دانلود کتاب های تصحیح حسن دانلود کتاب های تصحیح حسن

{"query":"BSS::A::*::I::1922327::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798761,"title":"نصاب‌الصبیان","price":9600,"ebook_price":"۴‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۴۰۰","rent_6_price":"۲‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1772a72bdb8393f6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1772a72bdb8393f6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1772a72bdb8393f6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1772a72bdb8393f6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1772a72bdb8393f6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1372,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":83,"keywords":null,"token":"1772a72bdb8393f6","created_at":"2022-08-08 18:08:03","updated_at":"2023-04-01 15:16:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-10 06:09:16","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1922327,"title":"تصحیح حسن","meta_title":"تصحیح حسن","meta_description":"تصحیح حسن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تصحیح","lastname":"حسن","token":"a037c126b7d5d5c6","created_at":"2022-08-08 18:08:01","updated_at":"2022-08-08 18:08:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922328,"title":"ابونصر فراهى","meta_title":"ابونصر فراهى","meta_description":"ابونصر فراهى - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابونصر","lastname":"فراهى","token":"1de7617de43ad32b","created_at":"2022-08-08 18:08:01","updated_at":"2022-08-08 18:08:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922327,"title":"تصحیح حسن","meta_title":"تصحیح حسن","meta_description":"تصحیح حسن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تصحیح","lastname":"حسن","token":"a037c126b7d5d5c6","created_at":"2022-08-08 18:08:01","updated_at":"2022-08-08 18:08:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922328,"title":"ابونصر فراهى","meta_title":"ابونصر فراهى","meta_description":"ابونصر فراهى - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابونصر","lastname":"فراهى","token":"1de7617de43ad32b","created_at":"2022-08-08 18:08:01","updated_at":"2022-08-08 18:08:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787335,"file":"62f111bb9e1265.92452223.pdf","book_id":3798761,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 18:08:03","updated_at":"2022-08-13 00:08:47","process_started_at":"2022-08-08 18:08:06","process_done_at":"2022-08-08 18:08:07","process_failed_at":null,"pages_count":83,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d87f5f6a6f8bf45729e50de1ddac64a776f0bf4a9fa48e8765c0c21bacd070536efe83d3791fe780e2ec791b87da062d7c5b6c6e94e6722e29de6038fce25562","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":22159,"title":"زبان و ادبیات فارسی ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"dac105d3448667b7","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:35:42","updated_at":"2024-04-23 12:01:41","study_fields":[{"id":616,"title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2024-04-23 12:01:41","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1338,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-17 04:55:32"}]}]}],"price_fa":"۹‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۸۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922327/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"تصحیح-حسن","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"220ms"},"extra":{"id":1922327,"title":" ","token":"a037c126b7d5d5c6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19