دانلود کتاب های دکتر زهرا پیشگاهی فرد دانلود کتاب های دکتر زهرا پیشگاهی فرد

{"query":"BSS::A::*::I::1922699::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3798949","title":"مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی دریاها با تاکید بر آبهای ایران","price":"23000","ebook_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/51ce624dca4d3d1a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/51ce624dca4d3d1a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/51ce624dca4d3d1a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/51ce624dca4d3d1a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/51ce624dca4d3d1a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-03-5033-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1397","nobat_chap":"3","description":"بدون توضیحات","pages_count":"232","keywords":null,"token":"51ce624dca4d3d1a","created_at":"2022-09-26 12:59:41","updated_at":"2022-09-28 14:38:51","publisher_id":"202","deleted_at":null,"published_at":"2022-09-28 14:38:51","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922699","title":"دکتر زهرا پیشگاهی فرد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زهرا پیشگاهی فرد","token":"0384c9eb352b97e0","created_at":"2022-09-28 14:38:50","updated_at":"2022-09-28 14:38:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1922699","title":"دکتر زهرا پیشگاهی فرد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زهرا پیشگاهی فرد","token":"0384c9eb352b97e0","created_at":"2022-09-28 14:38:50","updated_at":"2022-09-28 14:38:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787523","file":"63317105822f78.54360523.pdf","book_id":"3798949","toc":null,"created_at":"2022-09-26 12:59:42","updated_at":"2022-09-28 14:38:51","process_started_at":"2022-09-26 12:59:44","process_done_at":"2022-09-26 12:59:47","process_failed_at":null,"pages_count":"232","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dfb7eb23bcdb5d206e1a95eec0d2e055444665b80e22fc2fc3d968f91529b4d5d85afd606dfc8196608267fc30a9c6e70cb9ae7ec13e4e0283f5dd0a79e3547d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":"202","title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":"370","title":" روش تحقیق در جغرافیا","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"bef0d77d33a85b2d","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-10-17 10:55:41","study_fields":[{"id":"97","title":"جغرافیای سیاسی","degree_id":"10","token":"75717dd91a0bac64","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-05-09 10:51:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2764","title":"اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f6cd157adb348c7b","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2022-10-11 15:52:29","study_fields":[{"id":"1072","title":"مدیریت امور شهری","degree_id":"10","token":"be1739c9bea5ffaa","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:10:48","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2767","title":"اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9df291136a9a591f","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2022-10-11 15:52:29","study_fields":[{"id":"1075","title":"مدیریت شهری","degree_id":"10","token":"c9f3f6c3da2d312d","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:10:48","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"3181","title":"اصول هیدرولوژی و جغرافیای آبها","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"819183599af2abe2","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-09-28 14:38:51","study_fields":[{"id":"133","title":"دبیری جغرافیا","degree_id":"7","token":"9e326452d1b11edc","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3397","title":"اصول و مبانی جغرافیای نظامی ایران","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5653a853982db4dd","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2022-09-28 14:38:51","study_fields":[{"id":"1315","title":"جغرافیا و دفاع مقدس","degree_id":"10","token":"222c286b3c8b9916","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-05-17 22:39:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4750","title":"اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5e7461ae13701f09","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2022-10-30 13:29:39","study_fields":[{"id":"256","title":"ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی","degree_id":"10","token":"c5d4c0017f6cd2fc","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-02-21 08:25:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4864","title":"انسان، محیط و مکتب­های جغرافیایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9120087ab500653a","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:49","updated_at":"2022-10-16 17:31:16","study_fields":[{"id":"184","title":"مخاطرات محیطی","degree_id":"10","token":"64ed9316fd663eff","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-09 15:22:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7396","title":"آمار پیشرفته در جغرافیا","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"129a52efff0934bd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:28","updated_at":"2022-09-28 14:38:51","study_fields":[{"id":"1315","title":"جغرافیا و دفاع مقدس","degree_id":"10","token":"222c286b3c8b9916","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-05-17 22:39:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7540","title":"آمار و احتمالات برای جغرافیا ۲","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"167ae376c3f8965c","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:33","updated_at":"2022-09-28 14:38:51","study_fields":[{"id":"1297","title":"جغرافیا","degree_id":"7","token":"7b5a8c0e2d500529","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-23 12:49:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"10399","title":"پاتولوژی جغرافیایی ایران(معرفی بیماریهای شایع)","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a24e5f8a4d2adef4","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:48","updated_at":"2022-09-28 14:38:51","study_fields":[{"id":"220","title":"بهداشت عمومی","degree_id":"7","token":"946ae1afd22673aa","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۲۳‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922699/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-زهرا-پیشگاهی-فرد","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"31ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19