دانلود کتاب های دوداس شتی دانلود کتاب های دوداس شتی

مکاترونیک طراحی سیستم

دوداس شتی , ریچارد ای. کولک , دکتر حسین موسی‌زاده , دکتر علی جعفری , مهندس سمانه جوان‌بخت ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922623::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3798968","title":"مکاترونیک طراحی سیستم","price":"46000","ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c6da747b76697277/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c6da747b76697277/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c6da747b76697277/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c6da747b76697277/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c6da747b76697277/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-0365-63-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1393","nobat_chap":"2","description":"بدون توضیحات","pages_count":"1","keywords":null,"token":"c6da747b76697277","created_at":"2022-09-26 13:15:17","updated_at":"2022-09-26 16:58:05","publisher_id":"202","deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 16:58:04","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922623","title":"دوداس شتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دوداس","lastname":"شتی","token":"af389631a082fe18","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922624","title":"ریچارد ای. کولک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ریچارد","lastname":"ای. کولک","token":"55eaafa4649c365b","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922625","title":"دکتر حسین موسی‌زاده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین موسی‌زاده","token":"2b33dc7416ff0580","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922626","title":"دکتر علی جعفری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی جعفری","token":"ba788b671c46d26c","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922627","title":"مهندس سمانه جوان‌بخت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سمانه جوان‌بخت","token":"3f94b5bf214b100a","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922623","title":"دوداس شتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دوداس","lastname":"شتی","token":"af389631a082fe18","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922624","title":"ریچارد ای. کولک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ریچارد","lastname":"ای. کولک","token":"55eaafa4649c365b","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922625","title":"دکتر حسین موسی‌زاده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین موسی‌زاده","token":"2b33dc7416ff0580","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922626","title":"دکتر علی جعفری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی جعفری","token":"ba788b671c46d26c","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922627","title":"مهندس سمانه جوان‌بخت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سمانه جوان‌بخت","token":"3f94b5bf214b100a","created_at":"2022-09-26 16:58:04","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787542","file":"633174ad7ddf82.87440786.pdf","book_id":"3798968","toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:15:18","updated_at":"2022-09-28 15:27:31","process_started_at":"2022-09-26 13:15:21","process_done_at":"2022-09-26 13:15:31","process_failed_at":null,"pages_count":"541","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5bb022b9e38da73fbe8479b04ec86fc1d4175e59b1d6ace977c45f461bff8d05c5dde217a5dfcd31e696be52ff94ffef2c185f0809ac2657797874a09cf97aad","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"202","title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":"166","title":" آزمایشگاه متالورژی مکانیکی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b6bba7b866253642","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","study_fields":[{"id":"28","title":"متالوژی","degree_id":"4","token":"e32f94d1e4999df8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-07 15:23:44","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24811","title":"شبیه سازی و مدلسازی در بیومکاترونیک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd18d4e51bce6b86","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:38:09","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","study_fields":[{"id":"247","title":"مهندسی مکاترونیک","degree_id":"10","token":"58b96e8c8c6b92b0","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-05 15:27:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"36715","title":"مکاترونیک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"bd37ada0a083cddf","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:55:41","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"68","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-29 09:26:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"901","title":"مهندسی نساجی","degree_id":"7","token":"8fc386beeff3b8bb","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-10 10:58:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"36718","title":"مکاترونیک 1","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"89e32747c158e994","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:55:41","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","study_fields":[{"id":"247","title":"مهندسی مکاترونیک","degree_id":"10","token":"58b96e8c8c6b92b0","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-05 15:27:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"36721","title":"مکاترونیک 2","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ce9f931a3c5e5e8d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:55:41","updated_at":"2022-09-26 16:58:04","study_fields":[{"id":"247","title":"مهندسی مکاترونیک","degree_id":"10","token":"58b96e8c8c6b92b0","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-05 15:27:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۴۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922623/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%AA%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دوداس-شتی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"2ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19