دانلود کتاب های دکتر ضیای موحد دانلود کتاب های دکتر ضیای موحد

{"query":"BSS::A::*::I::1922589::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798964,"title":"مهارت‌های منطق جدید","price":52000,"ebook_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ca1d3ff18d1bf444/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ca1d3ff18d1bf444/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ca1d3ff18d1bf444/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ca1d3ff18d1bf444/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ca1d3ff18d1bf444/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0359-25-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":4,"description":"کتاب مهارت‌های منطق جدید از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1399 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر ضیای موحد به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بو...","pages_count":334,"keywords":null,"token":"ca1d3ff18d1bf444","created_at":"2022-09-26 13:13:40","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 14:46:06","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922589,"title":"دکتر ضیای موحد","meta_title":"دکتر ضیای موحد","meta_description":"دکتر ضیای موحد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ضیای موحد","token":"73194a2d8fac3839","created_at":"2022-09-26 14:46:05","updated_at":"2022-09-26 14:46:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922590,"title":"دکتر زینب برخورداری","meta_title":"دکتر زینب برخورداری","meta_description":"دکتر زینب برخورداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب برخورداری","token":"0e2e6ccd737011f5","created_at":"2022-09-26 14:46:05","updated_at":"2022-09-26 14:46:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922589,"title":"دکتر ضیای موحد","meta_title":"دکتر ضیای موحد","meta_description":"دکتر ضیای موحد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ضیای موحد","token":"73194a2d8fac3839","created_at":"2022-09-26 14:46:05","updated_at":"2022-09-26 14:46:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922590,"title":"دکتر زینب برخورداری","meta_title":"دکتر زینب برخورداری","meta_description":"دکتر زینب برخورداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب برخورداری","token":"0e2e6ccd737011f5","created_at":"2022-09-26 14:46:05","updated_at":"2022-09-26 14:46:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787538,"file":"6331744d331b99.77807005.pdf","book_id":3798964,"toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:13:41","updated_at":"2022-09-28 14:59:28","process_started_at":"2022-09-26 13:13:44","process_done_at":"2022-09-26 13:13:50","process_failed_at":null,"pages_count":334,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"905b095947ff49e34167f0a65a1ab8c11adf1de03e0642a778b2eef63adf7a694fb185556ca3e881148f29d7f98124b811d26dc8af17e65320f9c7cf10df668f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۴"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":208,"title":" برنامه ریزی یکپارجه توسعه ملی بخشی منطقه ای محلی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fb9a8bbdf31af0f","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-10-30 12:59:44","study_fields":[{"id":67,"title":"کارآفرینی گرایش توسعه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"855917d48fd6a863","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-04-11 12:41:06","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]},{"id":511,"title":" فلسفه تاریخ ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"defcb6a7017d7db9","type":"","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2023-05-22 14:05:34","study_fields":[{"id":64,"title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"79a1152e070f6421","books_count":37,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-22 14:05:35","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]}],"price_fa":"۵۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF","urlify":"%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF","pages_count_fa":"۳۳۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922589/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ضیای-موحد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"95ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"192ms"},"extra":{"id":1922589,"title":" ","token":"73194a2d8fac3839","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19