دانلود کتاب های حسین معصومی همدانی دانلود کتاب های حسین معصومی همدانی

{"query":"BSS::A::*::I::1922911::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3799127","title":"جزی و کل (بازنگری شده)","price":"180000","ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/649e500fefc310ca/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/649e500fefc310ca/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/649e500fefc310ca/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/649e500fefc310ca/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/649e500fefc310ca/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-0455-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"1399","nobat_chap":"11","description":"جزی و کل داستان پیدایش مکانیک کوانتومی را از زبان یکی از بنیانگذاران ورنرهایزنبرگ، حکایت میکند و نیز نشان میدهد که علم چگونه از خلال گفتگوهای میان دست اندرکاران آن، به ویژه در شرایط حساس تاریخی، شکل م...","pages_count":"1","keywords":null,"token":"649e500fefc310ca","created_at":"2022-10-25 15:51:32","updated_at":"2022-10-30 13:32:39","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 13:32:38","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922910","title":"ورنر هایزنبرگ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ورنر","lastname":"هایزنبرگ","token":"79cd5a3e2f60793c","created_at":"2022-10-30 13:32:38","updated_at":"2022-10-30 13:32:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922911","title":"حسین معصومی همدانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"معصومی همدانی","token":"b6359adcaf779630","created_at":"2022-10-30 13:32:38","updated_at":"2022-10-30 13:32:38","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922910","title":"ورنر هایزنبرگ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"ورنر","lastname":"هایزنبرگ","token":"79cd5a3e2f60793c","created_at":"2022-10-30 13:32:38","updated_at":"2022-10-30 13:32:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922911","title":"حسین معصومی همدانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"معصومی همدانی","token":"b6359adcaf779630","created_at":"2022-10-30 13:32:38","updated_at":"2022-10-30 13:32:38","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787701","file":"6357d4cd204481.41315487.pdf","book_id":"3799127","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:51:33","updated_at":"2022-10-30 13:32:39","process_started_at":"2022-10-25 15:51:35","process_done_at":"2022-10-25 15:51:43","process_failed_at":null,"pages_count":"359","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1388709c9d0b2b3232dccb1e8e030ddedd0c38657f3dc74cb30532bb1a21192aa590eff6f758e37fec6d14a17f0f7d58a530cedd2dd2d8d3b7f6950c821fb34b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"180","title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"36949","title":"مکانیک کوانتمی پیشرفته","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"82a59df818500c75","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:56:06","updated_at":"2022-10-30 13:32:38","study_fields":[{"id":"637","title":"فوتونیک گرایش الکترونیک","degree_id":"10","token":"74cb59dea7c9d761","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-22 10:23:16","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-","urlify":"%D8%AC%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922911/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حسین-معصومی-همدانی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"22ms","total":"NaNms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19