دانلود کتاب های دانگ کینگ لی دانلود کتاب های دانگ کینگ لی

انتقال حرارت و جریان سیال در کانالهای مینی و میکرو

ساتیش کاندلیکار , سرینیواس گاریملا , دانگ کینگ لی , استفان کالین , مایکل کینگ , عباس عباسی , محمد کلته ,

خرید یا کرایه
cancel
19