دانلود کتاب های دکتر سمیه اسکندری دانلود کتاب های دکتر سمیه اسکندری

{"query":"BSS::A::*::I::1922798::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799042,"title":"هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای","price":48000,"ebook_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/673ac55505ed7537/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/673ac55505ed7537/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/673ac55505ed7537/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/673ac55505ed7537/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/673ac55505ed7537/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0369-58-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر حسینعلی علیخانی به تالیف درآمده و درحال حاضر د...","pages_count":211,"keywords":null,"token":"673ac55505ed7537","created_at":"2022-09-29 14:31:21","updated_at":"2023-04-01 15:16:57","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-10-16 17:33:22","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":48000,"cache":1,"authors":[{"id":1922797,"title":"دکتر حسینعلی علیخانی","meta_title":"دکتر حسینعلی علیخانی","meta_description":"دکتر حسینعلی علیخانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسینعلی علیخانی","token":"e1403b5c4a825412","created_at":"2022-10-16 17:33:22","updated_at":"2022-10-16 17:33:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922798,"title":"دکتر سمیه اسکندری","meta_title":"دکتر سمیه اسکندری","meta_description":"دکتر سمیه اسکندری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سمیه اسکندری","token":"88b4af8dd6553ffd","created_at":"2022-10-16 17:33:22","updated_at":"2022-10-16 17:33:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922797,"title":"دکتر حسینعلی علیخانی","meta_title":"دکتر حسینعلی علیخانی","meta_description":"دکتر حسینعلی علیخانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسینعلی علیخانی","token":"e1403b5c4a825412","created_at":"2022-10-16 17:33:22","updated_at":"2022-10-16 17:33:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922798,"title":"دکتر سمیه اسکندری","meta_title":"دکتر سمیه اسکندری","meta_description":"دکتر سمیه اسکندری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سمیه اسکندری","token":"88b4af8dd6553ffd","created_at":"2022-10-16 17:33:22","updated_at":"2022-10-16 17:33:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787616,"file":"63357b022020a2.58706885.pdf","book_id":3799042,"toc":null,"created_at":"2022-09-29 14:31:22","updated_at":"2022-10-16 17:33:22","process_started_at":"2022-09-29 14:31:24","process_done_at":"2022-09-29 14:31:27","process_failed_at":null,"pages_count":211,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7db84ecd553b3d70d6cca70ec53f3c9ffb95b5515f9b5209b6afadf2e11b5e7a6d6ebfa81a7deb1372a7b53f470519bea09e7d770560cf27f298730d3379e1e7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۱"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":127,"title":" اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7ab0ee9ca66153b9","type":"","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2023-05-23 18:01:31","study_fields":[{"id":31,"title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"c54516051b31997b","books_count":79,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-12-24 20:39:02","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":740,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 00:47:41"}]}]}],"price_fa":"۴۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C","urlify":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C","pages_count_fa":"۲۱۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922798/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سمیه-اسکندری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"219ms"},"extra":{"id":1922798,"title":" ","token":"88b4af8dd6553ffd","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19