دانلود کتاب های دانشگاه اصفهان دانلود کتاب های دانشگاه اصفهان

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C بازگشت

مبانی آواشناسی آکوستیکی

دکتر بتول علینژاد , دکتر فهیمه حسینی بالام ,
%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7 بازگشت

نظام ها، محیط ها و رویکردهای یادگیری الکترونیکی نظریه و اجرا

دکترنگین برات دستجردی , پدرو ایسایس , دمیتریوس جی. سمپسون , درک آیفنتالر , مایکل اسپکتور ,
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA بازگشت

جامعه شناسی احساسات

احسان آقابابایی , مسعود کیانپور ,
%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C بازگشت

فارماسیوتیکس: دارو رسانی و هدفمند سازی

اوان پری , توماس رادس , دکتر مهدی مهدیخانی , مهندس ابراهیم توکلی , بهجت نفری ,
{"id":185,"title":"دانشگاه اصفهان","manager":"دکتر کرباسی زاده","shaba":"IR33 0100 0040 0107 2403 0182 78","bank_name":"مرکزی","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/iu","token":"a55835b700bc6f4b","slug":"ui","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه اصفهان","email":"press@res.ur.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"9c5ce51912482ed8","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"iiyswo","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-04-19 10:59:26","updated_at":"2021-04-19 10:59:26","bazaar_credit":0,"description":"press@res.ur.ac.ir"},"city":{"title":"اصفهان","token":"3e980dd786b4dbd2"}}

خرید یا کرایه
cancel
19