دانلود کتاب های مصطفی فرهادیان دانلود کتاب های مصطفی فرهادیان

ابزارهای مدیریت سامانه های منابع آب

امید بزرگ حداد , لری دبلیو.میز , الهه فلاح مهدی پور , مصطفی فرهادیان ,
{"query":"BSS::A::*::I::1922897::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3799121","title":"ابزارهای مدیریت سامانه های منابع آب","price":"190000","ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/40aaa1d4019cfbb6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/40aaa1d4019cfbb6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/40aaa1d4019cfbb6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/40aaa1d4019cfbb6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/40aaa1d4019cfbb6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1608-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":" \n\r\nطراحی، بهره‌برداری و تحلیل رفتار سامانه‌های آبی فرایندی مهم و موثر در بررسی کارایی آنهاست. در کتاب حاضر، به سب نوپا بودن کاربرد ابزارهای مطرح در این حوزه و لزوم استفاده از روش‌های ع...","pages_count":"1","keywords":null,"token":"40aaa1d4019cfbb6","created_at":"2022-10-25 15:43:23","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 12:53:50","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921422","title":"امید بزرگ حداد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"امید","lastname":"بزرگ حداد","token":"d88f14dfa9b4e42b","created_at":"2022-05-07 15:35:04","updated_at":"2022-05-07 15:35:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922895","title":"لری دبلیو.میز","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"لری","lastname":"دبلیو.میز","token":"52bd8e2f243271c8","created_at":"2022-10-30 12:53:50","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922896","title":"الهه فلاح مهدی پور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"الهه","lastname":"فلاح مهدی پور","token":"8e5d872a508a4488","created_at":"2022-10-30 12:53:50","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922897","title":"مصطفی فرهادیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"فرهادیان","token":"89531431c738c661","created_at":"2022-10-30 12:53:50","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922895","title":"لری دبلیو.میز","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"لری","lastname":"دبلیو.میز","token":"52bd8e2f243271c8","created_at":"2022-10-30 12:53:50","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1921422","title":"امید بزرگ حداد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"امید","lastname":"بزرگ حداد","token":"d88f14dfa9b4e42b","created_at":"2022-05-07 15:35:04","updated_at":"2022-05-07 15:35:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922896","title":"الهه فلاح مهدی پور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"الهه","lastname":"فلاح مهدی پور","token":"8e5d872a508a4488","created_at":"2022-10-30 12:53:50","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1922897","title":"مصطفی فرهادیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"فرهادیان","token":"89531431c738c661","created_at":"2022-10-30 12:53:50","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787695","file":"6357d2e4278839.93979013.pdf","book_id":"3799121","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:43:24","updated_at":"2022-10-30 12:53:51","process_started_at":"2022-10-25 15:43:27","process_done_at":"2022-10-25 15:43:37","process_failed_at":null,"pages_count":"460","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"83372966a0f320a2440c7b5c63d39321e2d2231c19ce0e662f6c044675f8d9c5939eb587d23dd8905f74018f1240821798b4b0f15b6e8dd97235e2d1a3d003aa","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"180","title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"925","title":"اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب و کارگاه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"83ffb92b27f6b992","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:04","updated_at":"2022-11-08 14:09:23","study_fields":[{"id":"295","title":"کارشناسی مهندسی عمران","degree_id":"7","token":"a92276d7bb52df48","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-22 09:47:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"2488","title":"اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4e126d94dfff1b92","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2022-11-08 14:09:23","study_fields":[{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"2494","title":"اصول تصفیه و بهسازی منابع آب","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"542e131aaa9256dd","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2022-11-08 14:09:23","study_fields":[{"id":"226","title":"بهداشت محیط","degree_id":"7","token":"fd16b4c61cb74e47","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-01-30 09:42:30","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3028","title":"اصول مدیریت آب و خاک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"84d2344f60cc1641","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2022-11-08 11:03:37","study_fields":[{"id":"1036","title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"4","token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"34546","title":"مدلسازی مدیریت آب و خاک  در ساج","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7096adcdafa7c2c3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:50:21","updated_at":"2022-10-30 12:53:50","study_fields":[{"id":"1270","title":"سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک","degree_id":"10","token":"89f9782ded28bd82","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-06-21 11:12:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8","urlify":"%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922897/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مصطفی-فرهادیان","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"1ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19