دانلود کتاب های دکتر محمد جعفری دانلود کتاب های دکتر محمد جعفری

مقابله با بیابان‌زایی و تخریب اراضی: اقدمات اثبات شده در آسیا و اقیانوس آرام

یانگ یولین , لارا اس. جین , ویکتور اسکوایزر , کیم کیونگ , سو و پارک های - مین , دکتر محمد جعفری , دکتر فاصلمه تقی زاده اصل ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922498::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798928,"title":"مقابله با بیابان‌زایی و تخریب اراضی: اقدمات اثبات شده در آسیا و اقیانوس آرام","price":25000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/43704687a1ade4a2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/43704687a1ade4a2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/43704687a1ade4a2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/43704687a1ade4a2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/43704687a1ade4a2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":2,"description":"کتاب مقابله با بیابان‌زایی و تخریب اراضی: اقدمات اثبات شده در آسیا و اقیانوس آرام از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1397 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای یانگ یول...","pages_count":342,"keywords":null,"token":"43704687a1ade4a2","created_at":"2022-09-24 16:21:10","updated_at":"2023-04-01 15:16:55","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-25 12:53:20","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":25000,"cache":1,"authors":[{"id":1922493,"title":"یانگ یولین","meta_title":"یانگ یولین","meta_description":"یانگ یولین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یانگ","lastname":"یولین","token":"9200e4bf42ddf254","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922494,"title":"لارا اس. جین","meta_title":"لارا اس. جین","meta_description":"لارا اس. جین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لارا","lastname":"اس. جین","token":"53500d93cd86c058","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922495,"title":"ویکتور اسکوایزر","meta_title":"ویکتور اسکوایزر","meta_description":"ویکتور اسکوایزر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویکتور","lastname":"اسکوایزر","token":"84fd56adbd0b909d","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922496,"title":"کیم کیونگ","meta_title":"کیم کیونگ","meta_description":"کیم کیونگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیم","lastname":"کیونگ","token":"8faf152a14baf6b7","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922497,"title":"سو و پارک های - مین","meta_title":"سو و پارک های - مین","meta_description":"سو و پارک های - مین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سو","lastname":"و پارک های - مین","token":"bb50a3287f894884","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922498,"title":"دکتر محمد جعفری","meta_title":"دکتر محمد جعفری","meta_description":"دکتر محمد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جعفری","token":"ae21ce0a458fad48","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922499,"title":"دکتر فاصلمه تقی زاده اصل","meta_title":"دکتر فاصلمه تقی زاده اصل","meta_description":"دکتر فاصلمه تقی زاده اصل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاصلمه تقی زاده اصل","token":"fad5fb69c590670a","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922493,"title":"یانگ یولین","meta_title":"یانگ یولین","meta_description":"یانگ یولین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یانگ","lastname":"یولین","token":"9200e4bf42ddf254","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922494,"title":"لارا اس. جین","meta_title":"لارا اس. جین","meta_description":"لارا اس. جین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لارا","lastname":"اس. جین","token":"53500d93cd86c058","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922495,"title":"ویکتور اسکوایزر","meta_title":"ویکتور اسکوایزر","meta_description":"ویکتور اسکوایزر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویکتور","lastname":"اسکوایزر","token":"84fd56adbd0b909d","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922496,"title":"کیم کیونگ","meta_title":"کیم کیونگ","meta_description":"کیم کیونگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیم","lastname":"کیونگ","token":"8faf152a14baf6b7","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922497,"title":"سو و پارک های - مین","meta_title":"سو و پارک های - مین","meta_description":"سو و پارک های - مین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سو","lastname":"و پارک های - مین","token":"bb50a3287f894884","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922498,"title":"دکتر محمد جعفری","meta_title":"دکتر محمد جعفری","meta_description":"دکتر محمد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جعفری","token":"ae21ce0a458fad48","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922499,"title":"دکتر فاصلمه تقی زاده اصل","meta_title":"دکتر فاصلمه تقی زاده اصل","meta_description":"دکتر فاصلمه تقی زاده اصل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاصلمه تقی زاده اصل","token":"fad5fb69c590670a","created_at":"2022-09-25 12:53:19","updated_at":"2022-09-25 12:53:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787502,"file":"632efd3e9ae2f8.29492070.pdf","book_id":3798928,"toc":null,"created_at":"2022-09-24 16:21:10","updated_at":"2022-09-25 12:53:20","process_started_at":"2022-09-24 16:21:11","process_done_at":"2022-09-24 16:21:16","process_failed_at":null,"pages_count":342,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c83025e33cbaf3ff6e9339103e0bc463fca6b3e69103c807f637bd78b4c8587ab3971990a7b64068485e002926f2916347d38f31eef4cbf2141d9e382f8c79b3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۲"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C--%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C--%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۳۴۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922498/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-جعفری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"205ms"},"extra":{"id":1922498,"title":" ","token":"ae21ce0a458fad48","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19