دانلود کتاب های تصحیح دکتر دانلود کتاب های تصحیح دکتر

{"query":"BSS::A::*::I::1922257::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798715,"title":"شرح فصوص الحکم","price":49200,"ebook_price":"۲۴‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۳۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7b0735f4e69ed875/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7b0735f4e69ed875/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7b0735f4e69ed875/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7b0735f4e69ed875/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7b0735f4e69ed875/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1366,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":739,"keywords":null,"token":"7b0735f4e69ed875","created_at":"2022-08-08 17:57:13","updated_at":"2023-04-01 15:16:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-12 21:06:28","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1922257,"title":"تصحیح دکتر","meta_title":"تصحیح دکتر","meta_description":"تصحیح دکتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تصحیح","lastname":"دکتر","token":"d365d700aae24ce9","created_at":"2022-08-08 17:57:06","updated_at":"2022-08-08 17:57:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922258,"title":"خواجه محمد","meta_title":"خواجه محمد","meta_description":"خواجه محمد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خواجه","lastname":"محمد","token":"7e44ab7912c14879","created_at":"2022-08-08 17:57:06","updated_at":"2022-08-08 17:57:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922257,"title":"تصحیح دکتر","meta_title":"تصحیح دکتر","meta_description":"تصحیح دکتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تصحیح","lastname":"دکتر","token":"d365d700aae24ce9","created_at":"2022-08-08 17:57:06","updated_at":"2022-08-08 17:57:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922258,"title":"خواجه محمد","meta_title":"خواجه محمد","meta_description":"خواجه محمد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خواجه","lastname":"محمد","token":"7e44ab7912c14879","created_at":"2022-08-08 17:57:06","updated_at":"2022-08-08 17:57:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787289,"file":"62f10f31899f74.14542398.pdf","book_id":3798715,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:57:13","updated_at":"2022-08-13 00:39:57","process_started_at":"2022-08-08 17:57:15","process_done_at":"2022-08-08 17:57:27","process_failed_at":null,"pages_count":739,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ececffb4b5c27e0426397728969781d3a1cadcba6559fc41da252820c00616ba664da39b9f9e677dfd6c93005ad3ba88bf3cfc6a6aa76baf280a6a8babaac413","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۳۹"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":1189,"title":"اخلاق و عرفان در شیعه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2f832f263952f71d","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:24:06","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":400,"title":"شیعه شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-01-24 11:27:57","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۴۹‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85","urlify":"%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85","pages_count_fa":"۷۳۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922257/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"تصحیح-دکتر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"202ms"},"extra":{"id":1922257,"title":" ","token":"d365d700aae24ce9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19