دانلود کتاب های علم و حرکت دانلود کتاب های علم و حرکت

آناتومی-تمرینات-قدرتی-با-وزن-بدن بازگشت

آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن

برت کونترراس , دکتر حیدر صادقی , مسعود میرمعزی , ماندانا سنگاری ,
{"id":166,"title":"علم و حرکت","manager":"روبن شاهوردیان","shaba":"IR04 0170 0000 0010 6217 0800 07","bank_name":"ملی","description":"دوره آزمایشی سه ماهه","ebook_profit":100,"rent_3_profit":100,"rent_6_profit":100,"rent_12_profit":100,"print_profit":100,"logo":null,"token":"aea9300caefebb49","slug":"علم-و-حرکت","rent_1_week_profit":100,"account":{"title":"علم و حرکت","email":"elm.va.harekat@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"6904a42f28f5bb49","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"4rmvku","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-06-22 10:16:15","updated_at":"2019-06-22 10:16:15","bazaar_credit":0,"description":"elm.va.harekat@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19