دانلود کتاب های مهرنوش شعبانی دانلود کتاب های مهرنوش شعبانی

هستی رو به جاودانگی (درباره لف تالستوی)

ولادیمیر لینکوف , دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر , مهرنوش شعبانی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922793::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799040,"title":"هستی رو به جاودانگی (درباره لف تالستوی)","price":75000,"ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e653af19531ac059/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e653af19531ac059/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e653af19531ac059/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e653af19531ac059/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e653af19531ac059/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0302-05-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هستی رو به جاودانگی (درباره لف تالستوی) از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای ولادیمیر لینکوف به تالیف درآمده و درحال حاضر ...","pages_count":249,"keywords":null,"token":"e653af19531ac059","created_at":"2022-09-29 14:29:33","updated_at":"2023-04-01 15:16:57","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-10-16 17:28:12","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":75000,"cache":1,"authors":[{"id":1922791,"title":"ولادیمیر لینکوف","meta_title":"ولادیمیر لینکوف","meta_description":"ولادیمیر لینکوف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولادیمیر","lastname":"لینکوف","token":"27164ba621d2d861","created_at":"2022-10-16 17:28:11","updated_at":"2022-10-16 17:28:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922792,"title":"دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر","meta_title":"دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر","meta_description":"دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جان‌اله کریمی‌مطهر","token":"94c2ff47561b7d55","created_at":"2022-10-16 17:28:11","updated_at":"2022-10-16 17:28:11","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922793,"title":"مهرنوش شعبانی","meta_title":"مهرنوش شعبانی","meta_description":"مهرنوش شعبانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهرنوش","lastname":"شعبانی","token":"ca48dfe86e2e5c20","created_at":"2022-10-16 17:28:11","updated_at":"2022-10-16 17:28:11","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922791,"title":"ولادیمیر لینکوف","meta_title":"ولادیمیر لینکوف","meta_description":"ولادیمیر لینکوف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولادیمیر","lastname":"لینکوف","token":"27164ba621d2d861","created_at":"2022-10-16 17:28:11","updated_at":"2022-10-16 17:28:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922792,"title":"دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر","meta_title":"دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر","meta_description":"دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جان‌اله کریمی‌مطهر","token":"94c2ff47561b7d55","created_at":"2022-10-16 17:28:11","updated_at":"2022-10-16 17:28:11","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922793,"title":"مهرنوش شعبانی","meta_title":"مهرنوش شعبانی","meta_description":"مهرنوش شعبانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهرنوش","lastname":"شعبانی","token":"ca48dfe86e2e5c20","created_at":"2022-10-16 17:28:11","updated_at":"2022-10-16 17:28:11","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787614,"file":"63357a957e3582.39109467.pdf","book_id":3799040,"toc":null,"created_at":"2022-09-29 14:29:33","updated_at":"2022-10-16 17:28:12","process_started_at":"2022-09-29 14:29:43","process_done_at":"2022-09-29 14:29:47","process_failed_at":null,"pages_count":249,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"25f9a55d7c02f8b90499a39aed8036aaa2e5136b2650804692f6dca27b70d91b6d3c1695862ac7da8e87f043d70a159de82c4aefe0fbc0fd15a11a909fb19bad","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۹"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":13648,"title":"ترجمه متون علوم انسانی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b1be6144d0c8ea32","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:28:19","updated_at":"2022-10-17 11:26:19","study_fields":[{"id":1894,"title":"زبان ایتالیایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"67e10b619f168fce","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2023-02-13 14:03:35","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1347,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-08 11:09:42"}]}]},{"id":20299,"title":"روش تحقیق در علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fbd0fec4957538a5","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:33:30","updated_at":"2022-10-16 17:36:01","study_fields":[{"id":334,"title":"فقه شافعی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e98a34605054c439","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-06-09 12:50:13","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1347,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-08 11:09:42"}]}]}],"price_fa":"۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C--%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C-","urlify":"%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C--%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C-","pages_count_fa":"۲۴۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922793/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهرنوش-شعبانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"237ms"},"extra":{"id":1922793,"title":" ","token":"ca48dfe86e2e5c20","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19