دانلود کتاب های دکتر محمد خبیری دانلود کتاب های دکتر محمد خبیری

{"query":"BSS::A::*::I::1922469::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798913,"title":"مسایل حقوقی و اخلاقی در مدیریت ورزش","price":39000,"ebook_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b88d30ca1e702233/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b88d30ca1e702233/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b88d30ca1e702233/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b88d30ca1e702233/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b88d30ca1e702233/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0373-35-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مسایل حقوقی و اخلاقی در مدیریت ورزش از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر محمد خبیری به تالیف درآمده و درحال حاضر در و...","pages_count":320,"keywords":null,"token":"b88d30ca1e702233","created_at":"2022-09-24 13:23:38","updated_at":"2023-04-01 15:16:55","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-24 14:51:58","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":39000,"cache":1,"authors":[{"id":1922469,"title":"دکتر محمد خبیری","meta_title":"دکتر محمد خبیری","meta_description":"دکتر محمد خبیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد خبیری","token":"d65848ea7cf1f465","created_at":"2022-09-24 14:51:58","updated_at":"2022-09-24 14:51:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922469,"title":"دکتر محمد خبیری","meta_title":"دکتر محمد خبیری","meta_description":"دکتر محمد خبیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد خبیری","token":"d65848ea7cf1f465","created_at":"2022-09-24 14:51:58","updated_at":"2022-09-24 14:51:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787487,"file":"632ed3a2c7c407.07687923.pdf","book_id":3798913,"toc":null,"created_at":"2022-09-24 13:23:39","updated_at":"2022-09-24 14:51:58","process_started_at":"2022-09-24 13:23:40","process_done_at":"2022-09-24 13:23:52","process_failed_at":null,"pages_count":320,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7cbd28db95de875c02d4b31428f49f830953a2a8c9074451b0932c5775c4cc8ab62189276bc669de0b86088816f71ee94895d9342e1f0e4b6ba39b70a2fe4a01","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۰"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":35917,"title":"مسائل حقوقی و اخالقی در مدیریت ورزشی ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"08d9c0edb2ea464b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:54:07","updated_at":"2022-09-24 14:51:58","study_fields":[{"id":1219,"title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2984b1025744cc01","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-24 14:51:58","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]}]}],"price_fa":"۳۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4","urlify":"%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922469/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-خبیری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"113ms","total":"224ms"},"extra":{"id":1922469,"title":" ","token":"d65848ea7cf1f465","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19