دانلود کتاب های تقی الدین دانلود کتاب های تقی الدین

{"query":"BSS::A::*::I::1922251::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798712,"title":"سرمه سلیمانی","price":28200,"ebook_price":"۱۴‌,‌۱۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۱۰۰","rent_6_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd278743cad6e2d0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd278743cad6e2d0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd278743cad6e2d0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd278743cad6e2d0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd278743cad6e2d0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":64,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":397,"keywords":null,"token":"fd278743cad6e2d0","created_at":"2022-08-08 17:56:28","updated_at":"2023-04-01 15:16:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-12 21:07:39","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922250,"title":"به تصحیح","meta_title":"به تصحیح","meta_description":"به تصحیح - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"به","lastname":"تصحیح","token":"31edd8ceb5fca7f4","created_at":"2022-08-08 17:56:23","updated_at":"2022-08-08 17:56:23","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922251,"title":"تقی الدین","meta_title":"تقی الدین","meta_description":"تقی الدین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تقی","lastname":"الدین","token":"685e3ac9da9438be","created_at":"2022-08-08 17:56:23","updated_at":"2022-08-08 17:56:23","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922250,"title":"به تصحیح","meta_title":"به تصحیح","meta_description":"به تصحیح - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"به","lastname":"تصحیح","token":"31edd8ceb5fca7f4","created_at":"2022-08-08 17:56:23","updated_at":"2022-08-08 17:56:23","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922251,"title":"تقی الدین","meta_title":"تقی الدین","meta_description":"تقی الدین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تقی","lastname":"الدین","token":"685e3ac9da9438be","created_at":"2022-08-08 17:56:23","updated_at":"2022-08-08 17:56:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787286,"file":"62f10f04e1b022.95964800.pdf","book_id":3798712,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:56:29","updated_at":"2022-08-13 00:41:09","process_started_at":"2022-08-08 17:56:31","process_done_at":"2022-08-08 17:56:38","process_failed_at":null,"pages_count":397,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9cb71bd282457cb890367ba1e6cf7259397f30bf6fd10f97a029761ba3e9ee481b614b2d4de5383fad59a0ed42394c13f8f27631fa6be8806fe6cbfd0aae08cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۷"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":22159,"title":"زبان و ادبیات فارسی ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"dac105d3448667b7","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:35:42","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_fields":[{"id":616,"title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]}],"price_fa":"۲۸‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۹۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922251/%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"تقی-الدین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"81ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"83ms","total":"164ms"},"extra":{"id":1922251,"title":" ","token":"685e3ac9da9438be","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19