دانلود کتاب های داود حاتمی دانلود کتاب های داود حاتمی

{"query":"BSS::A::*::I::1922903::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3799123","title":"چگونه پژوهشگر شویم","price":"130000","ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c4fa7be92e2c60f1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c4fa7be92e2c60f1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c4fa7be92e2c60f1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c4fa7be92e2c60f1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c4fa7be92e2c60f1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1594-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1400","nobat_chap":"1","description":" \n\r\nچگونه پژوهشگرشویم کتابی راهنما برای انجام پژوهشی در چارچوب محیط دانشگاهی است که پشتوانه تجارب شخصی گسترده نگارنده توصیه‌های واقع بینانه راهنمایی‌های فلسفی و بحث‌هایی درباره موقعیت س...","pages_count":"1","keywords":null,"token":"c4fa7be92e2c60f1","created_at":"2022-10-25 15:46:57","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 13:07:05","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922902","title":"جاناتان سنتبی.تی.اونز","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جاناتان","lastname":"سنتبی.تی.اونز","token":"c81c8c118da7c43c","created_at":"2022-10-30 13:07:05","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922903","title":"داود حاتمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"داود","lastname":"حاتمی","token":"b0a909d09a20ea62","created_at":"2022-10-30 13:07:05","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922902","title":"جاناتان سنتبی.تی.اونز","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جاناتان","lastname":"سنتبی.تی.اونز","token":"c81c8c118da7c43c","created_at":"2022-10-30 13:07:05","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922903","title":"داود حاتمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"داود","lastname":"حاتمی","token":"b0a909d09a20ea62","created_at":"2022-10-30 13:07:05","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787697","file":"6357d3b9ea7706.04725989.pdf","book_id":"3799123","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:46:58","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","process_started_at":"2022-10-25 15:46:58","process_done_at":"2022-10-25 15:47:02","process_failed_at":null,"pages_count":"278","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0081d29abc1ff7d82d441aff39e84187254779ac36487d2ab7c4ed82b3ecc0f90a3bfd9f220e023b16eb9eeb28c9e298ef3d3c80a6491958e486c2fca5889463","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"180","title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"6742","title":"آشنایی با روش‌های کیفی پژوهش‌های ارتباطی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d074262dfcbbc562","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:17","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","study_fields":[{"id":"1024","title":"مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات","degree_id":"7","token":"bd8ba20a89abc171","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-01-27 10:41:48","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85","urlify":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922903/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"داود-حاتمی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"21ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19