دانلود کتاب های دکتر ایمان منسوب بصیری دانلود کتاب های دکتر ایمان منسوب بصیری

{"query":"BSS::A::*::I::1922613::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798980,"title":"میراث روم (2) دگردیسی زبان ایتالیک در بستر تاریخ","price":72000,"ebook_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4268d51620dfb994/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4268d51620dfb994/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4268d51620dfb994/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4268d51620dfb994/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4268d51620dfb994/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0372-57-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"کتاب میراث روم (2) دگردیسی زبان ایتالیک در بستر تاریخ از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر ایمان منسوب‌بصیری به تالیف درآم...","pages_count":246,"keywords":null,"token":"4268d51620dfb994","created_at":"2022-09-26 13:54:33","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 15:24:55","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":72000,"cache":1,"authors":[{"id":1922613,"title":"دکتر ایمان منسوب‌بصیری","meta_title":"دکتر ایمان منسوب‌بصیری","meta_description":"دکتر ایمان منسوب‌بصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان منسوب‌بصیری","token":"fd400cb08a14a42d","created_at":"2022-09-26 15:24:54","updated_at":"2022-09-26 15:24:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922613,"title":"دکتر ایمان منسوب‌بصیری","meta_title":"دکتر ایمان منسوب‌بصیری","meta_description":"دکتر ایمان منسوب‌بصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان منسوب‌بصیری","token":"fd400cb08a14a42d","created_at":"2022-09-26 15:24:54","updated_at":"2022-09-26 15:24:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787554,"file":"63317de18aa6a5.14901966.pdf","book_id":3798980,"toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:54:33","updated_at":"2022-09-28 15:39:28","process_started_at":"2022-09-26 13:54:36","process_done_at":"2022-09-26 13:54:40","process_failed_at":null,"pages_count":246,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"512a5cc59977ebe5f30226624c50e40fdd644c65aa244363ccd233602942d252e942e7d33eb4f14de745380f7d0bb00e9c6d3febc331cde580ad1c69aaf95655","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۶"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D9%85--2--%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE","urlify":"%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D9%85--2--%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE","pages_count_fa":"۲۴۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922613/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ایمان-منسوب-بصیری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"143ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"145ms","total":"288ms"},"extra":{"id":1922613,"title":" ","token":"fd400cb08a14a42d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19