دانلود کتاب های شهیندخت مولاوردی دانلود کتاب های شهیندخت مولاوردی

{"query":"BSS::A::*::I::1922582::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798977,"title":"موازین بین‌المللی حقوق زنان (کنواسیون‌ها- پروتکل‌ها)","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f8beda7b9a3739c4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f8beda7b9a3739c4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f8beda7b9a3739c4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f8beda7b9a3739c4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f8beda7b9a3739c4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0366-92-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":3,"description":"کتاب موازین بین‌المللی حقوق زنان (کنواسیون‌ها- پروتکل‌ها) از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای شهیندخت مولاوردی به تالیف درآمده...","pages_count":765,"keywords":null,"token":"f8beda7b9a3739c4","created_at":"2022-09-26 13:53:07","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-28 15:45:12","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922582,"title":"شهیندخت مولاوردی","meta_title":"شهیندخت مولاوردی","meta_description":"شهیندخت مولاوردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهیندخت","lastname":"مولاوردی","token":"767a9bb1d64cb7ed","created_at":"2022-09-26 14:38:16","updated_at":"2022-09-26 14:38:16","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922582,"title":"شهیندخت مولاوردی","meta_title":"شهیندخت مولاوردی","meta_description":"شهیندخت مولاوردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهیندخت","lastname":"مولاوردی","token":"767a9bb1d64cb7ed","created_at":"2022-09-26 14:38:16","updated_at":"2022-09-26 14:38:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787551,"file":"63317d8bf24642.21713117.pdf","book_id":3798977,"toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:53:08","updated_at":"2022-09-28 15:45:12","process_started_at":"2022-09-26 13:53:11","process_done_at":"2022-09-26 13:53:24","process_failed_at":null,"pages_count":765,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"38a9c282a7fabd632419681879fef470b40dade67c2678dca5262ef31e76f426be4fdbcb4b7f1018c35b59cc21f3c2ca961c7d3de7a3412552eb34b6428cb9d1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۶۵"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":11716,"title":"تاریخ تحول جایگاه و حقوق زن در اسلام","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5d91d3098b58b8c2","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:27:19","updated_at":"2022-09-28 15:45:12","study_fields":[{"id":1129,"title":"مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ba29fa7c9647c958","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-29 14:56:57","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]}],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7--%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-","urlify":"%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7--%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-","pages_count_fa":"۷۶۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922582/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"شهیندخت-مولاوردی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"87ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"89ms","total":"176ms"},"extra":{"id":1922582,"title":" ","token":"767a9bb1d64cb7ed","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19