دانلود کتاب های الهه گوهرشادی دانلود کتاب های الهه گوهرشادی

{"query":"BSS::A::*::I::1922830::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3886,"title":"مبانی شبیه سازی دینامیک مولکولی","price":5500,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d1c3d60324a60e3d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d1c3d60324a60e3d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d1c3d60324a60e3d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d1c3d60324a60e3d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d1c3d60324a60e3d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789643861889","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مبانی شبیه سازی دینامیک مولکولی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنی...","pages_count":200,"keywords":null,"token":"d1c3d60324a60e3d","created_at":"2018-02-20 11:33:09","updated_at":"2023-03-30 16:28:25","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 19:51:09","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":5500,"cache":1,"authors":[{"id":1922830,"title":"الهه گوهرشادی","meta_title":"الهه گوهرشادی","meta_description":"الهه گوهرشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"الهه","lastname":"گوهرشادی","token":"9b2028433c72aa2e","created_at":"2022-10-17 12:09:45","updated_at":"2022-10-17 12:09:45","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922830,"title":"الهه گوهرشادی","meta_title":"الهه گوهرشادی","meta_description":"الهه گوهرشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"الهه","lastname":"گوهرشادی","token":"9b2028433c72aa2e","created_at":"2022-10-17 12:09:45","updated_at":"2022-10-17 12:09:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922830/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"الهه-گوهرشادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"205ms"},"extra":{"id":1922830,"title":" ","token":"9b2028433c72aa2e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19