دانلود کتاب های جان دی. کلهر دانلود کتاب های جان دی. کلهر

علم داده

جان دی. کلهر , برندن تیرنی , دکتر مهدی علیپور حافظی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922726::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3799059","title":"علم داده","price":"90000","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bf0a4f6df63b9613/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bf0a4f6df63b9613/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bf0a4f6df63b9613/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bf0a4f6df63b9613/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bf0a4f6df63b9613/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-21-532-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1401","nobat_chap":"1","description":"هدف علم داده بهبود تصمیم گیری با استناد به بینش های استخراج شده از دادگان های بزرگ است. علم داده مجموعه از اصول، تعاریف مسیله، الگوریتم ها و فرآیندهایی را برای استخراج الگوهای غیر آشکار و مفید از مجمو...","pages_count":"250","keywords":null,"token":"bf0a4f6df63b9613","created_at":"2022-10-02 11:51:33","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-02 12:08:42","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922726","title":"جان دی. کلهر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جان","lastname":"دی. کلهر","token":"01a70d04e4636dbb","created_at":"2022-10-02 12:08:41","updated_at":"2022-10-02 12:08:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922727","title":"برندن تیرنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"برندن","lastname":"تیرنی","token":"a13e40be6ebb14fc","created_at":"2022-10-02 12:08:42","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922728","title":"دکتر مهدی علیپور حافظی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی علیپور حافظی","token":"3c555be588f823da","created_at":"2022-10-02 12:08:42","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922726","title":"جان دی. کلهر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جان","lastname":"دی. کلهر","token":"01a70d04e4636dbb","created_at":"2022-10-02 12:08:41","updated_at":"2022-10-02 12:08:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922727","title":"برندن تیرنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"برندن","lastname":"تیرنی","token":"a13e40be6ebb14fc","created_at":"2022-10-02 12:08:42","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922728","title":"دکتر مهدی علیپور حافظی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی علیپور حافظی","token":"3c555be588f823da","created_at":"2022-10-02 12:08:42","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787633","file":"63394a0ddc2a97.70216719.pdf","book_id":"3799059","toc":null,"created_at":"2022-10-02 11:51:34","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","process_started_at":"2022-10-02 11:51:35","process_done_at":"2022-10-02 11:51:38","process_failed_at":null,"pages_count":"250","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"60ed82d99b488878af322eb36590d7e6065eb15ea36d2b9aeb678e698f836219b19da67c7cf2506f25cc6f822abd6bae1044bbecd0fe3ca831ed3163b7b0c8f3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۰"},"publisher":{"id":"177","title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"1543","title":"ارتباط داده‌ها","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e4ed07868c1c9d34","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","study_fields":[{"id":"655","title":"ارتباطات و فناوری اطلاعات","degree_id":"7","token":"e6203aca5979b20d","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-06 10:23:24","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4573","title":"انتقال داده ها","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ce23ce429a005342","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:46","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","study_fields":[{"id":"1519","title":"علوم کامپیوتر","degree_id":"10","token":"d0ad77b4640710f1","books_count":"61","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4576","title":"انتقال داده و شبکه های کامپیوتر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cfb5abe57b21e60a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:46","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","study_fields":[{"id":"1522","title":"مهندسی برق گرایش دیجیتال","degree_id":"10","token":"c50a1b2757bd99cd","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-22 20:09:42","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87","urlify":"%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۵۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922726/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C.-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جان-دی.-کلهر","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"1ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19