دانلود کتاب های مهندس زواره دانلود کتاب های مهندس زواره

{"query":"BSS::A::*::I::1922171::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798660,"title":"تحمل خشکی در گیاهان عالی (تحلیلهای ژنتیکی، فیزیولوژیکی و زیست شناختی مولکولی)","price":15600,"ebook_price":"۷‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۹۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3d5665ba70ffd42b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3d5665ba70ffd42b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3d5665ba70ffd42b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3d5665ba70ffd42b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3d5665ba70ffd42b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-964-01-1195-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1384,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":193,"keywords":null,"token":"3d5665ba70ffd42b","created_at":"2022-08-08 17:48:50","updated_at":"2023-04-01 15:16:53","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-09 18:45:21","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1922170,"title":"اریک بل","meta_title":"اریک بل","meta_description":"اریک بل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اریک","lastname":"بل","token":"1d1c16a3bb1579a5","created_at":"2022-08-08 17:48:46","updated_at":"2022-08-08 17:48:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922171,"title":"مهندس زواره","meta_title":"مهندس زواره","meta_description":"مهندس زواره - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"زواره","token":"82f35f5d3fc5357d","created_at":"2022-08-08 17:48:47","updated_at":"2022-08-08 17:48:47","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922170,"title":"اریک بل","meta_title":"اریک بل","meta_description":"اریک بل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اریک","lastname":"بل","token":"1d1c16a3bb1579a5","created_at":"2022-08-08 17:48:46","updated_at":"2022-08-08 17:48:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922171,"title":"مهندس زواره","meta_title":"مهندس زواره","meta_description":"مهندس زواره - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"زواره","token":"82f35f5d3fc5357d","created_at":"2022-08-08 17:48:47","updated_at":"2022-08-08 17:48:47","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787234,"file":"62f10d3a4dfa55.07200117.pdf","book_id":3798660,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:48:50","updated_at":"2022-08-13 01:17:22","process_started_at":"2022-08-08 17:49:21","process_done_at":"2022-08-08 17:49:24","process_failed_at":null,"pages_count":193,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"407de1a7f8067e058a5af1fcd59557f05ac9d951a5498a767ad5c93cbf07a96e6a49c1353ba947f344ef0fba398f5c576b2070d55b1f12aa6d9cef19c5435bbd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":4177,"title":"اکوفیزیولوژی گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6bd11ed93be66241","type":"","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2024-01-25 10:39:17","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":238,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-05-27 11:50:41","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1025,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-27 11:50:41"}]}]}],"price_fa":"۱۵‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C--%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C--%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-","pages_count_fa":"۱۹۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922171/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-زواره","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"16ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1922171,"title":" ","token":"82f35f5d3fc5357d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19