دانلود کتاب های محمد دانش پژوه دانلود کتاب های محمد دانش پژوه

{"query":"BSS::A::*::I::1922161::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798655,"title":"تب‌روماتیسمی و بیماریهای دریچه‌ای قلب","price":42000,"ebook_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5e8f9ec00c63f288/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5e8f9ec00c63f288/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5e8f9ec00c63f288/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5e8f9ec00c63f288/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5e8f9ec00c63f288/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-964-01-0452-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1368,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":631,"keywords":null,"token":"5e8f9ec00c63f288","created_at":"2022-08-08 17:48:21","updated_at":"2023-04-01 15:16:53","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-12 21:11:17","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922161,"title":"محمد دانش‌پژوه","meta_title":"محمد دانش‌پژوه","meta_description":"محمد دانش‌پژوه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"دانش‌پژوه","token":"46182649f9fad1df","created_at":"2022-08-08 17:48:15","updated_at":"2022-08-08 17:48:15","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922161,"title":"محمد دانش‌پژوه","meta_title":"محمد دانش‌پژوه","meta_description":"محمد دانش‌پژوه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"دانش‌پژوه","token":"46182649f9fad1df","created_at":"2022-08-08 17:48:15","updated_at":"2022-08-08 17:48:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787229,"file":"62f10d1d3af871.40338563.pdf","book_id":3798655,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:48:21","updated_at":"2022-08-13 01:20:26","process_started_at":"2022-08-08 17:48:53","process_done_at":"2022-08-08 17:49:03","process_failed_at":null,"pages_count":631,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8f2104efbf03b6094e0f041190c1cf8f93b4f4cd69541f3d9754178e8c05faebf5a4216c5bf92b82cb9e8de3e1366d087344b25d0b270424372764b994e8b7e1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۳۱"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":9928,"title":"بیماری‌های قلب و عروق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7a76ee04c454fa67","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:28","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":141,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-17 14:52:38"}]}]}],"price_fa":"۴۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8","urlify":"%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8","pages_count_fa":"۶۳۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922161/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-دانش-پژوه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"214ms"},"extra":{"id":1922161,"title":" ","token":"46182649f9fad1df","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19