":[0.6974790096282959,0.36104512214660645,0.7344537973403931,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴۰۱","boundary":[0.6756302714347839,0.36104512214660645,0.6890756487846375,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7529411911964417,0.3824228048324585,0.7848739624023438,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.7126050591468811,0.3824228048324585,0.7462185025215149,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.702521026134491,0.3824228048324585,0.7058823704719543,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39667457342147827},{"x":0.658823549747467,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوستت","boundary":[0.658823549747467,0.3824228048324585,0.6991596817970276,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.6285714507102966,0.3824228048324585,0.6521008610725403,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6168067455291748,0.3824228048324585,0.6252101063728333,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.5747899413108826,0.3824228048324585,0.6117647290229797,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.5512605309486389,0.3824228048324585,0.5680672526359558,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7478991746902466,0.4049881100654602,0.7848739624023438,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.4049881100654602,0.7462185025215149,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4180522561073303},{"x":0.707563042640686,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.707563042640686,0.4049881100654602,0.7193277478218079,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4049881100654602},{"x":0.702521026134491,"y":0.4049881100654602},{"x":0.702521026134491,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربر","boundary":[0.6756302714347839,0.4049881100654602,0.702521026134491,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6470588445663452,0.4049881100654602,0.6705882549285889,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6218487620353699,0.4049881100654602,0.6420168280601501,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.4049881100654602,0.6168067455291748,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.5680672526359558,0.4049881100654602,0.6016806960105896,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4049881100654602},{"x":0.561344563961029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.561344563961029,"y":0.4180522561073303},{"x":0.556302547454834,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.556302547454834,0.4049881100654602,0.561344563961029,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوستت","boundary":[0.5126050710678101,0.4049881100654602,0.5546218752861023,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4049881100654602},{"x":0.507563054561615,"y":0.4049881100654602},{"x":0.507563054561615,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.48403361439704895,0.4049881100654602,0.507563054561615,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.4722689092159271,0.4049881100654602,0.4789915978908539,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4049881100654602},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4049881100654602},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.4285714328289032,0.4049881100654602,0.46554622054100037,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4049881100654602},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4049881100654602},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4180522561073303},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶۰۱","boundary":[0.40672269463539124,0.4049881100654602,0.42184874415397644,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Corriendo","boundary":[0.7176470756530762,0.4251781404018402,0.7831932902336121,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7092437148094177,0.4251781404018402,0.7126050591468811,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دویدن","boundary":[0.6722689270973206,0.4251781404018402,0.7092437148094177,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6672269105911255,0.42636579275131226,0.6705882549285889,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6554622054100037,0.42636579275131226,0.6605042219161987,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.6352941393852234,0.42636579275131226,0.6521008610725403,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.42636579275131226,0.6235294342041016,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.5680672526359558,0.42636579275131226,0.5966386795043945,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اسپانیا","boundary":[0.5277311205863953,0.42636579275131226,0.5630252361297607,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5210084319114685,0.42636579275131226,0.5243697762489319,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.4789915978908539,0.42636579275131226,0.5159664154052734,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4394299387931824},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.45210084319114685,0.42636579275131226,0.4722689092159271,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7462185025215149,0.4477434754371643,0.7848739624023438,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.4477434754371643,0.7478991746902466,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6991596817970276,0.4477434754371643,0.7394958138465881,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6722689270973206,0.4477434754371643,0.6941176652908325,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6470588445663452,0.4477434754371643,0.6672269105911255,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6168067455291748,0.4477434754371643,0.6420168280601501,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6084033846855164,0.4477434754371643,0.6117647290229797,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.5647059082984924,0.4477434754371643,0.6016806960105896,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸.۱","boundary":[0.5428571701049805,0.4477434754371643,0.5579832196235657,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5378151535987854,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.4477434754371643,0.5378151535987854,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7478991746902466,0.46912112832069397,0.7848739624023438,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.46912112832069397,0.7478991746902466,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.7109243869781494,0.46912112832069397,0.7411764860153198,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.46912112832069397},{"x":0.707563042640686,"y":0.46912112832069397},{"x":0.707563042640686,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6840336322784424,0.46912112832069397,0.707563042640686,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوزبانه","boundary":[0.6369748115539551,0.46912112832069397,0.6756302714347839,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6252101063728333,0.46912112832069397,0.6352941393852234,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.46912112832069397,0.6201680898666382,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.46912112832069397,0.6067227125167847,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وینریچ","boundary":[0.5260504484176636,0.46912112832069397,0.5647059082984924,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5210084319114685,0.46912112832069397,0.5243697762489319,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.4789915978908539,0.46912112832069397,0.5159664154052734,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4722689092159271,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۹.۱","boundary":[0.4571428596973419,0.46912112832069397,0.4722689092159271,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.46912112832069397},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46912112832069397},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.46912112832069397,0.45210084319114685,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.490498811006546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.490498811006546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7361344695091248,0.490498811006546,0.7848739624023438,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.490498811006546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.490498811006546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5023753046989441},{"x":0.729411780834198,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.729411780834198,0.490498811006546,0.7344537973403931,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.490498811006546},{"x":0.7243697643280029,"y":0.490498811006546},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6873949766159058,0.490498811006546,0.7243697643280029,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱","boundary":[0.6621848940849304,0.490498811006546,0.680672287940979,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.490498811006546},{"x":0.6571428775787354,"y":0.490498811006546},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.490498811006546,0.6571428775787354,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.7546218633651733,0.5118764638900757,0.7848739624023438,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5118764638900757},{"x":0.75126051902771,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7462185025215149,0.5118764638900757,0.7495798468589783,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.7042016983032227,0.5118764638900757,0.7411764860153198,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.510688841342926},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.510688841342926,0.6974790096282959,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.510688841342926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.510688841342926,0.6773109436035156,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.7647058963775635,0.5308788418769836,0.7848739624023438,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.7277311086654663,0.5308788418769836,0.7596638798713684,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازی","boundary":[0.6991596817970276,0.5308788418769836,0.7226890921592712,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گلف","boundary":[0.6705882549285889,0.5308788418769836,0.6941176652908325,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6403361558914185,0.5308788418769836,0.6638655662536621,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6067227125167847,0.5308788418769836,0.6352941393852234,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.5308788418769836,0.6000000238418579,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قهرمانان","boundary":[0.5394958257675171,0.5308788418769836,0.5865546464920044,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5308788418769836},{"x":0.534453809261322,"y":0.5308788418769836},{"x":0.534453809261322,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5176470875740051,0.5308788418769836,0.534453809261322,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.48571428656578064,0.5308788418769836,0.5109243988990784,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4722689092159271,0.5308788418769836,0.4773109257221222,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5308788418769836},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5308788418769836},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.4302521049976349,0.5308788418769836,0.46722689270973206,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5463182926177979},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.40672269463539124,0.5308788418769836,0.4252100884914398,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.5308788418769836,0.4000000059604645,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.7529411911964417,0.5546318292617798,0.7848739624023438,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اولا","boundary":[0.7310924530029297,0.5546318292617798,0.7478991746902466,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7176470756530762,0.5546318292617798,0.7260504364967346,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6672269105911255,0.5546318292617798,0.7126050591468811,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6386554837226868,0.5546318292617798,0.6605042219161987,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5882353186607361,0.5546318292617798,0.6336134672164917,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5798319578170776,0.5546318292617798,0.5848739743232727,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.5361344814300537,0.5546318292617798,0.5747899413108826,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.5058823823928833,0.5546318292617798,0.5310924649238586,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7478991746902466,0.5760095119476318,0.7848739624023438,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7428571581840515,0.5760095119476318,0.7462185025215149,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.75126051902771,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظرات","boundary":[0.75126051902771,0.5961995124816895,0.7848739624023438,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.7092437148094177,0.5961995124816895,0.7445378303527832,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6722689270973206,0.5961995124816895,0.7042016983032227,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6470588445663452,0.5961995124816895,0.6672269105911255,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092},{"x":0.610084056854248,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.610084056854248,0.5961995124816895,0.6420168280601501,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5579832196235657,0.5961995124816895,0.6033613681793213,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5327731370925903,0.5961995124816895,0.5546218752861023,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5226891040802002,0.5961995124816895,0.5277311205863953,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.48235294222831726,0.5961995124816895,0.5193277597427368,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.4571428596973419,0.5961995124816895,0.4756302535533905,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.5961995124816895,0.45210084319114685,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7394958138465881,0.6175771951675415,0.7831932902336121,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6974790096282959,0.6175771951675415,0.7344537973403931,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6605042219161987,0.6175771951675415,0.6924369931221008,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6175771951675415},{"x":0.653781533241272,"y":0.6175771951675415},{"x":0.653781533241272,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.6268907785415649,0.6175771951675415,0.653781533241272,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6016806960105896,0.6187648177146912,0.6218487620353699,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5966386795043945,0.6187648177146912,0.6000000238418579,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.5546218752861023,0.6187648177146912,0.5915966629981995,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.5310924649238586,0.6187648177146912,0.5478991866111755,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7546218633651733,0.6389548778533936,0.7848739624023438,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.6389548778533936,0.7462185025215149,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6823529601097107,0.6389548778533936,0.7210084199905396,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهاجران","boundary":[0.6302521228790283,0.6389548778533936,0.6773109436035156,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.6389548778533936,0.6252101063728333,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6389548778533936},{"x":0.610084056854248,"y":0.6389548778533936},{"x":0.610084056854248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5932773351669312,0.6389548778533936,0.610084056854248,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودشناسایی","boundary":[0.5142857432365417,0.6389548778533936,0.5865546464920044,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6389548778533936},{"x":0.507563054561615,"y":0.6389548778533936},{"x":0.507563054561615,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.6389548778533936,0.507563054561615,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدو","boundary":[0.4739495813846588,0.6389548778533936,0.4907563030719757,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6389548778533936},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6389548778533936},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.4436974823474884,0.6389548778533936,0.46890756487846375,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4285714328289032,0.6389548778533936,0.43865546584129333,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6389548778533936},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6389548778533936},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3932773172855377,0.6389548778533936,0.42352941632270813,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6389548778533936},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.35798320174217224,0.6389548778533936,0.38823530077934265,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.6389548778533936,0.3512605130672455,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6389548778533936},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6389548778533936},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6532066464424133},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.31092438101768494,0.6389548778533936,0.34117648005485535,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6389548778533936},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6389548778533936},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29243698716163635,0.6389548778533936,0.30924370884895325,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6532066464424133},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.26050421595573425,0.6389548778533936,0.2823529541492462,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24201680719852448,0.6389548778533936,0.2537815272808075,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7529411911964417,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7529411911964417,0.6615201830863953,0.7848739624023438,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7109243869781494,0.6603325605392456,0.7478991746902466,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471},{"x":0.6689075827598572,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6689075827598572,0.6603325605392456,0.7058823704719543,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6621848940849304,"y":0.673396646976471},{"x":0.6436975002288818,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.6436975002288818,0.6603325605392456,0.6621848940849304,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهترین","boundary":[0.7462185025215149,0.6828978657722473,0.7848739624023438,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوستان","boundary":[0.6974790096282959,0.6828978657722473,0.7411764860153198,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.6521008610725403,0.6828978657722473,0.6924369931221008,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.6828978657722473,0.6470588445663452,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6084033846855164,0.6828978657722473,0.6369748115539551,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6828978657722473},{"x":0.605042040348053,"y":0.6828978657722473},{"x":0.605042040348053,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5932773351669312,0.6828978657722473,0.605042040348053,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.5495798587799072,0.6828978657722473,0.5915966629981995,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5394958257675171,"y":0.694774329662323},{"x":0.5176470875740051,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5176470875740051,0.6828978657722473,0.5394958257675171,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5142857432365417,"y":0.694774329662323},{"x":0.5126050710678101,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5126050710678101,0.6828978657722473,0.5142857432365417,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5058823823928833,"y":0.694774329662323},{"x":0.46890756487846375,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.46890756487846375,0.6828978657722473,0.5058823823928833,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6828978657722473},{"x":0.462184876203537,"y":0.6828978657722473},{"x":0.462184876203537,"y":0.694774329662323},{"x":0.4436974823474884,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸۰۲","boundary":[0.4436974823474884,0.6828978657722473,0.462184876203537,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.7529411911964417,0.7042755484580994,0.7848739624023438,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7243697643280029,0.7042755484580994,0.7478991746902466,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6974790096282959,0.7042755484580994,0.7243697643280029,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.6470588445663452,0.7042755484580994,0.6890756487846375,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دوزبانه","boundary":[0.605042040348053,0.7042755484580994,0.6420168280601501,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"روسی","boundary":[0.5663865804672241,0.7042755484580994,0.6000000238418579,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7185273170471191},{"x":0.561344563961029,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.561344563961029,0.7042755484580994,0.5630252361297607,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7185273170471191},{"x":0.507563054561615,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.507563054561615,0.7042755484580994,0.5546218752861023,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.7042755484580994,0.5025210380554199,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7042755484580994},{"x":0.489075630903244,"y":0.7042755484580994},{"x":0.489075630903244,"y":0.7185273170471191},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.46722689270973206,0.7042755484580994,0.489075630903244,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.413445383310318,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.413445383310318,0.7042755484580994,0.4605042040348053,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3966386616230011,0.7042755484580994,0.4084033668041229,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7042755484580994},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایرلند","boundary":[0.3529411852359772,0.7042755484580994,0.38991597294807434,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7185273170471191},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.31092438101768494,0.7042755484580994,0.3478991687297821,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۹.۲","boundary":[0.2873949706554413,0.7042755484580994,0.3042016923427582,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.7042755484580994,0.2823529541492462,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7478991746902466,0.7256532311439514,0.7848739624023438,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7256532311439514,0.7478991746902466,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.6991596817970276,0.7256532311439514,0.7394958138465881,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهاجران","boundary":[0.6470588445663452,0.7256532311439514,0.6941176652908325,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.7256532311439514,0.6420168280601501,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7256532311439514},{"x":0.63193279504776,"y":0.7256532311439514},{"x":0.63193279504776,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5865546464920044,0.7256532311439514,0.63193279504776,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5579832196235657,0.7256532311439514,0.5798319578170776,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7387173175811768},{"x":0.534453809261322,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.534453809261322,0.7256532311439514,0.5512605309486389,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5260504484176636,0.7256532311439514,0.5310924649238586,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.48403361439704895,0.7256532311439514,0.5210084319114685,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7387173175811768},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰.۲","boundary":[0.45210084319114685,0.7256532311439514,0.4773109257221222,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.745843231678009},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7462185025215149,0.745843231678009,0.7848739624023438,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.745843231678009},{"x":0.7411764860153198,"y":0.745843231678009},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7193277478218079,0.745843231678009,0.7411764860153198,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.745843231678009},{"x":0.7159664034843445,"y":0.745843231678009},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7142857313156128,0.745843231678009,0.7159664034843445,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.745843231678009},{"x":0.707563042640686,"y":0.745843231678009},{"x":0.707563042640686,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6705882549285889,0.745843231678009,0.707563042640686,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.745843231678009},{"x":0.6638655662536621,"y":0.745843231678009},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱.۲","boundary":[0.6436975002288818,0.745843231678009,0.6638655662536621,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7529411911964417,0.7684085369110107,0.7848739624023438,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلوغ","boundary":[0.7243697643280029,0.7672209143638611,0.7478991746902466,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.7672209143638611,0.7193277478218079,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6857143044471741,0.7672209143638611,0.7092437148094177,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7802850604057312},{"x":0.680672287940979,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.680672287940979,0.7672209143638611,0.6840336322784424,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6386554837226868,0.7672209143638611,0.6756302714347839,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.7672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۲.۲","boundary":[0.6084033846855164,0.7672209143638611,0.63193279504776,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاههای","boundary":[0.7243697643280029,0.7897862195968628,0.7848739624023438,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.6789916157722473,0.7897862195968628,0.7193277478218079,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6420168280601501,0.7897862195968628,0.6739495992660522,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.5848739743232727,0.7897862195968628,0.6369748115539551,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5697479248046875,0.7897862195968628,0.5798319578170776,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8028503656387329},{"x":0.529411792755127,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.529411792755127,0.7897862195968628,0.5647059082984924,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5025210380554199,0.7897862195968628,0.5243697762489319,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8028503656387329},{"x":0.462184876203537,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.462184876203537,0.7897862195968628,0.4957983195781708,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7897862195968628},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7897862195968628},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8028503656387329},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45378151535987854,0.7897862195968628,0.45546218752861023,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7897862195968628},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7897862195968628},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"UG","boundary":[0.4302521049976349,0.7897862195968628,0.45042017102241516,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4252100884914398,0.7897862195968628,0.4285714328289032,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7897862195968628},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7897862195968628},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3966386616230011,0.7897862195968628,0.42016807198524475,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7897862195968628},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7897862195968628},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8028503656387329},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.35462185740470886,0.7897862195968628,0.38991597294807434,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3361344635486603,0.7897862195968628,0.3495798408985138,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8028503656387329},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.30924370884895325,0.7897862195968628,0.3310924470424652,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3025210201740265,"y":0.8028503656387329},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.29579833149909973,0.7897862195968628,0.3025210201740265,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7897862195968628},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7897862195968628},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8028503656387329},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27731093764305115,0.7897862195968628,0.29075631499290466,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7897862195968628},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7897862195968628},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنین","boundary":[0.24201680719852448,0.7897862195968628,0.2722689211368561,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7897862195968628},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7897862195968628},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8028503656387329},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.2201680690050125,0.7897862195968628,0.23529411852359772,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7848739624023438,"y":0.824228048324585},{"x":0.7731092572212219,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7731092572212219,0.8087885975837708,0.7848739624023438,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7663865685462952,"y":0.824228048324585},{"x":0.7327731251716614,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آموزند","boundary":[0.7327731251716614,0.8087885975837708,0.7663865685462952,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7327731251716614,"y":0.824228048324585},{"x":0.7260504364967346,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7260504364967346,0.8087885975837708,0.7327731251716614,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7193277478218079,"y":0.824228048324585},{"x":0.6840336322784424,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6840336322784424,0.8087885975837708,0.7193277478218079,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6773109436035156,"y":0.824228048324585},{"x":0.6521008610725403,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۳۰۲","boundary":[0.6521008610725403,0.8087885975837708,0.6773109436035156,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6470588445663452,"y":0.824228048324585},{"x":0.6470588445663452,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.8087885975837708,0.6470588445663452,0.824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8254156708717346},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22021008551120758,0.2899121038913727,0.7898739624023438,0.8324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.23193277418613434,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5476318292617798,0.23693277418613434,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.7008403539657593,0.5748218297958374,0.7361344695091248,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.6756302714347839,0.5736342072486877,0.6924369931221008,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.5736342072486877,0.6705882549285889,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6655882549285889,0.5654465847015381,0.7411344695091248,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5771971344947815,0.22689075767993927,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5701971344947815,0.23189075767993927,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5985748171806335,0.22689075767993927,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5915748171806335,0.23189075767993927,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6187648177146912,0.23193277418613434,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6117648177146912,0.23693277418613434,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.22857142984867096,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6557078652381897,0.23357142984867096,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.684085488319397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.684085488319397,0.23025210201740265,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.684085488319397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.684085488319397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.684085488319397,0.23361344635486603,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.684085488319397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.677085488319397,0.23861344635486603,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7042755484580994,0.22857142984867096,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6972755484580994,0.23357142984867096,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7268408536911011,0.23025210201740265,0.7339667677879333]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.7268408536911011,0.23361344635486603,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7256532311439514},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7198408536911011,0.23861344635486603,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7470308542251587,0.23025210201740265,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7400308542251587,0.23525210201740265,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7684085369110107,0.22689075767993927,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7614085369110107,0.23189075767993927,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.8123515248298645,0.22689075767993927,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8053515248298645,0.23189075767993927,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هشت","boundary":[0.48403361439704895,0.8491686582565308,0.5159664154052734,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8421686582565308,0.5209664154052734,0.8632945127487183],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/uWSdpLWttAGDvzah-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/ncTYXVraSfmocbwM.jpg","blurred":"/storage/books/f7849b9811e1abb3/pages/cFYsXjdTPptosFun.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00023288346936753697,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21140141785144806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.20308788120746613,0.23025210201740265,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21140141785144806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19608788120746612,0.23525210201740265,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2201680690050125,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.22446556389331818,0.2201680690050125,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.22446556389331818,0.2235294133424759,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21746556389331817,0.2285294133424759,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7731092572212219,0.20308788120746613,0.7848739624023438,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7310924530029297,0.20308788120746613,0.7663865685462952,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.6857143044471741,0.20308788120746613,0.7243697643280029,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6470588445663452,0.20308788120746613,0.6789916157722473,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6134454011917114,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6134454011917114,0.20308788120746613,0.6420168280601501,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.5899159908294678,0.20308788120746613,0.6084033846855164,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20308788120746613},{"x":0.583193302154541,"y":0.20308788120746613},{"x":0.583193302154541,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.20308788120746613,0.583193302154541,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5277311205863953,0.20308788120746613,0.5731092691421509,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5008403658866882,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5008403658866882,0.20308788120746613,0.5226891040802002,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48235294222831726,0.20308788120746613,0.4941176474094391,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.4453781545162201,0.20308788120746613,0.4773109257221222,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.20308788120746613},{"x":0.440336138010025,"y":0.20308788120746613},{"x":0.440336138010025,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3983193337917328,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"کلاسیا","boundary":[0.3983193337917328,0.20308788120746613,0.440336138010025,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.20308788120746613},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20308788120746613},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21615201234817505},{"x":0.35462185740470886,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.35462185740470886,0.20308788120746613,0.39159664511680603,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3478991687297821,"y":0.21615201234817505},{"x":0.32436975836753845,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴.۲","boundary":[0.32436975836753845,0.20308788120746613,0.3478991687297821,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3193277418613434,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3193277418613434,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3193277418613434,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.20308788120746613,0.3193277418613434,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7478991746902466,0.22446556389331818,0.7848739624023438,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.22446556389331818,0.7478991746902466,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"فرضیه","boundary":[0.7042016983032227,0.22446556389331818,0.7394958138465881,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6739495992660522,0.22446556389331818,0.6991596817970276,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2375296950340271},{"x":0.63193279504776,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.63193279504776,0.22446556389331818,0.6689075827598572,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6268907785415649,0.22446556389331818,0.6302521228790283,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.5848739743232727,0.22446556389331818,0.6218487620353699,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22446556389331818},{"x":0.578151285648346,"y":0.22446556389331818},{"x":0.578151285648346,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵.۲","boundary":[0.5546218752861023,0.22446556389331818,0.578151285648346,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7361344695091248,0.24584323167800903,0.7848739624023438,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25890737771987915},{"x":0.729411780834198,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.729411780834198,0.24584323167800903,0.7327731251716614,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6873949766159058,0.24584323167800903,0.7243697643280029,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.24584323167800903},{"x":0.680672287940979,"y":0.24584323167800903},{"x":0.680672287940979,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶.۲","boundary":[0.6571428775787354,0.24584323167800903,0.680672287940979,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.7546218633651733,0.2672209143638611,0.7848739624023438,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.2672209143638611,0.7529411911964417,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7428571581840515,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7226890921592712,0.26603326201438904,0.7428571581840515,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2802850306034088},{"x":0.680672287940979,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.680672287940979,0.26603326201438904,0.7176470756530762,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6722689270973206,0.26603326201438904,0.6773109436035156,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6672269105911255,0.26603326201438904,0.6705882549285889,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.6252101063728333,0.26603326201438904,0.6605042219161987,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.5966386795043945,0.26603326201438904,0.6184874176979065,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.2874109148979187,0.7831932902336121,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7394958138465881,0.2874109148979187,0.7613445520401001,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7176470756530762,0.2874109148979187,0.7310924530029297,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6974790096282959,0.2874109148979187,0.7126050591468811,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6823529601097107,0.2874109148979187,0.6941176652908325,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.2874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6554622054100037,0.2874109148979187,0.680672287940979,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6420168280601501,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6369748115539551,0.2874109148979187,0.6420168280601501,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6168067455291748,0.2874109148979187,0.6369748115539551,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6134454011917114,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6084033846855164,0.2874109148979187,0.6134454011917114,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.2874109148979187,0.6033613681793213,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30166271328926086},{"x":0.578151285648346,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.578151285648346,0.2874109148979187,0.5932773351669312,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5647059082984924,0.2874109148979187,0.5731092691421509,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2874109148979187},{"x":0.561344563961029,"y":0.2874109148979187},{"x":0.561344563961029,"y":0.30166271328926086},{"x":0.534453809261322,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.534453809261322,0.2874109148979187,0.561344563961029,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5176470875740051,0.2874109148979187,0.5226891040802002,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30166271328926086},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.48403361439704895,0.2874109148979187,0.5159664154052734,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4436974823474884,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحبت","boundary":[0.4436974823474884,0.2874109148979187,0.4773109257221222,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2874109148979187},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2874109148979187},{"x":0.43529412150382996,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4319327771663666,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.4319327771663666,0.2874109148979187,0.43529412150382996,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4268907606601715,"y":0.30166271328926086},{"x":0.38991597294807434,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.38991597294807434,0.2874109148979187,0.4268907606601715,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2874109148979187},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2874109148979187},{"x":0.38655462861061096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3831932842731476,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3831932842731476,0.2874109148979187,0.38655462861061096,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3781512677669525,"y":0.30166271328926086},{"x":0.34117648005485535,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.34117648005485535,0.2874109148979187,0.3781512677669525,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3344537913799286,"y":0.30166271328926086},{"x":0.31596639752388,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.31596639752388,0.2874109148979187,0.3344537913799286,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7579832077026367,0.30878859758377075,0.7848739624023438,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.30878859758377075},{"x":0.756302535533905,"y":0.30878859758377075},{"x":0.756302535533905,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7428571581840515,0.30878859758377075,0.756302535533905,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3230403661727905},{"x":0.729411780834198,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.729411780834198,0.30878859758377075,0.7378151416778564,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6789916157722473,0.30878859758377075,0.7243697643280029,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6403361558914185,0.30878859758377075,0.6739495992660522,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.30878859758377075,0.6352941393852234,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5966386795043945,0.30878859758377075,0.6201680898666382,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3230403661727905},{"x":0.583193302154541,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.583193302154541,0.30878859758377075,0.5915966629981995,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30878859758377075},{"x":0.578151285648346,"y":0.30878859758377075},{"x":0.578151285648346,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدخلها","boundary":[0.5327731370925903,0.30878859758377075,0.578151285648346,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.48571428656578064,0.30878859758377075,0.5277311205863953,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4789915978908539,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4722689092159271,0.30878859758377075,0.4789915978908539,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.30878859758377075},{"x":0.46890756487846375,"y":0.30878859758377075},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3230403661727905},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.43697479367256165,0.30878859758377075,0.46890756487846375,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.30878859758377075},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30878859758377075},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3230403661727905},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لغت","boundary":[0.40504202246665955,0.30878859758377075,0.42184874415397644,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3966386616230011,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.3478991687297821,0.30878859758377075,0.3966386616230011,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3445378243923187,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3230403661727905},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آکسفورد","boundary":[0.29243698716163635,0.30878859758377075,0.3445378243923187,0.3230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.28743698716163635,0.19608788120746612,0.7898739624023438,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23025210201740265,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.26840853691101074,0.23025210201740265,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23361344635486603,"y":0.275534451007843},{"x":0.23361344635486603,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.26840853691101074,0.23361344635486603,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2672209143638611},{"x":0.23361344635486603,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26140853691101074,0.23861344635486603,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.28859856724739075,0.23025210201740265,0.2980997562408447]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2980997562408447},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.28859856724739075,0.23529411852359772,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28159856724739074,0.24029411852359772,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.7462185025215149,0.33135393261909485,0.7831932902336121,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7159664034843445,0.32897862792015076,0.7394958138465881,0.34323039650917053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7109664034843445,0.32197862792015075,0.7881932902336121,0.3514180488586426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.33135393261909485,0.22857142984867096,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32435393261909484,0.23357142984867096,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3527315855026245,0.22689075767993927,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3457315855026245,0.23189075767993927,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3752969205379486,0.23025210201740265,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3682969205379486,0.23525210201740265,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3954869210720062,0.23025210201740265,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40380048751831055},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.3954869210720062,0.23361344635486603,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3884869210720062,0.23861344635486603,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4168646037578583,0.23025210201740265,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4251781404018402},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4168646037578583,0.23361344635486603,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40986460375785827,0.23861344635486603,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4394299387931824,0.23025210201740265,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43242993879318237,0.23525210201740265,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.23193277418613434,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.23693277418613434,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.7445378303527832,0.3527315855026245,0.7848739624023438,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7193277478218079,0.3527315855026245,0.7378151416778564,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6941176652908325,0.3527315855026245,0.7142857313156128,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6789916157722473,0.3527315855026245,0.6873949766159058,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6571428775787354,0.3527315855026245,0.6739495992660522,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"معناست","boundary":[0.6084033846855164,0.3527315855026245,0.6521008610725403,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3527315855026245},{"x":0.605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.605042040348053,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6033613681793213,0.3527315855026245,0.605042040348053,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5966386795043945,0.3527315855026245,0.5983193516731262,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرابند","boundary":[0.5529412031173706,0.3527315855026245,0.5899159908294678,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.5277311205863953,0.3527315855026245,0.5462185144424438,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7630252242088318,0.37410926818847656,0.7831932902336121,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38598576188087463},{"x":0.75126051902771,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.75126051902771,0.37410926818847656,0.7613445520401001,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7462185025215149,"y":0