مبانی و کاربردهای تامین مالی صنعت برق مبانی و کاربردهای تامین مالی صنعت برق

{"id":"3798417","title":"مبانی و کاربردهای تامین مالی صنعت برق","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc238ec1d4b67eae/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc238ec1d4b67eae/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc238ec1d4b67eae/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc238ec1d4b67eae/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc238ec1d4b67eae/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc238ec1d4b67eae/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc238ec1d4b67eae/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc238ec1d4b67eae/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc238ec1d4b67eae/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc238ec1d4b67eae/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642174218","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["تامین مالی صنعت برقی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه تولید، انتقال و توزیع این صنعت در ایران و سایر کشورهای جهان است. بنابراین شناخت روش های مختلف تامین مالی و فرایند به کار گیری آنها برای سیاستگذاران و تولیدکنندگان مشارکت کننده در این حوزه حایز اهمیت است. کتاب حاضر با تکیه بر دو محور مباحث نظری و کاربردی، گامی اساسی در معرفی و ارزیابی روش های تامین مالی است که به طور خاص قابلیت کاربرد و بهره برداری را در صنعت برق ایران دارا هستند و این روش های کاربردی را در چارچوب سیاست گذاری کلان به طور پیشنهادی در قالب یک ساختار علمی و عملیاتی به شکل سیاسی توصیه نموده است. این کتاب یکی اثر کتاب های منحصر به فرد در حوزه تامین مالی و انرژی است که قابلیت استفاده در سایر پروژدهای زیر ساختی انرژی را دارد. استفاده از تامین مالی مبنی بر ابزارهای بازار سرمایه نیز در این کتاب مورد توجه مولفان بوده است."],"pages_count":"280","keywords":null,"token":"fc238ec1d4b67eae","created_at":"2022-04-05 10:12:48","updated_at":"2022-04-05 13:25:19","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-04-05 10:16:52","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921403","title":"سمیه شاه‌حسینی","firstname":"سمیه","lastname":"شاه‌حسینی","token":"f8a3367d0ced7cc5","created_at":"2022-04-05 13:22:18","updated_at":"2022-04-05 13:22:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921403","title":"سمیه شاه‌حسینی","firstname":"سمیه","lastname":"شاه‌حسینی","token":"f8a3367d0ced7cc5","created_at":"2022-04-05 13:22:18","updated_at":"2022-04-05 13:22:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786992","file":"624bd6d87bc1f6.55208402.pdf","book_id":"3798417","toc":null,"created_at":"2022-04-05 10:12:48","updated_at":"2022-04-05 13:25:20","process_started_at":"2022-04-05 10:12:49","process_done_at":"2022-04-05 10:12:53","process_failed_at":null,"pages_count":"280","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fb37cb53d24ca0288817920bf3e46d8790132c195f6f73ecefb8d8ccafb19f8cb808ab137f0e5bf7e7d45b85da86fdd2b128df3ef9df92ae86ea00cc4511825a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۰"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"12658","title":"تامین مالی پروژه ها","token":"7f2ada50db367647","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:27:45","updated_at":"2017-10-07 11:27:45","study_fields":[{"id":"1363","title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","degree_id":"10","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12661","title":"تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ","token":"0b2a50e33cc4a3d5","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:27:45","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":"1807","title":"حقوق نفت و گاز","degree_id":"10","token":"0b103b0616f7382f","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12664","title":"تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز","token":"95cba84a4fdc603b","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:45","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":"1363","title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","degree_id":"10","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12667","title":"تامین مالی و قراردادهای نفت و گاز","token":"3b76c3784c9991d0","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:27:46","updated_at":"2017-10-07 11:27:46","study_fields":[{"id":"742","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نفت و گاز","degree_id":"10","token":"848fd02a720240b4","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-05-15 16:38:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"17038","title":"حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی","token":"8dbd4d7cb66c6bf6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:30:34","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":"1771","title":"حقوق تجاری اقتصادی بین المللی","degree_id":"10","token":"b4765b650614857d","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2021-12-02 12:21:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"مبانی-و-کاربردهای-تامین-مالی-صنعت-برق","urlify":"مبانی-و-کاربردهای-تامین-مالی-صنعت-برق","pages_count_fa":"۲۸۰","authorTitle":"سمیه شاه‌حسینی","tocStr":"","url":"/preview/fc238ec1d4b67eae/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19