مبانی روانشناسی مبانی روانشناسی

{"id":"3795502","title":"مبانی روانشناسی","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f7d90a4e37e1aa9f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f7d90a4e37e1aa9f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f7d90a4e37e1aa9f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f7d90a4e37e1aa9f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f7d90a4e37e1aa9f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f7d90a4e37e1aa9f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f7d90a4e37e1aa9f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f7d90a4e37e1aa9f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f7d90a4e37e1aa9f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f7d90a4e37e1aa9f/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226444057","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["روان شناسی مبین تلاش های بسیار در توضیح هوشیاری، رفتار و تاثیرات متقابل اجتماعی است. هدف اولیه روان شناسی تجربی، توضیح تجربه و رفتار انسان به همان صورتی که رخ می دهد بود. این امر رفته رفته سبب شد روان شناسی به بررسی ارتباط هوشیاری و مغز یا دستگاه عصبی بپردازد. مع هذا هنوز مشخص نیست آیا هوشیاری تعیین کننده وضعیت مغز است یا وضعیت مغز تعیین کننده هوشیاری است یا اینکه هر دو در تعامل با رفتارند. احتمالا برای فهم این ارتباطات می باید ابتدا با تعاریف هوشیاری و احساس و ادراک و تفکر و حافظه و یادگیری و امثالهم آشنا شد تا معلوم شود موضوع در عرصه تجربه از چه قراری است. در این صورت کتاب حاضر می کوشد مبانی این مفاهیم و رویکردها را عرضه دارد و زمینه ساز تحقیقات عمیق تر در این عرصه گردد."],"pages_count":"294","keywords":"null","token":"f7d90a4e37e1aa9f","created_at":"2019-07-09 21:59:40","updated_at":"2022-04-10 14:57:59","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-09 22:12:37","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917813","title":"عباس محمدی اصل","firstname":"عباس","lastname":"محمدی اصل","token":"d533387d978e7e82","created_at":"2019-07-09 21:52:26","updated_at":"2019-07-09 21:52:26","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917813","title":"عباس محمدی اصل","firstname":"عباس","lastname":"محمدی اصل","token":"d533387d978e7e82","created_at":"2019-07-09 21:52:26","updated_at":"2019-07-09 21:52:26","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784186","file":"5d24cf058e13a3.21800658.pdf","book_id":"3795502","toc":null,"created_at":"2019-07-09 21:59:41","updated_at":"2022-04-10 14:58:02","process_started_at":"2019-07-09 21:59:42","process_done_at":"2019-07-09 22:09:15","process_failed_at":null,"pages_count":"294","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e7ff6cacc32beeb49c360043a9e43e7e416dd2f694f228228f605af41c4ad6ec7bda0410a235c961f3d3e8714fa98891eda8a27b7bd4bbc85493ef708deb4426","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۴"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","manager":"مهتاب سلیمی","shaba":"IR040170000000346644187000","bank_name":"ملی","description":"دوره ی آزمایشی سه ماهه به پایان رسید","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دیبای دانش","email":"Diba_danesh10904@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"93d7628f98d95451","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"upp3lb","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 22:58:23","created_at":"2019-05-18 16:33:06","updated_at":"2019-05-18 22:58:23","bazaar_credit":0,"description":"Diba_danesh10904@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"19858","title":"روانشناسی","token":"9da52fda309c289f","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2022-04-05 10:08:21","study_fields":[{"id":"463","title":" داروسازی","degree_id":"22","token":"8f0f45add61b123d","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-05 10:08:21","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19861","title":"روانشناسی","token":"8102156e9921288a","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"445","title":"تکنولوژی پزشکی هسته‌ای","degree_id":"7","token":"79bd5c205848ef12","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"457","title":"هوشبری","degree_id":"7","token":"8ac2c5ab3d9a0c88","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19864","title":"روانشناسی","token":"6492b8def64998e9","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"1300","title":" سینما","degree_id":"7","token":"624280d65c4a9347","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"19867","title":"روانشناسی","token":"c19fd2f51863b3b9","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_fields":[{"id":"1693","title":"تصویر متحرک (انیمیشن)","degree_id":"10","token":"8d832122241e333e","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"مبانی-روانشناسی","urlify":"مبانی-روانشناسی","pages_count_fa":"۲۹۴","authorTitle":"عباس محمدی اصل","tocStr":"","url":"/preview/f7d90a4e37e1aa9f/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19