دانلود کتاب های محمد حسین ابریشمی دانلود کتاب های محمد حسین ابریشمی

{"query":"BSS::A::*::I::1922894::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799120,"title":"رستنیها و پدیده های نباتی در تاریخ طبری","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/40e874f21a52ef25/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/40e874f21a52ef25/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/40e874f21a52ef25/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/40e874f21a52ef25/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/40e874f21a52ef25/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/40e874f21a52ef25/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":false,"isbn":"978-964-01-1602-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"محمد بن جریر طبری دانشمند و مفسرو مورخ نامدار در اثر مشهور خود تاریخ طبری حوه عمده جهان را از آغاز آفرینی ناسال6 هجری در چاه نقل کرده و ضمن شرح وقایع از رستنی ها و درختان و پدیده های گیاهی بسیاری نام ...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"40e874f21a52ef25","created_at":"2022-10-25 15:43:02","updated_at":"2022-10-30 12:44:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 12:44:21","available_for_web":true,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1922894,"title":"محمد حسین ابریشمی","meta_title":"محمد حسین ابریشمی","meta_description":"محمد حسین ابریشمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"حسین ابریشمی","token":"75e95eda38516e49","created_at":"2022-10-30 12:44:21","updated_at":"2022-10-30 12:44:21","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922894,"title":"محمد حسین ابریشمی","meta_title":"محمد حسین ابریشمی","meta_description":"محمد حسین ابریشمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"حسین ابریشمی","token":"75e95eda38516e49","created_at":"2022-10-30 12:44:21","updated_at":"2022-10-30 12:44:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787694,"file":"6357d2cf2c4d91.55083273.pdf","book_id":3799120,"toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:43:03","updated_at":"2022-10-30 12:44:54","process_started_at":"2022-10-25 15:43:05","process_done_at":"2022-10-25 15:43:27","process_failed_at":null,"pages_count":834,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"eeae4ada2872d8165043391ec34557a250d470cbd32250acc021821c7c3c9717730039b5fb1370e6a8e17428afa23b88fb373630c7ff7943aed262c975e733de","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":19042,"title":"دیرینه گیاه شناسی","meta_title":"دیرینه گیاه شناسی","meta_description":"دیرینه گیاه شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ab310f99a8aa717b","type":"","books_count":56,"created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-10-30 12:44:22","study_fields":[{"id":2017,"title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","meta_title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","meta_description":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"7f9df77aa2d90ee0","books_count":58,"created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-11-24 13:51:40","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922894/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-حسین-ابریشمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"84ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"86ms","total":"170ms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19