دانلود کتاب های پاول سرگوییویچ تارانف دانلود کتاب های پاول سرگوییویچ تارانف

{"query":"BSS::A::*::I::1922813::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799048,"title":"واکاوی زبانی اصول و فنون اخلاقی-رفتاری در روسیه","price":72000,"ebook_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7f6aed9db2bd92e3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7f6aed9db2bd92e3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7f6aed9db2bd92e3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7f6aed9db2bd92e3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7f6aed9db2bd92e3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0373-84-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"کتاب واکاوی زبانی اصول و فنون اخلاقی-رفتاری در روسیه از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای پاول سرگوییویچ تارانف به تالیف درآمده...","pages_count":260,"keywords":null,"token":"7f6aed9db2bd92e3","created_at":"2022-09-29 14:34:52","updated_at":"2023-04-01 15:16:57","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-10-17 10:59:41","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":72000,"cache":1,"authors":[{"id":1922813,"title":"پاول سرگوییویچ تارانف","meta_title":"پاول سرگوییویچ تارانف","meta_description":"پاول سرگوییویچ تارانف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پاول","lastname":"سرگوییویچ تارانف","token":"94d1c884a2fbe936","created_at":"2022-10-17 10:59:41","updated_at":"2022-10-17 10:59:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922814,"title":"دکتر علیرضا ولی‌پور","meta_title":"دکتر علیرضا ولی‌پور","meta_description":"دکتر علیرضا ولی‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا ولی‌پور","token":"571cd8796c08ddbc","created_at":"2022-10-17 10:59:41","updated_at":"2022-10-17 10:59:41","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922813,"title":"پاول سرگوییویچ تارانف","meta_title":"پاول سرگوییویچ تارانف","meta_description":"پاول سرگوییویچ تارانف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پاول","lastname":"سرگوییویچ تارانف","token":"94d1c884a2fbe936","created_at":"2022-10-17 10:59:41","updated_at":"2022-10-17 10:59:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922814,"title":"دکتر علیرضا ولی‌پور","meta_title":"دکتر علیرضا ولی‌پور","meta_description":"دکتر علیرضا ولی‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا ولی‌پور","token":"571cd8796c08ddbc","created_at":"2022-10-17 10:59:41","updated_at":"2022-10-17 10:59:41","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":787622,"file":"63357bd48af2d0.33826222.pdf","book_id":3799048,"toc":null,"created_at":"2022-09-29 14:34:52","updated_at":"2022-10-17 11:12:51","process_started_at":"2022-09-29 14:34:53","process_done_at":"2022-09-29 14:34:56","process_failed_at":null,"pages_count":260,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c4502daa39777bd8035cf9adac042c8dee4ec63aae2fdb16589a62e73f0b04200aadb21e6ae909d5f1ed4fb1d47732be453cbbeb9afafe8ae5e34a1b620a8968","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۰"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":15727,"title":"جریانهای ادبی در روسیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"df2a0752afc7feab","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:29:29","updated_at":"2022-10-17 10:59:41","study_fields":[{"id":370,"title":"مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"05bb258a5ae016ec","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1337,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-24 16:35:59"}]}]}],"price_fa":"۷۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87","urlify":"%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87","pages_count_fa":"۲۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922813/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پاول-سرگوییویچ-تارانف","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"142ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"143ms","total":"285ms"},"extra":{"id":1922813,"title":" ","token":"94d1c884a2fbe936","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19