دانلود کتاب های دکتر پرویز احسان زاده دانلود کتاب های دکتر پرویز احسان زاده

مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی

ویلیام ج. هاپکینز , نورمن پی. ای. هانر , دکتر علی احمدی , دکتر امید یونسی , دکتر فرهاد جباری , دکتر پرویز احسان‌زاده ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922576::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3798948","title":"مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی","price":"130000","ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2051643724e9dd71/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2051643724e9dd71/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2051643724e9dd71/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2051643724e9dd71/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2051643724e9dd71/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-0348-64-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1394","nobat_chap":"4","description":"بدون توضیحات","pages_count":"1","keywords":null,"token":"2051643724e9dd71","created_at":"2022-09-26 12:58:08","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","publisher_id":"202","deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 14:35:41","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922571","title":"ویلیام ج. هاپکینز","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"ج. هاپکینز","token":"629cc48519a57985","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922572","title":"نورمن پی. ای. هانر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"نورمن","lastname":"پی. ای. هانر","token":"68a7c4f1ef3e7c0f","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922573","title":"دکتر علی احمدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی احمدی","token":"f6b77a17fc1dab26","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922574","title":"دکتر امید یونسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امید یونسی","token":"c3ab82b5c67ce524","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922575","title":"دکتر فرهاد جباری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جباری","token":"a7035fbebc125ff2","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922576","title":"دکتر پرویز احسان‌زاده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز احسان‌زاده","token":"4886fc533330bbf1","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922571","title":"ویلیام ج. هاپکینز","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"ج. هاپکینز","token":"629cc48519a57985","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922572","title":"نورمن پی. ای. هانر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"نورمن","lastname":"پی. ای. هانر","token":"68a7c4f1ef3e7c0f","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922573","title":"دکتر علی احمدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی احمدی","token":"f6b77a17fc1dab26","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922574","title":"دکتر امید یونسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امید یونسی","token":"c3ab82b5c67ce524","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922575","title":"دکتر فرهاد جباری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جباری","token":"a7035fbebc125ff2","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922576","title":"دکتر پرویز احسان‌زاده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز احسان‌زاده","token":"4886fc533330bbf1","created_at":"2022-09-26 14:35:41","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787522","file":"633170a8dc3e90.73386019.pdf","book_id":"3798948","toc":null,"created_at":"2022-09-26 12:58:09","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","process_started_at":"2022-09-26 12:58:16","process_done_at":"2022-09-26 12:58:33","process_failed_at":null,"pages_count":"1051","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c1afce5bcf34daf900a84a10dc141ac39f8152245de6d70ff7777728cf8f05860d852f4dcce9fe827e534c64b972a8b66d4579260de7a5c5e4ef4f730b29a439","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"202","title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":"127","title":" اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7ab0ee9ca66153b9","type":"","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-11-08 14:09:23","study_fields":[{"id":"31","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"c54516051b31997b","books_count":"60","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"2065","title":"استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2a7d43e6350f9c8d","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-09-26 14:35:41","study_fields":[{"id":"178","title":"فیزیولوژی ورزشی","degree_id":"10","token":"61b3afabd3f04810","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-09-10 07:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"925","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی","degree_id":"10","token":"34dc3d07e4a77faf","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 07:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4177","title":"اکوفیزیولوژی گیاهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6bd11ed93be66241","type":"","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922576/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-پرویز-احسان-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"23ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19