دانلود کتاب های محمد حلمی دانلود کتاب های محمد حلمی

نسل جدید فناوری‌های توالی یابی و چالش‌های سرهم‌سازی توالی‌ها

سارا ال- متوالی , اوسامه اودا , محمد حلمی , دکتر حمید فرحمند , فربد امامی لنگرودی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922658::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798996,"title":"نسل جدید فناوری‌های توالی یابی و چالش‌های سرهم‌سازی توالی‌ها","price":48000,"ebook_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2a36fc15315784a4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2a36fc15315784a4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2a36fc15315784a4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2a36fc15315784a4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2a36fc15315784a4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0367-70-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":2,"description":"کتاب نسل جدید فناوری‌های توالی یابی و چالش‌های سرهم‌سازی توالی‌ها از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای سارا ال- متوالی به تالیف...","pages_count":178,"keywords":null,"token":"2a36fc15315784a4","created_at":"2022-09-27 21:29:17","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-28 10:58:39","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":48000,"cache":1,"authors":[{"id":1922656,"title":"سارا ال- متوالی","meta_title":"سارا ال- متوالی","meta_description":"سارا ال- متوالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سارا","lastname":"ال- متوالی","token":"1e64ed9b3f0b2e5c","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922657,"title":"اوسامه اودا","meta_title":"اوسامه اودا","meta_description":"اوسامه اودا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اوسامه","lastname":"اودا","token":"05d975e87fa2f2b3","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922658,"title":"محمد حلمی","meta_title":"محمد حلمی","meta_description":"محمد حلمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"حلمی","token":"67c58748ae82ca57","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922659,"title":"دکتر حمید فرحمند","meta_title":"دکتر حمید فرحمند","meta_description":"دکتر حمید فرحمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید فرحمند","token":"8c4a5dc6f8a39c92","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922660,"title":"فربد امامی لنگرودی","meta_title":"فربد امامی لنگرودی","meta_description":"فربد امامی لنگرودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فربد","lastname":"امامی لنگرودی","token":"139a29339af98a33","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922656,"title":"سارا ال- متوالی","meta_title":"سارا ال- متوالی","meta_description":"سارا ال- متوالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سارا","lastname":"ال- متوالی","token":"1e64ed9b3f0b2e5c","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922657,"title":"اوسامه اودا","meta_title":"اوسامه اودا","meta_description":"اوسامه اودا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اوسامه","lastname":"اودا","token":"05d975e87fa2f2b3","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922658,"title":"محمد حلمی","meta_title":"محمد حلمی","meta_description":"محمد حلمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"حلمی","token":"67c58748ae82ca57","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922659,"title":"دکتر حمید فرحمند","meta_title":"دکتر حمید فرحمند","meta_description":"دکتر حمید فرحمند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید فرحمند","token":"8c4a5dc6f8a39c92","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922660,"title":"فربد امامی لنگرودی","meta_title":"فربد امامی لنگرودی","meta_description":"فربد امامی لنگرودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فربد","lastname":"امامی لنگرودی","token":"139a29339af98a33","created_at":"2022-09-28 10:58:39","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787570,"file":"633339f58fbb91.86900291.pdf","book_id":3798996,"toc":null,"created_at":"2022-09-27 21:29:17","updated_at":"2022-09-28 10:58:39","process_started_at":"2022-09-27 21:29:20","process_done_at":"2022-09-27 21:29:23","process_failed_at":null,"pages_count":178,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e8efc9ecf7e352154591359c0a79b81dcf830225b724ddd3480721bb2770ed93389f06cce107a018b189df3897daab7d6d846a981e0a32865a035a1a379e61eb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۸"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۷۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922658/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-حلمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"109ms","total":"216ms"},"extra":{"id":1922658,"title":" ","token":"67c58748ae82ca57","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19