دانلود کتاب های ایمان منسوب بصیری دانلود کتاب های ایمان منسوب بصیری

{"query":"BSS::A::*::I::1922632::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798986,"title":"میراث روم (1)","price":72000,"ebook_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b755195d40c5c825/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b755195d40c5c825/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b755195d40c5c825/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b755195d40c5c825/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b755195d40c5c825/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0370-64-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب میراث روم (1) از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای ایمان منسوب بصیری به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت،...","pages_count":287,"keywords":null,"token":"b755195d40c5c825","created_at":"2022-09-27 21:22:33","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-28 09:57:16","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":72000,"cache":1,"authors":[{"id":1922632,"title":"ایمان منسوب بصیری","meta_title":"ایمان منسوب بصیری","meta_description":"ایمان منسوب بصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمان","lastname":"منسوب بصیری","token":"03ab3a59971034bf","created_at":"2022-09-28 09:57:15","updated_at":"2022-09-28 09:57:15","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922632,"title":"ایمان منسوب بصیری","meta_title":"ایمان منسوب بصیری","meta_description":"ایمان منسوب بصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایمان","lastname":"منسوب بصیری","token":"03ab3a59971034bf","created_at":"2022-09-28 09:57:15","updated_at":"2022-09-28 09:57:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787560,"file":"63333861a1a555.17016032.pdf","book_id":3798986,"toc":null,"created_at":"2022-09-27 21:22:33","updated_at":"2022-09-28 09:57:16","process_started_at":"2022-09-27 21:22:35","process_done_at":"2022-09-27 21:22:40","process_failed_at":null,"pages_count":287,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"49ec8ab97ccadc1364fa8a0ee3ce1091422bb73c5b3eb341fec234baa79a8c70b7ae3025ca1b40c0880fe22ffd047da05d6917f441e07e79cdbd0b26443001dc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۷"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":8548,"title":"باستان شناسی یونان و روم","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ab6a0da2c19e1be4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:55","updated_at":"2022-09-28 09:57:16","study_fields":[{"id":1831,"title":"باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"0c8f595707bab597","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2023-02-28 10:04:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-13 13:15:05"}]}]}],"price_fa":"۷۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D9%85--1-","urlify":"%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D9%85--1-","pages_count_fa":"۲۸۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922632/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ایمان-منسوب-بصیری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"15ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1922632,"title":" ","token":"03ab3a59971034bf","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19