دانلود کتاب های الهام ابراهیمی دانلود کتاب های الهام ابراهیمی

{"query":"BSS::A::*::I::1922886::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3799115","title":"مقدمه ای بر پدیدارشناسی با تمرکز بر روش شناسی","price":"116000","ebook_price":"۵۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ed39fa3a31acb6f1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1619-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":"فهم و به‌کارگیری پدیدارشناسی برای بسیاری از دانشجویان چالش برانگیز است. کتاب حاضر برآن است تا با تبیین تاریخ، روش‌شناسی و ماربردهای پدیدارشناختی پژوهش، پدیدارشناسی و نگارش آن را برای دانشجوی...","pages_count":"1","keywords":null,"token":"ed39fa3a31acb6f1","created_at":"2022-10-25 15:40:38","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 12:15:57","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922885","title":"چریل تاتانوبک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"چریل","lastname":"تاتانوبک","token":"aede44cd9848decb","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922886","title":"الهام ابراهیمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"الهام","lastname":"ابراهیمی","token":"5fd310ff8594eb23","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922887","title":"سیدمحسن علوی پور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سیدمحسن","lastname":"علوی پور","token":"67107e4e760c7bf3","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922885","title":"چریل تاتانوبک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"چریل","lastname":"تاتانوبک","token":"aede44cd9848decb","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922886","title":"الهام ابراهیمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"الهام","lastname":"ابراهیمی","token":"5fd310ff8594eb23","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922887","title":"سیدمحسن علوی پور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سیدمحسن","lastname":"علوی پور","token":"67107e4e760c7bf3","created_at":"2022-10-30 12:15:57","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787689","file":"6357d23e8a91e5.48009808.pdf","book_id":"3799115","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:40:38","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","process_started_at":"2022-10-25 15:40:43","process_done_at":"2022-10-25 15:41:29","process_failed_at":null,"pages_count":"254","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"091aabb68f5dc2c7c7c33ed0cddf49115a0592f97383f76ad0c0066b1a3312c1a10d43396f7ec7838cfe85ac6676df7c62bc5dd71868a66421bd02d7965f99bb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"180","title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"22612","title":"زیبایی شناسی و هنر از منظر پدیدار شناسی و فلسفه های اگزیستانس","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"df011ffab04db2fd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:36:04","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","study_fields":[{"id":"952","title":"فلسفه هنر","degree_id":"10","token":"c9ca2f1a27210c9c","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2017-10-07 11:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"22615","title":"زیبائی شناسی و هنر از منظر پدیدار شناسی و فلسفه های اگزیستانس","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cce1ed0c5addc33a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:36:04","updated_at":"2022-10-30 12:15:57","study_fields":[{"id":"955","title":"هنراسلامی","degree_id":"10","token":"39dbcf983018884e","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2018-09-11 13:51:32","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"price_fa":"۱۱۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922886/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"الهام-ابراهیمی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"1ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19