دانلود کتاب های هاویر بونت دانلود کتاب های هاویر بونت

{"query":"BSS::A::*::I::1922568::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3798960","title":"مکانیک غیرخطی محیط‌های پیوسته برای تحلیل به روش اجزای محدود","price":"95000","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36c0a819ce53eaf9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36c0a819ce53eaf9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36c0a819ce53eaf9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36c0a819ce53eaf9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36c0a819ce53eaf9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-0301-08-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"2","description":"بدون توضیحات","pages_count":"1","keywords":null,"token":"36c0a819ce53eaf9","created_at":"2022-09-26 13:11:30","updated_at":"2022-09-26 14:34:39","publisher_id":"202","deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 14:34:39","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922568","title":"هاویر بونت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"هاویر","lastname":"بونت","token":"f36d00067be7e521","created_at":"2022-09-26 14:34:38","updated_at":"2022-09-26 14:34:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922569","title":"ریچاردوود","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ریچاردوود","lastname":"","token":"d1816ae92c8d3db4","created_at":"2022-09-26 14:34:38","updated_at":"2022-09-26 14:34:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922570","title":"دکتر ایرج محمودزاده کنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایرج محمودزاده کنی","token":"24119e40135a133b","created_at":"2022-09-26 14:34:38","updated_at":"2022-09-26 14:34:38","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922568","title":"هاویر بونت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"هاویر","lastname":"بونت","token":"f36d00067be7e521","created_at":"2022-09-26 14:34:38","updated_at":"2022-09-26 14:34:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922569","title":"ریچاردوود","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ریچاردوود","lastname":"","token":"d1816ae92c8d3db4","created_at":"2022-09-26 14:34:38","updated_at":"2022-09-26 14:34:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922570","title":"دکتر ایرج محمودزاده کنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایرج محمودزاده کنی","token":"24119e40135a133b","created_at":"2022-09-26 14:34:38","updated_at":"2022-09-26 14:34:38","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787534","file":"633173ca40de29.66130020.pdf","book_id":"3798960","toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:11:30","updated_at":"2022-09-28 14:54:30","process_started_at":"2022-09-26 13:11:32","process_done_at":"2022-09-26 13:11:42","process_failed_at":null,"pages_count":"374","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a9c5149d0405fb8a8f133ae36f4fc97e6a98dab4506c525d7304e23d4caf10ef1489ec09078eeb236adeffc86dbdcb32437214df7c64a7cecc711476bb23754e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"202","title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":"166","title":" آزمایشگاه متالورژی مکانیکی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b6bba7b866253642","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","study_fields":[{"id":"28","title":"متالوژی","degree_id":"4","token":"e32f94d1e4999df8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-07 15:23:44","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922568/%D9%87%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"هاویر-بونت","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"24ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19