دانلود کتاب های رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری دانلود کتاب های رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری

مکارم اخلاق

رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری , دکتر محمدتقی دانش‌پژوه ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922587::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798950,"title":"مکارم اخلاق","price":30000,"ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b3e7e59b6aa326a5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b3e7e59b6aa326a5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b3e7e59b6aa326a5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b3e7e59b6aa326a5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b3e7e59b6aa326a5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0372-76-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":2,"description":"کتاب مکارم اخلاق از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1397 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فر...","pages_count":230,"keywords":null,"token":"b3e7e59b6aa326a5","created_at":"2022-09-26 13:01:02","updated_at":"2023-04-01 15:16:55","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 14:44:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922587,"title":"رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری","meta_title":"رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری","meta_description":"رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضی","lastname":"الدین ابوجعفر محمد نیشابوری","token":"4c4035a1bed1377f","created_at":"2022-09-26 14:44:08","updated_at":"2022-09-26 14:44:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922588,"title":"دکتر محمدتقی دانش‌پژوه","meta_title":"دکتر محمدتقی دانش‌پژوه","meta_description":"دکتر محمدتقی دانش‌پژوه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدتقی دانش‌پژوه","token":"1f7d128f655ba3b9","created_at":"2022-09-26 14:44:08","updated_at":"2022-09-26 14:44:08","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922587,"title":"رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری","meta_title":"رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری","meta_description":"رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضی","lastname":"الدین ابوجعفر محمد نیشابوری","token":"4c4035a1bed1377f","created_at":"2022-09-26 14:44:08","updated_at":"2022-09-26 14:44:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922588,"title":"دکتر محمدتقی دانش‌پژوه","meta_title":"دکتر محمدتقی دانش‌پژوه","meta_description":"دکتر محمدتقی دانش‌پژوه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدتقی دانش‌پژوه","token":"1f7d128f655ba3b9","created_at":"2022-09-26 14:44:08","updated_at":"2022-09-26 14:44:08","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787524,"file":"63317156f13db1.42007511.pdf","book_id":3798950,"toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:01:03","updated_at":"2022-09-28 14:42:32","process_started_at":"2022-09-26 13:01:06","process_done_at":"2022-09-26 13:01:12","process_failed_at":null,"pages_count":230,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"97b66402d5c87255f9b4f2fa408d0f8d3f1db235d0dc9c7bf75029aa03e1c2ef11b45f0970ea3cd3ee84206433b5e1019923f10a0f18c0f0b502a7bcd0b180b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۰"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":511,"title":" فلسفه تاریخ ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"defcb6a7017d7db9","type":"","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2023-05-22 14:05:34","study_fields":[{"id":64,"title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"79a1152e070f6421","books_count":37,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-22 14:05:35","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]}],"price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82","pages_count_fa":"۲۳۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922587/%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"رضی-الدین-ابوجعفر-محمد-نیشابوری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"93ms","total":"185ms"},"extra":{"id":1922587,"title":" ","token":"4c4035a1bed1377f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19