دانلود کتاب های انتشارات شکیب دانلود کتاب های انتشارات شکیب

چشم-انداز-عشق بازگشت

چشم انداز عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
مدیریت-تحول-عشق بازگشت

مدیریت تحول عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
پارادایم-عشق بازگشت

پارادایم عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
حل-مساله-عشق بازگشت

حل مساله عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
پارادوکس-عشق بازگشت

پارادوکس عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
تعالی-عشق بازگشت

تعالی عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
مدیریت-زمان-عشق بازگشت

مدیریت زمان عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
مدیریت-بر-خود بازگشت

مدیریت بر خود

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
مدیریت-ارشد-کسب-و-کار-در-یک-روز بازگشت

مدیریت ارشد کسب و کار در یک روز

دکتر موسی زمان زاده دربان , استیون استرالسر , دکتر مصطفی پورمهدی ,
مهندسی-ارزش-عشق بازگشت

مهندسی ارزش عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
بازاریابی-عشق بازگشت

بازاریابی عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
مدیریت-بحران-عشق بازگشت

مدیریت بحران عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,
{"id":154,"title":"انتشارات شکیب","manager":"جواد زمانزاده","shaba":"390120020000005255979935","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"051f16745719c74a","slug":"شکیب","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شکیب","email":"m.salehi@kalid.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"a2ec466685d7bafe","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"xon7mz","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-02-27 12:06:12","updated_at":"2019-02-27 12:06:12","bazaar_credit":0,"description":"m.salehi@kalid.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19