دانلود کتاب های پیتر اتکینسون دانلود کتاب های پیتر اتکینسون

مقیاس در اطلاعات و تحلیل‌های مکانی

جینگ شیانگ ژانگ , پیتر اتکینسون , مایکل گودچایلد , دکتر نجمه نیسانی‌سامانی , سامان نادی‌زاده شورابه , یاسمن اسدی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922604::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3798953","title":"مقیاس در اطلاعات و تحلیل‌های مکانی","price":"140000","ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8048911cc46e9112/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8048911cc46e9112/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8048911cc46e9112/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8048911cc46e9112/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8048911cc46e9112/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-0302-34-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"بدون توضیحات","pages_count":"1","keywords":null,"token":"8048911cc46e9112","created_at":"2022-09-26 13:01:33","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","publisher_id":"202","deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 14:56:34","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922603","title":"جینگ شیانگ ژانگ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جینگ","lastname":"شیانگ ژانگ","token":"ee296b02022bbf57","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922604","title":"پیتر اتکینسون","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"اتکینسون","token":"7a5216866cd5437f","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922605","title":"مایکل گودچایلد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"گودچایلد","token":"cfb3272040fef368","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922606","title":"دکتر نجمه نیسانی‌سامانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نجمه نیسانی‌سامانی","token":"229aa3ba43e7396a","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922607","title":"سامان نادی‌زاده شورابه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سامان","lastname":"نادی‌زاده شورابه","token":"a213fd3fd8b76eaf","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922608","title":"یاسمن اسدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"یاسمن","lastname":"اسدی","token":"a736aba25370e1f7","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922603","title":"جینگ شیانگ ژانگ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جینگ","lastname":"شیانگ ژانگ","token":"ee296b02022bbf57","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922604","title":"پیتر اتکینسون","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"اتکینسون","token":"7a5216866cd5437f","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922605","title":"مایکل گودچایلد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"گودچایلد","token":"cfb3272040fef368","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922606","title":"دکتر نجمه نیسانی‌سامانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نجمه نیسانی‌سامانی","token":"229aa3ba43e7396a","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922607","title":"سامان نادی‌زاده شورابه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سامان","lastname":"نادی‌زاده شورابه","token":"a213fd3fd8b76eaf","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922608","title":"یاسمن اسدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"یاسمن","lastname":"اسدی","token":"a736aba25370e1f7","created_at":"2022-09-26 14:56:34","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787527","file":"63317175aced78.78450131.pdf","book_id":"3798953","toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:01:34","updated_at":"2022-09-28 14:46:09","process_started_at":"2022-09-26 13:01:34","process_done_at":"2022-09-26 13:01:42","process_failed_at":null,"pages_count":"458","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c3a88ef1a9f587f121470af031fe194fa53bfa519869ec6c19e21a29daa0f140dbac13f3dc7a3586097b5e14afa825bd6f7c66f9d8e9fb7abf83b0a7dfe8837e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"202","title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":"40","title":"  آمار و روش تحقیق","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"abcd72df6d5fbb41","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:58","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-12 23:41:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"33460","title":"مبانی و اصطلاح شناسی علوم پایه پزشکی(2)","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2c8cfbf2cf8cc275","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:48:22","updated_at":"2022-09-26 14:56:34","study_fields":[{"id":"547","title":"کتابداری در شاخه پزشکی","degree_id":"7","token":"1d231e728bb44ec1","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-10 02:48:51","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922604/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پیتر-اتکینسون","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"19ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19