دانلود کتاب های جهاد دانشگاهی دانلود کتاب های جهاد دانشگاهی

%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 بازگشت

کشورهای حوزه دریای خزر در افق انرژی آینده

دکتر داود کیانی , دکتر سید امیر طالبیان ,
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C بازگشت

مبانی سنجش افکار عمومی

رحیم یعقوب زاده , فاطمه فلاح مین باشی ,
{"id":67,"title":"جهاد دانشگاهی","manager":"عادل تقوی","shaba":"IR720120000000001430566343","bank_name":"ملت","description":"براساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":25,"print_profit":56,"logo":"icons/jahad","token":"70f3d24a2ad9c493","slug":"جهاد-دانشگاهی","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"جهاد دانشگاهی","email":"info@isba.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"4568c46e31362ecf","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"zycnit","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-23 11:58:05","updated_at":"2017-10-23 11:58:05","bazaar_credit":0,"description":"info@isba.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19