دانلود کتاب های دکتر سیدموسی دیباج دانلود کتاب های دکتر سیدموسی دیباج

{"query":"BSS::A::*::I::1922769::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799035,"title":"هرمنوتیک متن و اصالت آن","price":14000,"ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/12e15f88ba8650f1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/12e15f88ba8650f1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/12e15f88ba8650f1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/12e15f88ba8650f1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/12e15f88ba8650f1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0360-54-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":3,"description":"کتاب هرمنوتیک متن و اصالت آن از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1397 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر سیدموسی دیباج به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فرو...","pages_count":144,"keywords":null,"token":"12e15f88ba8650f1","created_at":"2022-09-29 14:28:49","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-10-15 16:15:37","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":14000,"cache":1,"authors":[{"id":1922769,"title":"دکتر سیدموسی دیباج","meta_title":"دکتر سیدموسی دیباج","meta_description":"دکتر سیدموسی دیباج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدموسی دیباج","token":"296e5533d266f991","created_at":"2022-10-15 16:15:37","updated_at":"2022-10-15 16:15:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922769,"title":"دکتر سیدموسی دیباج","meta_title":"دکتر سیدموسی دیباج","meta_description":"دکتر سیدموسی دیباج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدموسی دیباج","token":"296e5533d266f991","created_at":"2022-10-15 16:15:37","updated_at":"2022-10-15 16:15:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787609,"file":"63357a69499cd8.10104268.pdf","book_id":3799035,"toc":null,"created_at":"2022-09-29 14:28:49","updated_at":"2022-10-15 16:15:37","process_started_at":"2022-09-29 14:28:52","process_done_at":"2022-09-29 14:28:54","process_failed_at":null,"pages_count":144,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5be4c82e288250ed8bec67270d4acac056267e97dd9b75fdf67dbfa96f25eb70547bd8a6a0f58cf0e540bc1ad8a58440a91a588161ec31ab9418553477156ee5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۴"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":208,"title":" برنامه ریزی یکپارجه توسعه ملی بخشی منطقه ای محلی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fb9a8bbdf31af0f","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-10-30 12:59:44","study_fields":[{"id":67,"title":"کارآفرینی گرایش توسعه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"855917d48fd6a863","books_count":34,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2024-01-13 14:32:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1340,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-15 23:10:30"}]}]},{"id":511,"title":" فلسفه تاریخ ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"defcb6a7017d7db9","type":"","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2023-05-22 14:05:34","study_fields":[{"id":64,"title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"79a1152e070f6421","books_count":37,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-22 14:05:35","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1340,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-15 23:10:30"}]}]}],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%86","urlify":"%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۱۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922769/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AC","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سیدموسی-دیباج","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"96ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"193ms"},"extra":{"id":1922769,"title":" ","token":"296e5533d266f991","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19