دانلود کتاب های به اهتمام دانلود کتاب های به اهتمام

{"query":"BSS::A::*::I::1922255::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798714,"title":"شرح ادوار با متن ادوار و زواید الفواید","price":32400,"ebook_price":"۱۶‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۱۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/159fa22507f5c4b3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/159fa22507f5c4b3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/159fa22507f5c4b3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/159fa22507f5c4b3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/159fa22507f5c4b3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1370,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":464,"keywords":null,"token":"159fa22507f5c4b3","created_at":"2022-08-08 17:56:59","updated_at":"2023-04-01 15:16:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-12 21:06:59","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922254,"title":"عبدالقادر بن","meta_title":"عبدالقادر بن","meta_description":"عبدالقادر بن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالقادر","lastname":"بن","token":"27be6c645bf129bd","created_at":"2022-08-08 17:56:54","updated_at":"2022-08-08 17:56:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922255,"title":"به اهتمام","meta_title":"به اهتمام","meta_description":"به اهتمام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"به","lastname":"اهتمام","token":"7adfb4c2059fe5d0","created_at":"2022-08-08 17:56:54","updated_at":"2022-08-08 17:56:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922256,"title":"حافظ مراغی","meta_title":"حافظ مراغی","meta_description":"حافظ مراغی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حافظ","lastname":"مراغی","token":"8a160c215d0f8568","created_at":"2022-08-08 17:56:55","updated_at":"2022-08-08 17:56:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922254,"title":"عبدالقادر بن","meta_title":"عبدالقادر بن","meta_description":"عبدالقادر بن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالقادر","lastname":"بن","token":"27be6c645bf129bd","created_at":"2022-08-08 17:56:54","updated_at":"2022-08-08 17:56:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922255,"title":"به اهتمام","meta_title":"به اهتمام","meta_description":"به اهتمام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"به","lastname":"اهتمام","token":"7adfb4c2059fe5d0","created_at":"2022-08-08 17:56:54","updated_at":"2022-08-08 17:56:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922256,"title":"حافظ مراغی","meta_title":"حافظ مراغی","meta_description":"حافظ مراغی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حافظ","lastname":"مراغی","token":"8a160c215d0f8568","created_at":"2022-08-08 17:56:55","updated_at":"2022-08-08 17:56:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787288,"file":"62f10f23706657.13783685.pdf","book_id":3798714,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:56:59","updated_at":"2022-08-13 00:40:24","process_started_at":"2022-08-08 17:57:00","process_done_at":"2022-08-08 17:57:08","process_failed_at":null,"pages_count":464,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ba85f9660ef7cf8d8eface6adde06c62d4950484ab8250a1727e171701fa459f3e429c7cfc41a09c5a1ca374e3452cf3109290bd2c6035255cb8e2b6a1f71ec0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":20485,"title":"روش شرح متن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ce0e7e5e2abcc867","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:33:45","updated_at":"2017-10-07 11:33:45","study_fields":[{"id":568,"title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":91,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-03 16:15:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]}],"price_fa":"۳۲‌,‌۴۰۰","titleLink":"%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF","urlify":"%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF","pages_count_fa":"۴۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922255/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"به-اهتمام","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"164ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"166ms","total":"330ms"},"extra":{"id":1922255,"title":" ","token":"7adfb4c2059fe5d0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19